Page 1

magazine Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Sportfederatie vzw www.vlaamsesportfederatie.be Afgiftekantoor Gent X - P303166

01 | 2013

januari • februari • maart

Spoka.be

Marketingtoolbox

Sport met grenzen

Promocampagne 2013 met Lianne en Yuhan Tan

Op zoek naar een doordachte marketingstrategie

Lichamelijke en seksuele integriteit in de sportclub


Liannee& &YYuhan Lianne Yuuhhaann iann & BelLg nen is c hk ka Belgisch kampioenen am mp pio ioe ch enen Belgis B n on Badminton dmin to ad Ba & & & FFans ans vvan Sppookkaa a Fans vannSSpoka

Design | gogetit.be

portkamp s e Zoek & boek je sportkamp j k e o b & Zoek via e www.spoka.be ww.spoka.b via w an eer d m Keuze uit meer dan it u e z u e K en 850 sportkamp 850 sportkampen nde 60 verschille 60 verschillende sporten! sporten!


VSF magazine is het tijdschrift van de Vlaamse Sportfederatie vzw en verschijnt vier keer per jaar. Nummer 1 - 2013 Oplage: 500 ex.

Redactieadres Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent info@vlaamsesportfederatie.be www.vlaamsesportfederatie.be

Hoofdredactie Geraldine Mattens

Eindredactie en vormgeving Grace Hellinckx

Werkten mee aan dit nummer Tim Lamon, Sophie Cools, Leen Magherman, Wouter Braeckman en Pieter Hoof.

Gedrukt door Nevelland Graphics www.nevelland.be

VSF magazine in je bus? Neem een abonnement en voor 15 euro per jaar krijg je ons driemaandelijks magazine toegestuurd.

Advertenties Wil je adverteren in ons magazine, neem dan contact op met Wouter Braeckman. wouter@vlaamsesportfederatie.be

Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever Geraldine Mattens Zuiderlaan 13 9000 Gent De volgende editie van VSF magazine verschijnt op 21 juni 2013.

voorwoord In het voorjaar breekt voor de sportfederatiesector traditioneel de periode van de jaarlijkse Algemene Vergaderingen aan, wanneer de sportfederaties niet alleen hun huidige beleidslijnen toelichten aan hun leden sportclubs, maar ook rapporteren over het voorbije jaar. Dit jaar wordt niet alleen 2012 officieel afgesloten, maar ook de volledige voorbije vierjarige beleidsperiode. Meteen wordt ook het startschot gegeven voor een nieuwe olympiade, waarin heel wat uitdagingen voor de sportfederatiesector liggen. Vlaanderen bevindt zich immers nog steeds in een klimaat van rationalisering en besparingen, zodat de uitdaging voor de sportfederaties dubbel is. Zij dienen hun federatie de komende vier jaar immers op een kwaliteitsvolle en innovatieve manier verder te ontwikkelen en moeten er tegelijk voor zorgen dat hun organisatie ook financieel gezond blijft. Een permanente bewaking van het budget enerzijds en een efficiënte inzet van de middelen anderzijds, zullen hierbij de sleutels tot succes vormen. De Vlaamse Sportfederatie maakt er als koepelorganisatie in haar eigen beleidslijnen een punt van om haar leden sportfederaties optimaal te ondersteunen in het kader van een duurzaam en kwalitatief sportaanbod. In dit magazine wordt een aantal van de meest recente ondersteuningstools van de VSF toegelicht. Een sportfederatie met een goede werking en dienstverlening, heeft nog maar een deel van de weg afgelegd. Een goed product wordt pas een relevant product wanneer het op een weldoordachte en efficiënte manier in de markt wordt geplaatst. Daarom ontwikkelde de VSF een Marketingtoolbox, waarmee sportfederaties aan de slag kunnen om ook volleerde “marketeers” van hun sportproduct te worden. Maar wat ben je met een goed gecommuniceerde dienstverlening en een kwaliteitsvol sportaanbod op papier, zonder de wekelijkse inzet van de duizenden vrijwilligers, die nog steeds de sport draaiende houden in Vlaanderen? Een kritische succesfactor voor sportfederaties en sportclubs, blijft meer dan ooit het voeren van een goed vrijwilligersbeleid. Daarom start het Dynamo Project in 2013 met een pilootproject rond vrijwilligersbeleid. Samen met een expert, biedt het Dynamo Project een 6-stappenplan aan om clubs in staat te stellen om voldoende vrijwilligers te werven, te motiveren en te behouden. Steeds meer van deze vrijwilligers worden geconfronteerd met verschillende doelgroepen, die ook een verschillende aanpak kunnen vereisen. De VSF ontwikkelde een specifiek plan van aanpak om haar leden te ondersteunen op het vlak van doelgroepenbeleid. Hierbij werd de piste van een eenvormig ondersteuningspakket resoluut aan de kant gezet, ten voordele van een gedifferentieerde en gepersonaliseerde aanpak in functie van de specifieke noden van de verschillende sportfederaties. Verder komen in dit VSF Magazine de nieuwe meter en peter van de Spoka campagne aan bod, wordt er een blik geworpen op het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid en laten wij Hans Ponnet, nieuw Afdelingshoofd Sportkaderopleidingen bij Bloso, aan het woord. Geraldine Mattens

VSF magazine

3


in beeld

1

3 SPORT, EEN SPEL MET GRENZEN OMGAAN MET LICHAMELIJK OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VIA HET VLAGGENSYSTEEM

2

‘Sport, een spel met grenzen’ bestaat uit twee delen. In de handleiding wordt de theorie van het ‘Vlaggensysteem’ uitgelegd en krijg je nuttige achtergrondinformatie over lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Verder bestaat het pakket uit 30 steekkaarten met tekeningen en uitleg over situaties die zich kunnen voordoen. Door hiermee aan de slag te gaan, leer je hoe je de theorie kan toepassen wanneer je zelf geconfronteerd wordt met een lichamelijk of seksueel grensoverschrijdende situatie. Bovendien ontdek je ook tal van nuttige tips, acties en inzichten die van toepassing kunnen zijn in jouw sportorganisatie.

Dit product werd ontwikkeld in samenwerking met Sensoa vzw en is gebaseerd op ‘Het vlaggensysteem’ (E. Frans & T. Franck, 2010) van Sensoa/MOVISIE, uitgegeven bij Garant (met toestemming om de tekeningen over te nemen) en ‘(N)iets mis mee?!’.

© Sensoa/ICES/CJSM • vorm: emma thyssen

1 Infosessie “Lichamelijke en seksuele integriteit” 2 Dag van de Trainer, informatiemarkt 3 Promotiecampagne Dynamo Project 4 Lancering “Golf, sporttak in de kijker 2013”

4

VSF magazine

OMGAAN MET LICHAMELIJK OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VIA HET VLAGGENSYSTEEM

4

‘Sport, een spel met grenzen’ is een handig instrument voor bestuurders van een sportorganisatie, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren.


in dit nummer

SPORT, EEN SPEL MET GRENZEN

OMGAAN MET LICHAMELIJK OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VIA HET VLAGGENSYSTEEM

6

Werken met vrijwilligers anno 2013

8

Lichamelijke en seksuele integriteit

Piloottraject van het Dynamo Project

Op maat van de sportclubs

11

VSF marketingtoolbox

16

Nieuw decreet lokaal sportbeleid

19

Interview met Hans Ponnet

22

Zet je sportkampen in de kijker via Spoka.be!

24

Sportfederaties en doelgroepen... Ja, het kan!

Strategische innovatie in de sportfederatiesector

Belangrijke wijzigingen in gemeentelijk sportbeleid

Kersvers afdelingshoofd sportkaderopleiding van Bloso

Nieuwe peter en meter

VSF ondersteunt jouw federatie

arena

YO U R C OAC H I N S PO RTS I N SU R A N C E

VSF magazine

5


vrijwilligersbeleid ■

Dynamo Project piloottraject “Werken met vrijwilligers anno 2013” Iedereen is het er over eens: vrijwilligers vormen hét fundament van de Vlaamse sportclubs. Sportclubs geven echter steeds vaker aan dat ze een tekort aan vrijwilligers ervaren. De vele taken in een sportclub vallen vaak op de schouders van slechts enkele personen. Op 28 februari 2013 startte het Dynamo Project een pilootproject “Werken met vrijwilligers anno 2013”. Twaalf sportclubs krijgen dit voorjaar de unieke kans om onder begeleiding van Koen Vermeulen samen een vrijwilligersbeleid in hun sportclub op poten te zetten. De verschillende aspecten van een goed vrijwilligersbeleid worden tijdens vijf gezamenlijke workshops behandeld. Na elke workshop krijgen de deelnemers huiswerk waarmee ze aan de slag kunnen in de club en ook tussendoor kunnen ze begeleiding vragen. ■ pieter hoof

Nood aan ondersteuning

ringscampagnes zonder een doordacht vrijwilligersbeleid in de club, zullen de vrijwilligers even snel verdwijnen als ze kwamen.

Uit de verschillende vormen van managementondersteuning die het Dynamo Project biedt, blijkt dat heel wat sportclubs te kampen hebben met een tekort aan vrijwilligers. Tijdens gesprekken met de helpdesk vertellen sportclubbestuurders vaak over een tekort aan helpende handen, in bevragingen van het Dynamo Project staat het zoeken naar vrijwilligers in de top 3 bij de vraag “rond welk thema zou je sportclub ondersteund willen worden”, sportdiensten en sportfederaties organiseren steeds meer een bijscholing over vrijwilligersbeleid, … De meeste sportclubs hebben wel een sportief beleid, een financieel beleid… maar een vrijwilligersbeleid? Uit die ervaringen groeide het besef dat sportclubs hierin dieper ondersteund willen worden.

Veelal kijken bestuurders naar de sportclub door de bril van de sportclub, waarbij verplichtingen en praktische organiseerbaarheid erg belangrijk zijn. Dat is uiteraard niet onlogisch, maar daarbij wordt inbreng van de vrijwilligers vaak vergeten. De hedendaagse vrijwilliger wil gehoord worden en het gevoel hebben dat hij mee kan kiezen welke taken hij op zich neemt. Hij zal niet onmiddellijk het engagement van bestuurslid opnemen, maar moet langzaamaan meer en meer bij de club betrokken worden. In het piloottraject worden sportclubs gestimuleerd om de bril van de vrijwilliger op te zetten.

Vrijwilligersbeleid = vrijwilligerstijd Een vrijwilligersbeleid in de sportclub betekent eigenlijk voornamelijk vrijwilligerstijd in de club, tijd maken om na te denken over de vrijwilligers in je sportclub. Werken met vrijwilligers anno 2013 is werken aan een permanente motivatie van de vrijwilliger. Het rekruteren van nieuwe vrijwilligers begint namelijk bij het motiveren van de huidige vrijwilligers! Als de huidige vrijwilligers zich goed voelen in de club en plezier beleven, dan stralen ze dat uit. Zij zijn de wandelende reclameborden voor potentiële nieuwe vrijwilligers. Het Dynamo Project kiest in het piloottraject voor duurzaamheid door te bouwen aan een vrijwilligersvriendelijke sportclub en niet enkel in te zetten op het rekruteren van vrijwilligers. Bij rekrute-

6

VSF magazine

Stappenplan naar een vrijwilligersvriendelijke sportclub Het Dynamo Project ontwikkelde samen met Koen Vermeulen een 6-stappenplan om te bouwen aan een vrijwilligersvriendelijke sportclub. Voor elke stap is er een tool die sportclubs op de juiste weg zet. Eerst gaan we op zoek naar een vrijwilligersverantwoordelijke (VV) binnen de sportclub. De VV is iemand die altijd de bril van de vrijwilliger op heeft, hij (of zij) is eerder een peoplemanager dan een taskmanager en is het aanspreekpunt voor vrijwilligers in de sportclub. In de tweede stap brengt de sportclub, onder leiding van de VV, de betrokkenheidscirkels van (potentiële) vrijwilligers in kaart en worden de vrijwilligers gecontacteerd. Tijdens een vrijwilligersreceptie krijgen alle vrijwilligers de kans om hun ervaringen, ideeën en bedenkingen te vertellen en wordt er gemeten in welke mate de club “FLEXIVOL” is.


Vervolgens legt een kerngroep de visie op het werken met vrijwilligers vast in een vrijwilligersmanifest en buigt de groep zich over de sterktes en zwaktes met betrekking tot het onthalen, rekruteren, coachen, evalueren en de exit van vrijwilligers in de club. Het is zeker geen snel werkje om deze vorige stappen te doorlopen: er moet binnen de club tijd vrijgemaakt worden om te focussen op vrijwilligers. De eerste keer dat deze stappen in een club aangebracht worden, is vrij intensief. De club zal de volgende jaren wel de vruchten van dat werk plukken, aangezien het grootste werk dan achter de rug is. De laatste stap is dan een jaarlijkse vergadering waarop de gebruikte tools besproken worden.

Twaalf deelnemende clubs Tijdens de vijf gezamenlijke workshops zullen de sportclubs erg interactief (samen)werken. Om de interactie tijdens dit pilootproject alle kansen te geven, moesten we de groep deelnemers beperken tot twaalf clubs. Sportclubs konden zich via hun sportfederatie kandidaat stellen. Het Dynamo Project ontving 33 kandidaturen van clubs uit 15 verschillende federaties. In een telefonisch contact met alle kandidaten werd onder andere gepeild naar de motivatie en haalbaarheid in de club om deel te nemen aan het project. Op basis van de gesprekken werden twaalf sportclubs geselecteerd. Jammer genoeg moesten we ook 21 gemotiveerde clubs ontgoochelen. De twaalf deelnemende clubs zijn ALVA (Vlaamse Atletiekliga), AVLO (Vlaamse Atletiekliga), Corpus Sanum Herentals (Gymnastiekfederatie Vlaanderen), Gent Rugby Football Club (Vlaamse Rugbybond), Kon. Ganda KC (KBKB Vlaamse liga), Moed

Š Lectrr

en Volharding Berkenbos (Gymnastiekfederatie Vlaanderen), OKRA Waregem (OKRA SPORT), Sentse Badmintonclub (Badminton Vlaanderen), Sipiro (Belgian Rope Skipping Federatie Vlaanderen), Stella Artois Leuven Bears (Vlaamse Basketbal Liga), VC Zwijnaarde (Voetbalfederatie Vlaanderen) en Zwaantjes Roller Club (Vlaamse Rollerbond). De deelnemende clubs zijn op diverse manieren erg verschillend. Ze zijn verschillend in grootte, ze organiseren andere soorten activiteiten, ze zijn actief in andere sporttakken, ze beoefenen hun sport op een verschillend niveau, enz. De bevindingen die we in het piloottraject zullen opdoen, kunnen dus voor heel wat sportclubs in Vlaanderen van betekenis zijn.

En de andere Vlaamse clubs? Aan het piloottraject kunnen slechts twaalf clubs deelnemen, wat met alle andere Vlaamse clubs? Het Dynamo Project zal de ontwikkelde kennis en ervaringen in een brochure publiceren. Ook de bijhorende tools zullen via de website van het Dynamo Project beschikbaar zijn, zodat ook de andere sportclubs kunnen bouwen aan een vrijwilligersvriendelijke sportclub. De lezers van de nieuwsbrief van het Dynamo Project zullen het verloop van het traject gedurende de komende maanden kunnen volgen via nieuwsbriefartikels. Het piloottraject loopt tot eind juni 2013. De brochure en tools zullen in de zomer van 2013 beschikbaar zijn. â–

VSF magazine

7


ethisch verantwoord sporten ■

Lichamelijke en seksuele integriteit: op maat van de sportclubs! Er is in mijn sportclub een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat moet ik hiermee zonder de beschuldigde onterecht de vinger te wijzen? Een jongen van negen jaar zwiert in een gemengde kleedkamer met zijn piemel, tot jolijt van de andere kinderen: hoe reageer ik hierop als trainer? Onze sportclub wil seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe pakken we dit het best aan? ■ sophie cools

Drie handige instrumenten Het afgelopen jaar heeft de sportsector intensief samengewerkt met experts van Sensoa en Child Focus om sportorganisaties meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele integriteit. Bestaande instrumenten werden vertaald naar de sportsector. Het resultaat zijn drie instrumenten.

Raamwerk Het “Raamwerk lichamelijke en seksuele integriteit en beleid in de sport” geeft aan wat nodig en mogelijk is om de seksuele integriteit van de minderjarige sporter optimaal te beschermen. Het is een veelomvattend kader waarmee sportorganisaties op diverse niveaus – koepelorganisaties, federaties, sportdiensten, sportclubs,… – een beleid kunnen ontwikkelen of een bestaand beleid kunnen aanpassen. Het raamwerk bevat een modelvisie, allerlei instrumenten en achtergrondinformatie. Het raamwerk is vooral gericht op grote sportorganisaties. De VSF adviseert om dit raamwerk in eerste instantie enkel op federatieniveau te bekijken en niet aan de clubs te communiceren.

8

VSF magazine

Handleiding “Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs” is een handleiding voor (kleinere) sportclubs en bevat bondige informatie waarmee clubs direct aan de slag kunnen. De handleiding bevat een opsomming van zes elementen:

Lichamelijke en seksuele integriteit Handleiding voor sportclubs

1 Elke club met jeugdleden zou minstens de Wegwijzer moeten kennen en verspreiden onder de bestuurders en begeleiders.

2

Elke club zou de Panathlonverklaring ondertekend moeten hebben. Zo leg je alvast de basis voor een veiliger sportomgeving. Een andere onmisbare actie is dat je als club een gedragscode opstelt (of uitbreidt) met concrete regels over de bescherming van de lichamelijke en seksuele integriteit. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

3 Clubs die iets meer willen doen, raden we ten zeerste aan om zich vertrouwd te maken met het Vlaggensysteem. Dat reikt concrete criteria aan waarmee je de vaak delicate situaties van (mogelijk) seksueel grensoverschrijdend gedrag beter kunt inschatten en aanpakken.

4 Het is ook zeer aanbevelenswaardig om binnen de club iemand te benoemen tot aanspreekpunt integriteit (API) (eventueel in combinatie met pestgedrag of discriminatie).

5

Het reactieplan kunnen toepassen bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

6

Clubs die het grondig willen aanpakken, verankeren hun beleid in een op maat gesneden actieplan voor de bescherming van de lichamelijke en seksuele integriteit van jonge sporters. Elk element wordt op een eenvoudige manier toegelicht, met inbegrip van concrete tips.


Vlaggensysteem Het vlaggensysteem “sport, een spel met grenzen” is een handig instrument voor bestuurders en trainers/begeleiders van een sportorganisatie om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. “Sport, een spel met grenzen” bestaat uit twee delen. In de handleiding wordt de theorie van het “Vlaggensysteem” uitgelegd en krijg je nuttige achtergrondinformatie over lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Verder bestaat het pakket uit 30 steekkaarten met tekeningen en uitleg over situaties die zich kunnen voordoen. Door hiermee aan de slag te gaan, leer je hoe je de theorie kan toepassen wanneer je zelf geconfronteerd wordt met een lichamelijk of seksueel grensoverschrijdende situatie. Bovendien ontdek je ook tal van nuttige tips, acties en inzichten die van toepassing kunnen zijn in jouw sportorganisatie.

SPORT, EEN SPEL MET GRENZEN

ZEN

L

oor porters l zes edrag een oe je

ans & T. Franck, 2010) van ets mis mee?!’.

OMGAAN MET LICHAMELIJK OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VIA HET VLAGGENSYSTEEM

m’ melijk ext. en en e aan neer je el van ijn in

OMGAAN MET LICHAMELIJK OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VIA HET VLAGGENSYSTEEM

Foto: flickr.com/photos/shakeskc

Praktisch? Elke sportfederatie ontvangt sowieso een pakket (handleiding sportclubs en vlaggensysteem). Dit gebeurt op de Algemene Vergadering van de VSF of per post (voor federaties die niet op de AV aanwezig zijn). Verder kun je terecht op de webpagina www.sportmetgrenzen.be. Je kan er het raamwerk downloaden. De handleiding voor sportclubs en het vlaggensysteem kan er gratis besteld worden (één pakket per organisatie). Daarnaast worden vormingen voorzien. Die vormingen gaan dieper in op het thema lichamelijke en seksuele integriteit, de handleiding voor sportclubs en het vlaggensysteem. Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) organiseert zes vormingen: drie in mei/juni, drie in het najaar. Sportfederaties kunnen hun sportclubs stimuleren deel te nemen aan deze vormingen. Als sportfederatie kun je ook zelf een vorming organiseren, op een door jou gekozen locatie en tijdstip. De federatie zorgt dan voor een locatie, catering en een lesgever. ICES voorziet een financiële tussenkomst en het lesmateriaal. De lesgever moet op 19 april aanwezig zijn op de “training of trainers” (Gent).

Op die dag krijg je inzicht in het lesmateriaal en word je klaargestoomd om het thema voor een groep te bespreken. Maak je de keuze om iemand uit jouw sportfederatie de “training of trainers” te laten volgen, dan kies je ervoor de competenties binnen jouw sportfederatie rond dit thema te versterken. Daarnaast beschik je dan over een lesgever die binnen de federatie vorming kan voorzien, wat een duidelijk en positief signaal is vanuit de federatie naar de sportclubs toe.

Waarom zou ik rond dit thema werken als sportfederatie? En wat kan mijn federatie doen? Als federatie een initiatief nemen of communiceren rond lichamelijke en seksuele integriteit is niet verplicht. Toch is het belangrijk om je verantwoordelijkheid op te nemen. Zeker waar het gaat om clubs met jeugdleden, heb je als sportfederatie een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. De instrumenten die ontwikkeld zijn, geven je trouwens de mogelijkheid om dit thema op een heel eenvoudige manier te behandelen.

VSF magazine

9


ethisch verantwoord sporten ■

Beslis als federatie goed wat je op welk niveau wil realiseren. Daarbij zijn er twee prioritaire vragen: wat wil je op sportclubniveau gerealiseerd zien, en wat wil je op federatieniveau (eigen organisatie, zowel op structureel vlak als op vlak van eigen activiteiten, sportkampen, …) doen? Stel vervolgens een verantwoordelijke aan en beslis wanneer en op welke manier je je clubs wil informeren, sensibiliseren en activeren. Naar de sportclubs toe kun je kiezen voor “passieve” acties, zoals het opnemen van een artikel in de nieuwsbrief of het federatietijdschrift. In dat artikel kan je basisinformatie meegeven, en clubs stimuleren om het pakket te bestellen. Je kan ook op een meer “actieve” manier te werk gaan. Stimuleer jouw clubs bijvoorbeeld om één van de zes vormingen te volgen of volg als federatiemedewerker zelf de “training of trainers” op 19 april (Gent). ■

Wat voorafging… Op 31 maart 2011 werd een parlementaire zitting gehouden omtrent ‘De behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie’. Daar werd benadrukt dat seksueel misbruik plaatsvindt in alle sporttakken en op alle niveaus en dat daders vaak personen zijn met een zekere machtspositie of autoriteit. Op 21 juli 2011 organiseerde de Vlaamse sportraad een colloquium rond dit thema, en gaf het advies over de aanpak van de sportwereld omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die adviezen zijn momenteel volop in uitvoering. Op 29 februari 2012 werd het sectoroverschrijdende raamwerk “seksualiteit en beleid” gelanceerd. Diezelfde dag ondertekende Vlaams minister van Sport Philippe Muyters samen met de sportsector een engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige. De partners uit de sportsector zijn: de VSF, het ISB, de SVS, het BOIC, het Departement CJSM en het Bloso. Op 12 maart 2012 ging het meldpunt “geweld, misbruik en kindermishandeling” van start. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk. Het is vlot en discreet bereikbaar op het telefoonnummer 1712. Een oproep naar het meldpunt is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Het meldpunt is er voor alle burgers en is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17u. Buiten deze uren wordt er doorverwezen naar Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.

Meer informatie? Voor meer praktische informatie (vorming, bestelling,...): contacteer Lore Vandevivere (ICES) lore.vandevivere@ethicsandsport.be - 09 218 91 24 - www.ethicsandsport.com Voor beleidsmatige en algemene vragen: contacteer Sophie Cools (VSF) sophie@vlaamsesportfederatie.be - 09 243 12 46 - www.vlaamsesportfederatie.be

10

VSF magazine


■ management van de sportfederatie

Strategische innovatie in de sportfederatiesector dankzij de VSF marketingtoolbox Op 22 januari 2013 lanceerde de VSF de “marketingtoolbox”: een praktische website die aan organisaties toelaat om op eigen tempo en op een gestructureerde manier te komen tot een doordacht marketingplan. ■ leen magherman

Waarom?

Feedbackmogelijkheid

Je hoort het meer en meer, geluiden als: “sportclubs verliezen aan terrein”, “de lichtgeorganiseerde sport floreert”,… Zonder uitspraak te doen over de relevantie en correctheid van deze uitspraken, willen we de federaties aanmoedigen om het hoofd niet in het zand te steken voor eventuele, nieuwe sportieve tendensen. Deze kunnen immers aanleiding geven tot het ontstaan van alternatieve sportvormen die in concurrentie staan tot het sporten in clubverband. Of die in perfecte harmonie kunnen bestaan, dat is ook zeker mogelijk, maar het belangrijkste is dat je als federatie durft na te denken over de situatie waarin de sport(federatie) zich op strategisch vlak bevindt en dat je er ook op een bewuste manier mee omgaat. Sportfederaties moeten in staat zijn om de waarde van sporten in een club als product te “marketen” in een verander(en)de samenleving. Het doel van de marketingtoolbox is het strategisch versterken van de sportfederatiesector.

Bij het doorlopen van de website kom je allerlei praktische oefeningen en invulbladen tegen die je rustig kan invullen en die je toelaten door te gaan naar de volgende stap in het traject. Je bent in dat geval evenwel niet zeker dat je deze invulbladen op een goede marketingtechnische manier invulling hebt gegeven.

Wat? In 2012 kregen 11 federaties al de mogelijkheid om in zes marketingsessies van een halve dag het marketingproces te doorlopen en toe te passen op de eigen situatie. De positieve evaluaties van de deelnemende federaties overtuigden ons van het nut om deze informatie ook aan andere federaties te kunnen aanbieden. De website www.marketingtoolboxvsf.be neemt je mee door de verschillende fasen van een strategisch marketingproces. De theorie wordt per fase tot leven gebracht door tal van voorbeelden en invulbladen maken de toepassing op de eigen sportfederatie mogelijk op een zeer gebruiksvriendelijke manier. Via deze website kan elke federatie dus stapsgewijs nadenken over de eigen (al dan niet bewust ontwikkelde) marketingstrategie en op zoek gaan naar nieuwe strategische pistes. Dit project is mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met marketingexpert Galland.be.

De VSF schenkt aan 18 federaties gratis feedback weg, wat inhoudt dat de federatie, telkens een invulblad is afgerond, kort feedback krijgt van de expert (Galland.be). Wel moet hierbij in het achterhoofd gehouden worden dat de marketingexpert niet in de mogelijkheid is om zich volledig in te leven in de situatie van elke specifieke federatie. De feedback gaat over de manier waarop de invulbladen werden ingevuld (klopt het marketingplaatje, voldoet het ingevulde aan de doelstelling van de oefening en waar moet je eventueel op letten om het beter te kunnen doen?) en zal dus niet noodzakelijk de visie van de expert weergeven over de best mogelijke marketingstrategie voor jouw federatie.

Volgende 18 federaties werden op basis van hun motivatie geselecteerd: >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

Badminton Vlaanderen Dansliga Sportfederatie FROS Amateursportfederatie Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Landelijke Rijverenigingen Sporta-federatie S-Sport federatie Vlaamse Basketballiga Vlaamse Handbalvereniging Vlaamse Hockey Liga Vlaamse Kano en Kajak Federatie

VSF magazine

11


management van de sportfederatie ■

Praktisch >> >> >> >> >>

Vlaamse Liga Paardensport Vlaamse Reddingsfederatie Vlaamse Rugbybond Vlaamse Zaalvoetbalbond Vlaamse Zwemfederatie

De federaties die niet geselecteerd werden, maar toch ook graag feedback krijgen van de expert, hebben de mogelijkheid om dit aan te kopen voor 300 euro (excl. btw) per federatie.

Ben je geen lid van de VSF maar wil je toch gebruikmaken van de marketingtoolbox? Dat kan! Sportclubs genieten een voordeeltarief en betalen slechts 50 euro (incl. btw). Vanaf april 2013 zijn aanvragen via de website van het Dynamo Project mogelijk. Andere organisaties kunnen een account bekomen voor 250 euro (excl. btw).

Elke VSF federatie kan één gratis account voor de marketingtoolbox aanvragen via de registratiepagina marketingtoolboxvsf.be/registratie.

Na goedkeuring van je aanvraag, ontvang je een e-mail en kan je inloggen met je e-mail en paswoord.

Neem je tijd! De toolbox ontsluit een zeer uitgebreid strategisch proces dat alle stappen gaande van “missie” tot en met het concreet “marketing communicatie plan” doorloopt. Dit wil zeggen dat je je niet mag laten verleiden om alles snel in één keer te proberen doen. De bedoeling is dat de marketingstrategie, met het doorlopen van de toolbox en de fasen, langzaam vorm kan krijgen en rijpen. Tracht er dus de nodige tijd voor uit te trekken. Ga er ook niet alleen mee aan de slag. Je doet dit best met een “marketingteam” en met voldoende terugkoppeling naar je raad van bestuur.

12

VSF magazine

Op de pagina "handleiding" vind je alle informatie over het gebruik van de marketingtoolbox.

Een inhoudstafel geeft een duidelijk overzicht van de slides die je al doorlopen hebt.


De toolbox zelf bestaat uit meer dan 200 slides die je meenemen door zes hoofdstukken. Je navigeert via de pijltjes en eens je een volledig hoofdstuk doorlopen hebt, kan je navigeren via de navigatiebalk (het hoofdstuk wordt actief en aanklikbaar). Soms vereist een slide geen uitleg, soms wel. Deze vind je dan onder de slide.

Intensievere begeleiding gewenst? Wie naast de aangeboden feedback op de invulbladen graag een nog meer gepersonaliseerde begeleiding wil krijgen van de expert Galland.be (samen met hen een strategisch plan of marketingplan opmaken, een deelaspect van de strategie analyseren om met nieuwe inzichten verder te kunnen,‌) kan contact met hen opnemen om samen de mogelijkheden te bekijken. Alle info op de website www.galland.be. Contact: ann@galland.be

Als je de toolbox doorloopt kom je een aantal werkbladen tegen die je moet invullen vooraleer verder te kunnen.

Alle informatie over de marketingtoolbox vind je online op www.vlaamsesportfederatie.be, Verbeter je werking > Tools > Marketingtoolbox. â– Andere relevante websites: www.marketingtoolboxvsf.be www.marketingtoolboxvsf.be/registratie www.galland.be

Onder de rubriek "mijn invuldocumenten" vind je een overzicht van je eigen werkbladen. Indien ze ingevuld zijn, kan je er via deze pagina naar navigeren.

Meer informatie? Heb je een vraag of een opmerking over dit initiatief? Contacteer Leen Magherman via leen@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 93.

In "mijn account" kan je je naam aanpassen, je wachtwoord wijzigen en feedback aanvragen indien je dit nog niet deed. In het geval je de aanvraag wel al deed, kan je hier de status van de feedbackaanvraag bekijken.

VSF magazine

13


nieuws Belangrijk nieuws gemist? Op deze pagina’s focussen we op de realisaties van de afgelopen maanden. Blijf zo op de hoogte van het Vlaamse sportbeleid en de werking van de VSF. De laatste nieuwsberichten kan je steeds raadplegen op www.vlaamsesportfederatie.be of in onze nieuwsbrief. Of volg ons via Twitter en Facebook. www.twitter.com/vlaamsesportfed www.facebook.com/vlaamsesportfederatie

VSF verwelkomt twee nieuwe leden ledennieuws In januari keurde de Raad van Bestuur van de VSF de aanvragen tot lidmaatschap van twee federaties voorlopig goed. De Vlaamse Hockey Liga vzw werd als erkende en gesubsidieerde federatie aanvaard als nieuw lid binnen de groep USF. Wil je meer weten over deze federatie, surf dan naar hun website via www.hockeyvl.be. De Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw, werd als erkende federatie aanvaard als nieuw lid binnen de groep RSF. Via www.vmbb.be kom je meer te weten over deze federatie. Op de vergadering van 25 maart as. zullen deze nieuwe lidmaatschappen ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Vlaamse Sportfederatie vzw heet haar nieuwe leden alvast hartelijk welkom.

Plaats gratis een interactieve kaart met al je sportclubs op je website sportbeleid Via de Sportdatabank Vlaanderen is het sinds kort mogelijk om een interactieve kaart met alle sportclubs die bij jouw sportfederatie zijn aangesloten gratis en eenvoudig op de website van je sportfederatie te plaatsen. Op de kaart kan je verder filteren op sporttak, discipline, gemeente, postcode en provincie. Gebruikers die op het icoon van een sportclub klikken, krijgen een duidelijk overzicht van de contactgegevens van de sportclub, kunnen doorklikken naar detailgegevens over de sportinfrastructuur waarvan de sportclubs gebruik maken, krijgen de koppeling met heel wat door Bloso ondersteunde sportevenementen te zien, kunnen een routebeschrijving opvragen, enz.

14

VSF magazine

Stuur een mail naar Hans Ponnet als jouw federatie van deze gratis mogelijkheid gebruik wil maken, Je ontvangt een code waarmee je op een eenvoudige manier één of meerdere interactieve kaarten (per discipline, sporttak, provincie,..) op een plaats en grootte naar keuze in je federatiewebsite kan integreren.

Risicovechtsportplatform: nieuw project onder leiding VSF medisch verantwoord sporten Het risicovechtsportbeleid in Vlaanderen krijgt vorm door de oprichting van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen. Op vraag van de minister van Sport, Philippe Muyters, formuleerde de Expertencommissie Risicovechtsporten in 2012 een advies aan de minister om het Risicovechtsportplatform Vlaanderen op te richten. Dergelijk beleidsinitiatief kaderde onder meer binnen de bepalingen van het decreet inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007. De Vlaamse Regering besliste om gedurende twee jaar het Risicovechtsportplatform Vlaanderen te installeren. De oprichting van het platform gebeurt onder de vleugels van de Vlaamse Sportfederatie vzw. De stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de VSF, de academische wereld, het kabinet Sport, de Expertencommissie Risicovechtsporten, de Vlaamse Trainersschool (Bloso), de Afdeling Sport en Jeugd (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, stuurt het platform aan. Tijdens de eerste fase gaat het platform zich toespitsen op de inhoudelijke uitwerking. In een tweede fase zal het platform aan de slag gaan met de risicovechtsportsector zelf. Voor de start van de tweede fase wordt momenteel gemikt op september 2013. Het platform zal zich tijdens deze twee jaar ontwikkelen tot een aanspreek- en


communicatiepunt, tot een kennis- en expertisecentrum en tot een service- en ondersteuningspunt voor de risicovechtsporten in Vlaanderen. Het zal streven naar een transparante, gestructureerde en kwaliteitsvolle sportbeoefening die er voor moet zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving op een medische en ethische verantwoorde wijze kan sporten. Voor verdere vragen kan je terecht bij Els Dom, projectcoördinator (Risico)vechtsportplatform via els@vlaamsesportfederatie.be

Topsportactieplan III Topsporttakkenlijst 2013-2016 topsport Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) werd op 3 december door minister Muyters goedgekeurd. Begin december heeft de minister dit plan voorgesteld aan de Commissie Sport van het Vlaams Parlement en aan de pers. Je vindt het document en meer informatie op de website van Bloso. Het Topsportactieplan Vlaanderen III omvat (vanaf blz. 16) de topsporttakkenlijst (2013-2016), die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

EU Sport Link, nieuw Europees project voor de georganiseerde sport in Vlaanderen sportbeleid Sport wordt vanaf 1 januari 2014 structureel een Europese bevoegdheid. “EU Sport Link”, een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie, wil de georganiseerde sportsector in Vlaanderen hierop voorbereiden. Het project “EU Sport Link” wil de drempel verlagen om deel te nemen aan de Europese dimensie van sport. We richten ons op alle georganiseerde sportactoren: sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportbonden, sportinstituten, enz. Het project mengt zich daarbij niet met het sportbeleid van de overheden of de sport georganiseerd met winstoogmerk. Vanaf juni 2013 zal “EU Sport Link” ondersteuning bieden met een gids (brochure), een webtool en een tweemaandelijkse nieuwsbrief. “EU Sport Link” wil ook, in de mate van het mogelijke, organisaties begeleiden bij de opstart van een Europees initiatief in 2013. Daarvoor onderhoudt “EU Sport Link” contacten met belangrijke EU-sportkoepels. Het project “EU Sport Link” is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie en geniet de steun van de Vlaamse overheid. De focus ligt op de “ontwikkeling van de sport”, zoals kennisuitwisseling en de opstart van nieuwe initiatieven. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Philippe De Witte via philippe.dewitte@vlaamsesportfederatie.be.

EU machtigt België om grens kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro btw-wetgeving Op 22 januari 2013 kwam er een Uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie waarin België gemachtigd wordt om de btwgrens voor kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro. Dit langverwachte voorstel zorgt ervoor dat heel veel sportclubs onder het stelsel van kleine ondernemer zullen vallen en geen btw-boekhouding meer zullen moeten voeren. Het uitvoeringsbesluit moet nu nog omgezet worden in Belgische wetgeving door aanpassing van Koninklijk Besluit nr. 19. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet bekend, maar aangezien België zelf verzocht heeft om de grens op te trekken, wordt verwacht dat het Belgische K.B. niet lang zal uitblijven. De btw-toekomst is alvast zeer hoopgevend voor vele sportclubs!

Interessante projectsubsidies in 2013 sport voor allen De VSF wil haar aangesloten federaties informeren en ondersteunen met betrekking tot projectsubsidies. De pagina “projectsubsidies” (onder Sport voor Allen) op onze website werd geüpdatet en geeft een overzicht van de belangrijkste kanalen en subsidiemogelijkheden in 2013 op Vlaams en provinciaal niveau. Ook worden enkele subsidiemogelijkheden buiten de sportsector opgesomd. Bij elke mogelijke subsidie worden de volgende items steeds overlopen: projectoproep, voor sportfederaties en/of sportclubs, criteria en tips, maximale ondersteuning en de deadline. Ook vind je op de VSF website de vernieuwde deadlinereminder en een aantal subsidietips. Uiteraard zijn er ook tal van mogelijkheden voor sportclubs. Zij kunnen alle subsidies vinden via www.dynamoproject.be.

Dag van de Sportclubbestuurder 2013: nodig je sportclubs uit! dynamo project Ook in 2013 organiseert het Dynamo Project in iedere Vlaamse provincie de Dag van de Sportclubbestuurder. De data voor de bijscholingsdagen liggen vast: 13 april 2013 (Hasselt), 22 juni 2013 (Kortrijk), 28 september 2013 (Leuven), 12 oktober 2013 (Gent) en 26 oktober 2013 (Berchem). Op de website www.dagvandesportclubbestuurder.be vind je alle informatie over de 5 edities en kan je inschrijven.

VSF magazine

15


sportbeleid ■

Nieuw decreet lokaal sportbeleid Belangrijke wijzigingen op vlak van het gemeentelijk sportbeleid

Hoewel het huidige decreet voor de gemeentelijke sportdiensten slechts dateert van 2007, werd in 2012 een nieuw decreet opgemaakt en goedgekeurd. Dit was noodzakelijk aangezien het decreet Planlastvermindering en de interne staatshervorming nieuwe vereisten opleggen voor enkele decreten, waaronder het decreet op de sportdiensten. We geven je in dit artikel een overzicht van de belangrijkste aspecten uit het “decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid”. ■ sophie cools

Belangrijk: De subsidiëring van steden en gemeenten op basis van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid zal pas vanaf 1 januari 2014 gebeuren. Voor het werkingsjaar 2013 gebeurt het gemeentelijk sportbeleid (subsidiereglementen, impulssubsidie,…) nog volgens het decreet lokaal sport voor allenbeleid (9 maart 2007).

Aanleiding en beleidsvisie De directe aanleiding voor de aanpassing van het nog geldende decreet lokaal SVA-beleid is het planlastendecreet, en de interne staatshervorming. Tegelijkertijd werd geopteerd om het decreet ook op een aantal punten inhoudelijk aan te pas-

sen, rekening houdend met actuele maatschappelijke prioriteiten en met de beleidskeuzes van Vlaams minister van Sport Muyters. Het Vlaamse sportbeleid wil via een hechte samenwerking met alle gemeentebesturen zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle duurzame sportbeoefening in hun directe omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente een regierol opneemt. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “De gemeenten staan als bestuursniveau het dichtst bij de burger en ontwikkelen via hun sportbeleid een coherente visie op het lokale sportgebeuren. Dit beleid moet dynamisch en innovatief zijn en optimaal inspelen op de lokale context.”

Vier beleidsprioriteiten “De sportverenigingen spelen daarbij een centrale rol omdat ze garant staan voor een duurzaam sportaanbod zowel op het sporttechnische als het sociale vlak en dit met bijzondere aandacht voor de jeugd”, zegt minister Muyters.

Foto: flickr.com/photos/9242564@N07

16

VSF magazine

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke trends is het de taak van het lokale sportbeleid om ook in te zetten op een aanvullend, innovatief, laagdrempelig activerend sportaanbod. Dit met het oog op een levenslange beweeg – en sportpar-


ticipatie en met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Hierbij wordt transversale samenwerking nagestreefd. Om het effect te genereren dat iedereen aangezet wordt tot sportief bewegen of tot duurzaam sporten worden de volgende Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgenomen:

1

het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

2

het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

3

het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

4

het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Beleidsprioriteiten 1 en 2 focussen op de sportclubs. Beleidsprioriteiten 3 en 4 gaan breder dan de sportclubs én breder dan “sport” (ook beweegactiviteiten). Bewegen wordt binnen dit decreet wel gezien met een uiteindelijk doel tot sportbeoefening.

Algemeen Het decreet biedt kansen voor het sport- én beweegbeleid van de gemeenten. Binnen beleidsprioriteiten 1 en 2 is er vooral focus op het sportbeleid, en meer specifiek op de sportclubs. Binnen beleidsprioriteiten

3 en 4 wordt ruimte gelaten voor andere vormen van sportparticipatie, via anders georganiseerd sporten, beweegactiviteiten,... De VSF vindt het goed dat er duidelijke keuzes gemaakt werden, waarbij de sportclubs (opnieuw) een prominente plaats krijgen in het lokaal sportbeleid. Nieuw is dat deze zaken voortaan ook in samenwerking met de sportclubs kunnen georganiseerd worden. In het vorige decreet was samenwerking met sportclubs niet subsidieerbaar voor de hoofdstukken rond anders georganiseerd sporten en toegankelijkheid tot/diversiteit in de sport. De VSF vindt dit een positieve evolutie. Voor beleidsprioriteit 3 en 4 blijft de gemeente wel de coördinator- en de regierol vervullen ook al worden de sportclubs ingeschakeld om bepaalde initiatieven mee te realiseren. De gemeenten kunnen voor hun sportbeleid een subsidie van 2,40 euro per inwoner ontvangen. In het vorige decreet was dit 2,30 euro: 1,50 euro voor de beleidssubsidie en 0,80 euro voor de impulssubsidie. De gemeenten zijn verplicht om de subsidies als volgt te verdelen: >> Beleidsprioriteit 1: minstens 25% of 0,60 euro per inwoner (huidige hoofdstuk 1 is 0,75 euro) >> Beleidsprioriteit 2: minstens 35% of 0,84 euro per inwoner (huidige impulssubsidies is 0,80 euro) >> Beleidsprioriteit 3: minstens 10% of 0,24 euro per inwoner (huidige hoofdstuk 2 is 0,30 euro) >> Beleidsprioriteit 4: minstens 10% of 0,24 euro per inwoner (huidige hoofdstuk 3 is 0,15 euro)

De overige 20% kan vrij verdeeld worden over de beleidsprioriteiten. Enkele huidige algemene voorwaarden vallen weg, in hoofdzaak doordat het bovenliggende Planlastendecreet deze niet meer toelaat. Zo is een gemeente niet meer verplicht om een (sportgekwalificeerd) ambtenaar in dienst te hebben. Ook op vlak van de sportraad zijn er minder voorwaarden. Zo is de samenstelling van de sportraad vrij, terwijl het huidige decreet stelt dat de sportraad representatief moet zijn voor alle vormen van sportbeoefening. Ook het opmaken en uitvoeren van een sportbeleidsplan verdwijnt als verplichting. De gemeenten zullen doelstellingen en acties moeten inschrijven in het algemeen (sectoroverschrijdende) gemeentelijk meerjarenplan. Algemeen voorspelt men dat het ontstaan van vrijetijdsdiensten een opmars zal kennen, waardoor aparte sportdiensten zouden kunnen verdwijnen. Het is de vraag of dit als een bedreiging of een opportuniteit moet gezien worden. Belangrijk is dat sport en sportclubs een prominente plaats blijven krijgen in het gemeentelijk beleid.

De beleidsprioriteiten onder de loep Beleidsprioriteit 1 Binnen beleidsprioriteit 1 moet op basis van een subsidiereglement financiële ondersteuning gegeven worden aan sportclubs in functie van kwalitatieve werking. In het huidige decreet lokaal SVA-beleid moet dit gebeuren op basis van criteria waarvan minstens 51% kwaliteitscriteria zijn. Vanaf 1 januari 2014 is deze kwaliteitsverhouding geen verplichting meer. Het

VSF magazine

17


sportbeleid ■

decreet vermeldt wel dat beleidsprioriteit 1 tot doel heeft “het stimuleren van sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen.” De kans is groot dat heel wat steden en gemeenten hun subsidiereglementen zullen evalueren en aanpassen. De huidige subsidiereglementen dateren in veel gevallen immers van 2008, en met een nieuwe legislatuur (en nieuwe schepen van Sport in 60% van de gemeenten) lijkt een aanpassing, of minstens een evaluatie, van de reglementen logisch. Uiteraard hoopt de VSF met haar sportfederaties daarbij op aandacht voor administratieve eenvoud/ vereenvoudiging.

De subsidie binnen deze beleidsprioriteit kan bijkomend aangewend worden voor :

Beleidsprioriteit 2

De subsidie kan niet besteed worden aan materiaal, infrastructuur of evenementen. De positieve punten van de impulssubsidies worden (deels) behouden. De VSF vindt dit positief.

Beleidsprioriteit 2 is enkel van toepassing op sportclubs van erkende Vlaamse sportfederaties. De VSF vindt dit een positief gegeven. De subsidie moet geheel of gedeeltelijk aangewend worden voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Enerzijds wordt daarbij de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren beoogd op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak, en voor de jeugdsportcoördinatoren ook op het beleidsmatige en organisatorische vlak. Anderzijds wordt de verhoging van het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren en van hun sportkwalificatie beoogd. Dit lijkt sterk op de huidige impulssubsidies, met dat verschil dat binnen de huidige impulssubsidies de meerderheid van de impulssubsidies moest gaan naar de directe financiële ondersteuning van sportclubs (subsidiereglement). Dat is niet meer het geval: de gemeente mag deze subsidies ook uitsluitend aanwenden voor eigen initiatieven.

18

VSF magazine

>> de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten voor functies inzake de coördinatie van het beleid op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische of organisatorische vlak in de sportverenigingen. De coördinatoren oefenen de functie actief uit in een of meer sportverenigingen en beschikken over de nodige competenties voor de coördinatieopdracht >> de kosten van sportverenigingen in het kader van structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen met het oog op de uitbouw van een ruimere en kwaliteitsvolle werkingsbasis voor de betrokken sportverenigingen

Beleidsprioriteit 3 Binnen beleidsprioriteit 3 moet de subsidie aangewend worden voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie. De subsidie kan verantwoord worden door kosten die verbonden zijn aan de organisatie van eigen initiatieven van de gemeente, respectievelijk van de VGC, of door de subsidiëring van derden. De subsidie mag niet besteed worden aan de bouw of renovatie van infrastructuur (of uitbatingskosten). De VSF vindt het positief dat anders georganiseerd aanbod ook focust op levenslange sportparticipatie, en niet focust op eenmalige evenementen. Dat de sportclubs daarom een belangrijke partner zijn, is een open deur intrappen.

Beleidsprioriteit 4 Een belangrijke wijziging op vlak van doelgroepenbeleid ten opzichte van het hui-

dige decreet lokaal SVA-beleid is de afbakening van het begrip “kansengroep” als “een geheel van personen die vanwege een of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie en voor wie bijgevolg een specifiek sport- en beweegbeleid noodzakelijk is”. Het begrip “ongelijke sportkansen” is hierbij cruciaal. De boodschap vanuit Vlaanderen is duidelijk: richt je op mensen die geen gelijke sportkansen hebben (los van de “stigmatiserende doelgroep”) en richt je niet op een 55-plusser die sowieso al aan sport doet of een rijke "nieuwe Belg" die zijn weg in de sportwereld al goed kent. Transversale samenwerking met andere beleidsdomeinen (niet-sport) is hierbij een basisvoorwaarde om tot succes te komen. ■

Belangrijk voor de sportclubs! Als sportfederatie is het belangrijk om jouw clubs in te lichten over het feit dat er op vlak van gemeentelijk sportbeleid enkele belangrijke maanden aan komen. Een vernieuwde sportraad, nieuwe subsidiereglementen, nieuwe doelstellingen voor het sportbeleid van de komende jaren, … de meeste gemeenten werken er NU aan. Als sportfederatie kun je maar best jouw sportclubs oproepen om zich op gemeentelijk vlak te engageren en mee te denken. Vanuit een brede blik, op een constructieve manier, met aandacht voor de eigen wensen en behoeften. Stimuleer jouw sportclubs om lokaal een engagement in de sportraad op te nemen of om in overleg te gaan met de gemeentelijke sportdienst. Wellicht zullen heel wat gemeenten in 2013 de sportclubs bevragen (behoeften, wensen, …). Benadruk bij je sportclubs ook het belang om hieraan deel te nemen.


■ sportbeleid

Interview met Hans Ponnet, kersvers afdelingshoofd sportkaderopleiding van Bloso Sinds 1 februari 2013 heeft de afdeling Sportkaderopleiding van Bloso een nieuwe stuurman. We stellen hem en zijn (nieuwe?) koers graag aan jullie voor via een gericht vraag-en-antwoord. ■ leen magherman

Hans Ponnet, first things first, proficiat met je benoeming. Dit is ongetwijfeld een uitdagende nieuwe stap in je al gevulde VTS carrière. Wat is je opleiding en achtergrond? Hans Ponnet: “Bedankt. Dit is inderdaad een nieuwe, boeiende stap in mijn carrière. Er zijn heel wat inhoudelijke uitdagingen in mijn nieuwe functie. Het zal jullie niet verwonderen dat ik afgestudeerd ben als Master Lichamelijke Opvoeding (1996) aan de KU Leuven en dit binnen de afstudeervariant Training en Coaching. Onmiddellijk na mijn studies LO engageerde ik me als docent (Trainer A Atletiek) bij de Vlaamse Trainersschool (VTS). De Vlaamse Trainersschool is trouwens het samenwerkingsverband tussen Bloso (afdeling Sportkaderopleiding), de Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse universiteiten en hogescholen met een opleiding LO.”

Hoe ben je tot deze functie gekomen? Hans Ponnet: “Na mijn studies werkte ik eerst enkele jaren als assistent op het Labo Biomechanica van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van de KU Leuven. Begin 2000 maakte ik even een zijsprongetje als zaakvoerder bij Carrefour Belgium. Vervolgens combineerde ik een

Hans Ponnet

15-tal maanden twee bezigheden: het voeren van onderzoek naar spiervermoeidheid bij arbeidstaken en de inhoudelijke uitwerking van de basismodules Algemeen Gedeelte bij de Vlaamse Trainersschool. Ik bleef gedurende die tijd ook actief als docent, auteur en cursusverantwoordelijke bij de VTS. Sinds eind 2001 ben ik voltijds actief bij de afdeling Sportkaderopleiding, aanvankelijk louter als inhoudelijk expert, maar geleidelijk aan nam ik ook meer beleidsmatige aspecten op.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste projecten die je tot nu toe in je loopbaan op de afdeling Sportkaderopleiding kon realiseren? Hans Ponnet: “Eerst en vooral wil ik zeggen dat je nooit iets in je eentje kan realiseren. Op de afdeling Sportkaderopleiding is

er een hecht team dat samen streeft naar de uitbouw van kwalitatieve sportkaderopleiding in Vlaanderen. Maar er zijn wel enkele zaken die er voor mij persoonlijk uitspringen: Dag van de Trainer (vijfde editie eind 2012), inventarisatie van alle opleidingsinhouden (opleidingsstramienen) en het daarop afstellen van de cursusorganisaties, de uitbouw van de VOTASdatabank (die heel wat ten goede heeft veranderd bij de Vlaamse Trainersschool), en het uitdenken van het concept rond ontwikkelingslijnen. Sinds 2008 ben ik ook projectleider van de Sportdatabank Vlaanderen die momenteel door meer dan 2.000 unieke bezoekers per dag wordt geconsulteerd. Kortom: mijn leven en professionele loopbaan staan ondertussen al geruime tijd in het teken van de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van sportkaderopleidingen en bijscholingen in Vlaanderen.”

Tien jaar stond Paul Eliaerts aan het hoofd van de afdeling Sportkaderopleiding. Hoe zie je deze overgang? Komt er een plotse richtingsverandering? Hans Ponnet: “Een aantal beleidskeuzes uit het verleden wil ik absoluut voortzetten. Het verhogen van de kwalificatiegraad van trainers in de sportclubs, het verhogen van de doorstromingsgraad naar

VSF magazine

19


sportbeleid ■

hogere opleidingsniveaus, het bewaken en verhogen van de kwaliteit van de opleidingen, enz. blijven ook onder mijn beleid prioritair. Daarnaast zijn er een aantal duidelijk nieuwe beleidslijnen. Ik denk maar aan het versterken van het samenwerkingsverband VTS (bv. via de professionalisering van de directeurs Sportkaderopleiding (DSKO’s), heroriëntering van het takenpakket van de liaisons, het bewaken van een goed overlegmodel met de sportfederaties, enz.), het inspelen op de nieuwe en sociale media, het uitbouwen van de pijler bijscholingen, het inzetten op kansengroepen. Ik wil ook werk maken van het verhogen van de bekendheid van de Vlaamse Trainersschool en de kwalificaties van de Vlaamse Trainersschool, maar dit zal wel samen met de sportfederaties moeten gebeuren.”

Kan je enkele voorbeelden geven van wat je op korte termijn, zeg maar in de eerstkomende maanden of jaren, al zeker gerealiseerd wil zien? Hans Ponnet: “Ik kan hier natuurlijk maar enkele aspecten toelichten. Ik wil bijvoorbeeld op korte termijn (implementatie vanaf 1/1/2014) samen met de sportfederaties onderzoeken of een verlaging van de minimumleeftijd om in te stappen in de VTS-opleidingen kan leiden tot een grotere instroom in de Initiatoropleidingen en een betere doorstroming naar Instructeur B en Trainer B. Het zijn deze gemotiveerde, jonge trainers die nu tijdens hun studies afhaken voor de opleidingen en ook in de sportclubs. Ook de kwalitatieve opwaardering van de opleidingen via een toetsing aan duidelijk omschreven competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) is een topprioriteit. Begin maart werden de DSKO’s en de sportfederaties grondig geïnformeerd over de wijze waarop we dit zullen aanpak-

20

VSF magazine

ken. Dit zal binnen de VTS denkcellen de volgende vier jaar fundamenteel zijn. Het zal zeker niet eenvoudig zijn om gemotiveerde experts te laten loskomen van het denken in vakken en uren en over te schakelen naar een denken in termen van te verwerven kennis en vaardigheden, maar we willen desondanks toch voluit voor het competentieverhaal gaan. Verder wil ik dit jaar al minder afgelaste cursusorganisaties zien. Dit enerzijds door langs de kant van Bloso soepel om te springen met het minimumaantal deelnemers aan de cursusorganisaties (vanuit de filosofie dat je beter een beperkt aantal trainers extra kan opleiden dan hen te moeten ontgoochelen omdat er niet voldoende deelnemers zijn), maar anderzijds ook door een gerichte en duidelijke communicatie van alle betrokken partners. Ik wil in dit kader ook een duidelijk engagement vragen van de DSKO’s en de sportfederaties. Uiteindelijk worden de trainers opgeleid om in de sportclubs actief te zijn en ik vind dat er regelmatig bij de communicatie en promotie van de cursussen door de sportfederaties nog wat misloopt. Zo worden er veel cursussen gepland waarvoor zich uiteindelijk slechts enkele cursisten inschrijven. Plannen betekent echter ook dat men een nood heeft gedetecteerd en dat men bij de sportclubs gerichte promotie voert voor deze cursusorganisatie. Laat het wel duidelijk zijn dat zeker niet elke sportfederatie zich moet aangesproken voelen. Er is een zeer groot verschil in engagement en inzet te merken tussen verschillende sporttakken, denkcellen, sportfederaties. Een laatste aandachtspunt op korte termijn is de VOTAS databank toegankelijk maken voor de sportfederaties. Ik vind het belangrijk dat de referentiedatabank met gekwalificeerden kan geconsulteerd worden door de sportfederaties om zo de kwalificatiegraad in de sportclubs te monitoren. Momenteel is de ontwikkeling van de functionaliteit hiervoor bijna voltooid


en er komt op korte termijn nog overleg met de sportfederaties. Vermoedelijk kan VOTAS vanaf begin april opengesteld worden voor de sportfederaties. Voor sportfederaties geldt ook nog steeds dat zij de deelnemers aan al hun sportspecifieke bijscholingen kunnen laten opnemen in de VOTAS databank, waarbij elke trainer een digitaal duplicaat van het attest met de logo’s van de sportfederatie permanent ter beschikking heeft."

En realisaties op langere termijn? Hans Ponnet: “Ik denk dat we de mogelijkheden van het samenwerkingsverband VTS nog niet ten volle benutten. VTS is ook nog niet genoeg gekend op het terrein. De Vlaamse Trainersschool is een prachtig samenwerkingsverband, dat de knowhow en expertise van Bloso, de sportfederaties en de universiteiten en hogescholen LO combineert. Iets waar men in het buitenland jaloers op is overigens. Binnen het samenwerkingsverband zijn echter duidelijke afspraken nodig om het geheel op een efficiënte en effectieve manier te laten draaien. Bloso (het VTSsecretariaat) heeft hierin niet altijd de meest dankbare rol, want die is vaak regelgevend, sturend of controlerend. Maar ik wil hierbij duidelijk stellen dat het VTS secretariaat alleen maar goede (kwaliteitsbevorderende) doelstellingen nastreeft. We zijn ons ervan bewust dat dit soms gepaard gaat met net iets te weinig flexibiliteit, maar we proberen dat te verhelpen waar mogelijk. De klantvriendelijkheid van het VTS secretariaat draag ik hoog in het vaandel. Ik hoop ook de taakinvulling van de liaisons te heroriënteren zodat er meer wetenschappelijke kennis doorstroomt naar de sportclubs. Tot slot hoop ik op termijn door de aanstelling van professionele DSKO’s ook binnen sportfederaties een verhoogd besef van het belang van de derde basisopdracht (uit het decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring

van de Vlaamse sportfederaties van 13 juli 2001) te realiseren. Dat sportclubs onvoldoende in de mogelijkheid zijn om gediplomeerde trainers te vinden enerzijds en te vergoeden anderzijds, blijven cruciale problemen. Het realiseren van een duidelijk statuut voor trainers en het creëren van volwaardige jobs in de sport blijven naar mijn mening prioritair om de kwalificatiegraad in sportclubs te kunnen verhogen, maar zullen slechts gerealiseerd kunnen worden als er nog behoorlijk wat water naar de zee is gevloeid.”

Heb je, als je dit beschrijft, een bepaald droombeeld van sportkaderopleiding in het achterhoofd en hoe die zou georganiseerd moeten worden in Vlaanderen? Hans Ponnet: “Men zegt wel eens “de meeste dromen zijn bedrog”, maar hieraan wil ik niet toegeven. Voor mij is een kritische succesfactor de versterking en uitbouw van het samenwerkingsverband VTS en de mogelijkheden van elke partner hierin. Als we als sportsector hierin slagen, dan kunnen we zowel de kwaliteit van de opleidingen verder verhogen (competentiegericht opleiden) maar ook de kwalificatiegraad op het terrein verhogen. Ik besef wel dat elke aanpassing of verandering meestal (te) traag gaat.”

Zal de afdeling Sportkaderopleiding intern gereorganiseerd worden of kunnen we tijdens de komende jaren nog steeds terecht bij dezelfde personen voor dezelfde onderwerpen? Hans Ponnet: “Er komt inderdaad tegen midden maart een reorganisatie van de afdeling Sportkaderopleiding in functie van een optimalisatie van de klantgerichtheid en een interne professionalisering. In plaats van de verschillende denkcelcoördinatoren, zal er één opleidingscoördinator aangesteld worden voor nagenoeg alle

sporttakgerichte denkcellen. Dit met twee uitzonderingen: fitness en risicovechtsporten. Daarnaast blijft ook iemand de aanvullende, beroepsgerichte en begeleidingsgerichte opleidingen coördineren. Door deze verschuivingen hoop ik dat het mogelijk wordt om terug één globale visie op het opleidingsaanbod en de VTSdenkcelwerking te ontwikkelen en kunnen de collega’s van de pedagogische cel zich elk specialiseren in een bepaald facet van de denkcelbegeleiding. Er komt ook een aparte cel in functie van informatie en communicatie zodat de VOTAS databank nog beter beheerd wordt, vragen naar informatie sneller behandeld worden en er ook sneller en efficiënter kan gecommuniceerd worden naar cursisten, DSKO’s, denkcelleden, sportfederaties, sportdiensten, enz. Het VTS secretariaat zal ook opnieuw op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn van 8u tot 17u.”

Bedankt om in deze drukke periode tijd te willen vrijmaken voor dit interview. Hans Ponnet: “Dat is zeer graag gedaan.” ■

VSF magazine

21


sport voor allen ■

Zet je sportkampen extra in de kijker via Spoka.be! Spoka is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie vzw en wil zo veel mogelijk jongeren aanmoedigen om te sporten door deel te nemen aan kwaliteitsvolle sportkampen georganiseerd door de sportfederaties. In 2012 waren 16 sportfederaties aangesloten bij Spoka en deze boden maar liefst 868 sportkampen (60 verschillende sporten) aan via www.spoka.be, goed voor ca. 16.500 deelnemers. ■ wouter braeckman

Waarom Spoka? Spoka is in 2005 in het leven geroepen door VSF zodat sportfederaties het promoten van hun eigen sporttak ruimer kunnen invullen. Met Spoka wil VSF haar leden de kans geven om promotie te voeren voor de eigen sporttak via een gemeenschappelijk kanaal. Door de promotie van haar sportkampen op www.spoka.be bereikt de sportfederatie immers een pak meer mensen, in 2012 was www.spoka.be goed voor maar liefst 13.745 unieke bezoekers! Het is tevens een eenvoudige manier om jongeren wegwijs te maken in het sportaanbod en het moedigt deze jongeren ook aan tot sporten. De Vlaamse sportfederaties zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Alle sportkampen op www.spoka.be staan dan ook garant voor kwaliteit. Ieder jaar begeleiden professionele en gekwalificeerde lesgevers de sportkampen van onze sportfederaties. De meeste sportkampen organiseren zij in het kader van de facultatieve opdracht ‘sportkampen’ die zij vanuit de Vlaamse overheid meekregen. Om je sportkampen via www.spoka.be te kunnen promoten moeten deze voldoen aan volgende voorwaarden: >> georganiseerd door een lid van VSF (of de provinciale afdeling) >> wel en niet BLOSO-gesubsidieerde sportkampen >> minimum 4u sport per dag >> leeftijdscategorie: van 6 tot 25 jaar

Nieuwe peter en meter?! Spoka had doorheen de jaren verschillende peters en meters die enthousiast promotie voerden om zo veel mogelijk jongeren kennis te laten maken met Spoka. Aagje Vanwalleghem, Melvin (Ketnet), Karin Donckers en Seppe Smits waren reeds het gezicht van Spoka.

22

VSF magazine

VSF lanceert in 2013 een nieuwe Spoka campagne! Bij de zoektocht naar een nieuwe peter en meter werd er vertrokken vanuit de huidige Spoka leden-federaties en kwam de VSF met veel plezier terecht bij onze Belgische badmintonhelden Lianne en Yuhan Tan. Beide topatleten, bovendien broer en zus, waren onmiddellijk heel enthousiast over dit project en worden dus het gezicht van de nieuwe Spoka campagne in 2013. Lianne en Yuhan Tan namen deel aan de Olympische Spelen in Londen 2012 en zijn meervoudig Belgisch kampioenen (Lianne reeds 4 en Yuhan 6 Belgische titels!). Beide combineren topsport met universitaire studies, respectievelijk tandheelkunde en geneeskunde. Ze hebben de doelstelling om een mooi resultaat neer te zetten tijdens de Olympische Spelen in Rio 2016. De Spoka fans dromen alvast van een medaille... Alleszins zijn ze de gedroomde peter en meter voor het Spoka project 2013!

Zet je sportkampen extra in de kijker via Spoka.be! Naar aanleiding van de nieuwe campagne rond Lianne en Yuhan Tan wil VSF graag een oproep lanceren naar alle sportfederaties die sportkampen organiseren om zich voortaan ook aan te sluiten bij Spoka en te genieten van volgende voordelen: >> De sportfederatie bereikt via Spoka een groot aantal potentiële deelnemers voor hun sportkampen (13.745 unieke bezoekers in 2012) >> De meeste jongeren op zoek naar een sportkamp zijn sportminded. Onder deze jongeren zijn er vast velen nog niet aangesloten bij een georganiseerde sportclub. Die jongeren komen dus bij de Spokaleden terecht in hun zoektocht! >> Via de zoekmodule op de website staan de verschillende sporttakken en sportfederaties nog eens extra in de kijker.


Hoe wil VSF deze meerwaarde bereiken in 2013 ? >> Verspreiding van Spoka affiches naar diverse jeugdinstellingen> >> Bestaande internetlinks en samenwerkingen onderhouden (bv reizen- en kampengids 2013) en nieuwe samenwerkingen genereren >> Kids Days 19,20 en 21 april in Brussel: dit wordt 1 groot familiefeest waar we de ouders ‘live’ zullen bereiken en hen laten kennismaken met www.spoka. be. Er worden ca. 35.000 bezoekers verwacht en ca. 150 exposanten. Naast een Spoka infostand zullen er in samenwerking met de sportfederaties activiteiten aangeboden worden.> >> ING Sportstages: promotie via de website, interne mailings en nieuwsbrieven gericht aan de werknemers van ING.> >> Nieuwe Spoka Facebook pagina (vind Spoka.be leuk en blijf op de hoogte!)> >> Spoka Sportdorp tijdens Pennenzakkenrock 2013 (nog te bevestigen) Is jouw federatie nog geen Spokalid en wens je dit te worden in 2013? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Wouter via wouter@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 92.

Draag ook jouw steentje bij aan de promotie van Spoka! Organiseer je geen sportkampen, maar wil je toch graag meehelpen aan de promotiecampagne van Spoka ? Bestel bij Wouter jouw gratis affiches en/of plaats een link naar www.spoka.be op jouw website of sociale media en help zo jongeren op weg naar levenslang sporten !

Zoek en boek je sportkamp nu via spoka.be Statistieken van de Spoka website tonen aan dat de voorjaarsperiode dé topperiode is wat betreft inschrijvingen voor sportkampen. Hoewel Spoka een zeer ruim aanbod heeft met meer dan 850 sportkampen en keuze uit 60 verschillende sporten wacht je dus best niet langer om jouw sportkamp(en)

te boeken, het aanbod wordt elke dag kleiner. Neem vandaag nog een kijkje op www.spoka.be! ■

Vragen? Wil je meer informatie over Spoka, neem dan contact op met Wouter Braeckman via wouter@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 92.

VSF magazine

23


sport voor allen ■

Sportfederaties en doelgroepen... Ja, het kan! VSF ondersteunt jouw federatie

Net zoals alle erkende federaties, maakte ook de VSF werk van een beleidsplan 2013-2016. We kozen er resoluut voor om voort te bouwen op de thema’s die we in de vorige beleidsperiode aanpakten, uiteraard met enkele nieuwe accenten. VSF bundelde al haar acties inzake doelgroepenbeleid in een plan van aanpak. Het plan bundelt de acties rond de doelgroepen etnisch-culturele minderheden, mensen in armoede, personen met een handicap en senioren die in het VSF beleidsplan 2013-2016 staan, aangevuld met reeds opgestarte acties uit het najaar 2012 en enkele nieuwe ideeën. In dit artikel geven we jullie een kijk op de geplande acties in de periode 2013-2016. ■ tim lamon

Foto: flickr.com/photos/adamscotti

24

VSF magazine


Het plan is opgebouwd rond 3 pijlers:

1 Federaties leren kennen 2 Federaties informeren 3 Een ondersteuningsaanbod ontwikkelen Drie pijlers Federaties leren kennen Nog altijd is de VSF te weinig op de hoogte van de initiatieven van haar federaties inzake verschillende doelgroepen. De VSF wil zicht krijgen op lopende projecten van haar leden met betrekking tot de doelgroepen mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden, senioren en personen met een handicap. De VSF zal tijdens deze beleidsperiode peilen naar de wensen en noden van haar leden federaties met betrekking tot het werken met deze doelgroepen, om dan aan de slag te gaan met de resultaten van deze bevraging en gesprekken.

Binnen het ondersteuningsaanbod blijft de online toolkit www. laagdrempeligesportclub.be een prominente rol spelen. De VSF onderwerpt in 2013 de website aan een update en werkt het aspect ledenbehoud verder uit. De VSF ontwikkelt een infosessie rond laagdrempeligheid en komt hierover spreken bij haar leden, wanneer daar vraag naar is. Ook de ondersteuning inzake de projectsubsidies “participatieprojecten” en “toeleiding van kansengroepen naar sportkampen” blijft hoog op de agenda. Voor beide projectsubsidies ondersteunt de VSF haar leden door goede voorbeelden te ontsluiten, dossiers na te lezen, feedback te geven en federaties in contact te brengen met relevante organisaties. Voor de federaties met een goedgekeurd toeleidingsproject van kansengroepen naar sportkampen organiseert de VSF opnieuw een werkgroep waar ervaringen gedeeld worden. Het is belangrijk dat federaties weten dat de VSF naast algemene ondersteuning ook de mogelijkheid biedt om individueel en op maat van de eigen federaties te ondersteunen.

Federaties informeren Dit artikel is een eerste actie om jullie blijvend te informeren. Maar ook via de VSF website en de nieuwsbrief zullen jullie op de hoogte gehouden worden van relevante thema’s zoals: ondersteuningsmogelijkheden van VSF en partners, bestaande en nieuwe projectsubsidies met bijhorende deadlines en communicatie in functie van sportpromotie in het algemeen en kansengroepen in het bijzonder. Vanaf 2013 zal VSF goede voorbeelden van federaties die aandacht hebben voor doelgroepen ontsluiten en minstens 1 maal per jaar een infosessie of netwerkmoment organiseren waar een thema inzake doelgroepen aan bod komt. De medewerker Sport voor Allen Tim Lamon is een vast aanspreekpunt voor alle vragen rond de vele doelgroepen die de sport kent.

Een ondersteuningsaanbod ontwikkelen Via samenwerkingsverbanden zal de VSF haar algemene en federatiespecifieke ondersteuning op vlak van doelgroepenbeleid verder uitbouwen. Zo werden er in 2012 contacten gelegd met het Antwerps Integratiecentrum de8 vzw, Demos vzw, het Netwerk tegen Armoede vzw en het Fonds Vrijetijdsparticipatie vzw. De VSF zit minstens 1 maal per jaar structureel samen met deze partners en brengt in 2013 in kaart wat zij kunnen betekenen voor de Vlaamse sportfederaties. Uiteraard is de VSF hét aanspreekpunt voor federaties, maar zal zij "in back-office" dus samenwerken met de genoemde organisaties. De VSF wil haar leden via deze partners gericht doorverwijzen, maar wil ook ad hoc of ter plaatse ondersteunen en zal zelf contact nemen met federaties, waarvan signalen rond nood aan ondersteuning opgevangen worden.

P-Kaffee. Wablieft? Demos en VSF organiseren in oktober een P-Kaffee op maat van de sportfederaties. Centraal staat een toelichting bij de subsidielijn 'Participatieprojecten kansengroepen'. Sportfederaties krijgen een antwoord op de vragen: wat zijn de doelstellingen, criteria en formele bepalingen? Op basis van het Participatiedecreet geeft de Vlaamse overheid subsidies aan projecten die de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk of sport bevorderen, de zogenaamde 'Participatieprojecten kansengroepen'. Het zijn projecten (met een looptijd van 1 tot maximaal 3 jaar) die groepen via een vernieuwend concept toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van sportfederaties en -clubs komen hiervoor in aanmerking. Om deze subsidielijn breder bekend te maken bij de sportfederaties organiseert Demos in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie een P-Kaffee op maat. Naast inhoudelijke en zakelijke basisinformatie gaan we in dit P-Kaffee ook dieper in op de vormelijke en inhoudelijke vereisten voor een sterk participatieproject. Hierbij staan we in het bijzonder stil bij het aspect ‘uitzonderlijkheid’ van een participatieproject zowel op het vlak van buitengewone participatieve eigenschappen als op het vlak sectoroverschrijdend werken. Een inhoudelijk criterium waar sportfederaties en -clubs op botsen wanneer ze een participatieproject willen indienen. Meer info vind je op www.demos.be/participatieprojecten

VSF magazine

25


sport voor allen ■

Acties in de kijker De VSF stelt als doel om in 2013-2016 enkele individuele of groepstrajecten af te leggen met verschillende federaties rond de doelgroepen mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden. De VSF gaat hiervoor op zoek naar organisaties met de nodige expertise of dient hiervoor een projectaanvraag in.

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) en Antwerps Integratiecentrum De8 KVV wil een participatieproject opstarten en voor subsidiëring indienen tegen september 2013. KVV wil structureel werken aan diversiteit en sportparticipatie van kansengroepen. KVV is ondertussen al gestart met een vormingstraject rond diversiteit voor clubs met een jeugdafdeling. Ook neemt KVV dit thema mee bij de aansluiting van nieuwe clubs en de herinschrijving van bestaande clubs. Antwerps Integratiecentrum De8 en VSF bieden intensieve ondersteuning.

Foto: flickr.com/photos/lucasninno

Sportfederaties en het Netwerk tegen Armoede Aktivia en de Vrije Vlaamse Recreatiesporten maakten in 2012 hun bereidheid kenbaar om mensen in armoede te stimuleren om deel te nemen aan wandelactiviteiten en kennis te laten maken met hun wandelclubs. Het Netwerk tegen Armoede, een vereniging waar armen het woord nemen en VSF worden uitgenodigd op de eerste algemene vergadering van het jaar van deze 2 wandelfederaties. Na een getuigenis en artikel in het federatieblad zal worden nagegaan welke clubs interesse hebben om een traject met een armoedeorganisatie aan te gaan. Deze clubs zullen ondersteund worden door de eigen federatie en indien nodig op geregelde tijdstippen samengebracht worden om ervaringen uit te wisselen, bij te sturen en te leren van elkaar. Het Netwerk tegen Armoede en VSF blijven nauw betrokken en ondersteunen de federatie. Nog in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede brengt VSF vijf federaties samen die interesse hebben om aan tafel te gaan zitten met een vereniging waar armen het woord nemen of een andere sociale partner. Gezinssportfederatie, Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, Sportievak, Vlaamse Atletiekliga en Vlaamse Ju-Jitsu Federatie gingen het engagement aan om deze doelgroep te leren kennen en zicht te krijgen op hun noden. Het Netwerk tegen Armoede en VSF zorgen alvast voor een “blind date”. ■

Meer info? Wil je als federatie aan de slag rond doelgroepen, maar weet je niet hoe? Of heb je nog vragen rond doelgroepenbeleid? Neem dan contact op met Tim Lamon, medewerker Sport voor Allen. Voor een sportfederatie is individuele ondersteuning mogelijk. Tim Lamon (VSF) - tim@vlaamsesportfederatie.be - 09 243 12 53

26

VSF magazine


Goal-goal goooal! Op sportief vlak heeft u het talent, de behendigheid en het doorzettingsvermogen. Maar hoe overwint u als topsporter, sportclub of –federatie uw fiscaal-juridische uitdagingen? Laat u bijstaan door het KPMG Sportpraktijk team. Als partner van de VSF, begeleiden onze professionals u met fiscaal en accountancy advies ook financieel naar een topprestatie!

Uw contact: Pieter De Ranter + 32 3 821 19 50 pderanter@kpmg.com

kpmg.be

VSF magazine

27


Als u zorgt voor het verbeteren van uw persoonlijk record... ...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat. Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.

VSF magazine 1 - 2013  

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Sportfederatie vzw - nummer 1 - 2013

VSF magazine 1 - 2013  

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Sportfederatie vzw - nummer 1 - 2013