Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

CECI N’EST PAS UNE NATION De bekendste vertegenwoordiger uit de beginperiode van het surrealisme is zonder twijfel de Henegouwse René Magritte. Met zijn schilderij “Ceci n’est pas une pipe” werd hij wereldberoemd en hielp hij de wereld de relatie tussen België en het surrealisme beter begrijpen. Cabaretier Geert Hoste had het in een optreden enkele jaren geleden over “het land waar surrealisme niet enkel een kunststroming vormt, maar een ware levenswijze is”. Deze gevleugelde uitspraak schoot me te binnen, toen op amper enkele weken tijd Vlaanderen tot driemaal toe op de vingers werd getikt door een supranationale instantie. Eerst was er de berisping van de Vlaamse Regering door de Raad van Europa wegens de niet-benoeming van de burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek. De Franse delegatieleider Michel Guégan had geen oren naar het feit dat deze Franstaligen meermaals moedwillig de wet hebben overtreden. De verantwoordelijke minister Marino Keulen (Open VLD) had zonet nog maar een blaam gekregen van de Verenigde Naties. De VN vinden het immers onaanvaardbaar dat in de Vlaamse Wooncode staat ingeschreven dat de huurder van een sociale woning zich ertoe verbindt inspanningen te leveren om Nederlands te leren. Amper enkele dagen later volgde het nieuws dat de Europese Commissie kritiek heeft op de gemeente Zaventem. Deze koppelt aan de verkoop van enkele bouwgronden de voorwaarde vast dat men Nederlands spreekt of bereid is het leren. De Europese Commissie stelt daar vragen bij. Was Kafka nog niet gestorven, hij zou hier makkelijk heel wat inspiratie voor zijn boeken hebben gevonden. Nu zijn er natuurlijk twee mogelijkheden. Ofwel hebben onze Vlaamse politici onvoldoende tijd genomen om deze supranationale organisaties uit te nodigen en het dossier onderschat. In dat geval is er nog wat werk aan de winkel voor ministers Peeters en Bourgeois om niet enkel Vlaanderen uit te dragen maar ook zijn bezorgdheden in het buitenland te leren kennen. Een andere mogelijkheid is dat de huidige taalgrens en dito wetten niet in overeenstemming zijn met de internationale verdragen. In dat geval bestaat er dus geen manier om de verdere verfransing van Vlaams-Brabant en Brussel tegen te houden. Toch bizar, niet? Binnenkort kan dan Californië zich de facto gedragen als een Spaanstalige staat en gaan de vele Duitsers in Mallorca de Duitse taalgrens met vele honderden kilometers kunnen verleggen richting zuiden. Misschien kunnen de vele Vlamingen tegelijk ook beginnen met het Nederlands uit te roepen als officiële taal in Benidorm. Alle gekheid op een stokje, u hebt begrepen dat de Franstalige politici veel actiever hun zaak bepleiten dan de Vlamingen doen. Het gaat allang niet meer om gelijk hebben, maar eerder dat gelijk tegen elke prijs te krijgen. In die context heeft Europees Parlementslid Frieda Brepoels (N-VA) overschot van gelijk: ‘Vlamingen zijn geen lobbyisten’. Daarom juicht de VVB elk Vlaams initiatief toe dat erop gericht is de Vlaamse ijver voor onafhankelijkheid in het buitenland te motiveren en de taalgevoeligheid in Vlaanderen te duiden. ‘Onbekend maakt onbemind’, gaat het Vlaamse spreekwoord en dat geldt tevens voor de Vlaamse zaak. Een ideetje voor elk van ons om in de rugzak te steken als we met zijn allen over enkele weken op reis vertrekken en men in het buitenland vragen stelt over de toestand in ons land. Tenslotte nog dit, opnieuw beseft men onvoldoende aan de andere kant van de taalgrens hoe men door het communautair gestook de toekomst van België op het spel zet. Meer en meer Vlamingen begrijpen niet (langer) hoe begrippen als “federale loyauteit” en “solidariteit” te rijmen vallen met het Franstalig gestook op internationaal niveau en de manifeste onwil om de (taal)wetten in Vlaanderen na te leven. Franstalige politici stellen immers het belang van hun gemeenschap duidelijk boven hun trouw aan België. Moge dit ook de houding zijn die onze Vlaamse politici zullen aannemen tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe staatshervorming!

VAN WILDERODE 10 JAAR OVERLEDEN Tien jaar geleden overleed Anton van Wilderode en dat laten de Vlaamse verenigingen van Sint-Niklaas niet onopgemerkt voorbijgaan. Onder meer de VVB tekent mee voor de organisatie van een grootse herdenking van de Wase dichter op 15 juni. Lees meer op pagina 3.

VVB BRUSSELT

Brussel is een sleutelkwestie op weg naar onze onafhankelijkheid. Daarom bereidt de VVB een (al dan niet) nieuw Brusselstandpunt voor. De voorbereidingen voor de Brusseldag (4 oktober) en aansluitend een Brusseldenkdag op 15 november gaan met rasse schreden vooruit. Zo wordt binnenkort in samenwerking met het Davidsfonds een boek over Brussel uitgegeven waarin elf auteurs hun eigen visie op de toekomst van Brussel geven. Intussen blijven de VVB-afdelingen ook naarstig Brussel in de kijker plaatsen. Zo trekken op 21 juni zowel de Antwerpse als de Brugse VVB-afdelingen op ontdekking naar de Brussel. Lees meer pagina 3

POSTVERKEER

HERSTELD

Na enkele weken naarstig werk van onze computerspecialisten hebben we op het VVB-secretariaat onze nieuwe computers en servers in gebruik kunnen nemen. De nieuwe werkomgeving maakt ook dat we opnieuw hebben kunnen overschakelen op onze oude vertrouwde e-postadressen. Om iemand van het secretariaat of de raad van bestuur te bereiken, geldt als regel voor e-postadres voornaam.naam@vvb.org. Bestaat een naam uit meerdere delen, dan worden die gescheiden door een puntje. Om ondergetekende te bereiken, is dus het adres marc.van.de.woestyne@vvb.org. Wie vragen heeft over het e-postverkeer of zelf ook een e-postadres met @vvb.org wil gebruiken, kan op dat adres een berichtje afleveren. Marc VdW

1

Pieter Vandermoere Ondervoorzitter VVB nr. 6 - juni 2008


Binnendoor

HOF

VAN

BEROEP

SPREEKT

BHV-DIENSTWEIGERAAR

VRIJ

Het Hof van Beroep van Brussel heeft dinsdag 20 mei een BHV-dienstweigeraar uit Lennik (Vlaams-Brabant) vrijgesproken die geweigerd had te zetelen als bijzitter in een stembureau van de gemeente Lennik. Hij had deze weigering gemotiveerd op grond van het discriminerend karakter en de ongrondwettigheid van de kieskring BHV (arrest Arbitragehof mei 2003). Deze motivatie wordt nu door het Hof aanvaard als wettige reden voor zijn dienstweigering. De raadsheren hielden rekening met het feit dat in de aanloop naar de verkiezingen verschillende Vlaamse prominenten hadden aangegeven dat de federale verkiezingen van 10 juni 2007 ongrondwettelijk waren. Ook werd erop gewezen dat de voorzitter van het stembureau in Lennik de reden voor de weigering dan niet mocht aanvaard hebben, maar dat heel wat voorzitters van andere stembureaus dat wel hadden gedaan. Het arrest is een grote overwinning voor de BHV-dienstweigeringsactie en voor de Vlaamse Beweging. Het is ook een hart onder de riem voor de burgemeesters en de bevolking van Vlaams-Brabant. Het arrest betekent ook een overwinning voor de rechtsstaat. De Vlamingen hebben het recht aan hun kant. Voor het rechtzetten van discriminatie en onwettelijkheid kan geen prijs worden betaald. Het Halle Vilvoorde Komitee en de VVB danken iedereen die heeft meegewerkt om dit resultaat te behalen: de dienstweigeraars, de burgemeesters en gemeenten van Vlaams-Brabant en elders in Vlaanderen, en zovele gewone Vlamingen die ons door dik en dun hebben gesteund. Voor meer details zie www.vvb.org.

ERIC DEFOORT

BIJ

VVB KEMPEN

EN

MAASLAND

Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering van VVB Kempen en Maasland trok voorzitter Eric Defoort voor een avond naar Opoeteren. Een schare overtuigde Vlamingen onderhouden over een al dan niet onafhankelijk Vlaanderen vond hij tijdverspilling. Daarom concentreerde hij zich tijdens zijn toespraak op de strategie om een onafhankelijk Vlaanderen te verwezenlijken. Met argumenten en tips om de VVBdoelstellingen te verkondigen maakte hij er een boeiende avond van. OP DE FOTO: JAAK CUPPENS, VOORZITTER VAN VVB KEMPEN EN MAASLAND, NAAM DE TAAK VAN GASTHEER VOOR ERIC DEFOORT OP ZICH.

GEDICHT OVER BELLEGEM-MAN Het titanenwerk van Godfried Duprez, die tijdens de Ronde van Vlaanderen zijn dorp Bellegem geel en zwart tooide, inspireerde de Kortrijkse fotograaf Wevako zowaar tot een gedicht. We willen het de Binnendoor-lezers niet onthouden.

Geladen met pak en zak, Om de leeuw z’n klauwen te laten zien. 250 leeuwen laten ophangen 4200 verdeeld met vrienden, 55 verkocht van deur tot deur. In het dorp van de Ronde. Bellegem op de kaart gebracht. De man dankt aan de vele handen.

2 nr. 6 - juni 2008

FOTO: WEVAKO


Binnendoor

HERDENKING

OVERLIJDEN

ANTON

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Anton van Wilderode overleed. Deze verjaardag wordt de nodige luister bijgezet op zondag 15 juni in Sint-Niklaas. Ook de VVB draagt er haar steentje toe bij. “Gij zijt in ons de stem die niet zal zwijgen maar beurtelings luidend in muziek en klacht de spiegel wordt waarnaar wij zinnend nijgen, de vlam die vuur geeft een het nageslacht”. Dit vers schreef Anton van Wilderode over Guido Gezelle, maar is evenzo toepasbaar op de dichter zelf. Willem Melis sprak ooit volgende woorden: “Anton van Wilderode is een Europeër van formaat, is ook de priester die met hart en ziel vasthoudt aan de fundamenten en de beste tradities van de kerk, de leraar die zijn stempel heeft geslagen op vele honderden jonge mensen, die mede uit zijn geestelijke hand zijn gegroeid, de dichter die vervuld is van de schoonheid en de grootheid rondom zich, maar hij is vooral de Vlaming-uit-één-stuk, zoals August Vermeylen

VAN

WILDERODE

zich die heeft voorgesteld, driekwart eeuw geleden, die een goed Vlaming moest zijn om Europeër te worden”. Op 15 juni om 10.30 uur in de Collegekerk van Sint-Niklaas herdenken we deze grootse Wase figuur met een luisterrijke, culturele eucharistieviering opgeluisterd door het koor Gaudeamus, en gedichten gebracht door Hildegard Coupé en An Van Goethem. Lieven Van Daele, schepen van Cultuur, schetst de betekenis van Anton van Wilderode voor Sint-Niklaas en Daniël Desmedt, eresuperior en ere-voorzitter van de cultuurraad, belicht de andere facetten van deze uitzonderlijker leraar, dichter en cultuurdrager. De organisatie is in handen van de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Volksbeweging, Davidsfonds Sint-Niklaas, Marnixring Anton van Wilderode, Archief Anton van Wilderode, Herdenkingscomité Anton van Wilderode en Sint-Jozef Klein Seminarie, dat alles in samenwerking met de stad Sint-Niklaas en de Cultuurraad van Sint-Niklaas.

HAGELAND

VVB’ERS

Onze afdelingen staan klaar om op diverse plaatsen Vlaanderens nationale feestdag alle eer aan te doen. De details staan in de eerstvolgende Binnendoor. Voor één van de initiatieven, dat al de week voorzien plaatsvindt, hebben we nu al even aandacht. VVB Hageland pakt immers uit met de eerste Hagelandse driestedentocht. Het gaat hier om een sportieve voettocht door Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot. De stappers worden begeleid door een trommelkorps. De start wordt gegeven op zondag 6 juli om 11 uur op de Grote Markt van Diest. Het eindpunt ligt 21 kilometer verder op de Grote Markt van Aarschot waar de deelnemers als toemaatje nog een toespraak krijgen van gastspreker Peter De Roover, politiek secretaris van de VVB. Voor de hongerige wandelaars is er vanaf 17 uur ook friet met stoofvlees. Deelnemen kost 7 euro. Inschrijven is verplicht en kan bij Michael Discart (0477 57 80 16) of op www.vvv-hageland.org.

In het raam van de Brusseldag die de VVB houdt op 4 oktober hebben al enkele afdelingen een activiteit opgezet rond het thema “Brussel, een stad in Vlaanderen”. Deze maand ruilen de Antwerpenaren op 21 juni hun vertrouwde A voor de B van Brussel. Diezelfde dag trekken de Bruggelingen naar het Vlaams Parlement. De Antwerpse VVB’ers gaan Brussel van binnenuit ontdekken. Met Brussel-kenner bij uitstek Leo Camerlynck gaan ze op ontdekkingstocht door de Marollen, de unieke volkswijk, letterlijk in de schaduw van het Justitiepaleis. Het Vossenplein (in het Brussel d’Aa Mèt) is er het kloppend hart van een stukje hoofdstad dat ondanks de massale inwijking toch zijn eigen identiteit wist te behouden. De wandelaars vertrekken in Antwerpen Centraal (8.45 uur) of Berchem Station (8.50 uur) met de trein naar Brussel. De Bruggelingen vertrekken in het station van Brugge om 8.30 uur en bezoeken om 10 uur het Vlaams Parlement waar parlementslid Gino De Craemer gastheer is. Na de middag leidt Sven De Kerpel van VVB Brussel zijn gasten rond in de hoofdstad. Voor de praktische informatie: zie pagina 5.

VIERT FEESTDAG MET EEN DRIESTEDENTOCHT

WEST-VLAAMSE

ONTDEKKEN

BRUSSEL

JEUGD MOBILISEERT

In deze communautair woelige periode kunnen de West-Vlaamse jongeren niet aan de kant blijven staan. Om op een positieve manier te timmeren aan de weg naar Vlaamse onafhankelijkheid werd door enkele enthousiaste jongeren Jong-VVB West-Vlaanderen opgericht. Hun doel is om door middel van (ludieke) acties en andere activiteiten de Vlaamse eisen blijvend in de aandacht te brengen zodat de vertegenwoordigers in Brussel ze zeker niet vergeten. De jongeren zijn nu al enkele malen samengekomen en hebben al heel wat plannen, maar die kunnen ze niet realiseren zonder jouw hulp. Graag hadden ze jullie dan ook uitgenodigd op hun stichtingsvergadering op vrijdag 4 juli om 20 uur in het Vlaams Ontmoetingscentrum ‘De Gulden Spoor’ op het Zand 22 in Brugge. Wie geïnteresseerd is, kan de jongeren contacteren via jongwvl@gmail.com. Een eerste activiteit staat intussen al in de steigers: in de loop van juli zal actie worden gevoerd in aan de Vlaamse kust.

3 nr. 6 - juni 2008


Binnendoor

V&NZ

TOONT NIEUW KLEEDJE

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft in Mechelen zijn grondig opgesmukte en uitgebreide hoofdzetel in gebruik genomen en dat ging met de nodige luister gepaard. Mede door het zonnige weer ging het er op het Hoogstratenplein echt feestelijk aan toe. Het officiële gedeelte bestond uit toespraken van Koen Anciaux, schepen van de stad Mechelen, en Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Het geheel werd omlijst door de drumband Kempenland, een korps met een hoog VVB-gehalte dat voor de nodige sfeer zorgde. Sfeer was er nadien ook met een kinderdorp waar de jongsten terecht konden voor allerhande spelen, een circuskoffer, springkasteel, klimmuur en draaimolen. Wie een vrolijk snoet wou, kon aan de grimeerstand terecht. De ouders konden intussen een

begeleide rondleiding volgen in het puik gerestaureerde complex waar voor de gelegenheid de vergaderzalen op de zolder waren omgebouwd tot tentoonstellingsruimte (over de geschiedenis van het ziekenfonds en het verloop van de grootse verbouwingswerken) en bodega voor een al dan niet alcoholisch drankje. Voor iets stevigers had V&NZ onder het motto “ieder zijn vak” een afspraak gemaakt met de horeca uit de nabije omgeving waar voor een modale prijs aangepaste V&NZ-maaltijden werden aangeboden. Vandaag is het feestgedruis achter de rug en wordt er achter de indrukwekkende gevel tegenover Mechelen Nekkerspoel met nog meer ijver gewerkt aan de verdere uitbouw van het ziekenfonds, dat inmiddels al met zowat 80 000 leden kan pronken.

ALGEMEEN DIRECTEUR JÜRGEN CONSTANDT MOCHT DE ZON EN EEN MASSA BELANGSTELLENDEN VERWELKOMEN.

Ledenwervers 2008

aantal leden

Secretariaat (Berchem) Mark Gabriëls (Dilbeek) Luc Verstraete (Rumbeke) Jan Ghyselen (Veurne) Brecht Colen (Maaseik) Danielle Van Neck (Kalmthout) Willy De Meyer (Zomergem) Lode Verstrepen (Willebroek) Achiel Luyten (Westerlo) Chris Corbeels (Asse) Johan Laeremans (Grimbergen) Bernard Vermeersch (Brugge) Marc Verschelde (Zottegem) Philippe Laeremans (Sterrebeek) Lieve Van den Berghe (Vorselaar) Joris De Vriendt (Testelt) Theo Francken (Linden) Rik Vanbuel (Heusden) Walter Winkeler (Hasselt) Pieter Vandermoere (Brugge) Dieter Roelens (Nevele) Jan Van Cauwenberghe (WortegemPetegem) Lutgarde Detavernier (Leuven) Huguette Ingelaere (Gent) Peter Devriendt (St-Kruis-Brugge) Tom Schoonbaert (Schoten) Erik D’hamers (Deurne)

27 11 6 6 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

TOTAAL

99

1 1 1 1 1 1

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 18 euro op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (30 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB)

FEEST OP HET HOOGSTRATENPLEIN MET ONDER MEER DE DRUMBAND KEMPENLAND.

4 nr. 6 - juni 2008

Verantwoordelijke uitgever: Pieter Bauwens, M. De Smetstraat 12 - 9308 Hofstade


Binnendoor

Erop uit... ANTWERPEN Vlaamse bedevaarten naar Münstereifel (vanaf dinsdag 3 juni, Bormshuis) Dubbeltentoonstelling over de Munstereifelbedevaarten en de figuur van Piet van Rossem. De tentoonstelling is geopend tijdens de openingsuren van het Bormshuis: dinsdag, woensdag, vrijdag van 14 tot 17 u, zaterdag van 10 tot 16 u en op afspraak. Bormshuis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen Info: Lieve Van Onckelen (lieve.vanonckelen@skynet.be) 03 238 27 49 Cursus Vlaams Kruis (woensdag 4 juni, 20 uur, VVB Kalmthout) Cursus over wat te doen in noodsituaties en hoe reanimatie toepassen. Deelnemers melden zich best vooraf. Parochiecentrum, Heidestatieplein, 2920 Heide (Kalmthout) Info: Danielle Van Neck (danielle.vanneck@vvb.org) 0497 307 408 Bowlen (zaterdag 7 juni, 14 uur, VVB Pallieters Kempen) Op zaterdag 7 juni kunnen wij onze sportieve kwaliteiten tonen met een bowlingnamiddag voor iedereen. Professionele begeleiding door bowlingkampioen Frans Wouters. Deelnemingsprijs (huur schoenen en 2 drankjes inbegrepen): Volwassenen: e10. Kinderen tot 12 jaar: e5. Arcade Center, Vaartstraat 162, 2490 Balen Info: Linda Degeest (linda.degeest@scarlet.be) 014 30 34 13 Jaarlijkse verenigingenmarkt (vrijdag 20 juni, 15 uur, VVB Lier) Alle Lierse verenigingen krijgen de kans een propagandastand op te zetten. VVB Lier pakt deze kans met beide handen aan. We verwachten om 15 uur vrijwilligers om onze tent te helpen opzetten. De markt begint om 17.30 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur met vuurwerk! Actiestand, Vesten, 2500 Lier Info: Bruno Van Clemen (vvb@vanclemen.eu) 03 480 03 67 Kempische Jongeren actiedag (zaterdag 5 juli, 10 uur, VVB Kempische Jongeren) Ter Voorbereiding van onze nationale feestdag zullen wij ons best doen de Vlaamse Leeuw in de grote straten te laten wapperen! Neem contact met de organisator voor praktische informatie. Turnhout, Herentals, Geel Info: Daan Bergers (daan_bergers@hotmail.com) 0499 42 28 29. Meer info op http://kempischejongeren.vvb.org. 11 juliviering (zaterdag 5 juli, 19 uur, VVB Ekeren) Receptie, toespraak door Vlaamse Brusselaar Leo Camerlynck en optreden van de a capellagroep Voice Male Hof De Bist Veltwycklaan, 2180 Ekeren Info: Steven Utsi (steven_utsi@hotmail.com) 03 289 93 57. Meer info op http://www.gilliamskring.net.

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Brunch met Eric Defoort (zondag 1 juni, 11 uur, VVB Brussel West) De verkiezing van Eric Defoort, hoogleraar geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging is niet onopgemerkt voorbij gegaan. In deze woelige politieke tijden van communautaire problemen, slaagde de VVB erin om met de kersverse voorzitter een prominente rol te vervullen in de media. We vragen meer tekst en uitleg aan onze VVB-voorzitter tijdens een brunch. Deelnameprijs: 17 euro (14 euro voor VVB-leden) GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht (via metro: SintGuido) Info en inschrijving: brussel@vvb.org 02 513 31 37 Meer info: http://brussel.vvb.org. Daenswandeling (zaterdag 7 juni, 14 uur, VVB Dilbeek) Vertrek om 14 uur op de binnenkoer van het stadhuis van Aalst. Met Lieve De Ridder als gids wandelen we in Aalst naar de plaatsen waar Daens verbleef, werkte en woonde. We bezoeken het Daensmuseum en het Louis Paul Boonmuseum. Tussendoor kunnen we ook genieten van Aalsterse vla en “iets om te drinken” (dit is vrij en niet in de prijs inbegrepen). Prijs : 5 euro. Binnenkoer, stadhuis Aalst. Info: Mark Gabriëls 02 569 45 71 of vvb@dermout.be

27ste tweedehandsboeken- en platenbeurs. (vrijdag 27 juni tot dinsdag 1 juli, VVB Grimbergen) Vrijdag 27 juni (18 tot 22 uur): Goedkope beurs: voorverkoop van 10 000 boeken en platen. Zaterdag 28 juni (9-20 uur) en zondag 29 juni (10-18 uur): gewone boekenbeurs. Maandag 30 juni en dinsdag 1 juli (telkens van 14 tot 20 uur): naverkoop met korting. CC Strombeek-Bever, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever Info: Johan Laeremans (johan.laeremans@vvb.org) 02 269 48 84

LIMBURG Vlaanderen onafhankelijk: hoe moet dat dan? (donderdag 26 juni, 20 uur, VVB Kempen & Maasland) Info- en gespreksavond met Karim Van Overmeire, volksvertegenwoordiger namens Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, over zijn boek. Vragen antwoorden, voorbeelden, ontwerp van grondwet. Iedereen welkom! De Beurs, Markt 7, 3680 Maaseik Info: Wim De Meester (wimdemeester@telenet.be) 089 50 10 98

OOST-VLAANDEREN Busuitstap naar Brugge en Ieper (zaterdag 7 juni, 8 uur, VVB Denderleeuw) Voormiddag bezoek met gids aan historische stad Brugge. Namiddag bezoek aan Ieper met museum In Flanders Fields en de Last Post aan de Menenpoort. Deelname: 25 euro (15 euro voor VVB-leden; 10 euro voor kinderen tot 12 jaar) Vertrek aan de Thontlaan in Denderleeuw (rechtover Rendac) Info: Patrick Deboever (patrick.deboever@vvb.org) 0475 39 26 90 Avondje Vlaamse beweging. (donderdag 26 juni, 20 uur, Wase Debatclub) Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 St-Niklaas Info: Omer Dhaene 03 776 86 83

WEST-VLAANDEREN Daguitstap in Frans-Vlaanderen. (zondag 8 juni, 8.30 uur, VVB Veurne-Westkust) Daguitstap met gids Jef Ameeuw. Met bezoek aan het huis van schrijfster Youcanar, ‘t Blauwershuis in Godewaarts, het douanemuseum, café met volksspelen. Voorts gezellig middagmaal en gelegenheid tot kuieren in het heerlijke landschap. Voordeur college, K.Coggelaan 8, 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen (jan.ghyselen@fulladsl.be) 058 31 13 00 Vlaams Parlement en Brussel (zaterdag 21 juni, 8.30 uur, VVB Brugge) Bezoek aan het Vlaams Parlement onder leiding van parlementslid Gino De Craemer. Na de middag stadswandeling in het gezelschap van Sven De Kerpel van VVB Brussel. Vertrek in station van Brugge om 8.30 uur. Info: Peter Devriendt (peter.devriendt@vvb.org) 050 54 44 17 Batjeszondag. (zondag 22 juni, 13 uur, VVB Torhout) Drankstand op batjeszondag. Kerkplein, 8820 Torhout Info: Jan Deman (jan.deman@telenet.be) 050 21 50 86

WIL

JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER

WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Het juninummer van Doorbraak is klaar op 19 juni. Teksten uiterlijk op het secretariaat op 11 juni! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr. 6 - juni 2008


Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Uit Sympathie Tom Verhoeven Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be bvba Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr. 6 - juni 2008

Lieven Asselman tel. 0497 43 42 64 fax 02 460 52 07

lieven@laprinting.be www.laprinting.be

2008_06_binnendoor  

Amper enkele dagen later volgde het nieuws dat de Europese Commissie kritiek heeft op de gemeente Zaventem. Deze koppelt aan de verkoop van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you