Page 101

PASSIVA

31/12/17

31/12/16

EIGEN VERMOGEN

267.327,07

330.189,89

258.275,18

321.138,00

258.275,18

321.138,00

IV. RESERVES D. BESCHIKBARE RESERVES Bestemd fonds digitaal poëzieplatform

1332

0,00

20.000,00

Bestemde reserve Frankfurt (opvolging)

1333

65.000,00

75.000,00

Bestemde reserve huisstijl en website

1334

20.000,00

30.000,00

Bestemde reserve verhuizing

1335

104.844,97

121.000,00

Bestemde reserve Proj onderst personeel

1337

43.430,21

50.138,00

Bestemde reserve e-aanvraagportaal

1338

25.000,00

25.000,00

9.051,89

9.051,89

9.051,89

9.051,89

945.441,39

1.505.546,04

897.491,39

1.500.309,44

B. FINANCIELE SCHULDEN

0,00

623.540,08

1. KREDIETINSTELLINGEN

0,00

623.540,08

0,00

623.540,08

C. HANDELSCHULDEN

22.733,92

49.039,05

1. LEVERANCIERS

22.733,92

49.039,05

V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT resultaat vh boekjaar

140100

VREEMD VERMOGEN IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

zichtrekening fict saldo

433

Leveranciers

440000

15.657,49

28.410,03

Te ontvangen facturen

444000

7.076,43

20.629,02

156.869,51

170.374,94

36.751,06

23.336,52

453

12.476,99

25,13

Ingeh.voorheffing com,rvd,best

4530002

23.901,77

23.311,39

voorheffing auteursrechten

4530006

372,30

0,00

120.118,45

147.038,42

E. SCHULDEN 1. BELASTINGEN Ingehouden Voorheffingen

2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN RSZ persoonlijke bijdragen

45401

7.920,11

13.411,51

RSZ patronale bijdragen

45402

-2.478,43

13.479,46

455

3.081,24

790,19

455001

109.264,53

117.815,14

459

2.331,00

1.542,12

717.887,96

657.355,37

481

11.630,00

11.630,00

48110

706.257,96

645.725,37

47.950,00

5.236,60

Te betalen bezoldigingen te betalen vak geld andere sociale schulden/med kosten

F. OVERIGE SCHULDEN Te betalen werkingsdotaties te bet werktoel in lev lijst

X. OVERLOPENDE REKENINGEN Toe te rekenen kosten

492

0,00

5.236,60

Over te dragen opbrengsten

493

47.950,00

0,00

1.212.768,46

1.835.735,93

TOTAAL PASSIVA resultaat toe te voegen aan de bestemde reserve

78.903,59

Bestemde reserve verhuizing

1335

68.903,59

Bestemde reserve e-aanvraagportaal

1338

10.000,00

waardoor totaal passiva na bestemming:

1.291.672,05

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 99

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement