Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

MET DE NEUS OP DE FEITEN

VVB

Op communautair vlak zat er van bij het begin van dit nieuwe jaar al meer dan één haar in de politieke boter. In haar houding inzake de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde liet paars zich weer van zijn beste kant zien. Onduidelijkheid alom. Patrick Dewael zei dat het dossier zeker niet moet worden ‘geforceerd’ en dat de splitsing van de kieskring ‘een specifieke materie is voor het Forum dat over afzienbare tijd alle communautaire hete hangijzers gaat bespreken’.

Vrijdag 16 december kwamen een dikke tweehonderd VVB’ers bijeen in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Zij waren er voor hun nieuwjaarsbijeenkomst en luisterden naar een drietal referaten. Vlaams welzijnsminister Adelheid Byttebier (Groen!) luisterde (even) mee.

Wie de ingesteldheid van premier Verhofstadt tegenover dit dossier een beetje kent, weet voldoende dat de eerste minister én zijn onmiddellijke omgeving (inclusief Dewael) het Forum enkel zien als een politieke koelkast, goed er om alle communautaire dossiers die de regering in de problemen zouden kunnen brengen, naar te verwijzen. Zoals de regering Verhofstadt I haar Costa had als vergeetput voor politieke probleemdossiers, heeft Verhofstadt II straks haar Forum. Bijbels uitgedrukt luidt dat: oude wijn in nieuwe zakken. De Vlaamse oppositie en de Vlaamse Beweging moeten op hun specifieke actieterrein de federale regering krachtdadig met de neus op de feiten duwen: de splitsing van BrusselHalle-Vilvoorde moet er zonder uitstel komen! Daarom is onderling overleg tussen oppositie en beweging vereist. Dat Verhofstadt II Vlaamse dossiers tegenwerkt, kwam onlangs ook tot uiting in een artikel in de krant van de bakker (De Zondag). Het was Verhofstadts gewezen kabinetshef, minister van Staat en huidig vice-gouverneur van de nationale bank Luc Coene, die er mocht zeggen dat ‘Zaventem op termijn volledig moet verdwijnen omdat het integraal moet worden overgeheveld naar een nieuwe luchthaven’. Die nieuwe luchthaven ligt dan uitgerekend in het zuiden van het land… Deze uitspraak, gekoppeld aan de discussie over een mogelijke verhuizing van DHL naar Wallonië, is niet bepaald van aard om de sociale rust te bevorderen en de meer dan broze communautaire vrede te bewaren. Langs Vlaamse zijde mag dat zeker geen reden worden om aan paniekvoetbal te gaan doen. Immers is het best mogelijk dat men binnen de "technische" ploeg in Verhofstadts kabinet een scenario uitwerkte om via Luc Coene, een "buitenstaander", voorzichtigheidshalve eerst het politieke klimaat even te testen. Maar, geen rook zonder vuur. In deze twee communautaire dossiers (kieskring en Zaventem) ziet het ernaar uit dat Verhofstadt hard zijn best doet om zijn Vlaams-onverschillige, om niet te zeggen zijn Vlaams-vijandige koers met zijn tweede bestuursploeg gewoon voort te zetten. Vlaanderen moet alert en attent zijn. En op zoek gaan naar de gepaste en weloverwogen aanpak. Ecologisch mag Vlaanderen geen puinhoop worden, maar ook op sociaal-economisch vlak – in het bijzonder inzake tewerkstelling – moeten de Vlaamse belangen gevrijwaard worden.

IN

DE SCHELP

Stijn Debruyne, voorzitter van de Brusselse VVB, gaf toelichting bij een aantal strijdpunten van VVB-Brussel. Meer aandacht voor de Vlaamse zieken en senioren in de hoofdstad, via een masterplan en een voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in de Vlaamse scholen. Gastspreker was Roger Pauly van de Gezinsbond. Wat hij vertelde, leest u in zijn Vrije Tribune in deze Doorbraak, blz 10. Duidelijk was alvast zijn standpunt over de noodzakelijke regionalisering van het gezinsbeleid. Algemeen VVB-voorzitter Guido Moons verwees naar de dossiers waar de VVB zich in 2003 en ook in 2004 zal vastbijten. Dat is onder meer het geval voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (zie ook blz 3), het debat over de onafhankelijkheidsgedachte, de opwaardering van de strijdpunten van de Vlaamse Beweging in de media, de aanwezigheid van Vlaanderen in Europa en op het internationale forum. Voormalig OVV-voorzitter Eric Ponette pleitte voor bezinning over strategie en tactiek in de strijd om volledig zelfbestuur. Er moet meer aandacht zijn voor de verspreiding van onze ideeën in de media, bij de jeugdbewegingen en in de scholen. Onze boodschap is best gekoppeld aan een inzet voor ‘genereuze ontwikkelingshulp’ en aan openheid naar andere volkeren. De ontwikkelingen rond de acties van Vlaamse burgemeesters in Halle-Vilvoorde en recente standpunten van onder meer Yves Desmet en Mia De Vits lieten hem hoopvol besluiten met de stelling dat het er almaar meer naar uitziet dat Vlaamsgezinden hun rechtvaardige strijd met succes zullen afronden.

Guido Moons Algemeen voorzitter VVB

JVdC

1 nr.2 - februari 2004


Binnendoor IN

DE SCHELP

VVB

BIJZONDERE AANDACHT GING NAAR DE HULDIGING ELS DECOSTER. ELS IS EEN STRAF VOORBEELD VAN NUT EN ZIN VAN VRIJWILLIGERSWERK. IN 1989, KORT NADAT ZE HAAR ONDERWIJSLOOPBAAN BEËINDIGDE, WERD DEZE REGENTES WISKUNDE-WETENSCHAPPEN LID VAN VVB-ANTWERPEN EN EVEN LATER VRIJWILLIGSTER OP HET SECRETARIAAT IN DE BARON DHANISLAAN. TOT OP VANDAAG WAS ELS – EN ZE BLIJFT HET HOPELIJK NOG GERUIME TIJD - BIJNA DAGELIJKS OP POST OM ER ALLERHANDE TAKEN OP ZICH TE NEMEN. ZE FUNGEERT ER ALS TELEFONISTE, PORTIER, BOODSCHAPPER, POSTKOERIER, VERKOOPSTER, ARCHIVARIS, WINKELBEDIENDE, CHAUFFEUR, COÖRDINATRICE VAN DE VRIJWILLIGERSPLOEG EN NOG VEEL MEER. ER WAREN UITERAARD BLOEMEN VOOR HAAR BIJNA VIJFTIEN JAAR VOLGEHOUDEN INZET. VAN

ALGEMEEN VVB-VOORZITTER GUIDO MOONS

GAF ENIGE

TOELICHTING BIJ HET VERZET VAN NEGENTIEN DIENSTWEIGERAARS BIJ DE VORIGE PARLEMENTSVERKIEZINGEN.

ZIJN

VROUW, ÉÉN VAN DE NEGENTIEN, WERD VEROOR-

DEELD, MAAR GAAT IN BEROEP.

HIJ

STUURDE NU ZIJN

HELE VERENIGING OP PAD OM, IN SAMENSPRAAK MET DE BURGEMEESTERS VAN

VLAANDEREN

HALLE-VILVOORDE,

NU HEEL

TE MOBILISEREN ROND DE SPLITSING VAN

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE. ‘INDIEN DEWAEL EEN KRACHTMETING WENSEN, DIE KRIJGEN’, ALDUS DE VOORZITTER.

DE KIESKRING

VERHOFSTADT

EN

ROGER PAULY,

KUNNEN ZE

GEZINSBOND, VVB-NIEUWJAARSFEEST. HIJ

VOORZITTER VAN DE

WAS EREGAST OP HET

HAD ER VEEL AANDACHT VOOR DE WAARDEN VAN HET MIDDENVELD, DE POSITIEVE ROL VAN DE GEZINNEN, EN STELDE VEEL PERTINENTE VRAGEN ROND GEZINSBELEID, DAT EEN VOLLEDIGE

VLAAMSE

BEVOEGDHEID

HOORT TE ZIJN EN ROND DE DEMOGRAFISCHE CRISIS DIE

VLAANDEREN

NU DOORMAAKT EN WAAR HET

STRAKS DE ZWARE GEVOLGEN MOET VAN DRAGEN

VOORMALIG OVV-VOORZITTER ERIC PONETTE WERD VVB GEHULDIGD OM ZIJN JARENLANGE INZET VOOR DE BEWEGING, IN HET BIJZONDER VOOR ZIJN INZET VOOR DE REGIONALISERING VAN HET GEZONDHEIDS- EN GEZINSBELEID EN ZIJN RECENTE INSPANNINGEN VOOR HET BEHOUD VAN HET NEDERLANDS IN ONS HOGER ONDERWIJS (BOLOGNA) EN IN DE VLAAMSE RAND (MINDERHEDENVERDRAG).

DOOR DE

▲ DE VVB-NIEUWJAARSACTIVITEIT

NIET ALLEEN OMWILLE VAN HET TOCH WEL BIJZONDERE KADER VAN HET VLAAMS PARLEMENT, MAAR OOK OMDAT DE GASTEN ▲ NA DE REFERATEN WAS ER RUIM DE TIJD VOOR EEN GEZELLIGE BABBEL MET EEN DRANKJE EN EEN HAPJE. OM DAT ALLEMAAL TE TOVEREN HEERSTE ER AL VANAF DE MIDDAG EEN GEZELLIGE DRUKTE IN EN OM DE KEUKEN NAAST DE SCHELP.

HAD STIJL.

ER TRADITIONEEL GOED VERZORGD WORDEN. VOORSCHIJN TE

2 nr.2 - februari 2004


Binnendoor

PROVINCIALE

VERKIEZINGEN KOMEN ERAAN

In januari en februari verkiezen de lokale of regionale VVB-afdelingen hun plaatselijk bestuur. Daarna duiden ze hun afgevaardigden aan in de provinciale raad (en nog later in de algemene raad).

secretaris, penningmeester of gewoon provinciaal bestuurslid moeten uiterlijk op 10 maart ingediend zijn bij Bernard Vermeersch (tel: 050 30 02 63, bernard.vermeersch1@planetinternet.be)

voorzitter, secretaris, penningmeester,...). Kandidaturen kunnen uiterlijk op 7 maart ingediend worden bij Peter Van Windekens (Kleine Ganzendries 4, 3212 Pellenberg of via epost naar peter.vanwindekens@vvb.org).

In elke provincie zijn er binnenkort ook provinciale verkiezingen. Alle leden van afdelingen én ook VVB-leden die niet binnen het bevoegdheidsgebied van een lokale of regionale afdeling vallen (de zogenaamde "witte leden") kunnen zich kandidaat stellen.

ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

Kandidaturen voor Antwerpse provinciale raad kunnen vanaf 3 februari tot 20 februari ingediend worden bij de huidige provinciale voorzitter Renaat Van Beeck (tel en fax 03 321 73 60, renaat.van.beeck@vvb.org) en bij Piet Bouciqué (tel en fax: 03 685 15 24, pietbcq@glo.be). Informatie over plaats, datum en uur van de provinciale verkiezingen volgt.

Hier hebben de bestuursverkiezingen plaats op donderdag 18 maart om 20 uur in taverne The Bridge, Sint-Baafsplein in Gent. Kandidaturen kunnen uiterlijk op 7 maart ingediend worden op het provinciaal secretariaat bij Jo Van Bever (Dendeldonk 9, 9230 Wetteren) of elektronisch bij jo.van.bever@vvb.org JVdC

We ontvingen voorlopig volgende informatie over de provinciale verkiezingen.

WEST-VLAANDEREN De provinciale verkiezingen voor WestVlaanderen hebben plaats op vrijdag 26 maart 2004 om 20 uur in het Damberd in de Gentsestraat in Izegem. Kandidaturen voor een mandaat van voorzitter, ondervoorzitter,

VEROORDELING

VAN

De negentien Vlamingen die om politieke redenen hun kat stuurden naar de verkiezings- en telbureau (de "dienstweigeraars") weten nog niet hoe de hele zaak zal aflopen. IN

VEURNE

IS ER STRAKS EEN PROCES.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de VVB in het Vlaams Parlement (vrijdag 16 januari)

LEGATEN

VOOR DE

De Brabanders organiseren hun provinciale verkiezingen op 24 maart om 20 uur in taverne Lyrique, Grote Markt in Leuven. Men kiest er volledig nieuw bestuur (voorzitter, onder-

VLAAMSE

Begin januari veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent de vrouw van VVBvoorzitter Guido Moons omdat ze niet kwam opdagen als bijzitter in een stembureau bij de federale verkiezingen van mei 2003. Zoals zoveel andere Vlamingen vindt zij het niét normaal dat de Frantaligen in VlaamsBrabant tot aan de grens met Mechelen kunnen stemmen voor Franstalige Brusselse kandidaten. Hetzelfde dreigt straks nog maar eens te gebeuren bij de Europese verkiezingen op 13 juni. Geen Vlaming in Wallonië beschikt over dezelfde mogelijkheid.

OOK

BRABANT

AANDACHT aub! Kandidaturen moeten ook gemeld worden aan het secretariaat van de VVB (Passendalestraat 1a 2600 Berchem of secretariaat@vvb.org) met vermelding "Kandidatuur provinciale raad"

LOGICA

riep VVB-voorzitter Guido Moons nogmaals op om vanaf nu voluit het burgemeestersprotest in Halle-Vilvoorde te steunen. Die burgemeesters vroegen op 6 december op de Staten-Generaal van het OVV overigens openlijk de steun van hun collega’s en van de Vlaamse Beweging. VVB’ers en andere Vlaamsgezinden kunnen nu in eigen gemeenten werken aan een solidariteitsfront met de Vlaams-Brabanders. Ondertussen is beroep aangetekend tegen de veroordeling van de vrouw van de VVBvoorzitter. Een tweede dagvaarding werd uitgebracht tegen een andere dienstweigeraar, die op 27 februari moet verschijnen voor de rechtbank van Veurne (Mieke Lecluyse, de echtgenote van Gunther Naeye. En wellicht is er ook een derde zaak op komst in Dendermonde, omdat een dienstweigeraar daar weigerde in te gaan op een voorstel van minnelijke schikking. JVdC

GUIDO MOONS OP HET PROCES, WELISWAAR VERMOMD ALS HERMAN DEMULDER… FOTOGRAFEN SCHIETEN AL EENS EEN BOCK

VVB

In ons decembernummer van 2003 vonden de Binnendoor-lezers uitgebreide informatie over de mogelijkheid om de VVB te steunen via legaten. Via een legaat kunnen sympathisanten de VVB een duw in de rug geven zonder hun eventuele erfenis-begunstigden enig nadeel te berokkenen. Een legata is een

bovendien perfect legaal en praktische gezien volstaat een eenvoudige vermelding in het testament. Sinds dat bericht zijn er al een viertal mensen die gereageerd hebben, waarvoor dank. Wie meer informatie wil bekomen neemt best

contact op met Steven Vergauwen op het VVB-secretariaat. Telefoneer, schrijf, fax of epost ter attentie van Steven. Alle adresgegevens van de VVB vind je op bladzijde 8 van deze binnendoor. JVdC

3 nr.2 - februari 2004


Binnendoor zouden verschijnen. In ieder geval heeft men ingezien dat er een fout werd gemaakt en men zal de volgende keer rekening houden met uw opmerkingen. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.' En ook dit lijkt opgelost

NEDERLANDSLANDSTAAL Elke maand komen in Gent enkele mensen bijeen om samen met Mieke Delanghe te overleggen welke instanties of bedrijven het Nederlands en het Nederlandstalig karakter het meest geweld aangedaan hebben, om nog eens een zegswijze van voormalig radiotaalman Marc Galle aan te halen. Ze worden dan vermeld in het tijdschriftje Nederlands Landstaal, met een dringende oproep aan de vrijwilligers om deze instanties of bedrijven aan te schrijven. Doet u mee? Bel Mieke Delanghe 09 225 16 00 of mieke.delanghe@vvb.org

De Briefschrijfactie

ING Op onze klacht over de tweetalige overschrijvingsformulieren, met het Frans vooraan kregen we van Danny Houtman, ‘Nationale cliëntendienst en adviseur Vlaanderen’, een lange brief. Met daarin de voor ons belangrijke zin ‘Het verbaast ons dan ook dat een tweetalig document gebruikt werd in een van onze kantoren. U mag ons uiteraard een kopie bezorgen van het formulier dat u heeft gekregen, wij doen het nodige om het uit omloop te nemen.’ Meer moet dat niet zijn…

CARREFOUR -VISA Een promotieactie van Carrefour-Super GB samen met Visa/Bank Card Co bevatte grove fouten in de lijst van deelnemende winkels. Carrefour splitste op een Nederlandstalige bon de winkels op in twee groepen, de Nederlandstalige en de Franstalige. Alle winkels gelegen in de tweetalige regio Brussel werden bij de Franstalige winkels vermeld, en men vermeldde enkel hun Franstalig adres. Linda Kempeneers, van de Nederlandstalige Consumentendienst aanvaardt onze klacht en schrijft: 'Geachte klant, we hebben inlichtingen genomen in verband met uw opmerkingen en men vond deze zeer gegrond. De verantwoordelijken verontschuldigen zich er dan ook voor. Voor de duidelijkheid groepeerde men de winkels uit de Brusselse regio alleen bij de Franstalige lijst, zodat ze ook niet dubbel

4 nr.2 - februari 2004

elke gelegenheid te baat om haar eigen ideeën vooruit te schuiven. Bruno Yammine van de BUB hield een sukkelachtig betoog voor een unitair België en hanteerde tegenover Bart De Wever gemene opmerkingen en verwijzingen naar het Derde Rijk. De tegenstanders van een onafhankelijk Vlaanderen, gegroepeerd in genoemde organisaties, maakten al bij al weinig indruk. In het politieke wereldje vertegenwoordigen ze vooral zichzelf. De Belgicisten in de andere partijen zijn waarschijnlijk een groter gevaar.

DECATHLON Bij het bekijken van de webstek van Decathlon vindt de heer LA uit M ('a born original, in-boreling, door geboorte origineel') geen Nederlands luik en hij zendt een berichtje naar het bedrijf. Uit het antwoord blijkt dat Nederlandstaligen (en Spanjaarden) maar wat meer moeten zoeken. Geert Grillet, manager, belooft echter dat er verbeteringen zullen komen. 'Het zou niet sportief zijn van ons om onze duizenden Nederlandstalige klanten enkel een Franstalig internetforum aan te bieden. Mochten wij bij u deze perceptie hebben nagelaten, dan wensen wij ons hiervoor te verontschuldigen. Met sportieve groeten.'

BELFORTEN De Michiel De Swaenkring geeft een kalender uit met Vlaamse belforten. Deze vereniging ijvert voor het behoud van de Vlaamse identiteit in Frankrijk Te verkrijgen na overschrijving van 5,70 euro op 068-227845751 (verzendingskosten inbegrepen).

B-PLUS IN DEBAT Op het debat van B-Plus in de Antwerpse Ufsia (2 december) waren zo'n 100 aanwezigen komen opdagen. De "Belgicisten" waren met zo'n 35 à 40 mensen, in de minderheid op hun eigen debat dus. Bart De Wever hield er een zeer degelijk pleidooi voor onafhankelijkheid. Ook Ludwig Caluwé van CD&V was duidelijk in z'n betoog voor confederalisme. Van de Calseyde van B-Plus had een duidelijk – federaal – betoog, maar kwam niet zo goed over bij het publiek. Tussen twee zinnen liet hij blijken het unitarisme niet ongenegen te zijn. Dieter Lesage die Brussel kwam verdedigen bereikte zeker niet de hele zaal, hij las gewoon zijn betoog voor en pleitte de facto voor een soort "non-identiteit". Moderator Mia Doornaert (De Standaard) nam te vaak

QUIZZEN IN WESTVLAANDEREN De vierde West-Vlaamse VVB-quiz werd georganiseerd door de winnaars van vorig jaar, met de logistieke steun van VVBArdooie-Koolskamp. Zes ploegen namen deel, nadat het griepvirus voor enkele noodgedwongen afzeggingen had gezorgd. Na een boeiende reeks vragen over wetenschappen, sport, beeldhouwkunst, kunst, aardrijkskunde en geschiedenis mocht de ploeg Groeninghe uit het Kortrijkse (met Jean-Pierre Dewijngaert en Hans Van Hove) de eerste prijs afhalen. Zij kunnen starten met de voorbereiding van de volgende West-Vlaamse quiz later op het jaar.

VVB ving ledenwer Een nieuw jaar, een nieuwe stimulans. De VVB groeide vorig jaar behoorlijk. Ook dit jaar willen we onze leden stimuleren om van elke gelegenheid gebruik te maken om nieuwe leden te werven. De tabellen van vorig jaar hebben we opgeborgen in onze archieven. De punten en de geschenken voor de sterkste wervers zijn toegewezen. Hieronder een eerste voorzichtig overzicht van de ledenwervers tot 15 januari. In volgende Doorbraak staat het overzicht tot 15 februari. Werk jezelf in de top! Naam Wim Sohier (Veurne) Luc Verstraete (Rumbeke) Johan Laeremans (Grimbergen) Jeanne Rombouts (Turnhout) Patrick Dewandel (Knokke-Heist) Herman Keersmaekers (Boechout) Jan Jambon (Brasschaat) Achiel Luyten (Westerlo)

totaal 9 3 3 1 1 1 1 1 20


Binnendoor

EROP

UIT...

ANTWERPEN Nieuwjaarsreceptie. (31-01-2004 20:00 VVB Schoten) Gastspreker Peter De Roover. Kasteel van Schoten Kasteeldreef61, 2900 Schoten Info: Piet Bouciqué 03 685 15 24 Bestuursverkiezingen. (18-02-2004 19:00 VVB Antwerpen) Wie wil meewerken aan deze nieuwe, sterke ploeg, wie daadwerkelijk wil meehelpen aan de uitbouw van de vereniging op weg naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen, kan zich daarvoor kandidaat stellen. Schriftelijk aanmelden: VVB-secretariaat, Passendalestraat 1 A, 2600 Berchem. Nat.Secretariaat VVB Passendalestraat1 A, 2600 Berchem Info: Jef Eggermont 03 449 41 02 Links en de Vlaamse Beweging. (20-02-2004 20:00 VVB HEKLA) Politiek debat met vertegenwoordigers van verschillende partijen, nl. Herman Lauwers (Spirit), Patrick Janssens (SP-a) en Ingrid Pira (Groen!). Moderator : Dirk Dehaes (Meervoud). Inkom : 2 Euro (leden) - 3 Euro (niet-leden). O.C. "De Witte Merel" - "Congreszaal", Liersesteenweg 25, 2547 Lint Info: Luc Van den Weygaert 03 / 454.00.46. Mijn schorsing, geen Vlaamse achteruitstelling? (26-02-2004 20:00 VVB Mortsel Boechout) Gesprek met pater Jos Verstraeten, pastoor van Wezembeek-Oppem Gratis toegang. In samenwerking met Davidsfonds Mortsel Merelhof Edmond Thieffrylaan 94 in Mortsel Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47 Vlaamse zielendienst. (28-02-2004 11:00 BDAC) Herdenkingsmis met celebrant E.P. Adriaan Aernouts, en opgeluisterd door het Scheldekoor . St.-Walburgiskerk Volkstraat30, 2000 Antwerpen Info: Lieve Van Onckelen 03 238 27 49 Lied van mijn land. (29-02-2004 14:00 VVB Kalmthout) Zandnamiddag onder de deskundige leiding van Gust Teugels. Zonnedauw Kapellensteenweg170, 2920 Kalmthout Info: Koen Vanhees 0486 83 03 12

BRUSSEL

EN

VLAAMS BRABANT

Old Gringo (30-01-2004 20:00 VVB Brussel Centrum + Zuid) Film met nabespreking Film van 1989 met Jane Fonda in de rol van een in Mexico gekidnapte lerares, Jimmy Smits in de rol van Generaal Tomas Arroyo leider van een groep revolutionairen en Gregory Peck in de rol van de in Mexico verzeilde Amerikaanse schrijver, Ambrose "Old Gringo" Bierce. Inkom: € 2,00 Filmarchief Hortastraat 5, 1000 Brussel Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Algemene Ledenvergadering 2004. (02-02-2004 20:00 VVB Grimbergen) Oud Gemeentehuis Gemeentehuisstraat, 1852 Beigem Info: Johan Laeremans 02 269 48 84 Hortamuseum (07-02-2004 14:00 VVB Brussel Oost) Een van de pareltjes van de 'Art Nouveau' die iedere Brusselaar wel eens moet bezocht hebben Inkom: € 5,00 Hortamuseum Amerkiaansestraat 25, 1060 St Gillis Info: David Vits 0474 79 29 30 Vlaamse senioren in Brussel (11-02-2004 20:30 VVB Brussel Centrum + Zuid) Gespreksavond met Chris De Smet (directeur Seniorencentrum) Inkom € 2,50/5,00 GC Elzenhof Kroonlaan 12, 1050 Elsene (Bussen 95 en 96 vanaf Beurs en bussen 38 en 60 vanaf Centraal Station, afstapplaats Blyckaerts) Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Vlaamse senioren in Brussel (11-02-2004 20:30 VVB Brussel West) Gespreksavond met Chris De Smet (directeur Seniorencentrum) Inkom € 2,50/5,00 GC Elzenhof Kroonlaan 12, 1050 Elsene (Bussen 95 en 96 vanaf Beurs en bussen 38 en 60 vanaf Centraal Station, afstapplaats Blyckaerts) Info: Willy Vanderveken 02 524 28 27 Fernand Knopff (1858-1921) (22-02-2004 14:00 VVB Brussel Noord) Belgische Symbolistische schilderkunst uit de Art Nouveau periode Inkom: € 9,00 Museum voor Oude Kunsten Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel (nabij metrohalte Park of Centraal Station) Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23

Vlaams Parlement, Iedereen Content? (24-02-2004 20:00 VVB Grimbergen) Debat naar aanleiding van de Vlaamse Verkiezingen. In samenwerking met DFWemmel, Vlaamse Kring Wemmel, Vlaamse Vriendenkring Grimbergen GC De Zandloper Kaasmarkt, Wemmel Info: Johan Laeremans 02 269 48 84 Vlaanderen onafhankelijk - sensibiliseringscampagne VVB (25-02-2004 20:30 VVB Jong-Brussel) Gespreksavond met Jan Jambon (VVB nationaal) € 2,50/5,00 GC De Markten Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel (nabij metrohalte SintKathelijne) Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61 Ontbijt- en lunchgesprek: Het Vlaams-Brusselse verenigingsleven en de overheid (29-02-2004 10:00 VVB Brussel Noord) Inkom € 20,00 (excl. lunch € 7) GC De Platoo Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg (nabij metrohalte Simonis, naast Elisabethpark) Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23

OOST-VLAANDEREN Algemene Ledenvegadering 2004 (01-03-2004 20:00 VVB Vilvoorde) Oud Gemeentehuis, Humbeek-Grimbergen Info: Sven Van Steen Open Algemene Ledenbijeenkomst (02-02-2004 20:00 VVB Meetjesland-Zuid) Open Algemene Ledenbijeenkomst met aanstelling van nieuw bestuur. Informele babbel door en met Guido Moons, nationaal VVB-voorzitter. Omlijsting met een aan de aanwezigen aangeboden drankje en pannenkoekuit-het-vuistje. Parochiaal Centrum Luitenant Dobbelarestraat 11 9930 Zomergem Info: Willy De Meyer Ledenontmoeting. (06-02-2004 20:00 VVB Zottegem) Gezellige babbel & drink. Muzikale omlijsting: Tantris (Vlaamse folk). Gasthof café-zaal 9620 Erwtegem (Zottegem) Info: Joris De Kerpel 0474 277 048 Ledenontmoeting. (16-02-2004 20:00 VVB Waasland) De leden worden uitgenodigd om een nieuw bestuur te verkiezen. Kandidaatbestuursleden mogen zich melden bij Dirk Rumes, voorzitter. Achteraf bestuursvergadering. Steenstraete Nieuwstraat86, 9100 St-Niklaas Info: Didi Rumes 03 778 01 32 VVB-Internetcursus: initiatie (17-02-2004 19:30 VVB Gent-Zuid) Deel 1 van de VVB-internetcursus: introductie en initiatie. VVB-internetcursus van en voor VVB'ers. Gaat door in het internetlokaal van Jeugdwerknet, Smidsestraat 130 te Gent. Lesgever Steven Vergauwen. Kost [Lees verder...] Gent Smidsestraat 130, 9000 Gent Info: Herman De Mulder 09 329 04 56 VVB-Internetcursus: zoeken op het internet (02-03-2004 19:30 VVB Gent-Noord) Deel 2 van de VVB-internetcursus: gericht informatie zoeken en verwerken via het net. Een cursus van en voor VVB'ers. Gaat door in het internetleslokaal van Jeugdnetwerk, Smidsestraat 130 te Gent. Lesgever Steven Vergauwen. Kostprijs [Lees verder...] Gent Jeugdwerknet, Smidsestraat 130, 9000 Gent Info: Steven Vergauwen 03 320 06 33

WEST-VLAANDEREN PC: anti-virus. (30-01-2004 20:00 VVB Kortrijk) Voordracht door Pieter Deweer. Nieuwjaarstoespraak door Jean-Pierre Dewijngaert. OC De Wervel Processiestraat 6, 8510 Bellegem. Info: Jean-Pierre Dewijngaert 056 21 16 12

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het januarinummer van Doorbraak verschijnt op 18 februari. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 10 februari! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.2 - februari 2004


VOETVERZORGING • ORTHOPEDISCHE SANDALEN • SPATADER- EN STEUNKOUSEN • SPORTVERBANDEN • BREUKBANDEN • RUG- EN BUIKGORDELS • INCONTINENTIE- EN THUISVERZORGINGSMATERIAAL

BESTELBON Zet Vlaanderen mee(r) op de kaart

wend u tot afbeelding

artikel

prijs

Leeuwenvlag 100 x 100

5 EURO

Stevig afgewerkte actievlag (aan lichte bamboestok) in weerbestendig polyester.

..... (code 1A)

Leeuwenvlag 150 x 115 (mast) 7,5 EURO Stevig afgewerkte raamvlag (ringen aan zijkant) in weerbestendig polyester.

A. B. C.

aantal

.....

ANTWERPS BANDAGIST C ENTRUM Boechoutsesteenweg 15, 2540 HOVE, tel. 03 455 94 61 Nationale straat 150 2000 ANTWERPEN

Stevig afgewerkte raamvlag (ringen bovenaan) in weerbestendig polyester.

Statielei 18 2640 Mortsel tel. 03 449 96 61

Andere vestigingen te

(code 3A)

Leeuwenvlag 150 x 115 (Raam) 7,5EURO

Fruithoflaan 10, 2600 BERCHEM tel. 03 230 61 86

St.Goriksplein 4 2650 EDEGEM

H.Consciencestr. 34 2800 MECHELEN

Lambrechtshoekenlaan 258 2170 MERKSEM

..... (code 3B)

Autokenteken Euro VL

0,25 EURO

.....

Autokenteken Euro leeuw

0,25 EURO

.....

Affiche 11 juli

0,13 EURO

.....

A3-formaat

verstuur, fax, e-post of telefoneer naar het VVB-secretariaat Passendalestraat 1A, 2600 Berchem, tel. 03 366 18 50, fax 03 366 60 45, e-post: secretariaat@vvb.org

Op zoek naar een gouden juweel doch u betaalt niet graag te veel? Juwelenhandel Verbeelt in Eeklo biedt u: - Een zeer ruime keus aan 18 K. gouden juwelen tegen prijzen buiten konkurentie. - Zowel klassieke als eigentijdse juwelen, dikwijls vervaardigd in eigen atelier. - Overname of ruilen van uw gouden juwelen of oud goud tegen nieuwe juwelen. - Aan leden van de VVB een direkte korting van 25%

Juwelenhandel

Verbeelt

Oostveldstraat 239 A * 9900 Eeklo * tel. 09/377.99.29

Open van 10-12 en 14-18u. * zondag-maandag-dinsdag gesloten

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr.2 - februari 2004

Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2004_02_Binnendoor  

Deze uitspraak, gekoppeld aan de discussie over een mogelijke verhuizing van DHL naar Wallonië, is niet bepaald van aard om de sociale rust...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you