Page 1

Studiedienst van de Vlaamse Regering

VLAANDEREN IN CIJFERS 2013


De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid. De Studiedienst wil de Vlaamse overheid en zijn diensten ondersteunen bij het voeren van een ge誰nformeerd beleid. Hiertoe verricht hij op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze onderzoek over demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen, vertrekkende vanuit een beleidsrelevante vraagstelling. Hij ontwikkelt bovendien instrumenten die helpen om de toekomst te verkennen op demografisch en macro-economisch vlak. De Studiedienst verkent ook de externe omgeving waarin de Vlaamse overheid wil optreden. Tevens volgt hij de resultaten en effecten van het gevoerde beleid op aan de hand van indicatoren. De Studiedienst heeft eveneens een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, monitoring, survey, beleidsevaluatie en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. De Studiedienst is verder de draaischijf voor vraag en aanbod van openbare statistieken over Vlaanderen.

Studiedienst van de Vlaamse Regering Boudewijnlaan 30 bus 23, 1000 Brussel Tel. 02 553 52 07 Fax 02 553 58 08 E-mail statistiek@vlaanderen.be


Vlaanderen in Cijfers situeert Vlaanderen op beknopte wijze op een aantal domeinen in de tijd. Naast socio-economische onderwerpen komen ook andere thema’s, zoals onder meer mobiliteit en milieu en energie, aan bod. Er wordt een verscheidenheid aan statistiekreeksen en ratio’s gehanteerd die gaan over onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn en die eveneens aandacht hebben voor de prioriteiten van de Vlaamse Regering. Ook worden een aantal Vlaamse gegevens in een Belgische en Europese context aangeboden.

Vlaanderen in Cijfers is ook te raadplegen via de webstek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering in de rubriek Publicaties (www.vlaanderen.be/svr). U kunt daar eveneens andere publicaties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering downloaden. De data en definities uit deze folder en ook andere cijferreeksen zijn terug te vinden via de rubriek Cijfers (www.vlaanderen.be/svr). De statistieken in Vlaanderen in Cijfers hebben betrekking op het Vlaamse Gewest, behalve daar waar met een * aangegeven staat dat het over de Vlaamse Gemeenschap gaat.


BEVOLKING Bevolking, 1 januari (bron: ADSEI) totaal

eenheid

2000

2011

2012

x 1.000

5.940

6.307

6.351

mannen

x 1.000

2.930

3.113

3.136

vrouwen

x 1.000

3.011

3.193

3.215

Belgen

x 1.000

5.647

5.879

5.897

vreemdelingen

x 1.000

294

428

453

eenheid

2000

2011

2012

Bevolkingsdichtheid, 1 januari (bron: ADSEI) Ontwikkeling van de bevolking (bron: ADSEI)

inw/km 2

439

466

470

eenheid

2000

2010

2011

natuurlijke aangroei

per 1.000 inw

0,7

1,8

1,8

migratiesaldo

per 1.000 inw

1,4

6,5

5,3

totale aangroei Structuur van de bevolking, 1 januari (bron: ADSEI)

per 1.000 inw eenheid

2,1

8,4

7,1

2000

2011

2012

jongeren (0-17 jaar)

%

20,6

19,5

19,5

actieve leeftijd (18-64 jaar)

%

62,7

62,2

61,9

ouderen (65+ jaar)

%

16,7

18,3

18,6

eenheid

2000

2008

2009

particuliere huishoudens

x 1.000

2.392

2.577

2.601

alleenwonenden

x 1.000

652

767

778

eenheid

2000

2010

2011

Huishoudens, 1 januari (bron: ADSEI)

Huwelijken en echtscheidingen (bron: ADSEI) huwelijken

x 1.000

25,0

24,9

24,5

echtscheidingen

x 1.000

14,4

13,7

13,0

eenheid

2010

Samenlevingscontracten (bron: ADSEI)

2000

2009

nieuwe contracten

x 1.000 personen

3,8

40,2

42,6

stopzetting contracten

x 1.000 personen

1,6

11,6

15,1

HUISVESTING Verkoop vastgoed (bron: ADSEI) woonhuizen

eenheid aantal

2000

2011

2012

38.558

39.971

37.226

appartementen, flats, studio's

aantal

18.220

26.798

26.921

percelen bouwgrond

aantal

16.324

11.517

10.298

Bouwvergunningen nieuwbouwwoningen (bron: ADSEI)

2000

2011

2012

woonhuizen

aantal

eenheid

15.984

14.143

15.245

appartementen

aantal

13.116

16.178

18.547


GEZONDHEID Artsen (bron: WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid)

eenheid

2000

2010

huisartsen

per 1.000 inw

1,20

1,24

1,23

geneesheer-specialisten

per 1.000 inw

1,53

1,90

1,93

eenheid

2000

2010

2011

Ziekenhuizen (bron: WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid)

2011

algemene ziekenhuisbedden

per 1.000 inw

5,30

4,92

4,88

psychiatrische ziekenhuisbedden

per 1.000 inw

1,78

1,63

1,61

eenheid

2000

2009

2010

Levensverwachting bij de geboorte (bron: WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid) mannen

aantal jaren

75,7

78,3

78,6

vrouwen

aantal jaren

81,5

83,2

83,4

eenheid

2000

2009

2010

mannen

per 100.000 inw

1.114

940

915

vrouwen

per 100.000 inw

498

513

515

Sterfte (bron: WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid, Statistiek doodsoorzaken) kanker (65-74 jaar)

hart- en vaatziekten (65-74 jaar) mannen

per 100.000 inw

910

567

529

vrouwen

per 100.000 inw

426

268

270

2000

2010

2011

28

19

20

Aandeel dagelijkse rokers (15 jaar en ouder) (bron: OIVO) eenheid %

CULTUUR Meermaalse cultuurparticipatie* en *** (bron: SCV-survey)

eenheid

2000

2011

2012

algemene cultuurparticipatie

%

38,7

33,6

35,0

klassiek concert/festival

%

17,9

8,6

9,0

rock- of popconcert/festival

%

12,2

22,5

22,4

jazz- of bluesconcert/festival

%

4,2

5,6

5,6

folkloristisch- of traditioneel concert/festival

%

7,9

6,2

4,7

opera

%

3,5

5,9

6,8

ballet- of dansvoorstelling

%

4,3

12,7

14,4

theater- of toneelvoorstelling

%

25,4

35,5

37,3

bioscoop

%

45,5

50,5

52,3

musea

%

25,5

46,8

46,0

verenigingsleven**

%

51,8

46,1

51,4

* Vlaamse Gemeenschap. ** Voor 2000 werd het cijfer van 2001 genomen. *** Nieuwe vraagstelling in 2011, deels ĂŠĂŠnmalige deelname meegeteld.


WELZIJN Plaatsen in de kinderopvang, 1 januari (bron: Kind en Gezin)

eenheid per 1.000 kinderen onder de 3 jaar

Ambulante en (semi)-residentiĂŤle opvangplaatsen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand*, 31 december (bron: WVG, Agentschap Jongerenwelzijn)

eenheid

Ambulante en (semi)-residentiĂŤle opvangplaatsen voor gehandicapten, 31 december (bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

eenheid

Gerealiseerde plaatsen in woonzorgcentra (vroegere rusthuizen) en assistentiewoningen (vroegere serviceflats), 1 januari (bron: WVG, Agentschap Zorg en Gezondheid)

eenheid

per 1.000 0-17-jarigen

per 1.000 totale bevolking

2005

2011

2012

344

381

397

2005

2011

2012

4,4

5,2

5,4

2000

2010

2011

4,4

5,6

5,9

2000

2011

2012

6,8

7,1

7,1

eenheid

2004

2010

2011

aandeel in totale bevolking

%

10,8

10,4

9,8

totaal aantal

x 1.000

680

650

610

eenheid

2004

2010

2011

per 100 65-plussers * Vlaamse Gemeenschap.

ARMOEDE Personen met huishoudinkomen onder de nationale armoederisicodrempel (bron: ADSEI)

Personen in huishouden dat (zeer) moeilijk rondkomt (bron: ADSEI)

%

13,1

14,1

15,0

Aandeel geboorten in kansarme gezinnen in jaar x en 2 voorgaande jaren (bron: Kind en Gezin)

aandeel in totale bevolking

eenheid

2001

2010

2011

Inkomensongelijkheid (bron: ADSEI)

eenheid

% inkomensquintielverhouding (aandeel inkomen hoogste quintiel/inkomen laagste quintiel)

ratio

6,0

8,6

9,7

2004

2010

2011

3,6

3,6

3,5


ONDERWIJS Leerlingen en studenten*, 1 februari (bron: O&V) kleuteronderwijs

eenheid aantal

2000

2011

2012

240.654

259.399

264.589

lager onderwijs

aantal

434.272

410.208

415.262

secundair onderwijs*****

aantal

431.027

444.307

440.520

hogescholenonderwijs**

aantal

98.536

120.839

125.586

universitair onderwijs**

aantal

56.740

75.063

77.135

2000

2011

2012

budgettaire VTE

51.609

59.620

59.434 69.009

Personeel in het onderwijs*, januari*** (bron: O&V, VLIR) basisonderwijs

eenheid

secundair onderwijs*****

budgettaire VTE

65.106

69.727

hogescholenonderwijs

budgettaire VTE

8.948

9.973

9.831

universitair onderwijs

VTE

15.417

21.108

21.440 2012

Scholingsgraad 25-64 jaar (bron: ADSEI EAK)

eenheid

2000

2011

maximaal lager secundair onderwijs

%

40,4

26,2

26,1

hoger secundair onderwijs

%

33,0

39,5

38,5

hogescholenonderwijs

%

19,0

23,7

24,5

universitair onderwijs

%

7,6

10,7

11,0

2000

2010

2011

Deelname permanente vorming bevolking 25-64 jaar**** eenheid (bron: ADSEI EAK) mannen

%

7,5

7,9

7,1

vrouwen

%

6,3

8,5

7,9

totaal

%

6,9

8,2

7,5

* Vlaamse Gemeenschap. ** Alleen BAMA en andere basisopleidingen. Vanaf 2009 worden alle inschrijvingen meegeteld. Een student kan meerdere keren ingeschreven zijn. *** Op 1 februari voor universitair onderwijs. ***** Vanaf 2006 nieuwe definitie. Waar dit voorheen niet het geval was, worden vanaf dan de studenten in vakantie uitgesloten. ***** Vanaf 2009-2010 wordt de vierde graad verpleegkunde niet meer tot het secundair onderwijs gerekend, maar tot het hoger beroepsonderwijs.


ARBEIDSMARKT Werkenden 20-64 jaar (bron: ADSEI EAK, bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE)

eenheid

2000

2011

2012

mannen

x 1.000

1.433

1.468

1.466

vrouwen

x 1.000

1.048

1.241

1.242

eenheid

2000

2011

2012

Werkzaamheidsgraad 20-64 jaar (bron: ADSEI EAK, bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) mannen

%

79,0

77,0

76,7

vrouwen

%

58,5

66,4

66,2

totaal Niet-werkende werkzoekenden (bron: VDAB)

%

68,9

71,8

71,5

eenheid

2000

2011

2012

mannen

aantal

70.956

99.879

107.735

vrouwen

aantal

98.691

95.129

96.702

2000

2011

2012

Werkloosheidsgraad (bron: VDAB)

eenheid

mannen

%

4,7

6,3

6,7

vrouwen

%

8,8

7,1

7,1

totaal

%

Loontrekkende werkgelegenheid, 31 december* (bron: RSZ)

eenheid

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, 31 december (bron: RSVZ)

eenheid

Ontvangen vacatures in Normaal Economisch Circuit (zonder uitzendopdrachten) (bron: VDAB)

eenheid

aantal

aantal

aantal * Voor 2000 op 30 juni.

6,4

6,7

6,9

2000

2010

2011

1.938.824

2.170.097

2.183.163

2000

2010

2011

361.431

414.113

417.312

2000

2011

2012

142.195

307.423

263.471


ECONOMIE Bbp tegen marktprijzen, in lopende prijzen (bron: INR)

eenheid

Bbp per capita, in lopende prijzen (bron: INR)

eenheid

miljoen euro euro Beschikbaar inkomen per capita (bron: INR)

eenheid euro

Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (bron: INR)

eenheid

2000

2010

2011

144.593

203.552

211.256

2000

2010

2011

24.300

32.400

33.400

2000

2009

2010

15.300

19.700

19.500

2000

2010

2011

primaire sector

miljoen euro

2.214,6

1.775,8

1.665,4

secundaire sector

miljoen euro

41.214,8

47.175,5

49.246,8

tertiaire sector

miljoen euro

85.255,0

132.724,5

137.925,0

totaal

miljoen euro

128.684,4

181.675,8

188.837,2

Totale investeringen (bron: INR)

eenheid miljoen euro

Buitenlandse handel* (bron: INR) uitvoer invoer Bedrijven (bron: VKBO, Graydon) ondernemingen**

eenheid

2000

2007

2008

32.244

44.648

47.023

2002

2011

2012

miljoen euro

190.300,2

282.375,6

289.637,3

miljoen euro

172.384,6

286.201,1

290.106,4

2000

2011

2012

aantal

390.860

466.004

478.502

eenheid

oprichtingen

aantal

20.866

33.707

30.686

faillissementen

aantal

2.833

4.899

5.288

ontbindingen

aantal

18.663

22.337

20.785

2000

2010

2011

* Communautair concept. ** Op 1 januari.

TOERISME Overnachtingen (bron: ADSEI, bewerking Toerisme Vlaanderen)

eenheid

Belgische toeristen

x 1.000

14.814,9

13.650,4

13.774,0

buitenlandse toeristen

x 1.000

9.355,1

9.437,5

9.692,4

eenheid

2000

2008

2010

korte vakantieparticipatie (verblijf van minstens 1 en hoogstens 3 nachten)

%

41,7

36,6

37,5

lange vakantieparticipatie (verblijf van minstens 4 nachten)

%

68,7

63,6

63,2

totale vakantieparticipatie

%

78,1

73,7

74,2

Vakantieparticipatie (bron: WES, Onderzoek & Ontwikkeling)


MOBILITEIT Wagenpark (bron: ADSEI) personenwagens andere

2000

2011

2012

x 1.000

eenheid

2.764,1

3.223,7

3.248,0

x 1.000

628,1

876,8

886,9

Verkeersongevallen met gewonden (bron: ADSEI)

eenheid

2000

2010

2011

33.022

29.120

30.556

Verkeersslachtoffers (bron: ADSEI)

eenheid

2000

2010

2011

aantal

39.086

34.137

36.626

ernstig gewonden

aantal

6.333

3.879

4.183

doden en dodelijk gewonden

aantal

871

437

430

eenheid

2000

2009

2010

63,40

aantal licht gewonden

Personenvervoer (bron: FOD MV, bewerking SVR, VHC,VVM De Lijn, NMBS, luchthavenautoriteiten) personenwagens

personenkm x 1 miljard

59,40

62,84

spoorvervoer

personenkm x 1 miljard

4,39

6,11

6,27

luchthavens

eenheid

2000

2011

2012 18.971

Zaventem

x 1.000

21.638

18.786

Deurne

x 1.000

262

166

140

Oostende

x 1.000

124

233

233

Vlaamse zeehavens

x 1.000

1.562,4

746,5

810,5

openbaar busvervoer

reizigersrit x 1 miljoen

240,4

549,1

544,0

eenheid

2000

2009

2010

vrachtwagens

tonkm x 1 miljard

27,96

36,31

38,76

spoorvervoer

tonkm x 1 miljard

3,62

2,85

2,82

eenheid

Goederenvervoer (bron: FOD MV, VHC, PBV, NMBS, luchthavenautoriteiten)

2000

2011

2012

Zaventem

x 1.000 ton

667

475

459

Deurne

x 1.000 ton

8

4

4

Oostende

x 1.000 ton

93

57

53

194,4

264,1

257,2

4,06

4,50

4,17

luchthavens

Vlaamse zeehavens

x 1 miljoen ton

binnenvaart

tonkm x 1 miljard


ICT Bevolking (bron: ADSEI)

eenheid

2005

2011

2012

internetaansluitingen huishoudens totaal aansluitingen

%

56

79

80

breedbandaansluitingen

%

46

76

77

internetgebruik bevolking 16-74 jaar (gebruik laatste 3 maand) totaal gebruik

%

60

83

83

e-government

%

18

34

38

e-commerce Bedrijven (> 10 werknemers, t.e.m. 2009 NACE Rev. 1.1, 2010 NACE Rev. 2) (bron: ADSEI)

% eenheid

11

31

35

2005

2011

2012

internetaansluitingen alle aansluitingen

%

95

96

97

vaste breedbandaansluitingen

%

76

86

94

mobiele internetaansluiting*

%

26

55

61

website

%

66

80

80 2012

2009

2011

van aan- of verkopen naar andere interne functies

%

59

53

54

met systemen buiten de onderneming

%

62

53

52

eenheid

2000

2010

2011

miljoen euro

3.235

4.640

5.088 2011

automatische en elektronische uitwisseling van data

eenheid

* Voor 2005 werd het cijfer van 2006 genomen; gewijzigde variabele in 2010.

O&O EN INNOVATIE Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (GERD*) (bron: EWI, ECOOM) O&O-intensiteit** (bron: EWI, ECOOM)

eenheid

2000

2010

BERD/bbp

%

1,71

1,53

1,64

non-BERD***/bbp

%

0,52

0,76

0,76

GERD/bbp (totaal) Aandeel van de omzet op basis van nieuwe of verbeterde producten of diensten (bron: SERV - TOA)

%

2,23

2,29

2,40

eenheid

2001

2007

2011

18

17

11

%

* Inspanningen van de bedrijven (BERD), de overheden (GOVERD), het hoger onderwijs (HERD) en de instellingen zonder winstoogmerk (PNP). ** Enkel cijfers volgens de gewestbenadering welke ook internationaal gerapporteerd wordt. *** Non-BERD = GOVERD + HERD + PNP.


MILIEU EN ENERGIE Afvalwaterzuivering (bron: VMM MIRA) zuiveringsgraad Potentieel verzurende emissies* (bron: VMM MIRA) Broeikasgasemissies (bron: LNE, ADSEI) Bosgezondheid (bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) aandeel matig tot zwaar beschadigde of dode bomen Bodemverontreiniging (bron: OVAM)

eenheid

2000

2008

%

52,0

73,3

2010 76,8

eenheid

2000

2010

2011

106 Zeq

11.566

6.984

6.699

eenheid

2000

2010

2011

ton/inw

14,8

13,6

12,2

eenheid

2000

2011

2012

%

25,2

20,1

25,0

eenheid

2000

2011

2012

onderzochte gronden

x 1.000

11,2

32,0

33,2

beschrijvend bodemonderzoek nodig

x 1.000

4,1

11,8

11,3

sanering nodig

x 1.000

0,9

5,0

5,3

eenheid

2000

2010

2011

niet-selectief

kg/capita

191,2

149,6

149,9

selectief

kg/capita

368,3

371,6

374,6

totaal

kg/capita

559,6

521,2

524,4

Energie-intensiteit van de economie (bron: VITO, SVR)

eenheid

2000

2010

2011

Aandeel groene stroom in bruto elektriciteitsverbruik (bron: VREG, VITO)

eenheid

Totale aandeel hernieuwbare energie in het finale energieverbruik (bron: VITO)

eenheid

Opgehaald huishoudelijk afval (bron: OVAM)

kgoe/1.000 euro bbp

%

% * Voorlopig cijfer voor 2010 en 2011.

230

217

200

2000

2010

2011

0,3

5,7

7,5

2005

2010

2011

1,3

3,4

3,8


INTERNATIONAAL Bevolking, 1 januari* (bron: ADSEI, Eurostat)

eenheid x 1 miljoen

Vlaanderen

BelgiĂŤ

2012

2012

EU27 2012

6,4

11,0

503,7

2011

2011

2011

Personen met huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel (bron: ADSEI, Eurostat)

eenheid

Deelname permanente vorming bevolking 25-64 jaar (bron: ADSEI, Eurostat)

eenheid

Werkzaamheidsgraad 20-64 jaar (bron: ADSEI, Eurostat)

eenheid %

71,5

67,2

68,5

Bbp per capita in euro koopkrachtpariteiten (bron: Eurostat, NBB, bewerking SVR)

eenheid

2012

2012

2012

euro KKP

30.100

30.400

25.800

Internetaansluitingen huishoudens (bron: ADSEI, Eurostat)

eenheid

2012

2012

2012

Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (GERD)/bbp* (bron: EWI, ECOOM, Eurostat)

eenheid %

2,40

2,04

1,94

Broeikasgasemissies (bron: LNE, Eurostat)

eenheid

2011

2010

2010

Energie-intensiteit (bron: VITO, SVR, Eurostat)

eenheid

Verkeersdoden (bron: EC DG MOVE, ADSEI, FOD MV, bewerking SVR)

eenheid

%

%

%

1990 = 100 kgoe/1.000 euro bbp

* Raming EU27. ** Afgelegd met personenwagens en moto’s.

15,3

16,9

2011

2011

7,5

7,1

8,9

2012

2012

2012

80

78

76

2011

2011

2011

88

92

85

2011

2010

2010

200

191

152

2010

2010

2010

68

74

64

eenheid

2010

2010

2010

index 2000 = 100

97,9

96,2

94,6

per 10 miljard personenkm** Volume personenvervoer t.o.v. het bbp (bron: FOD MV, NMBS, Eurostat, bewerking SVR)

9,8 2011


Afkortingen

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie BAMA Bachelor Master bbp bruto binnenlands product BERD Business Expenditure on Research & Development EAK EnquĂŞte naar de Arbeidskrachten EC DG MOVE European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport ECOOM Expertisecentrum O&O Monitoring EU Europese Unie Eurostat Statistisch bureau van de Europese Unie EWI Departement Economie, Wetenschap en Innovatie FOD MV Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer GERD Gross Expenditure on Research & Development GOVERD Government Expenditures on Research & Development HERD Higher Education Expenditures on Research & Development INR Instituut voor de Nationale Rekeningen kgoe kilogram olie equivalent KKP koopkrachtpariteiten LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie MIRA Milieurapport Vlaanderen NACE Statistische Nomenclatuur economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen NBB Nationale Bank van BelgiĂŤ NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen OIVO Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties O&O Onderzoek & Ontwikkeling O&V Departement Onderwijs en Vorming OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij PBV Promotie Binnenvaart Vlaanderen PNP Not for profit Organisations Expenditures on Research & Development RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SCV Sociaal-Culturele Verschuivingen survey SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering TOA Technologie Organisatie inzet van Arbeid VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VHC Vlaamse Havencommissie VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VKBO Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad VMM Vlaamse Milieumaatschappij VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt VTE voltijdse equivalenten VVM Vlaamse Vervoermaatschappij WES West-Vlaams Economisch Studiebureau WSE Werk en Sociale Economie WVG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zeq zuurequivalent


Samenstelling

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering Myriam Vanweddingen

Medewerkers

Veerle Beyst Luk Bral Pieter De Maesschalck Dirk Festraets Michaël Goethals Dirk Moons Marie-Anne Moreas Jo Noppe Guy Pauwels Edwin Pelfrene Greta Sienap Dirk Smets Myriam Vanweddingen Thierry Vergeynst

Verantwoordelijke uitgever Josée Lemaître

Administrateur-generaal Boudewijnlaan 30 bus 23, 1000 Brussel

Vormgeving

Drukkerij Bosmans, Lommel

Foto’s www.shutterstock.com Druk

Drukkerij Bosmans, Lommel

Depotnummer D/2013/3241/113 Bestellingen http://publicaties.vlaanderen.be


S t u diediens t van de V laam s e Regering B o udew ijnlaan 30 bus 23 - 1000 Brussel w w w.v laanderen.be/ svr

Vlaanderen in cijfers 2013  
Vlaanderen in cijfers 2013