Page 92

6.1.2 Analyse van het literair middenveld Het VFL ondersteunt behalve directe actoren (auteurs, illustratoren en vertalers) ook andere spelers die een belangrijke rol en functie vervullen in de letterensector. Vaak worden die spelers of actoren omschreven via de verzamelterm ‘literair middenveld’ (zie ook 3.1.2). De belangrijkste groep actoren zijn de literaire organisaties (zie ook 2.10). Daarnaast maken ook literaire manifestaties en festivals deel uit van het literair middenveld. Bij een ruime interpretatie van ‘indirecte actoren’ kan je ook de literaire tijdschriften meenemen en zelfs de reguliere media (kranten, televisie enz.). Er is ook een duidelijk raakvlak met de beleidslijn rond auteurslezingen, die door het VFL als regisseur grotendeels zelf wordt uitgevoerd. Doelstelling: Het VFL maakt een grondige analyse van het literair middenveld vanuit zijn missie, visie en beleidsdoelstellingen om na te gaan of Vlaanderen voor 2018, maar ook en vooral voor de verdere toekomst, beschikt over het wenselijke literaire, geïntegreerde middenveld. Bij die analyse wordt rekening gehouden met samenwerkingen, blinde vlekken (zowel geografisch als inhoudelijk), sterktes en zwaktes en gewenste of te verwachten ontwikkelingen voor de toekomst.

6.1.3 Verdere consolidatie van het geïntegreerd letterenbeleid Sinds de vorige beheersovereenkomst (voor de periode 2012-2015, afgesloten tijdens de beleidsperiode van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege) is een geïntegreerd letterenbeleid de focus van het VFL. Dat leidde ook tot een herdefinitie van onze missie in de huidige beheersovereenkomst (voor de periode 2016-2020). De nieuwe missie luidt: Het VFL draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het streeft een breed toegankelijk literair landschap na en geeft de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid in binnenen buitenland. Om dit te realiseren werkt het VFL samen met belangrijke partners in het letterenveld én over de beleidsdomeinen heen met respect voor de eigenheid van elke speler. Kwaliteit, professionaliteit en diversiteit in de breedte en binnen alle geledingen van het letterenbeleid zijn de drie kernwaarden voor het beleid van het VFL. Het geïntegreerd letterenbeleid is een coherente en consequente keuze om maximale samenwerking, synergie en een bundeling van doelstellingen te bereiken binnen het boeken- en letterenveld.

Doelstelling: In het kader van de hertekening van de culturele en socioculturele bovenbouw door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en het departement CJM start het VFL gesprek­ken met Creatief Schrijven en Jeugd en Poëzie. Het is de bedoeling om samen met deze organisaties vanuit gemeenschappelijke doelstellingen te komen tot een gedeelde en gedragen visie, bijvoorbeeld rond ontwikkelingsbeleid. Verder wordt er nagedacht over een sterkere en beter geografisch gespreide aandacht voor het stripgenre. Daarbij is ook het ontbreken van een kenniscentrum voor strips in Vlaanderen een aandachtspunt (zie ook 5.5).

90 PRIORITEITEN VOOR 2018

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement