Page 1

België-Belgique P.B. Antwerpen X 8/2828

Voor een onafhanl<elijl< Vlaanderen !

Vlaamse Volksbewefliltfl- ?:aal-Aktie-Komitee 59 ste Vlaams Nationaal Zangfeest

NDeJ(EN at5~t{ ~(acAt-r· zondag 28 april 1996 - 14.30 u.

FLANDERS EXPO · HAL 8 · GENT Kaartenverkoop Secretariaat

59ste VNZ

: 03/237.93.92

- Baron Dhanislaan

20/2 _ Antwerpen

Programma en organisatîe : Algemeen

Nederlands Zangverbond vzw i.s.m. het Davidsfonds, de VTB-VAB, de VVB en de VVKS

Realisatie:

Stichting voor Vlaamse Creatie vzw Met de steun van

;--'-----.1- ;~~~;~:T~:~K--I

L-,--.------

__ "~~ __ ,~__ ~ .

VAN BREDA &

CO

__J

r~:'··:---"-,·····J [·~;~;;~-~u-~m;;-l r'------,iiv?fJ-_"J' [_~.~;r~~_. -;~~~-l

L.__

.

.__

_

, __ 1

_,

Maandblad - 39 ste jg. nr. 3 - I april 1996 - afgiftekantoor Antwerpen X Baron Dhanislaan I 8, 2000 A'pen - ISSN 0012-5474

_

,',

DE fAI(T/V/ST


Vizic(r)

1{

laar voor de volgende ronde

Wnt 1111 lIog eell !<artollllell doos is, wordt de stootbloKnaar de Vltltlllfse sttltlts(!orllfillg.

Vlaamse vrienden, Wie de Vlaamse politieke agenda een beetje op de voet volgt, kent drukke weken. Het voorbije weekeinde was er de geslaagde meeting van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid. De grote zaal van De Singel liep propvol. In een sterk gedocumenteerde reeks tussenkomsten bewees het AKVSZ inhoudelijk stevig op de voeten te staan. Wie gehoopt had dat de discussie over de sociale zekerheid zou gevoerd worden zonder over de splitsing te spreken, kwam bedrogen uit. De politici die het thema op de agenda willen zetten kregen ruggesteun. De krantencommentatoren begeleidden de AKVSZcampagne met objectieve en soms zelfs lovende commentaar. Toen wij vorig jaar in oktober in het OVV pleitten voor het opzetten van deze campagne, hebben we met de WB weer de noodzakelijke rol van motor van de Vlaamse Beweging gespeeld. Op die manier kon het vele voorbereidende werk van professor Eric Ponette eindelijk verzilverd worden. We sluiten ons graag aan bij het eerbetoon dat hem op de meeting te beurt viel. Dank ook aan alle medewerkers, ook de vele lokale ronselaars, voor hun inzet. Ondergetekende heeft de voorbije weken mee aan de kar getrokken en toen het dan zover was, lag hij met koorts onder de lakens. Ik weet het dus allemaal maar van horen zeggen. 't Is om ziek van te worden.

Schrikkelijk Maar er is niet alleen nieuws van het sociale zekerheidsfront. Het hele staatshervormingsdossier is weer aan het rollen. Er waren de Brussel-rellen, de Volksunie die geen meerwaarde meer ziet voor Belgi毛 en natuurlijk de nota van de regering Van den Brande. We hebben ze nauwlettend doorgenomen, deze 'discussienota'. Wat moeten we er van denken? Ze is natuurlijk uitermate voorzichtig. Veel spektakel wordt er met de 'schrikkelnota' (voorgesteld op 29 februari) niet gemaakt. Maar de nota heeft de grote verdienste te bestaan. Het is onduidelijk of de fracties van de huidige Vlaamse meerderheid volledig achter dit project staan,

I

nr. 3路 I april 1996

maar het is wel een feit dat deze tekst gedragen wordt door een politieke meerderheid over de grenzen vanregering en oppositie. Deze nota moet beschouwd worden als het absolute Vlaamse minimum-programma op korte termijn, waarover een brede Vlaamse eensgezindheid bestaat. Van de uitvoering ervan moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt. Het is nu in elk geval voor iedereen duidelijk dat de jongste staatshervorming NIET de laatste zal zijn, wat belgicisten toen ook mogen gehoopt hebben. Daarbij dient wel de mythe dat er in 1999 nieuwe communautaire onderhandelingen op de agenda staan dringend doorprikt te worden. In 1999 begint de definitieve fase van de financiering van de deelgebieden. Daarover moet niet meer onderhandeld worden (behalve over de wet die de verdeelsleutel voor het onderwijs zal vastleggen). Op dat ogenblik krijgen we een iets rechtvaardigere verdeling van de middelen, na de overgangsfase van tien jaar. Het is vreemd dat de Vlamingen nu zelf aankondigen dat we weer aan tafel zullen gaan zitten, omdat de Franstaligen in 1999 minderfinancieel bevoorrecht worden dan nu. Slechts wanneer er voor hen geen alternatieven opduiken (Euro-subsidies bijvoorbeeld), dus wanneer het de Franstaligen goed uitkomt, komen er nieuwe onderhandelingen. Van een automatisme is geen sprake. Tot het de Franstaligen past stoot Vlaanderen op wat Ruys een afwiizingsfront noemt. We verwijzen daarvoor naar onze vorige Vizie(r). We stellen wel tevreden vast dat in dit minimum-programma uitdrukkelijk gekozen wordt voor de tweeledigheid. Tussen de regels wordt erkend dat de drieledigheid bij vorige staatshervormingen te ver isdoorgedreven en dat er strategische Vlaamse vergissingen werden begaan. Wij hebben nooit anders beweerd.

Vlaamse belangen De belangrijkste lessen trekken we echter uit hetgeen n.a.v. het bekendmaken van deze nota is gebeurd. De tussenkomsten van de voorzitters van CVP en SPwaren erop gericht de nota

ondergeschikt te maken aan de belangen van de federale regering. Daarmee wordt aangetoond dat het federale niveau vandaag nog steeds belangrijker is voor CVP en SPdan het Vlaamse. We brengen daarbij graag de uitspraak van de toenmalige voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis Vanvelthoven, in herinnering dat de tijd voorbij is dat er altijd wel een hoger belang was dan het Vlaamse. Het wordt hoog tijd dat de CVP- en SP-top nu eindelijk voluit in die geest handelt. De uiterst negatieve reacties van Franstalige politici en media op wat in Vlaanderen wordt beschouwd als een voorzichtige 'nota' is veelbetekenend. Het blijkt dat er steeds minder ruimte is voor een algemeen Belgische consensus omtrent de evolutie van de staatsomvorming. Dat stelt politiek Vlaanderen voor de keuze te kiezen voor de Belgische consensus, en dus tegen het eigen minimum-programma, of voor het afwijzen van de vanzelfsprekendheid van het Belgisch model. Het wordt steeds moeilijker deze fundamentele keuze uit de weg te blijven gaan. En intussen huldigden wij ons eigen Vlaams parlement in. Vandaag is dat zeker niet wat wij willen dat het wordt. In een brief aan voorzitter De Batselier schreven we blij te zijn, omdat het onze overtuiging is dat in dit gebouw nog geschiedenis zal geschreven worden. Dit Vlaamse parlement zal er over moeten waken dat de legitieme belangen van Vlaanderen door niemand worden tegengewerkt. Op gepaste tijdstippen zal dit parlement belangrijke stappen moeten durven zetten. Het is in dit gebouw dat op een democratisch legitieme wijze ooit de geboorte van de volwaardige Vlaamse natie zal uitgeroepen worden. Ook om die reden is de inhuldiging van deze gebouwen voor ons een reden tot feesten. Wat nu nog een kartonnen doos is, wordt de stootblok naar de Vlaamse staatsvorming. Mortsel,16februari 1996 Peter De Roover alg. voorzitter


VVB-actief Na heel wat politieke heisa in Brussel kondigde VU-voorzitter Anciaux aan met andere politieke partijen een Brussel-strategie te zullen gaan uitwerken. Wij stuurden een Brussel-nota, met 26 concrete voorstellen, naar Bert Anciaux en zijn collega's-voorzitters op 20 februari en schreven o.m.: 'Een nauwe dialoog tussen alle Vlaamse politieke partijen enerzijds en tussen hen en de Vlaamse Beweging anderzijds, dringt zich voor deze zaak zeer sterk op.' Op 6 maart werd bekendgemaakt dat de PRL-FDF-fractie in de Brusselse Raad een resolutie ter inoverwegingneming zou voorstellen, waarin Vlaanderen het recht wordt ontzegd Brussel als hoofdstad te kiezen. Wij reageerden nog diezelfde dag en schreven o.m.: 'De VVB roept de Vlaamse partijen in de Brusselse gewestregering op om, indien deze motie inderdaad wordt ingediend, hiervan een breekpunt te maken en de werking van de Brusselse instellingen te blokkeren. Tegen dergelijk agressief anti- Vlaams gedrag van een regeringspartij past maar één antwoord: de coalitie laten springen. In deze zaak staat de geloofwaardigheid van de Vlaamse coalitiepartijen fundamenteel op het spel.' Alleen Vlaams Blok en VLD stemden tegen de inoverwegingneming. Ook op de "schrikkelnota" van de regering Van den Brande reageerden we onmiddellijk. Vlaams Parlementsvoorzitter De Batselier ontving van ons een brief bij de opening van het nieuwe Vlaamse Parlement. Zie voor beide VIZIE(R). Tenslotte vertrok naar enkele tientallen parlementsleden een stevige inhoudelijke nota over het Eurostemrecht, waarover achter de schermen weer van alles bedisseld wordt. Zie hiervoor VVB-I nformatief.

Fiscaal aftrekbaar De VVB heeft zopas de goedkeuring gekregen om ook voor de ka1enderjaren1996, 1997 en 1998 fiscaal aftrekbare attesten uit te reiken voor giften vanaf 1000 fr . Elke bijdrage is fiscaal aftrekbaar en hoogst welkom op rekeningnr. 906-0100133-15. Wie de jongens van TAK wil steunen vermeldt er "TAKTIEFONDS" bij.

JlnpPII "lrllttlnu 10 flOU Happy birthday to you. Dat kreeg mijn zevenjarig neefje in de klas te horen op het hoogtepunt van zijn verjaardagsfeestje. Ingezet en enthousiast gezongen door de lerares van dienst. Lang zal hij leven is er niet meer bij. Want ook de juffrouw vindt waarschijnlijk dat zingen in de eigen taal oubollig is. Van in de kleuterklas, via de media en de school wordt het er bij de jongeren -bewust of onbewust- ingedramd dat zingen niet meer van deze tijd is. En als het dan toch moet, dan liefst in het Engels. Veel meer nog dan via het jaarlijkse Zangfeest levert het ANZ juist daar het verdienstelijkste werk. Door het promoten van het betere Vlaamse lied, soms tegen de officiële instanties in, werkt het ANZ dag in dag uit aan Vlaamse natievorming. Want ook dat is Vlaamse Beweging: een volk dat in het lied zijn eigen taal miskent, doet dat ook op andere domeinen. Een volk dat in zijn eigen taal niet meer zingen wil, hoelang zal het die taal nog willen spreken? Maar het Zangfeest is meer dan dat. Door de onenigheid rond het IJzerbedevaartkomitee wordt het zangfeest meer en meer dé bijeenkomst waarop de partij-onafhankelijke Vlaamse Beweging eendrachtig haar programma naar voren schuift. Het kan dan ook weinig verwondering wekken dat ook de VVB het ANZ en het Zangfeest blijft steunen. We verwachten u op 28 april.

Pcrswljs Ruud Muffeis, Nederlands wetenschapper in Trends van 1.2.1996: Het intellektuele debat over de hervorming van de sociale zekerheid wordt in Nederland vooral gevoed door economen, in België veeleer door sociologen. Prof. Lutgart Van den Berghe co-stichter van het Instituut voor Bestuurders in Trends van 6.2.1996: In Vlaanderen groeit de belangstelling voor aandeelhoudersstrategieën. In Wallonië lijken dat vandaag luxe-problemen. Uit De Zes van feb-april 1996: Binnen het jaar wil "onze" Dehaene de sociale zekerheid hervormen. Moeder staat heeft straks geen melk genoeg meer voor al haar kinderen. De melkweg moet echter blijven stromen. Daarom moeten nieuwe bronnen aangeboord, zonder vermenging van communautaire elementen. En moet de Vlaamse boer voor de Belgische koe braafjes voor vers voeder zorgen om ze door ondankbare haantjes al te veel te laten leegmelken. Mark Grammens in Journaal van 1.2.1996: Blijkbaar was Vlaanderen het enige land waar men ooit dit" Komitee" (van de regio 's) ernstig heeft genomen, maar dan wel om redenen van louter binnenlands-politieke aard. Want ziehier wat er nu gebeurd is. De reële invloed van het "Komiiee" wordt in de EG op nul geschat. Echter, de voorzitter van het komitee, Jacques Blanc (afgevaardigde van het Franse "gewest" Languedoc-Rousillon),heeft na twee jaar zijn aftreden aangekondigd omdat hij ervan beschuldigd werd niets anders te hebben gedaan dan een bestuursapparaat (zonder funktie) op te zetten, en dit nagenoeg volledig te bemannen met 80 Franse politieke vrienden van hem, die allemaal met miljoenenjobs gingen lopen zonder de gebruikelijk procedures in acht te nemen. 't P in 't Pallieterke van 28.2.1996: Zogezegd" kultureel" is Vlaanderen nog wel aanwezig in Brussel, door stapels subsidies, maar dat geld gaat tegenwoordig naar schouwburgen en andere initiatieven die nauwelijks nog iets te betekenen hebben voor de autochtone Vlamingen. Leo De Haes in De Morgen van 20.2.96: Links (?) Vlaanderen zal weer aan één oor doof blijven, maar ook het verzet heeft oorlogsmisdaden gepleegd, zelfs nog tijdens de bevrijdingsdagen: plunderingen, diefstal en brandstichtingen, de spons erover in naam van God, Koning en Vaderland. En kijk: door die amnestie zijn we ook de misdrijven vergeten.

nr. 3· I april 1996

I


KoppeIl lI1et 1I0ge/s nz: het Nekka van het zangfeest Onze VltlIll11se en JVeder!ondse zenders lijken wel Angelsaksische zenders: liederen in het :Deens, Spoons hoort 111en nooit of zelden.

Dit vraaggesprek werd afgenomer op enige passen van het secretariaat van de VVB: hetsecretariaatvan hetANZ (Algemeen NederlandsZangverbond) ligt vlak om de hoek van de baron Dhanislaan. We ontmoetten daar Koenraad De Meulder, sinds 4 iesrdeeigemene secretaris van deze instelling. Hetwerd een gesprek over liedcultuur, Vlaamse Beweging, Zangfeesten Nekka.

Het ontstaan van het ANZ situeert zich ergens voor de tweede wereldoorlog dacht ik? Ja, het dateert van 1938 en heette toen nog VNZ (Vlaams Nationaal Zangverbond). Men haakte in op de rijke romantische beweging waarvan Willem De Meyer de grote promotor was. Karel Peeters, Leo Geers, Willem De Meyer, Joris Diels en Jef Van Hoof werden de voortrekkers van het eerste uur. Na de oorlog probeerde men tijdens de repressie af te rekenen met het Zangverbond. Het kwam tot een naamsverandering, vanaf dan heette de vereniging Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ). Valeer Portier, vader van de huidige voorzitterHugo Portier, bouwde het ANZ uittot een koorfederatie met 600 aangesloten leden en met hoogtepunten als een jaarlijks zangfeest.

Hoe zijn de contacten van het ANZ met de media? Er moet een groot onderscheid gemaakt worden tussen radio en televisie. Ondanks alle negatieve kritiek op radio 3 van de BRTN heeft men daar wel aandacht voor het Vlaamse koorleven. Er is zelfs sprake van een zekere koortraditie. Deze regelmatige samenwerking met de BRTN werkt trouwens als katalysator voor andere projecten. De televisie-zenders hebben weinig belangstelling voor het koorleven. Daar komt echter (eindelijk) verandering in: in navolging van het BBC-programma Choir of the year zal men een tweejaarlijkse koorwedstrijd organiseren. Radio 3 is toch niet erg populair in dit land. Neen en dat is wel jammer. Het BRTN-koor heeft vele Vlaamse mees-

Koen De Meulder (Foto Johan Goovaerts)

I

Verwijst de naam ANZ naar het Groot-Nederlandse gedachtengoed ? Heel wat mensen denken dat, maar dit is niet zo. Het grappige van de historie is wel dat het ANZ sinds enige jaren nauwer met Nederland samenwerkt: we hebben een gezamenlijke tijdschrift Koor en Kultuurleven , er is een gezamenlijke repertoiredag. De belangstelling van Noord-Nederland is groot.

nr. 3 . I april I 996

ters in zijn repertorium opgenomen. Onze Vlaamse en Nederlandse zenders lijken wel Angelsaksische zenders: liederen in het Deens, Spaans hoort men nooit of zelden. De overheid zou hier normerend moeten optreden. In Frankrijk zijn de zenders verplicht minimaal 40 % eigen Franstalig werk te gebruiken. Ziir: er nog andere factoren die de geringe belangstelling voor het traditionele Vlaamse lied verklaren? Samenzingen is totaal verdwenen in onze maatschappij. Dit heeft te maken met het onderwijs en de gezinnen. Vroeger zei men dat Vlamingen "bezongen" waren, ze hadden een liederenschat. Het onderwijs zit op de verkeerde weg: er wordt te weinig aandacht besteed aan de vormende waarde van het lied en er wordt geen belangstelling voor het verleden van de eigen natie opgewekt. Zingen, dansen, tekenen, een instrument leren bespelen vergt een enorme inspanning, maar uiteindelijk loont zich dat toch. Het is een belangrijk element in de algemene vorming van jongeren. En ondanks dat zijn er in Vlaanderen 1000-1500 koren. Veel jongeren blijven belangstelling hebben. Ziin er problemen met het imago? Het is moeilijk daar iets over te zeggen. Het hangt samen met de interesse van de pers voor cultuur. Wij zijn een vereniging die elke dag aan de Vlaamse lied- en koorcultuur werkt. Maar dit komt veel minder in de kijker. Aan de andere kant is er het Zangfeest, dat sterk de aandacht trekt. En niet alleen de aandacht van de pers, ook van anderen die van het zangfeest gebruik maken om zich te profileren. Maar op die manier kleven ze een etiket op het Zangfeest. Moet het ANZ zich dan a-politiek opstellen? Als u de werking van de laatste jaren bekijkt, merk je dat we ons de laatste jaren veel sterker geprofileerd hebben. Zo bracht het ANZ vorig jaar het 10puntenprogramma uit waarin we stelling namen rond een aantal culturele, maatschappelijke en communautaire


Koppen met napels problemen. We willen opnieuw een cultuurbewuste, geëngageerde Vlaamse manifestatie. Maar we zitten gesmakt tussen heroïsche discussies van politieke strekkingen, waaraan we geen boodschap hebben. Wij willen terug naar het lied en pogen de groeiende commercialisering af te houden. In de plaats van figuren te lanceren worden op het zangfeest liederen gelanceerd. Juliaan Wilmots schrijft elk jaar een aantal suites, dit jaar rond Miel Cools. Bepaalde liederen gaan dankzij het Zangfeest een eigen leven leiden. Dit is ook vernieuwing.

het Sportpaleis en het ANZ nooit echt goed. In Flanders Expo worden we bijgestaan, in het Sportpaleis werden we behandeld als vervelende knapen. De suggestie van een openlucht Zangfeest was ook niet realistisch: we kunnen ons niet spiegelen aan toestanden van 3040 jaar geleden. Mensen zijn meer verwend, bij regen komen ze niet opdagen en is er weinig voorverkoop van kaarten. Uitgeregende festivals zijn een miljoenenverlies. Vergeet niet dat er zowat duizend mensen achter de schermen werken.

Was het geen stijlbreuk? We hebben een programmatie van drie uur rond het Nederlandstalige lied. Mogen we dan niet even onze zaak relativeren?

Bent u dankzij de 5000 fr aktie nu uit de kosten? Wij zijn ontzettend verheugd over de respons. Niet alleen om de financiële kant, maar ook om het engagement. Er staan blijkbaar veel mensen achter ons idee. We werken aan dat beschermkomitee waarvan we hopen dat ze hun toegezegde engagement van vijf jaar zullen waarmaken. Men vergeet soms dat de aantrekkingskracht op het bedrijfsleven door het Zangfeest niet zo groot is. We geven talloze kortingen aan bejaarden en kinderen. Het blijft een dubbeltje op zijn kant.

Hoe wordt het programma opgesteld? Probeert men aan zoveel mogelijk verschillende smaken tegemoet te komen, of is er een lijn 7 We vertrekken vanuit het lied Vlaanderen dach en nacht: we analyseren de tekst, actualiseren die naar het Zangfeest. De ouverture wordt geschreven door componist Paul Steegmans. In het eerste deel van het Zangfeest brengen de podiumkoren een kleinkunstsuite met liederen van Miel Cools. Met het thema Beemden en velden staan overal groen denken we aan het mooie groene Vlaanderen, Overal vrolicheit is het derde thema. Er is een gedenkmoment rond August Borms. De vendeliersgroepen zijn er, de beiaard. Ook typisch Vlaamse instrumenten als de Vlaamse doedelzak en de draailier zullen er dit jaar zijn. Als solisten zijn er de Zuidafrikaanse Rina Hugo, Bruno De Jonghe en GustTeugels.

Het ANZ organiseert dan nog het andere festival, Nekka. Nekka is ook een mogelijkheid om de opgestelde infrastructuur voor het Zangfeest zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Met de heropbloei van het Vlaamse lied hebben we teruggegrepen naar een ANZ-initiatief uit de jaren '70. Met wisselend succes evenwel. De eerste versie sloeg zeer goed aan, de tweede wat minder. Nu hebben we voor een wat andere aanpak gekozen. Boudewijn De Groot is de centrale figuur op Nekka 96: rond zijn persoon wordt alles opgebouwd. Hij is ook de bindfiguur met de jaren 70; de andere artiesten spreken dan weer een jonger publiek aan. Moeder en dochter kunnen samen naar Nekka. Er zijn heel wat leuke en originele dingen in: The Scene die akoestisch optreden, Noordkaap met de muziek van de film Manneke Pis.

Zal de verplaatsing van Antwerpen naar Gent het enthousiasme niet wat bekoelen? We stonden zeker niet te springen, maar we konden niet anders. Wij hadden absoluut geen zekerheid dat we eind april de zaal konden hebben. Anderzijds was de samenwerking tussen

Waarom profileert Nekka zich niet Vlaamser ? Ik wil toch wel eens zien wie een dergelijk programma durft opstellen met louter Nederlandstalige artiesten en Nederlandstalige liederen. We maken het onszelf niet gemakkelijk. Maar het is ook noodzakelijk

Het is wel een erg kritisch publiek, kijk maar naar wat gebeurde met het Peter Hens ensemble vorig jaar. Ik heb dat zeer erg betreurd. We hebben daarom ook onmiddellijk gereageerd op dit spijtig incident. Het jammerlijke is dat de zaal te zeer geschikt is voor allerhande fluitconcerten.

naar de jeugd toe te gaan met een Nederlandstalig programma. Het besef moet groeien dat muziekcultuur in eigen taal geen utopie is. Voor jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Heeft u nog een boodschap voor ons ? Wel, ik ben nogal getroffen door een brief van VVB-Torhout, waarin de voorzitter mij meedeelt dat hij dit jaar met 53 mensen naar het Zangfeest komt, tegen 19 vorig jaar. De samenwerking met WB (en met andere verenigingen zoals het OF) werkt bemoedigend. Op de affiche staat trouwens voor de eerste maal VVB uitdrukkelijk vermeld. Het ANZ is de organisator, maar als het ANZ niet kan rekenen op verschillende Vlaamse verenigingen kunnen we het vergeten. Wij hebben geen plaatselijke afdelingen en dienen dus beroep te doen op VVB, OF... Deze samenwerking lukt trouwens steeds beter. KA

:De (loorzitter (1011VVJS'l:orhollt deelde l11ij l11eedat hij dit jaar filet 53 l11el1Sel1l1aarhet Zal1g/eest KOl11t, tegel1 79 (lorig jaar.

Practica Vlaams-nationaal Zangfeest 28 april 14u30 Flanders Expo Gent Kaarten (met korting voor VVB-leden) te verkrijgen op het secretariaat: Rang 1: 1000 Rang 2: 600 (ipv 700) Rang 3: 500 (ipv 600) Rang 4: 400 (ipv 500) Rang 5: 300 (ipv 400) Rang 6: 250 (ipv 300) Begeleide kinderen onder 12: 100 frank Bestel uw kaarten tot 15 april op ons secretariaat: 03/216.45.24

Busvervoer • Kortrijk: Contactpersoon JPOewijngaert 056/21 .16.12. • Brugge: 200 frank per persoon. Bus vertrekt om 13.15 aan het station van Brugge. Contactpersoon Bram Oeschepper050/38.27.20. • Antwerpen: 200 frank per persoon. Opstappen aan Crest-hotel, Hof ter Lo of Teniersplaats. Alle inlichtingen op het secretariaat.

nr. 3 - I april 1996

I


ociale zekerheid omsingeld

Ditmaal waren de organisatoren er tot op het einde niet zeker van. De bussen geraakten niet vol, het thema van de sociale zekerheid leek toch niet zo gemakkelijk aangepraat. Zou ditmaal, na verschillende gelukte massabijeenkomsten in de Passage 44, het Gentse ICC, het Antwerps Provinciehuis en an-

dere de desinteresse toeslaan? Toch had de voorzitter er zijn slaap niet voor moeten laten. De Vlaamse Beweger was er, en in grote getale. Zowat duizend aanwezigen beklemtoonden de eis voor een eigen Vlaamse Sociale Zekerheid. Het welkomswoord van Jan Jambon was de eerste vonk van het gebeuren, waarna het Gebed voor het Vaderland (eenheid in Vlaanderen) weerklonk. De toespraak van Eric Ponette, voorzitter van de Werkgroep Vlaamse Sociale Zekerheid, schetste kort alle argumenten. Met zijn referaat over transfers en misvattingen ontkrachtte Jurgen Constandt, secretaris van de Werkgroep diverse loze beweringen. Grotesk was de zogenaamde en door het Wit-Gele kruis zelf uitgevonden ratio van "het relatief geografisch risico om ziek te worden". De groep

JUis?

}Ioc Vlaams is uw zickCftfo

Z klonk het onder IU.ldapGeen woorden maar daden. rs~eunersvan de unitaire ~oDe hele Vlaamse Beweging achter de onde ilde z,iekenfondsen, die zich splitsingseis. (Foto Wevako) Plaus. De belangriikste d .. de verzUI' k van dale zekerhei zIJn I t n aan de gezondma mg bliikbaar weinig ge.legent~t:an aan de splitsing ervan. ,,...------------------------------, en de sociale zekerheid, I~~. van ziekenfondsen, kas:s en Bovendien is het were. Je rin zelfs een kat haar Jongen

Arjaun had het thema in leuke kritische liedjes verwerkt (de Vlaming ziek met een abces - krijgt in Brussel nog gratis Franseles) en zorgde ook voor de begeleiding tijdens de samenzang. Verschillende Vlaamse prominenten onderstreepten in korte bewoordingen het pleidooi voor een Vlaamse Zekerheid. De bijdrage van Clem De Ridder was kort, krachtig en humoristisch en genoot de meeste bijval van het publiek.

Huldiging PresentatorWilfried Haesen kondigde dan trots de huldiging aan van professor Eric Ponette door de Van Helmontstichting omwille van zijn vele en geduldige werk omtrent de sociale zekerheid. Mevrouw Ponette werd eveneens in de bloemetjes gezet. Kort daarna kon de presentator even trots zeggen dat de omhaling een erg mooi bedrag had opgeleverd, briefjes die allen in de grote koperen melkkannen (Vlamingen zijn toch melkkoeien) werden gegoten. Wie niet aanwezig was, kan nog altijd steunen door overschrijving op rekening 436-6268041-57) De slottoespraak werd gehouden door voorzitter Walter Peeters. De ex-senator en VVB-ondervoorzitter deed dit met een verve die terug deed denken aan de grote dagen van de VU in het Parlement. Voor dit publiek had zijn tekst echter wat korter mogen zijn. De aanwezigen kregen in ieder geval waar voor hun geld. Met een daverende Vlaamse Leeuw werd deze meeting, waar ook diverse politici hadden aan deelgenomen, afgesloten.

KA

! Omsingelde uitspraken l

koepels een spaghetti wa~k ziekenfonds is VlaamS? w~e "We zullen het halen omdat onze ontvoogdingsstriid rechtvaardig is en omdat niet meer vindt. want we ten en wie doet iets voor e we dat echte zelfbestuur willen bekomen uit het diepste van ons hart" dedigt welke standpun (Eric Ponette) ver ,,' aan splitsing? .. het werk zetten. Vraag "Het gesprek hierover vandaag eiwiizer: of boycotten, werpt onherroepeGraag willen we u daarbij ~andpunt terzake is en wat ze er Ii;k een onomkeerbare hypotheek op de huidige en volgende generaties ... " uw ziekenfonds wat hun~ ~acteer uw ziekenfonds -tele~ (Jurgen Constandt) al voor gedaan heb.ben. 0 a" hen expliciet wat ze den "Het staat van nu af aan zonder meer vast: ieder communautair gesprek in fonisch of schriftehJk- e~ vra gmelen die antwoorden ~n de toekomst zal een gesprek over de SZ ziin. En elk gesprek over de SZ zal ken en wat ze doen: W v~~z:p terug. Want als U het niet een communautair gesprek ziin. Deerbi] berust de grootste verantwoordewe komen er later Ultge rel I? lilkheid op de schouders van de Vlaamse verkozen en. n (Walter Peeters) . gt het dan we . vraagt, wie vraa _~~-"-'".-"",c.A,_0-'s路=,路""""路""路IL..._ --..J

G

nr. 3 - I april 1996


ieuwe Europese staten kennen meestal "la Belgique" Sedert de val van de Berlijnse Muurin november 1989 zijn erin Europa een vijftiental nieuwe onafhankelijke staten bijgekomen. Op sommige plaatsen verliep deze onafhankelijkheidsstrijd vrij rustig zoals bij de fluwelen scheiding tussen Tsjechië en Slowakije, terwijl heterop andere plaatsen er zeer bloedig aan toe ging. Denken we maar even aan de onafhankelijkheidsstrijdvan de nieuwe staten die zich van de Servische didatuur in ex-Joegoslavië bevrijdden. De meeste van deze nieuwe Europese staten hebben vandaag een ambassade in Brussel. Wij waren nieuwsgierig naar het taalgebruik van deze nieuwe staten in hun contacten met de buitenwereld in de hoofdstad van Vlaanderen. We gingen schriftelijk te werk en vroegen bij de betrokken ambassades toeristische en cultureel-historische inlichtingen over het land op, evenals een exemplaar van hun nieuwe grondwet. Alle nieuwe Europese staten werden op dezelfde dag aangeschreven met uitzondering van Tsjechië, Bosnië en Servië. De eerste staat is de erfgenaam van wijlen Tsjecho-Slowakije en aanzien we dus niet als een nieuwe staat; de Bosnische regering controleert door de oorlogsomstandigheden maar één derde van haar grondgebied en romp- Joegoslavië bestaande uit Servië en Montenegro schreven we uit principiële en humanistisch-menselijke redenen niet aan.

De resultaten. De resultaten van ons klein onderzoek waren erg uiteenlopend. De drie Baltische staten reageerden eerst. Zij wensen immers zo snel mogelijk aan te sluiten bij de Europese Unie. Van Estland kregen we een Engelstalige brief van het hoofd van de kanselarij. De toeristische en historische documentatie was in het Engels en het Frans. De grondwet was in het Estsen het Engels. Estland was ook het enige land dat volledig op onze vraag inging en een grondwet opstuurde. Het adres van de briefomslag van de Brusselse ambassade was in het Engels en het Frans. De Letse en Litouwse documentatie kregen we in het Engels en het Duits. Het adres van hun ambassade was ofwel eentalig Engels ofwel aangevuld met een Franstalige straat-

naamvermelding. Van de Slovaakse ambassade kregen we een vriendelijke Nederlandstalige brief met een drietalige briefhoofding SK, NL, F, doch hun adres was ééntalig Frans. De overvloedige documentatie was in het Engels en het Frans. Slovenië kwam het meest zijn taalhoffelijkheid na. We kregen een kaartje 'met groeten van het verkeersburo 'Slovenija' uit Middelburg (NL)' in het Nederlands en het Frans met één kleine Nederlandstalige toeristische brochure. Het adres van het verkeersbureau uit Middelburg was eentalig ... Nederlands (oef!). Macedonië stuurde ons vele foto's en documenten in het Duits en het Engels met een kaartje van de ambassadeur in het Frans 'avec les compliments de I'ambassade de la République de ...'. De toeristische landkaart van Macedonië was in het Nederlands, Duits en Engels. Vanwege het reisagentschap Ochridtours uit Amsterdam kregen we twee Nederlandstalige toeristische brochures. Het adres van de omslag van de Brusselse ambassade was wel ééntalig Frans. Dit waren dus de resultaten. Van Kroatië, Moldavië, Georgië, Armenië, Oekraïne en Wit-Rusland kregen we geen antwoord. De eerste vier staten zijn/waren wel in een bloedige (burger)oorlog betrokken of hebben veel last met hun buren. Daarom krijgen ze voorlopig taalamnestie.

Vlaanderen? Connais pas! De meeste buitenlandse ambassades van de jonge Europese staten zien België als een grotendeels Franstalig land of als een land waar men in het Engels en in mindere mate in het Duits zijn weg wel vindt. Van een Neder-

AMBASSADE

DE SUISSE

1040URUXELLr;S,lc

EN BELGIQUE

RéL 583.2/350.1

27

avril1995

26,ruedeiaLoi,hle9 T,,),; (02)2306145 Fu,,(02)2303781

- SlIER Vlaamse Volksbeweging Div. Pajottenland à l ' atl de M, Pierre Gaudeus Withuislaan 38 1700~

Monsieur Ie Secrétaire, J'accuse réception de votrc letrrc du 20 avril 1995 qui accompagnait une communication VQUS

que

adressiez le même jour à l'Officc national suisse du Tourisrnc à Bruxelles. ren ai pris

connaissance avec intérêr et suis persuadé que l'Office en question vous donnera une réponse satisfaisante à propos du problème que

VQUS

soulevez.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Ambassadeur de Suisse

Pierre-Yves Simonin

Copie à: ONST, ruc Royale 75, 1000 Bruxelles

Zelfs Zwitserland

heeft last met onze taal situatie.

landstalige meerderheid hebben ze duidelijk nog niet gehoord. Dit komt omdat de nog unitaire Belgische diplomatie nog grotendeels in Franstalige en Brussels-conservatieve (lees PSC) handen zit. Het zou interessant zijn om dit beperkt onderzoek uit te breiden naar het taalgebruik van alle buitenlandse ambassades in Brussel in hun contacten met de plaatselijke bevolking. Ondertussen vernemen we dat senator Bert Anciaux kritiek op het taalgebruik van de nieuwe Europese staten integraal heeft overgenomen en hierover twee schriftelijke vragen stelde aan Minister van Buitenlandse Zaken Erik De Rijcke. Vanaf het ogenblik dat we antwoord ontvangen, komen we hierop uitgebreid terug. LVDW

nr. 3 - I april I 996

i» meeste buitenlandse ambassades Viln dejonge europese staten zien Eelgië als een grotendeels lranstalig land.


DE VAKBLADZIJDEN

VAN DE COMMUNAUTAIRE

DWARSLIGGER

• Vrijdag 9" februari: TAK-avond voor de Gebroeders van Raemdonckkring. • Donderdag 15 februari: gemeenteraadszitting te Wezembeek-Oppem. TAK-militanten, verkleedt in bacterie en virus bestrijdende kledij, sluiten het gemeentehuis en -plein met friese ruiters symbolisch of om Vlaanderen te beschermen tegen de uitbreidende verfransingsvirus. • Dinsdag 20 februari: TAK protesteert tegen de gemeenteraad in Kraainem en wordt na de zitting achtervolgt door de GAF (Groupe d'Action Francophone), een pas opgerichte actiegroep in Vlaams-Brabant, die als tegengewicht voor TAK moet fungeren. • Woensdag 21 februari: TAK voert in naam van het AK -VSZ een actie aan het parlement onder het moto: "Vlaamse sociale zekerheid, Vlaams, sociaal en zeker!" en "Stop de melkkoepolitiek!". • Donderdag 22 februari: TAK protesteert andermaal tegen de Franstalige filmvoorstellingen van Exploration du Monde in Wevelgem, en haalt uitgebreid de pers.

Het Faciliteitenvirus Faciliteitenvirus te linkebeek Een vijftigtal actievoerders poogden op donderdag 15 februari de rijkswacht op een verkeerd been te zetten door i.p.v. de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem bij te wonen, koers te zetten richting Linkebeek om daar een kleine manifestatie te organiseren. TAK had in het verleden reeds gebruik gemaakt van dergelijke scenario' s. De rijkswacht, d~ dat wist, verspreidde zich over geheel VlaamsBrabant en probeerde TAK-militanten in te rekenen. De arm der wet had TAK reeds van aan de afspraakplaats te Wemmel in de gaten. Niettemin werd in kolonne koers gezet naar Linkebeek, waar met een blitz-actie het plein rond het gemeentehuis door TAK-militanten in witte bescherrnkledij en dito masker, met friese ruiters symbolisch hermetisch werd afgesloten. Dit gebeurde niet om, naar Franse gewoonte, nucleaire proeven te houden, maar om de bevolking duidelijk te maken dat het hier ging om de steeds verder verspreidende

en uiterst besmettelijke franskiljonse pest ging. Overal werden waarschuwingsborden geplaatst met de boodschap: "Opgepast, gevaar voor besmetting" & "Faciliteitenvirus". De andere actievoerders gingen op de openbare weg neerzitten. De ordediensten bleven hierbij opvallend kalm en lieten alles op zijn beloop. Enkel de identiteitskaarten werden opgevraagd en enkele militanten werden administratief voorgeleid. Nadien werden alle militanten 'opgesloten' in een kroeg in Beersel. Linkebeek - met zijn schare franskiljonse gemeenteraadsleden waarvan exVlaming Van Eyken nog altijd de kroon spant - kan helaas nog steeds worden beschouwd als één van de Franstalige pesthaarden in Vlaams-Brabant. Indien onze eigenste politici het niet doen, zal TAK nu en in de toekomst onophoudelijk deze anti -Vlaamse ziekte blijven bestrijden tot ze met wortel en al is uitgeroeid. Jan Baert

TAK-militanten in Vlaams-Brabant, loslopend wild voor schietgrage rijkswacht? Nationale TAK-verantwoordelijke: Bart De Va1ck Eeuwfeestplein 17, 3090 Overijse tel.: 02/687 58 61 Alle steun is welkom op rek. nr. 930-0022599-62 en TAK -boetefonds rek. nr. 979- 257 6514-05

nr. 2 - 1 maart 1996

Mogelijks zullen sommige lezers bij deze titel kritisch de wenkbrauwen fronsen en zich de bedenking maken dat "die van TAK" nogal graag overdrijven of cowboy-verhalen verzinnen. Niets is echter minder waar! Waar gaat het precies om?

Op dinsdagavond 30 januari ging er een gemeenteraadszitting door in de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Rode. Zoals TAK nogal eens regelmatig doet, voerde het actie voor een duidelijke Vlaamse aanwezigheidspolitiek en de afschaffing van de faciliteiten in een andere faciliteitengemeente. Deze maal was dat te Kraainem. Daar waren een aantal schilders van TAK aan het werk gegaan met een slogan te borstelen op het wegdek van uitgerekend juist één van de drukste kruispunten bij het binnenrijden van de ge-


meente. Enkele leden van de BOB sloegen alles vanop een afstand gade, maar kwamen nog niet tussenbeide. Alles beperkte zich tot wat zenuwachtig getoeter en geroep van autobestuurders die de TAK-actie maar matig op prijs konden stellen. Toen de schildersploeg zijn werk bijna voltooid had en het materiaal werd opgeborgen, verschenen er plots enkele rijkswachtvoertuigen. Uit één van die voertuigen stapte een officier, die het blijkbaar nodig vond om zonder enige waarschuwing een TAK-militant tegen de grond te werpen en hem in een brutale houdgreep tegen de vlakte te houden. Enkele companen van de onfortuinlijke actievoerder keerden op hun stappen terug om te zien wat er aan de hand was. Onmiddellijk ging dezelfde officier als een razende tekeer tegenover één van hen. Gevolg: een kapot geslagen bril van een actievoerder. Ondertussen was er meer volk van rijkswacht en BOB ter plaatse gekomen. Tijdens het tumult, veroorzaakt door het agressieve gedrag van de bewuste rijkswachtofficier, greep één van de BOB-leden naar zijn pistool en vuurde in de lucht. Eindbalans van het gehele gebeuren: twee militanten die een nacht in de cel konden doorbrengen en bovendien voor het snelrecht werden gedaagd. Vraag is én blijft: waarom trad die bewuste rijkswacht-officier, die bovendien Franstalig is én gekend staat als een notoir Vlamingenhater, zo ondiplomatisch op? Waarom wordt zo'n persoon ingezet bij ordehandhaving tijdens een actie van

TAK? Was het een bewuste provocatie om TAK een scheve schaats te laten rijden of manifeste onkunde van de rijkswachtverantwoordelijken ? In ieder geval krijgt TAK hier weer een zwaar proces gepresenteerd. Bovendien heeft de actiegroep de verantwoordelijkheid, en die neemt TAK ten volle op, om de twee militanten op een degelijke juridische manier bij te staan. Ook de zaak van "Exloration" te Wevelgem krijgt een juridisch staartje: de 12 militanten die op de avond van 22 februari werden opgepakt, zouden via de gemeente Wevelgem ieder een boete van 5.000 frank aangesmeerd krijgen! Daarom deze dringende oproep: TAK heeft Uw steun broodnodig. Steun het boetefonds, steun de TAKmilitanten, maak de actievoering mogelijk. Stort daarom Uw bijdrage voor het boetefonds op het rekeningnummer:

979-2576514-05 van TAK-boetefonds, 9080 Lochristi! Het is misschien afgezaagd, maar toch is het welgemeend: TAK dankt U voor Uw steun!!

Guido Moons

Terwijl de rijkswacht zijn handen vol had met de studenten-

en lerarenbetoging,

drongen de TAK-militanten versperringen

ondanks de

door tot aan het streng

bewaakte parlement. Daar hingen ze de hekken vol met borden en spandoeken voor de splitsing van de sociale zekerheid.

Enkele actievoerders ketenden zich vast aan de hekkeus van het federaal parlement.

nr. 2 . 1 maart 1996


russel verliest het Noorden }fet ergste val! dat alles is dat ol!ze VlIltlIllSErusselse beleidslllel!sel! dat alles gedoogd Itebbel! el! Nijvel! gedogel!, goedpratel! el! SUSSeI!.

De Vlaamse Volksbeweging is nietverwonderdaverde "schipbreuk" van het "Brussels model". Al van het ontstaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door de Vlaamse Beweging gewaarschuwd voor de institutionele kloof die zo ontstond tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad. En ondanks de "pseudo-periteit" op regeringsvlak, bestond de vrees dat de Vlamingen in werkelijkheid weinig in de pap te brokken zouden hebben. Vanaf het begin van het Gewest ging het fout. De jongste communautaire heibel in Brussel is géén plotse - onbegrijpelijke - opflakkering van retrograde anti-Vlaamse gevoelens, maar de logische culminatie van zeven jaar francofone actie, waar de VlaamsBrusselse beleidsmensen aan medeplichtig zijn. Eén van de eerste beleidsdaden van het Gewest was het plaatsen van borden langs de boorden van zijn territorium. Die borden werden meteen gevolgd door reclamepanelen van RTBFradio 21. . Nog een goeie was toen de MIVB reclame van Gewestminister van OnderwijsGrijp onmogelijk maakte nadat hij een reclamecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs gevoerd had in Brusselsetrams, bussen en metros. Verder was er de systematische weigering door de Franstalige minister om de schorsingen van onwettig (niettweetalig) personeel van gemeenten en OCMW's uit te voeren, waardoor meer dan duizend eentalige Franstaligen zonder gevolg verder aan de slag kunnen in officieel tweetalige diensten. Erwas de weigering van de OCMW-

ziekenhuizen om hun vacatures bekend te maken aan Gewestminister Grijp, die een poging wilde doen om Nederlandstalige dokters te helpen aanwerven in die ziekenhuizen De Brusselse "minister-voorzitter" Picqué, de "gematigde", ging het Frans cultureel centrum van Voeren bezoeken.

Cynisme Bij het aantreden van de "nieuwe" regering Picqué beweerde Vic Anciaux dat er nu spijkerharde garanties waren, in de vorm van driemaandelijkse rapporten, die structurele ingrepen moesten mogelijk maken. Het cynisme waarmee Picqué het bewuste "rapport" gebruikt heeft om de Vlamingen te sarren is ongelooflijk. Na drie maanden antwoordde hij op parlementaire vragen (van Brigitte Grouwels (CVP) en Dominiek Lootens (Vlaams Blok)) dat de regering nog werkte aan een" methodologie". Nog drie maanden later citeerde Picqué enkele cijfers uit het rapport, waaruit moest blijken dat er in feite niets aan de hand is : 'De taalwetten worden in Brussel correct toege-

past', zo wist hij doodleuk te beweren, enkele dagen nadat een lijvige studie van de VUB volstrekt het tegendeel beweerde. De parlementariërs die het volledige dossier wilden inzien, werden dan nog zo'n maand aan het lijntje gehouden, en kregen tenslotte één velletje papier te zien met negen cijfers.

Kloof Dat" Brussels model" heeft zo al zeven jaar bewezen wat het waard is. Het ergste van dat alles is dat onze VlaamsBrusselse beleidsmensen dat alles gedoogd hebben en blijven gedogen, goedpraten en sussen. In plaats van amok te maken stemden zij dan nog in met de gift van vier miljard gewestgeld aan de anti-Vlaamse ziekenhuizen. Zij deden bovendien nog 300 miljoen eigen middelen, bestemd voor de werking van Vlaamse instellingen te Brussel cadeau aan dat anti-Vlaamse Gewest, waar zij Flamand de service mogen spelen. De Vlaams-Brusselse beleidsmensen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Door hun pogingen om de Vlaamse opinie zand in de ogen te strooien, hebben zij zich in een positie gewrongen waardoor zij in Vlaanderen niet langer geloofwaardig zijn. Dáárdoor zijn ze in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verdere verwijderingtussen Brussel en Vlaanderen. Zij hebben vele belangen verdedigd,

SCHORSING VICE-GOUVERNEUR Het integrale rapport i.v.m. de

Gegevens verstrekt door de vice-Gouverneur

I t oepassing van d e taal w etge VIlng in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Anderlecht Etterbeek Evere Elsene Sint-Gillis St-Lambrechts- Woluwe

I

nr. 3 . I april 1996

Schorsing vice-gouverneur 4 1 2 1 3 1

Behoud

Vernietiging

Beslissing+

0 2 1

Termijn verstreken Uitvoerbaar


-I

-

I

1

Belgische belangen ongetwijfeld, door de "pacificatie" te stellen tegenover de "valse" problemen. Zuil belangen zeer zeker ook, zoals in de ziekenhuiskwestie en de ouderwetse wafelijzercompensaties voor de christelijke zuil. Maar zeker niet de belangen van de BrusselseVlamingen, en nog minder de belangen van Vlaanderen in het algemeen.

Het noorden kwijt Naast het afdwingen van absoluut respect voor de taalwetten en het systematisch opvolgen van alle scheeftrekkingen is er in Brussel genoeg werk aan de winkel binnen de Vlaamse bevoegdheden. de problematiek van de toevloed van anderstaligen naar het nederlandstalig onderwijs, Vlaamse gezondheidszorg, een woon politiek, de promotie van het nederlands en de Vlaamse uitstraling naar de internationale gemeenschap zijn thema's waarvoor een flinke ruggesteun van Vlaanderen en de Vlaamse opinie nodig is. Maar onze Vlaams-Brusselse beleidsmensen zijn kennelijk het noorden kwijtgeraakt. Het zijn niet de zeven straathoekwerkers en de tweeëntwintig logopedisten in de Vlaamse scholen of een paar cultuurwaardebons die VlaamsBrussel van de ondergang zullen redden, in een Gewest dat alsmaar internationaler, alsmaar dualer, alsmaar meer verloederd geraakt. Want ook sociaal-economisch is het beleid van het Gewest, dat hoofdzakelijk als een geldsluis naar de 19 gemeenten fungeert een mislukking. Het structurele begrotingstekort (10 miljard op een begroting van 50 mijlard) en de oplopende schuld (100 miljard in zeven jaar tijd), tonen aan dat dit Gewest niet leefbaar is en niet operationeel tegenover vastgoedspeculaties die het leefmilieu aantasten. Een doorgedreven huisvestings- en saneringspolitiek behoren niet tot de mogelijkheden. Om maar van een werkgelegenheidspolitiek te zwijgen. De hefbomen voor het herstel liggen in Vlaanderen, maar daarvoor moet politiek Vlaams-Brussel in Vlaanderen geloofwaardig zijn. Om de toekomst van onze Vlaamse hoofdstad veilig te stellen moet het Belgisch bestel omgegooid worden. Bernard Daelemans

Noel Decramer We hebben een groot Vlaming verloren. Noël Decramer, de voorvechter in Komen, is niet meer. De VVB biedt de beproefde familie haar innige deelneming aan. Noël Decramer was jarenlang onderwijzer in het Franstalige college van Komen. Als overtuigd Vlaming vocht hij voor de ontvooging van vele (stille) Vlaamse Komenaars. Hij was 20 jaar lang de hoofdredacteur van het boeiende blad Ons Kanton dat in heel Komen werd verspreid en dat duizenden Vlaamse sympathisanten inlichtte over de toestanden in Komen. Noëllag aan de basis en was de hardwerkende secretaris van de Vriendenkring van het Komense onder Remi Vandenbroucke en later onder Pau/ Sergier. Hij gaf de juiste raad in verband met de initiatieven om een eigen Vlaamse basisschool in Komen op te starten, ondanks alle bedreigingen en verdachtmakingen. Noël was een doorzetter die werkte voor zijn volk, vaak ten koste van eigen gezondheid. Ook dank zij hem kon de Komense Vriendenkring beschikken overeen eigen domein Huize Robrecht van Kassei waar alle culturele activiteiten en ontmoetingen van Vlaamse Komenaars en sympathisanten plaats vonden. Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van Ons Kanton werd hij gehuldigd door JP Dewijngaert die hem de Vlaamse erepenning overhandigde namens de dankbare Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Komenaars waren dankzij Noel mondiger geworden en toch nooit agressief-vijandig, integendeel, door Noëls tactiek bewezen de Vlaamse Komenaars dat zijzelf voor hun eigen taal en cultuur willen vechten. (Vlaming houden wie Vlaming is.) Dank zij Noëls inzet verliep alles, ondanks lompe en vaak gemene provocaties van franskiljons, met stijl en rustig zelfvertrouwen. Noël wilde van Huize Robrecht, naast de thuishaven voor de Vlaamse school een ontmoetingscentrum maken voor mensen van goede wil. De bibliotheek werd er met zijn positieve steun uitgebouwd, er werd aan dienstbetoon gedaan. Noël zorgde ook dat Huize Robrecht werd benut als bivakkamp in de zomermaanden. En door zijn onverdroten in-

zet, en bijgestaan door VVB-militant Roger Depuydt, werd Huize Robrecht als bivakkamp in de zomer een groot succes. Vele Vlaamse jongeren hebben Komen op die manier leren kennen. En nog belangrijker, de Komense middenstanders hebben de Vlaamse aanwezigheid gewaardeerd. De hetze tegen de Vlamingen is door Noëls inzet sterk verminderd en is nog alleen zaak van enkele primaire geesten die in Komen geen gehoor meer krijgen. Noël werd helaas ziek, maar heeft zijn ziekte moedig en christelijk- gelaten gedragen. Hij klaagde nooit en was dankbaar om wat er in zijn geest verder werd verwezenlijkt. Ook de VVB droeg hij in zijn hart. Noel heeft afscheid genomen van dit aardse leven. We weten dat hij zich schikte in het onvermijdelijke. Maar wij in de VVB beseffen maar al te goed dat wij een intelligente en warme persoonlijkheid en vooral een oprechte vriend verloren hebben. We zullen proberen in zijn geest verder te werken. Jean Pierre Dewijngaert

nr. 3 - I april 1996

Noël Decramer (Foto Wevako)


JSoeken Het

klauwenvande leeuw Wil ie een 'vernieuwende kiik op een oude kwestie? Heb ie belangstelling voor een boek dat de Vlaamse Beweging 'onderzoekt? Ben ie op zoek naar 'nuance? Dan zit u, volgens de achterflap, goed bi! n Het klauwen van de leeuw n van Knack-redadeur Marc Reynebeau. Wii lazen het voor u.

Marc Reynebeau Het Klauwen van de Leeuw, De Vlaamse identiteit van de 12e tot de 21e eeuw. Uitg. Van Halewijck 1995, 308 blz., 798 fr.

Het beeld dat Reynebeau over meer dan 300 blz. uitsmeert over de Vlaamse Beweging gaat er in bepaalde, invloedrijke kringen ongetwijfeld in als koek. Succes verzekerd. Op Vlaamse universiteiten werd het boek opgenomen als verplichte literatuur voor eerste kandidaturen. In het Brugse bestelden tenminste vijf middelbare scholen het boek voor alle laatstejaars. Het loont om een 'politiek correct' boek te schrijven. Ik had het boek nog niet gelezen toen de auteur me zei benieuwd te zijn naar mijn reactie. Met mijn antwoord 'Die is zo voorspelbaar als uw boek' zat ik er niet zo heel ver naast.

Bibliografie In flamingantische kringen wordt het boek afgekraakt en met stevige argumenten. Saipsi doet dat voor de rechterzijde in 't Pallieterke, terwijl Christian Dutoit de klus klaart voor de linkerzijde in Meervoud. In bravere flamingantische kringen wordt Reynebeau braver aangepakt. Maar Guido Logie kan zijn reserves in Neerlandia (ANV) toch evenmin verbergen. In vakkringen is de geestdrift ook begrensd. Jo Tollebeek houdt afstand in Ons Erfdeel en in een debat aan de Gentse Universiteit trok Reynebeau aan het kortste eind tegen Eric Defoort. Is dit dan een slecht boek? Neen, maar wel verschrikkelijk vooringenomen. Wie dit boek leest om de visie te leren kennen van een Vlaamse (excuseer, Nederlandstalig-Belgische) intellectueel die het vanop zijn ivoren toren lekker elitair vindt om zich af te zetten van alles wat Vlaams is, komt zeker aan z'n trekken. De lezer leert meteen dat er ook scholen bestaan in dat milieu: Reynebeau staat niet in alles op één lijn met Geert Van Istendael of Lode Wils. Je leert er zeker de Vlaamse Beweging niet in kennen, wel een overdreven karikatuur ervan. Alleen het derde deel is echt interessant en uitdagend. Laten we enkele zwakke punten opsommen, zonder volledig te kunnen zijn (mijn potlood opmerkingen in de rand vormen, uitgetikt,

I

nr. 3· I april 1996

een boek op zich). Reynebeau is een veelbelezen man. Het verbaast dan ook niet dat hij achteraan zijn boek een bibliografie afdrukt van bijna 300 titels. Voor de aardigheid wandelde ik even rond in mijn eigen bibliotheek(je) en noteerde 66 titels van werken van naoorlogse Vlaamse Bewegers, die je moet gelezen hebben om een wat evenwichtig beeld te krijgen van de hedendaagse Vlaamse Beweging. Reynebeau kent er daarvan, als we ons steunen op zijn bibliografie, slechts vier! Dat hij nooit iets van De Roover heeft gelezen viel ondergetekende meteen op, maar je kunt toch geen boek schrijven over de Vlaamse Beweging van nu en voorbijgaan aan mensen als Lode Clees, Raymond Derine, Karel Dillen, Mark Grammens, Alois Gerlo, Jef Maton, Jaak Peeiers. Hugo Schiltz, Guido Tastenhoye, Herman Todts of Maurits Van Haegendoren (slechts 1 titel vermeld, van de anderen niets). Hoe ernstig is een analyse die alleen steunt op literatuur van tegenstanders?

Mythes Elke zich respecterende historicus is er op belust mythes te ontluisteren. Reynebeau is daarbij vooral sterk wanneer het mythes betreft die aan de essentie van onze boodschap niets bijbrengen en ook in 'onze' kringen hun beste tijd hebben gehad. Hier levert de auteur soms nuttig werk. Hij ontdekt zowaar een mythe bij de mythejager bij uitstek: Lode Wils. Daarnaast schrikt hij er niet voor terug zelf mythes in het leven te roepen. Zo probeert hij zonder veel succes aan te tonen dat dé flaminganten uit vroegere periodes vooral persoonlijke belangen nastreefden en dat hun standpunten zo kunnen verklaard worden. Biedt Reynebeau hier een analyseschema dat ons in staat stelt zijn eigen boek tot z'n essentie terug te brengen: het afschrijven van een eigen onverwerkt verleden? Enwat te denken van zijn stelling dat het Nederlands een 'pas recent uitgevonden taal' is. Wanneer hij daarmee wil be-

wijzen dat een taal evolueert, dan brengt hij niets nieuws aan. Maar Reynebeau wil meer: het Nederlands is voor ons even kunstmatig dan andere talen. Dat vraagt toch meer bewijsvoering dan wat hij aanbrengt. Voor de liefhebbers: de Vlaamse natie werd volgens Reynebeau uitgevonden op 21 mei 1995. Daarmee bindt hij de term natie aan een politieke gebeurtenis (verkiezing eigen parlement). Op blz. 161uidt het echter: 'Onder natie wordt een groep van mensen verstaan die dezelfde cultuur delen en zich daarom als een natie beschouwen.' Vielen op 21 mei 1995 plots de brandende Vlaamse tongen neer uit de hemel? Het is niet de enige tegenstrijdigheid van Reynebeau, die soms erg slordig omspringt met de termen. Het flamingantisme behelpt zich ook graag met 'politieke kitsch'. Dat zal wel, maar hij kiest een erg ongelukkig voorbeeld met 'geen morzel gronds', dat, zo meenden wij, juist uit het Belgicistisch discours stamt. Hij is bijwijlen ook erg flauw in zijn aanvallen. Zo zou de term 'minister-president' (geen uitvinding van Van den Brande, mijnheer Reynebeau!) een 'typisch belgicistisch vergrijp tegen het Nederlands' zijn, een' nederfrans gallicisme'. Het is wellicht daarom dat het al jaren gebruikt wordt in Nederland en de Duitse Länder. De postmoderne cynicus Reynebeau moet niet veel hebben van romantiek, mythes, sfeerschepping. Maar het blijft een 'feit', of hij dat nu betreurt of niet, dat in maatschappelijke bewegingen niet alleen de naakte 'feiten' een rol spelen. De koele rationalist Reynebeau staat niet alleen buiten de Vlaamse Beweging; hij staat buiten elke maatschappelijke beweging, waar het 'geloof', het 'gevoel' of de 'wil' een rol spelen. Langs die kant is hij stekeblind en dat maakt hem onbekwaam om een maatschappelijke beweging correct te analyseren. Reynebeau haalt Hobsbawm aan: 'Wie zich met de geschiedenis van naties of van het nationalisme bezighoudt, kan geen geëngageerde politieke nationalist zijn.' We zouden daaraan kunnen toevoegen: 'evenmin een geëngageerde politieke anti-nationalist. ' POR


Bil1l1engewaaid Zeldzaam Een natuurvriendelijke lezer bezorgde ons een uitnodiging van het ACoGe-nature. We wilden u dit belangwekkend schrijven niet onthouden: 'Op volgende lente, zal het fretkamp bestaan, een school-kamp door voorrang voor de diende bazen. 't is een goed gelegenheid ani zich verbeteren in een' belangrijk tak van wel geleefde scoutisme en te korte lijk opgerpoept aan de gewoone C. E.P. Voor het gelegenheid, zallen de beste specialisten hun hartstocht kommen verdelen en laten ons de overvloeden van Schepping vinden. Het is een zeldzaam gelegenheid te vatten. Ik moet ook de Vlaamstalige leiders verwittigen dat de meestale onderrichtingen zallen in Frans gegeven en dat is niet altijd gemakkelijk bijzondere woorden te vertalen (als uw ziet in deze tekst). r Iemand zou toch die nieuwe spelling in Wallonië eens duidelijker moeten uitleggen.

Anti-roddelactie De verantwoordelijke van de "antiroddelactie" liet ons weten dat elkaar afbreken en alleen het negatieve vertellen verenigingen uit elkaar drijft. En dat dit ook in de Vlaamse Beweging van toepassing is. Als U niet meer wil roddelen, kan u deze mensen bereiken op tel 015/24 50 23 voor een verhelderende spreekbeurt.

Borms De organisatoren van de Bormsherdenking lieten ons weten dat ze u verwachten op 14 april om 11.45 in de St.Franciscuskerk in Merksem. Hugo Portier houdt de gelegenheidsrede. Het Bormskomitee van het Waasland blaast dan weer verzamelen op palmzondag 31 maart om 11 uOOin de Collegekerk van Sint-Niklaas en op goede vrijdag 5 april in CC De Klavers in Belsele voor een repressie-kruisweg annex theater over Borms. Vanaf 18u30 voor de kruisweg en vanaf 20u00 voor het theater.

Poëzie De jaarlijkse VVB-prijs voor de beste poëtische inzending gaat dit jaar naar een tandarts uitTurnhout. De 10 geboden van de politieker 1. Bovenal bemin het geld 2. Liefst in 't duister, zwart geteld 3. Laat als topman toch nooit merken

4. Dat de mensen voor u werken. 5. Help uw vakbond met uw hart 6. Daar betaalt men ook in 't zwart 7. Bij de kiezing: leer bedriegen 8. Zeg dan dat de and'ren liegen. 9. Heb je geld teveel in d'handen 10. Kom naar mij. ik kan 't verbranden.

Online Belgium Online, zo heet het elektronisch internetaanbod van De Tijd. Alleen beschikbaar in het Nederlands. Frans- en Engelstaligen wordt nu al ettelijke maanden een versie in hun taal beloofd. Hou ze maar zolang mogelijk aan het lijntje, zouden we zeggen. Dan voelen ze het ook eens.

Szondi Zondag 25 februari vierden de Vlamingen van Etterbeek het 40 jarig bestaan van Eigen Aard (de Nederlandstalige Kulturele Kring) en het 35 jarig voorzitterschap van de zich nog steeds actief inzettende Sandor Szondi. Ook wij willen onze felicitaties betuigen

voor dit langdurige en ondankbare werk in Brussel.

Randgeval De Randgevallen - de jongerengroep uit de faciliteitengemeenten laten ons weten dat ze nieuwe zelfklevers hebben. "De RAND, waar Vlamingen thuis zijn" en "Wij houden van de Vlaamse Rand". 25 frank per stuk of 5 voor honderd, te storten op rek. 429-105513174 van de Randgevallen.

I~

VAN UNDEN

Alle drukwerken Begrafenissen Ceremonie wagens Stationsstraat 9 2830 Willebroek Tel. 03/8869293 Fax 03/8869293

Pr/fles Pacificatie Volgens een vrije tribune blijft minister Chabert geloven in het Brussels model. Die Franstaligen? Ze zijn zo lief, mijnheer ...

Voeren - Wallonië In Zwitserland ligt Vellerat - een kleine gemeente die een harde strijd voert om van het Duitstalige kanton Bern naar het Franstalige kanton Jura overgeplaatst te worden. Geen wonder dus dat de burgervaders van Voeren deze gemeente als zustergemeente kozen. En wat lezen onschuldige bezoekers die Vellerat binnenrijden? Les Fourons - Wallonie. Met een fiere Waalse haan ernaast. Zo zijn de Zwitsers ook weer voorgelicht.

Merk-Waardig op een prestigieus colloquium over de het merk "Vlaanderen" was het vooral een gerokte schot die de meest merkwaardige uitspraak deed: Jullie zijn ons ver vooruit: jullie hebben een eigen staat, een eigen verkozen parlement. Wat jullie niet hebben is jullie erkende identiteit. In Edinburgh kan men Vlaams bier kopen. Hoe wordt het geadverteerd? Buy Belgian Beer. Een schot in de roos, zouden we zeggen.

Poirot pour la patrie Poirot, de francofoon Brusselsedetective, die in Engeland verblijft, komt na de Eerste Wereldoorlog terug naar Brussel om een oude moordzaak op te lossen. Voor deze oorlog werd in Brussel een liberale minister, Paul Deroulard, vermoord. Deze man wou de Vlamingen rechten geven met de onderliggende bedoeling de macht van de katholieke kerk te fnuiken door haar alliantie met de francofone politieke wereld te breken via het toekennen van rechten aan de Vlamingen. De moeder van de minister gruwelde van dit idee en het feit dat de missen in het Vlaams zouden gebeuren was een ramp. Zij bekent aan Poirot dat zij haar zoon, de minister, vermoord heeft. Zij laat het aan het wijs oordeel over van Poirot om al dan niet de politie in te lichten. Dat doet hij niet om de eenvoudige reden dat de moordenares "een hoger doel, namelijk de eenheid van België, gediend heeft". Einde feuilleton! Vlargus

nr. 3 - I april 1996

I


VVB-rAK-tlctiviteiten Vrijdag 29 maart 1996 19:00 u. VVB-Waasland. Deelname studentenzangfeest. Hof ter Loo, Borgerhout. Contact: K. Rumes, 03/776.02.99. Zaterdag 30 maart 1996 11:00 u. VVB-Oudenaarde-Ronse. Jond en oud in de Vlaamse Beweging. De Zalm, Hoogstraat 4, 9700 Oudenaarde. Contact: L. Decordier, 055/31.13.14. Zaterdag 30 maart 199619:30 u. VVB-Izegem. Nationalisme in Europa. 't Dambord, Gentsestraat 9, 8870 Izegem. Contact: Jan Heldenbergh, 051/31.29.27. Zondag 31 maart 199611:00 u. VVB-Waasland. Bormsmis op Palmzondag. Collegekerk, Sint Niklaas. Contact: K. Rumes, 03/ 776.02.99. Donderdag 4 april 1996 20:00 u. VVB-Pajottenland. Verfransing Vlaamse Gordel. Westrand Dilbeek, lokaal 304, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. Contact: P. Gaudeus, 02/466.55.55. Vrijdag 5 april 1996 18:45 u. VVB-Waasland. Amnestiekruisweg. Verzamelplaats: Gemeentelijk sportcomplex De Klavers, Belsele (St. Niklaas). Vrijdag 5 april 199614:30 u. TAK. Stille amnestie-optocht voor Vindevogel. Justitiepaleis, Poulaertplein Brussel. Inl. VVB-secretariaat; Guido Moons 09/355.82.46. Donderdag 11 april 1996 20:00 u. VVB-Mortsel. De heelnederlandse gedachte in de Vlaamse beweging. Zaal Merelhof, E. Thieffrystraat 94, Mortsel. Contact: Herman Keersmaekers, 03 455 21 47. Vrijdag 12 april 1996 19:30 u. Gebrs. Van Raemdonck & VVBWaasland. Film omtrent de bevrijding van Sint-Niklaas en gespreksavond rond collaboratie met dhr. Van Roy. Lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86, Sint Niklaas. Contact: O. Dhaene, 03/776.86.83. Vrijdag 12 april 1996 20:00 u. VVB-Oudenaarde-Ronse. Statutaire vergadering. De Parma, Markt 33, 9700 Oudenaarde. Contact: J. Nachtergaele, 055/31.53.78. Vrijdag 12 april 1996 20:00 u. VVB-Mechelen. Kulturele zangavond. Feestzaal Oud Oefenplein, Koekoekstraat, 2800 Mechelen. Contact: W. Van der Donckt, 015/42.09.37. Zaterdag 13 april 1996 u. VVB-Grimbergen en VVB-Vilvoorde. Daguitstap naar Zuid-Vlaanderen o.l.v. gids Filip De Spriet. Contact: Karl Drabbe, 02/251.64.13. Zaterdag 13 april 1996 08:00 u. Gebroeders Van Raemdonck. Bezoek aan Keukenhof in Nederland. Contact: O. Dhaene, 03/ 776.86.83. Zondag 14 april 1996 13:30 u. VKK-Sluizeken-Muide. Lentewandeling. De Toren, Sleepstraat 21 0,9000 Gent. Contact: H. De Bleecker, 09/225.64.87. Donderdag 18 april 1996 20:00 u. VVB-Kortrijk. Sociale Zekerheid wordt Vlaamse Gemeenschapsbevoegdheid. Oude Dekenij, St. Maartenskerkhof, Kortrijk. Contact: J.P. Dewijngaert, 056/ 21.16.12. Vrijdag 19 april 1996 20:00 u. VVB-Beerse. Grootnederland of Heelnederland. Tempelhof, Bisschopslaan 1,2340 Beerse. Contact: L. Smit, 014/61.34.13. Zaterdag 20 april 1996 19:30 u. Gebroeders Van Raemdonck. Kwisavond 'Op de gezondheid van Vlaanderen' Kwis met ploegen van 3-4 personen over bier- en brouwerijcultuur. Lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86,9100 St.Niklaas. Contact: O. Dhaene, 03/ 776.86.83.

I

nr. 3 . I april I 996

Vrijdag 26 april 199608:45 u. VKK-Sluizeken-Muide. Bezoek aan de stad Rijsel, Frankrijk. Samenkomst om 8u30 op de parking van het Brico center te Oostakker. Vertrek om 8u45. Geleide wandeling met gids (2 u) door het oude en nieuwe RijseLVrij bezoek nadien tot 18u. Terug rond 19u. Contact: F. Vogels, 09/ 251.21.82. Zaterdag 27 april 1996 20:00 u. VVB-Waasland. Fenikskwisavond. Heistraat 206 a, 9100 Sint Niklaas. Contact: K. Rumes, 776.02.99. Maandag 29 april 199614:00 u. VVB-Gent. Bezoek aan brouwerij Van Steenberge te Ertvelde. Vertrek met eigen wagens om 13u30 op de Dries te Wondelgem. Contact: L. Schaumont, 09/ 226.28.54. Dinsdag 30 april 1996 18:30 u. VVB-Grimbergen en Volkskunstgroep Nele. Winterverbranding met zangstonde, volksdans, Brabants eetmaal. Gemeenteschool Beigem. Contact: J. Laeremans 02/269 48 84. Vrijdag 3 mei 1996 20:15 u. VVB-Lokeren. Zuidafrikaanse avond. Cultureel Centrum - Torenzaal, Torenstraat, Lokeren. Contact: E. Van den Broele, 09/349.19.32. Vrijdag 3 mei 1996 20:00 u. VVB-Brugge Rand. Het Nederlands in onze steden. Zaal Van Volden, Boeveriestraat, 8000 Brugge. Contact: B. Van Waesberghe, 050/38.24.78. Woensdag 8 mei 1996 20:00 u. VVB-Grimbergen. 'Vlaamse beweging en multiculturele samenleving' .Met Ludo Abicht. Cultureel Centrum, Gemeenteplein, Strombeek. Contact: K. Drabbe, 02/251.64.13. Zondag 2 juni 1996 08:30 u. VVB-Mortsel. Jaarlijkse Voerprocessie. Parking achter station Oude God, Liersesteenweg, 2640 Mortsel. Contact: Herman Keersmaekers, 03/455 21 47.

Meegedeeld Zondag 14 april, 11 :45 u. BDAC. Nationale Bormsherdenking: Eucharistieviering, optocht en plechtigheid; Sint-Franciscuskerk, Bredabaan, Merksem. Contact: (03) 238 3399. Vrijdag 5 april, 18:30 u. Bormskomitee. Repressiekruisweg en Bormstoneel. CC De Klavers Belsele

Zaterdag 27 april Aktiedag TAK-WB

Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde Afschaffing van de faciliteiten 11.00 uur kerk Zaventem.


Kaapse wijnen zijn gave) zachte) zonovergoten wijnen Hunfinesse en uitmuntendheid vinden hun oorsprong in de buitnegewoon gunstige klimatologische en geografische invloeden op de Kaap. Daarom zullen ze zelfs een verwend gehemelte onmiddellijk inpalmen. Kaapse wijnen zijn een onvergetelijke ontdekking voor wie het boeket van goede wijnen (fijn, robuust of stevig) weet te appreciëren, en daarbij graag een prettige prijs betaalt, als dat kan ... EN DAT KAN! Kaapse wijnen geef je zeker en vast een tien. Doe een proefbestelling. Wij schenken U klare wijn.

Kaapimport

DELEEUW Tarantellastraat 1 1080 Brussel Tel. (02) 411 6888

Kamers met alle comfort en zicht op zee. Het hele jaar open.

Albert I wandeling 41 - 42 8400 Oostende Tel. (059) 706507 - Fax (059) 807851

sportverbanden breukbanden aderspat- en steunkousen

moerelei 127 2610wilrijk

~l

tel. 03/827.12.78 03/827.38.30/1/2

~. ~

_____

Vers en diepvries

•..-:;::a;.

fax 03/830.56.32

roomijs en sorbets groenten, aardappelprodukten vis, schaaldieren gevogelte, wild, vlees snacks en bereide produkten desserts, deegwaren bakkerijgrondstoffen gerookte verse produkten, garnalen oliën en mayonaise

alles voor thuisverzorging buik- en ruggordels orthopedische sandalen wendt u tot

A.B.C. ANTWERPS BANDAGIST CENTRUM Boechoutsesteenweg 15, 2540 HOVE, Tel. 03/455.94.62

Statielei 18, 2640 MORTSEL, Tel. 03/449.96.61

Norbert en Jeanine Van Renterghem - Verheedt Oosteinde 15 - Zaffelare - Tel. (09) 355 68 40

nr. 3·1 april 1996

I


H.B.M. SPAARBANK N.V.

Koop met je hart, leen met verstand.

SPAARBANK

Uw Vlaamse partner voor: spaarrekeningen - kasbons -

Zelfs het kleinste autootje wordt tegenwoordig met het oog op de veiligheid gebouwd. Dan moet dat ook gelden voor uw

termijndeposito's

autolening en -verzekering, vindt de Kredietbank. Vandaar

hypothecaire kredieten

ons scherp tarief, ons soepel aflossingssysteem

Wij werken exclusief samen met vrije, zelfstandige agenten die kunnen rekenen op een volledige service en uitstekende commissielonen. Nieuwe agentschappen zijn bij ons steeds welkom.

voor uw

lening en "Myriam", de gratis telefonische schaderegeling van de KB, die na een ongeval meteen alles voor u in orde brengt. Kom eens praten en verneem hoe u met beide voeten op de grond kunt blijven,

H.B.M. SPAARBANK Kipdorp 21 2000 Antwerpen Fax: 03/233.27.75 - Tel.: 03/231.47.70

vóór u ze op het gaspedaal zet.

THUIS De KB-Autoverzekering

Op zoek naar een gouden juweel doch u betaalt niet graag te veel? Juwelenhandel Verbeelt in Eeklo biedt u: Een zeer ruime keus aan 18 K. gouden juwelen klassieke

als eigentijdse

juwelen,

dikwijls

vervaardigd

in

eigen atelier. Overname

of ruilen

van uw oude gouden

juwelen

DE BANK

wordt afgesloten

bij Omniver

VAN HIER

NV, verzekeringsonderneming

loegelaten

(KREDIETBANK) onder codenummer

0993

HOUTBEWERKING André & Jan Baert

aan prijzen buiten

konkurentie. Zowel

BIJ

of oud goud

tegen nieuwe juwelen. Aan leden van de VVB een direkte

korting van

20 %

~~~a/Ul~ Oostveldstraat 239 A • 9900 Eeklo • tel. 09/377.99.29 Open van 10- 12 en 14- 1 8 u .• zondag

14- 18 u .• maandag gesloten.

(Ja/blalt Uitgave van deVLAAMSEVOLKSBEWEGlNGv.z.w. ~Lid

van de unie van de uitgevers van de periodieke pers

Verantwoordelijk uitgever: Peter De Roover, Baron Dhanislaan 18, 2000 Antwerpen Hoofdredacteur:

Dirk Laeremans

Nationaal VVB-sekretariaat, hoofdbestuur Baron Dhanislaan 18,2000 Antwerpen, Tel. 03/216.45.24 - Fax 03/248.21.83

en abonnementendienst:

Jaarabonnement: 500 fr. te storten op rekening 409-9521741-71 van de VVB-administratie, 2000 A' pen. Advertentietarieven op aanvraag. Giften vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening: 9060100133-15 (met vermelding van uw rijksreg. nr. of geboortedatum; zelfstandigen/vennootschappen: BTW-nummer)

I

nr. 2 . 1 maart 1996

Oudeveldstraat 149 9080 Lochristi (Zaffelare) Tel. (09)3555931 Fax (09)355 21 31

'Ifi1 jij)

IJ

secretariaat:

VORMINGSCENTRUM LODEWIJK DOSFEL

V.Z.w.

Omwentelingsstraat 13, 1000 Brussel tel. 02/219.25.00 - fax 02/217.35.1 0

- cursussen: aanbod voor groepen, verenigingen en afdelingen rond geschiedenis Vlaamse Beweging, staatshervorming, Europa der volkeren, gemeentebeleid - reizen om te leren: Brussel, frontstreek '14-'18, Voeren, .faciliteitengemeenten, Eupen, taalgrens, Straatsburg, FransVlaanderen, "Vlaams"Amsterdam enz. - Sprekerslijst: politieke en maatschappelijke thema's

1996_03_Doorbraak_Taktivist  
1996_03_Doorbraak_Taktivist  

Kaartenverkoop :03/237.93.92 r~:'··:---"-,·····J [·~;~;;~-~u-~m;;-l r' - -----,iiv?fJ-_"J' [_~.~;r~~_. -;~~~-l DE fAI(T/V/ST VlaamseVolksbew...

Advertisement