Page 1

BelgiĂŤ-Belgique P.B. Antwerpen X

8/2828

Voor eelt oltojltoltl<e/ijl< Vlooltderelt !

Vlaamse Volksbewegil1g - ?:aal-Aktie- Komitee

Wij eisen nu een VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID

uiant die is VLAAMS SOCIAAL ZEKER VL4\AMS Ef'I

SociAAL

Maandblad - 39 ste jg. nr. 2 - I maart 1996 - afgiftekantoor Antwerpen X Baron Dhanislaan 18, 2000 A'pen - ISSN 00 12-5474

DE fAI(T/V/ST


Vizie(rj ie houdt België in stand? De logica eist dat de grootste iltsl'aftl1iltgeJ1 om dit laltd samelt te koudeJ1, moeteJ1 geleverd uordc« door degeJ1eJ1die er ket grootste belaltg bij kebbeJ1. :Dat zijlt Itiet de VlamiltgeJ1.

Vlaamse vrienden, Alle Vlaamse kranten publiceren deze dagen artikels waarin beschreven staat hoe agressief de Brusselse francofonie weer geworden is en hoe slecht de toestand van de Vlamingen in hun eigen hoofdstad evolueert. Zelfs vanuit de hoek van Vlaams- Brusselse meerderheidspolitici klinken alarmerende berichten. Oplos Chabert na beginnen ze nu allemaal in te zien dat er één en ander misloopt. De idyllische periode van pacificatie is voorbij. De toestand verslechtert sedert de jongste verkiezingen. Het is niet nodig hier de reeks van Franstalige provocaties van de jongste maanden opnieuw op te sommen. Het samenwerkingsakkoord PRLFDF speelt daarin een belangrijke rol. De sterke figuur van Hervé Hasquin reist graag naar Sarajevo met Jos Chabert om het Brussels model te promoten, maar ontpopt zich op eigen bodem tot anti-Vlaming eerste klas.

Noodklok Toch loopt het al langer mis met de Vlamingen in Brussel. Mag het in de rand opgemerkt worden dat de Vlaamse Beweging al jarenlang aan de noodklok trekt en alternatieven aandraagt (bv. VVB-congres 1994). De waarschuwingen uit die hoek worden graag afgedaan als paniekvoetbal en negativisme. Maar vandaag blijkt opnieuw dat de Vlaamse Beweging toen wel degelijk de vinger op de wonde legde, zeker wanneer ze op de zwakke structurele macht van de Vlamingen in de Brusselse instellingen wees (staatshervorming 1988). Nu verklaart Brussels staatssecretaris Vic Anciaux dat hij niet echt een oplossing heeft als Hasquin en co blijven stoken, 'ienzi] de werking van de instellingen blokkeren'. Voor dat laatste schrikken Vlamingen, als brave Belgen, echter terug. In Wallonië kiezen de regionalisten intussen voor de combinatie WalloBrux als tegengewicht voor Vlaanderen. Gezien het geringe praktische gewicht van de Vlaamse politici in de Brusselse instellingen, past dergelijke combinatie perfect in wat vandaag in Brussel gebeurt. Het is duidelijk dat

nr. 2 . 1 maart 1996

deze combinatie Wallo-Brux de agenda van verdere stappen in de staatshervorming bepaalt. De Vlaamse meerderheid mag wel wat interne opwarmingsoefeningen organiseren, maar de overkant beslist of, wanneer en waarover er nog eens" gesproken" wordt.

Goed beleid Een nieuwe ronde in de staatshervorming is evenwel meer dan noodzakelijk, o.m. omdat het in Brussel misloopt en om de sociale zekerheid te splitsen. Maar uit het interessante artikel van Dirk Jan Eppink (De Standaard, 10 februari) over de chaos die momenteel heerst in en rond de Wetstraat, leren we dat er ook argumenten van goed beleid zijn om het halve federaliseringswerk nu zo snel mogelijk af te werken. Op heel veel politieke terreinen blijft er een bevoegdhedenvermenging tussen federatie en deelstaatniveau, zodat niemand goed weet wie waarover mag praten en wie welke beslissingen moet nemen. Het blijkt dat ook de parlementsleden het zelf niet goed weten. Dergelijke verwarring werkt een slecht beleid in de hand. Daar komt bij dat het Vlaamse parlement zich, zoals het hoort, graag beschouwt als een echt parlement, maar daarbij voortdurend stoot op de eigen institutionele grenzen. Weliswaar heerst er een meer zakelijke sfeer en meer opening voor een nieuwe politieke cultuur. Maar, zo meentJoachim Coens (CVP) terecht, er is onvoldoende internationale dimensie, wat de kans op navelstaarderij vergroot. Het Vlaamse parlement blijft toch iets hebben van een "ondergeschikt" bestuur, dat slechts de ruimte krijgt die het federale niveau ter beschikking stelt. Het Vlaamse parlement wil meer, dat is duidelijk. Het wil eindelijk kunnen beslissen in de volle betekenis van het woord. D.W.Z.datde internationale dimensie volwaardig aanwezig moet zijn, dat het niet voortdurend mag botsen op federale bevoegdheden, dat het ook volwaardige fiscale bevoegdheden krijgt, enz.

Raison d'Etat Maar de combinatie Wallo-Brux houdt de sleutel van het volgende debat

op slot, tenzij... Wanneer politiek Vlaanderen, dus de Vlaamse partijen en het Vlaamse parlement, inderdaad uit de Waals-Brusselse wurggreep willen uitkomen, dan is het noodzakelijk dat de oude Belgische raison d'Etat wordt opzijgeschoven voor het Vlaamse staatsbelang. Het vroegere uitgangspunt luidde: we streven naar Vlaamse ontvoogding, althans voor zover het bestaan van België daardoor niet in het gedrang gebracht wordt. Het was de Vlaamse taak om België te redden. Alleen alom pragmatisch-tactische redenen moeten we daarvan af. Ook diegenen die menen dat een loyaal werkend België nog een meerwaarde biedt voor Vlaanderen, moeten om redenen van goed beleid op zoek naar een hefboom om de combinatie Wallo-Brux inschikkelijker te maken (o.m. voor de Vlamingen in Brussel). Vlaanderen kan dat span de sleutel uit handen slaan, indien het duidelijk maakt niet langer principieel vast te houden aan het voortbestaan van België. Politiek Vlaanderen moet de alleen-verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het land afwijzen. Indien Wallonië en Brussel België willen laten voortbestaan, dan zullen zij daarvoor inspanningen moeten leveren. De logica eist dat de grootste inspanningen om dit land samen te houden, moeten geleverd worden door degenen die er het grootste belang bij hebben. Dat zijn niet de Vlamingen en dat moet eens duidelijk gezegd worden door gezaghebbende politieke stemmen uit Vlaanderen. De schok die het zou veroorzaken werkt zonder enige twijfel heilzaam voor de verdere ontvoogding van de Vlaamse politieke instellingen. Zolang Vlaanderen die boodschap niet durft uitzenden, blijven we de gegijzelden van de francofonen en hun goede wil. Zij bepalen dan de agenda. De Vlaamse Raad wordt dan geen parlement, maar een broeinest van frustraties. Mortsel, 12 februari 1996 Peter De Roover alg. voorzitter VVB


VVB-aetief Op 16 januari 1996 verscheen in de Financieel Economische Tijd een vrije tribune van onze voorzitter over het Eurostemrecht. Eind februari ontvingen de parlementsleden uit de betrokken commissies een uitgebreide nota van ons over hetzelfde onderwerp. Wij houden deze zaak in het oog, want de Euroregeling moet nog in onze wetgeving ingevoerd worden en daarmee is men achter de schermen volop bezig. Wij zetten een aantal kritische beschouwingen op papier over de studie die Mens & Ruimte deed over VlaamsBrabant in opdracht van minister-president Van den Brande. Op 22 januari stuurden we hem daarover een brief. Walter Peeters schreef als voorzitter van het AK- VSZ vrije tribunes over de splitsing van de sociale zekerheid in De Standaard op 23 januari en 7 februari. Op 5 februari bood hij samen met Eric Ponette en Jürgen Constandt onder ruime persbelangstelling de AK-VSZbrochure aan bij Johan Sauwens (voorzitter commissie staatshervorming van de Vlaamse Raad), Norbert Oe BatseIier (voorzitter Vlaamse Raad) en (de kabinetschef van) Luc Van den Brande. Op 31 januari reageerde Peter Oe Roover voor de VVB op het idiote voorstel van Albert 11van Saksen-Coburg om het vreemde talenonderwijs al te starten in de kleuterschool. Onze snelle reactie haalde heel wat pers, o.m. in Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg, Wii, Gazet van Antwerpen en BRTN-radio. Onze voorzitter werd ook geïnterviewd door de Christen-Democratische Omroep. Op 5 maart krijgt hij op de buis het woord, samen met Clem de Ridder, Jozef Deleu en Lionel Vandenberghe, bij een debat tussen Luc Van den Brande en Paul Goossens. Onze nieuwe Doorbraak kreeg een artikel in Gazet van Antwerpen (3 februari) en in Wii (15 februari).

De VVB per modem: (03) 248 18 24. Informatiesessie Zaterdag 9 maart 9.00 u. VVB-secretariaat. Werkten mee aan dit nummer: K. Adams, J. Borremans, P. De Roover, K. Feremans, L. Feremans, Fré, J. Govaerts, D. Laeremans, G. Moons, A. Vandepitte, L. Van den Weygaert, D. Verhelst, Vlargus, VVB-secretariaat.

Wat is 1.300 miljard? Duizend jaar lang elke week de lotto-pot van 25 miljoen. 130.000 frank per kop per jaar. Dat bedrag verandert elk jaar van eigenaar via de sociale zekerheid. Het gaat over geld. Enorm veel geld. En -zoals elke huisvrouw wel weet- wie de geldstroom beheerst, beheerst het beleid. Zonder controle over deze geldstromen kàn Vlaanderen geen beleid voeren. Hoogstens wat klooien in de marge. Want welke zin heeft het om een "werkgelegenheidsbeleid" te voeren als je niets te zeggen hebt over de sociale lasten? Welke zin heeft het een gezinsbeleid te voeren als je niet mag beslissen over de kinderbijslag? De huidige toestand maakt een beleid onmogelijk. Er is bij de Belgische politieke klasse -en daar zitten ook vakbonden en ziekonfondsen in- geen toekomstvisie, alleen conservatief denken in de meest negatieve betekenis van het woord. Elke verandering kan het gammele Belgische kaartenhuisje in elkaar doen storten. Vlaanderen verliest dag na dag, maand na maand van zijn economische voorsprong en dus van zijn mogelijkheden om in de toekomst nog welvaart te creëren. Veel meer nog dan 100 miljard solidariteit is dàt het drama van de sociale zekerheid vandaag. De Vlaamse politieke klassedurft geen stappen zetten. U kan alvast de eerste stap zélf zetten door een ziekenfonds te kiezen dat onomwonden ijvert voor de splitsing van de sociale zekerheid. Want als u het niet doet, wie dan wel? We komen erop terug. We zien mekaar alvast op 10 maart. Dirk Laeremans, hoofdredacteur.

Frans Crols in Trends van 7 december '95: 'Het antwoord op deze vragen hoeft men niet te zoeken in teksten van radicale Vlaamse groepen. Deze weten zelf amper dat de discussie over het confederalisme gevoed wordt door de nieuwste boeken van Amerikaanse en Japanse managementgoeroes. Kenichi Ohmae (ex-McKinsey), Rosabeth Moss Kanter (Harvard), John Naisbitt (Megatrends, Global Paradox), Michael Porter (The Competitive Advantage of Nations) bezorgen de antwoorden. Telkens gaan ze in confederale richting. Er ontstaat internationaal een nieuwe leer, een nieuw paradigma. (...) Het paradigma van een grote wereldmarkt met 200 tot 500 genetwerkte stadstaten en regional states die niet samenvallen met de huidige grenzen in Europa, Azië, Leiiins-Amerike en Noord-Amerika. (...) Wat is de correcte business unit voor de toekomst? Het antwoord voor de Vlamingen kan ziin: een region state met een maximale economische en politieke beslissingsbevoegdheid in een Belgische (Europese) statenbond. r Paul Geudens in de Gazet van Antwerpen van 27 januari '96: 'In Wallonië wordt dezer dagen fel en fier met het rapport van de commissie Jadot gezwaaid. (...) Het ziln op het eerste gezicht onthutsende ciiiers die de ierenleng aangeklaagde transfers tegenspreken. Dit komt onder andere doordat de commissie geen rekening houdt met de inkomsten van het systeem. (...) Maar goed, indien het rapport Jadot nu per sé wil bewijzen dat Wallonië niet genoeg kriigt uit de Belgische zlekiepoi, dan ligt de oplossing toch voor de hand: splits het gezondheidsbeleid in een Vlaamse en Waalse piiler. Dan is iedereen tevreden.' Marc Platel in Het Belang van Limburg van 26 januari '96: 'Oe KVS-rel had niet moeten zijn, was er ook niet geweest als Vlaanderen ook maar een minimale oprechte belangstelling had voor ziin hoofdstad, tijdig en dus lang geleden met die stad een bewuste band had willen uittekenen en vastleggen. Van een geprofileerd Vlaams beleid voor de hoofdstad is integendeel vandaag minder dan ooit sprake. Het overhaaste knutselwerk rond het KVS-gebeuren is daarvan het zoveelste trieste bewiis. ' VicAnciaux in De Standaard van 10 februari '96: 'Oe Vlaamse Beweging is aan het ruziën over pietluttigheden als separatisme ia of neen. r •.• KA

nr. 2 . I maart I 996


anttekening bij het proces Laplasse !eeeht sprel<eft f110etgesteul1d zijl1 op eel1 stras» naar rechtvaardigheid eft f110etkUl1l1el1 geschiedeft il1 volledige ol1llfhtll1l<elijl<heid.

I

Hugo Andrteswestüdens hetherzieningsprocesvan Irma Laplasse één van de iuristen die met raad en daad de kinderen Laplasse heeft bilgesteen. De VVB-ers uit het Turnhoutse zullen meester Andries niet enkel kennen als iutist, maar ook en vooral als dynamisch voorzitter van de VVB-afdeling Turnhout. Redenen te over voor Doorbraak om de focus te richten op een pleitbezorger, in de ruimste betekenis van het woord, voor Vlaanderen. Wat was voor de iurist Hugo Andries de voornaamste driiiveer om zich in te zetten voor dit toch zéér moeiiiike dossier? Vanaf het ogenblik dat ik mijn eerste stappen zette in de Vlaamse Beweging, dat was de tweede helft van de vijftiger jaren en ik was toen nag humaniorastudent, had ik een bijzandere belangstelling vaar de repressieprablematiek. Nochtans was ik daar van thuis uit niet onrniddellljk bij betrokken. Het was de periade van de partijpolitieke meetings in de Gentse "Roeland" en in dezaal "tvïeiestk:" te Antwerpen, in de vaarmiddag van het Zangfeest. Ik herinner mij aak nag de grote amnestiebetaging te Antwerpen in 1959. Vooral bij de oudere lezers zal dat alles zeker en vast niet onbekend in de aren klinken. In 1970 las ik dan het werk van prof. Van Isacker over Irma Laplasse. Ik wil hier toch even bij stilstaan. De grote verdienste van Karel Van Isacker in dit dassier kan niet genaeg onderstreept warden. Het moet mannikenwerk geweest zijn om dit dassier terug samen te stellen, te vergelijken, apzaekingen te doen en zich in deze materie vast te bijten. Ik beschouwde het dan aak als

nr. 2 . 1 maart 1996

een grote eer, ja zelfs een voorrecht, daar de kinderen Laplasse te warden aangeduid om dit dassier mede te bestuderen en aan de rehabilitatie te magen meewerken. Er wordt vaak over de repressie geschreven in pro- af contra-standpunten en men gaat vaak te veel vaarbij aan de juridische achtergrond. Indien de juridische geschiedenis van de repressie zou geschreven warden, zou, strikt juridisch gezien, kunnen warden aangetaand dat de repressie vaak partijdig, onjuist, onrechtvaardig en een rechtsstaat onwaardig is geweest. Ik ben van mening dat aan dit juridisch aspect te vaak wordt vaarbij gegaan. Recht spreken moet gesteund zijn .opeen streven naar rechtvaardigheid en maet kunnen geschieden in valledige onafhankelijkheid. Kunt u, bondig, eens schetsen hoe zo'n herziening er komt? Wat heeft in het dossier Laplasse de doorslag gegeven voor de herziening? Een herziening is een buitengewaan rechtsmiddel. Het is geen eenvaudige procedure.

Na het verschijnen van het boek van praf. Van Isacker is het de taenmalige minister van justitie, Alfons Vranckx, geweest die de beslissing heeft genamen het gerechtelijk dassier terug ter inzage te geven. Enherziening betekent dat het oorspronkelijk praces terug wordt overgedaan. Wat het proces Laplasse betreft zijn er eigenlijk 3 elementen die aanleiding geven tot herziening: 1. De valse verklaring van verzetsman Counye die zegt dat hijzelf van de Duitse majaarCorneille zou vernamen hebben dat de Duitse patrouille naar de schaal het rechtstreekse gevalg zou geweest zijn van de inlichtingen die Carneille van een vrouw en haar dochter zou ontvangen hebben (nadien zou blijken dat Caunye naait met majoor Carneille gespraken heeft).

2. De verklaringen van de tijdens het aanvullend onderzoek ondervraagde Duitse militairen. Majaar Carneille zou van verdwaalde Duitse soldaten vernamen hebben dat Duitse soldaten daar het verzet waren gevangen genomen, vandaar zijn actie. 3. De verklaring van de Duitse schildwachtJosef Beyer, waaruit blijkt dat deze over zijn kart gesprek met Irma Laplasse aan niemand iets gezegd heeft, aangezien hij, als militair, vaar dat gesprek zijn past had verlaten. Daarenbaven zijn er nag een aantal vraagtekens i.V.m. het eigenlijke onderzoek in 1944. Za is er een document dat vermeldt dat moeder en dochter Laplassebekenden de Duitsers ter hulp te hebben geroepen om de gevangen genamen Fred Laplasse te bevrijden. Dit doeurnent is echter niet ondertekend! Wel is in dit doeurnent vermeld 'heeft getekend in ons boek'. Erwerd bij het proces in 1944 nagelaten het origineel van het verslag op te vragen, evenals "het boek" waarin de bekentenissen zijn genaamtekendo Die documenten zijn thans onvindbaar en bestaan vermoedelijk niet meer. Tijdens het nieuwe onderzoek, in 1971, heeft geen enkel lid van het verzet het auteurschap van dit doeurnent willen aanvaarden ... Tijdens zijn verhoor op 5 mei 1971 ontkende André Caunye, plaatselijk bevelhebber van het A.S., het verslag te hebben opgesteld. Hij was van mening dat het verslag werd opgesteld door Roger De Cat. Rager De Cat, hierover ondervraagd, zegt dan weer van mening te zijn dat het verslag werd opgesteld daar Caunye ... U ziet, redenen te over om een herziening te gelasten. Laten we daarbij aak niet vergeten dat de executie van Irma Laplassewerd uitgevoerd op 30 mei 1945 ingevalge het arrest van het militaire gerechtshaf .op 10 februari 1945. Ziet u de karte tijdspanne tussen de veroardeling en de executie, nadat het gratieverzaek daar de prins-regent was afgewezen? Er is ondertussen een hele discussie ontstaan rond het al dan niet herzien van andere repressie dossiers, zoals bvb. van Lea Vindevagel, prof.dr. Reimand Speleers, abt Madest Van


Koppen me/nagels Assche. Hoe staat u daar tegenover? De namen die u aanhaalt betreffen inderdaad totaal onschuldige slachtoffers. Luister, een onrechtvaardigheid die begaan is, moet worden rechtgezet. Ik stel me echter wel de vraag of een rechtsstaat, die naam waardig, die vaststelt dat een aantal processen in een "bepaalde tijdgeest" en "in bijzondere omstandigheden" zijn verlopen, niet zelf een stap moet zetten. En nu komen we vanzelfsprekend op het politieke vlak. Ergens moet men toch zijn verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Gebeurt dit niet, dan moet elk dossier individueel bekeken worden, waarom niet? Waarom moet de nagedachtenis van een Vindevogel, van een Speleers overschaduwd worden én blijven door een gerechtelijke veroordeling? Dat is toch een aanfluiting van elk rechtvaardigheidsgevoel. De voorbije weken kon men hier en daar i. v.m. de herziening van de zaak Laplasse bij sommige mensen volgende opmerking opvangen: 'Wat brengt dat nog op? Al die moeite en kosten voor een zaak die 50 jaar geleden is gebeurd, dat is toch niet verantwoord?' Hoe repliceert u hierop? Die vraag werd me al gesteld. Waarom was dit proces nu nodig? Was dit wel verantwoord? Mijn antwoord daarop: "Zou jij het kunnen verdragen dat jouw moeder beschuldigd werd van en veroordeeld tot de doodstraf omdat zij de dood van 7 personen op haar geweten zou hebben, wanneer dit niet juist is? Wanneer die uitspraak is tot stand gekomen op grond van een gebrekkig onderzoek en op grond van een meineed? Wanneer de executie is uitgevoerd, nadat een prins-regent een gratieverzoek heeft afgewezen?" Het leed dat de familie Laplasse ondergaan heeft, is niet te beschrijven. Elke juridische dwaling moet worden rechtgezet. En zelfs in geval van vrij-

spraak van Irma Laplasse zouden de kinderen en kleinkinderen hun moeder en grootmoeder niet terug in hun midden gehad hebben. Elke executie is onherstelbaar, maar een nagedachtenis geschonden door een onterechte blaam moettoch kunnen hersteld worden. Dat was het enige wat de familie nog had kunnen verwachten. De kansen op vrijspraak werden nogal groot ingeschat. Zéér groot! De bewijzen waren niet alleen de facto (in feite) maar ook de jure (in rechte) verpletterend! En het requisitorium van de auditeur-generaal moest tot vrijspraak leiden. De burgerlijke partijen hadden nadien een aantal getuigen laten oproepen, maar die hebben geen nieuwe elementen aangebracht. Op de laatste zitting had de Auditeur-Generaal zijn vraag tot vrijspraak uitdrukkelijk herhaald. We hadden vertrouwen in het huidige militaire gerechtshof. We hadden goede hoop voor de familie Laplasse en voor prof. Van Isacker dat de vrijspraak er zou komen.

waren er 242 in België tijdens de repressie - is onherroepelijk en onherstelbaar. De uitvoering van de doodstrafen dat is mijn persoonlijke mening - is niet te verantwoorden. Toch ook merkwaardig bij dit arrest is dat het militair gerechtshof het requisitorium van de Auditeur-Generaal niet gevolgd heeft. Hij betoogde dat er geen bewijzen waren voor de schuld van Irma Laplasse en dat ze geen onpartijdig proces gekregen heeft. Dat het Hof de Auditeur-Generaal niet volgt, is hoogst ongebruikelijk.

8/ke juridische dwaling Moet worden rechtgezet.

Het moet hard zijn voor de familie. Gelukkig ervaren ze heel wat medeleven. Daags na het arrest leidde ik in Turnhout een VVB-avond over sociale zekerheid. Spontaan werd een brief van solidariteit en medeleven aan de kinderen Laplasseopgesteld. De reakties van medeleven en solidariteit zijn algemeen. Het moge de familie Laplasse een steun zijn in deze momenten van machteloosheid en groot verdriet. GuidoMoons

Hoe reageerde u op de veroordeling? Het was een complete verrassing. Het arrest kwam keihard aan bij de familie, die hoopte dat na jaren moreel eerherstel er nu ook een juridisch eerherstel zou komen. Maar het heeft niet mogen zijn. De Belgische repressie komt niet op haar stappen terug. Voor de kinderen laplasse werd hun moeder een tweede keer vermoord. Maar de doodstraf werd omgezet in levenslang? Het Hof was in ieder geval van oordeel dat de doodstraf een té zware straf was. Als het vonnis in 1945 levenslang was geweest, zou Irma Laplasse na een vijftal jaren in vrijheid zijn gesteld. Zij zou misschien nu nog tussen haar kinderen en kleinkinderen geleefd hebben. De uitvoering van een doodstraf - er

Kleefzegels

Alle teksten verschenen in

Fleur uw brieven op met de kleefzegels van het AK-VSZ. Voor

Doorbraak kan je nalezen

100 frank op rekening 409-9521741-71

op het PBS:03/248.18.24

van VVB-nationaal

krijgt u van ons 100 kleefzegels.

nr. 2 . 1 maart 1996

I


apport Jadot bevestigt noord-zuid transfers Vlaanderm draagt in de ziekteverzekering nog altijd vee! meer bij dan Wallonië.

De euforische kreten van SP-kamerleden Vanvelthoven en Vermassen naar aanleiding van wat zii de conclusies noemen van het derde rapport Jadot (U De Standaard U van 7 februari), roepen nogal wat bedenkingen op. Zeker na de vaststelling dat de bespreking van hetrapport in de Algemene Raadvan het Riziv op 29 ienuer! nog tot geen besluiten leidde. Wel verklaarde secretaris-generaal De Backer aan hetpersagentschap Belga 'dat men zich niet moet verheugen over het kleinere verschil in uitgaven tussen de gewesten'. De twee SP-parlementsleden waren er wel verdacht vlug bij om tot het erg voorbarige besluit te komen 'dat de uitgaven voor de ziekteverzekering in Vlaanderen en Wallonië naar mekaar toegroeien' en dus 'dat de de-federalisering van de gezondheidszorg niet onvermiideliik op de agenda moet komen'. Een klakkeloze conclusie op basis van een aantal cijfergegevens, die in het rapport heel wat genuanceerder worden weergegeven. Bovendien een niet terzake doend besluit, omdat de transfers in de sociale zekerheid niet het hoofdargument uitmaken voor het toewijzen aan de gemeenschappen van de organisatie van en de financiële verantwoordelijkheid voor een op de eigen behoeften gericht stelsel van sociale voorzieningen. Toch enkele concrete bemerkingen: 1. Voor alle duidelijkheid moet erop gewezen worden dat het rapport Jadot niet gaat over de totale transfers (122 miljard) in de sociale zekerheid. Het onderzoekt enkel de transfers in een deelsector van één van de takken van het stelsel: de gezondheidszorgen als onderdeel van de ziekte- en luvaliditeitsverzekering. Een dus wel erg dun schijfje van de fameuze salami. 2. Tot de opdracht van de commissie Jadot behoort alleen de analyse van de transfers in de gezondheidszorg langs de uitgavenzijde. Vlaanderen draagt in de ziekteverzekering nog altijd veel meer bij dan Wallonië, zelfs indien men rekening houdt met de bevolkingscijfers. 3. De cijfers van het rapport van 1994 zijn moeilijk te vergelijken met die van 1992 en 1993 omdat de commissie een gans andere berekeningswijze gebruikt. Toch blijven de verschillen in gebruik tussen Vlaanderen en Wallonië groot: de uitgavenkloof tussen de twee landsgedeelten (in 1992 14,482 miljard en in 1993 nog 11 ,849 miljard), bedroeg

I

nr. 2 . I maart I 996

ULJ SOLiDARi1EiT OF

UW

LEVEN!

in 1994 nog 9,106 miljard. Bekijkt men dus, zoals in de vorige Jadot-rapporten, louter de transfers op zich, dan blijft de noord-zuid transfer vanuit Vlaanderen duidelijk doorwerken, zij het steeds minder naar Wallonië en steeds meer naar Brussel. Als het federaal gemiddelde voor de kostprijs van de gezondheidszorg in 1994 100 is, dan bedraagt de index voor Vlaanderen 96, voor Wallonië 101 en voor Brussel 124 ... Blijkbaar werden de uitgaven, vooral in Wallonië, dus wel degelijk afgeremd. Daar zullen de maatregelen tegenover de "veel-voorschrijvers" wel voor heel wat tussenzitten. In die zin heeft de commissie Jadot zonder discussie degelijk werk verricht. Maar in ieder geval blijft er, naast het grote verschil langs de inkomstenzijde, tussen beide landsgedeelten nog een substantieel verschil in de uitgaven bestaan, een verschil dat té groot is om euforisch tot een doorslaggevende verbetering, laat staan tot een "ontkrachting" van de transfers te besluiten. Verontrustend echter is dat uit dezelfde cijfers blijkt dat, vooral in 1993, in Vlaanderen de uitgaven voor de gezondheidszorgen uit een soort recuperatiereflex fel zijn gegroeid. Dat wekt verdacht veel herinneringen op aan de kwalijke gevolgen van de typisch Belgische "wafelijzerpolitiek" in andere sectoren. De lat

werd ietwat gelijker gelegd, doch vooral door ze langs de Vlaamse zijde omhoogteduwen. 4. Over de belangrijkste besluiten van de commissie Jadot hebben de SPIeden het niet. Zij spreken met geen woord over de herhaaldelijke suggesties in het rapport om meer gegevens te verzamelen. Uit de vele gegevens die, evenals in de vorige rapporten, op duidelijke consumptieverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië duiden, trekken zij op geen enkel moment de voor de hand liggende besluiten. Wallonië blijft hoog scoren in de dure" harde" medisch-technische sector. Vlaanderen in de goedkope "zachte" eerstelijnszorg. 5. Het rapport Jadot probeert een inzicht te geven in de verschillende, verklaarbare en niet-verklaarbare, mechanismen die aan de grondslag liggen van de nog steeds belangrijke verbruiksverschillen in de gezondheidszorg. Of deze mechanismen, objectief of niet-objectief, ook verantwoord en gerechtvaardigd zijn, laat de commissie in het midden. Zo wordt op het veel groter over-aanbod aan artsen en diensten in Wallonië (en Brussel) niet nader ingegaan. En het effect daarvan op een veel groter daaruit voortvloeiend verbruik wordt niet geëvalueerd. Het is maar één voorbeeld. De meest voor de hand liggende structurele hervorming van de sociale zekerheid isde homogene bevoegdheid over de inrichting van een eigen stelsel van sociale voorzieningen volgens eigen klemtonen en behoeften én de daarmee verbonden financiële (én fiscale) verantwoordelijkheid aan de gemeenschappen toe te wijzen. Dan behoort de welles-nietes discussie over transfers binnen de kortste tijd vanzelf tot het verleden. Over een rechtvaardige en doorzichtige solidariteit kan pas dan tussen de gemeenschappen overlegd worden. Het is trouwens de logische verderzetting van het federaliseringsproces, dat nog lang niet voltooid is, maar waarover het gesprek, bij gebrek aan "federale loyauteit", door het Waalse afwijzingsfront gesteund, nog steeds wordt geweigerd. Walter Peeters Voorzitter AK-VSZ


De hervorming van de sociale zekerheid staat in het middelMaar de Belgische machtsgroepen zwijgen als vermoord over de splitsing ervan. Voor ons is het duidelijk: zonder splitsing in een Vlaamse en Waalse sociale zerheid maakt de hervorming geen kans en heeft ze geen zin. Ze maakt geen kans omdat Vlaanderen en Wallonië een andere visie hebben op sociale zekerheid. Ze heeft geen zin omdat ze aan de kern van het probleem voorbijgaat.

punt van de belangstelling.

Onze sociale zekerheid moet VLAAMS, SOCIAAL en ZEKER zijn. VLAAMS Een Belgische sociale zekerheid houdt onvoldoende rekening met de specifieke Vlaamse noden en gaat uit van de Waalse visie. Vlaanderen en Wallonië kennen een andere benadering van de sociale zekerheid. Sociale zekerheid hangt samen met alle andere takken van het beleid, dus zonder Vlaamse sociale zekerheid geen volwaardig eigen Vlaams beleid.

SOCIAAL Een sociaal beleid is alleen sociaal wanneer het inspeelt op de specifieke klemtonen van de volksgemeenschap. Een sociaal beleid dat verspreid is over teveel regeringen en parlementen werkt verwarrend, verkwistend en doeltreffend, dus asociaal. Een sociaal beleid waarbij de belangen van de unitaire werkgevers- en werknemersorganisaties doorwegen, is asociaal. Een sociaal beleid dat moet dienen om geld over te hevelen van Vlaanderen naar Wallonië, beperkt de rechten van de Vlamingen met sociale noden.

ZEKER Een degelijk en verzekerd sociaal beleid kan maar gevoerd worden op een gezonde economische en fianciële basis: in Vlaanderen is die stabieler dan in België. De Vlaamse sociale partners staan dichter bij elkaar dan de Belgische en kunnen sneller toekomstgerichte beslissingen nemen. Wanneer de gemeenschappen niet beschikken over zowel de uitgaven- als over de inkomstenbevoegheid, dan is verspilling onvermijdelijk. Een sociale zekerheid die Vlaanderen elk jaar 100 miljard ontvreemdt, brengt ons in de onzekerheid.

Wij eisen enkel dàt, waarover

elke volksgemeenschap

en elke natie beschikt:

EEN EIGEN SOCIALE ZEKERHEID Wie wil meewerken, kan ons als volgt bereiken: Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid Postbus 487· 1000 Brussell • Tel 015-20.36.40 • Fax 015-20.96.66 Geef ons ook een financieel steuntje in de rug op rekeningnummer

nr. 2 - I maart I 996

436-6268041-57

I


DE VAKBLADZIJDEN

VAN DE COMMUNAUTAIRE

DWARSLIGGER

• Vrijdag 5 januari: TAK-Raad. • Woensdag 10 januari: TAK voert actie aan het kabinet van ministerpresident Van den Brande. Militanten, verkleed als vuilnismannen, haalden de studie van Mens & Ruimte op met vuilniszakken om ze te recycleren tot bruikbare studies. • Vrijdag 12 januari: TAK protesteert tijdens een gemeenteraadszitting te Wevelgem tegen de voorstellingen van Exploration du Monde. • Maandag 22 januari: TAK manifesteert tegen de fusie van drie Belgische banken, waaronder het Gemeentekrediet, en protesteert tegen de Franse economische expansiepolitiek, tijdens een toespraak van de Franse ambassadeur in Antwerpen. • Dinsdag 23 januari: Een TAK-delegatie woont een gemeenteraadszitting te Kraainem bij. • Woensdag 24 januari: Eerste Algemene TAK-Raad in de Roeland te Gent. • Donderdag 25 januari: TAK manifesteert andermaal tegen de Franstalige filmvoorstellingen van Exploration du Monde te Wevelgem. Het komt tot een spectaculaire achtervolging waarbij zestien militanten worden opgepakt. • Dinsdag 30 januari: Naar aanleiding van een gemeenteraad te Rode, voert TAK in Kraainem actie voor de afschaffing van de faciliteiten en de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Een overspannen rijkswachter vuurt met zijn dienstwapen in de lucht en twee militanten blijven deze avond aangehouden.

Nationale TAK-verantwoordelijke: Bart De Valck Eeuwfeestplein 17, 3090 Overijse tel.: 02/687 58 61

Agressief franstalig taalim perialisme! Maandag 22 januari betoogden een veertigtal militanten van het Taal-ActieKomitee en de Vlaamse Volksbeweging voor het Bouwcentrum in Antwerpen. De Franse ambasadeur Jacques Bemière kwam op uitnodiging van de Antwerpse franskiljonse club Amitiés Françaises d'Anvers over 'Napoléon et la littérature française' spreken.

Frans imperialisme TAK en VVB gebruikten deze voorstelling om hun ongenoegen te uitten rond de al te uitgesproken Franse aanwezigheid in onze Vlaamse economie. De ambassadeur en de rest van Frankrijk moeten beseffen dat dergelijke politiek zeer nadelig is voor de reeds gediscrimineerde positie van Vlaanderen in België. De directe aanleiding van de manifestatie was de eventuele fusie van een drietal Belgische banken: de Generale Bank, de Bank Brussel Lambert en het Gemeentekrediet. Deze operatie zal onder de noemer van de Belgische verankering verlopen, maar iedereen weet intussen al dat de Bank Brussel Lambert en de Generale Bank op één of andere manier onder directe controle van Franse belangen- en kapitaalgroepen staan. Met de gevreesde fusie dreigt ook het Gemeentekrediet in Franse handen te vallen. Op die manier zou er een belangrijk beslissingscentrum naar Frankrijk verhuizen. Ook het IJzerbedevaartkomitee werkte zich in de pers en liet weten ongerust te zijn over het feit dat het Gemeentekrediet in Franse handen zou terechtkomen. Zowel Vandenberghe als Demeurie riepen strijdlustig op om zich daartegen te verzetten. Indien de fusie toch doorgaat, dan moet er volgens beide heren maar een Vlaams Gemeentekrediet komen. Wat de actie zelf betreft, hield TAK het vrij rustig. Onze militanten stelden zich op in de inkomsthal van het Bouwcen-

trum. Ze ontrolden er spandoeken, ontvouwden affiches en deelden postkaarten uit van de campagne '1795-1995, 200 jaar Frans imperialisme'. Alles verliep naar wens tot de organisatoren aan de inderhaast opgetrommelde politie vroeg om de hal te ontruimen. De overijverige Wilrijkse politie nam haar taak nogal letterlijk op en trad erg hardhandig op. Enkele militanten, waaronder onze woordvoerder, werden opgepakt. Toen de ambasadeur aankwam, was het hek van de dam. Het protest laaide op. De politie, die duidelijk niet tegen dat soort zaken is opgewassen, sloeg in paniek en deelde rake klappen uit. Maar de gemoederen bedaarden snel. Een agent, die tijdens het strijdgewoel zijn kepie verloor, legde klacht wegens diefstal neer tegen onze woordvoerder. Uiteraard heeft hij er niets mee te maken en dit weet de politie maar al te goed.

Wevelgem Op vrijdag 12 januari protesteerde een vijftiental militanten van TAK tijdens een gemeenteraadszitting te Wevelgem luidkeels tegen het politiereglement dat TAK verbood om tijdens de voorstellingen van Exploration du Monde samen te scholen aan het cultureel centrum. Toen het punt, meerderheid tegen minderheid, werd goedgekeurd, verhief Jan Deweer zijn stem. Hij betoogde op donderende wijze dat openbare, Franstalige voorstellingen in Wevelgem niet kunnen en hekelde eveneens de lakse houding en perverse onverschilligheid van burgemeester Seynaeve en zijn meerderheid.

I ------------.----------------nr. 2 - J maart J 996


Toen de burgemeester vroeg om de zaal te verlaten, betekende dit voor de politie blijkbaar het sein om hardhandig in te grijpen. Zeven militanten werden opgepakt, maar na de gemeenteraadszitting weer vrijgelaten. Het was een zeer geslaagde actie van onze vrienden in West-Vlaanderen. Ze kreeg ruime weerklank in de pers en haalde zelf het nationale nieuws van de BRTradio. Een schot in de roos!

Exploration du Monde Donderdag 25 januari was er andermaal een voorstelling van Exploration du Monde. TAK wil de druk op de Wevelgemse burgemeester opvoeren en organiseerde tal van prikacties. Zo waren er tijdens de manifestatie verschillende plakploegen van TAK actief. Het was een gecontesteerde actie die nogal spectaculair verliep. Meer dan honderd militanten verzamelden om 20u. aan het cultureel centrum Guldenberg en uitten met het nodige lawaai hun ongenoegen. De actie ging nadien verder op de openbare weg. Het was de bedoeling om verschillende kruispunten te bezetten, en zo het verkeer in de war te sturen. Maar de rijkswacht kwam onmiddellijk in actie en

zette zelf het waterkanon in. Het kwam tot een spectaculaire achtervolging waarbij een zestiental militanten werden opgepakt. De rijkswacht, alom geroemd om haar professioneel optreden, rekenden een BOB-er en raadslid Vandendriessche in. Nadien werden ze samen met onze militanten vrijgelaten.

Mens & Ruimte Onlangs gaf Van den Brande aan het studiebureau Mens & Ruimte de opdracht om een strategie tegen de verfransing van Vlaams-Brabant te ontwerpen. De kamergeleerden van Mens & Ruimte bogen hun hoofd over het probleem en onvouwden enige tijd geleden hun plannen die zowel de resultaten van het onderzoek, als conclusies en concrete suggesties aan het beleid, omvatten. Het 'meesterwerk' kreeg de veelzeggende titel mee: 'De Vlaamse Rand rond Brussel: Bouwstenen voor een strategisch plan' . Heel wat problemen komen niet aan de orde. Zo wordt er o.a. met geen woord gerept over de invloed van Brussel op de verfransing van de Rand en de fundamentele oorzaken van de verfransing in Vlaams-Brabant. Oorzaken van de pro-

blemen worden met de oplossingen verwisseld. Zo wordt onder het mom van 'meer openheid' ronduit gesteld dat er voor diverse minderheden in de Rand faciliteiten moeten komen. Willen ze niet voor Franstalige lijsten stemmen dan mogen ze zeker niet voor het hoofd worden gestoten. Hoe lief! De zes faciliteitengemeenten hebben duidelijk aangetoond dat dergelijke strategie niet werkt. Maar de heren van Mens & Ruimte hebben dat waarschijnlijk nog niet begrepen. De brede Vlaamse Beweging heeft steeds de oplossing van het probleem gezien in het afschaffen van de faciliteiten, de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde en het rigoureus toepassen van de taalwetten. Maar na al die jaren van brede contestatie en enorme straatagitatie, weten de kantoorslaven van Mens & Ruimte nog steeds niet waarover het gaat.

Vuilnismannen Het feit dat de studie de kern van de zaak niet raakt en als uitgangspunt voor de politiek van Van den Brande moet dienen, baarde TAK ernstige zorgen. Het vormde uiteraard de aanleiding om, in samenwerking met het Halle- VilvoordeKomitee, in de loop van de namiddag van woensdag 10 januari aan het kabinet van onze Vlaamse minister-president actie te voeren. TAK ging aan de ingang van het kabinet protesteren en stelde aan Van den Brande dat hij zich in verband met het dossier over Vlaams-Brabant, eens bij mensen zou moeten informeren die er iets van afweten. De militanten verkleedden zich als vuilnismannen en haalden met vuilniszakken de studie op om ze te recycleren tot bruikbare studies. Andere actievoerders overhandigden de gemeenteborden van de zes faciliteitengemeenten aan de minister-president met de vraag of hij deze gemeenten gaat opgeven. Julien Borremans

~--------------------------TAKDEELTME~--------------------------~ De Nationalistische Studenten Vereniging betoogt op donderdag 7 maart onder het motto:

GEEN FRANSTALIG IMPERIALISME IN VLAANDEREN! Verzamelen om 20u. Op het Ladeuzeplein te Leuven. Contactadres: De Roeland, Sint-Kwintensberg 49,9000 Gent, tel. 09/225 1656

-------------.--------nr.l路

1 maart 1996

I


Roeken uropa en het nationalisme

EUROPA EN HET NATIONAUSME

'Henk Waltmans, Europa en het nationalisme.' Algemeen Nederlands Verbond, Den Haag, 1995,44

blz.

ANV-Vlaanderen tel. 015/75.29.80.

Het Algemeen Nederlands Verbond is de Nederlands-Vlaamse vereniging die opkomt voor de belangen van de Nederlandse taal en cultuur. Dit jaar vierde deze beweging haar 1Oû-jarig bestaan en is ze vast van plan zich terug duidelijker in het maatschappelijke leven van Vlaanderen en Nederland te positioneren. Het verbond kent werkgroepen zoals het" Algemeen Nederlands Wetenschappelijk Instituut", dat de publikaties in de ANV-reeks voorbereidt. Algemeen ANV-voorzitter Henk Waltmans beet de spits af met het zeer actuele onderwerp" Europa en het nationalisme" . Waltmans opent zijn werk met de begripsbepalingen van o.a. Volk, Rasen Bodem, Godsdienst, Cultuur en Taal, Staat, Natie en Nationalisme. Daarna gaat hij dieper in op het nationale vraagstuk in Europa, de etnische minderheden, het nationale vraagstuk in Nederland en Vlaanderen, het Europa der Regio's. Waltmans doet dit met een

uitmuntende degelijkheid en zonder vooroordelen, iets wat we spijtig genoeg van vele Noord-Nederlanders niet kunnen zeggen. Maar Waltmans is ook niet de eerste de beste. Hij werd in 1930 geboren in Brunssum in de Limburgse mijnstreek en studeerde sociale wetenschappen in Tilburg en promoveerde er in 1962 op een dissertatie" De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte". Sedert zijn studententijd was hij actief in de NederlandsVlaamse samenwerking. Op politiek vlak was hij lange tijd actief in de Politieke Partij Radikalen en zetelde zowel in de Nederlandse Tweede als Eerste Kamer. Sedert 1984 is Waltmans burgemeester van Landsmeer en sedert 1986 algemeen voorzitter van het A.N.v. Henk Waltmans produceerde in zijn leven reeds een hele literatuurlijst over nationalisme en de integratie van de Nederlanden. We willen onze lezers één uittreksel uit het boekje van Waltmans zeker niet onthouden:

'Het culturele traditionalistische nationalisme, de accentuering van de natie als culturele eenheid, kon wel eens noodzakelijk zijn om aan een genivelleerde uniforme wereldbeschaving te ontkomen. Anders raken voortbestaan en eigenheid der volkeren in de groeiende eenheid van centralisatie en assimilatie verloren. Wanneer men de eenheid van Europa wil bereiken door nationale desintegratie, op kosten van de nationale eenheid van historisch gegroeide volks- en levensgemeenschappen tast men het wezen van ons continent aan. Europa en trouwens de wereld in het algemeen, bestaat uit een bonte veelheid van volkeren in hun eigen aard organisch gegroeid als kristallisaties in de grote ruimten. Pogingen deze te negeren lopen uit op culturele genocide.' Dit werkje mag zeker niet ontbreken in de bibliotheek van iedere actieve VVB-er. LVDW

Roeken e Staat van het Nationalisme De redadie Buitenland van De Standaard bundelde een aantal artikels over

Redactie Buitenland De Standaard, De Staat van het Nationalisme. Groot-Bijgaarden, Uitgeverij

Scoop,

1995, 96 blz.

nationalisme en nationale kwesties in verschillende delen van de wereld tot een boekje. Hierin poogt men na te gaan hoe mensen zich soms moeizaam proberen een nationale identiteit te geven. De titel van het boek staat zeker niet voor de inhoud van het werk. We krijgen bijv. nergens een overzicht van de groei van het nationalisme, de theorievorming, enz ... laat staan het belangrijke onderscheid tussen volks- en staatsnationalisme. Over de vermelde landen worden wat algemeenheden gezegd zonder diep op de zaak in te gaan. Scholieren middelbaar onderwijs kunnen uit dit boekje enkele zaken halen voor een voordracht in de lessen geschiedenis of aardrijkskunde. Is er dan werkelijk niets interessants aan dit boekje?

nr. 2 . 1 maart 1996

Toch wel. Het hoofdstukje over onze Noorderburen is de moeite waard. In Nederland beroemt de spraakmakende elite zich erop dat zij elk nationalisme overstegen heeft. De Nederlanders zijn nationalistisch, maar ontkennen het. Toen Nederland in 1988 Europees voetbalkampioen werd, was het land te klein. Nederlands nationalisme is moralisme. Het gaat niet om de militaire overheersing van buurstaten, maar wel om culturele verhevenheid boven andere staten. Het moralistisch getinte nationalisme wortelt diep in de protestantse ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het protestantse levensgevoel gaat uit van goed en kwaad zonder middenweg, van persoonlijke verantwoording zonder tussenpersoon. Er is één weg, geen tussenweg, er is geen biechtcultuur maar schuldbesef. De protestant kent een straffende Heer, de katholiek een

zalvende. Zelfs Nederlandse vrijdenkers en atheïsten zijn geworteld in protestants moralisme. Tegenwoordig is het anti-racisme en de pluriculturele samenleving de nieuwe Nederlandse meetlat. Toen in Duitsland enkele jaren geleden de vreemdelingenhaat opstak, stonden één miljoen Nederlanders dreigend met hun moralistisch vingertje op. Toen er in Nederland aanslagen plaatsvonden op buitenlanders en extreem-rechts in 1994 de tweede grootste groep werd in de Rotterdamse gemeenteraad, bleef het stil. Eigen smetten blijven onbesproken. In het gemaskerde Gidsland wordt het eigen nationalisme immers doodgezwegen, de critici incluis. LVDW


n

Achtergrol1d

blinde elite

Het is bi] het uittekenen van onze boodschap eltiid goed om ook eens over het muurtie te kiiken. Christopher Lasch, één van overheimuuriie, bekijkt hoe onverschilligheid de democratie en de samenleving kapot maakt. Vitaminen voor de Vlaams-nationale boodschap? Christopher Lasch (°1932) was één der meest invloedrijke Amerikaanse samenlevings- en cultuurcritici toen hij in 1994 overleed. In zijn laatste werk (in het Duits verschenen in 1995 als Die blinde Elite. Macht ohne Verantwortung) bestudeerde hij het verschijnsel van de maatschappelijke onverschilligheid bij de elite. Ze voelt zich niet langer verantwoordelijk voor de toekomst van haar samenleving en wendt zich ervan af, om zich op te sluiten in haar ivoren toren.

Mobiele kaste In zijn boek Het tijdperk van het narcisme trok Lasch al scherp van leer tegen de decadente ik-cultus. Niet de massa bedreigt de sociale orde, zoals Ortega y Gasset ooit schreef, maar de top van de maatschappelijke hiërarchie. In Amerikaanse elite-kringen overheerst de belangstelling voor de egocentrische 'zelfverwezenlijking' , zonder dat daaraan enige staatsburgerlijke verplichting vasthangt. Vele jonge mensen die een succesrijke loopbaan uitbouwen, leven in een moreelethische leegte. Deze elites controleren de internationale geldstromen, de internationale informatiestromen, bepalen via stichtingen en subsidies een deel van het academische leven en dus welke thema's aan bod komen. Zo houdt de politiek zich steeds meer bezig met thema's die niet leven bij het bredere publiek en vormen de politici steeds meer een afgesloten kaste. Wat zijn volgens Lasch dé oorzaken van deze ontwikkeling? Hij noemt de mobiliteit van het kapitaal en de groei van een globale markt met internationale reikwijdte. Daar ligt het belang van de elite. Haar loyauteit - als dat begrip op zich al geen anachronisme is, schrijft Lasch scherp - is internationaal en niet nationaal of lokaal. Zij bouwen en hier is Lasch' ontleding natuurlijk sterk Amerikaans - hun eigen onderwijs uit, hun eigen gezondheidssysteem, hun eigen beveiliging. Ze wenden hun middelen aan om hun ei-

gen enclave te verzekeren. Lasch bepaalt deze elite als de 'bovenste' 20% van de bevolking.

Einde van de samenleving De middenklasse, ruggegraat van de stabiele democratische ordening, verdwijnt. Lasch meent dat de allesoverheersende macht van het geld, gekoppeld aan de grenzeloze mobiliteit van de rijksten de samenleving doodt. Verschijnselen als corruptie, speculatie ten koste van tewerkstelling, kriminaliteit, verwaarlozing van de steden, groeiende kloof tussen arm en rijk maken duidelijk dat een puur vormelijke democratie (algemeen stemrecht, vrije partijvorming) geen werkzame sociale orde waarborgt. Lasch pleit voor meer verantwoordelijkheidszin ten overstaan van de samenleving. Wanneer het eigenbelang van de machtigste groepen niet langer verbonden is met de samenleving waaruit ze komen, dan dreigt de elite alle belangstelling voor en verbondenheid met die samenleving te verliezen. Egocentrisme en cynisme komen in de plaats van burgerzin.

Solidariteit Arthur Lasch denkt niet volksnatienaal. laat staan Vlaams-nationaal. Als Amerikaan kent hij dat thema niet en hij behandelt het ook niet. Toch zijn er lijnen te vinden tussen zijn boodschap en de onze. Er is natuurlijk een wereld van verschil tussen positieve internationale belangstelling en openheid enerzijds en supranationalisme anderzijds. Wanneer elites postnationaal (voorbij de natie als basisordening) redeneren, dan zal het hen worst wezen wat zij aanrichten in hun land. Doorheen de hele geschiedenis was het een privilege van de elites om de gevolgen van hun handelen voor een deel te ontlopen. Zij hadden geld en mogelijkheden om niet in vieze arbeiderswijken te moeten wonen, zich bij hongersnoden toch te blijven bevoorraden, voor hun kinderen eigen scholen te

voorzien, enzovoort. Nu komt daar een ontsnappingsroute bij. Indien het echt nodig is, kunnen ze ook hun eigen land probleemloos ontvluchten, zonder hun bron van inkomsten te moeten achterlaten. Erstaan allerhande paradijzen ter beschikking: belastingsparadijzen, sociale paradijzen, ecologische paradijzen. De Vlaamse Beweging gaat er juist van uit dat er een sterke solidariteit moet heersen tussen de bewoners van Vlaanderen. Zij dragen allemaal een verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt en hebben dus als opdracht er het beste van te maken. Het besef dat de eigen kinderen en kleinkinderen in datzelfde Vlaanderen hun weg zullen moeten vinden, waarborgt een binding met de samenleving. Uit dat besef van gemeenschappelijkheid groeit een positief nationaal gevoelen en nationale verantwoordelijkheid. We moeten ersamen aan werken en, belangrijker nog, we kunnen er samen ook aan werken. Het lot van wie op dezelfde ruimte woont is aan elkaar verbonden. Lasch' boek leert dat die situatie wijzigt. Die ontwikkeling is niet neutraal en de prijs hoog: wegkwijnende democratie, duale samenleving, ieder aan zijn lot overgelaten, perspectiefloosheid. We herkennen in Lasch' tekening zeker het soort Vlaamse post-moderne intellectuelen dat laatdunkend neerkijkt op Vlaanderen en de Vlaamse Beweging en zich daar hautain van afwendt. Vlaanderen interesseert deze neo-elitairen niet langer. Lasch' verhaal staat niet helemaal los van wat de aan invloed winnende Amerikaanse filosofische school van de communautaristen vertelt. Zij pleiten voor het herstel van de gemeen-schap, als basis voor een echte samenleving. Marc Reynebeau wijst in zijn werk Het klauwen van de leeuwop het verband tussen deze school en de Vlaamse Beweging. We hopen op die strekking later nog terug te komen. ~~~~D~e

:Deal/esoverheersCltde macht van het geld, gekoppeld aan de grenzeloze mobiliteit van de rijkstClt doodt de samClt/eving.

vrijheid om onverschillig te

Peter De Roover

zijn?

nr. ] . I maart I 996

I


Vrije tribune ongeren en identiteit :Dejeugd heeft het (luurrecht (lalt de spulttaltiteit elt de directe tlilltpak. Zij lf1uet ultze actie ioae».

I

Jonge mensen moeten bewust worden van de waarde van hun identiteit en van hun eigenwaarde als Vlaming. Zo zullen ze zich situeren in de ruime wereld tussen alle andere volkeren en kleuren. De meest evidente toegangsweg daartoe is het onderwijs. In allerlei kleine en grote staten (Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Japan, Denemarken, Zweden) vervult het onderwijs deze nationale taak. Daar zegt men niet, zoals wel eens elders in een recent verleden is geschied, 'ons land über alles', maar vertelt men de evidente feiten uit de eigen cultuurgeschiedenis die het accent leggen op de eigenwaarde en ook (waarom niet) op dat wat historisch verkeerd liep. De alzo gevormde volkse eigenwaarde wordt ingepast in de vele waardevolle andere culturen die ons omringen. In een (ook) recent verleden predikten de kerkelijke en wereldlijke heersers in dit land de hoge waarde van de Franse cultuur en drukten elke eigen volkse waarde naar de achtergrond, als waardeloos. Uit die machtskronkels zijn we losgeraakt, al blijven er nog erfzonden uit die periode aan onze ziel kleven: de Vlaming is, na jaren verdrukking, nog steeds onvoldoende zelfbewust. Het zelfrespect groeit al te langzaam ook al omdat ons onderwijs faalt. Wel besteden wij een paar honderd miljoenen per jaar om een deel van onze jeugd door het eigen onderwijs (in de gordel rond Brussel en in Voeren) te helpen verfransen, maar aan een uitgebouwd, breed gespoord, geschiedenisonderwijs werken wij onvoldoende. Opvoeding tot volksnationalisme moet ontdaan worden van de smetten die er bewust worden opgekleefd: reactionair, fascistisch ... het is niets anders dan een zoektocht naar de eigen "wortels" (de "roots").

nr. 2 - 1 maart 1996

Wat door Fransen, Denen, Schotten en zelfs door Amerikanen als vanzelfsprekend wordt ervaren, moettoch ook complexloos waar zijn voor Vlamingen. Onze cultuur heeft een Vlaams accent, maakt deel uit van de Nederlandse cultuurwereld, kende hoogten en laagten, maar creëerde ook parels van de allerhoogste waarden en van wereldniveau. Overtuigd zijn van haar eigen waarde en haar eigen identiteit is noodzakelijk opdat de jeugd van ons volk haar plaats kan veroveren op het internationaal forum van culturen en volkeren. Het accent leggen op het verleden is maar één en niet eens het belangrijkste element in het nationaal groei-proces. Hoofdzaak is het idealisme en het levenspatroon van de jeugd gestalte te geven in de huidige tijdgeest. Ook in Vlaanderen moet de jeugd opkomen tegen onrechtvaardige structuren, tegen discriminatie van de zwakken, tegen het egoïsme en het individualisme van de tijdgeest, tegen corruptie, omkoperij en politiek machtsvertoon. Er zijn oude Belgische en nieuwe Vlaamse structuren die oneerlijk werken; er is nog altijd een Franstalig imperialisme dat ondemocratisch Brussel beheerst en er zijn de algemeen bekende maar ook beperkt bekende schandalen van de macht waar de jeugd komaf moet mee maken. Het is inderdaad abnormaal indien Vlaamse jongeren alleen maar belangstelling zouden opbrengen voor machtsmisbruik en asociale structuren in verre landen en geen inzet voor soortgelijke dingen in het eigen huis. De Vlaamse Beweging is een denktank, maar heeft ook een actieploeg nodig. De jeugd heeft het voorrecht van de spontaniteit en de directe aanpak. Zij moet onze actie voeren. Vlaanderen heeft te veel jeugdclubs van de alom geprezen bourgondische gezelligheid en te weinig sociaal actieve jongerenkernen. Richard Celis Voorzitter Vlaams Culturele Koepel (VCK)

Operatie Vertaling In het Europees Parlement is de gigantische Operatie Verlaling, noodzakelijk geworden door de toetreding van Zweden en Finland tot een goed einde gebracht. Het kostte de grootste moeite de simultaanvertaling uit of naar het Zweeds en Finsen de vertaling van de documenten uit of in die twee talen tot stand te brengen. Zeker niet uit onwil, maar Finse tolken of vertalers die Grieks of Spaans op hun duimpje kennen,zijnschaa~. De weg van de minste weerstand zou erin bestaan alles maar in het Engels te doen. Daarvoor voelde niemand. Tijdens een debat daarover ondersteunde een Britse afgevaardigde de Finnen en de Zweden volledig. In de Franstalige hoek bleef het natuurlijk stil. Het principe van respect voor ieders taal stond en staat in Finland en Zweden voorop. In minder officiële vergaderingen zonder tolken werd vroeger als regel Frans gesproken. Dit had zijn geschiedenis: in 1957 had die taal een enorme voorsprong. Naast de Fransen was er het unitaire" Belgique de papa" , de Italianen die vlot Frans spraken, de Duitsers die al content waren dat ze mochten meedoen, de Luxemburgers die officieel Frans spreken en de Nederlanders die het allemaal best vonden. De Britten waren er toen nog niet bij en de leren ook niet. Deze traditie zal binnenkort tot het verleden behoren. Het gebruik van het Engels neemt toe. Door de uitbreiding van de Europese Unie heeft het Engels merkelijk terrein gewonnen en voorspellers beweren dat vóór het einde van deze eeuw het Engels de werktaal van het Europees parlement zal zijn. De Franstaligen zien knarsetandend toe, maar staan machteloos. Ook de journalisten zijn in meerderheid Engelstalig of opteren voor documenten en persconferenties in het Engels i.p.v. het Frans. Heel lang moesten ze zich met het Frans tevreden stellen, of ze dat nu verstonden of niet. Dat laatste is voor een Deen, een Oostenrijker of een Zweed allerminst vanzelfsprekend. Wellicht en hopelijk raakt men niet aan de inmiddels elf talen. De Unie staat niet hoog aangeschreven bij de publieke opinie en het afschaffen van een aantal talen zou de kloof met de burger enkel nog groter maken. Waakzaamheid blijft geboden. De auteur is ambtenaar bij het Europees parlement.


JSil1ltfl1gewaaid Anderlecht, Ma commune Een Anderlechtse lezer kreeg een exemplaar van de laatste nieuwe gemeentegids. Op een paar bladzijden na ééntalig Frans. Eneen burgemeester die daarbij laconiek beweert dat hun gemeentebestuur dicht bij de burger staat. Bij de Franstalige burger wel te verstaan.

Philips Een dichterlijke lezer liet weten dat hij Philips "Let's make things better' gratis een nieuwe slogan aan de hand deed. Wij wachten met vertrouwen tot hij in het straatbeeld verschijnt: "Philips spreekt geen Nederlands en is voor mij dus tweedehands Ik lees hun leuze op de letter: zonder hen is 't leven better" .

Drupke Onze onvermoeibare Guido Sweron stuurde ons de nieuwe toeristische brochure Voerstreek '96. Envoor het geval u het nog niet wist: het Voerdrupke mit Slieëkreke kreeg in 1995 de Europese Gouden lauweren van de Council for European Promotion. Informatie over toerisme én drupke krijgt u bij VVV" De Voerstreek" , tel 041-81 0736 fax 041 812159.

En francais ... Een professor uit Noord-Nederland had gemerkt dat nogal wat gemeentebesturen hun communicatie met Brussel en Wallonië uitsluitend in het Frans voeren. Wie voorbeelden heeft van dergelijke praktijken mag die ons toesturen.

Zangfeest Het ANZ stuurde ons een uitgebreid programma van het komende zangfeest in Flanders Expo. U kan nu al uw kaarten bestellen bij het secretariaat van de WBo Onze leden krijgen van ons een rangverhoging cadeau.

Morgen De Morgen drukte een platvoerse vrije tribune af van de führer van Blokbuster waarin de heropening van het proces-Laplasse afgedaan werd als een overwinning van extreem-rechts. Een schrijfvaardige lezer uit Gent schreef een lezerbrief dat onze führer een eerlijk proces afwijst om politieke rede-

nen. Een mooi staaltje van fascistische denkwijze, redeneert onze lezer. In naam van de demokratie werd deze brief uiteraard gemanipuleerd.

voortrekkersrol in spelen. In januari '96 verkoopt hij zijn steenbakkerij aan een Engels bedrijf. Schizofrenie is misschien een iets té simpele verklaring.

40 jaar

Altembroek

Onze redactie werkt hard aan een extra katern "40 jaar VVB". Alle illustraties, afbeeldingen en teksten uit de oude doos zijn welkom op het sekretariaat.

Vzw Natuurreservaten liet ons weten dat ze in de Voerstreek het domein Altembroek gaan aankopen. Alle inlichten krijgt u op (02) 245 43 00.

Decremer

Simpel Aimé Desimpel, volksvertegenwoordiger voor de VLD en industrieel van de grootste steenbakkerij van het land, pleit in december '95 op een debat van VVB-Roeselare voor een sterk verankeringsbeleid. Hij wil daar zelfs een

Vanuit Komen komt slecht nieuws: Noel Decramer, voorvechter van de Vlaamse Gemeenschap is niet meer. De VVB biedt de familie haar innige deelneming aan. In één van de volgende nummers gaan we uitgebreid op zijn leven en verdiensten in.

Prilljcs Et pour les Flamins la même choselll Om werkzoekenden de mogelijkheid te geven op wettelijke wijze bij te verdienen, werden de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) in het leven geroepen. Tijdelijke werkgevers die een PWA'er vergoeden, moeten dit doen in de vorm van een PWA-check. Deze kunnen besteld worden bij de Brusselse firma Multi-Service-Check. In Dessel, in het hartje van de Kempen, is deze firma erin geslaagd eentalig Franse checks uit te reiken. Velen hebben deze checks weggegooid omdat men niet wist wat de inhoud ervan was. Eenduidelijk antwoord op deze fout kan niet gegeven worden. Waarschijnlijk weer de schuld van de computer?

Weeral in de zak

gezet...

Zoals iedere lezer wel weet, moeten de Gemeenschapscommissies in Brussel vanaf 1995 bijdragen in de geldhonger van de BrusselseHoofdstedelijke Raad, het zogenaamd parlement van het BrusselsGewest. De Gemeenschapscommissies krijgen geld van de Vlaamse respectievelijk Franse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft, zoals het naïeve Vlamingen past, reeds haar bijdrage uit haar begroting overgeschreven op rekening van het BrusselsGewest. De handige francofonen van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) beslisten af te wijken van de afgesproken procedure en wensen hun bijdrage rechtstreeks over te maken aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. In bepaalde Vlaamse kringen in Brussel is men de mening toegedaan dat Cocof het geld niet zal storten of dan toch in sterk afgeslankte versie. Het klassieke verhaal hoe de brave Vlaamse Lamme Goedzak weer voor schut gezet werd ...

Kroegflaminganten: De gemeente Zwijndrecht, geprangd tussen Antwerpen en het Waasland, heeft niet alleen de luttele bijdrage van 5.000 fr aan het IJzerbedevaartkomitee ingetrokken, maar dankzij steun van zogenaamde Vlaams-nationalisten werd een amnestiemotie, ingediend door de oppositie, verworpen. Een contradictio in terminis: "Vlaamsgezinden" die een amnestievoorstel kelderen? Het moet kunnen ... voor de lieve centen en een schepenzetel. Bij de laatste gemeenteverkiezingen kwam men met een VU-scheurlijst op onder de naam VolUit (origineel). Deze partij slaagde erin een schepenzetel te veroveren in de nieuwe coalitie. Bij de amnestiestemming'werd een patstelling bereikt van 9 tegen 9. Een VolUit-schepen moest de beslissende stem leveren. Deze groot-Vlaming, die waarschijnlijk dacht aan zijn comfortabele schepenzetel, stemde de motie weg met een onverschillige onthouding. Enaan de toog achteraf waarschijnlijk brullen dat het allemaal zo erg is! Allee mannen, pakt er nog ene, de schepen trakteert "voluit"!!! Vlargus

nr. 2 . 1 maart 1996

I


VVB-rA K-activiteiten Woensdag 28 februari 1996 20.00 u. VVB-Ardooie. Debat Sociale Zekerheid. Cultureel Centrum 't Hofland, Oude Lichterveldestraat Ardooie. Contact K. Adams. Donderdag 29 februari 199619.30 u. VKK-Sluizeken-Muide. 'Zorgen voor jezelf'. De Toren, Sleepstraat 210,9000 Gent. Contact: H. De Bleecker, 09/225.64.87. Vrijdag 1 maart 1996 20.00 u. VVB-Aalst. Debatavond over het toekomstbeeld van de sociale zekerheid. Feestzaal stadhuis Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst. Contact: H. Van Bever, 053/ 77.46.99. Vrijdag 1 maart 1996 20.00 u. VVB-Hasselt. Vlaams, sociaal en zeker. Splitsing sociale zekerheid: waarom? Cultureel Centrum, Markt 2, Herk-de-stad. Contact: F. Iisbroux, 011/27.35.30.

eren, Kerkplein, 9160 Lokeren. Contact: E. Van den Broele, 09/ 349.19.32. Zaterdag 23 maart 1996 20.00 u. Vlaamse Aktiegroep Geel. Wijnproefavond. Vinum, Dr. Vandeperrestraat 108, 2440 Geel. Contact: G. Cowé, 014/59.14.42. Zondag 24 maart 1996 15.00 u. VVB-Torhout Jongeren. Bedrijfsbezoek: Mosterd Wostyn. Mosterd Wostyn, Boeiaardstraat, 8820 Torhout. Contact: K. Geldhof, 050/22.19.07. Donderdag 28 maart 1996 20.00 u. VVB-Brussel. Splitsing sociale zekerheid. En wat met Brussel? Met o.m. Prof Danny Pieters (instituut voor arbeidsrecht KUL). Contactp. B. Daelemans (02) 5137847.

Vrijdag 1 maart 1996 20.00 u. VVB-Hasselt. Plaatselijke meeting Sociale Zekerheid. Cultureel Centrum, Markt, Herk-de-Stad.

Vrijdag 29 maart 1996 20.00 u. VVB-Wevelgem. Sociale zekerheid met Dhr Devos. De Drie Molentjes, Van Achterenstraat, 8560 Wevelgem.

Dinsdag 5 maart 1996 20.00 u. VVB-Schoten. 'Splitsing sociale zekerheid. Waarom?' Taverne Den Horst, Horstebaan, Schoten. Contact: P. Bouciqué, 03/685.15.24.

Zaterdag 31 maart 199611.00 u. VVB-Waasland. Bormsmis op Palmzondag. College kerk Sint-Niklaas. Nadien mogelijkheid tot middagmaal. Contact: Koen Rumes (03) 77602 99.

Dinsdag 5 maart 1996 20.00 u. VVB-Grimbergen. Vlaanderen naar het derde millennium. Cultureel Centrum, Strombeek. Contact: K. Drabbe, 02 251 64 13.

Zaterdag 30 maart 1996 11.00 u. VVB-Oudenaarde-Ronse. Jond en oud in de Vlaamse Beweging. De Zalm, Hoogstraat 4, 9700 Oudenaarde. Contact: L. Decordier, 055/31.13.14.

Woensdag 6 maart 1996 20.00 u. VVB-nationaal. Werkgroep jongeren binnen de VVB. Nationaal secretariaat. Contact: K. Drabbe (02) 251 6413.

Donderdag 11 april 1996 20.00 u. VVB-Mortsel. De heelnederlandse gedachte in de Vlaamse beweging. Zaal Merelhof, E. Thieffrystraat 94, Mortsel. Contact: Herman Keersmaekers, 03 455 21 47.

Zaterdag 9 maart 1996,09.00 u VVB-nationaal. Kadervorming omtrent het PBS. Secretariaat VVB. Modems kunnen besteld worden tegen 2500 fr. Als je je PC meebrengt, bouwen we hem meteen ook in. Contact: D. Laeremans (02) 267 79 49. Zaterdag 9 maart 1996 10.30 u. VVB-Beerse. Rondleiding te Brussel met gids Roei Jacobs. Vertrek autobus nog vast te leggen. Contact: L. Smit, 014/61.34.13.

Dinsdag 30 april 199618.30 u. VVB-Grimbergen. Barbeque en volksfeest. Gemeenteschool Beigem. Contact: Karl Drabbe, 02 251 64 13. Donderdag 11 juli 199620.00 u. VVB-Mortsel. De toekomst van het Algemeen Nederlands Verbond. Zaal Merelhof, E.Thieffrylaan 94, Mortsel. Contact: Herman Keersmaekers, 03 455 21 47.

Zondag 10 maart 1996 14.30 u. AK-VSZ. Nationale Meeting Splitsing sociale zekerheid. De Singel Antwerpen. Contact: AK-VSZ 015203640. Dinsdag 12 maart 1996 20.00 u. VVB-Gent. 'Hoe Vlaams is de CVP'. Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat, Gentbrugge. Contact: L. Schaumont, 09/226.28.54. Woensdag 13 maart 1996 20.00 u. VVB-Roeselare. Vlaamse Volksdansen, inleiding. De Mooie Molen, Meenscheheirweg 41, 8800 Roeselare. Contact: Peter Logghe, 051/21.19.81. Vrijdag 15 maart 1996 20.00 u. VVB-Turnhout. 242 maal 'Dood met de Kogel', voordracht door dhr. van der Smissen. Cultureel Centrum Warande, Warandestraat, Turnhout. Contact: L. Smits, 014/61.34.13. Vrijdag 15 maart 1996 20.00 u. VVB-Izegem. De afdelingswerking in volwassenenvormingsverenigingen. Het Dambord, Gentstraat, Izegem. Contact: J. Heldenbergh, 051/31.29.27. Vrijdag 15 maart 1996 20.00 u. VVB-Mortsel. Jaarfeest. Zaal Merelhof, E. Thieffrystraat 94, Mortsel. Contact: Herman Keersmaekers, 03 45521 47. Woensdag 20 maart 1996 20.00 u. VVB-Rumbeke. Het liberalisme en de Vlaamse Beweging. Prof Bouckaert, docent KUL. Restaurant De Maretak, Claeyssensstraat 13, 8800 RoeselareBeveren. Contact: Luc Verstraete. Vrijdag 22 maart 1996 20.00 u. VVB-Waasland. Opening Tentoonstelling A. Borms. Gastspreker Jan Jambon. Reinaetrzaal van de Stadsbibliotheek, Hendrik Heymanplein Sint-Niklaas. Contact: Koen Rumes (03) 776 02 99. Vrijdag 22 maart 1996 20.00 u. VVB-Lokeren. Voordelen en gevaren van Vlaamse onafhankelijkheid. Cultureel Centrum Lok-

I

nr. 2·1 maart 1996

Meegedeeld Zaterdag 27 april 14.30 u. Westvlaams Komitee Westpeene. Zwijgende voettocht. Kerk Noordpeene. Contact: Raf Seys, 051 589470.

Zondag 31 maart 1996. Voorpost. Taalgrensmars. Luc Vermeulen, (03) 325 59 88.

Contact:

Busregeling Meeting 10 maart Brugge: 12.00 achterkant station meersch, 050/33.78.26.

Brugge. 250 fr. Contact:

B. Ver-

Hasselt: Kolonel Dusartplein. Contact: f. llsbroux, 011/27.35.30. Vlaams-Brabant: Halle: 13.00 Pacha Dilbeek: 13.25 Westrand Grimbergen: 13.45 Fenikshof Leuven: 13.15 Station Vilvoorde: 13.50 Station Overijse: 13.25 Stationsplein Hoeilaart: 13.30 Grens Zavelborre brug E411 Kraainem: 13.45 Postkantoor Inschrijving door storting van 250,- op rekening 436-625490112 van WB-Brabant met vermelding van opstapplaats. Contact: D. Laeremans 02 267 79 49. WB-Waasland

organiseert vervoer: tel 776 0299 of 772 6650.


Kaapse wijnen zijn gave) zachte) zonovergoten wijnen Hunfinesse en uitmuntendheid vinden hun oorsprong in de buitengewoon gunstige klimatologische en geografische invloeden op de Kaap. Daarom zullen ze zelfs een verwend gehemelte onmiddellijk inpalmen. Kaapse wijnen zijn een onvergetelijke ontdekking voor wie het boeket van goede wijnen (fijn, robuust of stevig) weet te appreciëren, en daarbij graag een prettige prijs betaalt, als dat kan ... EN DAT KAN! Kaapse wijnen geef je zeker en vast een tien. Doe een.proefbestelling. Wij schenken. U klare wijn.

Kaapimport

DELEEUW Tarantellastraat 1 1080 Brussel Tel. (02) 411 6888

Kamers met alle comfort en zicht op zee. Het hele jaar open.

Albert I wandeling 41 - 42 8400 Oostende Tel. (059) 706507 - Fax (059) 80 78 51

sportverbanden breukbanden aderspat- en steunkousen

moerelei 127 2610wilrijk

~.

tel. 03/827.12.78 03/827.38.30/1/2

~·I ~

____

Vers en diepvries

•..• ;;:::11;.

fax 03/830.56.32

roomijs en sorbets groenten, aardappelprodukten vis, schaaldieren gevogelte, wild, vlees snacks en bereide produkten desserts, deegwaren bakkerijgrondstoffen gerookte verse produkten, garnalen oliën en mayonaise

alles voor thuisverzorging buik- en ruggordels orthopedische sandalen wendt u tot

A.B.C. ANTWERPS BANDAGIST CENTRUM Boechoutsesteenweg 15, 2540 HOVE, Tel. 03/455.94.62

Norbert en Jeanine Van Renterghem - Verheedt

Statielei 18, 2640 MORTSEL,

Oosteinde 15 - Zaffelare - Tel. (09) 355 6840

Tel. 03/449.96.61

nr. 2 - I maart I 996

I


H.B.M. SPAARBANK N.V.

Koop met je hart, leen met verstand.

SPAARBANK

Uw Vlaamse partner voor: spaarrekeningen - kasbons -

Zelfs het kleinste autootje wordt tegenwoordig met het oog

termijndeposito's

op de veiligheid gebouwd. Dan moet dat ook gelden voor uw autolening en -verzekering, vindt de Kredietbank. Vandaar

hypothecaire kredieten

ons scherp tarief, ons soepel aflossingssysteem

Wij werken exclusief samen met vrije, zelfstandige agenten die kunnen rekenen op een volledige service en uitstekende commissielonen. Nieuwe agentschappen zijn bij ons steeds welkom.

voor uw

lening en "Myriam", de gratis telefonische schaderegeling van de KB, die na een ongeval meteen alles voor u in orde brengt. Kom eens praten en verneem hoe u met beide voeten op de grond kunt blijven,

H.B.M. SPAARBANK Kipdorp 21 2000 Antwerpen Fax: 03/233.27.75 - Tel.: 03/231.47.70

Eric Ponette. Brochure met achtergrondinformatie. Verkrijgbaar bij lokale . AK-VSZ groepen of bestel baar bij het AK -VSZ -sekretariaat op tel 015120 36 40.

THUIS

BIJ

Oe KB-Autoverzekering

J~t

Naar een Vlaamse Sociale Zekerheid ...

v贸贸r u ze op het gaspedaal zet.

wordt afgesloten

04t~panl1il1g

Oude Brusselsestraat 4 1750 lennik - Tel. (02) 532.09.40

Verantwoordelijk uitgever: Peter De Roover, Baron Dhanislaan 18, 2000 Antwerpen Hoofdredacteur:

Dirk Laeremans

Nationaal VVB-sekretariaat, hoofdbestuur Baron Dhanislaan 18, 2000 Antwerpen, Tel. 03/216.45.24 - Fax 03/248.21.83

en abonnementendienst:

Jaarabonnement: 500 fr. te storten op rekening 409-9521741-71 van de VVB-administratie, 2000 A' pen. Advertentietarieven op aanvraag. Giften vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening: 9060100133-15 (met vermelding van uw rijksreg. nr. of geboortedatum; zelfstandigen/vennootschappen: BTW-nummer)

I

nr. 2 - I maart 1996

NV, verzekeringsonderneming

toegelaten

(KREDIETBANK)

onder codenummer

0993

Andr茅 & Jan Baert

"\lromberg"

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers

bij Omniver

VAN HIER

HOUTBEWERKING

~

Oudeveldstraat 149 9080 Lochristi (Zaffelare) Tel. (09)3555931 Fax (09)355 21 31

~':!~(~VOLKSBEWromGVZ.W.. ~,f ~

DE BANK

IJ

secretariaat:

jij)

VORMINGSCENTRUM LODEWIJK DOSFEL

V.Z.w.

Omwentelingsstraat 13, 1000 Brussel tel. 02/219.25.00 - fax 02/217.35.10

- cursussen: aanbod voor groepen, verenigingen en afdelingen rond geschiedenis Vlaamse Beweging, staatshervorming, Europa der volkeren, gemeentebeleid - reizen om te leren: Brussel, frontstreek '14-'18, Voeren, faciliteitengemeenten, Eupen, taalgrens, Straatsburg, FransVlaanderen, "Vlaams"Amsterdam enz. - Sprekerslijst: politieke en maatschappelijke thema's

1996_02_Doorbraak_Taktivist  

Vooreeltoltojltoltl&lt;e/ijl&lt;Vlooltderelt ! SociAAL VL4\AMS DE VlaamseVolksbewegil1g-?:aal-Aktie-Komitee fAI(T/V/ST Maandblad -39stejg.nr...