Page 1

1


Inleiding

INLEIDING De werking van de Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP) situeert zich op verschillende domeinen. De domeinen zijn: support, clubsupport, sportieve architecten, vormingsarchitecten en topsport. Alle aspecten van de werking worden onder een domein ondergebracht. Elke VLP-medewerker behoort tot een domein en elk domein is gedetailleerd uitgewerkt in dit jaarverslag. Het volledige team wordt geleid door de directeur Lies Vlamynck.

Support Clubsupport Sportieve werking Vormingsarchitecten

P.5 P.45 P.59 P.169

Lies Vlamynck Lies is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de Vlaamse Liga Paardensport. Ze heeft de leiding over 15 VLP-medewerkers. Daarnaast vertegenwoordigt Lies VLP in tal van verschillende organisaties. Lies werkt in nauw overleg met het dagelijks bestuur en is als adviseur lid van de raad van bestuur. Daarnaast is Lies ook opgenomen als adviseur binnen het directiecomité en de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF).

Samenstelling dagelijks bestuur VLP: Samenstelling dagelijks bestuur Glenn Maes

voorzitter

Jan Friant

1ste ondervoorzitter

Stijn Geuvens

2de ondervoorzitter

Philippe De Meersman

secretaris-generaal

Jimmy Claesen

penningmeester

Dit jaarverslag geeft een getrouw beeld weer van de werking van de Vlaamse Liga Paardensport over het jaar 2017. Ook in 2017 is de VLP-werking blijven groeien in al haar facetten. Dit is een realisatie van heel veel verschillende stakeholders. Ik wil er alvast enkele in de bloemetjes zetten. Dankjewel bestuursleden, commissie- en werkgroepleden, organisatoren, sportbeoefenaars, officials, examinatoren, clubverantwoordelijken, partners… Een hele grote dankjewel aan de VLP-medewerkers die zich dag in dag uit inzetten voor de werking van de Vlaamse Liga Paardensport en voor het helpen realiseren van dit jaarverslag. Dit is teamwork. Op naar 2018… Lies Vlamynck

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

© VLP 2

3


SUPPORT

4

© VLP

5


Support

Support

SUPPORT 1.

Magali Vlaeminck Magali is directieassistente en is verantwoordelijk voor de verzekeringen. Dit betekent dat ze de directie zoveel mogelijk (juridisch) ondersteunt en de verschillende bestuursvergaderingen mee voorbereidt en bijwoont. Vragen inzake de verzekeringen en de polissen worden steeds door haar behandeld. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de personeelsadministratie binnen VLP. Dit omvat o.a. de maandelijkse loonsadministratie, het vrijwilligersbeleid en het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers.

Algemeen

Het domein support situeert zich binnen de Vlaamse Liga Paardensport vzw naast de domeinen clubsupport, topsport en de sportieve architecten en vormingsarchitecten. Het domein support omvat o.a. de boekhouding, de verzekeringen, de communicatie, de ongevallenverwerking en de licenties.

1.1.

Inleiding

1.1.1.

Samenstelling

Het domein support bestaat uit vijf gemotiveerde medewerkers die elk een uitgebreid takenpakket hebben. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de leden van het domein. Sara Bouten

Melissa Walraet Melissa is vaak de eerste persoon met wie je binnen VLP in contact komt, aangezien zij het onthaal bemant. Dag in dag uit staat zij de klanten vriendelijk te woord en helpt ze waar ze kan. Ook de ongevalsaangiftes komen bij Melissa terecht, waarna zij deze verwerkt. Ook voor het bestellen van brevetboeken en duplicaten van lid- en brevetkaarten, moet je bij Melissa zijn. Ze voorziet bovendien het ganse VLP-team van het nodige bureaumateriaal en staat altijd klaar om bij te springen waar nodig.

Sara is verantwoordelijk voor de licenties en de officials. Dit betekent dat zij alle licentieaanvragen die binnenkomen via de VLP-website of op papier verwerkt en opvolgt. Ze verwerkt ook de inlichtingenfiches van de officials en zorgt ervoor dat deze correct worden uitbetaald. Daarnaast ondersteunt ze Caroline met de boekhouding (facturen opmaken, uitbetalingen, uittreksels inboeken, brevetafnames factureren…). Een voordeel hieraan is o.a. dat ze de facturen van de licenties meteen kan opmaken en ook zelf kan inboeken.

1.1.2. Doel van het domein support

Caroline Gekiere Caroline is verantwoordelijke voor de boekhouding en de fiscaliteit. Zij houdt de volledige boekhouding bij van A tot Z en is het aanspreekpunt voor de klant die vragen heeft over een factuur of uitbetaling. Hierin wordt ze bijgestaan door Sara. Ze is ook de contactpersoon voor SBB, ons extern boekhoudkantoor waar we terechtkunnen voor adviesverlening inzake boekhoudkundige materie (zoals bv. btw). Het boekhoudprogramma BOB heeft voor Caroline geen geheimen.

Binnen het support-domein vind je de algemene ondersteunende taken terug. Het is dan ook het doel van dit domein om alle VLP-medewerkers evenals de klant bij te staan en te helpen met algemene vragen of specifieke vragen over bovenstaande materies. Er wordt tweewekelijks samengekomen om elkaar te briefen en eventuele probleemsituaties of grotere projecten samen te bespreken en aan te pakken. Zo zijn er steevast bepaalde zaken die binnen dit domein worden voorbereid of uitgewerkt, zoals de Week van de Official, de Week van de Vrijwilliger, het organiseren en bemannen van de VLP-stand op evenementen etc.

1.1.3. Evaluatie Eva Vanwijnsberghe Eva is verantwoordelijk voor de communicatie, promotie, pers en evenementen. Concreet betekent dit dat Eva de website en Facebookpagina beheert, interessante artikels schrijft en steevast aanwezig is op relevante persconferenties. Ze is bovendien trouw terug te vinden op alle externe evenementen waar VLP vertegenwoordigd is, zoals Jumping Mechelen en Flanders Horse Expo. Ook eigen evenementen worden over het algemeen door Eva gecoördineerd en ze voorziet VLP van het nodige promotiemateriaal.

6

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 is op VLP de werkdruk in evenwicht.

02

De medewerkers doen een zelfevaluatie m.b.t. hun functioneren.

01/06/2017

Gerealiseerd

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

05

10

OMSCHRIJVING

7


Support

Support

A. Onderwerp en situatieschets

Het domein support is te allen tijde bezig om de eigen werking te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te maken. Zowel het infodocument omtrent de licenties, als deze rond de verzekeringen en ongevallen worden regelmatig herbekeken en geüpdatet. We zijn steeds op zoek naar de meest efficiënt en de minst tijdrovende manier van werken, waarbij we het eindresultaat vooropstellen zonder klantgerichtheid en dienstverlening uit het oog te verliezen. Deze laatste twee zaken zijn onmisbaar binnen de werking van VLP en er wordt getracht om dit vanuit het domein support zo goed mogelijk te dragen en over te brengen naar de buitenwereld.

In dit luik worden de leden VLP besproken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen competitieve leden en recreatieve leden.

B. Overzicht van de cijfers

Om de eigen werking grondig te kunnen bespreken, werd deze door middel van een zelfevaluatie in vraag gesteld. Dit werd eind mei 2017 voor de eerste maal gedaan, ongeveer één jaar na het ontstaan van de verschillende domeinen. Het is belangrijk dat dit zeker jaarlijks wordt gedaan en indien de (samen)werking dit vereist kan dit ook halfjaarlijks gebeuren. Heel wat nuttige zaken kwamen tijdens deze zelfevaluatie aan bod. Deze punten werden vervolgens tijdens een overleg met de directie besproken en aangepakt. Er werden oplossingen aangereikt voor zaken die als minder goed werden ervaren en er werd gezamenlijk gekeken hoe we van de positieve punten een nog groter succesverhaal konden maken. Deze feedback was meteen voelbaar binnen de verdere werking van het domein. Het is niet alleen van het grootste belang om de eigen werking in kaart te brengen en kritisch te bevragen, maar het is ook belangrijk om hierover te rapporteren aan de directie. Open en eerlijk kunnen praten en het durven en mogen formuleren van opmerkingen is noodzakelijk voor een goeie en doelgerichte werking.

Om een goed beeld te krijgen van de evolutie van de leden, is het belangrijk een goed overzicht te krijgen van de cijfers, ook per provinciale. Daarom geven we in onderstaande tabel het overzicht van de ledenaantallen per provinciale weer. Als nulmeting gebruiken we het jaartal 2004. In dat jaar is de Vlaamse Liga Paardensport vzw gefusioneerd met Bomari vzw waardoor ook de recreatieve sportbeoefenaars sinds 2004 aangesloten zijn bij VLP. Voor dat jaar zijn echter geen cijfers per provinciale beschikbaar voor de recreatieve leden. Pas sinds 2005 zijn hiervoor cijfers bijgehouden. We zien jaarlijks een procentuele stijging van onze leden met een gemiddelde van 3% per jaar sinds 2014. De grootste stijging zien we bij de recreatieve sportbeoefenaars. TOTAAL LICENTIES

Binnen het domein zelf wordt dus bewust ingezet op open communicatie en tijdens de overlegmomenten is het de bedoeling dat eventuele wrevel steeds aan het licht komt. Dit is zeker één van de sterke punten van het domein. Zo ervaren alle leden op het einde van 2017 dat het support-domein opmerkelijk een betere en meer coherente groep is dan een jaar eerder en wordt er zelfs nog een verbetering ervaren in vergelijking met het moment van zelfevaluatie eind mei. Er werd een bepaalde volgorde opgesteld voor het opmaken van de dagorde, het leiden van de vergadering en het schrijven van het verslag. Dit werkt zeer goed en iedereen merkt dat je er veel van kunt leren om zelf een vergadering te leiden. We proberen hier ook in de mate van het mogelijke rekening te houden met enkele klassieke vergadertechnieken, zoals het bijhouden van de tijd en de voorziene tijd trachten te respecteren.

Provinciale groepering

2004

2014

2015

2016

2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HROV

9.601

9.949

10.548

11.098

+4%

+6%

+5%

WVUR

7.352

7.487

7.695

7.751

+2%

+3%

+1%

HGVBB

7.967

8.151

8.320

8.430

+2%

+2%

+1%

KR

3.620

3.782

3.864

3.811

+4%

+2%

-1%

VOR

7.482

7.844

7.779

8.119

+5%

-1%

+4%

36.022

37.213

38.206

39.209

+4%

+3%

+3%

Totaal

COMPETITIEVE LICENTIES Provinciale groepering

2004

2014

2015

2016

2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HROV

1.614

1.669

1.640

1.672

+3%

-2%

+2%

WVUR

969

947

971

993

-2%

+3%

+2%

HGVBB

908

940

918

1.021

+4%

-2%

+11%

KR

1.297

1.324

1.348

1.362

+2%

+2%

+1%

VOR

1.994

2.012

2.025

1.953

+1%

+1%

-4%

Totaal

6.782

6.892

6.902

7.001

+2%

+0,15%

+1%

RECREATIEVE LICENTIES Provinciale groepering

2014

2015

2016

2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HROV

7.987

8.227

8.818

9.332

+3%

+7%

+6%

WVUR

6.383

6.505

6.663

6.699

+2%

+2%

+1%

HGVBB

7.059

7.184

7.359

7.372

+2%

+2%

+0,18%

KR

2.323

2.409

2.462

2.403

+4%

+2%

-2%

VOR

5.488

5.764

5.666

6.079

+5%

-2%

+7%

29.240

30.089

30.968

31.885

+3%

+3%

+3%

Totaal

2004

De paarden zijn onlosmakelijk verbonden met het aantal sportbeoefenaars. In onderstaande tabel geven we graag een overzicht van het aantal geregistreerde paarden bij de nationale ruitersport-

1.2. 8

Leden

© VLP 9


Support

Support

A. Onderwerp en situatieschets

federatie KBRSF. Deze registraties worden immatriculaties genoemd. In onderstaande tabel maken we een overzicht van het aantal nieuw geïmmatriculeerde paarden per jaar en het totaal aantal geïmmatriculeerde paarden per jaar.

In het lidmaatschap bij VLP zit standaard de basisverzekering C inbegrepen (17 euro). Met deze C-verzekering ben je verzekerd voor alle VLP-clubactiviteiten (bv. manegelessen, groepswandelingen georganiseerd door de club, een daguitstap met de ganse club naar een pretpark etc.). Wanneer je (ook) op eigen initiatief met paarden en paardensport bezig bent, dien je bovenop de C-verzekering de uitbreiding I te nemen (+ 15 euro) om voldoende verzekerd te zijn. Met de CI-verzekering ben je dan verzekerd voor alles wat je op eigen initiatief doet, los van enig VLP-clubverband (bv. thuis/bij vrienden/in een niet-VLP-club rijden, op eigen initiatief wandelingen maken, in het buitenland rijden etc.). Heel veel is hierin inbegrepen, met uitzondering van repatriëring van de sportbeoefenaar uit het buitenland. Hiervoor bieden we de aparte R-verzekering aan (+ 25 euro).

TOTAAL PAARDEN/NIEUWE IMMATRICULATIES Provinciale groepering

2004

2014

2015

2016

2017

HROV

492

940

1.077

1.077

1.026

+6%

0%

-5%

WVUR

297

448

347

363

299

-25%

+5%

-18%

HGVBB

458

376

343

346

382

-4%

+1%

+10%

KR

693

913

854

784

779

-2%

-8%

-1%

VOR

608

1103

1.079

996

1.047

-8%

-8%

+5%

Geen provinciale

174

669

631

606

637

+28%

-4%

+5%

2.722

4.449

4.331

4.172

4.170

-1%

-4%

-0,05%

Totaal

2014-2015

2015-2016

2016-2017

De verschillende voorwaarden, waarborgen en verzekerde bedragen zijn terug te lezen in de bijzondere polisvoorwaarden. Onze verzekeringen voorzien dekking in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, weliswaar binnen de polisvoorwaarden. Ook rechtsbijstand is hierin inbegrepen. Wanneer je met de koets rijdt, zijn de inzittenden in principe niet verzekerd. Om ervoor te zorgen dat de passagiers toch verzekerd zijn, zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kunnen de passagiers zich zelf lid maken bij VLP en de CI-verzekering nemen; anderzijds kan de menner de P-verzekering nemen als uitbreiding op de CI-verzekering. De P-verzekering (+ 100 euro) zorgt ervoor dat de passagiers in een koets verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Het is de menner zelf die deze verzekering afsluit zodat iedereen die hij/zij vervoert, verzekerd is in LO. Er mogen echter geen commerciële doeleinden aan gekoppeld zijn, dus betaald koetsvervoer kan hier niet onder vallen. Interessant aan deze P-verzekering is dat de passagiers niet op voorhand nominatief moeten worden doorgegeven. Er kunnen dus te allen tijde mensen vervoerd worden; VLP hoeft hier geen gegevens van te hebben. Let op: de passagiersverzekering omvat enkel dekking in geval van lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid is hier niet in opgenomen! Dit betekent dat de passagiers niet verzekerd zijn wanneer zij de leidsels zouden overnemen. Wanneer zich dan een ongeval zou voordoen met schade aan derden, zal degene die de koets op het ogenblik van het ongeval bestuurde hiervoor worden aangesproken. Indien een welbepaald iemand geregeld meegaat met de koets, kan het interessanter zijn dat deze persoon zelf een lidmaatschap neemt bij VLP met CI-verzekering; hier is dekking in BA wel voorzien, weliswaar binnen de polisvoorwaarden, en dan kan hij/zij ook de leidsels overnemen.

C. Conclusie EVALUATIE TOTAAL LICENTIES 2004 Totaal

2014

2015

2016

2017

36.022

37.213

38.206 39.209

2014-2015

2015-2016

2016-2017

+4%

+3%

+3%

In 2017 merken we een stijging van 3% in het ledenaantal van VLP ten opzichte van 2016. We zien een procentuele stijging van 9% sinds 2014. Er was bovendien een jaarlijkse stijging waar te nemen. Dit impliceert dan ook dat de huidige promotie haar vruchten afwerpt. EVALUATIE COMPETITIEVE LICENTIES 2004 Totaal

2014

2015

2016

2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

6.782

6.892

6.902

7.001

+2%

+0,15%

+1%

Het aantal competitieve VLP-leden is in 2017 gestegen met 1% ten opzichte van 2016 en met 3% ten opzichte van 2014. EVALUATIE RECREATIEVE LICENTIES 2004 Totaal

2014

2015

2016

2017

29.240 30.089 30.968 31.885

2014-2015

2015-2016

2016-2017

+3%

+3%

+3%

Het aantal recreatieve leden is in 2017 gestegen met 9% ten opzichte van 2014. We zien boven- dien een jaarlijks stijgingspercentage met gemiddeld 3%.

Er is ook aparte lesgeversverzekering, die andere en meer specifieke waarborgen heeft dan bovenstaande polissen en kan enkel genomen worden door VTS-gediplomeerde lesgevers. Dit zorgt dus voor een bepaalde kwaliteitsgarantie: als je je als lesgever kunt verzekeren bij VLP, moet je dus gediplomeerd zijn. Met de L-verzekering genieten de lesgevers dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De L-verzekering is van toepassing op lesgevers die lesgeven in opdracht van een VLP-club, maar ook op lesgevers die los van een VLP-club lesgeven, dus op privélocaties en op eigen initiatief. In dit laatste geval bestaat echter de voorwaarde dat men enkel mag lesgeven aan VLP-leden (degenen die les volgen moeten dus ook bij VLP verzekerd zijn). Met de L-verzekering is ook het materiaal van de lesgever verzekerd voor een maximum van 2.500 euro (bv. koets). Deze uitbreiding L kan niet afzonderlijk genomen worden en is altijd in combinatie met een C- of CI-verzekering.

1.3.

Verzekeringen

VLP-aangesloten clubs kunnen voor activiteiten die ook gericht zijn naar niet-VLP-leden een dagverzekering afsluiten. Deze activiteiten mogen maximaal drie opeenvolgende dagen in beslag nemen.

© VLP 10

11

© VLP


Support

Support

Deze dagverzekeringen dien je telkens aan te vragen bij VLP. Om de dagverzekering door te geven aan VLP dient de clubverantwoordelijke bij ons een lijst in van de verzekerden (naam, voornaam, adres en geboortedatum). Dit dient telkens te gebeuren vóór de activiteit(en). Te laat ingediende lijsten kunnen niet meer aangenomen worden. Ook de naam van de club, de locatie van de activiteit, de soort activiteit en de te verzekeren periode (1 dag, 2 of 3 dagen) dient duidelijk op de lijst vermeld te worden. De prijs per verzekering bedraagt 2 euro per persoon per dag + 2,50 euro administratiekosten per factuur. Deze factuur wordt door VLP aan de club bezorgd. Ten slotte zijn er ook nog de sportpromotionele activiteiten. Een sportpromotionele activiteit is een activiteit van een VLP-club die de paardensport met haar diverse takken promoot. Mensen die een bezoekje brengen aan de activiteit zijn verzekerd in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid zoals onze polis deze voorschrijft. Die mensen dienen dus geen VLP-lidmaatschap te hebben om die dag toch verzekerd te zijn. De activiteit dient wel op voorhand doorgegeven te worden aan VLP en als sportpromotioneel te worden erkend.

AANTAL VERZEKERINGEN IN 2017 Type verzekering

# dd. 31/12/2016

# dd. 31/12/2017

Vergelijking met 31/12/2016

C

21.557

21.953

+1,84%

I

16.518

17.139

+3,76%

L

121

109

-9,92%

P

57

107

+87,72%

R

72

107

+48,61%

dd. 31/12/2017

Vergelijking met 31/12/2016

DRESSUUR

3

100,00%

0

0,00%

-100,00%

VERZEKERING I

2

66,67%

0

0,00%

-100,00%

VERZEKERING R

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

VOLTIGE

54

100,00%

65

100,00%

+20,37%

VERZEKERING I

33

61,11%

55

84,62%

+66,67%

VERZEKERING R

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

C. Conclusie Met uitzondering van de lesgeversverzekering zijn alle verzekeringen gestegen in vergelijking met eind 2016. De C- en de I-verzekering werden iets meer genomen, we nemen een lichte stijging waar van respectievelijke een kleine 2% en een kleine 4%.

B. Overzicht van de cijfers

dd. 31/12/2016

TREC

1.315

100,00%

1.257

100,00%

-4,41%

VERZEKERING I

842

64,03%

819

65,16%

-2,73%

VERZEKERING R

4

0,30%

6

0,48%

+50,00%

ENDURANCE

117

100,00%

107

100,00%

-8,55%

VERZEKERING I

82

70,09%

73

68,22%

-10,98%

VERZEKERING R

1

0,85%

1

0,93%

0,00%

EVENTING

374

100,00%

388

100,00%

+3,74%

VERZEKERING I

222

59,36%

215

55,41%

-3,15%

VERZEKERING R

5

1,34%

6

1,55%

+20,00%

JUMPING

4.743

100,00%

4.895

100,00%

+3,20%

VERZEKERING I

2.759

58,17%

2.901

59,26%

+5,15%

VERZEKERING R

28

0,59%

54

1,10%

+92,86%

MENNEN

135

100,00%

129

100,00%

-4,44%

VERZEKERING I

88

65,19%

89

68,99%

+1,14%

VERZEKERING P

10

7,41%

13

10,08%

+30,00%

VERZEKERING R

1

0,74%

0

0,00%

-100,00%

PARA-EQUESTRIAN

5

100,00%

6

100,00%

+20,00%

VERZEKERING I

2

40,00%

2

33,33%

0,00%

VERZEKERING R

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

REINING

80

100,00%

59

100,00%

-26,25%

VERZEKERING I

48

60,00%

37

62,71%

-22,92%

VERZEKERING R

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

De P-verzekering won het meest aan populariteit en werd bijna dubbel zoveel genomen als eind 2016. Dit kan te verklaren zijn doordat het een relatief nieuwe verzekering is die meer en meer gekend wordt bij onze leden. Het betreft bovendien een zeer interessant voordeel voor de menners dat ze ongeacht wanneer steeds passagiers kunnen meenemen op hun koets en dit niet op voorhand nominatief dient te worden doorgegeven. Het aantal R-verzekeringen stijgt met bijna 50% en dit kan ook te wijten zijn aan het feit dat we mensen hier meer over informeren. Bij het beantwoorden van vragen worden nu ook standaard de andere relevante verzekeringen vermeld, waardoor de klant vaak uitgebreider geïnformeerd wordt dan louter betreffende de initiële vraag. Door regelmatig het nut en het belang van de R-verzekering uit te leggen, stijgt duidelijk ook de interesse in deze verzekering. Ten slotte de L-verzekering. Hier nemen we een daling waar van bijna 10%. Een verklaring is hier niet meteen voor te vinden, maar dit is ook zeker niets om ons zorgen over te maken. Bij de L-verzekering komen namelijk heel wat voorwaarden kijken (enkel voor VTS-gediplomeerde lesgevers en enkel lesgeven aan VLP-leden), dus het gaat sowieso al om een beperkte doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.

© VLP

12

13


Support

Support

1.4. Ongevallen A. Onderwerp en situatieschets

421

Breuk

390

Verstuiking

68

Hersenschudding

66

Wonde

42

Trauma

35

Hematoom

25

Ontwrichting

25

Whiplash

6

1.002

Andere

16

41

Totaal

1.094

B. Overzicht van de cijfers

Lichamelijke ongevallen Burgerlijke aansprakelijkheid Totaal

Aantal

1.043

Dit is een overzicht van het aantal ongevalsaangiftes. In 2017 werden er 1.002 ongevallen met lichamelijke schade en 41 aangiftes met burgerlijke aansprakelijkheid verwerkt. Als we weten dat er in 2017 39.002 leden aangesloten waren bij VLP, dan kunnen we spreken van een ongevallenpercentage van 2,69%. Ongevallendossiers die door uw verzekeringsmaatschappij(en) werden gestart in 2017

Aantal

Lichamelijke ongevallen

998

Burgerlijke aansprakelijkheid

56

Totaal

Aantal

Kneuzing

Het is belangrijk om de sportspecifieke risico’s te analyseren en vervolgens preventiemaatregelen te nemen om deze zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we voornamelijk door onze leden te informeren over preventieve maatregelen. Sinds 2014 worden ongevallenstatistieken bijgehouden binnen de federatie.

Ongevallendossiers binnengekomen bij VLP

Opgelopen blessures

Zoals je in bovenstaande tabel “Opgelopen blessures” kunt zien, is het totaal aantal blessures groter dan het totaal aantal ongevallen. Dit is ergens ook logisch aangezien één ongeval uiteraard meerdere blessures tot gevolg kan hebben. Hieronder worden het aantal opgelopen blessures ook nog even weergegeven in een cirkeldiagram.

© VLP

1.054

In bovenstaande tabel zien we de cijfers met betrekking tot het aantal schadedossiers dat door Arena voor onze federatie werd geopend in 2017. Het feit dat de cijfers van Arena 15 extra ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid voorzien, komt doordat de tegenpartij vaak ook rechtstreeks Arena aanspreekt. Wanneer er niet eerst aangifte wordt gedaan bij VLP, kunnen wij hier ook geen nota van maken. Arena vermeldt vier lichamelijke ongevallen minder, maar dit zijn dan dossiers LO die geherkwalificeerd worden naar dossiers BA. Op het platform worden de cijfers van Arena ingegeven. Verder in deze rapportering baseren we ons op de VLP-cijfers, zoals dit ook in het verleden was. Plaats/omstandigheden van het ongeval

Aantal

Clubles

670

Wedstrijd

109

Wandeling

42

Afzadelen/opzadelen

4

Begeleiden van een paard

15

Opstijgen/afstijgen

1

Transport van een paard

5

Andere

188

Totaal

1.043

Van de ongevallen met lichamelijk schade vond 64,43% plaats tijdens een clubles, 10,45% tijdens een VLP-wedstrijd en 24,45% tijdens andere activiteiten (bv. in de privésfeer).

14

Als we de statistieken van naderbij gaan bekijken zien we opmerkelijk dat er twee vormen van lichamelijk schade het meest voorkomen. Het gaat hierbij om kneuzingen (421 ongevallen) en breuken (390). Dit komt respectievelijk overeen met 40,36% en 37,39% van de ongevallen. Hierna volgen de verstuikingen (68 ongevallen) met 6,52% van de aangiftes en de hersenschuddingen (66 ongevallen) met 6,33%. De overige 9,40% van de ongevallen zijn moeilijker te groeperen. Het gaat hierbij om lichamelijke schade zoals bv. snijwonden, bijtwonden en bloeduitstortingen.

15


Support

Support

C. Conclusie

1.5.

We merken dat het grootste deel van de geregistreerde ongevallen plaatsvindt in onze VLPclubs tijdens clubactiviteiten. Als federatie moeten we bijgevolg blijven inzetten op acties rond veiligheid in de sportclub. In het verleden hebben we reeds enkele campagnes gevoerd, zoals “Het jaar van de veiligheid”, “Hou afstand!” en “Zet ‘m op!”. Aan de hand van ludieke cartoons trachten we mensen bewust te maken van veiligheid in onze sport. Binnen de commissie clubwerking en de werkgroep medisch verantwoord en gezond sporten (MVS) wordt ook komend jaar besproken welke bijkomende acties of maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid tijdens het paardrijden te verhogen en op die manier het ongevallencijfer te doen dalen.

VLP communiceert via verschillende kanalen en manieren naar verschillende doelgroepen. Hieronder geven we graag meer duiding over het communicatieonderdeel binnen VLP.

1.5.1. Website A. Onderwerp en situatieschets Doorheen het ganse jaar worden er elke dag nieuwsberichten op de website van de VLP geplaatst. Deze nieuwsberichten gaan over de tien verschillende disciplines, maar ook over het recreatief aanbod van VLP, de brevettenwerking, de sportkampen, de clubs… VLP-leden kunnen voor het ganse aanbod van VLP terecht op de website.

Vanaf 2015 houdt VLP meer cijfermateriaal bij over de ongevallen, zodat we specifiek te weten kunnen komen welke blessures het meest voorkomen en in welke omstandigheden. We kunnen op basis van deze gegevens dan gerichter acties ondernemen. Ook in 2017 hebben we opnieuw heel nuttige cijfers die ons een mooi overzicht geven van het aantal en de soort ongevallen, alsook van de daarbij opgelopen blessures.

© EventingPhoto

Communicatie en promotie

© Hoefnet

Doorheen het ganse jaar worden er ook wekelijks persberichten uitgestuurd en de nieuwsartikelen op de VLP-website worden ook dagelijks opgepikt door verschillende hippische nieuwssites zoals Equnews.be en Horseman.be, waarbij zij het persbericht integraal overnemen.

© VLP 16

17


Support

Support

B. Overzicht van de cijfers

B. Overzicht van de cijfers

Bron: Facebook

C. Conclusie

Bron: Google Analytics

C. Conclusie De VLP-website is nog steeds een drukbezocht kanaal. In 2017 werd de website door 190.953 gebruikers bezocht. Gemiddeld bleven de gebruikers 2:06 minuten op de VLP-site. Er werden 1.482.384 pagina’s weergegeven. We zien doorheen 2017 twee grote piekmomenten bij het aantal bezoekers van de website. Deze piekmomenten kunnen telkens verklaard worden. We zien een eerste piekmoment tijdens augustus 2017. We veronderstellen dat dit komt door de dagelijkse berichtgeving tijdens de Europese kampioenschappen die in augustus plaatsvonden. Het tweede piekmoment bevindt zich in het najaar van 2017. We kunnen dit piekmoment wijten aan de aanloop van Jumping Mechelen; voor heel veel ruiters is dit evenement het hoogtepunt van het jaar en zij zetten alles op alles om hier bij te kunnen zijn.

1.5.2. Sociale media A. Onderwerp en situatieschets VLP is ook actief op sociale media, met name op Facebook en Twitter. De Facebookpagina “Vlaamse Liga Paardensport vzw” heeft ongeveer 11.600 volgers (dd. februari 2018). Er komen dagelijks posts op de Facebookpagina, uit de dagdagelijkse werking van VLP. VLP is actief op sociale media en we gebruiken deze kanalen dan ook dagelijks om aan de bekendmaking van VLP en informatieverspreiding te werken.

18

19


Support

Support

1.5.3. VLP op evenementen A. Onderwerp en situatieschets

Overzicht promotiefilm VLP 2017 Flanders Horse Expo 2017

VLP doet haar best om op tal van hippische activiteiten en wedstrijden aanwezig te zijn met een informatiestand, affiches, boarding, promotiefilmpjes... Door de naamsbekendheid van VLP te vergroten komen steeds meer niet-aangesloten clubs en leden in contact met VLP.

Hippo TV YouTube kanaal VLP Jumping Beervelde 2017 Belgisch Kampioenschap Mennen - Elsegem 2017 Military Waregem - BK Eventing 2017 Jumping Mechelen 2017

C. Conclusie VLP is een vaste waarde op heel wat evenementen en deze leveren ons jaarlijks extra promotie op. Op die manier wordt VLP steeds bekender, ook bij niet-paardensportliefhebbers.

1.5.4. Dré van de VLP A. Onderwerp en situatieschets

B. Overzicht van de cijfers

© VLP

In 2013 heeft VLP haar mascotte Dré van de VLP geïntroduceerd en sinds 2014 werd deze mascotte verder geïmplementeerd in de verdere werking van VLP. Dré van de VLP is in het leven geroepen ter promotie van VLP en bij uitbreiding van de paardensport op een aantrekkelijke manier. Het is een mascotte voor jong en oud die we inzetten om VLP en haar werking gekender te maken bij zowel leden als niet-leden, bij VLP-clubs en niet-VLP-clubs.

Overzicht VLP-stand op evenementen 2017 Flanders Horse Expo

24-26/02/2016

Belgisch Kampioenschap Mennen - Elsegem

16-17/09/2017

Military Waregem - BK Eventing

24/09/2017

Jumping Mechelen

26-30/12/2017 Overzicht advertenties/affiches VLP 2017

Flanders Horse Expo 2017 Sportkampenbrochure 2017 Hippo Revue (elke editie, tweemaandelijks) Jumping Antwerpen 2017 Jumping Beervelde 2017 Belgisch Kampioenschap Mennen - Elsegem 2017 Military Waregem - BK Eventing 2017 Jumping Mechelen 2017

© VLP

20

© VLP

21


Support

Support

Ook in 2017 had Dré opnieuw een mooi gevulde kalender en deden we volgende acties:  Dré-route op Flanders Horse Expo 2017: 800 kinderen hebben deelgenomen  Gebruik van Dré in de EVS- en MVS-campagnes  Aanwezigheid van Dré op volgende evenementen: o Flanders Horse Expo 2017 o BK Mennen Elsegem 2017 o Military Waregem 2017 o Jumping Mechelen 2017 o Clubopendeurdagen: Domein Leiedal (Bissegem) & Lille Stables (Lille)  VLP-sportkampen 2017 De Dré Routes zijn ondertussen ook een vaste waarde in de werking van VLP. Tijdens deze interactieve routes kunnen kinderen op verschillende evenementen kennis maken met Dré van de VLP. Een Dré Route bestaat uit een aantal opdrachten voor kinderen waarbij ze kennis maken met verschillende aspecten uit de paardensport en uiteraard ook met VLP. Via de Dré Route leren de kinderen en hun ouders het aanbod van VLP kennen. We hebben een aantal verschillende thema’s binnen de Dré Routes, afhankelijk van waar de Dré Route doorgaat. Zo werkten we op Flanders Horse Expo 2017 rond het thema “Dré gaat voor het eerst op wedstrijd”, omdat vooral kinderen die reeds paardenliefhebbers zijn daar de doelgroep waren. Op het belevingsevenement tijdens het BK Mennen bij Willy Naessens in Elsegem kozen we dan weer voor het thema “paardensport in het algemeen” en zetten we de verschillende disciplines in de kijker.

B. Conclusie

Acties Equifans 2017:

Dré van de VLP en de Dré Routes zijn bij jong en oud steeds bekender aan het worden en vormen ondertussen een vaste waarde in de werking van VLP. Ook tijdens de volgende beleidsperiode zal Dré van de VLP ingezet worden voor verschillende projecten.

1.5.5. Equifans A. Onderwerp en situatieschets In 2014 werd in samenwerking met de nationale federatie (KBRSF) en de Waalse liga (LEWB) het project Equifans gelanceerd, ter promotie van de paardensport en in het bijzonder de stimulering van de Belgische fans van de topsporters. Op www.equifans.be kunnen de Belgische supporters steeds terecht voor alle informatie over de aankomende Belgische, Europese en Wereldkampioenschappen, maar Equifans wil meer zijn dan slechts een verzamelplaats van praktische informatie. De website is tevens d site bij uitstek voor supporters van de Belgische sportbeoefenaars. Via deze site en de sociale media (Facebook en Instagram) willen we de Belgische fans motiveren en verenigen om als één man achter de Belgische delegatie te staan. De voorbije jaren werd dit platform verder uitgewerkt voor kampioenschappen.

© Tony Parkes 22

 Doorheen het jaar: acties via sociale media bij deelnames van Belgen aan grote internationale wedstrijden, kampioenschappen, Nations Cups…  Dagelijks meerdere updates tijdens de Europese Kampioenschappen jumping, dressuur, mennen, para-equestrian in Göteborg (Zweden), eventing in Strzegom (Polen), reining in Grivins (Zwitserland), endurance (Brussel) en wereldkampioenschap ponymennen in Minden (Duitsland). In 2017 werd er geen specifiek Equifans-dorp gehouden tijdens bovenstaande kampioenschappen omdat zij verdeelde data en plaatsen hadden. Via de sociale media-kanalen konden de supporters thuis meevolgen en live updates krijgen.

B. Conclusie Equifans wordt steeds meer een bekend begrip binnen de paardensport en kent enorme pieken tijdens de periodes van de kampioenschappen. We hopen op dit elan verder te gaan.

© VLP 23


Support

Support

C. Conclusie

1.5.6. Hippo TV A. Onderwerp en situatieschets In 2017 had VLP opnieuw een intensieve samenwerking met Hippo TV. Gedurende het wedstrijdseizoen werd wekelijks de wedstrijdkalender getoond op Hippo TV. Deze kalender kwam zo op Telenet Digital TV kanaal 22 en Proximus TV kanaal 95, maar ook op het internetkanaal en de website van Hippo TV.

B. Overzicht van de cijfers In 2017 verzorgde Hippo TV onderstaande reportages voor VLP. Reportages Hippo TV 2017 Februari 2017

VLP op Flanders Horse Expo 2017

November 2017

Promotiefilmpje VLP “Paardrijden is zoveel meer”

December 2017

10-jarig bestaan van het VLP-Talentenplan

December 2017

Jeugd Cup Finale tijdens Jumping Mechelen 2017

De samenwerking met Hippo TV zorgt voor de promotie van de paardensport op alle vlakken. De reportages worden druk bekeken op de kanalen van Hippo TV en worden nadien ook gedeeld op de sociale media-kanalen van VLP. Ook het algemeen promotiefilmpje “Paardrijden is zoveel meer” werd een korte reportage gemaakt door Hippo TV. Deze reportage gebruiken we op alle evenementen en geeft mooi weer waar VLP voor wil staan.

1.5.7. VLP Sportprestatie en VLP Sportpersoonlijkheid van het jaar 2017 A. Onderwerp en situatieschets In 2017 ging de jaarlijkse persconferentie eveneens door in de viplounge te Jumping Mechelen. Hiervoor werden alle aanwezige hippische journalisten uitgenodigd. Naast de bekendmaking van het Talentenplan, het Talententeam en de prijsuitreiking van de Gold en de Silver Cup, werden ook de VLP-awards uitgereikt. VLP Sportprestatie van het jaar

© VLP

24

25


Support

Support

Het is niet de eerste keer dat VLP-reiningruiter Bernard Fonck de VLP-award voor mooiste sportprestatie krijgt. Bernard werd eerder in de bloemen gezet voor zijn mooie prestaties in 2014 (samen met het zilveren reiningteam van de WEG 2014), maar ook in 2009 kreeg hij al eens de VLP-award. Na zijn prachtige prestatie in 2017 op het Europees Kampioenschap afgelopen zomer is het echter meer dan verdiend dat Bernard opnieuw werd gehuldigd.

De plak zwaaiend met bravoure, vastberaden aan het roer en toch altijd op minzame wijze de richting aangevend. Zo kennen we hem. Hieronder een artikel ter ere.

Bernard kwam met de negenjarige hengst Smart N Sparkin als voorlaatste aan de start. Hij nam heel wat risico om een sterke score neer te zetten en met succes. Bernard Fonck behaalde een score van 225.0 punten en hij liet daarmee de overige 19 combinaties achter zich. Daarnaast maakte hij ook deel uit van het Belgische reiningteam dat goud won (bestaande uit Bernard Fonck, Cira Baeck, Ann Fonck en Piet Mestdagh).

Een man van warme, aanmoedigende woorden, met een groot hart voor de sport, zijn paardensport. De basis altijd in bescherming, de top hoog in het vaandel en in dat hart van hem een speciale plek voor de paralympiërs. Voorzitter ja, maar meer nog motivator, met een vaderlijk gemoed. Met ingehouden passie die aanstekelijk werkt op al die sportlui. Ook al omdat competentie altijd gewaardeerd wordt.

VLP Sportpersoonlijkheid van het jaar

Diplomaat van nature. Luisteren en overleggen om dan met de juiste beslissingen de paardensport in al zijn geledingen en disciplines naar een nieuwe structuur en de moderne tijd te sturen. Zo deed en doet hij dat. Scheidsrechter en bemiddelaar. Evenwichtskunstenaar naar beproefd Belgisch model.

“Een parcours zonder wilde galop, geen gestrekte draf, eerder een rit in gemeten stap. Zonder veel drukte, wel met charme en wijsheid. Geen grote gebaren ook, weg van al te felle schijnwerpers.

Jacky Buchmann, de man achter wereldkampioenen en olympische uitblinkers. Nooit vanop afstand, altijd dicht bij zijn manschappen als ze zegevierend uit de arena stappen. Maar ook als ze in het zand bijten. Het geluk gedeeld, de ontgoocheling verbeten, maar altijd de vurigste supporter. Ook deze terechte hulde zal hij relativeren. Graag wat humor bij de ernst, zo kennen we hem. Een redenaar? Geen Demosthenes, eerder een aanhanger van de korte, gevatte toespraak, liefst ter plaatse uit de mouw geschud. Echt en gemeend. No nonsense. Jacky Buchmann, met zijn rustige, monkelende filosofie schopte hij liever nergens tegenaan. Wellicht daarom schopte hij het zo ver. Tot in het hart van ons allemaal. Bedankt, Jacky.”

© VLP Jacky Buchmann mag zich dit jaar de sportpersoonlijkheid van het jaar noemen. Hij was meer dan 25 jaar president en dirigent van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie,

26

27


Support

1.6.

Support

Boekhouding

1.6.2. Duidelijke afspraken m.b.t. de dienstverlening

1.6.1. Facturen via mail A. Onderwerp en situatieschets VLP vindt het belangrijk om de leden zo vlot mogelijk van dienst te zijn. Facturen werden in het verleden steeds via post verstuurd. Het gaat dan onder meer over facturen naar VLP-clubs, sportbeoefenaars die online hun licentie niet kunnen hernieuwen, facturen voor ruiterbrevetboeken, sponsorfacturen…

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

10

03

Tegen eind 2018 zijn 80% van de respondenten tevreden tot heel tevreden over de klantvriendelijkheid van de VLP.

10

02

Er zijn duidelijke afspraken m.b.t. de dienstverlening (bv. uitbetaling officials).

Via de post duurt het een tweetal dagen voordat de factuur bij de desbetreffende persoon toekomt. Bovendien gaan sommige facturen verloren via de post. Sportbeoefenaars die hun licentie niet online kunnen hernieuwen, moesten soms te lang wachten op de factuur voor hun licentie. Ook onze clubs hadden de vraag om facturen via mail te ontvangen. De facturen kunnen ze dan steeds online raadplegen en gaan niet verloren in hun dagelijkse administratie. De oplossing hiervoor was de facturen via mail te versturen. Ons boekhoudprogramma werd zodanig aangepast. Dit werd eerst getest met de facturen voor de licenties. Al snel merkten we dat de sportbeoefenaars tevreden waren met de snelle dienstverlening.

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

31/12/2018

Uitgesteld naar 2018

We willen ons graag toespitsen op het maken van duidelijke afspraken m.b.t. de dienstverlening en hierbij willen we ons vooral focussen op de afspraken betreffende de uitbetaling van de officials. Hier wachten we op een definitief besluit van de overheid inzake het vrijetijdswerk. Dit zou een nieuw statuut worden tussen enerzijds het vrijwilligerswerk en anderzijds de reguliere arbeid. Deze actie wordt bijgevolg uitgesteld en verplaatst naar 2018.

In een volgende fase werd ook aan de clubs meegedeeld dat we de facturen via mail gingen versturen. Wie liever de factuur via post blijft ontvangen, kon dit laten weten. We bouwen dus een overgangsperiode in. Het is echter de bedoeling om op termijn alle facturen online te versturen.

B. Conclusie

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

10

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

10

02

Tegen eind 2020 informeert VLP gericht haar clubs.

10

01

VLP maakt een analyse van de communicatienoden van de clubs.

31/12/2017

Rapportering 2017

Gerealiseerd

Ondertussen worden reeds een groot aantal facturen via mail verstuurd. Dit is niet alleen milieu besparend maar ook kostenbesparend. We kunnen met andere woorden zeker spreken over een geslaagde actie.

© VLP

28

29


Support

1.7.

Support

VLP-team

van de organisatie. Niet alleen de externe communicatie is belangrijk, maar ook op de interne communicatie met de Waalse federatie LEWB en de koepelfederatie KBRSF moet worden ingezet. Deze bijscholing Frans leek ons zeer nuttig om de belangen van VLP grondig en onderbouwd te kunnen verdedigen in de nationale sportieve commissies. Ten gevolge van deze opleiding was het niet meer mogelijk om in 2017 nog een bijscholing klantvriendelijkheid in te plannen. We hebben echter wel reeds de nodige informatie ingewonnen en offertes opgevraagd. Het gaat om een bijscholing klantgerichtheid die nu ingepland wordt in 2019, aangezien de Franse lessen over 2017 en 2018 gespreid worden.

1.7.1. Algemeen A. Onderwerp en situatieschets Het VLP-team bestond in 2017 uit 17 gemotiveerde medewerkers die allemaal instaan voor hun eigen takenpakket en die hier heel zelfstandig aan werken. Autonomie is zeker een vereiste om te passen binnen het VLP-team. Er wordt steeds gecoacht en indien gewenst ook bijgestuurd van bovenaf, maar het is belangrijk dat je als medewerker bij VLP jezelf richting kunt geven. Deze 17 medewerkers (exclusief jobstudenten) waren goed voor 14,46 VTE. De 5 jobstudenten vertegenwoordigden samen nog 0,35 VTE extra. Naast de vaste medewerkers is er ook nog Donaat Brondeel, die in 2017 als directeur sportkaderopleiding voor VLP werkte. Hij deed dit op zelfstandige basis en stond dus niet op onze payroll waardoor hij niet wordt meegeteld in de berekening van de voltijds equivalenten. Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van wie in 2017 voor VLP werkte, wie erbij gekomen is en wie is weggegaan. N°

Naam

VTE

In dienst van

Uit dienst op

1

Bouten Sara

1

7/04/2015

-

2

Coysman Sien

1

11/01/2010

-

3

Gekiere Caroline

1

1/04/2014

-

4

Kennof Aline

1

1/09/2011

-

5

Mallezie Ellen

0,37

18/06/2012

-

6

Poppe Eline

1

11/01/2010

-

7

Snoeck Féline

0,48

10/07/2017

-

8

Spaas Julie

1

11/08/2014

-

9

Van Puyvelde Justine

0,23

9/10/2017

-

10

Van Slycke Valérie

1

1/03/2016

-

11

Vanwijnsberghe Eva

1

15/09/2016

-

12

Vereecke Evi

1

1/12/2003

-

13

Vlaeminck Magali

1

1/07/2016

-

14

Vlamynck Lies

1

1/09/1999

-

15

Walraet Melissa

1

1/03/2016

19/07/2017

16

Wentein Tuline

0,55

6/08/2012

-

17

Willems Saskia

0,83

29/04/2017

-

Totaal VTE

14,46

1.7.2. Bijscholing rond klantvriendelijkheid A. Onderwerp en situatieschets

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

31/12/2017

Uitgesteld naar 2019

10

03

Tegen eind 2018 zijn 80% van de respondenten tevreden tot heel tevreden over de klantvriendelijkheid van de VLP.

10

01

De VLP-medewerkers volgen een bijscholing rond klantvriendelijkheid.

1.7.3. Functioneringsgesprekken A. Onderwerp en situatieschets Voor de functioneringsgesprekken in 2017 werd het accent gelegd op het domein support. Dit heeft te maken met het feit dat dit een eerder “onervaren” team is. Heel veel medewerkers zijn niet langer dan één jaar in dienst of hun job heeft een totaal nieuwe invulling gekregen. De enige medewerkster binnen dit domein die hierop een uitzondering vormt is Caroline Gekiere (boekhouding). De opvolging van dit domein is dan ook intenser geweest ten opzichte van de andere domeinen. De functioneringsgesprekken werden geleid door directeur Lies Vlamynck. Ook met de directeur werd op 30/10/2017 een functioneringsgesprek gevoerd.

B. Overzicht van de cijfers Volgende functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden: Domein support Melissa Walraet

04/07/2017 & 04/08/2017

Sara Bouten

05/07/2017 & 17/11/2017

Eva Vanwijnsberghe

07/07/2017 & 10/08/2017

Caroline Gekiere

10/07/2017 & 24/10/2017

Magali Vlaeminck

13/07/2017 & 25/08/2017

Om de werking van VLP meer te professionaliseren, werd een bijscholing klantvriendelijkheid ingepland. In 2017 volgden de VLP-medewerkers een uitgebreide bijscholing Frans, volledig op maat

30

31


Support

Support

1.8.

Domein sportieve architecten Sien Coysman

10/11/2017

Eline Poppe

10/11/2017

Aline Kennof

16/11/2017

Saskia Willems

17/11/2017

Julie Spaas

23/11/2017

1.8.1. Algemeen A. Onderwerp en situatieschets Volgens het beleidsplan dienden we een rubriek “goed bestuur” op te nemen in de huidige website, maar we hebben intern beslist om dit bewust niet te doen. We hebben een duidelijke onderverdeling gemaakt waardoor alles makkelijk terug te vinden is. De verschillende verslagen en reglementen die in het kader van “goed bestuur” op de website moeten staan, zijn wel degelijk op de website terug te vinden, onder de respectievelijke koppen. Wanneer je op de homepagina op “Over VLP” klikt, krijg je verschillende onderverdelingen (zie onderstaande schermafbeelding).

Domein topsport Evi Vereecke

Goed bestuur

25/10/2017

Domein clubsupport en vormingsarchitecten

→ Zo vind je bij “Voorstelling” het organogram, het beleidsplan, de statuten en alle jaarverslagen terug. Wat deze jaarverslagen betreft, dienen in feite enkel de laatste vier terug te vinden zijn, maar alle jaarverslagen vanaf 2005 zijn hier raadpleegbaar.

Op regelmatige basis was er een overleg met deze domeinen over hun functioneren maar niet op individuele basis. Dit staat gepland in het voorjaar van 2018.

→ Bij “Algemene vergadering” vind je de verslagen van de laatste vier jaar terug met een woordje uitleg over de samenstelling van de vergadering.

C. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd.

15/12/2017

10

06

Tegen eind 2020 is het personeelsbeleid geoptimaliseerd.

10

01

Er wordt met elke medewerker minstens 1 functionerings- en evaluatiegesprek georganiseerd.

09

Er wordt minstens 1 keer per jaar een functioneringsgesprek georganiseerd 31/12/2017 met de directeur.

10

→ Bij “Bestuur” vind je zowel de samenstelling van het huidige dagelijks bestuur als die van de huidige raad van bestuur terug. Ook de laatste vijf verslagen van de raad van bestuur zijn hier terug te vinden.

Gerealiseerd 

Bij “Reglementen” vind je niet alleen het algemeen reglement, het huishoudelijk reglement, het intern tuchtreglement voor elitesporters en het diergeneeskundig reglement terug, maar ook de verschillende gedragscodes voor de directie en de personeelsleden van VLP en de engagementsverklaring voor bestuursleden.

Gerealiseerd

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

01

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2018 heeft VLP een communicatiebeleid.

06

Rubriek rond Goed Bestuur opnemen in huidige en nieuwe website

31/01/2017

Gerealiseerd

© VLP 32

33


Support

Support

1.8.2. Jaarplanning raad van bestuur A. Onderwerp en situatieschets

In de verwelkomingsmail en benoemingsbrief wordt reeds een moment voorgesteld vanuit VLP waarop de nieuwe bestuurder eens kan samenzitten met de huidige voorzitter. Er wordt gevraagd of dit past en zo niet, worden de mogelijkheden bekeken om een andere afspraak te maken. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gesprek ook via Skype of telefoon plaatsvinden, maar dit proberen we te allen tijde te vermijden.

Eén van de principes van goed bestuur is het opmaken van een jaarplanning voor de werking van de raad van bestuur. Een werkplan en bijpassend vergaderschema bevordert de efficiëntie, doeltreffendheid en transparantie van de raad van bestuur. De jaarplanning bevat de data en een overzicht van de vastgelegde activiteiten. Er zijn een aantal algemene onderwerpen die telkens aan bod komen en een aantal specifieke onderwerpen afhankelijk van de periode van het jaar. Het document werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 6 november 2017.

Ieder nieuw bestuurslid krijgt een persoonlijke benoemingsbrief waarin staat wanneer en voor welke periode de bestuurder verkozen werd. Er wordt vermeld hoe de verplaatsingskosten naar de raad van bestuur worden vergoed en waar de bestuurders terechtkunnen voor overige regelingen en afspraken. Voorlopig geeft de benoemingsbrief nog geen informatie aan de bestuurder op basis van welk profiel hij/zij werd aangezocht, omdat het opmaken van de bestuurdersprofielen een actiepunt is voor het voorjaar van 2018. In de praktijk zal dit voor nieuwe bestuurders in de toekomst wel het geval zijn, aangezien dit na de algemene vergadering van maart 2018 in orde zal zijn en de volgende verkiezingen maar in 2020 zullen plaatsvinden. We verwachten met andere woorden geen nieuwe bestuurders meer vooraleer de bestuurdersprofielen op punt staan. Van zodra dit laatste het geval is, nemen we dit uiteraard ook op in de benoemingsbrief.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

07

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 zijn 80% van de principe van Goed Bestuur gerealiseerd.

01

De raad van bestuur maakt een jaarplanning voor hun werking.

31/12/2017

De introductieprocedure voorziet dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het algemeen reglement, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan ontvangt. In de praktijk gebeurt dit via mail. De benoemingsbrief die op de post wordt gedaan, wordt ook nog eens als bijlage bij deze mail gevoegd, evenals het laatste jaarverslag en de verslagen van de laatste 4 bestuursvergadering. Deze zijn ook terug te vinden op de website, maar de nieuwe bestuurder ontvangt de uitgebreide versies, niet de publiceerbare.

Gerealiseerd

Ten slotte wordt ook het overzicht van de planning en procedures van de raad van bestuur meegedeeld, zodat de nieuwe bestuurder meteen op de hoogte is van de algemene werking van de raad van bestuur, de procedure voor de samenstelling van de uitnodiging en de agenda, de procedure voor het verloop van de vergaderingen, de procedure voor het nemen van beslissingen en de toezichthoudende rol van de voorzitter. Het document bevat ook een vergaderschema met agendapunten die jaarlijks terugkomen.

1.8.3. Introductieprocedure nieuwe bestuurders A. Onderwerp en situatieschets VLP heeft een gestandaardiseerde benoemingsprocedure voor nieuwe bestuurders. Deze procedure dient ervoor te zorgen dat nieuwe leden van de raad van bestuur sneller ingewerkt zijn en een goede kennis verwerven van de organisatie en haar omgeving (in bijzonder de werking, financiën en strategie). Dit houdt onder andere volgende zaken in:  een individueel gesprek met de voorzitter  een persoonlijke benoemingsbrief  een verwelkomingsmail met volgende bijlagen: o statuten o algemeen reglement o huishoudelijk reglement o benoemingsbrief

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

07

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 zijn 80% van de principe van Goed Bestuur gerealiseerd.

02

Er wordt een introductieprocedure uitgewerkt voor nieuwe bestuurders.

01/04/2017

Gerealiseerd

o engagementsverklaring voor bestuursleden o overzicht planning en procedures RVB o beleidsplan o laatste jaarverslag o verslagen van de laatste 4 bestuursvergaderingen

© VLP 34

35


Support

Support

1.8.4. Zelfevaluatie raad van bestuur A. Onderwerp en situatieschets Volgens de principes van “goed bestuur� is het noodzakelijk dat de raad van bestuur minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie doet. Het uitvoeren van een zelfevaluatie stelt de raad van bestuur in staat inzicht te krijgen in het eigen functioneren zodat zaken die voor verbetering vatbaar zijn bespreekbaar worden. Het is hierbij uiteraard belangrijk dat elk lid van de raad van bestuur de mogelijkheid krijgt om te reflecteren over de werking en besluitvorming van de raad van bestuur en of deze strookt met de vooropgestelde verwachtingen. De evaluatie betreft de samenwerking binnen het bestuur, het functioneren van bestuur als geheel en de samenwerking tussen het bestuur en de VLP-administratie. Deze evaluatie betreft niet het functioneren van individuele bestuursleden of het functioneren van de directie.

B. Overzicht van de cijfers De zelfevaluatie kan op verschillende manieren worden georganiseerd. VLP opteerde ervoor om de evaluatie te laten gebeuren op drie niveaus: (1) strategievorming, (2) bestuurlijke werkwijze en besluitvorming en (3) samenwerking met directie. Per niveau werden een aantal stellingen gegeven waar volgens een schaalverdeling op kon worden geantwoord (-1, 0, 1). Hierbij was -1 onvoldoende/ zwak/niet akkoord of met andere woorden een werkpunt. Wanneer 0 aangeduid gaf men aan geen mening te hebben en 1 betekende voldoende/sterk/akkoord. De vragenlijst werd via een online enquĂŞteprogramma aan de leden van de raad van bestuur bezorgd. Tijdens een bestuursvergadering werd hier de nodige uitleg bij gegeven zodat dit voldoende omkaderd was en de bestuurders op de hoogte waren van de bedoeling van deze evaluatie en de manier van evalueren. Op het niveau van de strategie- of beleidvorming werd o.a. gepeild naar het inzicht van de bestuurders, de transparantie van het beleid, het voorbereiden en het voeren van strategische discussies en de monitoring over het beleid. Hieronder vind je de stellingen terug. Het gewogen gemiddelde is af te lezen in de grafiek eronder. 1. Het inzicht in de beleidsvorming is voldoende. 2. De wijze waarop beleid wordt gevoerd is transparant. 3. Het inzicht in en de betrokkenheid bij belangrijke dossiers is voldoende. 4. Strategische discussies worden voldoende voorbereid. 5. Strategische discussies worden ten gronde gevoerd. 6. Er is voldoende monitoring over het beleid.

Zoals op de grafiek kan worden afgelezen is de raad van bestuur over het algemeen zeker te vinden in de huidige manier van strategievorming. Op het niveau van de bestuurlijke werkwijze en besluitvorming werd o.a. gepeild naar de operationele en de strategische betrokkenheid van het huidig bestuursmodel. Operationele betrokkenheid is de betrokkenheid bij de dagdagelijkse werking en uitvoering, terwijl strategische betrokkenheid de betrokkenheid is bij het uitzetten van bepaalde lijnen of een bepaald plan. Ook de relatie met de interne en externe stakeholders werd bevraagd, evenals de voorbereidingen en het niveau van de bestuursvergaderingen, alsook de rol en de werking van het dagelijks bestuur. Hieronder vind je de stellingen en vragen terug. Het gewogen gemiddelde is af te lezen in de grafiek eronder. 1. Het huidig bestuursmodel heeft een hoge operationele betrokkenheid. 2. Het huidig bestuursmodel heeft een lage strategische betrokkenheid. 3. De raad van bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn. 4. De samenwerking en afstemming binnen het bestuur is voldoende. 5. De interpersoonlijke samenwerking/afstemming binnen het bestuur is voldoende. 6. De relatie tussen het bestuur en de interne stakeholders is voldoende. 7. De relatie tussen het bestuur en de externe stakeholders is voldoende. 8. Hoe worden de voorbereidingen van de bestuursvergaderingen ervaren? 9. Hoe wordt het niveau van de bestuursvergaderingen ervaren? 10. Het bestuur is besluitvaardig. 11. De rol van het dagelijks bestuur is duidelijk. 12. Het dagelijks bestuur is voldoende transparant. 13. Het gewenste bestuursmodel heeft een hoge strategische betrokkenheid. 14. Het gewenste bestuursmodel heeft een lage operationele betrokkenheid.

Zoals op de grafiek kan worden afgelezen is de raad van bestuur over het algemeen ook zeer tevreden over de bestuurlijke werkwijze en besluitvorming. Er kan zelfs gesteld worden dat men vindt dat er evenveel operationele als strategische betrokkenheid is binnen het huidige bestuursmodel.

36

37


Support

Support

Op het niveau van de samenwerking met de directie werd o.a. gepeild naar de duidelijkheid en de correcte toepassing van de taak- en rolverdeling tussen bestuur en directie, alsook naar de samenwerking met de directie en de toegankelijkheid en transparantie van de directie ten aanzien van de raad van bestuur. Hieronder vind je de stellingen terug. Het gewogen gemiddelde is af te lezen in de grafiek eronder. 1. De taak- en rolverdeling tussen bestuur en directie is duidelijk. 2. De taak- en rolverdeling wordt correct toegepast. 3. De samenwerking/afstemming met directie is goed.

1.8.5. Gedragscode raad van bestuur A. Onderwerp en situatieschets Een gedragscode legt principes en verwachtingen vast met betrekking tot het gedrag van de aan de organisatie verbonden personen. Het gaat hier om bestuurders, directie en personeel. De gedragscodes die van toepassing zijn op deze personen zijn ergens wel gelijklopend maar toch ook niet identiek. Het spreekt voor zich dat bestuurders andere verplichtingen hebben dan personeelsleden. Een gedragscode zorgt voor bewustwording inzake ethisch acceptabel gedrag. VLP maakte een engagementsverklaring op voor de leden van de raad van bestuur, die mits enkele aanpassingen werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 13 juni 2017. Er werd tevens een aparte engagementsverklaring opgesteld voor de commissieleden. Ook voor directie en personeel werden gedragscodes opgemaakt. Deze bevatten allemaal onder andere een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging.

4. De directie is toegankelijk en transparant ten aanzien van de raad van bestuur.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

07

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 zijn 80% van de principe van Goed Bestuur gerealiseerd.

04

Er wordt een gedragscode uitgewerkt voor leden raad van bestuur met o.a. afspraken rond belangenconflict.

01/09/2017

Gerealiseerd

Opnieuw kan uit de grafiek worden geconcludeerd dat de raad van bestuur zeer tevreden is over de samenwerking met de directie.

C. Conclusie Er zijn uit de zelfevaluatie geen grote werkpunten naar boven gekomen. Uiteraard blijven we wel werken aan de optimalisatie van de werking en besluitvorming van de raad van bestuur. Dit jaar hebben we de zelfevaluatie algemeen gehouden en hebben we de raad van bestuur als geheel geëvalueerd. Volgend jaar kunnen we dan evalueren over meer specifieke thema’s en de verschillende bestuursleden ook de mogelijkheid geven om te reflecteren over de eigen bijdrage aan de vergaderingen en of deze strookt met de vooropgestelde verwachtingen. DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

07

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 zijn 80% van de principe van Goed Bestuur gerealiseerd.

03

De raad van bestuur evalueert jaarlijks haar werking

31/12/2017

Gerealiseerd

© VLP 38

39


Support

Support

2.

Rapportering van de actiepunten uit het beleidsplan

2.1.

Inleiding

A. Onderwerp en situatieschets In 2017 werd geen specifieke analyse gemaakt van de communicatienoden, maar probeerden we de clubs op verschillende manieren te bereiken en hen zo te vragen naar hun specifieke noden. Er werden 67 VLP-clubs bezocht via individuele clubbezoeken. Daarnaast organiseerden we in het najaar 2017 ook 7 roadshows doorheen gans Vlaanderen, waarbij we de clubs uitnodigden en hen zo correct mogelijk trachtten te informeren over de werking van de Vlaamse Liga Paardensport en te polsen naar hun specifieke communicatienoden.

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

2.2.

Leden

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

2.3.

Verzekeringen

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

2.4.

Ongevallen

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

2.5. Communicatie en promotie A. Onderwerp en situatieschets Uit de acties van het beleidsplan 2017-2020 blijkt dat VLP nog verder wil werken aan professionalisering en betere communicatie. Eind 2016 en begin 2017 werd de eerste aanzet gegeven naar een nieuw communicatiebeleid en naar een nieuwe website voor VLP. We hadden een aantal verkennende overlegmomenten, maar hadden snel het gevoel dat VLP en Bravooh niet op dezelfde golflengte zaten. Daarom werd beslist om niet verder samen te werken met Bravooh en verder te zoeken naar een andere websitebouwer. VLP maakte in 2017 wel intern een analyse van de noden van de nieuwe website en zal hier in 2018 mee verder gaan.

B. Conclusie DOMEIN 10 10

SD 01

OD 01

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2018 heeft VLP een communicatiebeleid.

01/06/2017

Niet gerealiseerd

10

01

Support verstuurt een stakeholdersbevraging over de verwachtingen van de leden.

10

02

Support analyseert de stakeholdersbevraging over de verwachtingen van de leden.

01/08/2017

Niet gerealiseerd

10

03

Support tekent samen met Bravooh een duidelijke structuur uit.

31/12/2017

Niet gerealiseerd

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

02

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 informeert VLP gericht haar clubs.

01

VLP maakt een analyse van de communicatienoden van de clubs.

31/12/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Er werd in 2017 voor elke VLP-medewerker een persoonlijk visitekaartje voorzien.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

05

10

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 is op VLP de werkdruk in evenwicht.

09

Er wordt voor elke medewerker een eigen visitekaartje gemaakt.

28/02/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets VLP wenst de paardensport in een positief daglicht te stellen en dit niet alleen in de hippische maar ook in de niet-hippische pers. Er werden in 2017 ook artikels gemaakt over de paardensport voor de niet-hippische pers en dit draagt bij aan een positief imago van de paardensport. Zo werd o.a. in mei 2017 een artikel gepubliceerd in een bijlage bij De Standaard. De bijlage heette “Mijn huisdier” en er werd een artikel over Karin Donckers (eventingamazone) gepubliceerd. Onder het artikel werd nog ruimte voorzien om VLP voor te stellen en te promoten.

© Hippo Foto 40

41


Support

Support

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

10

03

Tegen eind 2020 zorgt VLP voor positieve aandacht van de paardensport.

10

01

Tegen eind 2018 werkt VLP aan een positief imago van de paardensport.

10

01

Er worden artikels gemaakt over de paardensport voor de niet-hippische pers.

31/12/2017

Gerealiseerd

2.8. Goed bestuur A. Onderwerp en situatieschets In het kader van “goed bestuur” dienen de taken van de directie formeel te worden vastgelegd. Dit stond ingepland in 2017, maar er werd beslist om dit uit te stellen naar 2018 in het kader van de reorganisatie van VLP die dan gepland staat. De interne structuur wordt in 2018 herbekeken en gewijzigd. Zo komt er onder andere een nieuwe directeur bij. Het zal dan inderdaad belangrijk zijn dat de taken van de verschillende directeurs duidelijk worden vastgelegd zodat iedereen weet binnen welke lijnen hij/zij kan werken en bevoegdheid heeft. We zullen dit dan ook formeel doen.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

10

01

2.7. VLP-team A. Onderwerp en situatieschets

10

06

10

2.6.

Boekhouding

Momenteel ligt de werkdruk op VLP zeer hoog. Om hieraan tegemoet te komen, werden een aantal specifieke actiepunten opgenomen in het beleidsplan. Het gaat o.a. om de digitalisering van het archief en het inplannen van overlegmomenten om domeinoverschrijdende informatie uit te wisselen. We hebben beslist om het archief niet langer bij te houden. De kost en tijd om het te digitaliseren wogen niet op tegen het nut ervan. Daarom werd dit actiepunt niet gerealiseerd. Er werden wel overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdend te vergaderen en te informeren. Er werd maandelijks op een vrijdagmiddag een teamoverleg gehouden. We deden dit met andere woorden 12 keer en niet enkel in maart, juli en november. Daarnaast werden ook de rechtstreekse nummers gepromoot naar derden toe. Dit gebeurde via de website. Er werd ook een overzichtsdocument gemaakt met alle medewerkers van VLP, hun taken en bevoegdheden en de rechtstreekse nummers. Dit document werd vervolgens bezorgd aan onze collegafederaties KBRSF en LEWB, zodat ook zij gerichter kunnen communiceren.

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd.

Tegen eind 2020 is het personeelsbeleid geoptimaliseerd.

08

De taken van de directeur worden formeel vastgelegd.

01/10/2017

Uitgesteld naar 2018

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

10

01

10

05

10

10 10

42

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

Tegen eind 2020 is op VLP de werkdruk in evenwicht.

01

Het archief is gedigitaliseerd.

01/03/2017

Niet gerealiseerd

10

De rechtstreekse nummers worden gepromoot naar derden toe.

31/12/2017

Gerealiseerd

11

Er worden drie overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdende informatie uit te wisselen.

maart - juli november

Gerealiseerd

43


CLUBWERKING

44

© VLP

45


Clubwerking

Clubwerking

CLUBSUPPORT

1.1.2. Doel van het domein clubsupport

1. Algemeen Het domein clubsupport situeert zich binnen de Vlaamse Liga Paardensport vzw naast de domeinen support, topsport en de sportieve architecten en vormingsarchitecten. Het domein clubsupport omvat onder andere de clubondersteuning, de sportkampen, de brevettenwerking en het Jeugdsportproject.

1.1.

Inleiding

1.1.1.

Samenstelling

Het domein clubsupport bestaat uit twee gemotiveerde medewerkers die elk een uitgebreid takenpakket hebben. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de leden van het domein. Ellen Mallezie Ellen is verantwoordelijk voor de VLP-cubs. Dit betekent dat ze de clubs en hun clubwerking ondersteunt en ook de clubadministratie voert (o.a. het aansluiten van nieuwe clubs). Ze volgt het programma VLPclubs op en is het aanspreekpunt voor de clubs wanneer ze hier vragen over zouden hebben. Naast het administratieve gedeelte van haar job, is Ellen ook veel op de baan. Om de clubs zo goed mogelijk te kunnen begeleiden plant ze geregeld clubbezoeken in. Ten slotte heeft ze ook het volledige Jeugdsportproject bedacht en uitgewerkt.

Féline Snoeck

Binnen het domein Clubsupport vind je de taken terug die clubwerking omvatten in de ruimste zin van het woord. Zo staan zij in voor de ondersteuning van de clubs bij hun dagdagelijkse werking en zijn zij het aanspreekpunt bij eventuele problemen. Ook de projecten en bijkomende taken zoals sportkampen, brevettenwerking, jeugdsportproject en andere zaken die georganiseerd worden in of door de clubs hebben hun plaats in dit domein. Vanuit de noden en behoeften van de clubs wordt de werking afgestemd op het werkveld. Dit zorgt dat dit domein een zeer wisselende werking heeft. Het huidige sportlandschap heeft immers vaak een invloed op deze werking.

1.1.3. Evaluatie Het domein clubsupport is steeds in beweging en probeert om zo optimaal mogelijk in te spelen op de huidige trends binnen het sportlandschap. Zo probeert het de verschillende taken binnen het domein te evalueren en op elkaar af te stemmen. Op deze manier proberen we zo efficiënt en klantgericht mogelijk te werk te gaan. Zo wordt de werking van de sportkampen jaarlijks geëvalueerd om te kijken wat de meest efficiënte manier van werken is voor de VLP-medewerkers. Maar daarnaast wordt ook gezocht naar de klantvriendelijkste manier voor de clubs en deelnemers. Hetzelfde is gebeurd met het jeugdsportproject. Ook hier hebben we onszelf in vraag durven stellen en zo hebben de bepaald waar de focus op kan liggen voor de komende jaren. Op deze manier zijn we in staat geweest bewuste keuzes te maken. Aan de hand van het domeinoverleg wordt steeds aan evaluatie gedaan. Hier wordt eveneens bepaald waar de knelpunten en opportuniteiten liggen van bepaalde aspecten van de werking. Het stelt ons dan ook in staat om kort op de bal te spelen en mogelijke problemen aan te pakken. Hier wordt ook duidelijk bepaald welk zaken prioriteit zijn en welke voor een later stadium in de werking. Als laatste hier ook onderling duidelijke afspraken gemaakt. Dit is ook van essentieel belang om de werking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een onderlinge communicatie van de medewerkers en met de externe actoren liggen aan de basis van de goede werking.

Féline is verantwoordelijk voor de sportkampen en de brevettenwerking. Wat de sportkampen betreft, neemt ze de volledige coördinatie op zich, gaande van de organisatie en administratie tot de boekhouding. Ze staat in voor de brevettenwerking waarbij ze ondersteund wordt door Valérie Van Slycke (domein vormingsarchitecten). Ook de klachtenbehandeling betreffende de brevettenwerking neemt Féline voor haar rekening. Daarnaast ondersteunt ze ook verschillende creatieve projecten binnen VLP.

© VLP 46

47


Clubwerking

1.2.

Clubwerking

Begeleiden van de VLP-clubs

We geven een overzicht van de clubbezoeken die in 2018 zijn uitgevoerd in het kader van begeleiding van de clubs. De clubbezoeken omtrent het organiseren van wedstrijden en andere gelegenheden zijn hier niet mee in opgenomen. Dit zijn bezoeken die niet onder het domein clubsupport vallen maar eerder een plaats hebben onder het domein van de sportieve architecten binnen VLP.

1.2.1. Individuele begeleiding A. Onderwerp en situatieschets

Domein

CLUBBEZOEKEN

De behoeften en noden van de VLP-clubs kunnen heel verschillend zijn. Om die reden proberen we ook de clubs op een individuele manier te woord te staan. We doen dit aan de hand van verschillende kanalen. Zo staan we de clubs telefonisch te woord. Ook bieden we ondersteuning via mail. Ten slotte is er ook een individuele begeleiding aan de hand van clubbezoeken.

Provinciale groepering

Door deze vorm van begeleiding stellen we ons in staat om een maatbegeleiding te ontwikkelen waarbij de clubs zo optimaal mogelijk ondersteund worden. Indien de vraag van de club over materie gaat waar VLP niet in gespecialiseerd is, verwijzen we hen door naar gekende verenigingen die over de gepaste expertise beschikken. Voorbeelden hiervan zijn de Vlaamse Sport Federatie (VSF) en het Paardenpunt Vlaanderen. We zien het wel als onze taak om door te verwijzen naar de juiste instanties en clubs op deze manier te ondersteunen. SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

2017

HROV

17

WVUR

14

HGVBB

13

KR

9

VOR

16

Totaal

67

In dit overzicht zien we het aantal clubbezoeken per provinciale groepering voor 2017. Er zijn hierover geen cijfers beschikbaar van 2016.

C. Conclusie

20

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

20

08

Tegen eind 2020 geeft VLP gerichte informatie naar alle clubs op basis van hun specifieke werking.

Wat de individuele begeleiding van de clubs betreft, hebben we slechts een beperkt aantal cijfers. De telefonische begeleiding en begeleiding via mail wordt niet geregistreerd. Dit zit in de dagelijks werking van VLP verwerkt.

20

01

Er wordt een analyse gemaakt voor het ontwikkelen van een classificatiesysteem en een databank.

We zien dat de clubbezoeken in de lijn zijn met het aantal clubs dat aangesloten is. In de provincie Oost-Vlaanderen (onder de provinciale groepering HROV) vonden de meeste clubbezoeken plaats. Daar zijn ook de meeste VLP-clubs gevestigd.

20

10

Tegen eind 2020 heeft VLP een structurele aanpak voor alle VLP-clubs in crisissituaties.

20

01

Er wordt informatie verzameld over diverse crisissituaties met behulp van ervaringsdeskundigen.

31/12/2017

Gerealiseerd

In Limburg (onder de provinciale groepering KR) hebben we het kleinste aantal clubs persoonlijk bezocht. Daar zijn ook het kleinste aantal VLP-clubs gevestigd. Om de begeleiding in de toekomst zo goed mogelijk af te stemmen op de verscheidene clubs die bij VLP zijn aangesloten, werd besloten om de werking van de clubs zo optimaal mogelijk in kaart te brengen. Om dit te realiseren is er nood aan een aangepast classificatiesysteem en een databank. In 2017 werden de eerste stappen hiervoor ondernomen door een grondige analyse te maken.

06/06/2017

Gerealiseerd

B. Overzicht van de cijfers Om een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de werking van het domein voegen we een overzicht van de VLP-clubs toe.

Ook de begeleiding in crisissituaties is van essentieel belang. Als federatie zien we het als onze taak om clubs te kunnen ondersteunen en begeleiden in crisissituaties. Op cruciale momenten dienen we hen te kunnen doorverwijzen naar de correcte instanties en organisaties. In 2017 werd er door experten en door middel van overleg met andere federaties en organisaties, informatie verzameld over verschillende crisissituaties. In 2018 zal hieraan worden verder gewerkt.

TOTAAL CLUBS Provinciale groepering

2016

2017

2016-2017

HROV

189

191

+1,06%

WVUR

111

115

+3,60%

HGVBB

101

115

+13,86%

KR

56

65

+16,07%

VOR

143

140

-2,10%

Totaal

600

626

+4,33%

In dit overzicht zien we de evolutie van de clubs tegenover 2016.

© VLP 48

49


Clubwerking

Clubwerking

1.2.2. Roadshows A. Onderwerp en situatieschets

1.2.3. Bijscholingen A. Onderwerp en situatieschets

Om de VLP-clubs zo correct mogelijk te informeren over de werking van VLP is er in 2017 beslist om per provincie twee informatiemomenten te organiseren over de werking van VLP. De inhoud van deze momenten is toegespitst op de zaken die relevant zijn voor de VLP-clubs met een actieve werking.

Om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van de VLP-clubs werden in 2017 drie bijscholingen georganiseerd. De thema’s voor deze bijscholingen werden bepaald door de commissie clubwerking. De leden van de commissie clubwerking vertegenwoordigen de VLP-clubs en geven een representatieve weergave van de verschillende VLP-clubs.

Door het organiseren van dit soort evenementen is getracht om de drempel tussen federatie en clubs te verkleinen.

De thema’s van de bijscholing waren de volgende.  Dinsdag 18/04/2017: infoavond VLP-verzekeringen

B. Overzicht van de cijfers

 Maandag 09/10/2017: “G-sport in je club?” (in samenwerking met Dynamoproject)  Maandag 04/12/2017: “Ouders en clubs: één doel?!” (in samenwerking met Dynamoproject)

VLP-CLUBS AANWEZIG ROADSHOWS Provinciale groepering

Middagsessie

Avondsessie

HROV

8

10

WVUR

4

13

HGVBB

7

8

geannuleerd

geannuleerd

6

geannuleerd

KR VOR Totaal

B. Overzicht van de cijfers AANWEZIGHEDEN

56

20

09/10/2017

28

04/12/2017

geannuleerd

Totaal

In dit overzicht zien we de aanwezigheden van de clubs op de roadshows.

48

In dit overzicht worden de aanwezigheden op de bijscholingen weergegeven.

C. Conclusie

C. Conclusie

Als we kijken naar het aantal VLP-clubs dat aanwezig was op de VLP-roadshows zien we dat dit eerder beperkt is. Desondanks is het voor ons van essentieel belang om de VLP-clubs op zoveel mogelijk manieren correct te informeren over de werking van VLP. We bereiken 8,93% van de VLPclubs door het organiseren van de VLP-roadshows.

Wanneer we kijken naar de aanwezigheden op de bijscholingen zien we dat dit over het algemeen goed is. Afhankelijk van het onderwerp is er een behoorlijke interesse. Na een rondvraag merken we wel dat clubs meer behoefte hebben aan praktische onderwerpen. Dit verklaart ook waarom de bijscholing op 04/12/2017 (“Ouders en clubs: één doel?!”) geannuleerd werd wegens een tekort aan inschrijvingen.

In de evaluaties van de aanwezige clubs zien we dat 69,23% aangeeft dat deze momenten een meerwaarde zijn voor hen. Slechts 3,85% geeft aan dit niet als een meerwaarde te ervaren. De overige 26,92% geeft aan meer behoefte te hebben aan meer mogelijkheden tot netwerken met andere clubs en VLP-medewerkers.

1.2.4. Materiaal A. Onderwerp en situatieschets

Uit de evaluaties van clubs die niet aanwezig waren kunnen we afleiden dat 57,89% aangeeft dat ze niet aanwezig waren omdat ze zich op het tijdstip van de roadshow bij hen in de buurt niet konden vrijmaken. 4% geeft aan dat de locatie te ver was. 8,77% geeft aan dat de geplande onderwerpen omtrent clubondersteuning niet interessant waren voor hun club. 12,28% vindt deze momenten geen meerwaarde voor de eigen clubwerking. 14,04% geeft een andere reden waarom ze niet aanwezig waren.

Een onderdeel van ondersteuning van de clubs is het aanreiken van materiaal waarmee ze de werking verder kunnen uitbouwen. Als federatie proberen we tools en materiaal aan te reiken waarmee een VLP-club haar werking op een optimale en veilige manier kan laten verlopen.

© VLP 50

18/04/2017

© VLP 51


Clubwerking

Clubwerking

B. Overzicht van de cijfers In 2017 werden pisteborden met kleuren en tekeningen voor jonge kinderen en personen met een beperking aangeboden in groepsaankoop.

1.3. Recreatief wedstrijdcircuit A. Onderwerp en situatieschets Om de overgang tussen het recreatieve luik en het competitieve luik te overbruggen werden in 2017 de eerste voorbereidingen gestart om een recreatief wedstrijdcircuit op poten te zetten. Dit circuit moet uiteindelijk een eerste aanzet zijn voor sportbeoefenaars om de overgang te maken naar het competitieve circuit.

C. Conclusie Door groepsaankopen bieden we de VLP-clubs de mogelijkheid om degelijk materiaal aan een voordelig tarief aan te kopen. Domein 20

20

20

SD 05

OD

03

ACTIE OMSCHRIJVING

Tegen eind 2020 bezitten alle VLP-leden de nodige informatie over op welke manier ze gezond kunnen sporten, zowel voor paard als sportbeoefenaar.

Tegen eind 2019 kan elke VLP-club beschikken over materiaal om haar werking op een optimale en veilige manier te laten verlopen.

01

Er wordt bekeken aan welk materiaal de verschillende clubs het meest nood hebben.

2017

Om dit op een laagdrempelige manier te kunnen organiseren zijn we in overleg gegaan met andere federaties in binnen- en buitenland. Vanuit hun ervaringen hebben we onze eigen ideeën afgetoetst met experten. In 2018 zal een eerste dag georganiseerd worden voor recreatieve ruiters met paarden van de eigen VLP-clubs in verschillende disciplines.

Rapportering 2017

In 2017 brachten we een bezoek aan KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) op hun evenement Bixiedag. Dit is een dag voor kinderen die op een speelse en educatieve manier kunnen kennismaken met de competitieve tak van de paardensport. Verder brachten we ook een bezoek aan een recreatief tornooi van de gymfederatie. Er werd met de collega’s van de Gymfed besproken hoe zij hun recreatief wedstrijdcircuit hebben uitgebouwd en wat mogelijke valkuilen en opportuniteiten zijn.

B. Conclusie 30/11/2017

Gerealiseerd

In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding voor een Drédag. Dit zal een dag zijn voor ruiters van 6 tot 16 jaar die voor het eerst kunnen kennismaken met de competitieve wedstrijdsport. Dit zal doorgaan op 15/04/2018. Hierover zal uitgebreid gerapporteerd worden in 2018.

© VLP

52

Domein

SD

OD

ACTIE OMSCHRIJVING

20

06

In 2020 is er een circuit waar recreatieve leden samen komen.

20

01

In 2020 is er een circuit voor recreatieve leden met of zonder eigen paard.

20

01

Er wordt overlegd met andere federaties over de uitbouw van een dergelijk circuit.

2017

Rapportering 2017

30/11/2017

Gerealiseerd

© VLP

53


Clubwerking

1.4. A.

Clubwerking

Gezond, veilig en ethisch verantwoord sporten Onderwerp en situatieschets Alle erkende en gesubsidieerde federaties dienen elk jaar te voldoen aan een checklist gezond en ethisch verantwoord sporten. Deze checklist helpt federaties te voldoen aan het GES-decreet. In 2017 ondernam VLP nog enkele extra acties bovenop de verplichtingen volgens het GES-decreet (2013). Deze acties werden opgenomen in het luik clubsupport.

B.

Conclusie VLP lanceerde de #FridayFact op facebook. Onder deze #FridayFact werd elke vrijdag een infographic gepost omtrent ethische verantwoord sporten, gezond sporten of veilig sporten. Op deze manier wou VLP enerzijds meer aandacht vragen voor de verscheidene topics en anderzijds wou VLP haar leden informeren. Alle infographics werden ook steeds op de website www.vlp.be geplaatst. Clubs kregen de mogelijkheid deze infographics in posterformaat gratis te bestellen om in hun club uit te hangen. Volgende topics werden besproken in het kader van het ethisch verantwoord sporten: paardenwelzijn, grensoverschrijdend gedrag, G-sport, officials, ouders en doping.  Hittegolf  Zomereczeem  Koliek  Paarden wassen doe je zo  Paardentransport  Giftige planten  Een goed stalmanagement  Coachen met de M-factor  Paardendekens  Basisonderhoud van je paard  Help mijn paard hoest  Beschutting  Grensoverschrijdend gedrag  Jouw club een G-sportclub  Respect voor de official  Ouders langs de zijlijn  Doping in een notendop Deze onderwerpen werden besproken in het kader van gezond sporten:  Trainen met hartslagmeter  Help, ik zoek een trainer

Deze onderwerpen werden besproken in het kader van veilig sporten:  Safety first (hoe kies ik de juiste ruiterhelm)  Veilig op de baan  Regels in de paddock Om te garanderen dat de verspreide info betrouwbaar is, werd samengewerkt met andere organisaties (o.a. Paardenpunt Vlaanderen en ICES), andere federaties (o.a. Parantee-Psylos) en dierenartsen. 2017 is ook het jaar waar alles rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in een stroomversnelling kwam. VLP heeft de afgelopen jaren reeds enkele stappen ondernomen om dit aan te pakken. Echter werden in 2017 nog enkele grote stappen gezet. Zo heeft VLP een aanspreekpunt integriteit aangesteld binnen de federatie en werd ook een meldpunt (a.d.h.v. een e-mailadres) gecreëerd voor de paardensport.

 EHBO-kit voor je paard

54

55


Clubwerking

Clubwerking

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

2017

Rapportering 2017

20

04

Tegen eind 2020 heerst in elke VLPclub een ethisch sportklimaat.

20

01

Vanaf 2017 circuleren in 70% van de VLP-clubs ethische topics.

20

01

Er wordt 1 keer per jaar een ethisch topic voorzien op een van de bijscholingsdagen van VLP.

01/12/2017

Niet gerealiseerd

20

02

Vanaf 2018 circuleren in 80% van de VLP-clubs ethische topics.

20

01

Er wordt een meetmethode voor EVS in de club ontwikkeld.

31/08/2017

Uitgesteld

20

03

Er wordt meegewerkt aan overkoepelende initiatieven (van partnerfederaties) omtrent EVS.

30/11/2017

Gerealiseerd

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 bezitten alle VLP-leden de nodige informatie over op welke manier ze gezond kunnen sporten, zowel voor paard als sportbeoefenaar.

Tegen eind 2018 vergaart VLP de nodige kennis over gezond en veilig sporten voor sportbeoefenaar en paard.

01

De mogelijkheid om een samenwerking met een leverancier van AED producten aan te gaan wordt bekeken.

01/07/2017

Uitgesteld

02

Er wordt een commissie opgericht met ervaringsdeskundigen waaronder min. één dierenarts en één geneesheer.

01/06/2017

Uitgesteld

20

03

Er wordt info verzameld rond gezond sporten bij andere (paardensport) federaties.

31/12/2017

Gerealiseerd

20

04

Er wordt door de commissie in 2017 een analyse gemaakt van de sportspecifieke risico’s.

31/12/2017

Niet gerealiseerd

20

05

De commissie komt samen.

01/09/2017

Uitgesteld

09

Er wordt een overzicht gemaakt van de sportspecifieke ongevallen.

31/12/2017

20

20

20

20

20

2.

05

01

OMSCHRIJVING

Gerealiseerd (zie support)

Rapportering van de actiepunten uit het beleidsplan

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

56

© VLP

57


SPORTIEVE WERKING

58

© VLP

59


Sportieve werking

Sportieve werking

SPORTIEVE ARCHITECTEN 1.

Julie Spaas Julie is verantwoordelijk voor de discipline mennen en assisteert Eline met de jumping. Ze zetelt in de Vlaamse en nationale mencommissie en heeft hierbij een volwaardig stemrecht. Als disciplineverantwoordelijke biedt ze onder meer administratieve ondersteuning aan de mencommissie en bij de organisatie van de nationale wedstrijden. Hiervoor worden onder andere startlijsten opgemaakt, rankings bijgehouden, prijzengelden uitbetaald etc. Ze onderhoudt de contacten met de sponsors van haar disciplines.

Algemeen

Het domein van de sportieve architecten situeert zich binnen de Vlaamse Liga Paardensport vzw naast de domeinen support, clubsupport, topsport en de vormingsarchitecten. Het domein van de sportieve architecten omvat onder andere de uitbouw van de tien verschillende disciplines en de organisatie van nationale wedstrijden.

1.1.

Inleiding

1.1.1.

Samenstelling

Het domein van de sportieve architecten bestaat uit vijf gemotiveerde medewerkers die elk een uitgebreid takenpakket hebben. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de leden van het domein. Sien Coysman Sien is verantwoordelijk voor de disciplines eventing, voltige en horseball. Ze zetelt in de respectievelijke Vlaamse en nationale commissies en heeft hierbij een volwaardig stemrecht. Als disciplineverantwoordelijke biedt ze onder meer administratieve ondersteuning aan de verschillende commissies en bij de organisatie van de nationale wedstrijden. Hiervoor worden onder andere startlijsten opgemaakt, rankings bijgehouden, prijzengelden uitbetaald etc. Ze onderhoudt de contacten met de sponsors van haar disciplines.

Saskia Willems Saskia is verantwoordelijk voor de disciplines endurance, reining en TREC. Ze zetelt in de respectievelijke Vlaamse en nationale commissies en heeft hierbij een volwaardig stemrecht. Als disciplineverantwoordelijke biedt ze onder meer administratieve ondersteuning aan de verschillende commissies en bij de organisatie van de nationale wedstrijden. Hiervoor worden onder andere startlijsten opgemaakt, rankings bijgehouden, prijzengelden uitbetaald etc. Ze onderhoudt de contacten met de sponsors van haar disciplines.

1.1.2. Doel van de sportieve architecten

Aline Kennof Aline is verantwoordelijk voor de disciplines dressuur en para-equestrian. Ze zetelt in de respectievelijke Vlaamse en nationale commissies en heeft hierbij een volwaardig stemrecht. Als disciplineverantwoordelijke biedt ze onder meer administratieve ondersteuning aan de verschillende commissies en bij de organisatie van de nationale wedstrijden. Daarnaast neemt ze ook de coördinatie van de logistiek en de verschillende transporten van wedstrijdmateriaal op zich. Ook de VLP Club Battle (dressuur) wordt aan Aline toegeschreven.

De algemene werking van de sportieve architecten bestaat uit de coördinatie van alle Vlaamse en nationale wedstrijden. Samen met de commissieleden stippelen de sportieve architecten het beleid voor hun disciplines uit en zorgen ze voor de administratieve opvolging. Het doel van de sportieve architecten bestaat uit het professionaliseren van de wedstrijdsport via een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarnaast willen ze de basis van de wedstrijdsport verbreden door nieuwe sportbeoefenaars aan te trekken.

Eline Poppe Eline is verantwoordelijk voor de discipline jumping. Ze zetelt in de Vlaamse en nationale commissie en heeft hierbij een volwaardig stemrecht. Als disciplineverantwoordelijke biedt ze onder meer administratieve ondersteuning aan de commissie en bij de organisatie van de nationale wedstrijden. Hiervoor worden onder andere startlijsten opgemaakt, rankings bijgehouden, prijzengelden uitbetaald etc. Naast het algemene luik van de jumping is Eline ook verantwoordelijk voor de Jeugd Cup, de Gouden Laars en de VLP Club Battle (jumping).

© VLP 60

61


Sportieve werking

Sportieve werking

1.1.3. Evaluatie Binnen het domein sportieve architecten wordt er gewerkt aan het optimaliseren van alle disciplines om op een zo efficiënt en minst tijdrovende manier te werk te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met klantvriendelijkheid en dienstverlening. Deze zaken zijn onmisbaar binnen de werking van VLP en er wordt getracht om deze visie binnen het domein sportieve architecten zo goed mogelijk over te brengen naar de buitenwereld. Door middel van zelfevaluatie wordt de werking grondig in vraag gesteld. Ongeveer één jaar na het ontstaan van de verschillende domeinen werd midden mei 2017 voor het eerst een evaluatiemoment vastgelegd. Om een goede en blijvende samenwerking te garanderen is het belangrijk om dit jaarlijks in te plannen. Uit deze evaluatie zijn heel wat nuttige zaken aan bod gekomen en werden er verschillende oplossingen voor problemen gezocht binnen het domein. Communicatie is de sleutel tot het succes binnen het domein sportieve architecten. Zo wordt er vaak overlegd hoe iets wordt aangepakt binnen een discipline en of deze aanpak ook kan werken voor een andere discipline. Het is de bedoeling dat overlegmomenten ingepland worden om eventuele ergernissen en onopgeloste cases aan het licht te laten komen. Hierbij is openheid en eerlijkheid tussen de verschillende medewerkers uiterst belangrijk.

1.2.

Discipline-overschrijdend

1.2.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de tabel wordt het overzicht weergegeven van alle starters op Vlaamse wedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

5.717

4.906

4.625

354

0

0

0

0

Eventing

1.030

1.716

563

312

Horseball

75

71

80

64

Jumping

5.717

4.906

4.625

4.197

Mennen

356

520

354

406

Endurance

1.2.1. Deelnemers

Para-equestrian

25

68

95

0

1.2.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

Reining

396

0

0

0

TREC

0

0

0

0

Voltige

0

0

0

0

Totaal

13.316

12.187

10.342

5.333

In de tabel wordt het overzicht weergegeven van alle starters op de nationale wedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

3.067

2.909

2.964

3.030

810

678

574

496

Eventing

2.675

2.837

2.822

2.486

Horseball

83

82

100

Jumping

17.494

21.735

18.218

30.393

Mennen

615

516

389

334

Para-equestrian

35

41

55

65

Reining

0

388

336

196

TREC

42

48

82

15

Voltige

193

222

278

204

Totaal

24.931

29.457

25.800

37.319

Endurance

C. Conclusie In 2017 is er een daling van het aantal starters van 48,43% ten opzichte van 2016 op de Vlaamse wedstrijden. De oorzaak van deze daling is voornamelijk terug te vinden bij de discipline dressuur. In 2017 werd er binnen deze discipline beslist om de Youngsters Cup enkel nog te organiseren voor pony’s aangezien de Youngsters Cup voor paarden en het interprovinciaal kampioenschap een gelijklopend circuit waren. Daarnaast werd het aantal selectiewedstrijden ook nog gereduceerd. Misschien geeft het aantal starters in 2016 een vertekend beeld, aangezien hiervoor de Youngsters Cup ook het aantal starters werden geteld, die op de provinciale wedstrijden hun selecties hebben trachten te behalen. Daarnaast is er ook een algemene daling van het aantal starters op Vlaamse wedstrijden in de overige disciplines.

C. Conclusie In 2017 is er een stijging van 44,65% van het aantal starters ten opzichte van 2016. De oorzaak van deze stijging is een stijging van 66,83% van het aantal starters op de nationale jumpingwedstrijden. Ook het aantal starters op de nationale dressuur-, horseball- en para-equestrian wedstrijden zijn gestegen. Het aantal deelnemers bij de overige disciplines is gedaald ten opzichte van 2016.

© VLP 62

63


Sportieve werking

Sportieve werking

C. Conclusie

1.2.1.3. Aantal starters op provinciale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

Het aantal internationale wedstrijden in Vlaanderen is met 15,63% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

In de tabel wordt het overzicht weergegeven van alle starters op provinciale wedstrijden.

De discipline jumping organiseert 74,36% van alle internationale wedstrijden in Vlaanderen. Ook de disciplines dressuur, endurance, eventing, mennen, para-equestrian en voltige organiseerden internationale wedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

13.543

13.423

12.389

10.557

Jumping

114.164

112.503

110.325

101.986

Totaal

127.707

125.926

122.714

112.543

Voor de disciplines horseball, reining en TREC werden er in 2017 geen internationale wedstrijden georganiseerd.

1.2.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

C. Conclusie Er is een lichte daling van 8,23% van het aantal starters op de provinciale wedstrijden ten opzichte van 2016. Hiervoor is er geen specifieke verklaring.

In de tabel wordt het overzicht weergegeven van alle nationale wedstrijden die in Vlaanderen werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers

1.2.2. Wedstrijden

Discipline

1.2.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de tabel wordt het overzicht weergegeven van alle internationale wedstrijden die in Vlaanderen werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers Internationale wedstrijden Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

3

2

3

5

Endurance

2

2

0

0

Eventing

1

2

1

2

Horseball

0

0

0

0

Jumping

49

46

50

58

Mennen

1

1

2

2

Para-equestrian

1

1

1

1

Reining

0

0

0

0

TREC

0

0

0

0

Voltige

1

2

2

2

Totaal

61

58

64

74

2015

2016

2017

Dressuur

30

29

31

32

Endurance

8

8

6

6

Eventing

10

11

10

9

Horseball

7

7

7

9

Jumping

35

35

32

48

Mennen

11

12

9

9

Para-equestrian

3

4

8

11

Reining

0

10

10

9

TREC

1

2

3

1

Voltige

5

6

8

6

Totaal

110

124

124

140

C. Conclusie Er is een stijging van 12,40% van het aantal nationale wedstrijden die in Vlaanderen werden georganiseerd. De oorzaak van de stijging is de stijging van het aantal nationale jumpingwedstrijden. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal selectiewedstrijden voor de indoormasters, de hengstencompetitie en een stijging in het aantal gold- en silver wedstrijden.

Š VLP 64

2014

Š VLP 65


Sportieve werking

Sportieve werking

1.2.2.3 Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

1.2.3. Officials A. Onderwerp en situatieschets

In de tabel wordt een overzicht weergegeven van alle Vlaamse wedstrijden.

In de tabel wordt een overzicht weergegeven van alle officials.

B. Overzicht van de cijfers

B. Overzicht van de cijfers

Vlaamse wedstrijden Discipline

Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

88

86

87

86

2014

2015

2016

2017

Dressuur

1

1

1

4

Endurance

14

14

14

24

Endurance

0

0

0

0

Eventing

63

55

85

84

Eventing

8

8

5

3

Horseball

4

4

20

20

Horseball

4

4

4

4

Jumping

252

241

198

228

Jumping

16

13

13

12

Mennen

53

52

64

49

Mennen

9

17

12

17

Para-equestrian

6

10

17

20

Para-equestrian

6

6

8

8

Reining

1

1

1

6

Reining

10

0

0

0

TREC

0

0

0

2

TREC

0

0

0

0

Voltige

4

6

6

5

Voltige

0

0

0

0

Totaal

485

469

492

524

Totaal

54

49

43

48

C. Conclusie

C. Conclusie Het aantal officials is met 6,50% gestegen ten opzichte van 2016.

Er is een stijging van 11% van het aantal Vlaamse wedstrijden. De grootste stijging is terug te vinden binnen de discipline dressuur. Binnen deze discipline werd de Elite Cup opgestart. Alle selectiewedstrijden voor deze cup werden door VLP georganiseerd. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal Vlaamse wedstrijden voor de discipline mennen.

Jumping heeft het hoogst aantal officials, maar heeft ook het hoogst aantal wedstrijden en deelnemers. De sportieve architecten zijn er zich van bewust dat de opleiding van de officials van essentieel belang is. Alle disciplines streven naar een goed opleidingstraject om zo de kwaliteit en de kwantiteit van onze officials te verbeteren.

1.2.2.4. Aantal provinciale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de tabel wordt een overzicht weergegeven van alle provinciale wedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Discipline

2014

2015

2016

2017

Dressuur

113

108

108

110

Jumping

271

260

237

271

Totaal

384

368

345

381

C. Conclusie Er is een stijging van 10,43% van het aantal provinciale wedstrijden ten opzichte van 2017. De stijging komt voornamelijk door de discipline jumping.

Š VLP 66

67


Sportieve werking

1.3.

Sportieve werking

Dressuur

2014

2015

2016

2017

8

8

9

7

1.3.1. Deelnemers

Aantal wedstrijden

1.3.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden

Aantal inschrijvingen

431

319

380

386

Totaal aantal starters

507

292

354

355

Aantal starters 4-jarigen

121

94

92

139

Aantal starters 5-jarigen

193

99

133

84

Aantal starters 6-jarigen

193

99

88

63

Aantal starters 7-jarigen

0

0

41

69

C. Conclusie In 2017 werden 3,23% meer wedstrijden georganiseerd en is er ook een stijging van 2,23% in het aantal deelnemers op de nationale dressuurwedstrijden. De daling in het aantal deelnemers in 2016 wordt op deze manier terug gecounterd. Tegenover 2014 is er een stijging van 23,08% in het aantal wedstrijden en een kleine daling van 1,21% van het aantal deelnemers. De cijfers geven weer dat het aantal georganiseerde wedstrijden en het aantal starters op kleine wijzigingen na nagenoeg gelijk blijft. Ten opzichte van 2017 werden er 22,22% minder wedstrijden binnen de cyclus in Vlaanderen georganiseerd. Er is logischerwijs ook een daling van het aantal ingeschreven combinaties van 2016 naar 2017. Deze daling is echter veel kleiner dan deze van het aantal wedstrijden (slechts -1,58%). Dat wil zeggen dat er zich verhoudingsgewijs meer sportbeoefenaars toonden op de wedstrijden die wel plaatsvonden. De grootste stijging is het aantal starters binnen de 4-jarige paarden. De cijfers van 2014 en 2017 tonen een stijging van het aantal 4-jarige paarden met 14,88%. De vergelijking met vorig jaar toont een stijging van 51,09%. Dit is een cijfer met een mooi toekomstperspectief aangezien dit gaat over een wedstrijdencyclus voor jonge dressuurpaarden.

© Hippollywood

A. Onderwerp en situatieschets

Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars en aantal nationale dressuurwedstrijden weer. Tabel 2 geeft het aantal Vlaamse nationale wedstrijden weer binnen de nationale cyclus voor jonge dressuurpaarden. Verder geeft deze tabel de vergelijking weer tussen het aantal starters binnen de verschillende categorieën: vier-, vijf-, zes- en zevenjarige paarden en de vergelijking tussen het aantal ingeschreven combinaties en het aantal gestarte combinaties.

B. Overzicht van de cijfers Aantal wedstrijden Aantal starters

2014

2015

2016

2017

26

30

31

32

3.067

3.047

2.964

3.030

© VLP

68

69


Sportieve werking

Sportieve werking

C. Conclusie

1.3.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden

Het aantal starters gaat stelselmatig naar beneden, met in 2015 en 2016 eenzelfde aantal. In 2017 waren er 37,81% minder starters dan in 2014. De grootste daling is het aantal starters in de finale waar er 45,76% minder sportbeoefenaars aan de start komen in 2017 in vergelijking met 2016. Het aantal starters op de provinciale wedstrijden is ook gedaald maar in mindere mate, namelijk slechts 16,79% minder in 2017 dan in 2016. De uitdaging in de komende jaren gaat vooral over het aantrekken van ruiters naar de finale. De finale moet aantrekkelijk gemaakt worden zodat meer sportbeoefenaars de stap zetten om iets verder te rijden dan binnen hun eigen provinciale. De commissie was opgezet met het aantal starters op de eerste wedstrijd. Naarmate de Cup vordert zijn er minder starters: 42,50% minder sportbeoefenaars op de laatste wedstrijd in vergelijking met de eerste wedstrijd. Op de finale zijn er uiteraard minder ruiters omdat dit een selectie is van de twee beste combinaties per niveau. Het aantal starters binnen de finale is per definitie gelimiteerd. De uitdaging in deze cup zal zijn om een evenwicht te vinden in het aantal starters over de drie selectiewedstrijden heen. Dit kan door aanpassingen in het reglement.

© VLP

A. Onderwerp en situatieschets

De eerste tabel geeft het aantal starters binnen de VLP Youngsters Cup weer. Dit is een Cup opgericht door de VLP-dressuurcommissie die ponyruiters de kans geeft om binnen een eigen niveau het op te nemen tegen elkaar. De selectiewedstrijden worden verreden binnen de provinciale werking. De finale is een gezamenlijke organisatie. Het concept werd in 2014 een eerste keer omgevormd en in 2017 kwam er een tweede omvorming. De Youngsters Cup wordt voortaan enkel nog georganiseerd voor pony’s. In de tweede tabel worden het aantal starters weergegeven binnen de Elite Cup. Deze Cup werd in 2017 voor het eerst georganiseerd. Het is een Cup voor sportbeoefenaars die met paarden rijden voor niveau 1 en 2 tot en met 21 jaar en voor niveau 3 tot en met 25 jaar. In deze Cup nemen jonge sportbeoefenaars met paarden het tegen hun leeftijdsgenoten op in een kür op muziek. De eerste twee binnen de eindranking van de selectiewedstrijden mogen naar een finale georganiseerd op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen. Daar nemen zij het op tegen de geselecteerde sportbeoefenaars van LEWB.

© VLP

B. Overzicht van de cijfers 2014

2015

2016

2017

VOR

VLP Youngsters Cup

78

55

62

52

HROV

81

65

69

54

HGVBB

46

36

34

45

KR

66

55

41

55

WVUR

69

49

56

12

340

260

262

218

62

61

59

32

402

321

321

250

Totaal aantal deelnemers aan selectiewedstrijden Finale Totaal aantal deelnemers Elite Cup

Aantal starters

Wedstrijd 1

40

Wedstrijd 2

35

Wedstrijd 3

23

Finale

6

Totaal

104

© VLP

70

71


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.1.3. Aantal starters op provinciale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

1.3.1.4. Aantal starters per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets

Het Vlaamse competitieve landschap is ingedeeld in vijf provinciale werkingen die instaan voor de competitie van lager niveau. Deze tabel geeft het aantal wedstrijden en omlopen weer per provinciale. Het percentagecijfer vergelijkt het totaal aantal omlopen van het desbetreffende jaar met de omlopen van die specifieke provinciale.

B. Overzicht van de cijfers 2014

B. Overzicht van de cijfers 2016

2015

2017

2017

# # # # # # # # wedstrijd wedstrijd wedstrijd wedstrijd omlopen omlopen omlopen omlopen dagen dagen dagen dagen

Antwerpen Limburg

4.093 30% 2.690 2.450

Vlaanderen

18%

Vlaams-

1.655

Brabant

12%

West-

2.655

Vlaanderen

20% 13.543 100%

3.757

31

28% 25

20%

Oost-

Totaal

33

2.912 2.172

31

1.930

20

2.652

18

13.423 100%

28

1.607 1.529

15

2.636

16

12.389 100%

2.655

27

1.829

21

17% 16

1.111

14

11% 17

21% 115

27

25%

12%

20% 113

2.860

2.795 26%

13%

14% 16

33

23%

16% 17

3.757 30%

22% 22

De tabel geeft het aantal jeugdruiters weer die gestart zijn binnen de proeven voor de eigen leeftijdscategorie op nationale wedstrijden. Daarnaast geeft deze ook het aantal nationale dressuurwedstrijden weer, waarin de proeven voor de verschillende leeftijdscategorieën op het voorprogramma werden opgenomen.

2.167

18

21% 110

10.557

107

100%

C. Conclusie

# starters per categorie

# wedstrijden waaraan % jeugdruiters deze konden deelnemen

PONY’S

381

30

45,57%

SCHOLIEREN

12

30

1,44%

JUNIOREN

206

30

24,64%

YOUNG RIDERS

186

31

22,25%

U25

51

31

6,10%

Totaal

836

100%

C. Conclusie Procentueel gezien bevindt de grootste groep van de jeugdruiters zich binnen de pony’s (45,57%). Hoe hoger het niveau wordt, hoe kleiner de groep wordt. Dit kan te maken hebben met verschillende, uiteenlopende factoren. Voorbeelden zijn: geen geschikt paard vinden, niveau van de ruiter te laag… De leeftijdscategorie U25 stelt in haar proef in principe een licht vereenvoudigde Grand Prix voor. Dit is de proef van het allerhoogste niveau. Het spreekt dan ook voor zich dat we in deze categorie de ruiters terugvinden die op korte termijn kunnen doorstoten naar de Grand Prix op seniorniveau. De scholieren behoren met 1,44% tot de leeftijdscategorie die het minst vertegenwoordigd is. Deze categorie is in België en dus ook in Vlaanderen vrij nieuw. Sportbeoefenaars binnen deze categorie zijn tussen de 12 en de 14 jaar en moeten een paard voorstellen. Bovenstaande factoren maakt van deze categorie een kleine groep. De meeste sportbeoefenaars binnen deze leeftijd rijden nog met pony’s.

Over alle jaren heen blijft Antwerpen (VOR) de grootste provinciale met ongeveer 30% van het totaal aantal omlopen. In vergelijking met 2016 is er in 2017 een daling van 14,79% in het aantal omlopen en een daling van 2,73% in het aantal wedstrijden. Zowel de omlopen als het aantal wedstrijddagen daalt nagenoeg bij elke provinciale. Enkel HROV doet het 13,81% beter als we 2016 met 2017 vergelijken wat betreft het aantal omlopen. Dit is te verklaren in het aantal wedstrijden dat in 2016 een dip kende bij HROV en in 2017 weer opgekrikt werd met 31,25% meer wedstrijden. Het blijft een uitdaging voor de provinciales om nieuwe ruiters aan te trekken en het ledenaantal op peil te houden.

© VLP

72

73


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.1.5. Aantal starters op bekers en kampioenschappen

B. Overzicht van de cijfers 2017

Belgisch Kampioenschap

Beker van België

Pony’s

15

12

Scholieren

0

0

Junioren

12

3

Young Riders

8

4

U25

4

0

Seniors

10

14

C. Conclusie Bij alle leeftijdscategorieën ligt de deelname aan de Beker van België lager dan het Belgisch kampioenschap. Enkel bij de seniors is er een stijging in het aantal starters van 40%. Het Belgisch Kampioenschap heeft in het algemeen een hogere inschatting qua niveau dan de Beker van België. Ruiters zullen er eerder voor kiezen om te kunnen presteren op het Belgisch Kampioenschap dan op de Beker van België. Verder heeft het aantal starters ook te maken met de datum van de wedstrijden. Het Belgisch Kampioenschap werd in 2017 ingepland voor de Europese Kampioenschappen. Deze wedstrijd kan dus gezien worden als een goede training of een laatste selectie voor het EK. De Beker van België werd nadien georganiseerd. Bij de seniors is een omgekeerde tendens in het aantal starters dewelke verklaard wordt door het feit dat er meer ruiters actief zijn op het Lichte Tour niveau dan op het Grand Prix niveau, waarop het Belgisch Kampioenschap wordt georganiseerd.

A. Onderwerp en situatieschets

© VLP

Onderstaande tabel geeft het aantal gestarte combinaties weer op het Belgisch Kampioenschap en de Beker van België in de verschillende categorieën. Deze tabel geeft een beeld van het aantal combinaties dat goed tot heel goed presteert op het hoogste nationale niveau van die categorie. Het Belgisch Kampioenschap verloopt over drie proeven: de teamtest, de individual test en de kür op muziek. De Beker van België verloopt over twee proeven: de individual test en de kür op muziek. Voor scholieren werd geen van beide georganiseerd. Voor de leeftijdscategorie U25 werd enkel het Belgisch Kampioenschap georganiseerd. Bij de seniors wordt het Belgisch Kampioenschap verreden op Grand Prix-niveau. De Beker van België is op het niveau van Lichte Tour.

© VLP

74

75


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.2. Wedstrijden 1.3.2.1. Aantal internationale wedstrijden

© VLP CDI 1* CDI 2* CDI 3* CDI 4* Lier

x

CDI CDI CDI CDI CDI CDI Jonge Young Pony Junior U25 Scholieren Paarden Rider x

x

x

x

x

Sint-Truiden

x

x

x

x

x

Diepenbeek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

4

4

4

Waregem

x

Mechelen Totaal

x

x 0

0

2

1

3

1

C. Conclusie © Hippo Foto

A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal internationale wedstrijden weer in de jaren 2014 tot en met 2017. Tabel 2 geeft de categorieën weer waarvoor in 2017 een internationale wedstrijd werd georganiseerd in Vlaanderen. CDI 1, 2, 3 en 4* zijn voor seniors, de andere categorieën spreken voor zich.

B. Overzicht van de cijfers Aantal internationale wedstrijden 2014

3

2015

2

2016

3

2017

5

In vergelijking met 2014 werden in 2017 66,67% meer internationale wedstrijden in Vlaanderen georganiseerd. Vooral voor de jeugd is dit een voordeel. Zij konden deelnemen aan 80% van het totaal van de georganiseerde wedstrijden. Voor de jonge paarden was slechts 20% van de wedstrijden toegankelijk. Seniors konden deelnemen aan 60% van de wedstrijden.

1.3.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal nationale wedstrijden weer van 2014 tot en met 2017.

B. Overzicht van de cijfers Aantal nationale wedstrijden 2014

30

2015

29

2016

31

2017

32

C. Conclusie In vergelijking met 2014 werden in 2017 6,67% meer nationale wedstrijden georganiseerd.

76

77


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.2.3. Aantal Vlaamse wedstrijden

provinciaal niveau werden verreden was van 2014 tot en met 2016 de enige wedstrijd die op Vlaams niveau werd georganiseerd. In 2017 werd deze nog steeds georganiseerd, maar met het wegvallen van de Youngsters Cup voor sportbeoefenaars met paarden, werd de Elite Cup in het leven geroepen. Hiervoor werden selectiewedstrijden georganiseerd op Vlaamse niveau. De finale ging door op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen in samenwerking met LEWB, de Waalse Liga voor Paardensport. De stijging is enkel te wijten aan het uitwerken van een nieuwe cup.

1.3.2.4. Aantal provinciale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Dressuur wordt georganiseerd in de vijf Vlaamse provinciales. Zij nemen de wedstrijden van het initiatieniveau tot en met niveau 3 voor hun rekening.

B. Overzicht van de cijfers Aantal wedstrijddagen

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

33

31

33

27

Limburg

25

31

25

27

Oost-Vlaanderen

22

20

16

21

Vlaams-Brabant

17

18

16

14

West-Vlaanderen

16

15

17

18

113

115

110

107

Totaal

C. Conclusie

Š VLP

Vanaf 2015 ging het aantal wedstrijden in dalende lijn, waar in 2017 6.96% minder provinciale wedstrijden werden georganiseerd tegenover 2015. De daling in het aantal wedstrijden is bij iedere provinciale te merken behalve bij Oost-Vlaanderen (HROV). Deze algemene daling is vooral te wijten aan het feit dat er minder sportbeoefenaars starten binnen de provinciale wedstrijden. De provinciale verenigingen kiezen ervoor om zo weinig mogelijk verlies te maken en om te proberen om op minder wedstrijden, meer sportbeoefenaars te laten starten.

A. Onderwerp en situatieschets Onderstaande tabel geeft het aantal Vlaamse wedstrijden weer in de periode van 2014 tot en met 2017. De Vlaamse wedstrijden binnen dressuur zijn de finale van de Youngsters Cup en sinds 2017 ook de wedstrijden binnen de Elite Cup.

B. Overzicht van de cijfers Aantal Vlaamse wedstrijden 2014

1

2015

1

2016

1

2017

4

C. Conclusie In 2017 zijn er schijnbaar 300% meer wedstrijden georganiseerd dan de voorgaande jaren. Dit is echter een vertekend beeld. De finale van de Youngsters Cup, waarbij de selectiewedstrijden op

Š VLP 78

79


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.3. Officials en officialopleidingen

2016

2017

Official

Aantal

Actief

Bijgeschoold

Aantal

Actief

Bijgeschoold

Jurylid

74

59

47

74

62

54

Steward

41

28

17

37

24

18

Totaal

115

87

64

111

86

72

C. Conclusie De werkgroep officials is tegenover 2017 100% meer samengekomen om het officialbeleid uit te werken. In 2014 zat deze werkgroep nog in de kinderschoenen en waren zij enkel verantwoordelijk voor de evaluatiegesprekken en de opvolging ervan. Stap voor stap hebben zij het volledige officialbeleid op zich genomen. Dit bevordert de werking van deze werkgroep aangezien het een groep van experten is die zich over deze specifieke materie buigt. In 2017 waren 77,50% van de officials actief op dressuurwedstrijden. Dit is een stijging van 2% tegenover 2016 en een stijging van 7,50% tegenover 2014. De werkgroep officials stimuleert officials om zich continu bij te scholen en up-to-date te blijven. 83,72% van de actieve officials schoolde zich in 2017 bij.

© VLP

A. Onderwerp en situatieschets

Tabel 1 geeft het aantal vergaderingen van de werkgroep officials weer. Deze werkgroep, die onder supervisie van de VLP-dressuurcommissie werkt, coördineert en werkt alles uit wat met officials te maken heeft. Zij organiseren de verhogingscursussen, bijscholingen en functioneringsgesprekken. Zij proberen de werking van het officialkorps te optimaliseren. De werkgroep is samengesteld uit alle docenten dressuur binnen VLP, een vertegenwoordiging van de trainers en juryleden en stewards. In tabel 2 worden het aantal officials, actieve officials en officials die een bijscholing volgden opgelijst.

B. Overzicht van de cijfers Werkgroep officials

2014

2015

2016

2017

4

6

8

8

Aantal vergaderingen 2014

2015

Official

Aantal

Actief

Bijgeschoold

Aantal

Actief

Bijgeschoold

Jurylid

75

57

56

73

57

59

Steward

51

31

23

45

29

19

Totaal

126

88

79

118

86

78

© VLP

80

81


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets Voor dressuur zijn er twee stageprojecten voor sportbeoefenaars. Ze zijn allebei wedstrijdgericht, maar de intensiviteit en insteek ligt anders. Tabel 1 geeft het aantal stages en deelnemers binnen Dressage For All weer. Dit stageproject houdt in dat je je inschrijft voor een reeks van drie lessen en een wedstrijdbegeleiding bij een vooropgestelde trainer. De VLP-dressuurcommissie kiest hiervoor toptrainers uit. De insteek ligt bij training, de manier waarop een onderdeel in de proef wordt uitgevoerd en kan verbeterd worden. De trainer detecteert fouten of een sportbeoefenaar geeft moeilijkheden aan waarop kan verder gewerkt worden in een traject. Tabel 2 geeft de cijfers weer van een nieuw gestart project in 2017: de wedstrijdgerichte trainingsdagen. Deze stagedagen geven beginnende ruiters de kans om hun proef in een wedstrijdgerichte sfeer in te oefenen, zonder deze direct op wedstrijd te moeten tonen. Onervaren jonge paarden kunnen er wennen aan de wedstrijdomgeving, trainers kunnen in de proef helpen waar het mis gaat. De proef wordt gejureerd door een jurylid. Deze geeft door wat beter kan. Achteraf krijgt de sportbeoefenaar de kans om één of meerdere onderdelen te hernemen.

B. Overzicht van de cijfers Stage: Dressage For All

Aantal inschrijvingen

2014

2015

2016

2017

1

7

7

9 (4 stagedagen)

8 (4 stagedagen)

2

9

9 (4 stagedagen)

8 (4 stagedagen)

3

8

10

4 (4 stagedagen)

4 Totaal Gemiddeld aantal starters

6 (4 stagedagen) 24

7

28

26

8

7

9

7

Stage: wedstrijdgerichte trainingsdagen

Aantal starters

1

22

2

65

3

30

4

20

5

15

Totaal Gemiddeld

152 30

C. Conclusie Voor Dressage For All ligt voor 2017 het gemiddeld aantal sportbeoefenaars 22,22% lager dan in 2016. Dit heeft vooral te maken met het feit dat in 2016 nog een eendaagse stage werd georganiseerd waar meer ruiters aan konden deelnemen. Bij een vierdaags stageproject wordt bewust de kwantiteit van de sportbeoefenaars lager gehouden om de kwaliteit van de lessen optimaal te maken. Met een gemiddelde van 30 sportbeoefenaars per stage is de VLP-dressuurcommissie tevreden met de opkomst voor het nieuwe project betreffende de wedstrijdgerichte trainingsdagen. Het toont aan dat sportbeoefenaars die op wedstrijd gaan, meer nodig hebben dan trainingen en het op wedstrijd gaan zelf.

© VLP

82

83


Sportieve werking

Sportieve werking

1.3.5. Projecten A. Onderwerp en situatieschets

1.4.

Vanuit de Youngsters Cup wordt het VLP-demoteam geselecteerd. Dit is een klein team (6 tot 10 sportbeoefenaars) die het uithangbord vormen van de Youngsters Cup. Zij worden uitgenodigd op verschillende grote evenementen zoals in 2017 Flanders Horse Expo, CDI Waregem en Vlaanderens Kerstjumping Mechelen. Zij stellen een mooie carrousel op muziek voor aan het publiek. Het team wordt getraind door Annick De Spiegeleer. Jaarlijks, na de finale van de Youngsters Cup, waar ook het afscheid van het oude team plaatsvindt, worden nieuwe selecties gehouden. Zo krijgen nieuwe ruiters de kans om deel uit maken van het team.

Endurance

VLP organiseert jaarlijks een zestal endurancewedstrijden. De kalender wordt in samenspraak met VLP en LEWB opgesteld en dit om een gedifferentieerd aanbod aan te reiken. Op alle nationale wedstrijden worden de reeksen 20 km, 30 km, 40 km, 60 km en 80 km georganiseerd. De 20 km reeks is een initiatiereeks met een lage instapdrempel. De klasse dient ter promotie van de sport en de sportbeoefenaars kunnen hieraan deelnemen met een recreatieve vergunning. Vanaf de 30 km reeks kunnen sportbeoefenaars zich kwalificeren voor internationale wedstrijden. Er is een samenwerking met Nederland en Duitsland om zowel KNHS (Nederland) en VDD (Duitsland) sportbeoefenaars te laten meerijden op nationale endurancewedstrijden.

Š VLP

1.4.1.

Deelnemers

1.4.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal starters weer op nationale endurancewedstrijden die in 2017 werden georganiseerd door VLP. Tabel 2 geeft het aantal starters die lid zijn van VLP weer op nationale LEWB-wedstrijden.

B.

Overzicht van de cijfers Aantal VLPstarters

Aantal LEWB -starters

Aantal KNHS-/ VDDstarters

Totaal aantal starters per wedstrijd

CEN 401 Helchteren

52

28

10

90

CEN 402 Schilde

66

14

10

89

CEN 404 Bierbeek

56

22

11

86

CEN 408 Beernem

62

7

0

66

CEN 415 Lille

72

16

5

91

CEN 416 Maasland

50

24

9

74

358

111

45

496

Wedstrijden

Totaal

Totaal aantal starters 2016

Totaal aantal starters 2015

Totaal aantal starters 2014

574

678

810

Š VLP

84

85


Sportieve werking

Sportieve werking

LEWB-wedstrijden

Aantal VLP-ruiters

CEN 405 Villers-Poterie

13

CEN 406 Etalle

14

CEN 407 Mont-le-Soie

6

CEN 409 Bullange

15

CEN 410 Francorchamp

afgelast

1.4.1.2. Aantal starters per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel worden de leeftijdscategorieën van de sportbeoefenaars per nationale VLP-wedstrijd in 2017 weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers

CEN 411 Rendeux (Champ LEWB)

13

CEN 412 Basse-Bodeux

14

Wedstrijden

CEN 413 La Vallée de l’Eau d’Heur

22

CEN 414 Lamorteau

4

Totaal

109

C. Conclusie

Scholieren (< 14j)

Young Riders (16-21j)

Junioren (14-18j)

CEN 401 Helchteren

1

0

8

73

8

CEN 402 Schilde

0

0

5

80

5

CEN 404 Bierbeek

1

0

5

75

8

CEN 408 Beernem

0

0

3

66

0

CEN 415 Lille

7

0

5

78

3

CEN 416 Maasland

1

0

7

69

6

10

0

33

441

30

Er is een blijvende daling in het aantal starters op nationale VLP-wedstrijden binnen de discipline. In 2017 waren er 13,59% minder starters dan in 2016. Er is nood aan promotie van de sport bij VLP en dit voornamelijk bij beginnende sportbeoefenaars.

Totaal

In 2017 namen 109 VLP-ruiters deel aan nationale LEWB-wedstrijden. De Waalse liga organiseert 50% meer nationale endurancewedstrijden dan de Vlaamse liga.

C. Conclusie

De commissie denkt erover na om meer stages te organiseren om de sportbeoefenaars te stimuleren om aan verschillende reeksen deel te nemen.

Senioren Buitenlanders (+22j)

De meeste sportbeoefenaars binnen de discipline endurance behoren tot de senioren. De senioren maken 88,91% deel uit van het totaal aantal starters, gevolgd door de categorie junioren met 6,65% en de buitenlandse sportbeoefenaars met 6,05%. De scholieren maken voor 2,02% deel uit van het aantal starters. Bij de leeftijdscategorie young riders hadden we in 2017 geen sportbeoefenaars aan de start.

1.4.1.3. Aantal starters op bekers en kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel worden het aantal starters van het Belgisch kampioenschap voor jonge paarden met een leeftijd van vier jaar tot en met zes jaar georganiseerd door VLP weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Kampioenschap

Wedstrijden

Kandidaten

BK jonge paarden 4-jarige

CEN 415 Lille

0

BK jonge paarden 5-jarige

CEN 415 Lille

7

BK jonge paarden 6-jarige

CEN 415 Lille

1

Totaal

8

C. Conclusie In 2017 kwamen acht sportbeoefenaar in aanmerking voor het Belgisch kampioenschap jonge endurance paarden.

© Blacksquare Fotografie

86

87


Sportieve werking

Sportieve werking

1.4.2. Wedstrijden 1.4.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets De tabel geeft weer hoeveel internationale wedstrijden er in Vlaanderen werden georganiseerd binnen de discipline endurance. Een internationale wedstrijd organiseren brengt veel organisatorisch werk met zich mee en de omgeving moet er zich toe lenen om een internationale wedstrijd van minimaal 100 km te kunnen organiseren. Een parcours uitstippelen van deze afstand is niet eenvoudig.

B. Overzicht van de cijfers Internationale wedstrijden in Vlaanderen

2017

2016

2015

2014

0

0

2

2

C. Conclusie In 2017 werden er net zoals in 2016 geen internationale wedstrijden georganiseerd in Vlaanderen.

1.4.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel worden de aantal nationale VLP-wedstrijden weergegeven. In de tweede tabel worden het aantal reeksen die op de nationale VLP-wedstrijden werden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Nationale VLP-wedstrijden

Wedstrijd

2017

2016

2015

2014

6

6

8

8

20 km

30 km

40 km

60 km

80 km

CEN 401 Helchteren

x

x

x

x

x

CEN 402 Schilde

x

x

x

x

x

CEN 404 Bierbeek

x

x

x

x

x

CEN 408 Beernem

x

x

x

x

x

CEN 415 Lille

x

x

x

x

x

CEN 416 Maasland

x

x

x

x

x

C. Conclusie In 2017 werden zes nationale wedstrijden georganiseerd. Dit is een stagnatie tegenover 2016. Op de nationale VLP-wedstrijden in 2017 werden alle nationale reeksen georganiseerd. De reeksen die werden georganiseerd zijn 20 km, 30 km, 40 km, 60 km, 80 km.

Š VLP

88

89


Sportieve werking

Sportieve werking

C. Conclusie

1.4.3. Officials en officialopleidingen

In 2017 is er een stijging waar te nemen van 47,83 % bij het aantal officials. Zo is er ook een stijging te bemerken van 71,43 % bij alle actieve officials. Actieve officials zijn officials die in 2017 een officialfunctie op zich hebben genomen. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de juryopleiding die begin juli heeft plaats gevonden. Hieraan hebben 11 deelnemers deelgenomen waarvan alle sportbeoefenaars slaagden. Enkele geslaagde N1 juryleden deden al stage als official in 2017.

1.4.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel worden de stages en opleidingen die in 2017 door VLP werden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Stage Jeugdstage

Datum

Aantal deelnemers

Lesgever

19/03/2017

4

Pierre Arnould

VTS-kwalificatie

C. Conclusie In 2017 werd er een jeugdstage georganiseerd door VLP om de jeugdruiters te stimuleren. Er waren vier sportbeoefenaars aanwezig tijdens deze stage. De grootste reden van de lage opkomst was dat de stage tijdens de examenperiode werd georganiseerd.

Š VLP

A. Onderwerp en situatieschets

De commissie denkt erover na om nog meer stages te organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals sportbeoefenaars die deelnemen in de hogere reeksen 60 km, 80 km en die de overgang naar internationale wedstrijden moeten maken en anderzijds sportbeoefenaars die deelnemen aan 30 km en 40 km reeksen maar ook stages organiseren voor initiatieruiters en jeugdruiters.

In de eerste tabel worden het aantal officials en daarvan het aantal actieve officials weergegeven. In tabel twee worden de aantal opleidingen die door VLP georganiseerd werden voor officials weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Officials Jury

2017

2016

2015

2014

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

15

10

9

2

9

2

9

2

8

8

8

8

8

8

Kandidaat jury Steward

4

3

2

2

2

2

2

2

TD

0

0

1

0

1

0

1

0

Dierenarts

15

11

3

2

3

2

3

2

Totaal

34

24

23

14

23

14

23

14

Opleiding Juryopleiding

Datum 1/07/2017

Aantal deelnemers 11

Lesgever Jan Deprez

FEI-kwalificatie N1 en N2

Š VLP 90

91


Sportieve werking

1.5.

Sportieve werking

Eventing

Wedstrijden

#VLP

CNC 203 Marchin

105

CNC 204 Arville

139

CNC 209 Marchin

102

CNC 211 Ciney

31

CNC 215 Arville

21

Totaal

398

C. Conclusie In tabel kunnen we zien dat er een daling is van 12% van het aantal deelnemers ten opzichte van 2016. De daling kan verklaard worden aan de hand van het feit dat er in 2017 een wedstrijd minder georganiseerd werd dan in 2017 (zie punt 4.2.2). CNC 212 Waregem is niet in de tabel mee opgenomen aangezien hiervoor geen nationale inschrijvingen waren. Enkel de reeksen BK Young Riders en BK Seniors werden als nationale reeksen aangeboden maar de sportbeoefenaars die aan deze reeksen hebben deelgenomen hebben zich via de internationale inschrijvingsmodule ingeschreven.

Š EventingPhoto

1.5.1. Deelnemers

1.5.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

1.5.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt het aantal inschrijvingen en starters op de nationale eventingwedstrijden die door VLP worden georganiseerd weergegeven. In de tweede tabel wordt het aantal inschrijvingen van VLP-sportbeoefenaars op de nationale eventingwedstrijden die door LEWB worden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

#VLP #LEWB #LRV #KNHS/DER #gast #WC Inschrijvingen Starters

CNC 201 Gavere

116

84

1

2

1

4

208

190

CNC 202 Waregem

209

164

18

2

0

5

398

385

CNC 205 Diepenbeek

64

47

9

10

6

1

137

128

CNC 206 Genk

175

119

27

43

0

0

364

352

CNC 207 Nokere

182

113

23

37

3

0

358

333

CNC 208 Brugge

159

98

28

17

0

2

304

292

CNC 210 Deurle

130

51

22

6

0

0

209

186

CNC 213 Waregem

150

118

15

26

0

0

309

292

CNC 214 Merksplas

90

78

0

27

0

4

199

174

1.275

872

143

170

10

16

2.486

2.332

2016

2.822

2.662

2015

2.837

2.515

2014

2.675

2.576

Totaal

92

Uit tabel 2 blijkt dat 398 VLP-sportbeoefenaars hebben deelgenomen aan nationale eventingwedstrijden die door LEWB werden georganiseerd.

In de tabel wordt het aantal inschrijvingen op de nationale eventingwedstrijden die door VLP worden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

#VLP #LEWB #LRV

#KNHS/DER #gast #WC Inschrijvingen

OCC 1 Gavere

81

28

5

0

0

2

116

OCC 2 Deurle

94

24

11

0

0

1

130

OCC 3 Merendree

54

4

8

0

0

0

66

229

56

24

0

0

3

312

Totaal 2016

563

2015

1.716

2014

1.030

C. Conclusie Er is een daling van 44% van het aantal deelnemers ten opzichte van 2016. Opnieuw merken we een grote daling in het aantal deelnemers op onze OCC-wedstrijden. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er twee wedstrijden minder werden georganiseerd ten opzichte van 2016 maar anderzijds is de VLP-eventingcommissie er zich van bewust dat de instapwedstrijden hervormd moeten worden. De VLP-eventingcommissie hoopt tegen 2020 een aangepast circuit te kunnen aanbieden aan de onervaren sportbeoefenaars en paarden die in deze discipline wensen in te stappen.

93


Sportieve werking

Sportieve werking

1.5.1.3. Aantal starters per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets

Beker

In de tabel worden het aantal deelnemers (VLP en LEWB) weergegeven per leeftijdscategorie.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

Pony’s

11j - 15j

16j - 18j

19j - 21j

22j - …

CNC 201 Gavere

13

6

34

28

120

CNC 202 Waregem

28

7

44

43

256

CNC 205 Diepenbeek

0

3

10

10

87

CNC 206 Genk

14

6

33

26

217

CNC 207 Nokere

9

5

29

32

220

CNC 208 Brugge

29

4

27

24

180

CNC 210 Deurle

8

1

25

18

129

CNC 213 Waregem

17

9

40

36

167

CNC 214 Merksplas

13

6

25

20

105

OCC 1 Gavere

20

15

14

60

OCC 2 Deurle

26

10

14

68

OCC 3 Merendree

6

6

12

34

99

298

277

1.643

Totaal

131

Wedstrijd

Combinaties

Beker van België

Regelmatigheidscriterium

137

Beker van België pony’s

Regelmatigheidscriterium

9

C. Conclusie Er werden zes kampioenschappen in Vlaanderen georganiseerd en er werden twee kampioenschappen in Wallonië georganiseerd. 59% van de deelnames aan kampioenschappen zijn door VLP-sportbeoefenaars en 41% van de deelnames aan kampioenschappen zijn door LEWB-sportbeoefenaars. Er werd een regelmatigheidscriterium georganiseerd op alle nationale eventingwedstrijden. Hier hebben in totaal 137 sportbeoefenaars en negen ponysportbeoefenaars aan deelgenomen.

1.5.2. Wedstrijden

C. Conclusie Er nemen dubbel zoveel seniorsportbeoefenaars deel dan jeugdsportbeoefenaars. De VLP-eventingcommissie hoopt tegen 2020 via de instapwedstrijden ook meer jeugdsportbeoefenaars aan te trekken.

1.5.1.4. Aantal starters op bekers en kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt het aantal deelnemers op de nationale kampioenschappen weergegeven. In de tweede tabel wordt het aantal deelnemers op de Beker van België weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Kampioenschap

94

Wedstrijd

VLP-ruiters

LEWB-ruiters

1.5.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

© VLP

BK Pony’s

CNC 209 Marchin

7

1

BK Juniors

CNC 209 Marchin

11

6

BK YR

CIC2* Waregem

2

1

BK Seniors

CICO3* Waregem

5

4

In de eerste tabel wordt het aantal internationale eventingwedstrijden weergegeven.

BK 4Y

CNC 210 Deurle

16

11

BK 5Y

CNC 208 Brugge

14

9

In de tweede tabel worden de reeksen weergegeven die op de internationale eventingwedstrijden werden georganiseerd.

BK 6Y

CNC 207 Nokere

15

17

BK 7Y

CNC 207 Nokere

7

5

95


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers

Wedstrijden

Aantal internationale eventingwedstrijden 2017

2

2016

1

2015

2

2014

1

Wedstrijden CIC1*

CIC2*

CIC Waregem

CIC1*

CICOJ1*

CIC2*

CICO3*

x

x

x

x

x

x x

x x

x

CNC 208 Brugge

x

x

CNC 210 Deurle

x

x

CNC 213 Waregem

x

x

CNC 214 Merksplas

x

x

x

x

Totaal

7

9

6

2

In de tweede tabel worden de reeksen weergegeven die op Vlaamse eventingwedstrijden werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers

Aantal nationale eventingwedstrijden

10

x

In de eerste tabel wordt het aantal Vlaamse eventingwedstrijden weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers

2014

CNC 202 Waregem

1.5.2.3. Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

In de tweede tabel worden de reeksen weergegeven die op de nationale eventingwedstrijden werden georganiseerd.

11

x

De hoogte 100 cm wordt op alle wedstrijden aangeboden. Daarnaast merken we op dat bepaalde organisatoren bewust kiezen om enkel de lagere reeksen aan te bieden. Jammer genoeg worden er in België slechts twee wedstrijden georganiseerd op het hoogste nationale niveau. Via een nieuwe indeling van de reeksen hoopt de VLP-eventingcommissie de organisatoren opnieuw te motiveren om deze reeksen in te richten.

In de eerste tabel wordt het aantal nationale eventingwedstrijden weergegeven.

2015

x

De VLP-eventingcommissie is er zich van bewust dat het aantal organisatoren daalt. Daarom willen ze zich de komende jaren toespitsen op de ondersteuning van deze organisatoren en dit op verschillende vlakken.

1.5.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

10

x

115 cm

C. Conclusie

CIC Waregem is jaarlijks een vaste waarde op de internationale eventingkalender. Jaarlijks wordt er ook een landenwedstrijd voor de seniors georganiseerd. Voor het eerst werd in 2017 ook een nationscup voor de junioren georganiseerd. CIC Tongeren werd eenmalig georganiseerd. Volgend jaar plant de organisator opnieuw een nationale wedstrijd te organiseren.

2016

CNC 201 Gavere

CNC 207 Nokere

Het aantal internationale wedstrijden in Vlaanderen schommelt tussen één en twee wedstrijden per jaar. In 2017 werden er twee internationale wedstrijden georganiseerd, dit ten opzichte van één internationale wedstrijd in 2016.

9

110 cm

CNC 206 Genk

C. Conclusie

2017

100 cm

CNC 205 Diepenbeek

Reeksen

CIC Tongeren

90 cm

Aantal Vlaamse eventingwedstrijden 2017

3

2016

5

2015

8

2014

8

Wedstrijden

60 cm

80 cm

OCC 1 Gavere

x

x

OCC 2 Deurle

x

x

OCC 3 Merendree

x

Totaal

3

90 cm x x

2

2

© VLP 96

97


Sportieve werking

Sportieve werking

C. Conclusie

1.5.5. Projecten

De VLP-eventingcommissie is er zich van bewust dat ook het aantal organisatoren daalt voor de Vlaamse eventingwedstrijden. Deze organisatoren hebben ook nood aan een betere ondersteuning. In de komende jaren zal er ook voor hen een nieuw wedstrijdsysteem worden uitgewerkt.

1.5.5.1. My First Eventing

Aangezien er niet veel wedstrijden werden georganiseerd kan er geen conclusie getrokken worden uit de reeksen die zij organiseerden.

1.5.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt het aantal officials weergegeven. In de tweede tabel wordt het aantal mensen van het rekencentrum weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers 2014

Officials

2015

2016

2017

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Jury

14

10

13

11

13

11

13

10

Parcoursbouwer

12

8

12

7

26

8

26

8

Steward

25

6

19

7

32

7

32

10

TD

12

5

11

7

14

5

13

5

Totaal

63

29

55

32

85

31

84

33

Rekencentrum

2014

2015

2016

2017

8

9

9

8

Aantal

C. Conclusie

© VLP

Het aantal officials blijft de afgelopen jaren stabiel. Het aantal medewerkers van het rekencentrum blijft eveneens stabiel. Momenteel hebben we net voldoende officials maar de VLP-eventingcommissie wil het opleidingstraject van de officials herwerken en herstructureren. Ze hopen om in de toekomst meer officials aan te trekken. Dit punt wordt verder besproken in punt 5.2.2.

In 2017 heeft de VLP-eventingcommissie een nieuw project opgestart. De commissie is er zich van bewust dat de instapdrempel van 60 cm op onze Vlaamse eventingwedstrijden te hoog is voor de allerkleinste sportbeoefenaars en dat er voor deze sportbeoefenaars geen mogelijkheid was om deel te nemen aan eventingwedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers

1.5.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets

Wedstrijden

Er werd in 2017 één stage georganiseerd voor de eventingsportbeoefenaars.

B. Overzicht van de cijfers Stage

Datum

Aantal deelnemers

Lesgever

VTS-kwalificatie

Gavere

29/04/2017

9

Joerik Verwimp

initiator

C. Conclusie We merken al verschillende jaren op dat er een laag deelnemersveld is voor de georganiseerde stages. Het is misschien interessant om deze oefenmomenten naar de toekomst toe in een wedstrijdgerichte vorm te organiseren.

98

A. Onderwerp en situatieschets

Aantal deelnemers

CNC 201 Gavere

9

CNC 205 Diepenbeek

11

CNC 207 Nokere

15

CIC Waregem

15

Totaal

50

C. Conclusie In 2017 hebben vier organisatoren de reek My First Eventing georganiseerd op hun eventingwedstrijd en er hebben zich in totaal 50 sportbeoefenaars voor deze reeks ingeschreven. De eventingcommissie is blij met dit aantal en wil deze wedstrijdjes naar de toekomst toe verder organiseren.

99


Sportieve werking

Sportieve werking

1.5.5.2. Cavalor Cup eventing

1.6.

Horseball

1.6.1. Deelnemers

A. Onderwerp en situatieschets Sinds 2016 wordt de Cavalor Cup eventing op nationaal niveau georganiseerd. De Cavalor Cup is een regelmatigheidscriterium dat verloopt over vier wedstrijden in de B-reeks. De winnaars van het regelmatigheidscriterium krijgen prijzengeld, naturaprijzen en een stage bij een topsporter, aangeboden door Cavalor.

B. Overzicht van de cijfers Aantal deelnemers 2016

76

2017

62

© VLP

1.6.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

In de tabel wordt het aantal ploegen en het aantal spelers per ploeg weergegeven die hebben deelgenomen aan de nationale horseballcompetitie en aan de promotour.

B. Overzicht van de cijfers Ploegen

Aantal inschrijvingen

Caramel 1

8

Caramel 2

8

Credimus

6

Deltopull 1

8

Deltopull 2

6

Fiduciam

6

1.5.5.3. Werkgroep officials

InnRhorse

7

Vanuit de VLP-eventingcommissie werd een werkgroep opgericht die bestaat uit drie commissieleden. Het doel van deze werkgroep is de opleidingen voor de officials te herstructureren. Met de nieuwe structuur hoopt de VLP-eventingcommissie nieuwe officials aan te trekken en de kwaliteit van de huidige officials te verbeteren.

Noviteam

9

‘t Hoefijzer 3

10

‘t Hoefijzer 5

7

‘t Hoefijzer 7

7

The Flying Monkeys (LEWB)

10

Too-X-treme

8

C. Conclusie Er is een daling van het aantal deelnemers. In 2017 zal de Cavalor Cup eventing niet georganiseerd worden als regelmatigheidscriterium maar als een kampioenschap. De VLP-eventingcommissie wil dit project zo nieuw leven inblazen.

De officials zijn zelf vragende partij voor een duidelijk opleidingsstramien en de VLP-eventingcommissie hoopt om hieraan met deze werkgroep tegemoet te komen.

Totaal

100

2016

82

2015

83

Petrol (promotour)

100

© VLP

7

101


Sportieve werking

Sportieve werking

C. Conclusie

C. Conclusie

Het aantal spelers is met 21,95% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het aantal inschrijvingen voor de Flanders Horseball Cup is gedaald met 25%.

De VLP-horseballcommissie heeft de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd om de administratie van de discipline te optimaliseren. De kalender wordt tijdig gepubliceerd, er is een duidelijk inschrijvingssysteem, de arbiters worden beter opgeleid… Dit alles draagt bij tot een betere algemene werking waardoor de sport aantrekkelijker wordt naar de buitenwereld. De commissie is er zich van bewust dat er nog heel wat groeimarge is.

De VLP-horseballcommissie is er zich van bewust dat de huidige formule van drie manches en een finale over zijn hoogtepunt heen is. Volgend jaar zal de Flanders Horseball Cup in een ander format georganiseerd worden. De commissie hoopt om zo opnieuw meer spelers en ploegen aan te trekken.

1.6.1.3. Aantal spelers per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets

1.6.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden

Alle deelnemers van de nationale horseballcompetitie werden onderverdeeld per leeftijdscategorie.

B. Overzicht van de cijfers Leeftijdscategorie Deelnemers

U16

U21

Seniors

11

23

66

C. Conclusie Er nemen dubbel zoveel seniorsportbeoefenaars deel dan jeugdsportbeoefenaars aan de nationale horseballwedstrijden. De VLP-horseballcommissie wil de komende jaren inzetten op promotie en hoopt om op deze manier meer jeugdspelers aan te trekken.

A. Onderwerp en situatieschets

© VLP

In de tabel wordt het aantal ploegen en het aantal spelers per ploeg weergegeven die hebben deelgenomen aan de Flanders Horseball Cup en aan de promotour.

B. Overzicht van de cijfers Ploegen

Aantal inschrijvingen

Caramel

10

Credimus

6

Deltopull

10

InnRhorse

5

t Hoefijzer 3

10

Too-X-Treme

8

t Hoefijzer 5

6

Noviteam

9

Totaal

64

2016

80

2015

71

Petrol (promotour)

8

‘t Hoefijzer pony’s (promotour)

7

© VLP

102

103


Sportieve werking

Sportieve werking

1.6.2. Wedstrijden

1.6.2.2. Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van het aantal Vlaamse horseballwedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

Aantal Vlaamse horseballwedstrijden

2017

4

2016

4

2015

4

2014

4

C. Conclusie Jaarlijks bestaat de Flanders Horseball Cup (FHBC) uit drie manches en een finale. Zoals reeds meegegeven in punt 1.5.1.2 is het aantal inschrijvingen gedaald. De VLP-horseballcommissie zal de FHBC in 2018 organiseren onder een nieuw concept.

1.6.3. Officials en officialopleidingen

Š VLP

1.6.2.1. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van het aantal nationale horseballwedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

VLP

LEWB

2017

9

1

2016

7

1

2015

7

1

C. Conclusie In 2017 is het aantal wedstrijden met 30% gestegen ten opzichte van 2016. Voor aanvang van het seizoen wordt het aantal speeldagen berekend aan de hand van het aantal inschrijvingen. Vroeger was het steeds moeilijk om organisatoren aan te trekken maar vorig jaar waren er zelfs teveel wedstrijdaanvragen ten opzichte van het aantal speeldagen. Op sommige wedstrijden werden bijgevolg geen manches van het Belgisch kampioenschap gespeeld maar werd er een open tornooi georganiseerd.

104

Š VLP

A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt het aantal officials weergegeven. In de tweede tabel wordt het aantal mensen van het wedstrijdsecretariaat weergegeven. In de derde tabel worden de opleidingen weergegeven die voor de officials en het wedstrijdsecretariaat georganiseerd worden.

105


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers Officials

2014

1.6.5. Projecten

2015

2016

2017

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

VLP

4

4

4

7

20

20

20

18

LEWB

9

8

9

7

10

2

10

1

Wedstrijdsecretariaat

Aantal mensen op wedstrijdsecretariaat

2017 Stage

8 Datum

Doelgroep

Aantal deelnemers

Syntra Sint-Niklaas

11/03/2017

officials

16

Sven Beirnaert

Lesgever

VLP Merelbeke

21/03/2017

secretariaat

8

Sven Beirnaert

C. Conclusie Het aantal actieve officials is lichtjes gedaald. In 2016 heeft de VLP-horseballcommissie een nieuw opleidingstraject uitgewerkt. Er zijn toen heel wat nieuwe arbiters ingestapt. De afgelopen twee jaar heeft de commissie opgemerkt dat de nieuwe officials soms nog wat ervaring missen. De commissie is ervan overtuigd dat deze arbiters nog moeten groeien in hun rol. Sinds vorig jaar werd een vaste poule opgesteld voor het secretariaat. Deze poule bestaat uit acht mensen die de administratie van de wedstrijden voor hun rekening nemen. Ze helpen bij de keuring van de paarden en geven de toegekende scores in. Aan het begin van het seizoen wordt de kalender verdeeld onder de mensen van de poule. In 2017 heeft de VLP-horseballcommissie twee opleidingen georganiseerd. Aan de opleiding voor arbiters hebben 16 personen deelgenomen, aan de opleiding voor de secretariaatsmedewerkers hebben acht personen deelgenomen.

© VLP

A. Onderwerp en situatieschets 1.6.4. Stages en opleidingen

De VLP-horseballcommissie had de indruk dat de sfeer op de nationale horseballwedstrijden niet meer zo uitbundig was in vergelijking met vroeger. Het was dan ook een werkpunt voor de commissie om de algemene ambiance binnen de discipline terug op te krikken.

Er werden geen stages en opleidingen georganiseerd voor de spelers.

De horseballcommissie heeft na afloop van het seizoen een galabal georganiseerd. De organisatie werd mede mogelijk gemaakt door Woodyfence, sponsor van de nationale horseballcompetitie.

B. Conclusie Het galabal werd georganiseerd in de VIP-loges van RSC Anderlecht. Met 250 deelnemers was de organisatie een schot in de roos. Op het galabal werden de prijzen uitgereikt van de eerste en de tweede divisie van het Belgisch kampioenschap. Naast de officiële prijsuitreiking werden ook nog 11 awards uitgereikt.

© VLP 106

107


Sportieve werking

1.7.

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers

Jumping

1.7.1. Deelnemers

© VLP

1.7.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale wedstrijden weer. Tabel 2 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Gold League wedstrijden weer. Tabel 3 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Gouden Laars wedstrijden weer. Tabel 4 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Jumping Mechelen Indoor Master wedstrijden weer. Tabel 5 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Cyclus Jonge Paarden wedstrijden weer. Tabel 6 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Pavo Hengstencompetitie wedstrijden weer. Tabel 7 geeft het aantal sportbeoefenaars op de nationale Kerstjumping Mechelen weer.

2014

2015

2016

2017

Aantal starters

17.494

21.735

18.218

30.393

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 1

Gold League

Meerdonk

183

CSN 2

Gold League

Meerdonk

166

CSN 3

Gold League

Opglabbeek

674

CSN 4

Gold League

Loenhout

625

CSN 9

Gold League

Sint-Katelijne-Waver

944

CSN 10

Gold League

Neeroeteren

406

CSN 13

Gold League

Lier

CSN 21

Gold League

Meerdonk

629

CSN 25

Gold League

Duisburg

399

CSN 31

Gold League

Hasselt

558

CSN 33

Gold League

Lier

738

CSN 37

Gold League

Opglabbeek

952

CSN 39

Gold League

Meerdonk

597

CSN 42

Gold League

Zandhoven

579

CSN 45

Gold League

Lier

892

1.176

Totaal 2017

9.518

Totaal 2016

8.077

Totaal 2015

8.116

Totaal 2014

7.273

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 5

Gouden Laars

Diepenbeek

473

CSN 7

Gouden Laars

Sint-Katelijne-Waver

654

CSN 12

Gouden Laars

Meerdonk

625

CSN 18

Gouden Laars

Neeroeteren

466

CSN 22

Gouden Laars

Hasselt

527

CSN 27

Gouden Laars

Loenhout

458

CSN 35

Gouden Laars

Waregem

357

CSN 40

Gouden Laars

Zoutleeuw

436

CSN 43

Gouden Laars

Lier

558

CSN 46

Gouden Laars

Torhout

315

CSN 49

Gouden Laars

Opglabbeek

388

Totaal 2017

5.257

Totaal 2016

5.020

Totaal 2015

108

Aantal starters

Aantal starters

4.412

109


Sportieve werking

Sportieve werking

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 53

Indoor Masters

Lier

964

CSN 54

Indoor Masters

Meerdonk

894

CSN 55

Indoor Masters

Zellik

900

CSN 57

Indoor Masters

Lotenhulle

652

CSN 58

Indoor Masters

Opglabbeek

646

CSN 56

Indoor Masters

Oud-Heverlee

812

Totaal 2017

4.868

Totaal 2016

1.623

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 6

Silver + Cyclus

CSN 11

1.7.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden

Aantal starters

Aantal starters Silver

Aantal starters YH

Meerdonk

276

1.005

Silver + Cyclus

Lier

376

999

CSN 20

Silver + Cyclus

Sint-Niklaas

154

898

CSN 24

Silver + Cyclus

Hasselt

209

841

CSN 30

Silver + Cyclus

Ternat

223

721

Totaal 2017

1.238

4.464

Totaal 2016

1.201

4.930

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 901

PAVO hengstencompetitie

Lier

126

CSN 902

PAVO hengstencompetitie

Lier

118

CSN 903

PAVO hengstencompetitie

Opglabbeek

106

CSN 905

PAVO hengstencompetitie

Meerdonk

81

Totaal 2017

Wedstrijd

Type

Plaats

CSN 59

Kerstjumping

Mechelen

706

Totaal 2017

706

Totaal 2016

577

Aantal starters

Tabel 2 geeft het aantal sportbeoefenaars op de Vlaamse Silver League wedstrijden weer. Tabel 3 geeft het aantal sportbeoefenaars op de Vlaamse Darco Cup wedstrijd weer.

B. Overzicht van de cijfers Aantal starters

2014

2015

2016

2017

5.717

4.906

4.625

4.197

Wedstrijd

Type

Plaats

CSV 1

Silver League

Sint-Katelijne-Waver

569

CSV 2

Silver League

Lier

730

In 2017 is er een stijging van 66,83% van het aantal starters op de nationale wedstrijden ten opzichte van 2016.

CSV 3

Silver League

Diepenbeek

115

CSV 4

Silver League

Sint-Truiden

187

De grootste stijging, met 199,94%, is terug te vinden in de Indoor Master wedstrijden. Dit is te wijten aan een toename van het aantal wedstrijden binnen deze categorie - van vier naar zes wedstrijden - alsook de vernieuwde deelnamevoorwaarden. Deze toename heeft ook invloed op de stijging van 22,36% van de sportbeoefenaars aan Kerstjumping Mechelen.

CSV 5

Silver League

Meerdonk

278

CSV 7

Silver League

Lier

622

CSV 8

Silver League

Zoutleeuw

251

CSV 9

Silver League

Meerdonk

238

CSV 11

Silver League

Meerdonk

337

CSV 10

Silver League

Lier

525

CSV 13

Silver League

Lier

201

Totaal 2017

4.053

Totaal 2016

3.424

C. Conclusie

Daarnaast is er ook een stijging van 17,84% van de sportbeoefenaars op de Gold League wedstijden. Dit is ook het gevolg van de toename van het aantal wedstrijden binnen deze categorie van 11 naar 15. In 2017 is er een extra wedstrijdcircuit bijgekomen, met name de Pavo Hengstencompetitie, wat mede de grote stijging van sportbeoefenaars verklaart.

110

Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars op de Vlaamse wedstrijden weer.

431 Aantal starters

© VLP

A. Onderwerp en situatieschets

Aantal starters

111


Sportieve werking

Sportieve werking

Wedstrijd

Type

Plaats

CSV 12

Darco Cup

Lier

144

Totaal 2017

144

Totaal 2016

147

B. Overzicht van de cijfers

Aantal starters

2014

2015

2016

2017

114.164

112.503

110.325

101.986

Aantal starters  

C. Conclusie In 2017 is er een daling van 9,25% van de sportbeoefenaars op Vlaamse wedstrijden ten opzichte van 2016. In voorgaande jaren werden de deelnemers van de Silver League proeven bij nationale Cyclus Jonge Paarden mee opgenomen in het aantal sportbeoefenaars op Vlaamse wedstrijden. Deze wedstrijden worden aanzien als één wedstrijd en daarom worden deze niet afzonderlijk opgenomen in de Vlaamse wedstrijden in 2017. Als we kijken naar de sportbeoefenaars op de Silver League wedstrijden merken we echter wel een stijging van 18,37% op.

1.7.1.3. Aantal starters op provinciale wedstrijden

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

35.043

35.462

35.462

28.447

Limburg

20.299

21.477

19.349

19.414

Oost-Vlaanderen

33.974

31.529

25.248

25.599

Vlaams-Brabant

12.389

12.020

11.035

11.954

West-Vlaanderen

12.459

12.015

19.231

16.572

114.164

112.503

110.325

101.986

Totaal Antwerpen

Aantal omlopen

Aantal wedstrijden

Aantal dagen

VOR

19.444

28

81

RC De Trens

5.274

22

22

T.R.E.N.S.

3.729

20

20

28.447

70

123

Totaal Antwerpen Oost-Vlaanderen

Aantal omlopen

Aantal wedstrijden

Aantal dagen

HROV

18.814

42

81

HRVV

6.785

29

30

25.599

71

111

Aantal omlopen

Aantal wedstrijden

Aantal dagen

WVUR

10.131

31

59

WVRF

6.441

32

32

16.572

63

91

Totaal Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

Totaal West-Vlaanderen

C. Conclusie In 2017 is er een daling van 7,56% van het aantal sportbeoefenaars op provinciale wedstrijden ten opzichte van 2016. In de provincie Antwerpen kent men de grootste daling, met 17,78%. Dit komt omdat enkele organisatoren hun wedstrijden geannuleerd hebben wegens externe factoren.

A. Onderwerp en situatieschets

© VLP

De provinciale wedstrijden zien een groot deel van de sportbeoefenaars overstappen naar de Vlaamse en nationale wedstrijden omdat de instapdrempel op deze wedstrijden doorheen de jaren werd verlaagd.

Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars op de provinciale wedstrijden weer. Tabel 2 geeft het aantal sportbeoefenaars per provincie weer. Tabel 3 geeft het aantal sportbeoefenaars, aantal wedstrijden en aantal wedstrijddagen binnen de provincieverdeling Antwerpen weer. Tabel 4 geeft het aantal sportbeoefenaars, aantal wedstrijden en aantal wedstrijddagen binnen de provincieverdeling Oost-Vlaanderen weer. Tabel 5 geeft het aantal sportbeoefenaars, aantal wedstrijden en aantal wedstrijddagen binnen de provincieverdeling West-Vlaanderen weer.

112

113


Sportieve werking

Sportieve werking

1.7.1.4. Aantal starters per leeftijdscategorie

Wedstrijd

Type

Plaats

Aantal 4Y horses

Aantal 5Y horses

Aantal 6Y horses

Aantal 7Y horses

CSN 901

PAVO hengstencompetitie

Lier

46

36

32

12

CSN 902

PAVO hengstencompetitie

Lier

12

30

33

43

CSN 903

PAVO hengstencompetitie

Opglabbeek

40

31

28

7

CSN 905

PAVO hengstencompetitie

Meerdonk

61

51

33

14

CSN 6

Silver + Cyclus

Meerdonk

223

439

255

88

CSN 11

Silver + Cyclus

Lier

219

456

249

75

CSN 20

Silver + Cyclus

Sint-Niklaas

183

425

226

64

CSN 24

Silver + Cyclus

Hasselt

168

405

212

56

CSN 30

Silver + Cyclus

Ternat

141

357

195

49

1.093

2.230

1.263

408

Totaal 2017

C. Conclusie Voor de jeugdruiters is er een specifiek circuit, dit zijn de Gouden Laars wedstrijden. Naast deze wedstrijden kunnen de jeugdruiters in de categorie paarden ook deelnemen aan de andere Vlaamse en nationale wedstrijden.

© VLP

Vanaf 2016 wordt er ook een ponycircuit opgenomen in de Gouden Laars wedstrijden. Intussen zijn maar liefst 48,37% van de sportbeoefenaars op de Gouden Laars wedstrijden ponyruiters. In de paardencategorie is de grootste leeftijdsgroep de Young Riders (van 16 jaar tot en met 21 jaar) met 57,63%.

Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars per leeftijdscategorie op de specifieke nationale jeugdwedstrijden weer.

Er zijn relatief weinig sportbeoefenaars in de leeftijdsgroep scholieren (tot en met 14 jaar) in de paarden categorie. Deze sportbeoefenaars vallen meestal nog in de ponycategorie en kunnen als 14-jarige reeds de overgang maken naar de leeftijdsgroep junioren.

A. Onderwerp en situatieschets

Tabel 2 geeft het aantal deelnemende paarden per leeftijdscategorie op de specifieke nationale Jonge Paarden wedstrijden weer.

B. Overzicht van de cijfers Junioren (14j t.e.m. 18j)

YR (16j t.e.m. 21j)

10

104

171

337

8

115

195

Gouden Laars Meerdonk

298

14

108

223

Gouden Laars Neeroeteren

230

13

118

134

CSN 22

Gouden Laars Hasselt

283

6

107

128

CSN 27

Gouden Laars Loenhout

246

19

85

134

CSN 35

Gouden Laars Waregem

172

7

65

108

CSN 40

Gouden Laars Zoutleeuw

182

12

85

145

CSN 43

Gouden Laars Lier

302

20

102

151

CSN 46

Gouden Laars Torhout

137

12

60

98

CSN 49

Gouden Laars Opglabbeek

188

17

85

107

2.591

138

1.034

1.594

Type

CSN 5

Gouden Laars Diepenbeek

216

CSN 7

Gouden Laars St-Kat.-Waver

CSN 12 CSN 18

Totaal 2017

Plaats

Pony’s Scholieren (t.e.m. 16j) (t.e.m. 14j)

Wedstrijd

© VLP 114

115


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers

1.7.1.5. Aantal starters op bekers en kampioenschappen

2014

2015

2016

2017

49

46

50

58

Aantal internationale wedstrijden

C. Conclusie Het aantal internationale wedstrijden in Vlaanderen in 2017 is gestegen met 16% ten opzichte van 2016. Er worden de afgelopen jaren meer langdurige internationale evenementen georganiseerd. Ook worden er in het winterseizoen meer internationale wedstrijden georganiseerd omdat er voldoende vraag naar is.

1.7.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets © VLP

A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars op de beker- en kampioenschapswedstrijden weer.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijd

Type

Plaats

Aantal starters

CSN 16

BK 7-jarigen

Lummen

CSN 19

BK P-Ch-J-YR

Lier

CSN 28

BvB Sen

Meerdonk

825

CSN 29

BvB P-Ch + BK Amaz

Loenhout

524

CSN 41

BvB J-YR-Amaz

Opglabbeek

CSN 47

BK Sen

Lanaken

396 1.048

1.027 91

Totaal 2017

3.911

Totaal 2016

3.449

C. Conclusie Er is een stijging van 13,40% van de sportbeoefenaars op beker- en kampioenschapswedstrijden in 2017. Er is vooral een stijging in de sportbeoefenaars op de jeugdbeker- en kampioenschapswedstrijden. Deze wedstrijden worden op de beste locaties in België georganiseerd en worden voorzien van randanimatie, wat deze wedstrijden zeer aantrekkelijk maakt voor de jeugdruiters.

1.7.2. Wedstrijden 1.7.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal internationale wedstrijden weer.

116

Tabel 1 geeft het aantal nationale wedstrijden weer.

B. Overzicht van de cijfers Aantal nationale wedstrijden

2014

2015

2016

2017

35

35

32

48

C. Conclusie In 2017 is er een toename van 50% van de nationale wedstrijden. Dit komt door de toevoeging van de Pavo Hengstencompetitie, maar ook door de toename van het aantal Gold League wedstrijden en van de Indoor Master wedstrijden.

1.7.2.3. Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het aantal Vlaamse wedstrijden weer. Tabel 2 geeft het aantal Vlaamse Silver League wedstrijden weer.

B. Overzicht van de cijfers Aantal Vlaamse wedstrijden   Aantal Silver League wedstrijden

2014

2015

2016

2017

16

13

13

12

2014

2015

2016

2017

10

7

8

11

C. Conclusie In 2017 is er een daling van 7,69% van de Vlaamse wedstrijden. In voorgaande jaren werden de wedstrijden van de Silver League bij de nationale Cyclus Jonge Paarden mee opgenomen in het aantal Vlaamse wedstrijden. Deze wedstrijden worden aanzien als één wedstrijd en daarom worden deze niet afzonderlijk opgenomen in de Vlaamse wedstrijden in 2017. Er is wel een stijging van 37,50% van de Vlaamse Silver League wedstrijden ten opzichte van 2016.

117


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers

1.7.2.4. Aantal provinciale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

Officials

Tabel 1 geeft het aantal provinciale wedstrijden weer. Tabel 2 geeft het aantal provinciale wedstrijddagen weer.

B. Overzicht van de cijfers

2014

2015

2016

2017

271

260

237

271

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

148

155

150

123

Limburg

88

90

88

Oost-Vlaanderen

143

136

Vlaams-Brabant

52

West-Vlaanderen

Aantal provinciale wedstrijden Aantal provinciale wedstrijddagen

Totaal

Jumping

2014

2015

2016

2017

252

241

198

228

Type

Aantal

Actief

Bijscholing

Jury

159

126

80

Parcoursbouwer

35

15

10

Steward

34

Type

8

Aantal deelnemers

Aantal geslaagd

Aantal dagen

Jury Level 1

19

18

4

90

Jury Level 2

8

8

4

111

111

Jury Level 3

7

6

4

48

52

59

63

61

90

91

494

490

491

474

C. Conclusie Er is een stijging van 15,15% in het aantal jumpingofficials in 2017. Maar liefst 79,25% van de jumping juryleden zijn actief op de Vlaamse en nationale wedstrijden. Bij de parcoursbouwers is dit slechts 42,86%.

C. Conclusie In 2017 is er een stijging van 14,35% van het aantal provinciale wedstrijden ten opzichte van 2016.

Het aantal actieve stewards is niet meetbaar omdat zij mede fungeren als jury.

Er is wel een daling in het aantal wedstrijddagen van 3,46% in 2017 tegenover 2016. Dit komt omdat de subprovinciale groepering RC De Trens van tweedaagse wedstrijden naar eendaagse wedstrijden zijn overgegaan.

42,98% van de jumping officials heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijscholing. Dit is een laag percentage, maar is te wijten aan het feit dat dit een bijscholing is over de Vlaamse en nationale materie, waardoor officials van het provinciale niveau over het algemeen niet aanwezig zijn. Ze zijn echter wel toegelaten. Er werden in 2017 drie opleidingen gegeven, waarbij 94,12% van de deelnemers slaagde in hun eindexamen en benoemd werden.

1.7.3. Officials en officialopleidingen

1.7.4. Stages en opleidingen Er werden geen stages en opleidingen georganiseerd voor de ruiters.

© VLP

A. Onderwerp en situatieschets Tabel 1 geeft het totaal aantal officials voor jumping weer. Tabel 2 geeft het aantal officials, actieve officials en officials die bijscholing gevolgd hebben weer. Tabel 3 geeft het aantal opleidingen, deelnemers en geslaagden weer.

© VLP 118

119


Sportieve werking

Sportieve werking

1.7.5. Projecten

2014

© VLP

1.7.5.1. Jeugd Cup Stijlspringen A. Onderwerp en situatieschets

De Jeugd Cup is een samenwerking tussen LRV en VLP. Het is een concept dat wedstrijden stijlspringen aanbiedt met als orgelpunt een selectie voor deelname aan de finale op Jumping Mechelen. De Jeugd Cup is toegankelijk voor sportbeoefenaars van het basis- en secundair onderwijs, inclusief leerlingen van scholen met paardenopleidingen of specialisatiejaren. Zowel leden als niet-leden van door Sport Vlaanderen erkende sportfederaties kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Tabel 1 geeft het aantal sportbeoefenaars op de wedstrijden van het stijlspringen weer. Tabel 2 geeft het aantal sportbeoefenaars per categorie op de wedstrijden van het stijlspringen weer.

2015

2016

2017

Pony’s

Paarden

Pony’s

Paarden

Pony’s

Paarden

Pony’s

Paarden

Aalter

Affligem

Bilzen

39

81

65

77

51

67

53

44

Brecht

52

45

Kuringen

29

50

66

70

62

50

46

26

Lier

79

89

Meerdonk

55

74

110

74

86

81

69

41

Meulebeke

Moerzeke

Moorsele

Neeroeteren

34

64

61

61

67

23

Opglabbeek

56

33

Oud-Heverlee

91

82

86

86

Poperinge

46

35

St-Lenaerts

Torhout

35

56

90

64

Turnhout

85

69

75

49

Waregem

45

62

77

62

58

71

54

35

Zoutleeuw

35

78

Halve finale

80

93

77

80

91

86

77

59

Finale

35

35

35

35

35

35

35

35

Totaal

484

663

645

608

615

606

578

380

C. Conclusie In 2017 is er een daling van 21,54% van de sportbeoefenaars op de wedstrijden stijlspringen. In de categorie pony’s is er een daling van 6,02% in 2017 ten opzichte van 2016. In de categorie paarden is er een daling van 37,29%. Enerzijds is dit te verklaren door het aantal wedstrijddagen op woensdag. In 2017 werd er meer op woensdag georganiseerd en minder op zaterdag. Dit heeft als gevolg dat we minder sportbeoefenaars per wedstrijd kunnen toelaten. Anderzijds is dat ook te wijten aan het groeiende aanbod van andere projecten waardoor er een verlies is aan sportbeoefenaars in de categorie paarden.

B. Overzicht van de cijfers

2014

2015

2016

2017

Selectiewedstrijden

904

1.026

974

752

Halve finales

173

157

177

136

Finales

70

70

70

70

Totaal

1.147

1.253

1.221

958

© VLP

120

121


Sportieve werking

1.8.

Sportieve werking

Mennen

1.8.1.3. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

1.8.1. Deelnemers

Onderstaande tabellen geven enerzijds het aantal inschrijvingen en effectieve starters weer op de outdoor Vlaamse wedstrijden en anderzijds op de indoor Vlaamse wedstrijden. Voor de outdoorwedstrijden is een evolutie in de afgelopen vier jaar vast te stellen. Voor de indoorwedstrijden kan enkel vergeleken worden met 2016.

1.8.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel worden alle nationale wedstrijden weergegeven met het aantal inschrijvingen en effectieve starters. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt bij de inschrijvingen of het om een VLP-menner gaat of om een LEWB-menner. Deze tabel geeft een duidelijke evolutie weer van de afgelopen 4 jaar.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden outdoor

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden outdoor

#VLP

#LEWB Inschrijvingen Starters

CAV 1 Zutendaal

12

1

13

13

CAV 8 Ranst

4

0

4

3

CAV 3 Linden

8

2

10

8

CAV 9 Merksplas

4

1

5

5

CAV 5 Stevoort

15

0

15

14

CAV 10 Vlezenbeek

4

0

4

3

CAV 6 Temse

9

2

11

11

CAV 7 Kersbeek

15

3

18

13

CAV 11 Genk

7

2

9

5

78

11

89

75

2016

46

42

2015

118

117

2014

117

111

#VLP

#LEWB

Inschrijvingen

Starters

CAN* 302 Zutendaal

20

9

29

18

CAN* + ** 319 Ranst

33

1

34

33

CAN* 309 Linden

28

4

32

29

CAN* + CAN** 311 Bornem

55

17

72

65

CAN* 312 Stevoort

16

1

17

17

CAN* + ** 313 Vlezenbeek

35

6

41

39

CAN* + CAN** 314 Booischot

51

16

67

63

CAN 317 Kersbeek

17

2

19

19

CAN*** 316 Elsegem

41

14

55

56

CAN* 318 Genk

22

12

34

28

318

82

400

367

Wedstrijden indoor

#VLP

#LEWB

Inschrijvingen

Starters

2016

367

348

CAV 106 Grote-Brogel

32

0

32

32

2015

491

450

CAV 107 Bocholt

39

2

41

38

2014

621

588

CAV 108 Sint-Niklaas

49

0

49

46

CAV 109 Geel

48

0

48

46

CAV 110 Gent

18

0

18

18

CAV 102 Vliermaalroot

23

0

23

20

CAV 103 Sint-Niklaas

45

2

47

46

CAV 104 Oud-Heverlee

44

7

51

50

Totaal

298

11

309

296

2016

356

356

2015

472

466

2014

Totaal

Totaal

C. Conclusie In bovenstaande tabel is terug een stijgende tendens vast te stellen voor 2017. Wat het aantal inschrijvingen betreft, gaat dit over een stijging van 9% en voor de starters gaat dit over een stijging van 5%. Anderzijds gebeurt het overgrote deel van de inschrijvingen door VLP-menners (80%). De wedstrijd in Bornem en Booischot kent het grootste aantal starters. Deze organisatoren hebben ervoor gekozen om zowel een CAN* als ** te organiseren.

C. Conclusie De outdoor CAV wedstrijden kennen een opmars. Er is een stijging van 93% van het aantal inschrijvingen ten opzichte van 2016 en een stijging van 79% van het aantal starters. Die cijfers evenaren nog niet de succesjaren 2015 en 2014, maar er is toch terug een positieve tendens. Dit is te wijten aan de lagere instapvoorwaarden. De indoor CAV wedstrijden kennen een lichte daling. Dit is te verklaren door het feit dat er in 2017 geen samenwerking meer was met LRV. Het aantal starters daalde met 17%. Er is duidelijk een overwicht van het aantal VLP-menners (96%).

© Hoefnet 122

123


Sportieve werking

Sportieve werking

1.8.1.3. Aantal starters op bekers en kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets Onderstaande tabel geeft het aantal starters mee op het BK mennen. Het BK mennen wordt geïntegreerd in een internationale wedstrijd. Dit heeft als voordeel dat het BK kadert in een groter geheel. Het geeft een extra uitstraling aan een BK.

B. Overzicht van de cijfers BK mennen

Wedstrijd

Starters

2017

CAN*** 316 Elsegem

56

2016

68

2015

69

2014

C. Conclusie Er is een lichte daling (-18%) van het aantal starters op het BK. In 2017 werd het reglement aangepast in die zien dat de licentie voor 1 april in orde moest worden gebracht om te kunnen deelnemen aan het BK. Of dit invloed had op het aantal starters is niet helemaal duidelijk. Deze regel wordt zeker herzien in 2018.

1.8.2. Wedstrijden 1.8.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Om de mensport te promoten zijn internationale wedstrijden in Vlaanderen zeker een meerwaarde. De eigen internationale toppers aan het werk zien in eigen land geeft zeker een motivatie aan de menner.

B. Overzicht van de cijfers Aantal internationale menwedstrijden in Vlaanderen 2017

2

2016

2

2015

1

2014

1

C. Conclusie Een internationale menwedstrijd organiseren is niet aan elke organisator besteed. Het vraagt heel wat expertise en financiële middelen. Het aantal internationale wedstrijden blijft status quo. Voor een eerder kleine discipline zou het mooi zijn indien er jaarlijks twee internationale menwedstrijden in Vlaanderen kunnen blijven georganiseerd worden.

124

1.8.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Tijdens het beschermde seizoen worden nationale wedstrijden georganiseerd outdoor. De respectievelijke kalenders worden jaarlijks voor het seizoen opgesteld. Dat gebeurt in overleg met de geïnteresseerde organisatoren. In 2017 werd opnieuw een kalendervergadering georganiseerd. De ondersteuning van organisatoren is een prioriteit voor de VLP-mencommissie. Dit zowel op financieel, materieel en logistiek vlak.

B. Overzicht van de cijfers Aantal nationale menwedstrijden in Vlaanderen 2017

9

2016

9

2015

12

2014

11

C. Conclusie Het blijft een uitdaging voor de VLP-mencommissie om jaarlijks de organisatoren te motiveren om een nationale wedstrijd te organiseren. Het is een omvangrijk lastenboek. Enerzijds wordt veel verwacht van de organisatoren om een kwaliteitsvolle en veilige wedstrijd te kunnen organiseren, maar anderzijds kunnen de organisatoren ook op heel wat financiële, administratieve en logistieke steun rekenen van VLP en de VLP-mencommissie. Er is een status quo wat betreft nationale wedstrijden in Vlaanderen wanneer de cijfers van 2016 en 2017 naast elkaar worden gelegd. Wanneer een organisator afhaakt is het heel moeilijk om een nieuwe organisator te vinden. Dit blijft een belangrijk werkpunt voor de VLP-mencommissie.

1.8.2.3. Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets De Vlaamse wedstrijden zijn wedstrijden met een lage instapdrempel. Deze wedstrijden worden georganiseerd gedurende het volledige jaar. In de winterperiode worden deze indoor georganiseerd en tijdens het beschermde seizoen worden deze outdoor georganiseerd. Dit kan in combinatie georganiseerd worden met een nationale wedstrijd. De VLP-mencommissie wil deze wedstrijden heel erg promoten om op deze manier meer menners aan te trekken. Door deze wedstrijden ook indoor te organiseren kunnen de menners het ganse jaar deelnemen aan wedstrijden. In 2017 was er voor de indoors geen samenwerking met LRV.

B. Overzicht van de cijfers Aantal Vlaamse outdoor menwedstrijden 2017

9

2016

3

2015

9

2014

4

125


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers

Aantal Vlaamse indoor menwedstrijden 2017

8

2016

9

2015

8

2014

5

2014

2015

2016

2017

Terugkomdag

1

0

1

1

Deelnemers

22

0

19

28

C. Conclusie

C. Conclusie De outdoor VLP-menwedstrijden kennen in 2017 opnieuw een opmars. Het aantal wedstrijden evenaart het aantal van 2015. Er is duidelijk nood aan lage instapwedstrijden. Dat is ook duidelijk zichtbaar in de cijfers van de indoor menwedstrijden. Deze cijfers blijven ongeveer gelijk. De VLP-mencommissie blijft inzetten op de promotie van de Vlaamse menwedstrijden.

De terugkomdag is een ideale gelegenheid om alle officials betrokken bij de mensport samen te brengen. Het begint meer bekendheid te genieten en dat is ook te merken aan het stijgend aantal deelnemers. De deelnemers beseffen het belang van deze terugkomdag. Het is een ideale voorbereiding voor het wedstrijdseizoen. Deze dag wordt dan ook juist voor het wedstrijdseizoen ingepland.

1.8.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets Onderstaande tabel geeft het aantal officials weer onderverdeeld in de verschillende functies. Daarnaast zijn ook het aantal actieve officials opgelijst.

B. Overzicht van de cijfers Officials

2014

2015

2016

2017

Totaal

40

52

45

38

Jury

20

19

31

20

PO

15

7

15

13

TD

7

11

5

11

Steward

11

15

13

5

2014

2015

2016

2017

Officials

40

52

45

38

Actieve officials

23

28

29

20

C. Conclusie Er is duidelijk een negatieve tendens wat betreft het aantal actieve officials. Eén official kan meerdere functies beoefenen. Het is belangrijk om te blijven inzetten op opleidingen voor nieuwe officials. In 2017 werd geen opleiding voor nieuwe officials (jury, PO, TD) georganiseerd. Dit is een belangrijk werkpunt voor de mencommissie.

© VLP

1.8.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets Het is bijna een traditie geworden om jaarlijks een terugkomdag voor de officials te organiseren. Deze dag is gericht naar alle officials van het mennen. Enerzijds wordt de nodige info gegeven over eventuele aanpassingen aan reglementen, anderzijds worden heel wat zaken opgefrist. Naast het theoretische gedeelte zijn er ook praktijkoefeningen voor de juryleden. Het is bovendien een ideale gelegenheid om wat te netweken met collega’s.

126

127


Sportieve werking

1.9.

Sportieve werking

Para-equestrian

1.9.1.2. Aantal starters op Vlaamse wedstrijden

1.9.1. Deelnemers 1.9.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

Š VLP

Š VLP

A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt het aantal starters weergegeven binnen het recreacircuit voor para-equestrians. Deze wedstrijden zijn in het leven geroepen met de bedoeling de instapdrempel om te starten op wedstrijd te verlagen en in een begeleidende, ontspannen en veilige sfeer de sportbeoefenaar de kans te geven zijn/haar proef voor te stellen. Zo kunnen sportbeoefenaars met een fysieke beperking op eigen tempo eventueel doorgroeien naar het nationale en/of internationale niveau. Sportbeoefenaars moeten wel geclassificeerd zijn, maar het is toegelaten om onder hun graad te starten en stelselmatig, door het volgen van de reglementen het niveau op te bouwen.

Onderstaande tabel geeft het aantal starters weer op de nationale para-equestrianwedstrijden van 2014 tot en met 2017.

B. Overzicht van de cijfers Nationale PE-wedstrijden

2014

2015

2016

2017

Aantal starters

35

41

55

65

Aantal wedstrijden

3

4

8

11

C. Conclusie Jaarlijks stijgt het aantal starters binnen de nationale para-equestrianwedstrijden. Over een periode van vier jaar is het aantal met 85,71% gestegen. Hieruit wordt niet alleen besloten dat het aantal sportbeoefenaars binnen de discipline para-equestrian gestegen is, maar ook dat zij zich frequenter tonen op de wedstrijden.

B. Overzicht van de cijfers Aantal wedstrijden

Aantal deelnemers

Gemiddeld aantal deelnemers/wedstrijd

2014

6

25

4

2015

8

68

9

2016

8

95

11

2017

8

72

9

C. Conclusie Vanaf 2015 kent het deelnemersaantal binnen het recreacircuit een sterke groei. In vergelijking met 2014 startten er in 2017 188% meer sportbeoefenaars binnen deze wedstrijden. Meer sportbeoefenaars hebben de weg gevonden naar de recreawedstrijden.

128

129


Sportieve werking

Sportieve werking

1.9.1.3. Aantal starters op bekers en kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets

1.9.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

Onderstaande tabel toont het aantal starters op het Belgisch Kampioenschap in 2017. In 2017 werd de Beker van België voor para-equestrian niet georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers 2017

B. Overzicht van de cijfers

Belgisch Kampioenschap

Beker van België

4

0

Aantal starters

Onderstaande tabel geeft het aantal nationale wedstrijden weer in de periode van 2014 tot en met 2017.

Nationale para-equestrianwedstrijden

C. Conclusie VLP stelt zich niet tevreden met vier deelnemers op een Belgisch Kampioenschap para-equestrian. Een reden voor de lage opkomst kan een minder goede inplanning van de wedstrijd zijn in de internationale kalender. Een andere reden die zeker een rol speelt, is het feit dat de sportbeoefenaars para-equestrian zijn opgedeeld in graden van graad I tot en met V, waarbij graad I de sportbeoefenaars zijn met de grootste fysieke handicap en graad V deze met de minste handicap en die dus ook een moeilijkere proef moeten rijden. Het Belgisch Kampioenschap wordt verreden over alle graden heen. Sportbeoefenaars van graad V nemen het liever niet op tegen sportbeoefenaars van graad I omdat dit geen eerlijke strijd zou zijn, al wordt er bij de jurering van para-equestrian enkel gekeken naar de uitvoeringen van het paard en niet naar de inwerking/houding van de sportbeoefenaar zelf. Het is echter de uitdaging om een format uit te denken waar de sportbeoefenaars van alle graden zich in kunnen vinden.

2014

2015

2016

2017

Aantal starters

35

41

55

65

Aantal wedstrijden

3

4

8

11

C. Conclusie Het aantal wedstrijden steeg van 2014 naar 2017 spectaculair met 266,67%. De VLP-commissie para-equestrian heeft ingezet op het sensibiliseren van organisatoren om naast een nationale dressuurwedstrijd ook een nationale wedstrijd para-equestrian te organiseren. Dit geeft ruiters meer wedstrijdmogelijkheden om ervaring op te doen en maakt het plannen van het wedstrijdjaar voor hen gemakkelijker.

1.9.2.3. Aantal Vlaamse wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Deze tabel geeft het aantal recreawedstrijden para-equestrian weer binnen de periode van 2014 en 2017.

1.9.2. Wedstrijden 1.9.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

B. Overzicht van de cijfers

Onderstaande tabel geeft het aantal internationale para-equestrianwedstrijden weer die in Vlaanderen worden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers

2014

2015

2016

2017

Internationale para-equestrianwedstrijden

1

1

1

1

C. Conclusie Er werd de voorbije vier jaar telkens één internationale wedstrijd para-equestrian georganiseerd. In 2016 en 2017 ging deze door in het Sport Vlaanderen Centrum in Waregem. De sportbeoefenaars binnen de discipline para-equestrian vormen een kleine groep atleten, maar kunnen door deze organisatie gemakkelijker internationale ervaring opdoen en verder doorgroeien.

Aantal wedstrijden

Aantal deelnemers

Gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd

2014

6

25

4

2015

8

68

9

2016

8

95

11

2017

8

72

9

C. Conclusie Vanaf 2015 heeft de VLP commissie para-equestrian besloten het aantal wedstrijden binnen het circuit te verhogen met 33,33%. Hierdoor krijgen de sportbeoefenaars de kans om zich meer te tonen binnen dit circuit en zo meer ervaring op te doen met een lage instapdrempel.

© VLP 130

131


Sportieve werking

Sportieve werking

1.9.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets

1.10.

VLP organiseert jaarlijks een 8-tal nationale reiningwedstrijden. Binnen de nationale wedstrijden waren er in 2017 negen verschillende klassen waaraan elke ruiter op zijn niveau kon deelnemen. De challenge klasse is een proef met een lage instapdrempel. Deze klasse dient ter promotie van de sport, de ruiters kunnen hieraan deelnemen met een recreatieve vergunning. Bovenop de 7 klasse in 2015 werden er 2 klassen toegevoegd, de proef voor de paarden werd opgesplitst in jonge paarden (tot 7 jaar) en senior paarden. De klasse voor de jeugd werd opgedeeld in jeugd 1 (10 tot en met 15 jaar) en jeugd 2 (16 tot en met 21 jaar). Op deze manier kan iedereen meerijden op zijn of haar eigen niveau.

Het gaat hier om het aantal officials en het aantal actieve officials para-equestrian. De opleiding voor para-equestrianjuryleden werd in het verleden nationaal georganiseerd. Vanaf 2016 zit deze vervat in de cursus dressuurjury niveau 6, waardoor deze per definitie ook para-equestrianjury worden.

B. Overzicht van de cijfers 2014 Officials

2015

2016

Aantal Actief Aantal Actief

2017

Aantal Actief

Aantal

Actief

Stewards

9

3

11

4

8

8

7

7

Juryleden

9

3

9

6

9

9

13

13

18

6

20

10

17

17

20

20

Totaal

Reining

C. Conclusie Het aantal officials para-equestrian is met 17,65% gestegen van 2016 naar 2017. Dit is een reële stijging, rekening houdend met het feit dat de cursus dressuurjury para-equestrian vervat is in de cursus niveau 6. Het feit dat al deze officials ook actief zijn geweest heeft te maken met het gestegen aantal wedstrijden. Meer officials krijgen de kans om ook op nationale para-equestrianwedstrijden te stewarden of te jureren. Als de cijfers van 2014 met 2017 vergeleken worden is er een spectaculaire stijging van 233,33%. Dit cijfer is enigszins te relativeren aangezien, zoals hierboven reeds aangehaald, het aantal wedstrijden ook gestegen is. Op diezelfde tijdspanne is het aantal officials met 11,11% gestegen. Dit is vooral te wijten aan de extra juryleden.

1.9.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets Binnen de discipline para-equestrian werden geen stages of opleidingen georganiseerd waarvoor sportbeoefenaars konden inschrijven. Er werd wel een stage ingericht met Chef d’Equipe Walter Van Haeghenborgh voor de drie laureaten van het recreacicruit 2017.

B. Conclusie De VLP-commissie para-equestrian kiest er bewust voor om geen stages of opleidingen te organiseren. De groep sportbeoefenaars is te klein en iedereen heeft meestal een eigen trainer waar intensief mee wordt samengewerkt.

1.10.1. Deelnemers 1.10.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt het aantal starters op nationale VLP-wedstrijden in 2017 weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijd

Aantal VLP-starters

Aantal LEWB-starters

Inschrijvingen

Starters

CRN 601 Destelbergen

30

2

25

32

CRN 602 Arendonk

0

0

0

0

CRN 603 Destelbergen

20

2

18

22

CRN 604 Baal

26

8

30

34

CRN 605 Melsele

32

2

26

34

CRN 606 Baal

33

3

34

36

© VLP 132

133


Sportieve werking

Wedstrijd

Sportieve werking

Aantal VLP-starters

Aantal LEWB-starters

Inschrijvingen

Starters

CRN 607 Arendonk

0

0

0

0

CRN 608 Destelbergen

37

3

33

40

CRN 609 Vliermaalroot

10

1

10

11

188

21

176

209

2016

341

336

2015

399

388

2014

401

396

Totaal

C. Conclusie

1.10.1.3. Aantal starters op kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt het aantal starters op een Belgisch kampioenschap georganiseerd door VLP weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Kampioenschap

Wedstrijd

Belgisch kampioenschap

CRN 608 Destelbergen

Totaal

Uit de tabel is er een daling waar te nemen van 37,80% op het aantal deelnemers (effectieve starters) op nationale VLP-reiningwedstrijden. Dit is een gevolg van twee nationale wedstrijden die door slechte weersomstandigheden werden afgelast. Het gaat hier over de wedstrijdlocatie te Arendonk waarbij de eigenaar niet beschikt over twee binnenpistes waardoor met slecht weer de sportbeoefenaars zich niet inschrijven.

Aantal deelnemers 39 39

C. Conclusie In 2017 namen 39 sportbeoefenaars deel aan het Belgisch kampioenschap reining dat in Vlaanderen werd georganiseerd. In iedere klasse is er een Belgisch kampioen met uitzondering van de challenge klasse.

Er is ook een verschil te bemerken van 18,75% tussen het aantal starters en het aantal ingeschreven sportbeoefenaars. Er zijn meer starters dan ingeschrevenen doordat de sportbeoefenaars voor de discipline reining kunnen inschrijven tot donderdag voor de wedstrijd en ze bovendien kunnen ook nog steeds ter plaatse kunnen inschrijven.

1.10.1.2. Aantal starters per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets De tabel geeft het aantal starters per leeftijdscategorie weer binnen het nationaal circuit in Vlaanderen.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijd

Scholieren

Junioren

Senioren

Veteranen

CRN 601 Destelbergen

0

3

21

1

CRN 602 Arendonk

0

0

0

0

CRN 603 Destelbergen

0

2

16

0

CRN 604 Baal

0

5

25

0

CRN 605 Melsele

0

3

23

0

CRN 606 Baal

1

3

29

1

CRN 607 Arendonk

0

0

0

0

CRN 608 Destelbergen

1

2

30

0

CRN 609 Vliermaalroot

0

0

9

0

Totaal

2

18

153

2

C. Conclusie De meeste sportbeoefenaars binnen de discipline reining horen tot de categorie van de senioren. De senioren maken voor 78,06% deel uit van het totaal aantal starters, gevolgd door de categorie junioren met 9,18%. De scholieren en veteranen maken beide voor 1,02% deel uit van het totaal aantal starters.

Š VLP 134

135


Sportieve werking

Sportieve werking

1.10.2. Wedstrijden 1.10.2.1. Aantal internationale wedstrijden Binnen de discipline reining worden er geen internationale wedstrijden georganiseerd in Vlaanderen.

1.10.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal nationale wedstrijden dat in Vlaanderen door VLP wordt georganiseerd. In de tweede tabel wordt het aantal klassen weergegeven die op de nationale wedstrijden worden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers Aantal nationale reiningwedstrijden Wedstrijd

2014

2015

2016

2017

10

10

10

7

Open Amateur Rookie Beginner Jeugd 1 Jeugd 2

CRN 601 Destelbergen

Jonge Senior Challenge paarden paarden

x

x

x

x

x

x

x

x

CRN 603 Destelbergen

x

x

x

x

x

x

x

x

CRN 604 Baal

x

x

x

x

x

x

x

CRN 605 Melsele

x

x

x

x

x

x

x

CRN 606 Baal

x

x

x

x

x

x

x

CRN 608 Destelbergen

x

x

x

x

x

x

x

CRN 609 Vliermaalroot

x

x

x

x

Totaal

7

7

7

7

CRN 602 Arendonk

x

CRN 607 Arendonk

x 1

6

7

x x

6

4

C. Conclusie In 2017 stonden negen wedstrijden op de kalender maar werden er maar zeven wedstrijden georganiseerd. De twee wedstrijden die niet werden georganiseerd, CRN 602 en 607 Arendonk werden door slecht weer afgelast. Hierdoor is er een daling waar te nemen in het aantal wedstrijden sinds 2016 met 30,00%. Alle klassen mogen op alle nationale wedstrijden georganiseerd worden maar uit de tabel hierboven blijkt dat niet alle klassen op alle wedstrijden ook effectief werden georganiseerd. Er was maar één wedstrijd waarbij de jeugd 1 klasse georganiseerd werd. De challenge klasse werd op vier wedstrijden georganiseerd en er waren zes wedstrijden waar zowel de klassen jonge paarden als jeugd 2 georganiseerd werden. De reiningcommissie heeft besloten om in 2018 de klasse jeugd niet meer op te splitsen.

136

© VLP

137


Sportieve werking

Sportieve werking

1.10.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel wordt het aantal officials in vergelijking met het aantal actieve officials weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers 2017

Officials

2016

2015

2014

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

4

1

7

1

7

1

7

1

VLP

2

1

NRHA

Judges

4

4

Steward

1

0

9

0

9

0

9

0

TD

0

0

1

0

1

0

1

0

11

6

17

1

17

1

17

1

Totaal

C. Conclusie In 2017 wordt er een opsplitsing gemaakt tussen VLP-judges en NRHA-judges. NRHA staat voor de “National Reining Horse Association” en is de tegenhanger van VLP. Er is een duidelijke daling waar te nemen van 35,29% over het totaal aantal officials binnen de discipline. Daarvan is 42,86% een NRHA-jurylid. Er werden in 2017 geen officialopleidingen georganiseerd door de VLP-commissie. De commissie denkt eraan om in de toekomst samen te werken met NRHA om de sport en de sportbeoefenaars een gezamenlijk aanbod van wedstrijden aan te bieden. Tot 2017 werden er verschillende wedstrijden naast elkaar georganiseerd zonder enig overleg.

© VLP

1.10.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets In onderstaande tabel worden de stages en opleidingen die door VLP werden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Clinic

Datum

Aantal deelnemers

Lesgever

Judge Clinic Jeugd

22/07/2017

10

Anthony Ward

Clinic Ann en Bernard Fonck

23/12/2017

20

Ann Poels en Bernard Fonck

VTS-kwalificatie

C. Conclusie Jaarlijks organiseert VLP een reining-clinic met de wereldkampioen binnen de discipline reining, met name Bernard Fonck. De clinic wordt opengesteld voor 20 deelnemers en is jaarlijks volzet. De jeugd clinic werd in 2017 voor het eerst georganiseerd om de jeugdruiters te stimuleren en te motiveren om deel te nemen aan het Europees kampioenschap. Het Europees kampioenschap werd in 2017 voor het eerst georganiseerd voor jeugdruiters in de discipline reining.

© VLP

138

139


Sportieve werking

1.11.

Sportieve werking

TREC

1.11.1. Deelnemers

Sinds 2012 wordt de discipline TREC door VLP georganiseerd. TREC is een afkorting van “Techniques de Randonnée Equestre de Compétition” oftewel trektochten met een technische kant in competitief verband. TREC bestaat uit drie onderdelen waaronder de POR (Parcours d’Orientation et de Régularité), de MA (Maîtrise des Allures) en de PTV (Parcours en Terrain Varié). De POR - ook wel eens de oriëntatierit genoemd is - een onderdeel waarbij sportbeoefenaars met kaart en kompas de omgeving gaan verkennen. De MA of gangenbeheersingsproef is een proef waarbij de sportbeoefenaar over een afstand van 150 meter zo traag mogelijk moet galopperen en terug zo snel mogelijk moet stappen zonder een gangenfout te maken. Het laatste onderdeel is de PTV. Dit is een terreinrit met 8 tot 16 hindernissen die de sportbeoefenaar binnen een vooropgestelde tijd dient af te leggen. Jaarlijks wordt er aan aantal wedstrijden georganiseerd op nationaal niveau in Vlaanderen.

1.11.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Onderstaande tabel geeft het aantal starters op nationale wedstrijden in Vlaanderen weer.

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijd

Aantal VLP

Aantal LEWB

Inschrijvingen

Starters

CTN 902 Heusden (afgelast)

0

0

0

0

CTN 905 Pepingen (afgelast)

0

0

0

0

CTN 909 Lille

14

1

15

15

Totaal

14

1

15

15

2016

86

82

2015

48

48

2015

42

42

C. Conclusie Er is een duidelijke daling van het aantal starters op nationale TREC-wedstrijden waar te nemen van 81,71% in 2017 ten opzichte van 2016. Deze daling is te wijten aan de annulering van twee nationale wedstrijden.

1.11.2. Wedstrijden 1.11.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets Er werden geen internationale wedstrijden georganiseerd de voorbije jaren, noch in Vlaanderen, noch in Wallonië.

1.11.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de eerste tabel wordt het aantal nationale wedstrijden georganiseerd in Vlaanderen weergegeven. De tweede tabel geeft het aantal georganiseerde proeven op de verschillende nationale wedstrijden in Vlaanderen weer. De laatste tabel geeft weer over hoeveel dagen de nationale wedstrijden georganiseerd werden.

© Eva De Jonghe

140

141


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijd

Aantal VLP

Geannuleerd

Totaal

2017

3

2

1

2016

3

3

2015

2

2

2014

1

1

Wedstrijd CTN 909 Lille

T1

T2

x

x

Wedstrijd

Eendaagse

T3

In de tabel hieronder wordt het aantal VLP- en LEWB-officials in 2017 weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Officials T4

x

CTN 905 Pepingen (afgelast)

x

2014

2015

2016

2017

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

VLP

0

0

0

0

0

0

21

LEWB

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

Actief

C. Conclusie

Meerdaagse

CTN 902 Heusden (afgelast) CTN 909 Lille

1.11.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal officials in 2016, 2015 en 2014. Dit is te wijten aan het feit dat deze niet werden bijgehouden.

x

Van de 23 officials waren er in 2017 vier actief op de nationale wedstrijden. Onder de term officials worden de juryleden, technisch afgevaardigden en pistebouwers verstaan.

C. Conclusie Er is een daling waar te nemen van 66,67% van het aantal nationale wedstrijden dat werd georganiseerd in 2017 in vergelijking met 2016. Deze daling is te wijten aan de annulering van twee nationale wedstrijden. In 2017 stonden drie wedstrijden op de kalender waarvan er één wedstrijd effectief is georganiseerd. De annulering van de twee nationale wedstrijden (CTN Heusden en CTN Pepingen) was te wijten aan de gebrekkige promotie en de nieuwe wijzigingen in het reglement. Door de takenoverdracht binnen VLP zelf werd er te weinig aandacht besteed aan promotie van de sport.

1.11.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets Er werden geen stages en opleidingen georganiseerd voor de discipline TREC. De commissie denkt erover na om in de toekomst stages en opleidingen te organiseren ter promotie van de sport.

De werkgroep neemt de touwen in handen om meer promotie te voeren om deze prachtige discipline meer gekend te maken. In Vlaanderen worden de T1 en de T2 ingericht. De T1 is het initiatieniveau waar sportbeoefenaars met een recreatieve vergunning aan kunnen deelnemen. De T2 is het eerste wedstrijdniveau waar sportbeoefenaars een competitieve vergunning voor nodig hebben. Veelal worden TREC-wedstrijden op meerdere dagen georganiseerd doordat deze bestaan uit drie verschillende onderdelen.

© VLP

142

© Eva De Jonghe

143


Sportieve werking

1.12.

Sportieve werking

C. Conclusie

Voltige

De VLP-voltigecommissie merkt een daling van 36,27% ten opzichte van 2016. Dit is te wijten aan het feit dat er in 2017 twee wedstrijden minder werden georganiseerd dan in 2017. De VLP-voltigecommissie is er zich van bewust dat er moet ingezet worden op promotie om nieuwe organisatoren en meer deelnemers aan te trekken.

1.12.1.2. Aantal starters per leeftijdscategorie A. Onderwerp en situatieschets Alle deelnemers van de nationale voltigewedstrijden werden onderverdeeld per leeftijdscategorie.

B. Overzicht van de cijfers Leeftijdscategorie Aantal voltigeurs

… - 11j

2006 - 2003

2002 - 1999

1998 - …

17

22

10

9

C. Conclusie Ten opzichte van alle andere disciplines is de discipline voltige een sport waar vooral jongeren aan deelnemen. De sportbeoefenaars kunnen al vanaf zes jaar instappen in deze discipline. Jammer genoeg eindigt de sportcarrière van een voltigeur veel vroeger dan die van een andere paardensportbeoefenaar aangezien deze sport een grote fysieke inspanning vraagt.

© VLP

1.12.1. Deelnemers 1.12.1.1. Aantal starters op nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

In de tabel wordt het aantal inschrijvingen op nationale voltigewedstrijden die door VLP worden georganiseerd weergegeven.

B. Overzicht van de cijfers Kampioenschappen

Belgisch kampioenschap

Vlaams kampioenschap

17

28

C. Conclusie

Solo’s

Duo’s

Teams

Totaal

CVN 801 Destelbergen

16

2

1

19

CVN 802 Destelbergen

26

3

1

30

CVN 804 Vosselaar

27

1

2

30

CVN 805 Kontich

31

3

3

37

CVN 806 Roeselare

25

3

2

30

CVN 807 Arendonk

50

6

2

58

175

18

11

204

Totaal

In de tabel wordt het aantal starters op het Belgisch en op het Vlaams kampioenschap weergegeven.

Aantal deelnemers

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

1.12.1.3. Aantal starters op bekers en kampioenschappen A. Onderwerp en situatieschets

2016

278

2015

222

2014

193

De VLP-voltigecommissie merkt op dat er een zeer grote bezetting was op zowel het Belgisch als het Vlaams kampioenschap.

© VLP 144

145


Sportieve werking

Sportieve werking

1.12.2. Wedstrijden

1.12.3. Officials en officialopleidingen A. Onderwerp en situatieschets

1.12.2.1. Aantal internationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets

In de tabel wordt het aantal officials weergegeven. Daarnaast wordt ook weergegeven hoeveel officials er actief waren in 2017.

In de eerste tabel wordt het aantal internationale voltigewedstrijden weergegeven. In de tweede tabel worden de reeksen weergegeven die op de internationale voltigewedstrijden werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers 2014

B. Overzicht van de cijfers

Officials

Aantal internationale wedstrijden 2017

2

2016

2

2015

2

2014

1

CVI Mechelen

CVI-W

CVICh1*

CVIJ1*

CVI2*

CVICh2*

CVIJ2*

CVI3*

In 2017 werden er twee internationale voltigewedstrijden georganiseerd. Aan de hand van de tweede tabel kan geconcludeerd worden dat op beide internationale wedstrijden reeksen van het hoogste niveau werden georganiseerd.

1.12.2.2. Aantal nationale wedstrijden A. Onderwerp en situatieschets In de tabel worden het aantal nationale voltigewedstrijden weergegeven die in 2017 werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers Aantal nationale wedstrijden 6

2016

8

2015

6

2014

5

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

Aantal

Actief

4

4

6

6

6

6

5

3

Er werden reeds meerdere oproepen gelanceerd om nieuwe mensen aan te trekken, maar aangezien de voltigecommissie hierop geen enkele respons heeft ontvangen, werd er geen nieuwe officialcursus georganiseerd. Dit is zeker een werkpunt voor de komende jaren.

C. Conclusie

2017

2017

C. Conclusie

Reeksen CVI1*

2016

Het aantal actieve officials is in 2017 gehalveerd ten opzichte van 2016. De voltigecommissie is er zich van bewust dat dit een zeer groot probleem is en dat dit de goeie werking van de nationale voltigewedstrijden in het gedrang brengt.

Wedstrijden CVI Moorsele

2015

C. Conclusie Er is in 2017 een daling van 33% ten opzichte van het aantal wedstrijden in 2016. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er zeven voltigewedstrijden zouden georganiseerd worden maar door het tekort aan officials was de commissie genoodzaakt om een wedstrijd af te gelasten.

1.12.4. Stages en opleidingen A. Onderwerp en situatieschets In de tabel worden de opleidingen weergegeven die in 2017 werden georganiseerd.

B. Overzicht van de cijfers Stage

Locatie

Trainingsdag

Syntra Sint-Niklaas 26/02/2017

Trainingsweekend

Scoutingsdag

Sport Vlaanderen Woumen

Datum

Aantal Aantal voltigeurs longeurs 42

8

27 & 28/10/2017

56

15

Syntra Sint-Niklaas 11/11/2017

12

0

Lesgevers Koen Akkerman, Nienke De Wolf, Guus Van Der Loer, Quincy Felicia, Meta Jans Patty Hulsberg, Maurits De Vries, Cindy Sneekes, Manon Noel, Sien Vandeputte, Konraad Vergauwen, Lauren Vanlerberghe, Marinus Hosewol, Dustin Wilschut Maurits De Vries, Cindy Sneekes, Meta Jans

C. Conclusie De VLP-voltigecommissie heeft het afgelopen jaar drie stages georganiseerd. Er was telkens een grote opkomst voor deze stages.

1.12.5. Projecten In 2017 waren geen lopende projecten binnen de voltige.

146

147


Sportieve werking

2.

Sportieve werking

Rapportering van de actiepunten uit het beleidsplan

A. Onderwerp en situatieschets Door het stellen van andere prioriteiten zoals het punt hierboven werden onderstaande punten uit het beleidsplan niet gerealiseerd.

2.1. Discipline-overschrijdend A. Onderwerp en situatieschets

B. Conclusie

Er werd een werkgroep samengesteld om discipline-overschrijdend opleidingen voor officials uit te werken. In deze werkgroep werd één lid per discipline vanuit een sportieve commissie uitgenodigd. In deze vergadering werden een aantal onderwerpen voor discipline-overschrijdende cursussen vooropgesteld. EHBO was de eerste cursus die discipline-overschrijdend werd georganiseerd.

B. Conclusie

30

10

30

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

09

Tegen eind 2020 zijn er voldoende officials in alle disciplines.

Tegen eind 2018 werkt VLP een discipline-overschrijdend opleidingsplan uit voor alle officials binnen alle disciplines.

30

01

VLP stelt een werkgroep samen om discipline-overschrijdende cursussen te organiseren voor officials.

01/04/2017

30

02

VLP zoekt een budget om deze discipline-overschrijdende cursussen te financieren.

02/05/2017

03

Per discipline worden er discipline-overschrijdende opleidingsthema’s bepaald door de werkgroep.

02/06/2017

30

01

30

30

Rapportering 2017

SD

DOMEIN

30

2017

DOMEIN

Gerealiseerd

30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 zijn er kwaliteitsvolle opleidingen in alle disciplines.

In 2020 is de algemene tevredenheid van 3/4 van de officials goed tot uitstekend.

01

Maandelijks staat een officials in de kijker via een artikel op VLP-website en Facebook. Elke discipline komt minstens 1 maal aan bod.

31/12/2017

Niet gerealiseerd

02

De sportieve architecten bedenken een naam voor de actie “offi- 07/01/2017 cial in de kijker”.

Niet gerealiseerd

05

Er wordt voor de start van het wedstrijdseizoen een sensibiliseringscampagne opgestart over respect voor de officials.

03

Gerealiseerd

15/03/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Door het stellen van andere prioriteiten zoals het punt hierboven werd onderstaand punt uit het beleidsplan niet gerealiseerd. Voor iedere discipline is er wel een lastenboek waarin in grote lijnen staat uitgelegd waaraan een organisatie moet voldoen. Een draaiboek werd nog niet uitgewerkt.

Gerealiseerd

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

01

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

02

VLP maakt een algemeen draaiboek op voor organisatoren.

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

31/12/2017

Niet gerealiseerd

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

2.2. Dressuur A. Onderwerp en situatieschets Met deze doelstelling moet bereikt worden dat de verschillende reglementen dressuur (FEI, nationaal, VLP) gemakkelijk door de sportbeoefenaar te hanteren zijn. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap. Nationaal wordt al vastgehouden aan de structuur van FEI. De analyse van het VLP-dressuurreglement is opgemaakt en de volgende stap is om de structuur van dit reglement aan te passen naar het nationaal dressuurreglement.

© VLP 148

149


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie DOMEIN 30

30

30

30

30

30

SD 01

OD

11

12

ACTIE

OMSCHRIJVING

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

01

De inhoudstafel van het FEI-reglement dressuur wordt geanalyseerd.

VLP heeft tegen eind 2019 een uniformiteit bereikt binnen de volledige provinciale werking voor jumping en dressuur.

2017

Rapportering 2017

De doelstelling om de instapdrempel voor de discipline endurance te verlagen werd in 2017 gerealiseerd en wordt in 2018 geoptimaliseerd.

B. Conclusie

15/12/2017

10

Er wordt een overleg gepland met de werkgroep provinciales dressuur om te polsen of er een draagvlak is voor gelijke inleg en prijzengeld.

01/11/2017

11

Er wordt binnen de werkgroep provinciales dressuur gepolst of er een draagvlak is voor meer uniformiteit in de specifieke reglementen per provinciale.

01/11/2017

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Binnen de werkgroep provinciales zijn reeds de eerste stappen gezet rond het uniformiseren van de subreglementen van de verschillende provinciales. Er wordt o.a. een nieuw handicapsysteem uitgewerkt. De volgende stap is dat de provinciales oplijsten wat zij belangrijk vinden in hun subreglement. Nadien moet bekeken worden of de andere provinciales zich hierin kunnen vinden en of dit kan opgenomen worden in het VLP-dressuurreglement. Voor het prijzengeld en de inleg ligt het moeilijker. Iedere provinciale is een entiteit op zich en heeft ook een eigen boekhouding. Zij willen zelf het prijzengeld en de inleg kunnen bepalen. Het lastenboek werd voor 2017 geoptimaliseerd, maar er is geen draaiboek ontworpen voor het organiseren van een dressuurwedstrijd.

B. Conclusie SD

OD

ACTIE

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

150

OMSCHRIJVING

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

03

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren dressuur.

DOMEIN

SD

30

07

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit.

30

04

Tegen eind 2020 heeft VLP 200 inschrijvingen met een L01 op de nationale endurancewedstrijden.

30

01

30 30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

VLP werkt samen met de commissie een voorstel uit om de instapdrempel te verlagen.

30/08/2017

Gerealiseerd

02

VLP stelt het instapcircuit voor aan de organisatoren.

30/09/2017

Gerealiseerd

03

VLP neemt het instapcircuit op in de kalender van 2018.

30/10/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Met deze doelstelling wordt getracht om gebruiksvriendelijke reglementen (FEI, nationaal, VLP) aan te bieden. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap.

A. Onderwerp en situatieschets

DOMEIN

2.3. Endurance A. Onderwerp en situatieschets

2017

Rapportering 2017

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

09

De inhoudstafel van het FEI-reglement endurance wordt ge01/07/2017 analyseerd.

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Het draaiboek werd reeds in 2017 opgemaakt en ter beschikking gesteld aan de organisatoren. In 2018 zal het draaiboek verder worden geoptimaliseerd afhankelijk van de veranderingen binnen de wetgeving. 31/12/2017

Niet gerealiseerd

151


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

08

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren endurance.

2017

Rapportering 2017

31/12/2017

Gerealiseerd

2.4. Eventing A. Onderwerp en situatieschets De VLP-eventingcommissie wil zich in de legislatuur 2017-2020 toespitsen op drie punten, nl. veiligheid, opleiding van officials en ondersteuning van de organisatoren.

Datum

Locatie

Event

24/02/2018

Hulsterlo

Jumpingcross (indoor)

24/03/2018

Maarkedal

Jumpingcross

10/06/2018

Minderhout

Jumpingcross

8/07/2018

Diepenbeek

Jumpingcross

1/09/2018

Deinze

Jumpingcross

8/09/2018

Deurle

OCC

16/09/2018

Merendree

OCC

Tabel 2: de VLP-eventingcommissie start in 2018 met een nieuw wedstrijdformat, nl. jumpingcross. Jumpingcross is een training in wedstrijdvorm waarbij de sportbeoefenaars een jumpingparcours rijden gevolgd door een kort crossparcours. Het doel van deze oefenwedstrijden is om minder ervaren combinaties de kans te geven om te trainen op eventinghindernissen. De VLP-eventingcommissie hoopt zo om de vaardigheid van de sportbeoefenaars en paarden te verbeteren. Daarnaast is het ook een mogelijkheid om nieuwe organisatoren aan te trekken voor een vereenvoudigde eventingwedstrijd. Naast de jumpingcross wedstrijden zijn er ook nog steeds twee organisatoren die een volwaardige eventingwedstrijd organiseren op lager niveau (60 cm - 90 cm).

C. Conclusie

Ze zijn ervan overtuigd dat een nieuw wedstrijdsysteem moet worden uitgewerkt op verschillende niveaus van beginnende eventingsportbeoefenaar tot topsporter.

DOMEIN

SD

Omdat er momenteel weinig of geen wedstrijden zijn voor beginnende eventingsportbeoefenaars is het organiseren van dergelijke wedstrijden prioriteit. Daarom werd dit ook mee opgenomen in het beleidsplan 2017-2020.

30

07

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1.500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit.

30

03

Tegen eind 2020 heeft VLP 1.000 inschrijvingen op communautaire wedstrijden eventing.

30

01

30 30

B. Overzicht van de cijfers Wedstrijden

OD

ACTIE

2017

Rapportering 2017

VLP werkt samen met de commissie een voorstel uit om de instapdrempel te verlagen.

30/08/2017

Gerealiseerd

02

VLP stelt het instapcircuit voor aan de organisatoren.

01/12/2017

Gerealiseerd

03

VLP neemt het instapcircuit op in de kalender van 2018.

31/12/2017

Gerealiseerd

Aantal deelnemers

CNC 201 Gavere

9

CNC 205 Diepenbeek

11

CNC 207 Nokere

15

CIC Waregem

15

Totaal

50

Tabel 1: de VLP-eventingcommissie is zeer verheugd dat er via My First Eventing dit jaar een aanbod was voor de allerkleinste sportbeoefenaars. Zo kunnen zij op een speelse manier kennis maken met de eventingsport.

OMSCHRIJVING

A. Onderwerp en situatieschets De sportieve architecten vonden het interessant om eenvormige documenten te hebben over alle disciplines heen. Jammer genoeg is het voor de discipline eventing niet gelukt om dit te realiseren aangezien er andere prioriteiten waren zoals reeds eerder vermeld.

© VLP 152

153


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie OD

B. Conclusie

DOMEIN

SD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

03

De inhoudstafel van het FEI-reglement eventing wordt geanalyseerd.

2017

15/12/2017

Rapportering 2017

Niet gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets

DOMEIN

SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

08

De inhoudstafel van het FIHB-reglement horseball wordt geanalyseerd.

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

30

17

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

01/07/2017

Niet gerealiseerd

Om de sport verder te professionaliseren was er een hoge nood aan een wedstrijdprogramma. Normaal was de einddatum voorzien in 2020 maar aangezien de nood zo hoog was, werd het programma begin dit jaar reeds aangemaakt. Voor aanvang van het wedstrijdseizoen was het wedstrijdprogramma al klaar. Op de FHBC heeft het wedstrijdprogramma voor het eerst gedraaid met back-up en na enkele wijzigingen was het volledig klaar voor gebruik. Alle wedstrijden werden dan verwerkt met dit programma.

B. Conclusie SD

ACTIE

A. Onderwerp en situatieschets

De sportieve architecten vonden het interessant om een draaiboek op te maken voor de organisatoren. Jammer genoeg werd dit voor de discipline eventing niet gerealiseerd aangezien er andere prioriteiten waren.

DOMEIN

OD

2017

B. Conclusie

Rapportering 2017

DOMEIN

SD

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

01

11

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren eventing.

30

13

31/12/2017

Niet gerealiseerd

30

2.5. Horseball A. Onderwerp en situatieschets

30

De sportieve architecten vonden het interessant om eenvormige documenten te hebben over alle disciplines heen. Jammer genoeg werd dit voor de discipline horseball niet gerealiseerd aangezien er andere prioriteiten waren.

30 30

30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

Tegen eind 2020 is er een wedstrijdprogramma beschikbaar voor horseball.

01

VLP analyseert de administratieve verwerking van een natio- 30/12/2017 nale horseballwedstrijd.

Gerealiseerd

02

VLP maakt een analyse voor het wedstrijdprogramma horseball.

30/12/2017

Gerealiseerd

03

VLP vraagt offertes op voor de opmaak van het wedstrijdprogramma horseball.

02/02/2018

Gerealiseerd

04

Het wedstrijdprogramma horseball wordt getest en geoptimaliseerd.

02/02/2019

Gerealiseerd

05

Tegen eind 2020 wordt het wedstrijdprogramma gebruikt op alle nationale horseballwedstrijden.

30/12/2020

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets De sportieve architecten vonden het interessant om een draaiboek op te maken voor de organisatoren. Jammer genoeg werd dit voor de discipline horseball niet gerealiseerd aangezien er andere prioriteiten waren.

© VLP 154

155


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

10

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren horseball.

30

2017

Rapportering 2017

Met deze doelstelling wordt getracht om gebruiksvriendelijke reglementen (FEI, nationaal, VLP) aan te bieden. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap. Het nationaal reglement is reeds afgestemd op de structuur van het FEI-reglement. De analyse van VLP-reglement is opgemaakt.

B. Conclusie 31/12/2017

Niet gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets De sportieve architecten vinden het interessant om de lastenboeken op te maken conform de andere disciplines. Het lastenboek van de Flanders Horseball Cup (FHBC) werd opgemaakt conform de andere lastenboeken. Dit lastenboek werd goedgekeurd door de VLP-horseballcommissie.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

19

Het lastenboek van de Flanders Horseball Cup wordt opgesteld conform de andere lastenboeken.

30

2.6. Jumping A. Onderwerp en situatieschets

2017

Rapportering 2017

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

02

De inhoudstafel van het FEI-reglement jumping wordt geanalyseerd.

2017

Rapportering 2017

15/12/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Er werden twee overlegmomenten georganiseerd om een uniforme werking te creëren. Op het gebied van gelijke inleg en prijzengeld wordt nog geen besluit genomen. Dit wordt verder afgetoetst in 2018. Op het gebied van de specifieke reglementen zijn de eerste stappen ondernomen en zijn er enkele afspraken op punt gezet voor iedere provinciale.

B. Conclusie 31/12/2017

Gerealiseerd

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

VLP heeft tegen eind 2019 een uniformiteit bereikt binnen de volledige provinciale werking voor jumping en dressuur.

30

30

30

12

2017

Rapportering 2017

01

Er wordt een overleg gepland met de werkgroep provinciales jumping om te polsen of er een draagvlak is voor gelijke inleg en prijzengeld.

01/11/2017

Gerealiseerd

02

Er wordt binnen de werkgroep provinciales jumping gepolst of er een draagvlak is voor meer uniformiteit in de specifieke reglementen per provinciale.

01/11/2017

Gerealiseerd

© VLP

156

157


Sportieve werking

Sportieve werking

A. Onderwerp en situatieschets

C. Conclusie

Het nieuwe opleidingsplan voor parcoursbouwers werd reeds in 2017 opgemaakt en goedgekeurd om vanaf 2018 in voege te gaan. Alle parcoursbouwers werden geïnformeerd over het nieuwe opleidingsplan.

B. Conclusie DOMEIN 30

SD 10

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

Tegen eind 2020 zijn er kwaliteitsvolle opleidingen in alle disciplines.

2017

30

02

30

10

Er wordt een nieuw opleidingsplan voor parcoursbouwers jumping opgesteld.

31/12/2018

11

Het opleidingsplan voor parcoursbouwers jumping wordt toegepast.

10/01/2019

SD

30

07

Gerealiseerd

Gerealiseerd

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd. (Idem support SD001)

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

12

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren jumping.

30

30

17

2017

31/12/2017

Rapportering 2017

Uitgesteld

2.7. Mennen A. Onderwerp en situatieschets Om de mensport toegankelijker te maken is het nodig zowel voor menners als organisatoren om andere formats te ontwikkelen voor de CAN-wedstrijden. De CAV-wedstrijden worden verder uitgewerkt en er worden nieuwe formats ontwikkeld. Deze worden gepromoot bij de menners en organisatoren. Dit is nodig zodat ook de recreatieve menner de weg vindt naar de competitie. De mencommissie neemt elke gelegenheid te baat om de CAV-wedstrijden te promoten bij de organisatoren. De eerste stap is om ook de instapwedstrijden op te nemen op de officiële kalender.

158

2017

Rapportering 2017

30/06/2017

Gerealiseerd

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1.500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit. Tegen eind 2020 heeft VLP 150 inschrijvingen met een L01 binnen de communautaire menwedstrijden.

06

01

30

02

VLP stelt het instapcircuit voor aan de organisatoren.

30/07/2017

Gerealiseerd

30

03

VLP neemt het instapcircuit op in de kalender van 2017-2018.

01/09/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Met de volgende doelstelling wordt getracht om gebruiksvriendelijke reglementen (FEI, nationaal, VLP) aan te bieden. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap. Het nationaal reglement is reeds afgestemd op de structuur van het FEI-reglement. Hier worden Belgische aanpassingen aan toegevoegd. Voor de CAV worden nieuwe formats toegevoegd. De noodzaak is er om het FEI-reglement te vertalen. Binnen de mencommissie wordt afgetoetst of er kandidaten zijn om dit op zich te nemen. De vraag wordt gesteld zowel aan de leden van de nationale commissie als aan de leden van VLP-commissie. Er wordt hiervoor een budget vrijgemaakt vanuit het commissiebudget.

B. Conclusie OD

OMSCHRIJVING

30

De eerste stappen voor het disciplinespecifiek draaiboek zijn genomen, maar dit is nog niet afgewerkt. De organisatoren kunnen wel reeds een eerste ontwerp opvragen waar ze al een deel informatie in kunnen terugvinden. Dit draaiboek kan pas volledig afgewerkt worden na de overgang naar de nieuwe niveaus van de parcoursbouwers volgens het nieuwe opleidingsplan.

SD

ACTIE

VLP werkt samen met de commissie een voorstel uit om verschillende formats te gebruiken bij het instapcircuit.

A. Onderwerp en situatieschets

DOMEIN

OD

Rapportering 2017 30

Tegen eind 2020 is er voor elke discipline een opleidingsplan voor officials.

30

DOMEIN

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

01

30

30

30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01). Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

11

04

De inhoudstafel van het FEI-reglement mennen wordt geanalyseerd.

15/12/2017

Gerealiseerd

05

Er wordt een draagvlak gecreëerd voor het opstellen van een vertaling van het FEI-menreglement.

01/07/2017

Gerealiseerd

159


Sportieve werking

Sportieve werking

A. Onderwerp en situatieschets

B. Overzicht van de cijfers

Aangezien 2017 het eerste werkingsjaar is van de nieuw samengestelde commissie werd de prioriteit gelegd bij het zoeken naar juiste formats en duidelijke reglementen. Het is noodzakelijk om dit eerst op punt te zetten vooraleer een wedstrijdprogramma kan verder uitgewerkt worden. De indoor menwedstrijden winnen aan succes. Het is een heel toegankelijk circuit. De administratieve verwerking wordt stap voor stap geanalyseerd en waar mogelijk (binnen de mogelijkheden van IT) aangepast aan de noden. De verwerking is niet ingewikkeld en daardoor kan op een relatief eenvoudige manier de administratieve verwerking gebeuren. Het concept van de indoor werd eerst grondig door de mencommissie onder de loep genomen. Het was ook een jaar waar de samenwerking met LRV werd stopgezet. Er is geen prioriteit gegeven aan de analyse van het wedstrijdprogramma.

SD

30

01

30

30

30

30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

OD

ACTIE

30

07

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit.

30

02

Tegen eind 2020 zijn er 440 starters binnen de instapwedstrijden in para-equestrian

01

De commissie werkt een promotiestrategie uit om de doelgroep (fysieke handicap) te bereiken.

2017

Rapportering 2017

01/02/2017

Gerealiseerd

Met deze doelstelling moet bereikt worden dat de verschillende reglementen para-equestrian (FEI, nationaal, VLP) gemakkelijk door de sportbeoefenaar te hanteren zijn. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap. Nationaal wordt al vastgehouden aan de structuur van FEI. Belangrijk bij de opmaak van de reglementen voor para-equestrianwedstrijden is de vergelijking met de verschillende dressuurreglementen. Dit omdat deze wedstrijden vaak samen georganiseerd worden.

Tegen eind 2020 is het wedstrijdprogramma van mennen aangepast aan de IT van KBRSF.

16

OMSCHRIJVING

A. Onderwerp en situatieschets

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

B. Conclusie

01

VLP maakt een analyse van de aan te passen zaken aan het nationaal menwedstrijdprogramma en overlegt met Philippe Lienart (programmeur van het huidige wedstrijdprogramma) en IT van KBRSF.

01/04/2017

02

VLP analyseert de administratieve verwerking van de indoor menwedstrijden.

20/06/2017

03

VLP maakt een analyse van de op te nemen zaken in het wedstrijdprogramma van de indoor menwedstrijden.

20/07/2017

Niet gerealiseerd

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

Gerealiseerd

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

Niet gerealiseerd

30

12

De inhoudstafel van het FEI-reglement para-equestrian wordt geanalyseerd.

1.8. Para-equestrian A. Onderwerp en situatieschets De VLP-commissie para-equestrian wil proactief op zoek gaan naar sportbeoefenaars met een fysieke handicap waarvan het niveau hoog genoeg is om deel te nemen aan de wedstrijdsport. Zij willen dit niet doen door expliciet reclame te maken maar door een vertrouwen uit te stralen en eventueel via mond-aan-mondreclame. De commissie wil ruiters stap voor stap begeleiden en klaarmaken (niveau + mentaal) om de stap te zetten naar para-equestrian. Om ervoor te zorgen dat sportbeoefenaars met bovenstaand profiel dit doen is de VLP-commissie para-equestrian er zich uiterst van bewust dat partners zoals Parantee hierin een belangrijke rol spelen en dat samenwerking hierin essentieel is.

160

SD

30

B. Overzicht van de cijfers DOMEIN

DOMEIN

2017

Rapportering 2017

1/07/2017

Gerealiseerd

2.9. Reining A. Onderwerp en situatieschets In 2016 werd de “challenge” klasse in het leven geroepen om recreatieve sportbeoefenaars te laten kennis maken met de discipline en om onervaren sportbeoefenaars een competitieve ervaring te kunnen aanbieden. Dit is de enige klasse waar sportbeoefenaars met een recreatieve vergunning aan kunnen deelnemen. Er werden verschillende vergaderingen in 2017 ingepland om de instapdrempel te verlagen. Eind 2017 werden de voorstellen op tafel gelegd en deze worden in 2018 verder uitgewerkt.

161


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

07

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit.

Tegen eind 2020 heeft VLP 50 inschrijvingen met een L01 binnen de nationale reiningwedstrijden.

01

VLP werkt samen met de commissie een voorstel uit om de instapdrempel te verlagen.

30/08/2017

Nog niet gerealiseerd

30

02

VLP stelt het instapcircuit voor aan de organisatoren.

30/09/2017

Nog niet gerealiseerd

30

03

VLP neemt het instapcircuit op in de kalender van 2018.

15/12/2017

Nog niet gerealiseerd

30

30

OD

B. Conclusie

05

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

DOMEIN

SD

30

10

30

30

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

10

De inhoudstafel van het FEI-reglement reining wordt geanalyseerd.

2017

01/07/2017

Rapportering 2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets De focus binnen de discipline reining lag in 2017 op het samenstellen van een ruim wedstrijdaanbod met kwaliteitsvolle wedstrijden en daarbij een lage instapdrempel voor beginnende sportbeoefenaars. De doelstelling om een draagvlak te ontwikkelen voor reining-officials binnen VLP werd hierdoor uitgesteld.

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

02/02/2017

Uitgesteld

Tegen eind 2020 zijn er kwaliteitsvolle opleidingen in alle disciplines. 02

Tegen eind 2020 is er voor elke discipline een opleidingsplan voor officials.

05

VLP onderzoekt of er in de VLP-reiningcommissie een draagvlak is om VLP-officials binnen de discipline reining op te leiden.

A. Onderwerp en situatieschets De focus binnen de discipline reining lag in 2017 op het samenstellen van een ruim wedstrijdaanbod met kwaliteitsvolle wedstrijden en daarbij een gemakkelijke instapdrempel voor beginnende sportbeoefenaars. Het opmaken van een draaiboek voor organisatoren kwam bijgevolg nog niet aan bod.

A. Onderwerp en situatieschets Met deze doelstelling wordt getracht om gebruiksvriendelijke reglementen (FEI, nationaal, VLP) aan te bieden. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap.

OD

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

06

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren reining.

2017

Rapportering 2017

31/12/2017

Uitgesteld

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

2.10. TREC A. Onderwerp en situatieschets Deelnemers kunnen met een recreatieve vergunning deelnemen aan het initiatieniveau T1. Dit was al van toepassing in 2016 en in 2017. Tijdens de vergaderingen werd er gebrainstormd over een verlaging van de instapdrempel voor sportbeoefenaar maar de focus lag in 2017 op het succesvol afronden van de wedstrijden die doorgingen. In 2018 zal de focus gelegd worden op het stimuleren van nieuwe organisatoren en de instapdrempel voor hen te verlagen.

© VLP 162

163


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

07

Tegen eind 2020 zijn er minimum 1500 nieuwe starters in het wedstrijdcircuit.

Tegen eind 2020 heeft VLP 100 inschrijvingen met een L01 binnen de nationale TREC-wedstrijden.

01

VLP werkt samen met de commissie een voorstel uit om de instapdrempel te verlagen en stelt een alternatieve formule voor.

30/03/2017

Nog niet gerealiseerd

02

VLP stelt het instapcircuit voor aan de organisatoren.

30/08/2017

Uitgesteld

30

30

OD

B. Conclusie

07

30

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

A. Onderwerp en situatieschets

DOMEIN

SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

05

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren TREC.

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

31/12/2017

Uitgesteld

De sportieve architecten vonden het interessant om eenvormige documenten te hebben over alle disciplines heen. Jammer genoeg werd dit voor de discipline voltige niet gerealiseerd aangezien er andere prioriteiten waren.

B. Conclusie

DOMEIN

SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD001)

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

11

De inhoudstafel van het FITE-reglement TREC wordt geanalyseerd.

OD

ACTIE

2.11. Voltige A. Onderwerp en situatieschets

Met deze doelstelling wordt getracht om gebruiksvriendelijke reglementen (FEI, nationaal, VLP) aan te bieden. Een gelijkaardige inhoudstafel- en structuur is hierbij een eerste stap.

B. Conclusie

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

01/07/2017

Rapportering 2017

Uitgesteld

A. Onderwerp en situatieschets Het opmaken van een draaiboek werd niet gerealiseerd door het leggen van andere prioriteiten binnen de discipline. De focus lag op het uitwerken van een kwaliteitsvol wedstrijdaanbod en de promotie van de sport.

DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD001)

30

11

Tegen eind 2020 hebben alle disciplines een gelijkaardige inhoudstafel voor nationale en VLP-reglementen.

30

07

De inhoudstafels van het FEI-reglement voltige wordt geanalyseerd.

2017

Rapportering 2017

1/07/2017

Niet gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets Om de sport verder te professionaliseren was er een hoge nood aan een wedstrijdprogramma. Normaal was de einddatum voorzien in 2020 maar aangezien de nood zo hoog was, werd het wedstrijdprogramma begin dit jaar reeds aangemaakt. Voor aanvang van het wedstrijdseizoen was het wedstrijdprogramma klaar. Alle wedstrijden nationale voltigewedstrijden werden verwerkt met dit programma.

© VLP 164

165


Sportieve werking

Sportieve werking

B. Conclusie SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

14

Tegen eind 2020 is er een wedstrijdprogramma beschikbaar voor voltige.

01

VLP analyseert de administratieve verwerking van een nationale voltigewedstrijd.

30/12/2017

Gerealiseerd

02

VLP maakt een analyse voor het wedstrijdprogramma voltige.

30/12/2017

Gerealiseerd

30

03

VLP vraagt offertes op voor de opmaak van het wedstrijdprogramma voltige.

2/02/2018

Gerealiseerd

30

04

Het wedstrijdprogramma voltige wordt getest en geoptimaliseerd.

2/02/2019

Gerealiseerd

05

Tegen eind 2020 wordt het wedstrijdprogramma gebruikt op alle nationale voltigewedstrijden.

30/12/2020

Gerealiseerd

30 30 30 30

30

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

De financiële afrekening voor de discipline voltige werd herberekend. Vanuit de administratie was het noodzakelijk dat er een aangepaste afrekening werd opgemaakt analoog de andere disciplines. In overleg met commissieleden, organisatoren en de VLP-administratie werd een consensus bereikt. Gedurende het volledige wedstrijdseizoen werd de nieuwe financiële afrekening toegepast.

DOMEIN

30

OD

A. Onderwerp en situatieschets Rapportering 2017

B. Conclusie DOMEIN

SD

30

01

Tegen eind 2020 is de werking VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

15

Tegen eind 2018 verloopt de afrekening van de voltige analoog met de andere disciplines.

01

02

30

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

VLP stelt een financieel plan op voor voltige.

15/03/2017

Gerealiseerd

VLP evalueert het financieel plan tegen eind 2017.

31/12/2017

Gerealiseerd

A. Onderwerp en situatieschets De sportieve architecten vinden het interessant om een draaiboek op te maken voor de organisatoren. Jammer genoeg werd dit voor de discipline voltige niet gerealiseerd aangezien er andere prioriteiten waren.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

01

Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd (idem support SD01).

30

17

Tegen eind 2020 is 4/5 van de organisatoren tevreden met de informatiestroom vanuit VLP.

30

09

VLP maakt een disciplinespecifiek draaiboek op voor organisatoren voltige.

30

2017

Rapportering 2017

31/12/2017

Niet gerealiseerd

© VLP

166

167


VORMINGSARCHITECTEN

168

© VLP

169


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

VORMINGSARCHITECTEN 1.

Algemeen

Het domein van de vormingsarchitecten situeert zich binnen de Vlaamse Liga Paardensport vzw naast de domeinen support, clubsupport, topsport en de sportieve architecten. Het domein van de vormingsarchitecten omvat onder andere de (kader)opleidingen, brevettenwerking, bijscholingen, het ethisch verantwoord sporten, het medisch verantwoord sporten en veiligheid.

1.1.

Inleiding

1.1.1.

Samenstelling

1.1.3. Evaluatie Het domein van de vormingsarchitecten heeft als voornaamste taak het organiseren en vormgeven van opleidingen, in de breedste zin van het woord. Binnen de werking van VLP betekent dit dat de vormingsarchitecten verantwoordelijk zijn voor alles wat te maken heeft met trainersopleidingen, rijopleidingen en bij- en nascholingen. Bij deze laatste horen ook het opleidingen en begeleiden van docenten en examinatoren. Onder rijopleidingen hoort ook de brevettenwerking. Enkel opleidingen van juryleden en specifieke sporttechnische stages worden georganiseerd door de sportieve architecten of door het luik topsport.

Het domein van de vormingsarchitecten bestaat uit twee gemotiveerde medewerkers die elk een uitgebreid takenpakket hebben. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de leden van het domein. Donaat Brondeel Donaat is directeur sportkaderopleiding bij VLP. Hij werkt op zelfstandige basis. Hij neemt de coördinatie van de kadervorming op zich en doet dit in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS). Concreet coördineert hij de cursusinhouden en vormt hij de docenten. Er heerst bovendien een nauwe samenwerking met de technisch directeur topsport (TDT) en met de sporttechnisch coördinator (STC). Binnen VLP zijn dit respectievelijk Evi Vereecke (domein topsport) en Valérie Van Slycke (domein vormingsarchitecten).

Valérie Van Slycke Valérie is verantwoordelijk voor de opleidingen en kadervorming. Voor Sport Vlaanderen is zij onze sporttechnisch coördinator. Ze staat in voor de coördinatie van de opleidingen. Het gaat hier o.a. om de VTS-cursussen en de bijscholingen (m.u.v. die voor de officials). Samen met Féline Snoeck en Ellen Mallezie (beiden domein clubsupport) ondersteunt ze de brevettenwerking. Ze is tevens verantwoordelijk voor het ethisch en medisch verantwoord sporten (dossiers EVS & MVS) en was in 2017 het aanspreekpunt integriteit (API) binnen VLP.

© VLP

1.1.2. Doel van de vormingsarchitecten Binnen het domein van de vormingsarchitecten zitten alle taken met betrekking tot opleiding en dit in de breedste zin van het woord. Donaat en Valérie staan in voor het optimaliseren en organiseren van bijscholingen, de brevettenwerking en trainersopleidingen. Daarnaast nemen ze ook het opleiden en bijscholen van docenten en examinatoren voor hun rekening. Het domein vormingsarchitecten werkt heel nauw samen met het domein clubsupport en met topsport. Dit omdat de vormingsarchitecten instaan voor opleidingen van basis tot top. De basis vind je voornamelijk terug in de clubs en de top uiteraard in de topsport.

170

171


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

 Duidelijke opbouw: Eerst en vooral zou deze structuur een duidelijke opbouw voor clubs en lesgevers met zich mee moeten brengen. De brevettenwerking begint op een basisniveau en gaat door tot het nationale niveau in de verschillende disciplines.  Meer richten op motorische vaardigheden voor kinderen: De basisbrevetten zijn vooral gericht op het aanleren van de basis motorische vaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij tot betere prestatie op latere leeftijd en zorgen tegelijk voor meer succeservaring bij het aanleren van sport specifieke aspecten.  Meer tussenstapjes voor beginners: De nieuwe structuur moet leiden naar meer tussenstapjes voor beginnende ruiters en vooral beginnende kinderen. Dit zal zorgen voor meer duidelijke tussendoelen, wat dan weer de uitdaging en de succeservaring moet bevorderen.  Meer bekendheid van de kleinere disciplines: De brevettenwerking is zodanig uitgebouwd dat men op clubniveau een brevet in de verschillende disciplines zal kunnen halen. Op die manier hoopt VLP meer bekendheid te verwerven voor de kleinere disciplines. VLP zal hun clubs dan ook begeleiden bij het integreren van deze, voor hen soms onbekende, disciplines in hun clubwerking.  Langere binding van leden: Doordat er enerzijds meer verschillende brevetten zijn op een basisniveau en anderzijds binnen een discipline meerdere stappen zijn, zullen clubs hun leden langer kunnen binden. Daar er vaak na het halen van een B-brevet weinig uitdaging te vinden is voor de recreatieve ruiter, zal de brevettenwerking meer mogelijkheden bieden voor VLP-clubs om hun leden uit te dagen en aan de club gebonden te blijven.  Mensen met een beperking betrekken binnen de brevettenwerking:

© VLP Eén van de belangrijkste taken afgelopen jaar was een leidraad ontwikkelen waarop alles van opleidingen kon gebaseerd worden. De bedoeling hiervan is een duidelijke structuur te creëren voor clubs, ruiters, ouders, trainers en lesgevers… Kortom alle stakeholders uit de paardensport. Uit dat idee is de leerlijn paardrijden (olympische disciplines) ontstaan. Deze leerlijn is een leidraad doorheen het leren paardrijden. Van de basis tot aan de topsport binnen de olympische disciplines. De leerlijn is gebaseerd op het Long Therm Athlete Development Framework dat ook in andere sporttakken gebruikt wordt. Er wordt rekening gehouden met de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling van de sportbeoefenaars. Wat iemand kan op welke leeftijd staat dus centraal en wordt gekoppeld aan de vaardigheden die nodig zijn binnen de paardensport. Een brede aanpak op jonge leeftijd moet er voor zorgen dat jonge kinderen zich verder ontwikkelen als echte atleten, die eventueel op latere leeftijd de nodige vaardigheden hebben om binnen een andere discipline van de paardensport succesvol te zijn.

VLP ging in 2017 van start met het uitwerken van een brevet voor mensen met een beperking. Naast de brevettenwerking en trainersopleidingen behoren ook bijscholingen tot het domein van de vormingsarchitecten. Het is hun taak om bijscholingen te organiseren voor alle doelgroepen (behalve officials). Het opleiden van docenten en examinatoren horen hier ook bij. In 2017 kent ook het nascholingsaanbod Initiator+ zijn bestaan. Het Initiator+ nascholingsaanbod heeft als doel de vernieuwingen die de opleiding afgelopen periode heeft doorgemaakt, aan te bieden aan mensen die eerder al een initiatordiploma behaalden. In de toekomst zal dit aanbod dan ook uitgebreid worden voor de andere opleidingen.

Het ontwikkelen van deze leerlijn geeft veel voordelen voor het uitbouwen van een relevante en kwaliteitsvolle kaderopleiding. Op basis daarvan werden dus ook de kaderopleidingen grondig herzien. De initiatoropleiding kende in 2016 de grootste verandering, maar werd ook in 2017 verder bijgestuurd op basis van de leerlijn. In 2017 was de instructeur B opleiding aan de beurt en in 2018 zullen de grootste veranderingen voor trainer B en trainer A volgen. Samen met de opleidingen zelf werden ook de toelatingsproeven grondig geëvalueerd. De input van het domein clubsupport en het topsportdomein is hierbij van groot belang. Verder gingen de vormingsarchitecten in 2017, in samenwerking met het domein clubsupport, op zoek naar een manier om meer structuur te bieden qua rijopleidingen, opnieuw met de leerlijn als basis. Daarom organiseerden deze twee domeinen “Brevetten 2020”. Dit was een nieuw concept waarbij verschillende stakeholders (examinatoren brevetten, lesgevers en trainers, clubverantwoordelijken, ouders…) hun mening over de huidige brevettenwerking konden uiten. Ook ideeën voor de toekomst konden gedeeld worden. Op basis van deze bijeenkomsten werd een nieuwe brevettenstructuur uitgetekend. Deze nieuwe structuur moet een aantal voordelen met zich meebrengen.

© VLP 172

173


Vormingsarchitecten

1.2.

Vormingsarchitecten

VTS-opleidingen

Rijvaardigheidsproeven instructeur B

In 2017 werden een heel aantal VTS-opleidingen aangeboden vanuit de paardensport. De opleidingen werden o.a. ook ingepast in de leerlijn paardrijden. Onze sport evolueert doorheen de jaren. Dat wil zeggen dat ook onze trainers en lesgevers ook zullen moeten evolueren. Daarom ging het domein van de vormingsarchitecten in samenwerking met de denkcel paardrijden op zoek naar een geschikte invulling voor de verschillende trainersopleidingen in het werkveld. Hierdoor werden er een aantal aanpassingen gedaan binnen de sportkaderopleidingen. Deze waren zowel inhoudelijk als organisatorisch. VLP beoogt een kwalitatieve opleiding voor al haar trainers en lesgevers.

1.2.1. Toelatingsproeven A. Overzicht en situatieschets Om te achterhalen of toekomstige lesgevers voldoende sporttechnische kennis hebben, heeft de denkcel paardrijden reeds enkele jaren geleden beslist een aantal toelatingsvoorwaarden te koppelen aan de VTS-opleidingen paardrijden. Samen met een flinke screening van de cursussen en inhoud van de opleidingen werden ook de toelatingsproeven onder de loep genomen in 2017. Nadat al eerder, in 2016, de toelatingsvoorwaarden voor de initiatoropleiding werden aangepast, werd in 2017 gezocht naar geschikte toelatingsvoorwaarden voor instructeur B, trainer B en trainer A. Tot zover werden voor de opleiding instructeur B drie nieuwe proeven uitgeschreven. Dit voor de disciplines dressuur, springen en eventing. Deze laatste is er voor het eerst in 2017 nadat werd besloten een opleiding instructeur B eventing op te starten in 2018. Met de aanpassing van de toelatingsproeven wil VLP graag de doorstroom van initiator naar instructeur B verbeteren. Daar de oude proeven voornamelijk gericht waren op de vaardigheden van het paard, wil VLP graag de focus meer op de sportbeoefenaars leggen. Dat wil zeggen dat de nieuwe proeven toegankelijker zullen zijn en eerder de technische kennis van de sportbeoefenaars gaan aftoetsen. Dit wil echter niet zeggen dat de proeven daardoor makkelijker geworden zijn.

B. Overzicht van de cijfers Hieronder wordt het overzicht van de plaatsen waar in 2017 rijvaardigheidsproeven plaatsvonden weergegeven. Club

Provincie

Aantal momenten

Dressuur

Jumping

Eventing

Sport Vlaanderen Waregem

West-Vlaanderen

2

x

x

x

Oud-Heverlee

Vlaams-Brabant

1

x

x

Paardenhumaniora Bilzen

Limburg

2

x

x

Paardenhumaniora Torhout

West-Vlaanderen

2

X

x

Syntra Sint-Niklaas

Oost-Vlaanderen

2

x

x

Tabel 1: Overzicht plaatsen rijvaardigheidsproeven 2017

Datum

Plaats

Dressuur

Jumping

Eventing

Totaal

G

NG

G

NG

G

NG

G

NG

02/02/2017

Torhout

2

3

2

2

n.v.t.

n.v.t.

4

5

16/02/2017

Bilzen

5

5

7

2

n.v.t.

n.v.t.

12

7

02/04/2017

Waregem

5

0

6

0

n.v.t.

n.v.t.

11

0

30/05/2017

Sint-Niklaas

6

1

4

1

n.v.t.

n.v.t.

10

2

01/06/2017

Sint-Niklaas

0

0

3

1

n.v.t.

n.v.t.

3

1

08/06/2017

Bilzen

3

1

3

1

n.v.t.

n.v.t.

6

2

02/10/2017

Torhout

3

6

0

8

n.v.t.

n.v.t.

3

14

08/10/2017

Waregem

3

3

5

9

2

0

10

12

09/12/2017

Oud-Heverlee

4

2

1

3

n.v.t.

n.v.t.

5

5

31

21

31

27

2

0

64

48

Totaal

Tabel 2: Overzicht resultaten rijvaardigheidsproeven instructeur B (G = geslaagd en NG = niet geslaagd)

In 2017 hebben in totaal 64 personen één van de toelatingsvoorwaarden behaald door deel te nemen aan een rijvaardigheidsproef instructeur B. 48 personen slaagden echter niet na deelname aan rijvaardigheidsproeven.

Rijvaardigheidsproeven trainer B Datum

Plaats

Dressuur

Jumping

Eventing

Totaal

G

NG

G

NG

G

NG

G

NG

02/02/2017

Torhout

0

0

1

2

n.v.t.

n.v.t.

1

2

16/02/2017

Bilzen

1

0

5

0

n.v.t.

n.v.t.

6

0

02/04/2017

Waregem

1

2

0

2

n.v.t.

n.v.t.

1

4

30/05/2017

Sint-Niklaas

5

2

5

1

n.v.t.

n.v.t.

10

3

08/06/2017

Bilzen

0

2

1

0

n.v.t.

n.v.t.

1

2

7

6

12

5

n.v.t.

n.v.t.

19

11

Totaal

Tabel 3: Overzicht resultaten rijvaardigheidsproeven instructeur B (G = geslaagd en NG = niet geslaagd)

Voor de rijvaardigheidsproeven van trainer B slaagden 19 personen, terwijl 11 personen niet voldeden aan één van de toelatingsvoorwaarden, nl. de rijvaardigheidsproef.

© VLP 174

175


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

Rijvaardigheidsproeven trainer A Datum

Plaats

Dressuur

Jumping

Eventing

Totaal

G

NG

G

NG

G

NG

G

NG

16/02/2017

Bilzen

1

1

4

0

n.v.t.

n.v.t.

5

1

02/04/2017

Waregem

0

1

1

0

n.v.t.

n.v.t.

1

1

30/05/2017

Sint-Niklaas

1

0

5

0

n.v.t.

n.v.t.

6

0

08/06/2017

Bilzen Totaal

1

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

1

0

3

2

10

0

0

0

13

2

VLP en de Vlaamse Trainersschool organiseren jaarlijks talrijke opleidingen voor toekomstige lesgevers en trainers. De opleidingen bestaan uit vijf niveaus: aspirant-initiator, initiator, instructeur B, trainer B en trainer A. Deze opleidingen kennen een sequentieel vervolg. Elke opleiding, met uitzondering van de aspirant-initiator, bestaat uit vier modules. De cursisten dienen op het eind van de opleiding een theoretische en praktische proef af te leggen. Om een duidelijke opbouw te garanderen zijn de verscheidene opleidingen gebaseerd op de leerlijn paardrijden. VLP heeft een koppeling gemaakt van de trainersopleidingen met de vaardigheden van paard en ruiter per fase. Elke trainersopleiding zal dus afgestemd zijn op het aanleren van de nodige vaardigheden van één of twee fases uit de leerlijn. Gedurende de aspirant-initiator, initiator en instructeur B opleidingen ligt de nadruk vooral bij de sportbeoefenaar, waarna de nadruk in de trainer B en trainer A geleidelijk aan naar de combinatie verschuift.

Tabel 4: Overzicht resultaten rijvaardigheidsproeven trainer A (G = geslaagd en NG = niet geslaagd)

Ook slaagden nog 13 personen voor de rijvaardigheidsproeven van trainer A. Twee personen haalden de eindtermen hiervan niet.

Initiator

Instructeur B

Trainer B

Totaal

Trainer A

#RV

#

G

NG

#

G

NG

#

G

NG

#

G

NG

#

G

NG

2014

10

167

117

50

23

18

5

5

4

1

2

1

1

197

140

57

2015

8

88

57

31

32

15

17

2

2

0

1

0

1

123

74

49

2016

2

0

0

0

26

15

11

4

4

0

0

0

0

30

19

11

2017

3

0

0

0

31

21

10

5

1

4

2

1

1

38

23

15

Tabel 5: Overzicht door VLP georganiseerde rijvaardigheidsproeven, geslaagden en niet-geslaagden van 2014-2017

C. Conclusie Zoals eerder vermeld is er sinds 2016 geen rijvaardigheidsproef meer als toelatingsvoorwaarde voor de initiatoropleidingen. Dit zorgt ervoor dat het totale aantal examenmomenten enorm is afgenomen doorheen de jaren. Dit heeft een onmiddellijk gevolg op het aantal deelnemers, dat ook doorheen de jaren een dalend verloop kent. Zoals dus vermeld is de grootste daling waar te nemen van 2015 naar 2016 (-75,61%). Dit omdat in 2016 nog op een groot deel van de momenten de rijvaardigheid initiator werd afgenomen. Het aantal deelnemers voor rijvaardigheidsproeven instructeur B zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, met 19,23%. Hopelijk zet deze trend zich verder de komende jaren. Het is momenteel moeilijk te besluiten of de toelatingsproeven daadwerkelijk toegankelijker zijn geworden, daar deze nieuwe proeven maar in de tweede helft van het jaar voor het eerst werden georganiseerd. De rijvaardigheidsproeven trainer B en trainer A werden de laatste keer door VLP georganiseerd in april 2016. Daar slaagde nog één persoon voor de trainer B en één persoon voor de rijvaardigheid trainer A. Tijdens deze organisatie werden nog de oude proeven gebruikt. De nieuwe toelatingsvoorwaarden zullen pas in 2018 van start gaan. Er zal geen technische proef meer gereden worden maar toekomstige trainers zullen aan de hand van een portfolio hun kennis en ervaring moeten kunnen aantonen.

1.2.2.1. Aspirant-initiator

1.2.2. VTS-opleidingen

© VLP

© VLP 176

177


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

A. Overzicht en situatieschets

Aspirant-initiator 2017

De aspirant-initiator opleiding is de enige opleiding die niet verplicht is in de sequentiële volgorde van trainersopleidingen. De aspirant-initiator wordt gezien als de assistent van de lesgever. Het assisteren bij beginnerslessen, de eerste gewenning en het leren opzadelen aan nieuwkomers zijn nog maar enkele van de taken van de aspirant-initiator. We situeren de aspirant-initiator vooral in clubverband.

Plaats

Vanaf 2017 kunnen clubverantwoordelijken zelf een aanvraag indienen om een aspirant-initiatoropleiding aan te bieden in hun club. VLP zorgt voor een erkend docent en de geslaagden krijgen op het einde van de rit een getuigschrift, uitgereikt door Sport Vlaanderen. Vanaf 15 jaar kan er gestart worden met de opleiding.

B. Overzicht van de cijfers Overzicht gediplomeerden 2014 #

2016

2015

Assimilatie EVC

#

#

Assimilatie EVC

2017

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

Deelnemers

G

NG

Slagingspercentage

Waregem

7

3

4

42,86%

Waregem

14

14

0

100,00%

Heuvelland

7

7

0

100,00%

Diksmuide

9

4

5

44,44%

Heuvelland

2

2

0

100,00%

Waregem

5

5

0

100,00%

35

9

Gem: 81,22%

Torhout

geannuleerd

Torhout

geannuleerd

Torhout

geannuleerd

Diksmuide

geannuleerd

Waregem

geannuleerd

Waregem

geannuleerd

Waregem

geannuleerd

Aspirant-initiator

17

0

0

0

0

0

48

0

0

35

0

0

Initiator

149

7

0

224

13

0

179

5

0

110

6

2

Instructeur B dressuur

10

0

0

20

1

0

28

0

0

4

0

0

Instructeur B jumping

21

0

0

13

0

0

29

0

0

19

0

0

Trainer B dressuur

3

0

0

7

1

0

4

1

1

1

0

0

Tabel 8: Overzicht geslaagden aspirant-initiator 2017

Trainer B jumping

3

0

0

7

1

0

6

1

0

5

0

0

(G = geslaagd, NG = niet geslaagd)

Trainer B eventing

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Trainer A dressuur

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In totaal behaalden 35 personen het attest van aspirant-initiator in 2017. Dit is een gemiddeld slagingspercentage van 81,22% overheen de zes cursussen. Negen personen slaagden niet.

Trainer A jumping

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A eventing

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

10

0

272

17

0

295

8

1

174

6

2

Totaal

Tabel 6: Overzicht gediplomeerde trainers afgestudeerd in resp. 2014, 2015, 2016 en 2017

In 2017 werden 35 attesten aspirant-initiator uitgereikt. Deze werden allemaal behaald door het volgen van een opleidingen in één van de VLP-clubs. Overzicht aantal opleidingen aspirant-initiator

44

Aspirant-initiator 2016 Plaats

Deelnemers

G

NG

Slagingspercentage

Genk

8

8

0

100,00%

Waregem

11

10

1

90,91%

Waregem

11

11

0

100,00%

Diksmuide

5

4

1

80,00%

Diksmuide

9

9

0

100,00%

Genk

6

6

0

100,00%

50

48

2

Gem: 95,15%

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

0

0

0

0

Limburg

0

0

1

0

Tabel 9: Overzicht geslaagden aspirant-initiator 2016

Oost-Vlaanderen

0

0

0

0

West-Vlaanderen

2

0

5

6

(G = geslaagd, NG = niet geslaagd)

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Totaal

2

0

6

6

Tabel 7: Opleidingen aspirant-initiator per provincie

Er werden in totaal zes opleidingen aspirant-initiator georganiseerd in 2017. Dat is evenveel als in 2016. In 2015 waren er geen opleidingen aspirant-initiator, terwijl er in 2014 twee cursussen waren.

178

Totaal

Totaal

In 2016 slaagden maar liefst 58 personen van de 50 personen die startten aan de opleiding aspirant-initiator. Dit is een gemiddeld slagingspercentage van 91,15% (zie tabel 9). Aspirant-initiator 2015 In 2015 werden geen opleidingen aspirant-initiator georganiseerd. Tabel 10: Overzicht geslaagden aspirant-initiator

In 2015 werden zoals eerder aangegeven geen opleidingen aspirant-initiator georganiseerd.

179


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

B. Overzicht van de cijfers

Aspirant-initiator 2014 Plaats Heuvelland

Deelnemers

G

NG

Slagingspercentage

6

6

0

100,00%

Heuvelland

11

11

0

100,00%

Totaal

17

17

0

Gem: 100,00%

Overzicht gediplomeerden 2014 #

2016

2015

Assimilatie EVC

#

#

Assimilatie EVC

2017

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

Aspirant-initiator

17

0

0

0

0

0

48

0

0

35

0

0

Tabel 11: Overzicht geslaagden aspirant-initiator (G = geslaagd, NG = niet geslaagd)

Initiator

149

7

0

224

13

0

179

5

0

110

6

2

In 2014 kregen alle deelnemers (17) het attest aspirant-initiator na deelname aan de cursus (zie tabel 11).

Instructeur B dressuur

10

0

0

20

1

0

28

0

0

4

0

0

Instructeur B jumping

21

0

0

13

0

0

29

0

0

19

0

0

Trainer B dressuur

3

0

0

7

1

0

4

1

1

1

0

0

Trainer B jumping

3

0

0

7

1

0

6

1

0

5

0

0

Trainer B eventing

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Trainer A dressuur

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A jumping

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A eventing

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

10

0

272

17

0

295

8

1

174

6

2

C. Conclusie Het aantal opleidingen aspirant-initiator is doorheen de jaren gestegen (200,00% in vergelijking met 2014). Echter is er een stagnatie vast te stellen in vergelijking met vorig jaar, waarbij zowel in 2016 als 2017 zes aspirant-initiatoropleidingen werden georganiseerd. De aspirant-initiatoropleiding is een ideale voorbereiding op de opleiding initiator, waarvoor reeds twee jaar een lange wachtrij bestaat. Of de stijging aan opleidingen een gevolg is van deze wachtrij kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar dit kan wel een reden zijn.

Totaal

Tabel 12: Overzicht gediplomeerde trainers afgestudeerd in resp. 2014, 2015, 2016 en 2017

Naast de wachtende deelnemers voor de initiatoropleiding is de aspirant-initiatoropleiding een troef dat de club kan bieden aan hun recreatieve en competitieve leden. Het kunnen aanbieden van o.a. een opleiding kan een positief aspect zijn naar ledenbinding toe. Met de aspirant-initiator is dit mogelijk want, mits te voldoen aan enkele kleine basisvoorwaarden, kan elke club een opleiding aanvragen. Deze opleidingen gaan door in de eigen club.

In 2017 werden er in totaal 110 initiators gevormd. Zes onder hen verkregen hun diploma via assimilatie en twee daarvan via een EVC-procedure.

Overzicht aantal opleidingen initiator

1.2.2.2. Initiator A. Overzicht en situatieschets De opleiding tot initiator is de eerste echte opleiding als lesgever. Men kan aan deze opleiding beginnen wanneer men in het bezit is van het B-brevet en 17 jaar is of wordt in het jaar dat de cursus start. Binnen de initiatoropleiding hoeven de cursisten zelf niet te rijden. Deze opleiding is geheel gericht naar het leren lesgeven. Door middel van de toelatingsvoorwaarden (B-brevet) zouden cursisten reeds de nodige technische kennis moeten bezitten die ze nodig hebben om aan de gekoppelde doelgroep les te kunnen geven. Er gaat dus geen extra toelatingsproef aan vooraf. Ook voor de initiator gebeurde een koppeling met de leerlijn paardrijden. De inhoud van de opleiding werd volledig aangepast aan lesgevers voor beginnende ruiters. Dit kunnen enerzijds kinderen zijn, maar de opleiding is ook gericht naar beginnende volwassenen. Aangezien het belangrijk is dat de eerste ervaring naast en op het paard positief is, vraagt dit een aparte aanpak. Deze lesgevers zijn ideaal inzetbaar op sportkampen en in de clublessen.

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

0

1

2

2

Limburg

1

3

2

1

Oost-Vlaanderen

2

1

3

0

West-Vlaanderen

4

4

4

4

Vlaams-Brabant

1

8

4

0

Totaal

8

17

15

7

Tabel 13: Aantal opleidingen initiator per provincie

In 2017 werden er zeven opleidingen initiator georganiseerd verdeeld over drie verschillende provincies. Deze opleidingen staan los van de opleidingen die via de paardenhumaniora en het volwassenenonderwijs (Syntra) kunnen worden gevolgd.

De opleiding telt in totaal 88 uren verdeeld over vier modules. Module 1 en 2 zijn theoretische modules. Module 3 is praktijk en module 4 is de stagemodule. Er kunnen maximum 16 cursisten deelnemen aan module 3. Dit wil zeggen dat er per georganiseerde opleiding maximum 16 personen hun diploma kunnen behalen. Dit maximum wordt opgelegd om de kwaliteit van de praktijklessen hoog te houden.

Š VLP 180

Š VLP 181


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

#

G

NG

%

#

G

NG

%

#

G

NG

%

#

G

NG

%

Genk

16

15

1

93,70%

17

16

1

94,12%

18

15

3

83,33%

17

16

1

94,21%

Kontich

17

16

1

94,12%

17

16

1

94,12%

17

14

3

82,35%

16

15

1

93,75%

Heist-opden-Berg

18

10

8

55,56%

18

10

8

55,56%

18

10

8

55,56%

18

15

3

83,33%

Waregem

14

11

3

78,57%

16

10

6

62,50%

17

14

3

82,35%

17

17

0

100,00%

Waregem

16

15

1

93,70%

15

14

1

93,33%

18

14

4

77,78%

15

14

4

93,33%

Diksmuide

17

15

2

88,24%

20

16

4

80,00%

18

16

2

88,89%

18

17

1

94,44%

Diksmuide

14

12

2

85,71%

15

12

3

80,00%

15

9

6

60,00%

15

14

1

93,33%

Totaal

1.2.2.3. Instructeur B A. Overzicht en situatieschets De instructeur B opleiding is enkele jaren terug tussen de initiator en trainer B toegevoegd, omdat de stap van initiator naar trainer B te groot was. Echter was de plaats van de instructeur B in het paardenlandschap niet volledig duidelijk. Dankzij de leerlijn paardrijden en bijkomende aanpassingen aan de inhoud van de opleiding, is VLP erin geslaagd een duidelijke plaats te geven aan deze doelgroep. De instructeur B is de lesgever voor beginnende wedstrijdruiters en de betere recreanten. Dit betekent dat de instructeur B nog steeds een plaats heeft in de club, maar eerder meer individuele begeleiding zal voorzien. Vanaf de instructeur B opleiding kan men een voorkeursdiscipline kiezen. Momenteel is er keuze tussen de disciplines dressuur en springen. Vanaf 2018 zal daar ook eventing bijkomen.

112 94 18 84,23% 118 94 24 79,95% 121 92 29 75,75% 116 108 11 93,20%

Opnieuw wordt de opleiding verdeeld over vier modules. Module 1 is, zoals ook bij de andere opleidingen, sporttakoverschrijdend. Vanaf de instructeur B opleiding kunnen cursisten er voor kiezen module 1 bij instructeur B opleidingen van andere sporttakken te volgen.

Tabel 14: Overzicht geslaagden en niet-geslaagden initiatoropleidingen 2017 (# = aantal deelnemers, G = geslaagd, NG = niet geslaagd en % = slagingspercentage)

B. Overzicht van de cijfers

In tabel 14 wordt een voorstelling gemaakt van het aantal geslaagden (G), het aantal niet-geslaagden (NG) en het slagingspercentage (%) per cursus per module in 2017.

Overzicht gediplomeerden

C. Conclusie Zoals raadpleegbaar in tabel 13 kan er afgeleid worden dat er minder opleidingen initiator waren in 2017 in vergelijking met 2014, 2015 en 2016 (resp. -12,50%, -58,52% en 53,33%). De daling kan te verklaren zijn door de aanpassingen die werden doorgevoerd aan de opleidingen initiator. Niet enkel werd deze opleiding langer (gemiddeld verspreid over twee Ă drie maanden), ook de kwaliteit werd sterker bewaakt. In die zin dat de eis van de federatie ten opzichte van de cursusplaatsen ook zwaarder geworden is. Dit heeft twee negatieve gevolgen. Ten eerste zijn er minder cursusplaatsen die voldoen aan de eisen. Ten tweede is de werklast voor de club groter geworden waardoor dit niet altijd in te passen is in hun lopende werking. Daarnaast kunnen er maar maximaal 16 personen deelnemen aan module 3 en 4 van de opleiding. Echter is deze verandering er gekomen om de kwaliteit van de opleiding te verhogen en zo ook betere lesgevers af te leveren, wat dan weer voordelige gevolgen van de aanpassingen zijn. Er is dus sprake van een hele evolutie in de opleiding initiator, waardoor het format anders geworden is. Vandaar zijn de cijfers op dit moment (2017) moeilijk te vergelijken met deze uit 2014, 2015 en 2016. Er zou kunnen vastgesteld worden dat er veel minder lesgevers initiator zijn afgeleverd in 2017 in vergelijking met 2014, 2015 en 2016. Wat ook gesteld kan worden is dat 94 personen module 1 en 2 behaalden. 92 personen behaalden module 3 en 108 personen module 4. In tabel 18 is het totaal aantal geslaagden terug te vinden (incl. personen via de paardenhumaniora en Syntra). In totaal hebben 110 personen hun initiatordiploma behaald. Zes daarvan behaalden dit via een assimilatie en twee van hen volgden de EVC-procedure.

2014 #

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

#

2017

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

Aspirant-initiator

17

0

0

0

0

0

48

0

0

35

0

0

Initiator

149

7

0

224

13

0

179

5

0

110

6

2

Instructeur B dressuur

10

0

0

20

1

0

28

0

0

4

0

0

Instructeur B jumping

21

0

0

13

0

0

29

0

0

19

0

0

Trainer B dressuur

3

0

0

7

1

0

4

1

1

1

0

0

Trainer B jumping

3

0

0

7

1

0

6

1

0

5

0

0

Trainer B eventing

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Trainer A dressuur

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A jumping

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A eventing

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

10

0

272

17

0

295

8

1

174

6

2

Totaal

Tabel 15: Overzicht gediplomeerde trainers afgestudeerd in resp. 2014, 2015, 2016 en 2017

In 2017 behaalden vier personen het diploma instructeur B dressuur en 19 personen het diploma instructeur B jumping.

Als een vergelijking wordt gemaakt ten opzichte van de vorige jaren (tabel 18) zijn er 26,17% minder nieuwe initiators dan in 2014, 50,89% minder dan in 2015 en 38,55% minder dan in 2016. Ook dit is te wijten aan de aanpassing betreffende het maximum aantal deelnemers per opleiding en de langere duur van de opleiding. Daarnaast zijn er ook minder cursussen georganiseerd. Momenteel is de vraag naar een opleiding initiator groter dan het aanbod. De bedoeling is dan ook om het aantal opleidingen opnieuw verder uit te bouwen in de toekomst. Echter moet er streng gewaakt worden over de kwaliteit en zullen er nog meer docenten moeten worden opgeleid om meer cursussen te kunnen voorzien. Geleidelijk aan wordt er geprobeerd de geografische spreiding over Vlaanderen evenredig te verdelen, door op zoek te gaan naar geschikte en bereidwillige VLP-clubs in de verschillende Vlaamse provincies.

2016

2015

Georganiseerde opleidingen instructeur B 2014 M1+2

2015

M3+4D M3+4S M1+2

2016

M3+4D M3+4S M1+2

2017

M3+4D M3+4S M1+2

M3+4D M3+4S

Antwerpen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limburg

1

0

0

1

1

1

ANUL

0

1

Oost-Vlaanderen

0

0

0

1

1

1

0

0

0

West-Vlaanderen

1

1

2

2

1

1

2

1

1

Vlaams-Brabant

0

1

0

1

0

1

0

1

1

Totaal

2

2

2

5

3

4

2

2

3

Geen cijfers beschikbaar

Tabel 16: Overzicht georganiseerde opleidingen instructeur B

182

183


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

In tabel 16 wordt een overzicht gegeven van de georganiseerde modules van de instructeur B opleiding. Zoals eerder vermeld kan men module 1 volgen tijdens opleidingen binnen andere sporttakken. De cijfers in tabel 13 voor module 1 duiden dus op de organisatie van een hippisch gerichte module 1.

1.2.2.4. Trainer B A. Overzicht en situatieschets In de trainer B opleiding kan men als lesgever verder ontwikkelen in de gekozen discipline. Deze disciplines zijn dressuur, jumping en eventing. De trainer B eventing opleiding kan je enkel volgen indien je zowel in het bezit bent van een diploma instructeur B dressuur als jumping. VLP wil dit in de toekomst aanpassen door een opleiding instructeur B eventing aan te bieden.

Instructeur B Waregem #

G

NG

Slagingspercentage

Module 1

13

10

3

76,92%

Module 2

16

9

7

56,25%

De trainer B wordt gevormd voor het begeleiden van ruiters op nationaal niveau en ervaren ruiters met jonge paarden. Ook deze opleiding bestaat evenzeer uit vier modules.

B. Overzicht van de cijfers

Tabel 17: Overzicht geslaagden instructeur B Waregem 2017

Instructeur B jumping Waregem #

G

NG

Slagingspercentage

Module 3

7

6

1

85,71%

Module 4

7

7

0

100,00%

Tabel 18: Overzicht geslaagden instructeur B jumping Waregem 2017

Instructeur B dressuur Heist-op-den-Berg #

G NG Slagingspercentage

Module 3

8

8

0

100,00%

Module 4

8

8

0

100,00%

Tabel 19: Overzicht geslaagden instructeur B dressuur Waregem 2017

Het aantal geslaagden (G), niet-geslaagden (NG) en het slagingspercentage (%) per cursus per module is terug te vinden in tabellen 17, 18 en 19.

C. Conclusie In totaal werd in 2017 tweemaal module 1 en 2 georganiseerd van de instructeur B opleiding. Ook module 3 dressuur werd tweemaal georganiseerd en module 3 en 4 jumping werd driemaal georganiseerd. Deze cijfers betreffen zowel de opleidingen georganiseerd door VLP als door Syntra. VLP organiseerde namelijk zelf één keer module 1 en 2 in Waregem, één keer module 3 en 4 jumping in Waregem en één keer module 3 en 4 dressuur in Heist-op-den-Berg. In totaal behaalden vier personen het diploma instructeur B jumping en 11 personen het diploma instructeur B dressuur in 2017 via deze opleidingen. Maar liefst 82,61% van de nieuwe instructeurs zijn trainers in de discipline jumping. De overige 17,39% koos de discipline dressuur. Dit aantal is weinig als je het vergelijkt met de afgelopen jaren (zie tabel 15). De reden hiertoe is opnieuw de aanpassingen aan de opleiding. Echter werden ook twee opleidingen module 3 en 4 geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In 2014 behaalden 31 personen hun diploma instructeur B. Dit betekent een daling van 29,81%. Ook ten opzichte van 2015 en 2016 is er een daling, resp. van -30,30% en van -9,65%.

Overzicht gediplomeerden 2014 #

2016

2015

Assimilatie EVC

#

#

Assimilatie EVC

2017

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

Aspirant-initiator

17

0

0

0

0

0

48

0

0

35

0

0

Initiator

149

7

0

224

13

0

179

5

0

110

6

2

Instructeur B dressuur

10

0

0

20

1

0

28

0

0

4

0

0

Instructeur B jumping

21

0

0

13

0

0

29

0

0

19

0

0

Trainer B dressuur

3

0

0

7

1

0

4

1

1

1

0

0

Trainer B jumping

3

0

0

7

1

0

6

1

0

5

0

0

Trainer B eventing

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Trainer A dressuur

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A jumping

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A eventing Totaal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

10

0

272

17

0

295

8

1

174

6

2

Tabel 20: Overzicht gediplomeerde trainers afgestudeerd in resp. 2014, 2015, 2016 en 2017

Er behaalde slechts één persoon het trainer B diploma in de discipline dressuur en vijf personen behaalden dit in de discipline jumping. Trainer B

2014 2015

2016

2017

Module 1

1

0

1

0

Module 2

1

0

1

0

Module 3+4 Dressuur

1

1

0

0

Module 3+4 Springen

1

1

0

0

Tabel 21: Overzicht georganiseerde opleidingen trainer B

In 2017 werd geen enkele opleiding trainer B georganiseerd vanuit VLP.

C. Conclusie In 2017 werden geen opleidingen trainer B georganiseerd via VLP. Dit omdat, zoals eerder vermeld, de opleiding een grondige doorlichting gekregen heeft. Daarin werd vastgesteld dat de inhoud en huidige vorm van de trainer B opleiding niet voldoet aan de eisen in het werkveld. Toch behaalden een aantal personen hun diploma trainer B, dit via Syntra of de paardenhumaniora in Torhout of Bilzen. In 2017 behaalde één persoon het diploma trainer B dressuur en vijf personen behaalden het diploma trainer B jumping. Er zijn geen trainers B eventing gevormd in 2017.

184

185


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

1.2.2.5. Trainer A A. Overzicht en situatieschets

1.3.

In de brevettenwerking van VLP kunnen er drie soorten brevetten worden onderscheiden: de klassieke ruiterbrevetten, de menbrevetten en de westernbrevetten. Deze brevettenwerking biedt een structuur aan clubs om hun rij- of menopleiding uit te bouwen. Aan de brevetten, in de drie disciplines, worden duidelijke eindtermen gekoppeld. Dit moet clubs een duidelijk doel geven om hun leden naartoe te begeleiden.

De trainer A opleiding is de laatste in de reeks van trainersopleidingen georganiseerd door VLP en VTS. Deze opleiding stelt trainers in staat ruiters van internationaal niveau te begeleiden en het trainen van jonge paarden tot en met dit niveau.

B. Overzicht van de cijfers

De drie soorten brevetten worden hieronder afzonderlijk besproken.

1.3.1. Klassieke ruiterbrevetten

Overzicht gediplomeerden 2014 #

2016

2015

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

#

2017

Assimilatie EVC

#

Assimilatie EVC

Aspirant-initiator

17

0

0

0

0

0

48

0

0

35

0

0

Initiator

149

7

0

224

13

0

179

5

0

110

6

2

Instructeur B dressuur

10

0

0

20

1

0

28

0

0

4

0

0

Instructeur B jumping

21

0

0

13

0

0

29

0

0

19

0

0

Trainer B dressuur

3

0

0

7

1

0

4

1

1

1

0

0

Trainer B jumping

3

0

0

7

1

0

6

1

0

5

0

0

Trainer B eventing

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Trainer A dressuur

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A jumping

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trainer A eventing

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

10

0

272

17

0

295

8

1

174

6

2

Totaal

Brevettenwerking

Tabel 22: Overzicht gediplomeerde trainers afgestudeerd in resp. 2014, 2015, 2016 en 2017

In 2017 behaalde niemand het diploma trainer A.

C. Conclusie Ook de trainer A opleiding werd, om dezelfde redenen als deze van de trainer B opleiding, niet meer georganiseerd in 2017. Het is van 2013 geleden dat deze opleiding georganiseerd werd. Het zal dan ook wachten zijn op een nieuwe visietekst om de nieuwe trainer A vorm te geven. VLP verwacht dat deze ten vroegste in 2019 zal kunnen georganiseerd worden.

A. Overzicht en situatieschets

© VLP

De klassieke ruiterbrevetten bezetten het grootste aantal brevetafnames binnen de werking van VLP. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier mogelijke brevetten.  Het bekwaamheidsattest: dit attest bestaat enkel uit een praktijkgedeelte en is gericht naar kinderen jonger dan 11 jaar die graag een wedstrijdlicentie willen aanvragen.  Het A-brevet: dit brevet is het eerste uit de reeks. Het bestaat uit drie delen: praktijk dressuur, praktijk springen en theorie. Tijdens de praktijkproeven wordt een dressuurproef gereden en een parcours gesprongen.  Het B-brevet: dit brevet is het vervolg op het A-brevet. Opnieuw worden er op de brevetafname drie delen gevraagd: praktijk dressuur, praktijk springen en theorie. Ook hier wordt een dressuurproef en springparcours gereden voor de praktijkdelen, maar van een niveau hoger dan bij het A-brevet.  Het B-attest dressuur: dit attest kan afgenomen worden indien er enkel interesse is in het aanvragen van een dressuurlicentie. Er hoeft dan enkel een dressuurproef en theorie-examen te worden afgelegd. Deze personen hebben geen volledig B-brevet maar kunnen dus toch een dressuurlicentie aanvragen.

© Van den Bulck Peter 186

187


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

Voor alle brevetten kan er ook een vrijstelling toegekend worden op basis van wedstrijdresultaten van officiële wedstrijden bij een andere erkende federatie uit binnen- of buitenland, of door officiële resultaten behaald in het verleden.

Overzicht aantal deelnemers brevetafnames per geslacht MAN

Qua organisatie kan er ook een opsplitsing gemaakt worden in drie soorten van organiseren.  Gesloten brevetafname: hierbij kunnen enkel leden van de organiserende club deelnemen.  Halfopen brevetafname: hier kunnen zowel leden als niet-leden van de organiserende club deelnemen, op voorwaarde dat zij een vooropgestelde lessenreeks in de club volgen.  Open brevetafname: iedereen met een verzekering kan zich inschrijven om aan de brevetafname deel te nemen.

< 14

14 - 17

18 - 44

> 45

< 14

14 - 17

18 - 44

> 45

Totaal

Antwerpen

46

53

27

7

408

261

168

7

979

Limburg

28

20

4

2

207

128

33

2

424

Oost-Vlaanderen

65

55

29

4

367

239

131

4

894

Vlaams-Brabant

49

40

17

4

310

255

79

7

764

West-Vlaanderen

111

41

27

8

502

325

136

12

1.164

Totaal

299

209

104

25

1.794

1.208

547

32

4.218

Totaal aantal per geslacht

B. Overzicht van de cijfers Overzicht georganiseerde brevetafnames

VROUW

637

3.581

Tabel 25: Overzicht aantal deelnemers per geslacht per leeftijdsgroep

2014

2015

2016

2017

Ruiterbrevetten

252

254

251

266

Menbrevetten

16

16

16

16

Westernbrevetten

1

1

3

2

Het aantal deelnemers onderverdeeld per geslacht en per leeftijdscategorie vind je in tabel 25. Er is opnieuw een onderscheid gemaakt overheen de provincies. Er kan afgeleid worden dat er in totaal 637 mannen hun brevet hebben afgelegd en 3.581 vrouwen. Van zeven deelnemers is het geslacht niet geweten, waardoor de totalen in tabel 24 en tabel 25 niet overeenkomen. Echter zijn er wel degelijk 4.225 personen die hebben deelgenomen aan de brevetafnames.

Tabel 23: Overzicht georganiseerde brevetafnames van 2014 t.e.m. 2017

Overzicht aantal deelnemers A-brevet per provincie

In 2017 werden 266 klassieke brevetafnames georganiseerd (tabel 23). In 2016 waren dit er slechts 251, in 2015 waren dit er 254 en in 2014 nog 252. Overzicht aantal deelnemers 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

989

916

900

979

Limburg

343

399

333

424

Oost-Vlaanderen

771

895

1.028

894

Vlaams-Brabant

721

609

660

764

West-Vlaanderen

1.256

1.293

1.135

1.164

Totaal

4.080

4.112

4.056

4.225

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

616

512

492

537

Vlaams-Brabant

225

341

390

464

Limburg

461

252

223

288

Oost-Vlaanderen

454

541

317

507

West-Vlaanderen

792

807

727

744

2.548

2.453

2.149

2.540

Totaal

Tabel 26: Overzicht deelnemers A-brevet per provincie

Overzicht aantal deelnemers B-attest dressuur per provincie

Tabel 24: Aantal deelnemers aan klassieke brevetafnames van 2014 t.e.m. 2017

In tabel 24 wordt een overzicht gegeven van het aantal deelnemers aan klassieke brevetafnames verdeeld over de verschillende provincies in het jaar 2014, 2015, 2016 en 2017. In totaal waren er in 2017 4.225 deelnemers. In 2014, 2015 en 2016 waren dit er respectievelijk 4.080, 4.112 en 4.056.

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

36

25

42

45

Vlaams-Brabant

3

13

21

25

Limburg

17

8

5

6

Oost-Vlaanderen

29

36

50

28

West-Vlaanderen

24

16

16

15

109

98

134

119

Totaal

Tabel 27: Overzicht deelnemers B-attest dressuur per provincie

© VLP 188

189


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

Overzicht aantal deelnemers B-brevet per provincie

Verhouding geslaagd en niet-geslaagd t.o.v. het aantal deelnemers

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

337

379

366

397

Vlaams-Brabant

115

255

249

Limburg

293

139

Oost-Vlaanderen

238

318

West-Vlaanderen Totaal

A

B

B-dressuur

BEKW

Totaal

Gesloten

17,56%

35,63%

7,41%

35,00%

23,91%

275

Halfopen

15,64%

37,67%

22,45%

29,07%

25,55%

105

130

Open

16,41%

36,71%

18,60%

22,41%

25,13%

361

359

Totaal

16,67%

36,72%

17,65%

29,46%

24,80%

440

470

392

405

1.423

1.561

1.473

1.566

Tabel 31: Verhouding geslaagd en niet-geslaagd t.o.v. het aantal deelnemers in 2017

Tabel 28: Overzicht deelnemers B-brevet per provincie

De verhouding geslaagd/niet-geslaagd was in 2017 voor de gesloten brevetten 23,91%, voor halfopen brevetafnames 25,55% en voor open brevetafnames 25,13%.

In 2017 namen 2.540 personen deel aan klassieke A-brevetten en bekwaamheidsattesten, 119 aan een B-attest dressuur en 1.566 aan klassieke B-brevetten.

De verhouding geslaagd/niet-geslaagd was in totaal voor het A-brevet 16,76%, voor het B-brevet 36,72%, voor het B-attest dressuur 17,65% en voor de bekwaamheidsattesten 29,46%.

C. Conclusie Overzicht aantal geslaagden en niet-geslaagden per brevet per provincie in 2017 A Provincie

G

Antwerpen

421

Limburg

193

Oost-Vlaanderen

B

BEKW

Eindtotaal

G

NG

G

NG

G

NG

G

NG

273

124

36

9

40

8

770

209

64

81

49

6

0

13

18

293

131

381

74

225

134

24

4

34

18

664

230

Vlaams-Brabant

388

54

172

103

19

6

19

3

598

166

West-Vlaanderen

547

126

240

165

13

2

52

19

852

312

1.930

386

991

575

98

21

158

66

3.177

1.048

Eindtotaal

NG

B-dressuur

Tabel 29: Overzicht aantal geslaagden (G) en niet-geslaagden (NG) per brevet per provincie in 2017

Er slaagden in totaal 1.930 personen voor het A-brevet, 991 personen voor het B-brevet, 98 personen voor het B-attest dressuur en 158 personen voor het bekwaamheidsattest in 2017. Dit geeft een totaal van 3.177 behaalde brevetten en/of attesten.

Overzicht aantal deelnemers, geslaagden en niet geslaagden per type brevetafname in 2017 Deelnemers Type examen

A

B

Gesloten

1.008

508

27

80

Halfopen

729

584

49

Open

579

474

Totaal

2.316 1.566

Geslaagd

B-dres BEKW Totaal

Niet-geslaagd

A

B

B-dres BEKW Totaal

A

B

B-dres BEKW Totaal

1.623

831

327

25

52

1.235

177 181

2

28

388

86

1.448

615

364

38

61

1.078

114 220

11

25

370

43

58

1.154

484

300

35

45

864

95

174

8

13

290

119

224

4.225

1.930 991

98

158

3.177

386 575

21

66

1.048

Tabel 30: Verhouding geslaagd en niet-geslaagd t.o.v. het aantal deelnemers in 2017

In tabel 26 zijn de cijfers van geslaagden en niet-geslaagden terug te vinden en gegroepeerd ten opzichte van de drie types brevetafnames. Voor het A-brevet zijn er 831 A-brevetten uitgereikt na een gesloten brevetafname, 615 na een halfopen examen en 484 na een open examen. Er werden 327 B-brevetten uitgereikt na gesloten brevetafnames, 364 na halfopen brevetafnames en 300 na een open brevetafname. Na gesloten brevetafnames werden ook 52 bekwaamheidsattesten en 25 B-attesten dressuur uitgereikt. Dit waren er na een halfopen brevetafname respectievelijk 61 en 38 en na een open brevetafname 45 en 35 attesten.

190

Het aantal brevetafnames voor de klassieke brevetten in 2017 is gestegen met 5% ten opzichte van 2014, met 4,72% ten opzichte van 2015 en met 5,98% ten opzichte van 2016. We zien dus dat er na de daling van 2016 ten opzichte van 2015 opnieuw een stijging is in 2017. Er kan ook worden vastgesteld dat dit de grootste stijging is van de afgelopen vier jaar. Evenals het aantal brevetafnames is er ook een positieve evolutie vast te stellen in het aantal deelnemers. Met een totaal van 4.225 deelnemers is dit een stijging van 3,55% ten opzichte van 2014, een stijging van 2,75% ten opzichte van 2015 en een stijging van 4,17% van het totale aantal deelnemers in 2017 ten opzichte van 2016. Net zoals de vorige jaren waren er het meest aantal deelnemers in West-Vlaanderen vast te stellen. Op de tweede plaats komt Antwerpen, daarna Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en tot slot Limburg wat het aantal deelnemers in 2017 betreft. Er werden dit jaar 2.548 A-brevetten afgenomen en 1.566 B-brevetten. In vergelijking met 2016 zijn dit zowel meer A- als B-brevetten. Deze stijging bedraagt 18,19% voor het A-brevet en 6,31% voor de B-brevetten. Het aantal B-attesten dressuur is gedaald ten opzichte van 2016, namelijk met 11,19%. Dit zijn er echter wel meer in vergelijking met 2015 en 2014. Van het totaal aantal deelnemers (4.225) kon van 4.218 personen het geslacht afgeleid worden uit onze databank. Van dit totaal aantal deelnemers (4.281) zijn er 637 mannen en 3.581 vrouwen die hebben deelgenomen aan een brevetafname. Dit duidt op een deelname van 14,88% mannen en 83,65% vrouwen, waarbij de vrouwen het grootste aandeel hebben in de deelnames aan de klassieke brevetten in 2017. In de groep van de mannen zijn de meesten jonger dan 14 jaar (46,94%). Daarna volgt de leeftijdsgroep van 14 t.e.m. 17 jaar (32,81%) en van 18 t.e.m. 44 jaar (16,33%). Slechts 3,92% van de deelnemende mannen was 45 jaar of ouder. Deze verdeling overheen de leeftijdscategorieën zien we ook terug bij de vrouwen. Ook hier is de groep van -14-jarigen het meest vertegenwoordigd, met maar liefst 50,99%. De tweede grootste groep is de leeftijd van 14 jaar t.e.m. 17 jaar (34,34%), gevolgd door 18- t.e.m. 44-jarigen (15,55%) en +45-jarigen (0,91%).

© VLP

Er valt dus te besluiten dat de klassieke ruiterbrevetten nog steeds het meest populair zijn bij de jongeren en vooral bij de vrouwen. Dit sluit ook aan bij onze vaststelling omtrent de rijopleidingen. Als de meeste sportbeoefenaars hun brevet halen tussen de leeftijd van 14 t.e.m. 18 jaar, is er geen duidelijke structuur meer waar men naartoe kan werken nadien. Ook voor de club is het vaak moeilijk om jongeren tussen 15 en 18 jaar te blijven binden aan de club omdat er naast competitie geen duidelijke uitdaging, ondersteund door de federatie, aangeboden wordt. Aangezien er een grote

191


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

toevlucht is naar de initiatoropleidingen en weinig doorstroom is naar de instructeur B opleidingen kan er vastgesteld worden dat velen de trainersopleidingen als een volgende uitdaging zien. Echter zou een trainersopleiding en rijopleidingen twee verschillende paden moeten bewandelen in ons paardenlandschap. Er moet dus een vervolg komen op de rijopleidingen zoals die er nu zijn.

B. Overzicht van de cijfers Overzicht georganiseerde brevetafnames

In 2017 waren de meeste brevetafnames van het A-brevet van het type “gesloten examens”, nl. 1.008. Van het totale aantal A-brevetten is dit 43,52%. 31,48% waren halfopen brevetafnames en 25,00% waren open examens. Uit de cijfergegevens kan er ook afgeleid worden dat het aantal geslaagden t.o.v. het aantal deelnemers 82,44% bedraagt op de gesloten examens, 84,36% op halfopen examens en 83,59% op open examens. Dit duidt er op dat het slagingspercentage voor het A-brevet het hoogst is bij de halfopen examens.

2014

2015

2016

2017

Ruiterbrevetten

252

254

251

266

Menbrevetten

16

16

16

16

Westernbrevetten

1

1

3

2

Tabel 32: Overzicht georganiseerde brevetafnames van 2014 t.e.m. 2017

Aan alle brevetafnames van de B-brevetten namen 32,44% van de deelnemers deel aan gesloten examens, 37,29% aan halfopen brevetafnames en 30,27% aan open examens. Daarvan was in 2017 64,37% geslaagd op de gesloten brevetafnames, 62,33% op een halfopen brevetafname en 63,29% op een open brevetafname. Bij het B-brevet zijn de meeste deelnemers geslaagd op een gesloten brevetafname.

Overzicht georganiseerde brevetafnames menbrevetten 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

1

1

0

1

Limburg

4

2

5

4

Oost-Vlaanderen

6

8

6

8

Vlaams-Brabant

2

1

2

1

West-Vlaanderen

3

4

3

2

16

16

16

16

Totaal

Tabel 33: Overzicht georganiseerde menbrevetten van 2014 t.e.m. 2017 per provincie

In 2017 werden 16 brevetafnames georganiseerd voor de discipline mennen (tabel 32 en 33). Dit is evenveel als in 2014, 2015 en 2016. Overzicht aantal deelnemers menbrevetten 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

23

17

0

8

Limburg

40

14

48

35

Oost-Vlaanderen

65

74

67

70

Vlaams-Brabant

39

16

21

12

West-Vlaanderen

32

41

34

20

199

162

170

145

Totaal

Tabel 34: Overzicht aantal deelnemers menbrevetten van 2014 t.e.m. 2017 per provincie

Overzicht aantal deelnemers menbrevetten per geslacht per provincie in 2017 MAN

1.3.2. Menbrevetten A. Overzicht en situatieschets

© VLP

Ook voor de discipline mennen zijn er twee brevetten uitgeschreven en ontwikkeld.

Totaal

16-18

19-25

26-45

> 45

16-18

19-25

26-45

> 45

Antwerpen

0

0

4

4

0

0

0

0

8

Limburg

0

0

5

12

1

4

7

6

35

Oost-Vlaanderen

4

4

21

25

0

1

7

8

70

Vlaams-Brabant

0

0

1

2

0

2

7

0

12

 Het A-brevet mennen: dit brevet is gericht naar het mennen met een enkelspan.

West-Vlaanderen

0

0

4

4

0

2

9

1

20

 Het B-brevet mennen: dit brevet is gericht naar het mennen met een dubbelspan.

Totaal

4

4

35

47

1

9

30

15

145

Beide brevetten worden enkel georganiseerd als een halfopen brevetafname. Dit wil zeggen dat er enkel kan deelgenomen worden aan het examen na een gevolgde opleiding.

192

VROUW

Tabel 35: Overzicht aantal deelnemers menbrevetten in 2017 per geslacht per provincie

193


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

te stellen, van 136,36%.

Overzicht aantal deelnemers A-brevet mennen 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

17

9

0

4

Limburg

25

12

33

29

Oost-Vlaanderen

41

68

46

48

Vlaams-Brabant

26

16

12

1

West-Vlaanderen Totaal

24

35

22

11

133

140

113

93

Algemeen valt dus vast te stellen dat in de afgelopen vier jaar het aantal deelnemers aan menbrevetten gedaald is. Dit is zowel te zien in het aantal A-brevetten als in het aantal B-brevetten. Daarnaast merken we dat vooral mannen menbrevetten proberen te halen. De leeftijd waarop men een menbrevet probeert te halen is zowel voor mannen als voor vrouwen meestal in de leeftijdsgroep 26-45 jaar of ouder dan 45 jaar. Dit wil zeggen dat menbrevetten eerder door volwassenen wordt afgelegd dan door jongeren. De leeftijd waarop iemand een A-brevet mennen mag afleggen start pas op 16 jaar. Dit omdat men bij het A-brevet de baan op gaat en dit wettelijk pas vanaf 16 jaar mag. Niettemin zien we dat jongeren moeilijk de weg vinden naar het mennen. Men kan geen opleiding volgen zonder een eigen paard en span te hebben, wat eventueel een reden hiervoor kan zijn.

Tabel 36: Overzicht aantal deelnemers A-brevet mennen

Overzicht aantal deelnemers B-brevet mennen 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

6

8

0

4

Limburg

15

2

15

6

Oost-Vlaanderen

24

6

21

22

Vlaams-Brabant

13

0

9

11

West-Vlaanderen

8

6

12

9

66

22

57

52

Totaal

Tabel 37: Overzicht aantal deelnemers B-brevet mennen

In 2017 namen 145 personen deel aan een menbevetafname (tabel 34). Daarvan namen 93 personen deel aan het A-brevet mennen en 52 aan het B-brevet mennen (tabel 34 en 35). De deelnemers bevinden zich merendeels in de leeftijdsgroep +45 jaar en tussen de 26 en 45 jaar. Dit zowel voor mannen als vrouwen. Er namen 55 vrouwen deel aan de brevetten mennen en 90 mannen (tabel 35).

C. Conclusie In 2017 werden evenals in 2014, 2015 en 2016 16 brevetafnames gepland. Dit aantal is dus de afgelopen vier jaar gelijk gebleven. De meeste brevetafnames werden gepland in Oost-Vlaanderen. Dit is zelfs 50% van de brevetafnames. In Limburg werden 25% van het totaal aantal brevetafnames georganiseerd. Vervolgens 12,50% in West-Vlaanderen, en 6,25% in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Verder waren er in totaal 145 personen die deelnamen aan een brevetafname. Hoewel het totale aantal afnames gelijk gebleven is, kan er wel een daling worden vastgesteld van het aantal deelnemers in vergelijking met 2014, 2015 en 2016. Ten opzichte van 2014 is er een daling van 24,14%. Ten opzichte van 2015 is er een daling van 10,49% en ten opzichte van 2016 een daling van 14,71%. Het totaal aantal deelnemers in 2017 bestond uit 90 mannen en 55 vrouwen. Dit is een verhouding van 62,72% mannen en 37,93% vrouwen. In de groep van mannen hebben 4,44% de leeftijd van 16 t.e.m. 18 jaar. Ook 4,44% hebben de leeftijd van 19 t.e.m. 25. 38,89% van de mannen hebben de leeftijd van 26 t.e.m. 45 jaar. De grootste groep komt uit de leeftijd ouder dan 45 jaar, namelijk 52,22%. Bij de vrouwen liggen de verhoudingen iets anders. Daar is de leeftijdsgroep van 26 t.e.m. 45 jaar het best vertegenwoordigd met maar liefst 54,55% van het totaal aantal vrouwelijke deelnemers. De tweede grootste groep heeft een leeftijd ouder dan 45 jaar. Zij vertegenwoordigen 27,27% van de vrouwelijke deelnemers. Binnen de leeftijdscategorie van 19 t.e.m. 25 jaar zit 16,36% van de vrouwelijke populatie deelnemers en 1,82% zit in de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar.

Š VLP

1.3.3. Westernbrevetten A. Overzicht en situatieschets Naast de klassieke brevetten en menbrevetten heeft ook de discipline reining een A- en een B-brevet.

B. Overzicht van de cijfers Overzicht georganiseerde brevetafnames 2014

2015

2016

2017

Ruiterbrevetten

252

254

251

266

Menbrevetten

16

16

16

16

Westernbrevetten

1

1

3

2

Tabel 40: Overzicht georganiseerde brevetafnames van 2014 t.e.m. 2017

Zoals eerder vermeld bedroeg het totaal aantal deelnemers 145 personen. Daarvan namen 64,14% deel aan het A-brevet en 35,86% aan het B-brevet. Voor de A-brevetten is dit een daling van 17,70% ten opzichte van 2016, een daling van 33,57% ten opzichte van 2015 en een daling van 30,08% ten opzichte van 2014. Ook bij het B-brevet kunnen we een daling vaststellen. Deze daling is 21,21% ten opzichte van 2014 en 8,77% ten opzichte van 2016. Tegenover 2015 is er wel een stijging vast

194

195


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

Overzicht aantal brevetafnames per provincie

Aantal deelnemers A-brevet western rijden

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

0

0

0

0

Antwerpen

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

1

0

3

2

Limburg

0

0

0

0

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

4

0

34

7

West-Vlaanderen

0

1

0

0

West-Vlaanderen

0

6

0

0

Totaal

1

1

3

2

Totaal

4

6

34

7

Tabel 41: Overzicht georganiseerde brevetafnames van 2014 t.e.m. 2017 per provincie

Tabel 44: Overzicht aantal deelnemers A-brevet western rijden van 2014 t.e.m. 2017 per provincie

In 2017 werden in totaal 2 westernbrevetafnames gepland. Beiden gingen door in Oost-Vlaanderen (tabel 40 en 41). Overzicht aantal deelnemers brevetten western rijden 2014

2015

2016

2017

Antwerpen

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

17

0

35

15

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

West-Vlaanderen

0

8

0

0

17

8

35

15

Totaal

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

0

0

0

0

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

13

0

1

8

West-Vlaanderen

0

2

0

0

13

2

1

8

Totaal

Tabel 45: Overzicht aantal deelnemers B-brevet western rijden van 2014 t.e.m. 2017 per provincie

De deelnemers bestonden uit 5 mannen en 10 vrouwen. Alle mannen waren 18 jaar of ouder. Van de vrouwen was één persoon jonger dan 14 jaar. Alle andere waren 18 jaar of ouder.

Tabel 42: Overzicht aantal deelnemers van 2014 t.e.m. 2017 per provincie Er werden 15 deelnemers geregistreerd voor de 2 brevetafnames, die beiden in Oost-Vlaanderen plaatsvonden. Overzicht deelnemer per provincie, geslacht en leeftijd 2017 MAN

Aantal deelnemers B-brevet western rijden

VROUW

TOTAAL

< 14

14-17

18-44

> 45

< 14

14-17

18-44

> 45

Antwerpen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

0

0

2

3

1

0

5

4

15

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

0

0

0

0

0

West-Vlaanderen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

0

0

2

3

1

0

5

4

15

C. Conclusie In het algemeen hebben de westernbrevetten het kleinste aandeel in de gehele brevettenwerking. Dit jaar werden er twee brevetafnames georganiseerd met 15 deelnemers in totaal. In 2016 waren dit drie brevetafnames en in 2015 en 2014 was dit één brevetafname. Er kan dus gezegd worden dat er een daling is van 33,33% ten opzichte van vorig jaar. Echter is er een stijging van 100% als je dit vergelijkt met 2014 en 2015. Beide brevetafnames van 2017 werden in Oost-Vlaanderen georganiseerd. Er namen voornamelijk vrouwen deel aan dit soort brevetafnames. 33,33% van het totaal aantal deelnemers in 2017 waren mannen die 18 jaar waren of ouder. Het overige percentage bestond uit vrouwen. Zij vertegenwoordigen in het totaal aantal deelnemers 66,67%. Eén van hen was jonger dan 14 jaar, de anderen waren minimum 18 jaar.

Tabel 43: Overzicht aantal deelnemers brevetten western rijden per provincie per geslacht in 2017

© VLP 196

197


Vormingsarchitecten

1.4.

Vormingsarchitecten

Bijscholingen

De leerlijn paardrijden is de leidraad doorheen het hele domein van de vormingsarchitecten. Daarom zijn in de vorige rubrieken al reeds een heleboel aanpassingen gebeurd. Het is dan ook de bedoeling dat onderwerpen van bijscholingen aansluiten bij de verschillende fases van de leerlijn, of bij de veranderingen die gebeuren in de trainers- of rijopleidingen.

1.4.2. Bijscholingen lesgevers A. Onderwerp en situatieschets Het opleiden van lesgevers en trainers betekent ook het up-to-date houden van de kennis. Enerzijds kunnen trainers en lesgevers terecht op het trainersplatform, een facebookgroep waar elke trainer lid kan van uitmaken. Op dit platform worden allerhande trainingstips, data voor bijscholingen, interessante weetjes e.d. gepost. Op deze manier proberen de vormingsarchitecten de reeds opgeleide trainers en lesgevers extra informatie mee te geven omtrent opleiden van ruiters, menners, horseballspelers en voltigeurs.

1.4.1. Docentenbijscholingen A. Onderwerp en situatieschets

Anderzijds werd in 2017 het nascholingsaanbod Initiator+ in het leven geroepen. Dit nascholingsaanbod moet “oud”-gediplomeerde initiators (voor 2016) up-to-date houden met de verandering die de opleiding onderging. Aan de Initiator+ nascholingen hangt een attest vast dat uitgereikt wordt door Sport Vlaanderen. Er kan dus opgevolgd worden welke personen zich reeds hebben bijgeschoold en welke niet. Het is de bedoeling dat na het afwerken van de nieuwe instructeur B, trainer B en trainer A opleidingen ook voor deze opleidingen een nascholingsaanbod komt.

Als federatie is VLP verantwoordelijk voor het opleiden van hun trainers. Dit gebeurt enerzijds door een nascholingsaanbod en anderzijds door de trainersopleidingen. Tijdens deze opleidingen staat VLP in voor de vormgeving en inhoud van de opleidingen. Daarbij hoort uiteraard ook de opleiding van docenten die de lessen van deze opleidingen verzorgen.

B. Overzicht van de cijfers Overzicht docentenbijscholingen Datum

B. Overzicht van de cijfers

Onderwerp

16/01

Taakverdeling VTS-VLP

30/10

Opleidingsvisie en leerlijn paardrijden

28/11

Overzicht nieuwe inhouden + nieuwe organisatie didactische oefeningen

18/12

Valtraining

Tabel 46: Overzicht bijscholingen voor docenten georganiseerd in 2017

Nieuwe docenten opgeleid in 2017 Opleiding

Aantal nieuwe docenten

Aspirant-initiator

14

initiator

12

Instructeur B

11

Trainer B

0

Trainer A

0

Tabel 47: Overzicht nieuwe erkende docenten 2017

C. Conclusie Er werden in totaal vier docentenbijscholingen georganiseerd (tabel 46). Enerzijds met als onderwerp een betere organisatie en anderzijds inhoudelijke onderwerpen. De docenten werden veelal betrokken in de werkgroepen voor het uitwerken van de opleidingen. Doordat de trainersopleiding langer is geworden en inhoudelijk is aangepast, werd vastgesteld dat er een tekort aan docenten was om de opleidingen te kunnen uitbreiden. Als gevolg werden een aantal nieuwe docenten erkend en opgeleid (zie tabel 47).

Overzicht bijscholingen lesgevers en trainers Datum

Onderwerp

Aantal aanwezigen

16/10/2017

Spelenderwijs Paardrijden (max. 20 pers.)

19

30/10/2017

Van basis tot top: leerlijn paardrijden

24

11/12/2017

EHBO+

Geannuleerd wegens weersomstandigheden

Tabel 48: Overzicht georganiseerde bijscholingen initiator + voor gediplomeerde lesgevers en trainers

C. Conclusie Dit jaar werden reeds drie bijscholingen uit het initiatorgamma georganiseerd, maar één ervan werd geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden. Op de twee bijscholingen die wel doorgingen, konden in totaal 43 aanwezigheden geregistreerd worden.

1.4.3. Bijscholingen examinatoren A. Onderwerp en situatieschets Normaal wordt er elk jaar door VLP een bijscholing voor examinatoren van de brevettenwerking georganiseerd. Echter is hier dit jaar een uitzondering op gemaakt. In 2017 zijn er geen bijscholingen voor examinatoren georganiseerd. De reden hiervoor is dat VLP de brevettenwerking in 2016-2017 heeft geëvalueerd en tot het besluit gekomen is dat deze aangepast moet worden. VLP heeft er daarom voor gekozen de examinatoren niet bij te scholen, maar sterk te betrekken bij de hervorming van de brevetten. Zo zijn verscheidene examinatoren betrokken in werkgroepen. Verder werden de examinatoren uitgenodigd voor “Brevetten 2020”, een brainstormmoment waarbij verschillende actoren betrokken werden. Op deze avond konden alle betrokkenen hun bedenkingen en adviezen met de federatie delen. De bedoeling is dat met al deze bedenkingen, gedachten en adviezen in 2017, 2018 en 2019 aan de slag gegaan wordt om een heel nieuwe rijopleiding uit te bouwen. De eerste stappen hiervan werden reeds gezet in 2017. Ook in 2017 werden geen nieuwe examinatoren opgeleid. Dit om dezelfde reden als waarom ze niet werden bijgeschoold. Doorheen de komende periode zullen een aantal examinatoren opnieuw opgeleid moeten worden en zullen er disciplinespecifieke examinatoren moeten worden opgeleid. Dit was echter nog niet aan de orde in 2017.

198

199


Vormingsarchitecten

1.5. Promotie A. Overzicht en situatieschets Een sportfederatie heeft de taak om de vorming van trainers te promoten. Het opleiden van kwaliteitsvolle trainers heeft een positieve invloed op de paardensport. Dit enerzijds prestatiegericht, maar anderzijds ook naar plezierbeleving en het recreatieve luik.

B. Conclusie Uiteraard voert VLP promotie naar het opleiden en nascholen van trainers en lesgevers. Eerst en vooral is het belangrijk om de opleidingen kwaliteitsvol te houden, waar in 2016 en 2017 enorm is op ingezet. Daarnaast is het informeren van potentiële trainers en clubs een tweede stap in de goede richting. Dit heeft VLP op verscheidene manieren proberen doen.

Vormingsarchitecten

2.

Rapportering van de actiepunten uit het beleidsplan

2.1.

Inleiding

Alle actiepunten uit het beleidsplan werden in het eerste deel van het werkingsverslag reeds besproken.

2.2. VTS-opleidingen A. Onderwerp en situatieschets Uit een grondige evaluatie van het opleidingsaanbod binnen VLP en binnen het paardenlandschap kon geconcludeerd worden dat er enerzijds kan ingezet worden op meer structuur binnen de opleidingen en anderzijds dat er een groot tekort is aan een gestructureerd rijopleidingsaanbod. Daarom gingen de vormingsarchitecten op zoek naar een ruggengraat voor alles wat met opleidingen te maken heeft. Deze structuur kende zijn ontstaan in 2017 als de leerlijn paardrijden (olympische disciplines). Een leidraad van basis tot top, rekening houdend met mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling.

 Infographic over de verschillende trainersopleidingen  Infomoment tijdens de VLP-roadshows  Promotie via facebook, twitter en www.vlp.be

Het afstemmen van de trainersopleidingen was de volgende stap in het actieplan. Elke opleiding werd gekoppeld aan één of meerdere fases van deze leerlijn paardrijden. Dit wil concreet zeggen dat in de opleiding van lesgevers en trainers rekening wordt gehouden met het aanleren van de gewenste vaardigheden (motorisch, cognitief en emotioneel) voor die fase. Elke lesgever of trainer leert dus om te gaan met de noden en specifieke aanpak die voor de gekoppelde fase noodzakelijk is.

 Oprichten van de pagina “Trainersplatform” op facebook

Door de vele veranderingen binnen de opleidingen zijn er ook een groot aantal minder diploma’s uitgereikt in 2017 in vergelijking met de vorige jaren. Echter is VLP ervan overtuigd dat de opleidingen op deze manier wel kwalitatiever geworden zijn in vergelijking met de voorgaande jaren.

B. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

40

11

In 2020 is er een structureel opleidingsaanbod voor jong en oud.

40

01

In 2020 starten 10000 sportbeoefenaars een VLP-opleidingstraject.

40

01

Er wordt een ontwikkelingslijn uitgewerkt voor jumping, dressuur en eventing.

Rapportering 2017

Gerealiseerd

2.3. Brevettenwerking A. Onderwerp en situatieschets Er kan vastgesteld worden dat de brevetten net zoals vorige jaren nog steeds een groot deel uitmaken van de (recreatieve) werking van VLP. De grootste afname gebeurt bij de klassieke brevetten. Nadien komen de menbrevetten en tot slot de westernbrevetten. De brevettenwerking bestaat al sinds 1993 in zijn huidige vorm. Ondertussen is het paardenlandschap sterk geëvolueerd. Het werd dus tijd om de brevettenwerking eens onder de loep te nemen. Alle stakeholders werden uitgenodigd op “Brevetten 2020” om na te denken over de toekomst van de brevetten. Met deze informatie werd aan de slag gegaan. Een nieuwe structuur werd, met behulp van werkgroepen, opgesteld. De structuur werd mede gebaseerd op de leerlijn paardrijden. Met deze nieuwe brevettenwerking wil VLP enerzijds in de diepte werken en meer brevetten voorzien binnen een discipline. Anderzijds wil VLP ook in de breedte werken door brevetten van alle disciplines aan te bieden, uiteraard steeds rekening houdend met de clubwerking. Ook voor kinderen werden specifieke brevetten ontworpen en ook mensen met een beperking kunnen binnenkort een aangepast brevet afleggen.

200

201


Vormingsarchitecten

Vormingsarchitecten

De werkgroepen werken nog steeds sterk aan de uitwerking van deze brevetten. Naast de eindtermen en de vorm van de evaluatie wordt ook sterk gewerkt aan tools voor clubs en lesgevers om naar deze eindtermen toe te werken. VLP wil de nieuwe brevettenwerking in 2020 operationeel maken.

In het kader van gezond sporten wil VLP ook meer aandacht gaan besteden aan ruiterfitheid. Daarom koos VLP ervoor in zee te gaan met het project van de Universiteit Gent “Get fit to sport” dat in onze sport “Get fit to ride” zou gaan heten. VLP koos een expert uit om deze opleiding te gaan promoten.

Er werd een behoeftebepaling gedaan voor trainers en lesgevers in het paardenlandschap. Echter zal deze behoeftebepaling na het uitwerken van de brevettenwerking opnieuw uitgevoerd moeten worden daar we veel gerichter trainers zullen kunnen linken aan opleidingen in de club. Het idee is om VLP-trainers aan te stellen om deze opleidingen in de clubs aan te bieden. Deze VLP-trainers zullen aan specifieke voorwaarden moeten voldoen om zo de kwaliteit van de rijopleidingen te garanderen.

C. Conclusie DOMEIN

SD

OD

ACTIE

40

11

In 2020 is er een structureel opleidingsaanbod voor jong en oud.

In 2020 starten 10000 sportbeoefenaars een VLP-opleidingstraject.

02

Er worden opleidingen en brevetafnames voor sportbeoefenaars uitgewerkt tot het nationaal niveau.

30/04/2017

De behoefte aan VLP-trainers binnen de VLP-rijopleiding wordt bepaald.

31/12/2017

40 40 40

 

01

03

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

In 2017 werden ook een aantal nieuwe docenten opgeleid om de sportkaderopleidingen te onderwijzen. Dit omdat er steeds meer vraag komt van toekomstige lesgevers om een opleiding te volgen. Stapsgewijs wil VLP haar aanbod vergroten. Dit kan natuurlijk niet zonder het uitbreiden van het docentenkorps. De examinatoren van de brevetten kregen dit jaar geen bijscholing voorgeschoteld. Echter werden ze wel nauw betrokken bij de brainstorm over de toekomstige brevetten.

B. Conclusie DOMEIN

SD

40

11

40

OD

ACTIE

06

Uitgesteld

In 2017 werd een nascholingsaanbod gecreëerd voor lesgevers met een initiatordiploma, namelijk Initiator+. In dit nascholingsaanbod wil VLP lesgevers up-to-date houden betreffende de veranderingen in opleidingen en lesgevers gaan bijscholen op basis van de verandering die er in het paardenlandschap plaatsvindt. Zo willen kinderen nu bijvoorbeeld reeds vanaf 4- of 5-jarige leeftijd starten aan paardrijden, terwijl dat vroeger eerder 8 à 10 jaar was. Daarom wordt er o.a. ingezet op het spelenderwijs leren paardrijden. Maar ook aan veiligheid wordt gedacht met een opleiding EHBO.

SD

40

12

OD

40

30/11/2017

Uitgesteld

ACTIE

OMSCHRIJVING

2017

Rapportering 2017

01/01/2017

Gerealiseerd

01/01/2017

Uitgesteld

In 2020 is er een professioneel en kwalitatief opleidingsaanbod voor jong en oud. In 2020 zijn er 1000 gelicentieerde VLP-trainers.

01

40 40

Er wordt een verplichte bijscholing/ evaluatie georganiseerd voor examinatoren.

Promotie

DOMEIN

40

Rapportering 2017

In 2020 starten 10000 sportbeoefenaars een VLP-opleidingstraject.

01

40

2.4. Bijscholingen A. Onderwerp en situatieschets

2017

In 2020 is er een structureel opleidingsaanbod voor jong en oud.

Deels gerealiseerd

2.5.

OMSCHRIJVING

01

De VTS-trainersopleidingen worden gepromoot. Vanaf 2019 is er een verplicht nascholingsaanbod voor alle gelicentieerde VLP-trainers.

02

01

Er worden bijscholingen en intervisiemomenten voor VLP-trainers georganiseerd.

© VLP

202

203


204

VLP_WERKINGSVERSLAG 2017  

Het jaarverslag 2017 over de werking van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP).

VLP_WERKINGSVERSLAG 2017  

Het jaarverslag 2017 over de werking van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP).

Advertisement