Page 1

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

HOUD

HET HOOFD KOEL

Zonder de minste twijfel zullen de meeste VVB’ers erg genoten hebben van een deugddoende vakantie. We durven hopen dat ze meteen voldoende energie hebben bijeengespaard om er in het komende belangrijke werkjaar weer met veel kracht tegenaan te gaan. Niet enkel de zomerhitte zet ons ertoe aan het hoofd koel te houden. Dat is ook nodig voor een verstandige benadering van de al bij al bewogen politieke actualiteit. Die wordt niet alleen bepaald door het regeerakkoord van Verhofstadt II, dat voor de Vlamingen nog maar eens een zware ontgoocheling is. Ze wordt ook bepaald door de ontwikkelingen binnen de Vlaamse Beweging. De tweedracht, die zich dezer dagen zo duidelijk manifesteert met twee opeenvolgende grote manifestaties als de IJzerwake en de IJzerbedevaart, is niet bepaald een fraai beeld. Deze Concreet valt allicht tussen beide manifestaties in de bussen van onze lezers. Het Hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging heeft haar leden niet aangeraden of ontraden om naar één van beide of allebei de manifestaties te gaan. Maar de VVB vindt het wel aangewezen om haar mensen op te roepen zich niet te laten verleiden tot enig onderling gehakketak, of - om het in bewogen woorden uit te drukken - tot broedertwist en schande. Zeer concreet wil deze Concreet een pleidooi zijn om de interne strubbelingen niet op te blazen, om de onderlinge verschillen met gezond verstand te relativeren, om mekaar niet het etiket van “goed” of “slecht” op te kleven. De feiten en gebeurtenissen van de voorbije jaren en maanden zijn wat ze zijn, of we dat nu graag hebben of niet. In ieder geval is het zo dat iedereen in eer en in geweten zijn keuze heeft gemaakt. Vanaf nu is het tijd voor respect voor de keuze van de ander, en zo vlug mogelijk voor grondig en rustig overleg. Dat overleg zal vorm krijgen in het najaar, wanneer verantwoordelijken van de IJzerwake en van het IJzerbedevaartcomité rond de tafel gaan zitten. Want, hoe men het ook draait of keert, de huidige situatie speelt enkel het Belgische staatsbestel en de tegenstanders van onze doelstellingen in de kaart. Zij zijn de overwinnaars, zo lang ze tegenover zich een verdeeld team zullen vinden. Laat ons als Vlaamse Beweging onze energie aanwenden om in het komende politieke jaar gepast te reageren op alle dossiers waar het Vlaams belang een aspect van is. Zowel op politiek als op sociaal en economisch vlak zullen de communautaire twistpunten al vlug de kop opsteken en voor vuurwerk zorgen. Gaat Vlaanderen door de knieën voor de afdreiging van Di Rupo en co en de veel te makke aanpak van de huidige Vlaamse meerderheid? De Vlaamse Beweging moet haar energie concentreren op de grote gekende dossiers, die met de regeringsvorming niet opgelost, maar weggemoffeld zijn. Dat lukt makkelijk in de vakantie, maar straks is er weer de dagelijkse realiteit. Een bijzonder aandachtspunt is het verzet van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde tegen het uitblijven van de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat verzet krijgt meer en meer vorm en wordt scherper. Ook hier moet een duidelijk en eendrachtig optreden van de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging voorbereid worden. De burgemeesters moeten op die steun kunnen rekenen. De inzet van onze militanten en van de brede Beweging moet het pad effenen voor een onafhankelijk Vlaanderen. We rekenen op u! Alleen via ruime samenwerking halen we resultaat. Daarom: houd dezer dagen en in de aanloop naar de volgende verkiezingen het hoofd koel! Guido Moons Algemeen voorzitter VVB

VOORUIT! OPNIEUW LEDENWINST! ABSOLUUT RECORD GEBROKEN! We zijn pas over de helft van het jaar en de VVB telt al meer leden dan eind vorig jaar (4156). Met een voorlopig ledenaantal van 4181 leden halen we zelfs het hoogste cijfer sedert de vroege jaren 1960. Wie zei ook weer dat de Vlaamse Beweging op sterven na dood is? Deze cijfers en jullie inspanningen bewijzen het tegendeel. Onze doelstellingen om eind dit jaar 4300 leden te halen en tegen het feestjaar 2006 de kaap van de 5.000 leden te ronden, blijven dus binnen ons bereik.

PROMOTIEAANBIEDING LIDMAATSCHAP Zoals elk jaar geven we de ledenwervers in het najaar een duwtje in de rug om nog extra leden te werven. Daarvoor hanteren we twee aantrekkelijke formules. - Promotielid: je betaalt € 2,5 en je bent lid tot eind 2003, een formule om kandidaatleden gedurende 4 maanden te laten proeven van het VVB-lidmaatschap. - Najaarslid: je betaalt € 17 en je bent lid tot eind december 2004. Of bijna anderhalf jaar lid voor de prijs van één jaar.

HET POORTJE VAN DOORBRAAK Ondertussen is ook gebleken dat Doorbraak een interessante inrijpoort is, richting VVB. In 2002 werden 252 Doorbraak-abonnees lid van de VVB, dit jaar zijn er al 152 lezers die een lidkaart kochten. Leden die aanvoelen dat voor sommigen de drempel naar de VVB nog net iets te hoog ligt, kunnen denkende Vlamingen met onze beweging en haar doelstellingen en acties laten kennismaken via een gratis proefabonnement op Doorbraak. Stuur de namen van mogelijke kandidaten naar Redactie Doorbraak, Passendalestraat 1a 2600 Berchem of een bericht naar redactie@doorbraak.be en wij doen het nodige.

1 nr. 8 - september 2003


Binnendoor

HET

DAN TOCH!

STRALENDE WEER EN DE BONNETJES VOOR EEN GRATIS FEESTGESCHENKJE ZORG-

BRIGITTE GROUWELS

NATIONALE GULDENSPORENVIERING,

DEN ER VOOR DAT HET FEESTTERRAS DE HELE DAG FLINK GEVULD WAS.

DE

NATIONALE

GULDENSPORENVIERING

KAN STEEDS

REKENEN OP BREDE POLITIEKE BELANGSTELLING.

ZO N-VA-KADERLEDEN, CD&V’STER BRIGITTE GROUWELS OP, ALSOOK TWEE NIEUWBAKKEN SPIRIT-PARLEMENTSLEDEN: GEERT LAMBERT EN LIONEL VANDENBERGHE. NIET OP FOTO: VLD-MINISTER GUY VANHENGEL, DIE LATER OP DE AVOND OOK POOLSHOOGTE KWAM NEMEN... MERKTEN WE NAAST EEN AANTAL

COÖRDINATOR LUT LAMBERT

ZORGDE MET HET HAAR

KENMERKEND ENTHOUSIASME EN MATELOZE INZET ERVOOR DAT DE VIERING EEN VLEKKELOOS EN MEER DAN GESLAAGD VERLOOP KENDE. RICHTLIJNEN UIT AAN DE

HIER DEELT ZE ENKELE BRUSSELSE VVB-VOORZITTER

STIJN DEBRUYNE.

ONDANKS

ALLE VOORAFGAANDELIJKE MOEILIJKHEDEN

WAREN WE BLIJKBAAR TOCH WELKOM, ZEKER BIJ DE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND. VAN

VLAANDERE”

WERD HET

NA “WELKOM OP DE DAG “WLAANDEREN”, MAAR

WE BLEVEN WELKOM.

BEVLAGGINGSACTIE

SUCCES

Nadat de voorbije jaren Beerse massaal werd bevlagd rond de periode van 11 juli, nam Rijkevorsel ook vorig jaar de uitdaging aan. En met succes. Dit jaar slaagden de plaatselijke VVB-voorzitter Jurgen van Leuven en zijn penningmeester Karl Geens erin om een tiental vlaggen meer uit te hangen en drie vlaggen aan de plaatselijke kerktoren te laten bevestigen. Op vraag van Ben Simons uit Loenhout hebben van Leuven en Geens dit jaar samen

2 nr. 8 - september 2003

ZOWEL PROF. BOUDEWIJN BOUCKAERT (NOVA CIVITAS) ALS DIRK LAEREMANS (VVB) HIELDEN EEN FELGESMAAKTE TOESPRAAK.

met Ben ook in Loenhout een bevlaggingsactie opgezet. Met zo’n vijftig vlaggen werd ook die een groot succes. Ze kregen niet alleen heel wat persaandacht in Gazet van Antwerpen (zie foto hiernaast) maar haalden ook de regionale televisiezenders ATV en RTV. Een dikke pluim voor deze jonge VVB-krachten, een voorbeeld voor heel wat afdelingen. StV

VLAAMS-BLOKPARLEMENTSLID BART LAEREMANS VOLGDE DE TOESPRAKEN IN OPEN LUCHT. HIJ VOND IMMERS GEEN PLAATS MEER IN DE VOLLE FEESTTENT (WAAR O.A. ZIJN COLLEGA’S DEMOL, AERS EN VAN NIEUWENHUYSE ZICH BEVONDEN).

Verslag en foto’s: Steven Vergauwen


Binnendoor VLAAMS

KARAKTER VAN MANIFESTATIE BLIJVEN BENADRUKKEN

GORDEL 2003:

HOOFDDOEL TELT

Ook al krijgt het sportieve en recreatieve aspect van de Gordel de jongste jaren meer aandacht, toch blijven de oorspronkelijke betekenis en doelstellingen ook nu nog van groot belang. Ook dit jaar wil de VVB op zondag 7 september weer het Vlaamse karakter van deze manifestatie helpen benadrukken. Op een aantal grote start- en/of doorgangspunten zullen leeuwenklevertjes aan de sportieve deelnemers worden aangeboden. Een initiatief dat op een zeer grote positieve respons van het overgrote deel van de “gordelaars” kan rekenen.

GUIDO MOONS,

DIE ZELFS VOORBIJFLITSENDE DAMES

BELOONT MET EEN LEEUWENKLEVER.

EIGEN VLAAMSE

DEBAT

Eén altijd handige en verstandige tip: hoe lomp of onvriendelijk een enkeling hier of daar ook zou reageren, blijf steeds voorkomend en beleefd. Ga nooit in op provocaties en vermijd zinloze en steriele discussies, ook met eventueel aanwezige politici, hoe groot de verleiding ook moge zijn. Die dag benadrukken we het Vlaams aspect van de Gordel. Enkel door blijvend correct te zijn, verdien je immers de sympathie waar je recht op hebt.

PRAKTISCHE REGELING: Voor wie een handje wil toesteken, hierbij de verdeelplaatsen en de contactgegevens. - Overijse: 9 u. Start, Stationsplein, contact: Henri Otte, 02 687 55 79 - VVB-Brabant en West-Vlaanderen: Dilbeek: 9u. Tent Marnixring nabij Westrand, contact: Roger Vandendriessche, 0477 23 18 89 - VVB-Oost-Vlaanderen: St.-GenesiusRode, 9u. Kerk Rode, contact: Baudewijn Diependaele, 0495 51 73 87 - VVB-Brussel en VVB-Antwerpen: Zaventem, 9u. Kerk Zaventem, contact: David Vits: 0474 79 29 30 T.

DEBAT: ONDERWIJS BRUSSEL

IN

De situatie in het "succesrijke" Nederlandstalig onderwijs in Brussel is alarmerend. VVB Jong Brussel organiseert in samenwerking met het Masereelfonds op dinsdag 16 september om 20 uur een groot debat. "Brusselse uitzondering op Gelijke kansendecreet?" is het thema waarover Marleen Vanderpoorten (VLD, Vlaams minister van onderwijs), in debat gaat met federaal minister Freya Vandenbossche (sp.a, exonderwijsschepen Gent) en Brigitte Grouwels (CD&V, onderwijsdeskundige Vlaams Parlement). Moderator is Bruno Huyghebaert (VRT-radio). Het debat heeft plaats in het Gemeenschapscentrum "De Markten", Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel (metrohalte Sint-Katelijne). Leden betalen 3 euro, niet-leden 4 euro.

STAAT

WEER AANZWENGELEN

Ik moet erkennen dat ik weinig overtuigingskracht aan de dag moest leggen bij VVB-voorzitter Guido Moons. Op mijn verzoek om op het hoofdbestuursweekeinde van september 2002 het thema ‘Vlaamse onafhankelijkheid’ te agenderen, ging Guido geestdriftig in. Dat leverde me de leiding op van de coördinatiecel ‘Vlaamse onafhankelijkheid’. Die moest een rapport opstellen over de nood en de mogelijkheden om een onafhankelijkheidscampagne te voeren. Om ze zo doeltreffend mogelijk te laten werken, beperkte ik het aantal leden van de cel tot één (1), zijnde mezelf.

Die eerste opdracht slorpt in paars(-groene) tijden zeer veel energie op. De VVB was terzake zeer actief, onder meer met twee betogingen en een opgemerkte campagne rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar door die sterke bekommernis met het beleid van Verhofstadt, viel de tweede opdracht tussen de plooien of kreeg ze toch te weinig aandacht. Dat is onaanvaardbaar en daarover is wel iedereen binnen de VVBbestuursorganen het volmondig eens.

In november 2002 legde ik een eerste rapport Op de VVB kun je staat maken voor aan het hoofdbestuur. Het kernprobleem is eenvoudig. De VVB stelt zichzelf een dubbele opdracht. Enerzijds wil de vereniging de schade binnen het Belgische staatsbestel beperken, anderzijds wil ze meebouwen aan de volwaardige Vlaamse staat.

Op 5 april kreeg de Algemene Raad een eerste tussenrapport. Dat werd uitgewerkt tot het eindrapport dat via het hoofdbestuur naar de Algemene Raad ging op 14 juni. Vervolledigd met enkele opmerkingen van die Algemene Raad, kon ik het goedgekeurde eindrapport neerleggen. Kernpunt van dat rapport: de VVB voert in

Tijdens de maanden januari tot maart 2003 bezocht ik de provinciale raden van de VVB. Er borrelden massa’s ideeën op.

het voorjaar van 2004 de sterkste VVBcampagne uit de geschiedenis. Begin juli werd Jan Jambon aangesteld tot coördinator van de campagne. Ik ben erg blij dat het hoofdbestuur mij de kans gaf deze trein op de rails te zetten en ben er van overtuigd dat Jan de geschikte man is om de campagne vorm te geven en uit te voeren. Essentieel blijft natuurlijk dat iedereen binnen de VVB volledig meewerkt, onder meer om voor ruime financiële middelen te zorgen. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden, maar begin reeds met het aanleggen van een spaarpot. Want we hebben een stevig pak poen nodig om meer te doen dan een losse flodder af te schieten. De VVB biedt het meest geschikte kader om het debat rond de Vlaamse staatsvorming weer aan te zwengelen. Het is broodnodig. Peter De Roover ere-voorzitter

3 nr. 8 - september 2003


Binnendoor

NEDERLANDSLANDSTAAL De plaag van verfransing en verengelsing grijpt nog steeds om zich heen. Mieke Delanghe (tel. 09 225 16 00) leidt een actie die met steeds meer sympathisanten de anglo- en francofielen aanpakt. Medewerkers krijgen het tijdschriftje Nederlands-Landstaal gratis toegestuurd.

SN BRUSSELS AIRLINES

PROVINCIALE

TECHNOLOGISCH INSTITUUT In het Technologisch Instituut wordt ook nogal wat Engels gebruikt. De uitleg van Hans Romaen, directeur luidt als volgt: ‘Voor wat betreft de internationale conferenties is Engels de standaardtaal. Bij dergelijke projecten ontvangen we deelnemers uit 30 tot 50 landen en is het als het ware een internationale standaard om het Engels

De Briefschrijfactie

Deze vliegtuigmaatschappij schijnt zich in taalzaken tot een veelvuldig gebruik van het Engels te beperken. Ilse Verhelst, ‘Head of Marketing & Internal Communications’ antwoordde: ‘Wat de slagzin betreft, hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor het Engels. Dit laat ons toe om wereldwijd één en dezelfde slagzin te gebruiken, waardoor er sneller een herkenningspatroon ontstaat. Dit is een standaardpraktijk die door de meeste bedrijven wordt gehandhaafd.’ Mocht Ilse ooit in Frankrijk landen, zou ze spoedig zien dat haar uitleg niet klopt. Logo’s hebben trouwens een veel herkenbaarder ‘herkenningspatroon’.

te gebruiken. Vroeger was er af en toe nog simultaanvertaling, maar die wordt tegenwoordig minder gevraagd en heeft een zeer hoge kostprijs.’ En zo verdringen de Nederlandstaligen hun eigen taal steeds verder naar de achtergrond...

BEDRIJFSLEVEN Leo Tindemans in Knack van 11 juni 2003 : ‘Ik stel ook vast dat communautaire twistpunten vroeger politiek geïnspireerd waren, terwijl nu de druk vooral vanuit het bedrijfsleven begint te komen.’

MEDEDELING

4 nr. 8 - september 2003

Het Provinciaal Bestuur organiseert jaarlijks een Provinciale Ontmoetingsdag om de leden en sympathisanten op een ontspannen manier kennis te laten maken met de provincie. Na Lier en Herentals in de jongste jaren, bezoekt men nu op zaterdag 4 oktober Turnhout. Samenkomst om 10 uur in taverne-restaurant “Hoofdstuk II”, Grote Markt 19. Na de koffie volgt een stadswandeling met gids. Om 12.30 uur uitgebreide Kempische koffietafel met tafelrede door nationaal ondervoorzitter Rita De Bont. Om 14 uur geleid bezoek aan het Speelkaartenmuseum en omstreeks 17 uur ter afsluiting van de dag koffie en een stuk Kempische vla. Ook mensen van buiten de provincie zijn welkom. Inschrijven (20 euro) bij Renaat van Beeck, provinciaal voorzitter (telefoon en fax: 03 321 73 60, renaat.van.beeck@pandora.be) of bij Piet Bouciqué, provinciaal secretaris (telefoon en fax: 03 685 14 24, pietbcq@glo.be) Betaling kan op rekening 411-8055351-85 van VVB Antwerpen.

VVB ving ledenwer

(Deze mededeling staat buiten de verantwoordelijkheid van de redactie) Wij, voorzitster en de leden van de selectiecommissie van de Beschermde Werkplaats van de VVB; Na grondige evaluatie van de stageperiode van de kandidate; Overwegende dat kandidate zich met gepaste vlijt en neerstigheid heeft ingezet o.m. bij het deskundig aanbrengen van klevers, het oordeelkundig vullen van plasticzakken en het met zin voor accuraatheid samenstellen van zwaaivlaggetjes; Gelet op de aangeboren aanleg van kandidate verworven door de prestaties van haar familiale relaties in de ateliers van de staatszakkenplakkerij; Hebben wij besloten en besluiten wij: Aan de kandidate Machteld Voet zal de titel worden verleend van assisent-executive bij de Beschermde Werkplaats van de VVB. Het wordt haar geoorloofd van deze titel gebruik te maken in haar openbaar leven en een beroep te doen op de prerogatieven eraan verbonden.

ONTMOETINGSDAG ANTWERPEN

De mededeling werd ondertekend door general-president Gaby Pelegrin en tal van haar managers en officers. Op de foto merkt u de pas aangeworven kracht die haar diploma uit de handen van voorzitster Gaby ontvangt in aanwezigheid van een aantal van haar acolieten. De redactie wenst de lezer ook mee te delen dat deze aanwinst specialisaties heeft in het onderdeel frangipanetaarten bakken en in het discreet wegmoffelen van koekjesdozen met koninklijke opdruk. Van harte “welkom” Machteld. StV

David Vits (Brussel) 18 Walter Winnock (Veurne) 14 Eric Wendrickx (Brecht) 8 Mark Gabriëls (Dilbeek), Herman Mertens (Mechelen), Lode van Delles (Nijlen) 7 Johan Laeremans (Grimbergen), Steven Vergauwen (Mariakerke) 5 Karl Geens (Rijkevorsel), Jurgen Thiebaut (Lennik), Luc Verstraete (Rumbeke) 4 Servaas De Vulder (Ekeren), Geert Van Cleemput (Antwerpen) 3 Karl Drabbe (Berchem), Louis Van Roy (Aalst), Theo Vranken (Maasmechelen), Hugo Pottie (Ardooie), Tom Schoonbaert (Schoten) 2 Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Arnout Van den Broeck (Opwijk), Roger Vyncker (Waregem), Achiel Luyten (Westerlo), Jeanne Rombouts (Turnhout), Jan Van Esbroeck (Kamthout), Els Decoster (Antwerpen), Wim De Bruyne (Assebroek), Hilda Paulussen (Deurne), Bart Van Stappen (Antwerpen), Jef Vandenabeele (Waregem), Lode Van der Vliet (Turnhout), Katy Beke (Daknam), Willy De Meyer (Zomergem), Rita De Bont (Mortsel), Dirk Laeremans (Zwevegem), Jaak Neirynck (Wondelgem), Johan Vancoppenolle (Sint-Truiden), Huguette De Bleecker (Gent), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Leen Feremans (Deurne), Karel Adams (Ardooie), Paul De Visscher (Hamme) 1


Binnendoor

EROP

UIT...

MEEGEDEELD IJzerwake. (Zondag 24 augustus 2003 11:00 IJzerwake VZW) 11.00 uur: mis, gevolgd door programma in de lijn van de vroegere traditionele IJzerbedevaarten. Monument voor de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate Ieper, deelgemeente Zuidschote Info: vzw Secretariaat IJzerwake, Grote Steenweg 426 2600 Berchem, 03 238 27 49, secretariaat@ijzerwake.org en www.ijzerwake.org IJzerbedevaart. (Zondag 31 augustus 2003 11:30) 10.30 uur: mis, gevolgd door Bedevaart onder motto “Kleurrijk Vlaanderen in een kleurrijke wereld”. IJzerweide, IJzerdijk Diksmuide Info: vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer, IJzerdijk 49 8600 Diksmuide, tel. 051/50.02.86, fax 051/50.22.58 Viering 50 jaar Gebroeders van Raemdonckkring (Zaterdag 27 september, 15 uur) 15 uur: academische zitting, feestzaal stadhuis, 19 uur Feestmaal in feestzaal Jan Mathijs, Kerkstraat 70 in Sint-Gillis Waas (30 euro). Inschrijven vooraf via peeters.stefan@skynet.be. Stadhuis, Sint-Niklaas

ANTWERPEN Wezembeek Oppem (Donderdag 11 september 20:00, VVB Rijkevorsel) Voordracht door priester Jos Verstraeten over het hele gebeuren rond Wezembeek Oppem. Zaal Den Bakker, Bochtenstraat 2 Rijkevorsel Info: Karl Geens, http://rijkevorsel.vvb.org, geens.karl1@pandora.be 0473 80 56 98 N-VA, waarheen? (Vrijdag 26 september 2003 20:00 VVB HEKLA) Actuele voordracht door N-VA-ondervoorzitter Bart De Wever over de verdere politieke toekomst van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Nadien publieksdebat. CC De Markgraaf Kapelstraat 8 2540 Hove Info: Luc Van den Weygaert 0477 93 52 94

LIMBURG IJzerbedevaart. (31-08-2003 10:30 VVB Kempen & Maasland ) Info voor de bus naar: Wilfried Rosiers 089 86 35 38 of wilfried.rosiers@tiscali.be Info: Wim De Meester 089 50 10 98 Algemene ledenvergadering. (12-09-2003 20:00 Provincie Limburg ) Bijeenkomst waarop alle Limburgse VVB-leden en geïnteresseerden hun zeg mogen doen. Krachten bundelen voor het nieuwe werkjaar! De Slagmolen Slagmolenweg 76 Genk Info: Wim de Meester 089 50 10 98

OOST-VLAANDEREN Loubistok. (Vrijdag 29 augustus 2003 20:00 VVB Mere) Optreden Oekraïense zanggroep in het kader van de feestelijkheden rond Mere 1000. Kaarten € 2,50. Kerk Jeruzalemstraat 11 9420 Mere Info: Marc De Troyer 053 83 00 05 IJzerbedevaart. (Zondag 31 augustus 2003 10:30 VVB Gent-Zuid en GentNoord) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: Herman De Mulder 09 329 04 56 en Leopold Schaumont 09 226 28 54 Mosseleetfestijn. (Zondag 28 september 2003 12:00 VK Meldert-Moorsel) Den Kleinen Ast Nieveldriesweg 20 9310 Meldert Info: Anny Dierick 053 66 85 85

WEST-VLAANDEREN Cantus. (Vrijdag 22 augustus 2003 20:00 VVB Izegem-Ledegem) TAK-cantus o.l.v. Bart De Valck met begeleiding door Jan Janssens op de trekzak. Toegang € 10,00 inclusief drank. Kasteel Wallemote Kokelarestraat 67 8870 Izegem Info: Gunther Naeye 0477 99 70 81

IJzerwake (Zondag 24 augustus 2003 11:00 VVB A12) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: Louis Lamberts 052 30 52 00

Jan Heldenberghdag. (Zaterdag 23 augustus 2003 14:00 VVB IzegemLedegem) 8ste wandeling en braai ter nagedachtenis van Jan Heldenbergh. Aanschuiven voor de braai van 17.30 uur af. Prijs voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen tot 12 jaar € 6,00. Inschrijven door storting op 474-32081 Kasteel Wallemote Kokelarestraat 67 8870 Izegem Info: Bert Dekeyzer 0494 31 84 25

IJzerwake. (Zondag 24 augustus 2003 11:00 VVB Dilbeek) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: Bruno de Rooms 02 569 16 22

Zangstonde. (Zaterdag 23 augustus 2003 20:00 VVB Frontstreek) Kasteel Wallemote Kokelarestraat 8870 Izegem Info: Gunther Naeye 051 70 58 24

Zomerkroegentocht. (Vrijdag 29 augustus 2003 20:00 VVB Jong-Brussel) Cultuurhistorisch bezoek aan Brusselse terrasjes o.l.v. Michaël Vandamme. Café Monk Sint-Katelijnestraat 42 1000 Brussel Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61 Meer info op http://brussel.vvb.org.

Kastelenwandeling. (Zaterdag 23 augustus 2003 14:00 VVB Frontstreek) Kasteel Wallemote Kokelarestraat 8870 Izegem Info: Gunther Naeye 051 70 58 24

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

De Bult van Anspach. (Zaterdag 30 augustus 2003 14:00 VVB Brussel Centrum + Zuid) Geleide stadswandeling in het kader van Brukselbinnenstebuiten. € 7,00. Beursgebouw Anspachlaan 1000 Brussel Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Meer info op http://brussel.vvb.org.

IJzerwake. (Zondag 24 augustus 2003 11:00 VVB Frontstreek) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: Gunther Naeye 051 70 58 24 IJzerbedevaart (Zondag 31 augustus 2003 10:00 VVB Veurne-Westkust) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00

IJzerbedevaart. (Zondag 31 augustus 2003 10:30 VVB Brussel Oost) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Info: David Vits 0474 792 930 Meer info op http://brussel.vvb.org.

Mosselsouper. (Zaterdag 6 september 2003 12:00 VVB Veurne-Westkust) College Abdijstraat 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00

IJzerbedevaart. (Zondag 31 augustus 2003 10:30 VVB Leuven) Zie hierboven (rubriek Meegedeeld) Vertrek bus Martelarenlaan (achterkant Station Leuven) om 07.45 uur en aan parking Bodart (Boudewijnlaan-ring Leuven) om 08.00 uur. IJzerweide IJzerdijk 8600 Diksmuide Info: Cris Tits 016 20 45 17 Meer info op http://www.vvb-leuven.org.

Cassel. (Zaterdag 20 september 2003 08:30 VVB Veurne-Westkust) Uitstap naar Zuid-Vlaanderen. Kaai-zuid 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00

Het Belgisch buitenlandbeleid. (Woensdag 3 september 2003 20:30 VVB Brussel Noord) Michaël Vandamme brengt ons achtergrondinformatie. Toegang € 2,50 voor VVB-leden, anders € 5,00. GS Essegem Leopold I straat 329 1090 Jette Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23 Meer info op http://brussel.vvb.org. Zomerbarbecue. (Vrijdag 5 september 2003 18:00 VVB Brussel Noord en Oost) € 10,00/€ 12,50 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen. Inschrijven gewenst. GC Candelaershuys Brugmannlaan 433 1180 Ukkel Info: David Vits 0474 79 29 30 Meer info op http://brussel.vvb.org/barbecue2003/. Zevende Gordel. (Zondag 7 september 2003 09:30 VVB Jong-Brussel) Startpunt Kerkplein 1930 Zaventem Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61 Meer info op http://brussel.vvb.org.

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het oktobernummer van Doorbraak verschijnt op 18 september. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 9 september. Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr. 8 - september 2003


Aanvang 11u. Monument Gebroeders Van Raemdonck

STEENSTRATE

(Zuidschote - Ieper)

www.ijzerwake.org - info@ijzerwake.org Grote Steenweg 426, 2600 Berchem

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

IJZERWAKE

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr. 8 - september 2003

Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2003_09_binnendoor  

Een bijzonder aandachtspunt is het verzet van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde tegen het uitblijven van de splitsing van de tweetalige k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you