Page 1

NEJSTARŠÍ VÈELAØSKÝ SPOLEK V PRAZE Vèelaøi v Èechách nebyli až do druhé poloviny 19. století organizováni. Jedním ze známých pražských vèelaøù byl i „J.V.Rott, majitel obchodu železáøstvím“. Ve druhé polovinì 19. století, kdy se v Èechách rozvíjela spolková èinnost hasièù, domobrany, baráèníkù, sokolù a jiných sportovcù, nezùstali stranou ani vèelaøi. První vèelaøský spolek byl založen v Chrudimi v roce 1864. První vèelaøský spolek na území dnešní Prahy byl zaregistrován do Zemského ústøedního vèelaøského spolku Království Èeského v roce 1899. Bylo to v Hluboèepích, spolek se stal „okresním pro Smíchovský okres“ a pozdìji se pøestìhoval do Øeporyj, kde sídlí dodnes. O jeho založení se nejvíce zasloužil Josef Václav Øíha, hluboèepský starosta a velkostatkáø, Josef Panenka, zøízenec Buštìhradské dráhy a Jan Lenz, faktor Jeho Jasnosti knížete A.J. Schwarzenberga. V zápise o založení v Èeském vèelaøi z roku 1899, èíslo 12 se píše: Vèelaøský spolek pro okres Smíchovských v Hluboèepích poøádal dne 17. záøí èlenskou schùzi spojenou s pøednáškou v Besedním hostinci v Hluboèepích. Schùzi zahájil pøedseda spolku p. J. V. Øíha. statkáø v Hluboèepích, o 3. hod. odpol. za hojného úèastenství pp. vèelaøù a obecenstva z okolních obcí. Po projednání vìcí spolkových pøedstavil p. pøedseda p. V. Šmidlíka, uèitele na m욝anských školách v Èern. Kostelci, jenž na naši prosbu k Zemskému ústø. spolku nás navštívil a kterýž ihned s pøednáškou zapoèal. Promluvil o dìjinách vèel a probrav všelijaká data zaèal mluvit o tomatì:“ Hleïme si vèelaøení“; vysvìtliv velmi struènì užiteènost vèel pøi hospodaøení a zahradnictví, pøešel k èasovému „ O zazimování vèel“ pro vèelaøe pokroèilejší. Tato velice zajímavá pøednáška byla od pøítomných s velkým zájmem sledována a po ukonèení této skoro 2 hodiny trvající byl p. pøednášející odmìnìn pochvalou a potleskem. Pan pøednášející zmínil se též o práci v úle a pøislíbil, že do pøíští pøednášky vezme svùj školní úl. Dále promluvil zde pøítomný vzácný host p. Vojtìch Novotný, pokladník Zemského ústøedního vèelaøského spolku, o pomùckách vèelaøských i mimo jiné doporuèil „Èeského vèelaøe“, èasopis Zemského ústøedního spolku. Pøimlouvaje se za hojné odebírání èasopisu toho, konèí srdeèným „na zdar“ našemu spolku, což bylo nadšenì opìtováno. Po tomto prohlásil p. pøedseda schùzi za ukonèenou. Spolek touto pøednáškou získal 11 nových èlenù. Tìšíme se opìt na tak milé sejití se budoucí rok. (Josef Panenka, jednatel)

Vèelaøi se úèastnili aktivnì spoleèných výstav s dalšími chovateli. Tato výstava probìhla v Øeporyjích na poèátku 20. století ve statku u Pokorných.

6

V lednu 1905 se ve zprávì ze schùze m.j. píše: Po ukonèení výborové schùze bavili jsme se, rokujíce stále jen o svých vèelaøských zkušenostech. Pobavil jsem se tak dobøe, že jsem žádal, by mi bylo vždy sdìleno, kdy se opìt výborová schùze konati bude, bych se jí jako host súèastniti mohl. J.P. Na Zlíchovì

6 spolek  
6 spolek  
Advertisement