Page 96

Voor onze binnenlandwerking willen we, in de aanloop naar de verhuizing, een gelijkaardige beweging maken. De huidige huisstijl en website sluiten niet meer aan op onze werking vandaag. Bovendien is de website technisch verouderd en niet gebruiksvriendelijk. Vertrekkend vanuit een globale update van ons beleidsplan communicatie (goedgekeurd door het VFL-bestuur op 4 mei 2016) willen we zowel de website als de huisstijl en (wellicht) ook de naam van het VFL herzien, op basis van een coherente en strategische visie.

Doelstelling: Vanuit een globale en strategische communicatievisie willen we de website, huisstijl en naam van het VFL in lijn brengen met de bredere definitie en missie van het geïntegreerd letterenbeleid. Dat doen we in de aanloop naar de verhuizing en om de stappen die we eerder al zetten voor onze buitenlandwebsite, -huisstijl en -merknaam in de volledige werking door te trekken.

6.3 Externe Prioriteiten 6.3.1 Voorbereiding nieuw memorandum BoekenOverleg Het BoekenOverleg is het platform van alle relevante spelers uit het waardenetwerk van het boek in Vlaanderen. Het streeft naar gemeenschappelijke standpunten en behartigt de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector, met respect voor de diversiteit en de autonomie van alle spelers. Om die opdracht te vervullen, gaat het BoekenOverleg systematisch in gesprek met beleidsdomeinen op Vlaams, federaal en Europees niveau die raakvlakken hebben met de boeken- en letterensector. In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid staat nadrukkelijk vermeld dat het VFL management ondersteuning verleent aan het BoekenOverleg. In de praktijk betekent dit dat het VFL de secretariaatsfunctie op zich neemt en in nauw overleg met de voorzitter de agenda opmaakt. Het is intussen een traditie dat het BoekenOverleg naar aanleiding van en ruim voorafgaand aan verkiezingen een grondig uitgewerkt en doordacht memorandum opmaakt met daarin concrete beleidseisen. Dit heeft ook in de aanloop naar de vorige Vlaamse verkiezingen zijn nut bewezen. Een aantal eisen van het boeken- en letterenveld hebben via dit memorandum (in combinatie met intensief lobbywerk) hun weg gevonden naar het Vlaamse regeerakkoord: de invoering van een gereglementeerde boekenprijs, een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan Leesbevordering van de Vlaamse Overheid, de introductie van non-fictie als duurzame subsidielijn bij het VFL, de uitbouw van ons buitenlandbeleid, een generieke boekencampagne en de verdere verankering van het geïntegreerd letterenbeleid bij het VFL. Doelstelling: Het BoekenOverleg heeft een sterk en overtuigend memorandum met concrete eisen, die een directe weerslag hebben op de partijprogramma’s en op het regeerakkoord.

94 PRIORITEITEN VOOR 2018

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement