Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

STILTE

VOOR DE STORM

Vandaag 11 november, wapenstilstand, maar ik beschouw het eerder als de stilte voor de storm. Voor onze Vlaamse frontsoldaten was de wapenstilstand ongetwijfeld een welgekomen bevrijding uit de ellende, maar reden tot euforie was er niet. Voor wie hadden ze eigenlijk gestreden? Voor een land dat het hunne niet was. De zoete beloftes dat ook Vlaanderen zou krijgen waar het recht op had, werden vlug vergeten. Zij hadden nog een lange strijd te voeren tegen de Belgische staat, die ze trouw hadden gediend. Inmiddels hebben wij wel onze Vlaamse scholen en universiteiten, een Vlaams grondgebied, algemeen enkelvoudig stemrecht, eigen Vlaamse bevoegdheden, ja zelfs een eigen Vlaamse regering. Maar hebben we hierdoor onze zelfbeschikking? Aan onze Vlaamse universiteiten wordt onze taal bedreigd door Europese akkoorden en baron-rectoren die hierin zelfs nog verder wensen te gaan. Ons Vlaams grondgebied wordt nog steeds niet gerespecteerd. Franstalig België weigert de logica van onze staatsstructuur door te trekken naar de afbakening van kieskringomschrijvingen en gerechtelijke arrondissementen. Bij verkoop van BIAC, de luchthaveninfrastructuur van Zaventem — volledig op Vlaamse grond gelegen — aan een Australische maatschappij acht de federale regering geen enkel overleg met Vlaanderen noodzakelijk. Wij hebben wel enkelvoudig algemeen stemrecht, maar een Vlaamse kamerzetel kost nog steeds 45 281 stemmen terwijl voor een Franstalige zetel 37 028 stemmen volstaan. Onze bevoegdheden zijn vaak lege dozen, die we niet mogen of niet kunnen gebruiken en onze ministers, deftige heren en dames, zullen hierover toch niet te moeilijk doen. Zij willen immers geen conflict. Zij maken van de mogelijkheden die hen worden geboden, zoals bij de ondertekening van de Europese Grondwet in Rome, liefst geen gebruik om aan de wereld te tonen dat Vlaanderen beschikt over een eigen verdragsrecht. Zij zijn immers ondergeschikt aan de regent, Di Rupo. Maar er schijnt licht in de duisternis. Elio Di Rupo zelf ziet in dat het zo niet verder kan en roept in een interview in De Standaard op tot een debat over de toekomst van het land. Onze open brief, waarin wij, die toch een duidelijke visie hebben over de toekomst van de Belgische staat, hem uitnodigen voor een gesprek werd tot nu toe nog niet beantwoord, maar we hebben geduld. De wapenstilstand dateert immers reeds van 1918 en bovendien werkt men inmiddels wellicht in alle stilte in het intergouvernementele overleg aan een oplossing voor het dossier B-H-V en in het forum aan de realisatie van de resoluties van het Vlaams Parlement. Want het is stil, zeer stil. De Belgische machine is moe. De Belgische staat functioneert al lang niet meer naar behoren en dit begint financieel en economisch zwaar door te wegen. Vlaanderen kan de financiële transfers naar het Zuiden niet blijven opbrengen zonder zelf zware schade op te lopen, terwijl Wallonië er niet beter van wordt.

Rita De Bont Algemeen Voorzitter

VAN

NIEMAND EN VAN IEDEREEN Er was nogal wat te doen over het logo van het Vlaams Belang. In De Morgen (16 nov) toonden zich achtereenvolgens ongelukkig: Het Belang van Limburg (omwille van het woord “belang”), canvas (omwille van gelijkenis met het vierkantvormige canvaslogo), Spirit (omwille van het gebruik van de leeuw). Het Nieuwsblad (16 nov) liet dan weer drie leden van Vlaams Belang reageren. Eentje ervan was ‘minder gelukkig’ met het nieuwe logo, omdat het te veel verwijst ‘naar de Vlaamse Volksbeweging waar we toch weinig steun van krijgen’. Dit indrukwekkend opinieonderzoek volstond voor de journalist van dienst voor een geleerde conclusie in koeien van letters boven het artikel: “Het logo valt tegen”. Bij nader toezien heeft het logo van het Vlaams Belang inderdaad iets van dat van de Vlaamse Volksbeweging, maar misschien nog meer van dat van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). En dan? Uiteraard is een gestileerde leeuwenkop niemands eigendom. Pissig doen over ‘aan de haal gaan met symbolen van alle Vlamingen’ laten we beter over aan de verzuurden. Vlaamse symbolen zijn van iedereen en tegelijk van niemand. De bemerking van Gustaaf Cooreman in Het Nieuwsblad dat het Vlaams Belang van de VVB weinig steun krijgt, verrast een beetje. Het kan bezwaarlijk tot de taak van de VVB worden gerekend om politieke partijen te steunen. De VVB is een eigentijdse, pluralistische en (partijpolitiek) onafhankelijke vereniging die al jaren resoluut voor een onafhankelijke Vlaamse staat kiest en open staat voor iedereen. Als drukkingsgroep wil de VVB met ALLE partijen praten. Steun geven aan partijen is niet onze taak. Maar hoe meer politici of politieke partijen zich achter onze doelstellingen scharen, hoe beter. Want een onafhankelijk Vlaanderen, dat is ons gemeenschappelijk doel. StV en JVdC

1 nr.11 - december 2004


Binnendoor

NIET

ALLE PIJN GELEDEN

Jan-Frans Willems nam in de 19de eeuw de leiding van een beweging die — in een Belgische staat die zich vijandig opstelde tegenover het Nederlands — op zoek ging naar een eigen Vlaams gelaat. Sindsdien is er veel veranderd. België dat populair was onder Albert I — de koning-soldaat — evolueerde doorheen een woelig interbellum en een tragische tweede wereldoorlog en onder druk van een nadien herrezen Vlaamse Beweging (collaboratie en repressie ten spijt) naar een federatie, die macht moest prijsgeven aan zijn deelstaten en aan Europa. Voortdurende waakzaamheid is noodzakelijk tegenover hen, die Vlaanderen aan zijn verleden willen vastklinken en die niet ophouden om vandaag de globalisering en de multicultuur als ideaal voor te stellen. Ze houden niet op, de verwijten over ‘wat Vlaanderen in geen geval mag worden’, over een Vlaanderen dat ‘verzuild’ zou zijn, of ‘ommuurd’ door een Vlaamse identiteit, die volgens sommigen niet meer dan een mythe zou zijn. De verwijten dat Vlamingen ‘angsthazen’ zouden zijn, die het open uitzicht op de wereld en op andere beschavingen gewoon oninteressant zouden vinden. Vlamingen, en de jongere generaties in het bijzonder, mogen zich niet laten inkapselen door opiniemakers die het zicht verduisteren.

ONDERZOEK Wil men een toekomst bieden aan de komende generatie dan moeten degelijk historisch-wetenschappelijk onderzoek en daar-

175

op gebaseerd objectief onderwijs worden gestimuleerd. Dit onderzoek mag geen monopolie worden van valse of onbekwame profeten. Eenzijdige pedagogische projecten van sommiKERSTMIS IN HET KAMP VAN ge minister-opvoeBEVERLO der moeten worden bekampt. Jonge Vlamingen hebben recht op een duidelijk beeld van het verleden.

EUROPA In Vlaanderen groeide, naast de vraag naar zelfbestuur, ook de belangstelling voor de Europese droom. Europa is geen wonderkind, het is wel een edelmoedige gedachte. Een Europa op mensenmaat is ruimer dan een louter economisch gegeven en moet bij de jongere generatie ambities losweken. Ook hier moet Vlaanderen alert zijn. Vlaanderen, 26ste lidstaat in Europa, is het einddoel dat we consequent voor ogen moeten houden.

BOEK GESLOTEN? De Vlaamse Beweging beleefde kwalijke momenten. Er was de collaboratie en nadien de repressie. Veel pijn, maar niet alle, is geleden. Veel schade, maar niet alle schade is vergoed. In Belgische, maar ook in Vlaamse politieke kringen lijken de rangen gesloten te

worden tegen elk verder initiatief voor amnestie, eerherstel, sociale hulp aan repressieslachtoffers en hun familie. Moet de Vlaamse beweging het boek heropenen? Ook de nieuwe, jonge generatie van Vlamingen heeft behoefte aan duidelijkheid. In dit kader moet de roep om amnestie overeind blijven als teken van verbondenheid met de vele echtgenoten en familieleden, die geen schuld hadden, maar deelden in de onbarmhartigheid van het Belgisch verzet én het justitieapparaat, beide ingeschakeld om het Vlaams-nationalisme in Vlaanderen van de kaart te vegen. Amnestie moet “bevrijdend” zijn. Al wie die bevrijdende beslissing doelbewust tegenhield en tegenhoudt, is mede verantwoordelijk voor een gevoel van onbehagen in een onvoltooid Vlaanderen Belgische, maar ook sommige Vlaamse gezagsdragers, lijken van plan om naar aanleiding van 175 jaar België een bepaald “Belgisch” verleden met veel poeha en bombarie aan het volk voor te stellen. Maar aan een aan Belgisch feestgedruis gekoppelde viering heeft Vlaanderen geen nood. Jonge Vlamingen zullen volgend jaar vooral nood hebben aan correcte informatie over wat de Vlamingen in die 175 hebben meegemaakt. Guido Moons, ere-voorzitter VVB Herman Suykerbuyk, algemeen ondervoorzitter VVB

JAAR DISCRIMINATIE

Premier Verhofstadt - heeft hij het zelf bedacht? - wil in 2005 nog eens proberen de publieke opinie achter de Belgische ouwe wagen te krijgen. Het moet dan maar eens tijd zijn om een reuzenfeestje te bouwen omdat België 175 jaar bestaat. Kostprijs: 175 miljoen euro. Bestemd voor een dik pak tentoonstellingen, parades, concerten, dansfeesten... De “tip” om de viering van 175 jaar België te koppelen aan 25 jaar federalisme zou van Bart Somers komen. Hij beloofde als toenmalig minister-president destijds 1,1 miljoen Vlaams geld. De regering Leterme heeft nu al laten weten die belofte te zullen nakomen ‘mits bepaalde voorwaarden’. Een voorstel om

2 nr.11 - december 2004

ook de 11 juli-vieringen van 2005 aan de immense vreugde om 175 jaar België te koppelen, is door de Vlaamse regering afgevoerd. Geen wonder dat een progressief dagblad onder de sympathieke titel ‘Vlaanderen verbrodt Belgisch feestje’ Herman De Croo in stelling bracht om de Vlaamse opstelling ‘kleingeestig, parochialistisch en treurig’ te noemen. Dat N-VA weinig reden tot feesten heeft, verbaast niet. De partij noemt zo’n viering ‘een beetje masochistisch’ en opende een webstek www.geen200jaar.be. ‘Voor N-VA hoeft België geen 200 jaar te worden’, aldus campagne-trekpaard Mark Demesmaeker.

Het Vlaams Belang zegt in het verzet te gaan en noemt het federalisme ‘een fuik waarin Vlaamse vissen gevangen zijn gezet’. De partij vraagt dat de Vlaamse regering geen geld spendeert aan de festiviteiten. Benieuwd wat de Vlaamsgezinden binnen CD&V, VLD en Spirit van dit barokke België-gedoe vinden. De 175-campagne zou ook via scholen verlopen. Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. Alleen als Vlamingen op een verstandige manier reageren kan weerwerk worden geboden aan het indoctrinatiekanon dat in stelling wordt gebracht en de opinies weer richting 1830 wil schieten. Jan VdC


Binnendoor OPROEP

LEDENWERVING VIEL NIET IN DOVEMANSOREN

SPECTACULAIRE

OMMEKEER

Half oktober verscheen zowel in dit ledentijdschrift als in het maandblad voor de kaderleden van de VVB een noodoproep. Voor het eerst in jaren zou de VVB haar ledenaantal niet zien aangroeien. Deze oproep viel niet in dovemansoren. Zowel afdelingsbesturen als individuele leden sprongen met een nooit gezien enthousiasme in de bres en een maand later is de achterstand van 100 leden op het cijfer van 2003 omgekeerd in een voorsprong van liefst 106 leden: op 11.11.2003 telden we 4279 leden, op 11.11.2004 waren er dat 4385. Deze mooie inspanning zorgde er intussen ook voor dat we het eindcijfer van 31.12.2003 (4335) nu al overschreden. Proficiat aan alle ledenwervers.

50 JAAR VVB = 5000 LEDEN Maar we zijn er nog niet. In ons feestjaar 2006 willen we de kaap van de 5000 leden overschrijden. Als we ieder jaar een ledenaangroei van 5% tellen, dan bereiken we bij ons 50jarig jubileum deze magische kaap. Concreet betekent dit dat dit jaar in ander-

En vergeet niet: wie vijf leden werft per kalenderjaar heeft recht op een geschenk (boekenbon, etentje, wijncheque).

NOG MEER VOORUITGANG

halve maand nog 165 nieuwe leden onze onafhankelijkheidsrangen versterken.Geen makkelijke opgave, maar dat was de achterstand wegwerken ook niet. Spreek vrienden en familie aan. Maak gebruik van onze promotietarieven lidmaatschap VVB. Tot eind december kan je werven:

Maar er is meer. Het maandblad Doorbraak valt niet alleen bij alle VVBleden in de bus. Daarnaast zijn er ook de Doorbraak-abonnees. Ook daarover niets dan goed nieuws. Dit jaar steeg het aantal betalende abonnees van 1500 naar 1800. Dat houdt in dat onze onafhankelijkheidsboodschap maandelijks meer dan 6000 families bereikt. Een zeer mooi en hoopvol resultaat, zeker in deze tijden waarin het overgrote deel van de verenigingen hebben te kampen met afkalvende ledencijfers. Onze boodschap slaat dus aan, help hem nog meer te verspreiden.

- promotieleden (€ 2,5) en lid tot 1 januari 2005 - najaarsleden (€ 17) en in één beweging lid tot... 1 januari 2006!

StV

DE VVB-NCB ZOEKT

EEN

VOLTIJDSE STAFMEDEWERK(ST)ER VOOR

BRUSSEL.

Dank zij onze erkenning in Brussel zoekt de VVB voor indiensttreding op 1 januari 2005 een voltijdse stafmedewerk(st)er met standplaats in Brussel. Heb je interesse, stuur dan je sollicitatie en c.v. (met pasfoto) ten laatste tegen donderdag 9 december naar Vlaamse Volksbeweging vzw, t.a.v. Jan Jambon, Passendalestraat 1A, 2600 Berchem of e-post: jan.jambon@vvb.org Functie: Je voornaamste taak bestaat er in om binnen de 2 jaar de koepel in Brussel tot minstens 12 afdelingen uit te bouwen. Je ondersteunt de koepelafdelingen ook in hun dagelijkse werking, zowel op administratief als inhoudelijk vlak en onderhoudt de contacten met de VGC. Je coördineert een aantal grotere activiteiten. Je wordt ondersteunt door het nationaal secretariaat en hebt regelmatig met hen overleg. Profiel: - Je hebt een hart voor Brussel en bent vertrouwd met de situatie van de Vlamingen in Brussel en op de hoogte van de Brusselse politiek. - Opleiding: minimum A1 - Administratief stipt en ordelijk. - Vertrouwd met PC in MS-Office omgeving en het werken met adressenbestanden. - Flexibel, georganiseerd en gericht op dienstverlening. - Contact- en communicatievaardig. De vrijwilligers kunnen motiveren en ondersteunen. - We verwachten een stevige inzet en behoorlijk engagement. - Ervaring met verenigingswerk en vertrouwd zijn met de Vlaamse Beweging We beloven je een boeiende job met een gepaste verloning (evenals extra-legale voordelen) in een aangename werkomgeving.

3 nr.11 - december 2004


Binnendoor

JONGE VLAMINGEN In de zomer van 2004 is een dynamische groep jonge Vlaams-nationalisten van start gegaan met de uitbouw van een nationaal jongerennetwerk onder de naam Jonge Vlamingen. Hiermee willen wij geëngageerde Vlaamsgezinde jongeren met elkaar in contact brengen, hun initiatieven ondersteunen en bekend maken, en hen aanzetten om samen actie te ondernemen. Daarnaast willen wij individuele niet-geëngageerde Vlaamsgezinde jongeren aanspreken en uit hun isolement halen. Via ons netwerk willen wij hen op korte termijn kennis laten maken met de brede diversiteit van de georganiseerde Vlaamse Beweging, zodat zij kunnen doorstromen in de richting die hen het beste ligt. Tevens bieden wij hen eigen, specifiek op jongeren gerichte, acties aan.

Voortbouwend op het IJzertestament, zijn wij voorstander van zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren, en verzetten wij ons tegen elke vorm van nationaal of internationaal imperialisme. Een deel van onze werking richt zich specifiek op jonge VVB-leden. Wij brengen hen met elkaar in contact, en organiseren vorming en actie. Daarnaast bouwen wij een uitwisselings- en ondersteuningsplatform voor jonge VVB-bestuursleden uit, waar ze positieve en negatieve ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaars successen en mislukkingen, zodat de kwaliteit van hun bestuurswerk verbetert, en jongeren gesteund worden om binnen de VVB een bestuursfunctie op te nemen.

Negentig jaar na het begin van de eerste wereldoorlog inspireren wij ons op het “Zelfbestuur — Nooit meer oorlog — Godsvrede” van het IJzertestament, om met enthousiasme en creativiteit, los van partijpolitieke spelletjes of ideologische meningsverschillen, Vlaanderen op een positieve en constructieve manier te promoten in de maatschappij, vooral bij de jeugd.

Ben jij VVB-lid en jonger dan 35 jaar, dan nodigen wij je uit om toe te treden tot ons VVB-platform. Contactpunten: Karl Geens: karl.geens@jongevlamingen.org Liesbeth Beeckman: liesbeth.beeckman@jongevlamingen.org Informatieforum op http://www.jongevlamingen.org.

NEDERLANDSLANDSTAAL

(Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg, 1000 Brussel 02 519 55 51)

De briefschrijfactie blijft en levert op haar manier zeer mooi werk. Doe mee en neem pen en papier of pc! (Inlichtingen Mieke Delanghe 09 225 16 00 en nederlandstaal@vvb.org).

De alternatieve telefoonmaatschappij Tele2 wordt blijkbaar door De Post in een samenwerkingsverband gepromoot. In het Postkantoor van Elsene op de Elsensesteenweg stond er op 27september een mannetje van Tele2 in het kantoor, ijverig de binnenkomende klanten aansprekend. In het Frans uiteraard. Want hij kwam uit Namen, zei hij. En Nederlands neen, dat kende hij niet. (Tele2, Postbus 3 1140 Brussel 14 - 070-22 44 64 en gratis nummer 0800 1602 6)

BRUSSELS VERHAAL Wie als bewuste Vlaming naar Brussel trekt, vindt altijd wel wat om zich over te ergeren. Zo ook over een tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek aan de Kunstberg. In en rond het gebouw hingen verschillende affiches die in overgrote mate Franstalig zijn. Als uitgever is de ‘Programmatorische federale overheidsdientst (sic)- Wetenschapsbeleid’ vermeld. Er zijn wel tweetalige folders, de Nederlandstalige kant draagt eveneens de Franstalige titel ‘Le livre et l’estampe, vijftig lentes’. De tekst onthult dat het hier gaat om de 50ste verjaardag van het tijdschrift van de ‘Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique’. Een Nederlandstalige catalogus is onbestaande. Typische Belgisch dus.

4 nr.11 - december 2004

TELE 2

LA POSTE In datzelfde Elsense postkantoor wilde iemand een aangetekende zending afleveren. De dame achter het glas was een Vlaamse (en dus tweetalig), maar ze gaf toch een Franstalig afgiftebewijs aan de Vlaamse klant. Uit gewoonte waarschijnlijk of omdat Vlamingen toch maar zelden voor hun rechten opkomen. Het bewijs ligt ter inzage. (Bank van de Post, Dienst Cliënteel, Koloniënstraat 56 1000 Brussel)

VVB ving ledenwer aantal leden Secretariaat 111 Frank Vanderwaeren (Grobbendonk) 21 Achiel Luyten (Westerlo) 18 David Vits (Etterbeek) 17 Johan Laeremans (Grimbergen) 13 Wim Sohier (Veurne) 11 Paul Vanstappen (Edegem), Henri Ponnet (Zottegem) 9 Tomas Verachtert (Brasschaat) 8 Jan sr Van Esbroeck (Kalmthout), Frans Van Haesendonck (Zoersel) 7 Louis Hermans (Lanaken), Patrick Crabbe (Gits), Mark GabriÎls (Dilbeek), Matthias Diependaele (Zottegem), Karl Geens (Rijkevorsel) 6 Luc Verstraete (Rumbeke), Albert Leenaerts (Schoten), Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem) 5 Rita De Bont (Mortsel) 4 Sebastian Luyten (Mechelen), Leen Feremans (Deurne), Emiel Daneels (St-Job-In-’t Goor), Karl Drabbe (Berchem), Jurgen Thiebaut (Ternat), Jan Deman (Torhout) 3 Jef Eggermont (Lier), Herman Van Bever (Nieuwerkerken), Hugo Pottie (Ardooie), Luc Van den Weygaert (Hove), Lode Verstrepen (Willebroek), Johan Verstraete (Rumbeke), Marc Verschelde (Zottegem), Willy De Meyer (Zomergem), Jeanne Rombouts (Turnhout), Lode Van Dessel (Nijlen), Jo Van Bever (Wetteren) 2 Georges Van der Herten (Zwijndrecht), Renaat Van Beeck (Berchem), Gaby Pelegrin (Wilrijk), Mark Allard (Aartselaar), Servaas De Vylder (Ekeren), Jan Jambon (Brasschaat), JosÈ Gerniers (Lovendegem), Bart Borloo (Okegem), Gustaaf Tack (Lovendegem), Walter Winnock (Veurne), Greta Van Linter (Brussel), Els Decoster (Antwerpen), Jaak Neirynck (Mariakerke), Alfons De Valck (Opwijk), Liliane Verachtert (Brasschaat), Rik Desmet (Wilrijk), Ivo Herten (Strombeek-Bever), Mark Van Dromme (Duffel), Dirk Moens (Hamme), Herman De Mulder (Gent), Leopold Schaumont (Mariakerke), Jan Dendooven (Oostkamp), Frans Goris (St-Job-In-’t Goor), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Bernard Vermeersch (Brugge), Joris De Kerpel (Zwalm), Herman Keersmaekers (Boechout) 1 Totaal 347

KVS Waar hij het KVS-krantje opgepakt heeft, weet hij niet meer, maar het tweetalige ding vermeldde fier de openingsactiviteiten begin oktober 2004. De Koninklijke Vlaamse Schouwburg keerde na de restauratie van het gebouw terug naar de Lakensestraat. De eerste avond stond Massis the Musical geprogrammeerd, een hatelijk anti-Vlaams stuk, waar als toppunt een Vlaamse vlag verbrand wordt. Bij de heropening van de Beursschouwburg mocht er geen Vlaamse leeuw uithangen, bij de heropening van de KVS wordt ze op het toneel verbrand. Laat de Vlamingen maar betalen voor Brussel, meer hebben de (Vlaamse) Brusselaars niet nodig. (KVS Arduinkaai 7 1000 Brussel, 02-210 11 12)


Binnendoor

EROP

UIT...

ANTWERPEN ADVN. (11-12-2004 14:30 VVB Mortsel Boechout) Begeleid bezoek aan het Archief- en Documentatiecentrum van het Vlaams Nationalisme ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan. ADVN Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47 Midwinterconcert (18-12-2004 16:00 VVB Kalmthout) OLV Kerk Kerkplein, 2920 Kalmthout Info: Koen Vanhees 0486 83 03 12

BRUSSEL

EN

VLAAMS BRABANT

Communautaire geschiedenis van België (30-11-2004 20:30 VVB Brussel Noord) Marc Platel licht het Brussel-luik uit zijn nieuwste boek Inkom: €1,00/2,00 GC Essegem Leopold I-straat 329 1090 Jette Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23 Meer info op http://brussel.vvb.org. Bezoek museum van de Nationale Bank van België (02-12-2004 18:50 VVB Brussel Centrum + Zuid) Inkom gratis, doch inschrijven gewenst

LIMBURG

Nationale Bank van België Wildewoudstraat 10 1000 Brussel Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Meer info op http://brussel.vvb.org.

Ook in Limburg beweegt er een en ander. Na de doorstart van VVBHasselt, werd op 5 november jl. de afdeling Genk-Bilzen boven de doopvont gehouden. Op de foto zien jullie alvast het kersverse bestuur. Zittend van links naar rechts: Olga Arteaga, Johan Decosemaker, Jef Roets en Frederic Vanbekbergen. Staand van links naar rechts: Jos Bijnens, initiatiefnemer Jos Coninc en Geroen Rubens.

Standaardtaal en dialectverlies: een sociolinguïstische benadering. (07-12-2004 20:00 VVA Brussel) Voordracht door prof.dr Roland Willemyns (VUBrussel). Abtswoning Abdij Dielegem, 1090 Jette Info: Robrecht Vermeulen 02 267 54 31 Brunchgesprek met Rita De Bont (12-12-2004 11:00 VVB Brussel Oost) Beperkt aantal plaatsen Inschrijven gewenst Inkom: €12,50/15,00 GC De Moriaan Oudergemlaan 90, 1040 Brussel Info: Nil Mqrtin 02 771 53 07 Meer info op http://brussel.vvb.org. De recentste evoluties in het Noord-Ierse vredesproces (15-12-2004 20:30 VVB Brussel West) Geert Struyve licht toe Inkom: €1,00/2,00 GC De Rinck Dapperheidsplein 1070 Anderlecht Info: Willy Vanderveken 02 524 28 27 Meer info op http://brussel.vvb.org. Beerenburg, Friese bittere kruidenjenever. (17-12-2004 20:00 Elandnet) Proefavond en achtergrondinformatie onder deskundig ebegeleiding van Siebren de Boer. Deelname in de drankkosten € 15,00. Inschrijven gewenst. G.C. Nekkersdal Bockstaellaan 107, 1020 LAKEN Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23 Meer info op http://www.eLandnet.org.

LIMBURG Splits kieskring Brussel - Halle-Vilvoorde nu! (10-12-2004 20:00 VVB Hasselt) Debat met drie Limburgse parlementariërs: Johan Sauwens (CD&V), Bert Schoofs (Vlaams Belang), en Willy De Waele, VLD-burgemeester in Lennik. Moderator Bruno Huygebaert, VRT-journalist (o.v.). O.C. Heilig-Kruis Kruisherenlaan 29, 3500 Hasselt Info: Walter Winkeler 011 72 03 30

OOST-VLAANDEREN Herfstgesprekken. (30-11-2004 20:00 VVB Meetjesland-Zuid) 1) Johan Laeremans: “40 jaar faciliteiten, 40 jaar stommiteiten”. 2) prof.dr. Juul Hannes: “Een fabel doorprikt: Wallonië is in het verleden nooit solidair geweest met Vlaanderen”. Kameleon 9850 Nevele Info: Willy De Meyer 09 372 78 71 Midwinterfeest. (18-12-2004 20:00 VK-Terjoden) Schuur Van der Burght Rooseveltlaan 8, 9420 Erpe, 053 80 65 27 Info: Jan Van der Burght

WEST-VLAANDEREN Sint aan Huis. (01-12-2004 14:00 VVB Torhout) Huisbezoeken met de Sinterklaas en de Zwarte Pieten. afspraken via tel: 050/21.50.86 Omstreken 8820 Torhout Info: Jan Deman 050 21 50 86

IN BEWEGING

DIENSTWEIGERAARS

GEHULDIGD

Marnixring Max Wildiers verleent dit jaar de Ereprijs Max Wildiers aan de “dienstweigeraars”, die bij de jongste verkiezingen weigerden te zetelen in de kiesbureaus zolang het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet is gesplitst en zolang aan de ongrondwettelijke toestand in dit stuk Vlaams-Brabant geen einde is gemaakt. Met de ereprijs wil de Marnixring die Vlamingen eren die persoonlijke risico’s durven nemen om onze gemeenschap te helpen en daar persoonlijk de gevolgen van dragen. De prijs wordt toegekend aan mevrouw Mia Moons-Goossens die effectief veroordeeld werd. Ook Mieke Lecluyse en Mr. De Rooster, die eveneens vervolgd werden, worden gehuldigd. Luc De Coninck, voorzitter van het BHV-comité, spreekt de laudatio uit. Burgemeester Dewaele van Lennik heeft zijn aanwezigheid reeds toegezegd. De academische zitting, muzikaal opgeluisterd door Bert Van Reeth, heeft plaats in Hotel “De Basiliek” in Edegem op 23 december van 18 u tot 21 uur. Nadien vriendenmaal.

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het januarinummer van Doorbraak is klaar op 8 december. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 1 december! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.11 - december 2004


Apotheek Antverpia Bandagist Antwerpen Berchem Edegem Hove Mortsel Mechelen Merksem

Nationalestr. 150 Fruithoflaan 8-10 St Goriksplein 4

 03 / 237.45.25  03 / 230.61.86  03 / 457.27.24

Boechoutsest. 13 Statielei 18 H Consciencestr 34 Lambrechtshoekenl. 258

 03 / 455 94 61  03 / 449.96.61  015 / 43.26.46  03 / 645.29.33

Erkend door RIZIV Thuisgezondheidszorg - Verkoop - Verhuur

Straks is het Kerstmis en Nieuwjaar. Gorik geeft speciaal daarvoor 4 exclusieve postkaarten uit, met prachtige prenten van onze huistekenaar. Ze zijn te koop per pakje van 12 stuks. Promotieprijs: € 9,50 (+ postzegel: € 0,50) Schrijf nu over op 409-9586521-55 met vermelding van het aantal pakjes. Steun is ook altijd welkom! Gorik, jouw gratis driemaandelijkse blad met nieuws over Brussel.

www.gorik.be

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

STEUN DOORBRAAK EN LAAT ANDEREN LEZEN! WEL

NIET POLITIEK CORRECT VOOR EEN CORRECTE POLITIEK

Rekening 409-9591911-13

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr.11 - december 2004

Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

2004_12_Binnendoor  

Ons Vlaams grondgebied wordt nog steeds niet gerespecteerd. Franstalig België weigert de logica van onze staatsstructuur door te trekken naa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you