Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

WIJ

TOASTEN OP EEN VRIJ

VLAANDEREN

“Woorden van haat en extremisme maken Vlaanderen ziek”, zei Luc Cortebeek in zijn Rerum Novarum-toespraak kort na de zogenaamde racistische moordpartij in Antwerpen. Een zieke moet nu niet bepaald worden gevierd, maar door zulke uitlatingen laten wij ons niet intomen. Zij passen perfect binnen de recuperatiestrategie van de Belgische federale overheid en haar satellietorganisaties. Ze zijn enkel goed om onze identiteit te schaden, ons streven naar autonomie te kelderen en ons de mond te snoeren. Wellicht kunnen sommigen de druk die de hedendaagse mondiale samenleving met zich brengt niet meer aan en wellicht zijn er samenlevingsproblemen in onze grote steden, maar dit maakt Vlaanderen nog niet ziek. “Het zogenaamde onverdraagzaam Vlaanderen stelt meer allochtonen te werk dan het zogenaamde tolerante Wallonië”, stond te lezen in GvA van 17 februari. Het Europees gemiddelde ligt weliswaar tien procent hoger. Een Vlaanderen dat springlevend is, kan niet bij de pakken blijven zitten. Samenlevingsproblemen moeten niet onder de mat worden geveegd, maar moeten zonder enige vooringenomenheid worden opgelost. Een aangepast eigen werkgelegenheidsbeleid is hierbij een van de belangrijkste instrumenten. Werkgelegenheid, onderwijs, migratie, sociale zekerheid, gezondheid, fiscaliteit, alles past echter in elkaar of alles blokkeert. In België heeft men momenteel veeleer de indruk dat alles blokkeert. “De complexe verdeling van de bevoegdheden over de verschillende beleidsniveaus maakt goed bestuur quasi onmogelijk. Er moet een nieuwe staatshervorming komen en die kan gezien de grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië alleen maar eindigen met meer bevoegdheden voor Vlaanderen”, stelt Ludo Verhoeven van Voka in Het Belang van Limburg van 30 mei. Hebben we samenlevingsproblemen, dan zullen zij veel gemakkelijker kunnen worden aangepakt op Vlaams niveau, zonder vreemde dictaten of verborgen agenda’s zoals deze van senaatsvoorzitter Lizin, die twintig jaar geleden al beweerde dat België zoveel mogelijk vreemdelingen moest importeren met het doel de Vlaamse meerderheid te breken. Een vrij Vlaanderen zal zelf een eigen en duidelijk inburgeringbeleid kunnen voeren, zowel aan zijn grenzen als in zijn grote steden. Een vrij Vlaanderen moet zich door Wallonië, omwille van het Belgisch status-quo, niet meer laten verdelen en zal over de nodige homogeniteit beschikken om zijn samenlevingsproblemen ten gronde op te lossen. Een vrij en onafhankelijk Vlaanderen zal over de nodige hefbomen beschikken om zijn economie aan te passen aan onze mondiale realiteit en de uitdagingen van de toekomst. Deze vrijheid was het streefdoel van onze Vlaamse steden in 1302. Op deze vrijheid willen wij op 11 juli, onze Nationale feestdag, een toast uitbrengen. Rita De Bont

VVB-BOEK

UITGESTELD

Het boek waarin we terugblikken op een halve eeuw Vlaamse Volksbeweging zal iets later dan gepland beschikbaar zijn. Onvoorziene omstandigheden hebben voor een vertraging in de productie gezorgd. Daardoor is de publicatie verschoven naar 20 januari 2007. In de KU Brussel zetten we met de voorstelling van het naslagwerk een orgelpunt achter het feestjaar. Meteen zetten we ook het nieuwe werkjaar in want “Wij gaan verder!”. Wie al inschreef voor het jubileumboek zal alvast worden uitgenodigd om zijn of haar exemplaar op 20 januari persoonlijk in ontvangst te komen nemen.

OPNIEUW MANIFESTEN EN VVB-POSTZEGELS Omdat onze voorraden ver uitgeput waren, hebben we de voorbije weken een en ander in onze VVB-winkel aangevuld. Wie een Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa of VVB-feestpostzegels wil aanschaffen, kan opnieuw prompt worden geholpen. Ook de VVB-polo’s, waarvan niet meer alle maten of modellen beschikbaar waren, zijn bijbesteld. En nu de zomer het definitief van de hardnekkige winter lijkt te halen, hebben we ook voor voldoende wielertruitjes gezorgd. Meer informatie is te vinden op www.vvb.org. Bestellen kan via secretariaat@vvb.org of het nummer 03 366 18 50.

AFSCHEID VAN RENAAT NAUWELAERTS De VVB-afdeling Kempen & Maasland verloor eind mei met Renaat Nauwelaerts een van haar trouwste leden en een actief bestuurslid. Hoewel het einde van Renaats lijdensweg al langer in het vooruitzicht werd gesteld, werd het afscheid toch nog een pijnlijke gebeurtenis. Renaat was vaak aanwezig op allerlei Vlaamse manifestaties. Hij was erg principieel Vlaams en pleitte voor verzoening en samenwerking. Enkele jaren geleden reikte de VVB hem nog de Uilenspiegel-ereprijs uit voor zijn Vlaamse en culturele verdiensten en inzet. Namens de VVB betuigen wij de familie en in het bijzonder echtgenote Gilberte hierbij ons oprecht medeleven.

1 nr.7 - juli 2006


Binnendoor VOERENDAG 2006

WIND

NOCH REGEN KUNNEN ONS DEREN

De tiende wandel- en fietsdag in Voeren zou een feestelijke editie worden. Een mooie vierkleurenbrochure zou er voor zorgen dat we dubbel zoveel deelnemers als het vorige jaar mochten verwelkomen. Voor de jongsten voorzag men in een springkasteel en de iets ouderen konden hun hartje ophalen op een acht meter hoge klimtoren. De Limburgse kaderleden (en hun partners) zetten hun beste bronsgroen beentje voor. Maar het mocht allemaal niet baten. De weergoden speelden de spelbrekers. En niet zo een beetje. Het moet zowat de slechtste meidag in decennia zijn geweest. Raad van Bestuurslid en TAK’ker (dus ex-Voerbetoger) Herman De Mulder verwoordde het zo: “Als ervaringsdeskundige kan ik u meedelen dat de waterkannonnen van de toenmalige rijkswacht mij nooit zo drijfnat hebben gekregen als de regen vandaag.” Om maar te zeggen dat het er nat was.

AAN

DE

FAMILIE

DE ROOMS

SLAAT HET BUSAANBOD AF.

Drie goed gevulde autobussen voerden toch nog zo’n 120 wandelaars en fietsers aan. Daarnaast stond de parking opnieuw goed gevuld met dappere Vlamingen die de zinsnede “Het Vlaamse heir staat immer pal” in deze weersomstandigheden eer wilden aandoen. Zodoende hadden we toch evenveel deelnemers als in 2005. In feite verdient iedere deelnemer alleen al daarvoor een medaille. De bussen brachten de moedige wandelaars in de neergutsende regen naar de abdij van Godsdal. Van daaruit kon men kiezen om in respectievelijk 10, 15 of 25 km nat, kletsnat of nat tot op het vel te worden. Het grootste gedeelte stapte de tocht uit. Maar de waarheid gebiedt ons te schrijven dat de autobussen ook een aantal verkleumde wandelaars hebben opgepikt. Die busreizigers kregen er nog een gratis ontkleedpartij bovenop als attractie. Of het nog erger kon? Jawel. We hadden dit jaar nog nooit zoveel fietsers. En wind of

2 nr.7 - juli 2006

ABDIJ

GODSDAL

BEGONNEN DE STAPPERS MOEDIG AAN DE NATTE TOCHT RICHTING VOETBALKANTINE.

regen konden ook hen niet deren. De omstandigheden waarin Eric Vanderaerden ooit de Ronde van Vlaanderen won, waren klein bier in vergelijking met de bijkomende attractie die de weergoden ons aanboden. Ook hier bood de bus soelaas. En wel voor de fietsers die plat vielen. Even na zessen peddelden de laatste dapperen de parking op. Hun reactie? “Wel wel, dat was nu eens een mooi parcours. Spijtig van ’t weer”. Zo’n Flandriens, dat maken ze niet meer. Eens binnen in de kantine was het waterprobleem nog niet opgelost. Niet alleen moest er regelmatig (regen)water worden weggetrokken dat uit de doornatte kledij liep, maar de grote concentratie dappere wandelaars en fietsers zorgde er ook voor dat het (damp)water van de ruiten liep. Exacte cijfers kennen we nog niet, maar alsof het nog niet nat genoeg was, zal het drankverbruik ook

DE

BOND DER

MORTSELSE

VERKLEUMDEN.

ongekende hoogten hebben gekend. Want opgezweept door een lokale Laura Lynn aan het orgel en onder de bezielende muzikale leiding van Wilfried Rosiers werd alle miserie immers weggezongen. De tiende wandel- en fietsdag is er eentje die noch deelnemers, noch organisatoren ooit zullen kunnen vergeten. Wat de toekomst biedt, is het nog even afwachten. Maar het gros van de wandelaars en fietsers stelde toch dat we het onder de voeten en wielen geschoven parcours zeker eens opnieuw moesten aanbieden, maar dan wel met beter weer. Wij (en de arme Klaren?) zullen ons best doen. Tekst en foto: StV

DANKWOORDJE Namens VVB-Limburg kregen we daags na de Voerendag van Walter Winkeler volgend dankwoordje toegestuurd. VVB-Limburg dankt alle aanwezige dappere deelnemers aan deze uiterst natte 10de Wandel- en Fietsdag. Zonder jullie aanwezigheid had deze dag nooit kunnen slagen. Tevens danken we Steven en Jo voor hun zeer degelijke ondersteuning van deze dag. En ten slotte bedanken we alle medewerkers van Kempen-Maasland en Hasselt voor hun inzet ter plaatse.


Binnendoor

ALLEN

NAAR

BRUSSEL

OP

11

JULI!

Op 11 juli zitten de VVB’ers niet stil. Onze nationale feestdag is niet alleen een uitgelezen moment om de leeuw te laten klauwen, maar ook om de handen uit de mouwen te steken. Vele afdelingen springen in de bres om zelf of in een plaatselijk 11 julicomité een heuse viering in eigen streek op poten te zetten. Zo betekent het een uitgelezen moment om Vlaanderen op de kaart te plaatsen. VVB nationaal staat evenmin stil en pikt samen met de Brusselse en VlaamsBrabantse afdelingen terug aan bij de succesvolle traditie van openluchtvieringen in de tent op het Sint-Katelijneplein in hartje Brussel. Een enthousiaste werkgroep rond Lut Lambert heeft niet stil gezeten en biedt alvast een aantrekkelijk programma aan. Tijdens de Vlaamse feestdag bruist Brussel van de activiteiten. Voor het volledige programma verwijzen we naar www.opbrussel.be. In samenwerking met het OPB en het 11 julicomité drukt de VVB ook haar stempel op het gebeuren in Brussel. We verdelen vlaggetjes en ballonnetjes aan de talrijke voorbijgangers die genieten van de grootse Gulden Ontsporing in Brussel. Zoals voorbije jaren wensen we opnieuw menig omstander te doen watertanden en menig kinderoog te doen schitteren bij het aanreiken van een ballon of Vlaamse leeuw. Telkens opnieuw slagen we erin om Brussel een beetje Vlaamser te kleuren. Verschillende organisatoren durven al eens vergeten dat onze Vlaamse leeuw centraal staat op 11 juli, vooral tijdens de apotheose ’s avonds. Om dit jaar de Grote Markt om te toveren tot een zwart-gele vlaggenzee, delen we aan de vijf ingangen van het marktplein kleine vlaggetjes uit. Onze trouwe vrijwilligers zijn al naarstig in de weer om tegen dan voldoende vlaggetjes te maken, want deze keer kunnen we er niet genoeg hebben. Aangezien de concerten (bijna) integraal worden uitgezonden op TV-Brussel en het eerste VRT-net zal het initiatief alvast niet onopgemerkt voorbijgaan.

OPNIEUW

NAAR DE

De kers op de taart is de Guldensporenviering op het Sint-Katelijneplein. Vanaf de middag kan je er terecht in het Guldensporencafé voor een aangename ontmoeting en een prettig weerzien onder gelijkgezinden. De radicale toespraken kunnen uiteraard niet ontbreken. België ligt de laatste tijd ernstig onder vuur. Zijn economische positie verslapt en enkele studies leggen het inefficiënt bestuur bloot. Jan Van Malderen, voorzitter van Pro Flandria, een netwerk van ondernemers en academici, schuift alvast de Vlaamse en Waalse zelfstandigheid als oplossing naar voor. Voor het slotwoord zorgt Peter Van Windekens, nationaal VVBbestuurslid en voorzitter van VVB VlaamsBrabant. Daarna volgt, naar jaarlijkse gewoonte een gezellig samenzijn. En we hebben ook een verrassing in petto. Voorbije jaren was het steeds een ware overrompeling op de Grote Markt en velen konden met moeite het gebeuren ordente-

lijk volgen. Voor de mensen die in een goede Vlaamse sfeer een graantje willen meepikken van het gebeuren op de Grote Markt projecteren we de apotheose op een groot scherm in de tent. De verwachtingen zijn hooggespannen en het belooft alvast een bruisende viering te worden. Een reden temeer om op onze nationale feestdag toch eens naar onze hoofdstad af te zakken! Voel je het kriebelen en help je graag een handje mee? We komen nog steeds (veel) helpende handen tekort. Geïnteresseerden nemen het best contact met Lut Lambert (lut.lambert@chello.be of 0475 94 15 79 na 19 uur), het secretariaat in Brussel (tijl.rommelaere@vvb.org of 02 513 31 37) of het nationaal secretariaat (secretariaat@vvb.org of 03 366 18 50). Ook uw steun is ontzettend belangrijk om van 11 juli in Brussel een echt Vlaams feest te maken! Tijl

PROMS!

Ook dit jaar wil de VVB samen met Vl2 de Proms in Londen wat meer ‘Vlaams cachet’ geven. Iedereen is uiteraard welkom maar in eerste instantie zouden we toch graag een oproep doen naar de jongeren om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Het aantal plaatsen is beperkt tot 50. Onze voorzitster heeft, in het raam van 50 jaar VVB, alvast toegezegd om deze reis mee te begeleiden.

Hierbij alvast een aantal practica. We vertrekken op zaterdag 9 september en komen ’s anderendaags terug. De precieze opstapplaatsen en het correcte vertrekuur, worden je meegedeeld in het volgende nummer. Veel hangt immers af van wie er allemaal inschrijft en van de vertrekuren van de Shuttle.

Inschrijven kan tot en met 31 augustus via VVB Nationaal, Passendalestraat 1 A, 2600 Berchem, secretariaat@vvb.org, 03 366 18 50 én door overschrijving van 25 euro (leden) of 30 euro (niet-leden) op rekening nummer 409-9563981-19 met vermelding Proms 2006.

3 nr.7 - juli 2006


Binnendoor

AFSPRAAK OP 3 SEPTEMBER VOOR DE GORDEL De vakantie moet nog beginnen maar we maken nu al een afspraak om nadien met opgeladen batterijen opnieuw in gang te schieten. De eerste zondag van september is traditiegetrouw Gordelzondag. En daar zijn we even traditioneel ook bij. De Gordel is in de eerste plaats een sportgebeuren met fiets- en wandeltochten die het Vlaams karakter van de rand rond Brussel moeten benadrukken. Dat is dit jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, meer dan ooit nodig. De Vlaamse Volksbeweging steekt dan ook een tandje bij en kan daarbij uiteraard elke helpende hand gebruiken. We doen ons best om in de vijf Gordelcentra aanwezig te zijn met onze leeuwenklevers. Alle acties starten normaal gezien omstreeks 8.30 uur. Wie wil meehelpen, kan het best naar het actiepunt van zijn of haar provincie trekken. West-Vlaanderen vat post aan de Westrand in Dilbeek, Oost-Vlaanderen bezet het stationsplein in Overijse, Antwerpen en

4 nr.7 - juli 2006

Limburg blazen verzamelen in Zaventem en Vlaams-Brabant en Brussel trekken naar Sint-Genesius-Rode en Wemmel. Op het fietsparcours wordt net als vorig jaar (zie foto) ook actie gevoerd. Details hierover zijn terug te vinden in de volgende editie van Binnendoor.

VVB ving ledenwer Ledenwervers aantal leden Secretariaat (Berchem) 76 Mark GabriĂŤls (Dilbeek) 25 Achiel Luyten (Westerlo) 11 Albert Leenaerts (Schoten) 8 Luc Verstraete (Rumbeke) 7 Paul Vanstappen (Edegem), Wart Van Schel (Wolvertem), Rita Ceulemans (Aartselaar) 5 Jan Destrijcker (Itterbeek), Jos Ory (Borgloon), Luc Van den Weygaert (Hove), Mark Voet (Mechelen) 4 Walter Winkeler (Hasselt), Patrick Crabbe (Gits), Godfried Duprez (Bellegem), Johan Laeremans (Grimbergen) 3 David Vits (Laken), Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Jan De Vogeleer (Gent), Wilfried Van Looveren (Wommelgem), Leopold Schaumont (Mariakerke), Walter Winnock (Veurne), Helmar Pelfrene (Kontich), Willy Bosmans (Kontich), Jan Ruysschaert (Blankenberge), Kris Barrezeele (Antwerpen), Rik Desmet (Wilrijk), Matthias Diependaele (Zottegem) 2 Geert Van Tieghem (St-Kruis-Brugge), Herman Van Bever (Nieuwerkerken), Steven De Wulf (Brugge), Marc Van Canegem (Geel), Lode Verstrepen (Willebroek), Rita De Bont (Mortsel), Herman Keersmaekers (Boechout), Alfons De Valck (Opwijk), Dirk Moens (Hamme), Lieve Van den Berghe (Vorselaar), Ivo Coninx (Genk), Rik Beckers (St-Truiden), Didi Rumes (Hasselt), Alexander Deene (Zomergem), Maurits Van Liedekerke (St-Lievens-Houtem), Jan Deman (Torhout), Bernard Vermeersch (Brugge), Patrick Deboever (Denderleeuw), Jan jr Van Esbroek (Kalmthout), Jan Cornelissen (Oostende), Karl Drabbe (Berchem) 1 Totaal 215


Binnendoor

EROP

UIT...

NATIONAAL Nationale 11 juliviering in Brussel. (dinsdag 11 juli, 15 uur, VVB Nationaal) We delen vlaggetjes en ballonnen uit en houden een groot feest. Het wordt zoals voorheen opnieuw een radicale viering met de nodige strijdredes. De ideale ontmoetingsplaats op 11 juli voor alle Vlaamsnationalisten. VVB Vlaams-Brabant zal er u verwennen. Feesttent, Sint-Katelijneplein, 1000 Brussel Info: 03 366 18 50 Meer info op: http://www.vvb.org/acties/060711juli.

ANTWERPEN 11 juliviering. (zaterdag 8 juli, 14 uur, VVB Antwerpen-Zuid) Guldensporenslagherdening en 11 juliviering van de afdeling Zuid in Wilrijk. Opstelling stand aan de Sint-Bavostraat en bemanning van die stand. De afdeling verzamelt om 13 uur aan de Sint-Bavokerk. Wilrijk, Sint-Bavostraat Info: Rik Desmet 0498 75 68 09 Culturele Zangkroegentocht (zaterdag 8 juli, 10 uur, VVB Schoten) Met muzikant Werner Alix vieren we 11 juli in de Schotense kroegen. Start met ontbijt aan Café Stella 10.00 uur. Diverse kroegen in Schoten Info: Tom Schoonbaert 0496 54 60 73 Van Vraegheide tot koffiekoek. (zondag 9 juli, 7 uur, VVB Brecht) In het raam van Vlaanderen Feest: ochtendwandeling onder leiding van natuurgidsen van VMPA. Vertrek aan het Christus Koning Instituut. Achteraf, omstreeks 9 uur, koffiekoekenfestival in GDC Goorhof. Deelname € 2,50 per persoon. Vraegheide, Bethaniëlei, 2960 Brecht Info: Martin Cantryn 03 313 47 90 Vlaanderen Feest en Brecht ook. (zondag 9 juli, 10.30 uur, VVB Brecht) Misviering in de kerk Heilige Man Job met medewerking van het Scheldekoor. om 11.30 uur: onthulling van een gedenksteen Max Wildiers. Om 11,45 uur: gelegenheidsrede door Johan Van den Driessche, medeoprichter van de denkgroep "In de Warande". Receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Organisatie: verschillende Brechtse verenigingen: VVB, DF, Gezinsbond en andere. Het Goorhof, Kerklei 18, 2960 Brecht Info: Eric Wenderickx 03 313 47 90 11 Juliviering. (dinsdag 11 juli, 20 uur, VVB Zuiderkempen) Wij herdenken de Guldensporenslag met een eminent spreker, Eric Ponette, met het koor De Gagel en het trio Machteld Van Geenhoven. tevens bieden wij een receptie aan. Lakenhal, Markt Herentals Info: Lieve Van den Berghe 014 50 17 85

OOST-VLAANDEREN 11 Juli ballonnenactie. (zaterdag 8 juli, 14.30 uur, VVB Gent-Noord) Actie in de Gentse binnenstad naar aanleiding van 11 juli. Bedelen van leeuwenballonnen en vlaggetjes. Om 14.30 uur aan onze stand aan het Groot Kanon,Vrijdagmarkt. I.s.m. De Draak - VOG. Groot Kanonplein, 9000 Gent Info: Leopold Schaumont 09 226 28 54 Cultureel aperitief. (zondag 9 juli, 11 uur, VVB Gent-Zuid) 11 julitoespraak door Rudi De Kerpel, lid van de denkgroep “In de Warande”. Traditionele volksmuziek met de groep Tantris. Aansluitend gratis receptie. In samenwerking met de buurtbewoners en DF Leiekant-Gent. Kruispunt Baliestraat-Meerstraat, Gent. Info: Herman De Mulder 09 329 04 56 11 Juliviering. (dinsdag 11 juli, 19 uur, VK Wase Debatclub) Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas Info: Omer Dhaene 03 776 86 83 De Vrome Geuzen. (dinsdag 11 juli, 20 uur, VVB Aalst-Dendermonde) Traditiegetrouw brengen wij onze 11 juliviering. Toneel, samenzang, volksmuziek, choreografie en woordkunst zijn opnieuw de ingrediënten van een mooi Vlaams Feestprogramma. Bij goed weer: afspraak op de Grote Markt van Aalst. Bij slecht weer: afspraak in de Feestzaal van het Sint-Jozefcollege Aalst Grote Markt, Aalst Info: Anny Dierick 053 66 85 85 Jaarlijkse uitstap. (zaterdag 29 juli, 8 uur, VK Gebroeders Van Raemdonck) Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas Info: Armand De Block 03 776 82 19

WEST-VLAANDEREN

WIL

JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER

WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Het septembernummer van Doorbraak is klaar op 21 augustus. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 8 augustus! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

Guldensporenviering 2006. (zaterdag 8 juli, 20 uur, VVB Torhout) Info: Jan Deman 050 21 50 86

5 nr.7 - juli 2006


diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL

Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr.7 - juli 2006

Tel.: 09/227.80.90

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 euro op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (25 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

2006_07_08_binnendoor  

Een vrij Vlaanderen zal zelf een eigen en duidelijk inburgeringbeleid kunnen voeren, zowel aan zijn grenzen als in zijn grote steden. Wellic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you