Page 1

Verslag schoolraad 24 september Aanwezig: Jan Timmerman, Clara Thijs (voorzitster), Pascale Pieters (ouders), Guido Van den Broeck, Samithra Bashmahi (verslag), Marleen Trondo (personeel), Ellen Thijs, Arno Rampelbergh (leerlingen), Chris Bostoen (directie) Verontschuldigd: Melina Mathijs (leerling) 1. Welkom aan de nieuwe leden Korte voorstelling nieuwe leerlingen, ouders, … Er zijn broodjes voorzien: bedien jezelf gerust! 2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  Cyberpesten: de informatieavonden starten op 15/10 ipv 15/11.  Alle suggesties voor het schoolreglement werden ook effectief aangepast. Het nieuwe reglement werd in de schoolagenda geïntegreerd, zoals door de schoolraad voorgesteld. 3. Start nieuwe schooljaar: vraag aan de leerlingen hoe de start van het schooljaar verlopen is? Er was een ontvangst in de sporthal met toespraak van de directeur, daarna praktische zaken met titularis in de klas. De leerlingen vinden dit een goede manier van werken. Wel merken ze op dat het afhangt van de klastitularis hoeveel tijd er in de klas wordt uitgetrokken voor introductie. Geen opmerkingen Bedankt aan alle leerkrachten en de leerlingenraad die dit onthaal in augustus mee hebben voorbereid. Ook een pluim voor de leerlingen die zich opgaven als peter of meter: dit is een goed systeem, zowel 1e jaars als 6e jaars zijn er tevreden over. 4. Leerlingenaantallen en planning onderwijsaanbod Uitleg evoluties leerlingenaantallen van onze scholengroep per school, per jaar en per richting: Algemene trends  Vooral vanuit één basisschool blijven ze dit jaar weg.  Leerlingen gaan liever naar een school met meer technische richtingen We moeten trend breken: nog minder leerlingen aso is kwaliteitsverlies want ik kan niet meer klassen samen zetten. Voorstellen: in de eerste graad nog meer technische richtingen aanbieden. 5.         

Welke jaarthema’s, grote projecten zijn er dit schooljaar in de scholen Burgerzin zal in de kijker gezet worden Taalbeleid wordt onder de loupe genomen Gezondheidsbeleid Mini-onderneming opstarten in bso Proeftuin werkplekleren indienen Herstructurering vrije ruimte ASO: 1 groot project i.p.v. 4 projectjes in 4 verschillende vakken Internationaal geschiedenis project (in verschillende landen gelijktijdig een ‘oral history’-project). Vervolg interne audits: andere verdeling directie: 1 directeur per departement Starten met leerlingenraad 2de graad (trajectbegeleiding door VSK)

6. Agenda volgende schoolraden 7. Varia

Voorbeeldverslag schoolraad  
Voorbeeldverslag schoolraad  

Voorbeeldverslag schoolraad

Advertisement