Page 1

Vlaanderen is milieu water

DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Samen werken aan het milieu van morgen VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

www.vmm.be 1


INHOUD

Verantwoordelijke uitgever: Michiel Van Peteghem

2 | SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN

3

Samen werken aan het milieu van morgen

4

Wat doet de VMM?

7

Zo helpen we jou!

8

De VMM werkt samen

9

EfficiĂŤnt en klantvriendelijk

10 Blijf op de hoogte


SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN

De medewerkers van de Vlaamse Milieu足 maatschappij zetten zich dag na dag samen in voor een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als agentschap van de Vlaamse overheid maken we deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en helpen we de doelen van het Vlaamse milieubeleid te realiseren. Onze kernactiviteiten richten zich op proper water, zuivere lucht en diepgaande milieurapportering. Door middel van wetenschappelijke me足 tingen en analyses kunnen we objectief rapporteren over problemen en evoluties. Vanuit onze jarenlange ervaring en deskun足 digheid stellen we duurzame oplossingen voor en werken we professioneel samen met onze partners. Onze maatschappelijke zetel is in Aalst. We hebben ook vestigingen in elke Vlaamse provincie. 3


WATER

Kwaliteitscontrole grondwater Kwaliteit zwemwater ECOLOGISCH HERSTEL

Waterzuivering

Advies milieuvergunningen

TOEZICHT DRINKWATER

Geïntegreerde visie

Watertarieven

BEHEER ONBEVAARBARE WATERLOPEN

De VMM waakt over de goede toestand van het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen. »» »» »» »» »» »»

4 | SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN

We controleren de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater. We beperken de schade door overstromingen. We staan in voor het ecologisch beheer van de grote onbevaarbare waterlopen. We houden toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering. We verlenen advies voor milieuvergunningen. We coördineren het integrale waterbeleid.


De VMM waakt over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. »» »» »»

We meten schadelijke stoffen in de lucht en sturen indien nodig een waarschuwing uit. We voorspellen pieken in fijn stof of ozon. We brengen de verschillende bronnen van luchtverontreiniging in kaart.

LUCHT Metingen

FIJN STOF

ZUURSTOF Broeikasgassen Pieken voorspellen Ozon Smogalarm Dioxines en pcb’s

KOOLSTOFMONOXIDE

5


MILIEU Milieurapport Vlaanderen

VERSNIPPERING

Bodemkwaliteit

Horizonscanning MEGATRENDS

KLIMAATVERANDERING

De VMM stelt het Milieurapport Vlaande­ ren (MIRA) op met betrouwbare en actuele informatie over de toestand van het milieu in Vlaanderen. Zo geven we het Vlaamse milieubeleid een wetenschappelijke basis. MIRA maakt onderzoeksrapporten op en blikt vooruit naar het milieu van morgen. Zo beschrijft het ‘Klimaatrapport’ in welke mate de klimaatverandering al merkbaar is in Vlaanderen en wat we in de toekomst mogen verwachten. We informeren over diverse milieuthema’s: »» de verspreiding van pesticiden »» de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering »» de mogelijkheden van afvalverwerking »» hinder door lawaai, geur en licht »» de versnippering van het landschap

6 | SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN


ZO HELPEN WE JOU!

OVERSTROMINGEN VOORSPELLEN Tal van meettoestellen houden de Vlaamse waterlopen 24 uur per dag in de gaten. Regent het al dagen en wil je op de hoogte blijven? Actuele waterstanden en eventuele waarschuwingen vind je op www.waterinfo.be.

BEREKEN JE WATERFACTUUR Klopt de rekening van je watermaat足 schappij? Hoeveel kun je besparen door minder water te verbruiken? De VMM zoekt het voor je uit. Neem je laatste eindafrekening bij de hand en surf naar www.vmm.be/data/ bereken-je-waterfactuur.

LIGT JOUW HUIS IN OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED? Wil je een huis kopen of huren? Dan heb je recht op informatie over de kans op wateroverlast. Op het geoloket Watertoets vind je de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. www.waterinfo.be/ geoloket.

HOE ZUIVER IS DE LUCHT IN JOUW OMGEVING? Vraag je je af hoeveel fijn stof of ozon je dagelijks inademt? De actuele luchtkwaliteit in heel Vlaanderen vind je op www.vmm.be/ data/actuele-luchtkwaliteit. Per stof kun je een kaart inkijken.

CHECK OF JE ZWEMWATER VEILIG IS Bij mooi weer is een frisse duik heerlijk. In Vlaanderen kun je met een gerust hart zwemmen, want de VMM controleert de hele zomer de kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in erkende zwem- en recreatievijvers. Neem een kijkje op www.kwaliteitzwemwater.be.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt de resultaten van haar werk graag ter beschikking van de burgers. Nog meer gegevens, geoloketten en rekentools van de VMM vind je op www.vmm.be/data. 7


DE VMM WERKT SAMEN

Internationaal Milieu houdt niet op bij de grenzen. De VMM werkt samen met tal van organisaties in Europa en daarbuiten.

In Vlaanderen Leefmilieu is een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw geeft ons milieubeleid vorm. De minister kan rekenen op een administratie en de instellingen van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Een van die instellingen is de Vlaamse Milieumaatschappij. De VMM werkt nauw samen met de Vlaamse provincies, steden en gemeenten, de polders en wateringen, het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken ... Al die organisaties bundelen hun krachten om het leefmilieu in Vlaanderen te verbe­ teren. 8 | SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN

»» We werken mee aan het internationale milieubeleid. Met onze ervaring en expertise helpen we de beleidslijnen uit te stippelen. Zo treden we op als ‘trekker’ bij het uitwerken van de Europese richtlijnen over water. »» Grensoverschrijdende problemen zoals luchtvervuiling en de kwaliteit van rivierwater pakken we aan in samen werking met partners in verschillende landen. »» Onze meetresultaten over water, lucht en milieu rapporteren we aan de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere organisaties. »» We zorgen voor de uitvoering van het Europese milieubeleid in Vlaanderen en België. Zo werken we mee aan de omzetting van de kaderrichtlijnen Water en Lucht naar Vlaamse wetgeving.


EFFICIËNT EN KLANTVRIENDELIJK

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt elke dag aan het milieu van morgen. We streven naar optimale efficiëntie en klantvriende­ lijkheid. De VMM telt acht afdelingen: Administrateur-generaal Dienst Strategische Planning Integraal Waterbeleid Rapportering Water Ecologisch Toezicht Economisch Toezicht Operationeel Waterbeheer Lucht, Milieu en Communicatie Algemene Zaken

Bij de VMM werken tal van vakspecialisten: biologen, hydrologen, projectingenieurs, terreinbeheerders, staalnemers, laboranten, rattenbestrijders … Al die mensen werken samen aan een doeltreffend leefmilieubeleid. We geven onze medewerkers tijd en ruimte om zich professioneel te ontplooien en streven naar een gezond evenwicht tussen werk en privé. Een belangrijke drijfveer voor onze mede­ werkers is de kans om een steentje bij te dragen aan een beter leefmilieu en nuttig werk te leveren voor de samenleving. De VMM wil een goed voorbeeld stellen en investeert daarom in duurzame gebou­ wen. Via een milieuzorgsysteem brengen we onze impact op het milieu in kaart en zorgen we voor verbetering. De betrokken­ heid van onze werknemers is daarbij onze grootste troef.

Kennisbeheer

9


BLIJF OP DE HOOGTE

BEZOEK ONZE WEBSITE Op www.vmm.be vind je informatie over onze drie werkdomeinen: water, lucht en milieu. Heel wat gegevens uit onze milieudatabank maken we vlot toegankelijk. Zo kun je opzoe­ ken of de luchtkwaliteit in jouw buurt goed is en of er proper water in een nabijgelegen rivier stroomt.

LEES ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte van het belangrijkste VMMnieuws. Je kunt je inschrijven op www.vmm.be/nieuwsbrief.

10 | SAMEN WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN

VOLG DE VMM OP SOCIALE MEDIA De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een eigen pagina op Facebook, LinkedIn en YouTube. Daar vind je korte verslagen en actuele foto’s van onze activiteiten. We kondigen er ook evenementen en nieuwe publicaties aan. Je vindt ons op www.facebook.com/ vlaamsemilieu­maatschappij en www.linkedin.com/company/ vmm. Ons voorstellingsfilmpje en ander beeldmateriaal vind je op www.youtube.com/vmmvideo­ kanaal.


DOWNLOAD ONZE PUBLICATIES Ben je op zoek naar meer diepgaan­ de informatie over het leefmilieu in Vlaanderen? Wil je een boeiend on­ derzoek graag zelf doornemen? Of zoek je een recente folder of cam­ pagnemateriaal? Via www.vmm.be/ publicaties vind je een overzicht van al onze publicaties.

KOM NAAR EEN EVENEMENT De VMM organiseert en ondersteunt tal van evenementen: openwerf­ dagen, opleidingen, studiedagen, beurzen, congressen, infosessies, infocampagnes voor een breed publiek … Wil je er zelf bij zijn, of het infomateriaal inkijken? Je vindt het volledige aanbod op www.vmm.be/ evenementen.

WIL JE GRAAG SAMEN MET ONS WERKEN AAN HET MILIEU VAN MORGEN? Bekijk onze vacatures op www.vmm.be/jobs. Een nieuwe vacature delen we ook op Facebook en LinkedIn.

11


Wil je meer weten over de Vlaamse Milieumaatschappij? Zoek je een publicatie of heb je een (milieu)vraag? Op vmm.be vind je heel wat informatie. Je kunt met je vraag ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse over足 heid. Dat kan elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Vlaamse Milieumaatschappij Dokter De Moorstraat 24-26 9300 Aalst info@vmm.be

www.vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij  
De Vlaamse Milieumaatschappij