Page 89

Uiteraard zorgt het VFL ook vandaag al voor ondersteuning en antwoorden op veel van deze vragen. Via een doordacht en goed uitgewerkt ontwikkelingsbeleid willen we in de bestaande inspanningen echter nog meer dan voorheen een beleidscontinuüm of een doorgaande ontwikkelingslijn aanbrengen. Daarbij beseffen we uiteraard dat elke artistieke carrière in wezen uniek blijft en dat er voldoende ruimte voor maatwerk moet blijven. De denknamiddag werd afgesloten met een open debat, opgebouwd rond drie stellingen, om een betere inschatting te kunnen maken van prioritaire acties en uit te werken plannen.

5.4.3 Impact op 2018 Op basis van een uitgebreid verslag van deze denkdag heeft het VFL-bestuur alvast een eerste reeks beslissingen genomen, die vanaf 2018 hun impact zullen hebben. > Het VFL-team moet een voorstel formuleren voor een pilootproject waarbij een mondelinge toelichting mogelijk is voor (werkbeurs)aanvragen binnen de adviescommissies Non-Fictie en Letteren en Samenleving. Daarbij moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met het gelijkheidsbeginsel en moet er een afdoende oplossing gevonden worden voor het discretionaire karakter dat bij de bevoegde adviescommissies ligt. Dat moet de zorgvuldigheid bij de behandeling van dossiers en de aandacht voor het unieke karakter van aanvragen nog verhogen. > Er werd aan het VFL-team gevraagd om samen met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en een academische partner een wetenschappelijke vragenlijst op te stellen. Die moet via een gerichte en precieze vraagstelling enerzijds detecteren waar de uitdagingen rond werkbeurzen en auteurs en gewenste vormen van ondersteuning zich situeren en anderzijds achterhalen of het huidige instrumentarium van het VFL hier (nog) voldoende op afgestemd is. Via een deel ‘open bevraging’ moet er ook gepeild worden naar mogelijke suggesties tot aanpassing of verbetering. Die bevraging zal plaatsvinden in 2018 bij alle 600 VAV-leden en moet ons een goed inzicht opleveren in de wensen en noden van auteurs. > Verder heeft het VFL-bestuur aan de directie de vraag gesteld om samen met het team, de VAV en andere noodzakelijke partners van het BoekenOverleg een voorstel uit te werken voor een mogelijke ‘VFL Summer School’ voor auteurs, vertalers en illustratoren. Het bestuur adviseert om met het oog daarop het bestaande model van het VAF grondig te bestuderen en als vertrekpunt te nemen. Het is daarbij heel belangrijk dat het aangeboden programma inhoudelijk voldoende kwalitatief is. Als dat door onvoldoende voorbereidingstijd niet haalbaar zou zijn tegen de zomer van 2018, dan is de timing van ondergeschikt belang aan de inhoudelijke invulling en moet dit desnoods worden uitgesteld naar de zomer van 2019. > Ten slotte verwacht het VFL-bestuur een algemene beleidsnota rond ontwikkelings­ beleid (waarbij bovenstaande punten ook geïntegreerd worden als belangrijke bouwstenen). Die beleidsnota moet enerzijds een theoretisch kader bieden voor de uitbouw van een ontwikkelingsbeleid binnen het VFL en anderzijds concrete voorstellen bevatten rond thema’s als de instroom van talent, diversiteit, coaching en begeleiding naar professionaliteit en manieren om meer excellentie te bekomen. Het bestuur beseft dat dit een groot draagvlak vereist van auteurs (en wellicht ook uitgevers). De resultaten van de eerder vermelde wetenschappelijke bevraging zullen hierbij ook een instrumentele rol spelen.

BELEID 87

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement