Page 1

thriller ezoteric


~n curând, `n TRILOGIA ARCANELOR: Plângerea arcanelor Tăcerea arcanelor

THIERRY CARMES are patruzeci şi patru de ani. Fost consultant pe probleme strategice şi călător neobosit, a făcut de mai multe ori înconjurul lumii. Pasionat de culturile alternative, a descoperit pe parcursul călătoriilor sale magia antileză, voodoo-ul haitian şi spiritualitatea tibetană. În prezent trăieşte la Paris.


Traducere din limba francez\ DIANA MOR|RA{U

NEMIRA


„{i atunci mor]ii au prins a striga, prad\ unei mânii de nest\vilit. C\ci s-au v\zut a[a cum erau; [i au v\zut c\ nu erau deloc perfec]i.“ CARL G. JUNG, Cele [apte predici pentru mor]i


CAPCANELE LIBERT|}II


1 Miami, ianuarie 2003

Sunt zile când te sim]i ca o maimu]\ `nsângerat\ de laborator, legat\ de o mas\ de opera]ie `ntr-un hambar, cu ochii c\sca]i, cu pleoapele decupate [i lacrimi artificiale injectate `n orbite, [i când nu ]i-a mai r\mas nimic de f\cut decât s\ te holbezi la asisten]ii cu bluze verzi care `]i m\soar\ pulsul `nainte de a-]i face injec]ia letal\. Zile `n care Lexomilul te expediaz\ direct `ntr-o lume de co[maruri [i amfetaminele te aduc `napoi, la fel de brutal, `ntr-o lume de rahat. Zile `n care la simplul gând a ceea ce ]i se `ntâmpl\ gura ]i se strâmb\ `n urlete mute de groaz\, iar mâinile rup spasmodic celofanul altui pachet de ]ig\ri; zile `n care ai vrea s\ dispari cu totul de pe fa]a p\mântului [i s\ fugi de realitate. Cum toate `i mergeau ca `n piatr\ seac\, pentru Beau Teller era exact una din aceste zile. Una din acele zile mizerabile, imposibil de imaginat chiar [i `n momentele de calicie total\, asta cu atât


10

THIERRY CARMES

mai pu]in cu cât pân\ acum ai dus o via]\ frumu[ic\, `n care petrecerile au curs una dup\ alta, pe picior mare, al\turi de curvuli]ele cubaneze, prin jacuzzi-urile din Coral Gables. A[a se face c\ ast\zi, când Beau `[i conducea Buickul pe sub [irurile negre de palmieri care str\juiau McArthur Causeway, spectacolul soarelui care apunea deasupra portului nu f\cea decât s\ `l adânceasc\ [i mai mult `n starea de rahat `n care se afla. P\r\sise South Beach, cl\dirile Art déco `n culori stridente, pentru a se topi `n baletul decapotabilelor [i al radiourilor de ma[in\ care scuipau salsa stereo. P\pu[ile Barbie siliconate se `ntorceau acas\ cu un zâmbet `ncremenit pe buzele umflate cu Botox. De-a lungul portului, deasupra talme[-balme[ului de containere, un nor de pelicani [i pesc\ru[i planau `n cerc, porumbei mecanici aproape fluorescen]i `n lumina oblic\ a `nser\rii. Cu toat\ c\ldura [i poluarea asta, cerul se prelingea ca o b\ltoac\ g\lbuie, colc\ind de pe[ti mor]i. I se p\rea c\ joac\ `ntr-un clip MTV, culorile fiind ajustate la calculator pentru a-l face mai mi[to, una din porc\riile alea care se perind\ la nesfâr[it dinaintea adolescen]ilor deja obezi care le privesc [i se duc s\ se b\l\ceasc\ iar [i iar `n fast-foodurile de la col]ul str\zii, un clip precum cele pe care le-a turnat cu sutele `nainte de a-[i schimba via]a. Clipuri de duzin\, al c\ror mecanism Beau Teller `l cuno[tea pe de rost. A prins un tren bun, ce mai, regulatul avea o pia]\ de desfacere enorm\, mai ales `n Statele Unite, unde mergea chiar mai bine decât videoclipul muzical.


CÂNTUL ARCANELOR

11

Afacerea de porno-amator a luat avânt rapid [i i-a adus curând o gr\mad\ de parale; la fel de repede [i-a f\cut [i o mic\ reputa]ie `n domeniu, cu DVD-urile lui. Cu toate astea, ideea de baz\ era simpl\: doar secven]e calibrate pe timpul mediu de ejaculare al unui mascul cu o constitu]ie normal\… O `ntoarcere la origini, la esen]a `ns\[i a pornografiei, respectiv la zgâl]âial\: scenele de dou\zeci de minute cu dou\ tipe care se ling pot `ncinge pu]in, e drept, dar dureaz\ prea mult pân\ `]i dai drumul. ~n DVD-urile lui Beau, `n schimb, fiecare putea merge direct la scena de [ase minute – da, [ase minute, nicio secund\ `n plus, asta era regula – pe care o prefera, c\ era fela]ie, sodomie, penetrare `n patru labe, sex `n trei sau mai mul]i, da, [ase minute de pl\cere solitar\ pentru fiecare secven]\, doar nu avea nicio noim\ s\ te dai de ceasul mor]ii cu [erve]elele `ntr-o mân\ [i telecomanda `n]epenit\ pe derulare rapid\ `n cealalt\. Eficien]\, simplitate, o rezolvare rapid\ pentru momentele când Pisicu]a se `ntoarce de la cump\r\turi mai repede decât era prev\zut sau se treze[te `n toiul nop]ii pentru un pahar cu ap\. ~[i numise afacerea Teller Machine1, a[a de mul]i bani scotea. ~ntr-o zi, unul dintre distribuitori i-a spus c\ trebuie s\ fie vreun magician, ceva `n genul St\pânului Inelelor, un alchimist care transform\ sperma `n aur… 1

Distribuitor automat de bilete (n. a.).


12

THIERRY CARMES

E drept c\ ie[ea m\lai gr\mad\. {i-a extins catalogul cu filme specializate pe genuri, urmând toate tendin]ele `n materie de futai, de la hard la extreme hard. {i partea etnic\ mergea bine: `n Miami sud-americanii furnizau o materie prim\ inepuizabil\, acceptau aproape toate scenele pe care albii refuzau s\ le filmeze. Pipi]e planturoase [i tipi superdota]i care tr\geau din greu pe te miri ce, uneori doar pentru o doz\ de cocain\. Futelni]\ f\r\ prezervativ, sadomaso, câini, ce mai, le-a filmat pe toate, chiar [i copili]e, fire[te. Cu chestia din urm\ nu se juca, recruta doar fete oficial majore, adic\ `n stare s\ `i furnizeze ni[te hârtii cât de cât credibile. Dup\ aia, dac\ ele au [terpelit vreun pa[aport sau [i-au falsificat vârsta, deja nu mai era problema lui, un avocat bun `l putea oricând scoate la liman pedalând pe ideea c\ „Onorat\ Instan]\, clientul meu e un om serios [i responsabil, e de zece ani `n bran[\ [i pu[toaica asta l-a p\c\lit cumplit. ~ntre noi fie vorba, domnule judec\tor, la cum arat\ `n fa]a camerei nimeni nu [i-ar putea da seama c\ are cincisprezece ani, cu experien]a [i disponibilitatea ei de a face orice pentru te miri ce.“ ~n ap\rarea lui se poate spune c\, la drept vorbind, chiar nu avea nicio vin\ c\ ]opârlanii din Middle West [i junii nelini[ti]i din cartierele [ic voiau s\ ejaculeze benoclându-se la o Lolita latino. Toate au mers ca unse pân\ acum aproape un an, când a c\zut `n nenorocita aia de capcan\. Una din fete, o columbian\, a fost descoperit\ seropozitiv\; cum pipi]a era minor\, p\rin]ii – care nici nu-i ]ineau


CÂNTUL ARCANELOR

13

bine minte prenumele – s-au dat de ceasul mor]ii s\ stoarc\ cât mai mul]i bani de la el. Cu o hait\-ntreag\ de veri [i de prieteni, tipi cu adev\rat duri, ca s\-l fac\ s\ priceap\ cât mai bine mesajul. {i când studioul, cu tot materialul video [i stocurile de discuri preg\tite pentru expediere, a luat foc, s-a prins c\ lucrurile deveneau serioase [i a scos b\nu]ul ca un imbecil. Nu [i-a f\cut deloc iluzii `n privin]a destina]iei ca[cavalului, era clar c\ pu[toaica nu va apuca s\ vad\ un firfiric. A trebuit s\ se `mprumute ca s\-[i relanseze afacerea, dar cu o activitate ca a lui, ori s-ar fi dus la Banca de Sperm\, ori la Chase Manhattan, tot un drac! Când faci pornografie nu te prea gânde[ti la chestiile astea, `mprumuturile se acord\ greu, dobânzile sunt mai mari, iar bancherii nu accept\ ideea c\ po]i beneficia [i tu de legile falimentului. Riscurile meseriei… Partea proast\ e c\ o pauz\ de produc]ie de trei luni `]i distruge afacerea. Al]ii i-au luat locul, primul titlu nu s-a vândut [i se apropia scaden]a, trebuia s\ dea banii tipilor care l-au ajutat s\ se relanseze. {i \[tia nu erau câtu[i de pu]in ni[te dr\g\la[i. Trebuia s\ fac\ rost de bani [i asta cât mai repede. Unul dintre fo[tii lui distribuitori din Los Angeles i-a sugerat `n treac\t o idee. La `nceput Beau a spus nu, dar tipul a readus subiectul `n discu]ie cu dib\cie, a[a, ca din senin, `n timpul unei convorbiri telefonice. Cic\ [tia el un client undeva, prin California, care st\tea cu curul pe un sac cu bani. Urma s\ `i furnizeze un scenariu detaliat, precum [i materia prim\.


14

THIERRY CARMES

~ncetul cu `ncetul, ideea i s-a `n[urubat `n minte, [i-a croit drum, a dospit, chiar se surprindea gândindu-se la asta din ce `n ce mai des. Trebuia s\ recruteze actorii asigurând anonimatul tipilor, s\ g\seasc\ un col]i[or discret pentru film\ri. O noapte de film\ri, un montaj rapid – genul de pelicul\ care r\mâne de obicei `n stare brut\. Cu cât se apropia mai mult scaden]a, cu atât mai pu]ine variante de ie[ire era `n stare s\ g\seasc\. Dup\ ce a beneficiat de favoarea primelor avertismente amicale, cauciucurile sparte, dou\ degete rupte, brusc, ideea fostului distribuitor a devenit singura porti]\ de sc\pare posibil\ [i a acceptat comanda. O noapte de groaz\ ca s\ nu ajung\ s\ viziteze vizuina vreunui aligator din parcul Everglades nu era, totu[i, un pre] chiar a[a de mare. Mai mult, dup\ aceea va putea chiar s-o frece lini[tit câteva luni. Avansul a venit `n acela[i timp cu scenariul, printr-un mail anonim. Se numea Solve et coagula1, ceea ce Beau nu a fost `n stare s\ traduc\ decât prin „Salveaz\ [i coaguleaz\“, f\r\ a prinde [pilul. Dup\ ce a citit scenariul, nu a avut decât o singur\ pornire: de a anula opera]iunea. Imposibil de asistat la treburi din astea, nici m\car din spatele unei camere. ~nc\ de la `nceput a fost sigur c\ clientul nu putea fi decât un deviat nenorocit, c\ci numai un astfel de om putea da o asemenea comand\, dar scenariul detaliat 1

Unul dintre principiile de baz\ ale alchimiei, care se poate traduce prin „dizolv\ [i coaguleaz\“ sau „separ\ [i reune[te“ (n. tr.).


CÂNTUL ARCANELOR

15

dep\[ea cu mult tot ceea ce [i-ar fi putut el `nchipui. Tipul – sau tipa, la urma urmelor, nu avea de unde s\ [tie – era un smintit de prim\ mân\ care pesemne nu putea ejacula decât la chestii cu adev\rat scârboase; rahatul \sta cu ochi `[i `ntocmise scenariul ca un adev\rat best of personal. Era departe de scenele sadomaso care circulau prin târg, `n care tipul `[i trage o pereche de chilo]i de muiere, dup\ care se las\ biciuit cu blânde]e de câte o curv\ gras\ pe tocuri cui [i cu ]â]e fle[c\ite. Nu, smintitul \sta voia durere, lacrimi, sânge. La acest nivel, nu mai aveai de-a face cu nimic sexual, era doar o execu]ie lent\ [i progresiv\, cu patru c\l\i care se pref\ceau c\ reguleaz\. Sigur c\ a v\zut [i el casete cu filme snuff 1, `n meseria lui mai d\dea peste astfel de orori care circulau pe sub mân\. Participase chiar [i la o orgie, `ntr-un apartament al unui barosan din Coconut Grove, una din acele petreceri private la care era uneori invitat cu dou\, trei dintre actri]ele lui, ca s\ mai `nc\lzeasc\ atmosfera. Chiar `nainte de a pleca a nimerit `ntr-una din camere [i ce-a v\zut acolo l-a dat pe spate. Doi tipi gra[i [i grizonan]i [i-o frecau de zor holbându-se la o caset\ japonez\. Fata tocmai `[i f\cea seppuku, despicându-[i pântecele cu o sabie, `n genunchi, pe un tatami. Când intestinele au `nceput s\ alunece pe chimonou ca o colc\ial\ de [erpi `nsângera]i, unul dintre 1

Pelicule care prezint\ moartea real\ a uneia sau a mai multor persoane, f\r\ a se face apel la efecte speciale sau artificii cinematografice (n. tr.).


16

THIERRY CARMES

tipi a ejaculat, gemând de pl\cere, iar Beau abia ce a apucat s\ se retrag\ pe hol, ca s\ vomite. Pentru el, regulatul `nsemna pl\cere, dar [i o meserie ca oricare alta, nimic de felul celor pe care le-a `ntrez\rit `n noaptea aceea, `n camer\. {i nimic de felul celor care `l a[teptau de acum `ncolo. Buickul `[i vedea de drum pe autostrad\, `ndreptându-se spre zona industrial\ din nordul ora[ului Miami. ~n câteva minute, va ie[i de pe [oseaua supra`n\l]at\ [i va ajunge la fabrica dezafectat\ de conserve, unde `l a[teptau actorii. Autorul scenariului [i-a `nv\]at bine lec]ia din Reservoir Dogs1, a[a c\ le d\duse la to]i nume de culori. Beau i-a recrutat de pe tot cuprinsul Statelor Unite, punându-[i la b\taie re]eaua de rela]ii [i având mare grij\ s\ nu se cunoasc\ `ntre ei. Blue era o matahal\ de negru din New Orleans, dependent de droguri [i seropozitiv, dispus s\ fac\ orice pentru cinci mii de dolari bani pe[in, f\r\ a pune `ntreb\ri. Javier, portoricanul care va fi Mr. Green, era un sfrijit din Tampa, care turnase deja un snuff, un sadic care f\cea asta pentru propria lui pl\cere: era modul `n care `n]elegea el s\-[i fac\ un nume. Ned, gr\sanul de Ned care va fi Mr. Yellow, venea din Charleston, era un obsedat care explorase cu meticulozitate toate perversiunile sexuale imaginabile [i avea o preferin]\ pentru copii. 1

Film `n regia lui Quentin Tarantino, din 1992, `n care eroii sunt [ase pistolari urbani boteza]i cu nume de culori: Dl Alb, Dl Maro, Dl Oranj, Dl Roz, Dl Galben [i Dl Albastru (n. tr.).


CÂNTUL ARCANELOR

17

Cât despre Red, care `i fusese recomandat `n mod special de client, el venea din Stânco[i [i era, f\r\ `ndoial\, unul dintre acei cowboy care erau `n stare s\ i-o trag\-n cur unui mistre] `nainte de a-i scoate m\runtaiele din trei lovituri de cu]it – ori poate invers, cine mai putea [ti, c\ pe \sta nu-l v\zuse niciodat\, tipul `[i d\duse acceptul `n timpul unei discu]ii pe un chat anonim. Nimeni nu cuno[tea pe nimeni [i niciunul nu va vedea fe]ele celorlal]i. Vor purta cagule de care vor fi prinse panglici colorate, pentru a putea fi identifica]i conform scenariului. ~nainte de a ajunge `[i va pune el `nsu[i cagul\, nu avea niciun rost s\ `[i arate mutra `n fa]a unor degenera]i `n stare s\ g\seasc\ pl\cere `n violarea [i uciderea unui pici. Mâine se va termina totul, caseta va pleca discret spre o cutie po[tal\ din San Diego, va veni [i restul de bani [i nu `i va mai r\mâne decât s\ uite, s\-[i spun\ c\ totul nu a fost decât un vis urât. Beau se temea cel mai mult s\ nu cumva s\ `[i `ncruci[eze privirea cu pu[tiul. Habar n-avea de unde venea, Red era cel care urma s\ `l aduc\. Trebuia s\ fie foarte atent cu cowboy-ul \sta, sigur era mân\-n mân\ cu clientul, [i de aici pân\ la a fi primit sarcina de a face cur\]enie general\ dup\ filmare… Beau [i-a pitit dou\ pistoale cu ]eav\ scurt\, a[a, pentru orice eventualitate, unul lipit cu scotch sub capacul valizei metalice `n care avea camera digital\, spoturile [i casetele, cel\lalt – strecurat la curea, pe sub tricoul larg pe care l-a ales special pentru a masca patul armei.


18

THIERRY CARMES

Dar b\iatul, mama m\-sii, pu[tiul \sta va fi fost r\pit ziua-n amiaza mare, dintr-o familie iubitoare, cum sunt cu miile, un mic Michael sau John sau Nick care se ducea la [coal\, f\cea skating cu prietenii [i care disp\rea dintr-odat\, cu brutalitate, `n portbagajul vreunei camionete, l\sând `n urma lui un rucsac ori o biciclet\. Beau parc\ `i [i vedea poza lipit\ de cutiile cu lapte din supermarketuri, o poz\ care `i va aminti toat\ via]a de ultimele imagini fixate – coagulate – pe o nenorocit\ de caset\ digital\, ale unui chip deformat de lacrimi, sânge [i lovituri. Beau se `ntreba dac\ va putea s\ fac\ fa]\. Nu trebuia decât s\ filmeze, s\ dea indica]ii celor patru tipi – nu, nu indica]ii, n-avea nicio treab\ cu chestia asta, el era neutru – doar s\ citeasc\ scenariul, `ncercând s\ p\streze o voce cât mai deta[at\, doar s\ filmeze evitând privirea pu[tiului. ~nceputul va fi aproape ca un porno de duzin\, da, asta trebuia s\ `[i spun\, s\ `[i repete la nesfâr[it `n sinea lui. Era suficient s\ citeasc\ primele rânduri pe care, tu-i m\-sa-n cur, le [tia deja pe de rost – „Green [i Yellow ]in b\iatul de mâini [i de picioare `n timp ce Blue se masturbeaz\ deasupra fe]ei lui“ –, s\ filmeze, s\ continue cu fraza urm\toare, „Green `l violeaz\ cu brutalitate pe b\iat [i `l face s\ ]ipe“, s\ filmeze, s\ continue, s\ citeasc\ scenariul [i a[a toat\ noaptea, din ce `n ce mai dur, din ce `n ce mai `nsângerat, pân\ când din pu[ti nu mai r\mâne decât o mân\ de om f\r\ vlag\, d\râmat, r\nit, o gr\m\joar\ de carne moart\ [i ni[te urlete de durere `nregistrate pe suport digital.


CÂNTUL ARCANELOR

19

Beau `[i cump\rase dopuri pentru urechi, `i era fric\ de strig\tele astea, de urletele astea, `i era team\ s\ nu fie bântuit toat\ via]a, noapte de noapte, de ]ipetele copilului. I s-au lipit mâinile de volan, transpira din greu gândindu-se la continuarea scenariului, la cum avea s\ le cear\ tipilor s\ fac\ ce era scris acolo. Regulatul. Electricitatea. Lamele. Era peste puterile lui. Dar ma[in\ria pornise, nu avea cum s\ o mai bage `n mar[arier. Fiecare [tia exact de ce se afla acolo, ce avea de f\cut `mpreun\ cu ceilal]i. ~n grup. Mai pu]in\ responsabilitate. Pentru Beau, noaptea asta de groaz\ va marca ie[irea din rahatul `n care se b\l\cea de ceva vreme. Pre]ul? Chiar ochii pu[tiului. Urletele. Cuva cu acid care va cur\]a totul, mâine diminea]\, `ntr-un simulacru de purificare. Buickul coborâse de pe autostrad\, `l desp\r]eau doar câteva blocuri de intrarea `n fabric\. Beau trage un gât zdrav\n de whisky pentru a-[i face curaj, opre[te ma[ina [i acoper\ pl\cu]ele de `nmatriculare, `[i trage pe cap cagula neagr\. Se uit\ la globul fluorescent al soarelui, care se cufund\ parc\ `n halele p\r\site, ca o moned\ mexican\ din aur `nc\lzit\ la alb. Patul pistolului de la brâu i se `nfige `n burt\, `ntr-o parte, nu era obi[nuit, arma `l deranja prea mult, a[a c\ o scoate [i o pune `n cutia pentru m\nu[i. Mai bine a[a, doar mai avea una `n valiz\. Gata, a luat-o spre fabric\, e lâng\ ziduri. O slujb\, o slujb\ ca oricare alta, trebuia s\ fac\ ce [tia el mai bine. Ceea ce a f\cut `ntotdeauna. Nimic altceva. S\ dirijeze, s\ filmeze, s\ monteze. S\ urmeze planul de ac]iune pe


20

THIERRY CARMES

care [i l-a repetat de o mie de ori `n gând. S\ se concentreze asupra detaliilor, ca `ntr-o schi]\ de asamblare. S\ evite s\ priveasc\ schema `ntregului. S\ treac\ pe pilot automat. S\ respire. S\ dep\[easc\ [i ultimii metri care `l desp\r]eau de calvarul vie]ii lui. Ma[ina frâneaz\ cu scrâ[net de pneuri pe resturile care inundau curtea; verific\ dac\ e bine ascuns\ dup\ zidul incintei. Alte dou\ rable erau deja acolo. ~i d\du prin cap s\ verifice cum au venit ceilal]i doi. Opri motorul. Aerul condi]ionat s-a oprit tot atunci, când a deschis portiera l-a n\p\dit un val de aer cald. ~i era greu s\ respire pe sub cagul\. ~nainta `ncet, cu valiza cu aparatur\ `n mân\, de-a lungul zidurilor din c\r\mid\ acoperite cu graffiti. Semn\turile unor tipi mor]i de mult de supradoz\ sau, `n cel mai bun caz, ie[i]i de la pârnaie la vârsta pensiei. Jed… Death… Nume de r\zboi, litere gotice, laolalt\ `ntr-o chestie care aduce a defulare public\. Stark… Blood… Logosul culorilor stridente `n mijlocul carcaselor ruginite de ma[ini [i al mald\relor de sticle, de prezervative folosite [i seringi. Beau se uit\ cu regret spre u[ile c\scate ale cl\dirii. Sunt acolo. ~n picioare, t\cu]i, cu fe]ele acoperite. O `ntâmpinare stingher\ se consum\ lâng\ Green. – Salutare, b\ie]i. Vocea lui seam\n\ cu un or\c\it, `[i drege gâtlejul `nainte de a continua: – Bun… {ti]i cu to]ii ce avem de f\cut, nu e cazul s-o mai l\l\im, s\ ne apuc\m de treab\. Red? – Aici.


CÂNTUL ARCANELOR

21

Sigur c\ era aici. Un alb la vreo treizeci de ani, cu un tricou negru mulat, suplu [i nervos ca o felin\. Nici urm\ de burt\. Bra]e musculoase, doar un tatuaj pe biceps, un schelet cu o coas\-n mân\, cu cifra XIII deasupra. Prin fantele cagulei, ni[te ochi cenu[ii ca de rechin, dou\ pic\turi de o]el sau de granit, absolut inexpresive. Un ton zeflemitor, aproape ironic. R\spunsul lui le stârne[te celorlal]i trei chicoteli nervoase. Repede, trebuie s\ se adune. S\ domine. F\r\ derapaje, f\r\ sl\biciuni, trebuie s\ st\pâneasc\ situa]ia. – Unde-i pu[tiul? – ~n\untru, `n fostele vestiare, cu instrumentele mele personale. – OK, perfect. Turn\m `n atelierul de la cap\tul holului. Yellow, du-te cu Red [i aduce]i-l. Lega]i-l la ochi [i, dac\ e nevoie, `ndesa]i-i [i un c\lu[ `n gur\. – Bine, b\, ne ducem. Din nou tonul \sta ironic, de individ care [tie cum stau de fapt lucrurile, tonul majordomilor englezi din cartierele de fi]e care se uit\ cum un invitat confund\ cu]itul pentru pe[te cu \la pentru copanul de miel sau `[i sufl\ nasul `n [ervet. Un ton din care se sub`n]elege c\ el e la manete. Becul ro[u pâlpâie din nou `n mintea lui Beau, trebuie s\ aib\ mare grij\ cu tipul \sta. – Da, c\ra]i-v\. Hai, repede. Dac\ vre]i s\ ne `n]elegem bine, s\ m\ asculta]i cu aten]ie. Nu vreau s\ fiu nevoit s\ repet. OK? Muncim câteva ceasuri `mpreun\, mâine diminea]\ `ncheiem [i hasta la vista. Punct. – Priceput, omule. – No problemo.


22

THIERRY CARMES

– F\r\ regrete. –… – Red, e clar? –… – Ce pu[ca mea, Red, m-ai auzit sau nu? – Da, sigur! Ia zi, m\ duc s-aduc pachetul \la sau st\m [i ne convers\m aici? – Duce]i-v\. Yellow [i Red dispar `n semi`ntunericul fabricii. Blue [i Green au r\mas pe loc, a[teapt\ indica]ii. ~nc\ un val de ame]eal\, tensiunea nervoas\, c\ldura, alcoolul. S\ fie atent cu Red \sta. E periculos. Trebuie s\ se destind\ pu]in `nainte, m\car câteva secunde. – Voi doi, ia duce]i-v\ s\ aduce]i canistrele cu acid din ma[ina mea. ~ncerca]i s\ nu le sparge]i. Ne `ntâlnim `n atelier, m\ duc s\ instalez proiectoarele. – OK, [efu, am [ters-o. Beau `nainteaz\ singur `n holul de intrare al fabricii. ~[i croie[te drum printre r\m\[i]e de scaune [i birouri sparte, l\mpi metalice pr\fuite, mormane de cutii de bere. O a doua u[\ din metal ruginit scâr]âie `nceti[or [i se deschide, dând `ntr-un culoar mizerabil. La stânga, fostul atelier frigorific. E a[a de sinistru, c\ pe Beau `l trece un frison pe [ira spin\rii când `[i d\ seama c\ asta va fi ultima imagine pe care o va vedea pu[tiul. Un adev\rat film de groaz\. Ba[ca durerea. La dracu’, gata, nu se mai gânde[te la pu]oiu’ \la mic. Se `ndreapt\ spre partea din spate a atelierului, departe de intrare. Merge pe lâng\ fosta linie de procesare a c\rnii. Trebuie s\ fi fost mai sinistru aici `nainte


CÂNTUL ARCANELOR

23

vreme, când fabrica era deschis\. Porcii care ajungeau atârna]i, tipii care `i despicau [i `i goleau de m\runtaie, rigolele pline de sânge `ncins, c\ldura animalic\ ce trebuie s\ fi cuprins `ntreaga hal\. ~nainteaz\. Loc[orul pe care l-a ochit `nc\ de la prima lui vizit\ e acolo, aproape sub lan]urile alea mari, suspendate. Canapeaua pr\fuit\ pe care a târât-o de la intrare nu s-a mi[cat din loc. ~[i deschide valiza, scoate proiectoarele, le a[az\ `n jurul saltelei desfundate, al bancului de lucru [i al cârligelor de carne. Aprinde cele patru reflectoare, verific\ dac\ are suficiente baterii de schimb `n rezerv\. Fixeaz\ camera pe trepied, `n fa]a saltelei. Pivoteaz\ spre dreapta, e bine, bancul de lucru e `ncadrat `n câmp. {i mai la dreapta, da, prinde `n cadru [i lan]urile cu cârligele ruginite. La stânga, mult la stânga, [i cuva de golire i se pare un h\u f\r\ fund `n obiectivul camerei. Alt frison. La naiba, are palmele ude de transpira]ie. S\ p\streze [erve]elele. S\ nu arunce nimic, s\ nu lase nicio urm\. Acum s\ `[i pun\ m\nu[ile de latex. S\ nu mai uite nimic, nu, mai curând s\ uite, s\ uite totul. – {eful… ce futu-i… Scoate un ]ip\t. Nu, nu e adev\rat, el a slobozit strig\tul \sta ascu]it de poponar? Nu i-a auzit venind, incredibil, doi tipi c\rând, fiecare, câte o ditamai canistra cu dou\zeci de litri de acid [i el nu i-a auzit venind. Blue [i Green fac b\[c\lie, grosolani. – Fir-ar ale dracului de animale… E plin de [obolani aici…


24

THIERRY CARMES

– Pe bune? N-am auzit nimic… – Ba da, [eful are dreptate, [i eu am auzit un ]ip\t, ca de fofoloanc\… – M\-ta-n cur. Hai, goli]i canistrele `n cuva alb\, aici, la stânga. – OK, tot acum. Se `mb\rb\teaz\, trebuie s\ se adune. Tipii \[tia sunt ni[te dezaxa]i, ni[te brute. Nu-[i poate permite s\ `i scape din mân\. {i unde naiba or fi ceilal]i doi? La dracu’, n-ar fi trebuit s\-l trimit\ [i pe Yellow. Javra aia de pedofil ar fi `n stare s\ `[i ia singur un mic avans, cu pu[tiulic\. Nu. Slab\ n\dejde, cu Red prin preajm\. Aburii `n]ep\tori de acid `l sufoc\ pe sub cagul\ `n timp ce negrul [i portoricanul toarn\ tu[ind cele dou\ canistre `n cuva murdar\ de por]elan. O nou\ ame]eal\, iar nevoia de a respira, gata, a[a, adânc, `ncet, profund. Fir-ar de cagul\. Stropi de sudoare `n ochi, ustur\ al naibii, s\ se [tearg\ cu [erve]ele. S\ se `ndep\rteze pu]in, s\ urineze. Gâfâie. ~n spatele lui, [u[otelile celor doi tic\lo[i. Li se rupe-n pai[pe de el. La dracu’, la dracu’, la dracu’, mai are pu]in [i bor\[te aici. Se `ntoarce, se treze[te fa]\-n fa]\ cu Yellow, care a revenit singur, cu o valiz\-n mân\. – Unde-i pu[tiul? Fir-ar s\ fie, ce naiba face]i, b\? – ~l aduce Red, acu’ vine. Am adus instrumentele lui. La dracu’, chestia asta cânt\re[te o ton\… – Instrumentele le pui jos, lâng\ bancul de lucru, Yellow. Matahala las\ valiza lui Red `ntre suprafa]a metalic\ pr\fuit\, plin\ de pete `ntunecate, care luce[te stins


CÂNTUL ARCANELOR

25

sub reflectoare, [i lan]urile de care atârn\ cârligele pentru carne. Deschide valiza, `ntr-o str\fulgerare de o]el. Cu]ite de vân\toare, scalpele, mici fer\straie metalice, tije lungi, trase `n metal, cu capetele `mpletite, ascu]ite, dantelate, toate potrivite `ntr-un culcu[ de catifea, ca o adev\rat\ cutie cu argint\rie. ~n partea superioar\ a valizei, erau aranjate funii, lan]uri, o lamp\ de sudur\. O adev\rat\ panoplie de nazist evadat se dezv\luie dinaintea celor patru b\rba]i care r\mân `ncremeni]i, de parc\ abia acum ar realiza adev\ratele dimensiuni ale situa]iei. – M\i s\ fie… Adev\rat profesionist, Red \sta… A]i v\zut ce scule? Green `nainteaz\ `ncet spre valiz\, ia plin de admira]ie un cu]it cu lama curbat\, `l cânt\re[te-n palm\, `l ]ine `n echilibru pe ar\t\torul `ntins. Lui Beau `i vuie[te din nou ]easta, o ame]eal\ atât de puternic\, c\-n fa]a ochilor `i plutesc stele verzi. Din spatele atelierului se `nal]\ un soi de l\trat aspru: – Pune-l imediat la loc, Javier. – Acu[ica, omule. Scuze, doar `]i admiram [i eu sculele. Nicio problem\. Un alt semnal de alarm\ `n creierul lui Beau. Se `ntâmpl\ ceva nefiresc, nu-[i d\ `nc\ seama ce, dar totul e pe punctul de a o lua razna, trebuie s\ apeleze imediat la planul B. Vrea s\ se `ndrepte spre valiza lui, spre revolverul ascuns sub capac, mijind `n acela[i timp ochii ca s\ disting\ silueta `ntunecat\ pe care o aude `naintând `nceti[or `n `ntuneric. I-a spus Javier. ~l cunoa[te. S-au `ntâlnit.


26

THIERRY CARMES

Imposibil s\-l repereze pe Red sau pe pu[ti, lumina reflectoarelor `l orbe[te, nu ghice[te decât o mi[care lent\ `n penumbra atelierului, holbeaz\ disperat ochii, dar nimic. Acum e cu mâna pe valiz\, doar la câ]iva centimetri de revolver. R\sun\ din nou vocea lui Red, de la vreo zece metri, pe acela[i insuportabil ton batjocoritor: – A [ters-o, amigos. Beau, regret, o mic\ schimbare de program. Când `[i aude numele, Beau tresare, cuprins de spaim\. ~i fuge p\mântul de sub picioarele moi, inerte, incapabile s\ se mi[te, ca un iepure ]intuit sub farurile unei ma[ini. Semnalul de alarm\ din creierul lui ia propor]iile unei alerte atomice. ~n spate, aude cum cei trei b\rba]i se apropie concentric de el. Cu `ncetinitorul, de parc\ ar fi fost sub hipnoz\, mâna lui deschide capacul valizei, `l pip\ie pentru a smulge revolverul din benzile adezive cu care l-a fixat. Gol. Nimic. Se uit\ la buc\]ile de plasture care atârnau `n gol, cu ochii stin[i; chiar `n clipa aia Red iese din `ntuneric, singur, fluturând `n mân\ revolverul, ca un iluzionist `n conul de lumin\ de pe scena unui cabaret. – Ai pierdut ceva, prietene? S\ fie cumva chestia asta? – Ce faci cu pistolul meu, Red? Ce dracu’ se `ntâmpl\ aici? – Mai precis, ce aveai de gând s\ faci cu pistolul \sta, Beau Teller? Numele lui rezoneaz\ `n atelier ca o liturghie funebr\, numele lui, nenorocitul lui de nume care rico[eaz\ dintr-un perete `n altul, care r\sun\ `n atelier,


CÂNTUL ARCANELOR

27

`n urechile lui, care `l izbe[te-n piept ca dup\ un sprint, care `l `n[urubeaz\ `n p\mânt. Tare aiurea chestia asta, auzi, s\ fii stupefiat când `]i auzi numele, dar de data asta era ca [i cum s-ar fi c\scat p\mântul sub el, ca [i cum tunetul ar fi bubuit `n atelier, nu, e imposibil. Ceilal]i trei sunt acum pe el, `l imobilizeaz\, `l pip\ie, `l ]intuiesc la p\mânt `n vreme ce Red se apleac\ `ncet asupra lui, `i smulge cagula [i `[i `nfige ochii de granit `ntr-ai lui. Pe Beau `l las\ nervii de tot, nici nu mai poate vorbi, `ntr-atât `i curge saliva din gur\: – V-a]i dilit, fra]ilor? La dracu’, da]i-mi drumul, ce naiba se `ntâmpl\ aici? – Ah, Beau… O s\ se `ntâmple ceva frumos aici, ai s\ vezi… Aici o s\ se-ntâmple ceva Frumos1…, fredoneaz\ Red, de parc\ ar interpreta un cântecel pentru muco[i de gr\dini]\. Beau se smiorc\ie ca unul mic: – Sta]i pu]in, am bani, un teanc de bani, b\ie]i. Poate nu-s cei pe care ar fi trebuit s\-i primi]i, dar ai vo[tri sunt, vi-i dau… – Las-o balt\, Beau, nu e o problem\ de bani. E mult mai… frumos, e vorba despre suferin]\, Beau… Tu nu po]i `n]elege… – Nu se poate, b\ie]i, trebuie s\ fie o gre[eal\, eu… – Beau, Beau, de acum va trebui s\ taci. Doar [tii formula magic\ „Lini[te, se filmeaz\!“… Fii fericit, ai primul t\u rol principal, Beau, noaptea asta, toat\ 1

Joc de cuvinte: Beau, numele personajului, `nseamn\ „frumos“ `n limba francez\ (n. tr.).


28

THIERRY CARMES

noaptea asta e a ta… Cine [tie, poate ai s\ iei chiar un Hot d’Or…1 – Nuuuuuu!!!! {i gata. Beau nu mai e decât un [obolan hipnotizat, o marionet\ dezmembrat\. Ochii i se `nvârt `n orbite ca dou\ bile loto lovite de streche. Tremur\ din toate `ncheieturile, incapabil s\ lupte. ~n ]easta lui nu mai e decât un gol imens, un mare spa]iu gri `n care scântei de o]el chirurgical ]â[nesc ca un foc de artificii. Ceilal]i `i smulg hainele, e gol, tremur\ sub reflectoare, m\t\rânga i se b\l\ng\ne deasupra unei b\ltoace de pi[at, a[a atârnat cum e, f\r\ s\ fi opus rezisten]\, de cârligele alea mari, pe scripe]i. Dinaintea lui se aprinde un becule] ro[u, camera digital\ toarce `nceti[or, `l prive[te cu ochiul ei negru de ciclop. Red e `n spatele camerei, filmeaz\. Mai precis, `ncepe s\ citeasc\ scenariul. Peste alte opt ceasuri, din Beau n-a mai r\mas decât un morman de suferin]e [i dureri, suspendat de cârligele `nfipte-n carnea lui, [i un miros cumplit. Trupul `i e tot o ran\, incizii, arsuri, mutil\ri. La picioare, o balt\ de sânge [i excremente, `n care plutesc buc\]i din trupul lui, odinioar\ vii, acum atât de str\ine – limba, câteva falange, testiculele `nc\ prinse de scrotul despicat – peste care c\l\ii calc\ f\r\ s\ le bage nici m\car 1

Festival al filmului erotic, care are loc `n apropierea – [i temporal\, [i spa]ial\ – a festivalului de film de la Cannes (n. tr.).


CÂNTUL ARCANELOR

29

`n seam\. Cu singurul ochi r\mas `n orbit\ `[i implor\ `n t\cere tor]ionarii s\ `l termine, s\ `l elibereze. Blue, Yellow [i Green sunt r\sturna]i pe canapea, goi, cu excep]ia fe]elor acoperite de cagule, plini de sânge, de sperm\ [i de sudoare, cu m\dularele acum inerte, `nc\ be]i de propria lor `ndr\zneal\, stupefia]i de capacitatea lor de a-[i dep\[i, sub bagheta lui Red, orice limit\ pe care o cunoscuser\ pân\ atunci. Camera `nc\ toarce `nceti[or, apoi se opre[te cu un declic slab. Red scoate din valiz\ un revolver prev\zut cu amortizor. F\r\ a se gr\bi, cu `ncetinitorul, ]inte[te cu grij\ cei trei b\rba]i pr\v\li]i pe canapea, ]estele lor explodeaz\ f\r\ zgomot, trei flori negre care se scutur\ `nainte de ivirea zorilor. ~nainteaz\, trage de lan]urile metalice `n a[a fel `ncât s\ aduc\ spre el corpul atârnat. Beau nu mai e `n stare s\ `nregistreze mi[carea, con[tiin]a lui, `nchis\ undeva `n str\fundul creierului, e acum un chist animalic `ntr-un ]esut de durere. Mormanul tumefiat – ceea ce a mai r\mas din Beau Teller – se clatin\ pu]in `n spatele bancului de lucru, apoi `ncremene[te, de parc\ [i gravitatea ar fi ezitat câteva clipe `nainte de a-l b\ga `n seam\. Red aranjeaz\ cu grij\ pe mas\ câteva scalpele, lampa de sudur\, c\nile de bere `n care se clatin\ `nceti[or sângele lui Beau. Se d\ `nd\r\t, contempl\ cu un ochi profesionist [i rece spectacolul, adev\rat fotograf japonez care controleaz\ cum cad pliurile chimonoului de ceremonie. Mi[c\ ustensilele de pe mas\ cu câ]iva milimetri, potrive[te paralelismul lamelor, `[i verific\ din


30

THIERRY CARMES

nou mizanscena. Scoate din valiz\ o p\l\rie ciudat\, multicolor\, un fel de coif de arlechin cu opt coarne, din material verde, albastru [i ro[u, pe care `l a[az\ cu delicate]e peste fa]a spart\ a lui Beau, ca o promisiune a infinitului. Trece `n spatele camerei, satisf\cut. Zoom `nainte. Record. Clic. Becul ro[u se stinge, t\cerea e absolut\. Un [uierat, glon]ul iese din amortizor, un pocnet slab, osul frontal al lui Beau se sparge sub impact, `nc\ un z\ng\nit când glon]ul rico[eaz\ `ntr-un zid acoperit cu metal, departe, `n spate. – Beau Teller, cu toate c\ nu [tiai, tu e[ti Scamatorul1. Solve et coagula, acum partida poate s\ `nceap\…

1

Joc de cuvinte: `n Tarotul de Marsilia, cartea se nume[te „Bateleur“ (n. tr.).

Thierry Carmes - Cantul arcanelor  

Primul volum din Trilogia arcanelor traducere de Diana Morarasu (c) Nemira Publishing House 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you