Page 10

> de voorbereiding van het gastlandschap op de Foire du Livre de Bruxelles in 2019; > de voorbereiding van een nieuw beleid rond het literair middenveld, de impulssubsidies en het ontwikkelingsbeleid; > de Vlaams-Nederlandse samenwerking en de middelen voor literatuur bij de Nederlandse Taalunie. De adviescommissies geven een inhoudelijk advies aan het Beslissingscollege over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures. Het VFL heeft 11 vaste adviescommissies. Elke commissie bestaat uit minimaal 4 commissieleden en een voorzitter. De voorzitters van de verschillende adviescommissies maken ook deel uit van het Beslissingscollege. De belangrijkste taak van de adviescommissies bestaat erin om adviezen uit te brengen over subsidieaanvragen die het VFL ontvangt in het kader van binnenlandse subsidieregelingen. Het VFL heeft regelingen voor auteurs, uitgevers, (literaire) organisaties, literaire tijdschriften enz. Daarnaast doet ook het buitenlandteam regelmatig een beroep op de commissies. Het gaat dan onder meer om advies over aanvragen voor vertaalsubsidies, te promoten titels, nieuwe beleidsinitiatieven enz. Het Beslissingscollege neemt beslissingen over de subsidieaanvragen, op basis van de adviezen van de adviescommissies en een horizontale kadering over de verschillende commissies heen. Het evalueert periodiek de regelingen en signaleert nieuwe behoeften. Daarnaast ontvangt het detailinformatie over de gelimiteerde subsidiebeslissingen genomen door het VFL-team (de zogenaamde ‘mandaatbeslissingen’), becommentarieert het deze en legt het jaarlijks de voorwaarden voor deze mandaatregeling vast. Het Beslissingscollege bestaat uit een voorzitter en de 11 voorzitters van de adviescommissies. De Beroepscommissie is een onafhankelijke entiteit die bestaat uit een voorzitter en 4 leden. Ze beslist autonoom over door aanvragers ingediende bezwaarschriften tegen beslissingen van het Beslissingscollege. In 2017 behandelde de Beroepscommissie 12 dossiers: > werkbeurzen voor literaire auteurs: 2 dossiers, 1 herziening; > werkbeurzen voor stripauteurs: 2 dossiers, geen herzieningen; > stimuleringsbeurzen voor auteurs: 1 dossier, geen herziening; > projectbeurzen voor literaire vertalers: 2 dossiers, 1 herziening; > auteurslijst: 2 dossiers, geen herzieningen; > subsidies voor literaire tijdschriften: 1 dossier, geen herziening; > doelgroepgerichte literaire publicaties: 1 dossier, geen herziening; > subsidies voor literaire manifestaties: 1 dossier, geen herziening. Het VFL-team bereidt het beleid van het VFL voor en voert het ook uit. Het verzorgt de administratie, volgt de dossiers op, organiseert projecten in binnen- en buitenland en staat in voor de interne en externe communicatie.

8 ORGANISATIE

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement