Page 1

MED Med je nejznámìjší zcela pøírodní vèelí produkt. Vèely sbírají nektar z kvìtù a z nìj vytváøí kvìtový a luèní med. Nebo pøináší sladké šávy medovice a potom je med oznaèován jako medovicový nebo lesní. Zralý med ukládají do plástù. Med je dùležitým zdrojem energie, minerálních látek a vitamínù. Energii poskytuje fruktoza a glukóza, tedy jednoduché cukry, které lidské tìlo snadno a bez problémù zpracovává. Na rozdíl od cukru øepného nebo tøtinového, který si nejprve musí tìlo na glukózu a fruktózu rozštìpit. K tomu potøebuje mimo jiné i fluor a vápník a ten je pak tøeba tìlu dodávat v jiné formì. Tyto prvky potom chybí pøi vývoji zubù (zejména u dìtí) a i proto se zuby pøi konzumaci vìtšího množství cukru kazí. Naopak med minerální látky tìlu dodává. Med, na rozdíl od øepného nebo tøtinového cukru, nepotøebuje pro svoje zpracování žádné chemické látky. Med obsahuje i pylová zrna. A je-li místní, mùže pøispívat i ke snížení alergií, protože pùsobí jako homeopatikum. To ale neznamená, že byste nemohli obèas ochutnávat i exotické medy. Med je antibakteriální. Lze ho tedy používat i k léèení jako mírné pøírodní antibiotikum. Tøeba pøi nachlazení, kašli, mùže se pøikládat i na rány a popáleniny a doèasnì i na bolavé zuby. Med krystalizuje. Je to jeho pøirozená vlastnost a je to i známka jeho kvality. Takový med se èasto vzhledovì nelíbí a hùøe se zpracovává. I tady je jednoduchá pomoc. Med ohøejte ve vodní lázni nebo v tepelné komoøe (ne v mikrovlnce) na teplotu maximálnì 45°C a on se postupnì rozehøeje do pùvodního stavu. Med mùže být jednodruhový (z kvìtu jedné rostliny napø. lipový, sluneènicový) a nebo vícedruhový (smíšený). Jednodruhový více voní a chutná po pùvodních kvìtech. Smíšený Med v kuchyni zase obsahuje vìtší spektrum minerálních látek, vitamínù a pylù. Kolik medu tedy máme dennì sníst? Kolik ho tìlo bez problémù pøijme. Ale nezapomínejte, Med mùže v naprosté vìtšinì potravin že med je velkým zdrojem energie a pokud nebudete na druhou stranu energii vydávat, bude nahradit øepný nebo tøtinový cukr. Je vám pùsobit jiné problémy. tøeba poèítat s tím, že je ho tøeba pro stejnou „sladkost“ vložit do potraviny zhruba o 25% více. Dále je tøeba poèítat s tím, že med je „tekutìjší“. Jsou tedy potraviny, do kterých se nehodí. Med sice pùsobí jako konzervant, ale v podstatì pøedevším sám na sebe. Med na sebe rád váže vodu ze vzduchu a pachy z ostatních potravin. Nelze jím nakládat ovoce a vytváøet tak jednoduše ovocno - medové kompoty. Aby kompot vydržel musí se vždy zahøát alespoò na 70°C. Med se také pøíliš nemá rád se škrobem. Což mùže být problém napøíklad u pudingu. Med by se také nemìl zahøívat nad cca 45°C. Pøi vyšších teplotách ztrácí èást ze svých drahocenných látek. Na tuto teplotu dávejte pozor i pøi jeho „rozpouštìní“ po krystalizaci. Med uchovávejte v uzavøené nádobì. Otevøený by na sebe vázal vlhkost z Jedny vèely a tøi rùzné snùšky bìhem jara a léta. Každé stáèení pøináší jiný med. okolí a po èase by zaèal kvasit. Dobøe mu nedìlá ani svìtlo a pøíznivý je pro med i chlad.

8

8 med  
Advertisement