Page 85

de adviescommissie Letteren en Samenleving. Hiervoor bracht ze uitgebreid de verschillende initiatieven in kaart die in de periode 2014-2016 een aanvraag hebben ingediend bij het VFL en analyseerde ze de beschikbare interne beleids- en vergaderdocumenten. Op basis van diepte-interviews met de verschillende stakeholders (subsidieaanvragers, commissieleden, vertegenwoordigers van het VFL en Iedereen Leest) ging ze op zoek naar de pijnpunten en de succesfactoren van het huidige beleid en formuleerde ze concrete aanbevelingen voor het VFL in de toekomst. Een belangrijke vaststelling is dat de openheid van het reglement de afgelopen jaren een goede basis vormde om een breed spectrum aan leesbevorderingsprojecten aan te spreken en te ontdekken wat er leeft in het veld. Linde Dessoy stelt voor om op basis van de ervaringen uit deze pioniersfase nu prioriteiten te stellen en een duidelijkere focus te leggen. Dit kan volgens haar onder meer door de beschikbare subsidies verder op te splitsen. De volledige analyse is terug te vinden in haar scriptie Het leesbevorderingsbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren: een beleidsanalyse, die op aanvraag kan geraadpleegd worden.

5.3 Diversiteitsbeleid Aandacht voor diversiteit is een van de kernwaarden in de missie van het VFL. Sinds 2014 is er een stafmedewerker diversiteit aan de slag. Er wordt op verschillende fronten actief geĂŻnvesteerd in diversiteit door reglementen aan te passen, de samenstelling van commissies te wijzigen, gerichte oproepen te lanceren, gesprekken aan te gaan, relevante netwerken uit te bouwen enz. Ook in 2017 werden concrete stappen gezet en zochten we naar een meer duurzame en structurele manier van werken, onder meer door in te zetten op een meer directe betrokkenheid van alle medewerkers.

5.3.1 Diversiteit als thema binnen het VFL Op verzoek van het VFL begeleidde experte Gunilla de Graef in september 2017 twee Diabolo-sessies die als doel hadden het bewustzijn rond diversiteit aan te scherpen in het volledige VFL-team. Deze interne oefening gaf inzicht in de posities en visies die vandaag rond dit thema leven in onze organisatie. Daarnaast faciliteerde de oefening ook een open gesprek rond deze thema’s. Uit de gesprekken bleek dat er bij de medewerkers een grote openheid en bereidheid is om in te zetten op diversiteit en dat het VFL al belangrijke stappen heeft gezet. Door te waken over een meer diverse samenstelling van de adviescommissies Ên van het VFL-team is de expertise en aandacht voor diversiteit in de organisatie de afgelopen jaren alleszins sterk gegroeid. Daarnaast zijn er een aantal succesvolle projecten opgezet om diversiteit een plaats te geven in het ondersteuningsbeleid van het VFL (onder meer via de subsidies voor slamlezingen, auteursresidenties, leesbevorderingsprojecten enz.). Een volgende stap is om deze aandacht structureel te verankeren en te evolueren naar een inclusief beleid, gedragen door het hele team.

BELEID 83

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement