Page 33

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Overzicht waterbeheerders Oppervlaktewater

NEDERL AND

Kwantiteit

Kwantiteit

Kwaliteit

Alle oppervlaktewateren, m.u.v. de Maas en de Scheepvaartkanalen

Alle oppervlaktewateren m.u.v. Maas en scheepvaartkanalen

Alle onttrekkingen behalve die waarvoor de provincie en RWS bevoegd zijn.

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswateren = Maas en Scheepvaartkanalen; ->zie voor bevoegdheid RWS : www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/ wetgeving-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling

Maas en Scheepvaartkanalen; Zie voor bevoegdheid RWS: www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/ kaarten/kaart-waterregeling

Onttrekkingen en infiltraties die plaatsvinden in oppervlaktewaterlichamen waar Rijkswaterstaat het waterkwantiteitsbeheer voert, voor zover niet de provincie bevoegd gezag is. Vooral in de uiterwaarden van de grote rivieren

Provincie

Onttrekkingen voor openbare drinkwatervoorziening; onttrekkingen voor een bodemenergiesysteem; onttrek- Indien bevoegd gezag Wet bodembescherming, anders gemeente kingen voor industriële toepassingen indien de onttrokken hoeveelheid meer dan 150.000m3/jaar bedraagt

Gemeenten NV De Scheepvaart

bevoegd gezag bodemlozingen Wet bodem-bescherming beheer bevaarbare waterlopen: Maas & kanalen

Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW)

- beheer onbevaarbare waterlopen categorie 1 - overstromingen voorspellen

- monitoring grondwaterstanden - adviesverlening grondwaterwinning

Vlaamse Milieumaatschappij VMM Afdeling Ecologisch Toezicht (AELT)

- planning en toezicht riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur - vergunningsadvies afvalwaterlozing

Vlaamse Milieumaatschappij VMM

monitoring

- monitoring - toezicht waterwingebieden

Afdeling Rapportering Water (ARW)

Nuttige gegevens

VL A ANDEREN

Kwaliteit

Waterschap Roer en Overmaas (WRO)

Vlaamse Milieumaatschappij VMM

Nuttige gegevens

Grondwater

Provincie

beheer onbevaarbare waterlopen categorie 2

milieuvergunningen klasse 1 & 2

provinciale milieuvergunningscommissie - beroepsprocedures i.v.m. klasse 2 vergunningen - milieuvergunning klasse 1: > 30 000 m3/jaar

Gemeenten

beheer onbevaarbare waterlopen categorie 3

milieuvergunningen klasse 3 (melding)

- milieuvergunning klasse 2: 500-30 000 m3/jaar - milieuvergunning klasse 3: < 500 m3/jaar (melding)

Oevereigenaars SPW-DGO2 Service Public de Wallonie - Direction Géné-

beheer niet-geklasseerde waterlopen

SPW-DGO3 Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement

beheer onbevaarbare waterlopen categorie 1

- monitoring - programmatie investeringsprogramma

monitoring

- monitoring - beschermingszone rond grondwaterwinning

Provincie Gemeenten SPW-DGO4 Service Public de Wallonie - Direction

beheer onbevaarbare waterlopen categorie 2

milieuvergunning

adviesverlening grondwaterwinning

milieuvergunning

Oevereigenaars

beheer niet-geklasseerde waterlopen

beheer (bevaarbare waterlopen) Maas en kanalen

WALLONIË

rale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques

beheer onbevaarbare waterlopen categorie 3

Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine, et de l’Energie

Andere belangrijke partners in het waterlandschap Drinkwatermaatschappijen

NEDERL AND VL A ANDEREN WALLONIË 62 2

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg De Watergroep Compagnie intercommunale Liégeoise des Eaux Société Wallonne Des Eaux

RWZI en collectering Uitvoering en explotatie Waterschap Roer en Overmaas (uitgevoerd door Waterschapsbedrijf Limburg) Aquafin gemeenten, Infrax < 2000 i.e. Société Publique de Gestion de l’Eau Intercommunale Liégeoise pour le Démergement et l’Epuration

Riolering Planning en uitvoering Gemeenten Gemeenten, Infrax Communes

63 3

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement