Page 1

BERICHTENBLAD voor de leden van de

VOLKSBEWEGING

VLAAMSE

S e k r eta r i a at: ANTWERPEN, Torengebouw, Beddenstraat, 13/9

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Nr. 5. EINDE FEBRUARI 1959

Toegankelijk en telefonisch dinsdag van 14 tot 19 u.; donderdag van 14 tot 19 u.; zaterdag van 8 tot 10 u. ; of op afspraak. -cL. 33.97.50

Voorwaarden I i dm a a t s c hap: steunleden : 50 fr. (minimum) ; gewone leden: 20 fr. huisleden : 10 fr. P.C.R.: 549.18, Kredietbank, Torengebouw, Antwerpen, voor 100/24.262 der V.V.B.

U VERKLARING

bereikbaar:

VAN DE RAAD V.V.B. op

I

FEB. 1959

De Raad blikt met fierheid terug op de uitbouwen werking van de V.V.B. tijdens het jaar 1958, met zijn vele blijken van Vlaamse levenswil. Tot deze groeiende strijdvaardigheid heeft de V.V.B. in grote mate de eerste of doorslaande stoot gegeven, zoals voor de Expo-aktie, het Rood Kruis-vraagstuk, de regionaal-ekonomische bewustwording en de aanscherping van de strijd om Brussel-Taalgrens. Bij de aanvang van zijn vierde werkjaar is de V.V.B. thans in volle uitbouw op provinciaal, arrondissementeel en gewestelijk vlak, en de Raad acht het dan ook nuttig zijn vroegere verklaringen aan te vullen: - De V.V.B. vraagt de gans biezondere aandacht voor het thans zeer dringend gestelde vraagstuk van de kulturele homogeniteit van Vlaanderen: herinnert in dit verband aan de stellingname inzake talentelling bekend gemaakt op 9-11-58 ; verheugt zich in het feit dat talrijke Vlaamse verenigingen de eis "geen vraag naar taalgebruik bij de volkstelling" met indrukwekkende eendracht naar voor brachten; wijst erop dat de talentelling het probleem van de taalgrensafbakening zeer scherp stelt en dringt erop aan dat dienaangaande onverwijld de wetgevende maatregelen worden getroffen, waarvoor het wetsontwerp Moyersoen, mits een degelijke amendering de basis kan bieden. - Met de Europese integratie v贸贸r ogen heeft de V.V.B. niet opgehouV te waarschuwen voor al te enge perspektieven in de Vlaamse strijd en de aandacht te vestigen op de. ekonomische zwakheid en kwetsbaarheid der Vlaamse gewesten, en tevens ook op de gevaarlijke leemten in de Europese verdragen, voornamelijk op kultureel gebied. - De Programma-dagen en de massale volksvoorlichting (verspreiding van ruim 300.000 pamfletten) bevestigen de uitgesproken wil van de V.V.B. Vlaanderens nationale ontvoogding te konkretiseren in een urgent eisenprogramma en tevens een aangepast instrument te zijn voor brede opinievorming, - Het konkreet urgentieprogramma (o.m. te Gent - 15-6-58 - voorgesteld als een Vlaams regeringsprogramma) betekent vanwege de V.V.B. geen verenging van de politieke doelinden der Vlaamse Beweging. De Raad is er zich terdege van bewust dat een struktuurhervorming van het Belgisch staatsverband een steeds dwingender eis voor volksbestaan en voor onze Europese kansen is. Om te beginnen dient de integriteit van de volksgemeenschappen, binnen het Belgisch verband, gewaarborgd en versterkt door een ware


kulturele autonomie, door de afbakening van ons grondgebied, en door een degelijk statuut voor Brussel; de stoffelijke en geestelijke levenskansen dienen beveiligd door een ware regionaal-ekonornische politiek, gedragen door de wet en uitgebouwd door aangepaste regionale strukturen. De federale idee ligt aan de grondslag van de demokratische Europese integratiewil ! De beste voorbereiding tot een Europese federatie ligt ongetwijfeld in een wijze decentralizatie van ons unitair staatsverband. Het is de aangewezen taak van de V.V.B. de ernstige morele en stoffelijke nadelen van een eng unitarisme aan de kaak te stellen, zodat de brede volkslagen uit eigen inzicht en aandrang naar hervorming stuwen. - De gebeurtenissen in Leopoldstad hebben het nationaal vraagstuk in Kongo meedogenloos aan een ieders aandacht en geweten opgedrongen. Hoeft het gezegd dat de bewuste Vlamingen - met hun bittere ervaring van miskenning en achterstelling - ten volle de verzuchtingen van de Kongolezen rgrijpen? Hoeft het gezegd dat vele Franstaligen in Kongo op gemene wi>--./' de Kongolezen hebben willen in het harnas jagen tegen de Vlamingen, omwille van zogenaamde dreigende taal dwang ? Moet het nog gezegd dat een overgrote meerderheid van de meest belangloze Belgische dienaren en medewerkers van de Kongolese bevolking Vlamingen waren en zijn? - Ten slotte wijst de raad de Vlaamse senatoren en kamerleden bp hun zware verantwoordelijkheid inzake het repressievraagstuk. De V.V.B. zal niet nalaten hun wijze van stemmen over de begroting van Justitie te gepasten tijde bekend te maken en er stelselmatig aan te herinneren. De begroting "goedkeuren" betekent immers de repressiegevolgen laten aanslepen, en derhalve een anti-nationale daad stellen, die vooral de Vlaamse volksgemeenschap schaadt en vernedert ! Na goedkeuring van het jaarverslag en praktische schikkingen voor werking en aktie in de eerstvolgende maanden, ging de Raad over tot koöptatie van nieuwe leden en besloot de ontwikkeling van de V.V.B. ·tot een verkozen Vlaamse volksraad te bespoedigen. A-

V. V. B. - LEV E N "DE V.V.B. VOLGT DE POLITIEKE AKTUALITEIT" was de hoofding in een krant boven de verklaring van de RAAD. Dit is juist gezien ~'1. zo willen wij het ook. Cfr. verklaring en moties in dit nummer. V "DE V.V.B. STIMULEERT AKTIE" : in werkgroepen, delegaties, komitees, gemeenschappelijke werking, enz ... hebben onze vertegenwoordigers een zeer ruim aandeel (al blijven zij soms vrijwillig op het achterplan, wanneer dit omwille van de eenheid noodzakelijk blijkt). "DE V.V.B. VOERT AKTIE" in samenwerking met het "Vlaams Jeugdkornitee" voor de strijdvergaderingen rond Brussel en Taalgrens, die o.rn. reeds doorgingen te Mechelen, Leuven, Ronse, Gent, en in voorbereiding zijn op veel andere plaatsen (Aalst, Eeklo, enz.) ; neemt alléén de verantwoordelijkheid op als het moet. "DE V.V.B. GROEIT": afdelingen Deinze, Oostende, Geel, Genk, Eeklo, Hereritals en weldra Dendermonde, Kortrijk, enz ... gesticht. "DE V.V.B. WERKT GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK" en telt reeds gerodeerde afdelingen, zoals te Aalst, Gent, Mechelen, Turnhout, Brugge, Leuven enz... die een systematische beïnvloeding bereiken.


"DE V.V.B. STUURDE MOTIES" in zake amnestie, sociaal-ekonomie, talentelling, aan de bevoegde autoriteiten, op het gepaste moment. "DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING KOMT NIET ACHTERAAN" wanneer u weet dat wij één jaar geleden de wantoestanden in de Limburgse Kolenmijnen aankloegen door ons pamflet "Miljardenroof". en de huidige toestand bekijkt valt daar niet aan te twijfelen. - Onze studiedag over de Regionale ekonomie was verder een der eerste publieke vergaderingen daarover, en het pamflet ,,100.000 werklozen" verwekte een gunstige deining over heel Vlaanderèn. "DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING WORDT VERVOLGD" zoals iedereen kan vaststellen door lezing van de dagbladen betreffende het proces tegen drie van onze militanten naar aanleiding van de EXPO-aktie. Dit is het beste bewijs dat de V.V.B. haar verantwoordelijkheid opneemt! Op 4 maart, 8 u. 45, Paleis van Justitie, 21ste Kamer, te Brussel, ingang Wolstraat, rdt dit "beste bewijs" bezegeld. Toegang vrij!

* * * "DE V.V.B. BEINVLOEDT RECHTSTREEKS VOORAANSTAANDEN, POLITIEKE MANDATARISSEN EN ORGANISATIES" door het verspreiden van een degelijk Dokumentatieblad en persoonlijke kontakten. Het verheugt ons nu reeds enkele uitspraken over dit jongste initiatief te kunnen weergeven: "Centralisering en systematisering van berichtgeving omtrent Vlaamse aangelegenheden was sinds lang gewenst. Zulk dokumentatieblad kan mettertijd uitgroeien tot een zeer praktisch en zeer belangrijk werkmiddel voor Vlaamse aktie; het initiatief genomen door de Vlaamse Volksbeweging verdient dan ook alle aandacht en steun." (Gids op Ma·atschappelijk Gebied). ;,Wie de verschenen nummers doorbladert, zal onmiddellijk erkennen, dat hier gestreefd wordt naar een objektieve en zakelijke voorlichting.. Ons van deze dubbele nood (ril. dat er nog eindeloos veel te doen overblijft en gebrek aan stevige organisatie) bewust worden, kan reeds een eerste vrucht zijn van de voorlichting die hier gegeven wordt. Hierdoor alleen reeds bewijst zij ons een grote dienst. Wellicht groeit uit die bewustwording dan ook eens de lang verhoopte redding." [Scrutator in "De Standaard") Wij danken hen, die reeds intekenden op dit DOKUMENTATIEBLAD, Vdie ons. een wisselabonnement bezorgden. Niet het minst voor de reeds ontvangen steunbijdragen boven de gestelde prijs van 100 F voor 10 nummers in 1959 ! P.c.r. 549.18, Kredietbank, Torengebouw, Antwerpen. Voor rekening 100/24262 van de V.V.B. Vermelding "Dokumentatieblad". Adres voor briefwisseling en administratie: V.V.B. Beddenstraat 13/9 Antwerpen. Méér nog: van nu af werkt een DOKUMENTATIEDIENST VAN DE V.V.B.: op aanvraag kunnen inlichtingen bekomen worden over de jongste Jaren op adres: DOKUMENTATIEDIENST V.V.B., Gewad 18, Gent. I'l In "De Gids op Maatschappelijk gebied" verschenen in december de bijgewerkte uiteenzetting van de H. Deleeck : "De ekonomische zwakheid van de Vlaamse gewesten en de regionaal-ekonomische politiek". -' Te verkrijgen aan 30 F, Studiedienst A.C.W., Wetstraat 127, Brussel.


WAAROM MAANDELIJKSE BIJDRAGEN?

VRIJWILLIGE

Een volks-beweging moet in de eerste plaats demokratisch zijn en aan allen de kans geven met geringe kosten toe te treden. Daarom het zeer lage aansluitingsbedrag (nl. 2Q F lid en 10 F huislid), ietwat hoger voor steunleden (nl. 50 F) ! Vanzelfsprekend is de gewone begroting voor de normale administratieve werking daardoor nog niet gedekt, maar het ligt in de bedoeling zover te komen door ledenaangroei. Een volks-beweging mag zich niet vergenoegen met moties en een papieren oorlog. Systematische aktie op alle fronten is haar essentiĂŤle taak. Daartoe zijn maandelijkse vrijwillige bijdragen vereist. De geslaagde EXPO-aktie, die reeds heel wat gekost heeft, krijgt hoogstwaarschijnlijk een nasleep: ( ,ti dagvaarden van getuigen ten ontlaste dient o.m. op kosten van de verdediging te gebeuren, en hoewel de uitspraak nog niet gekend is kan iedereen - gezien de traditie - die wel voorspellen) ; de vernederlandsingsaktie gaat niet zonder grote onkosten ; het mag nu wel gezegd dat de amnestie-waarschuwingsaktie te Brussel op initiatief en gedeeltelijk op kosten van de V.V.B. gebeurde, terwijl de pamflettenslag ,,100.000 werklozen" heel wat kosten meebracht, Moesten al onze leden vrijwillig en maandelijks een geringe bijdrage storten, dan zouden de aktiemogelijkheden vervijfvoudigen! (Om de mnmg te vergemakkelijken worden trouwens bijdragebons van 5, 10, 20, 50 en 100 F aan de kaderleden bezorgd.)

,.

Tenslotte zijn er de extra-initiatieven, gespijsd door een buitengewone begroting: d.W.Z. grotere giften met een welbepaalde bestemming. Op die wijze werd het eerste ledenoffensief mogelijk, o.m. door vergoeding van de 'noodzakelijke verplaatsingsonkosten ; zo kon de viertalige folder "DIT IS BELGIE" op grote schaal verspreid worden: aldus 'werd het jongste initiatief, nl. het DOKUMENTATIEBLAD, tot stand gebracht ; terwijl de werkgroep "Brussel-Taalgrens" en de "Ring rond Brussel" -aktie ruim gesteund werden. Hoeft het gezegd dat heel wat andere initiatieven slechts op fondsen wachten om van stapel te lopen? Niet dat wij geen risiko's durven nemen, maar u zal het erover eens zijn, dat in de eerste plaats de leefbaarheid van de bewer:'~ en verder de systematische aktie dienen verzekerd te zijn, vooraleer bu, gewone initiatieven aan de beurt kunnen komen. Wij eerbiedigen aldus ook de wens van hen die grote sommen ter beschikking stellen, om konkreet te weten hoe deze zullen besteed worden. (N.B. Wij. beschikken aldus over een buitengewone politieke dokumentatie over de laatste jaren. Persklaar, maar zonder fondsen !) Dank zij het Grammensfonds was het mogelijk over een degelijk sekretariaat en aangepaste uitrusting te beschikken. Weldra moet de V.V.B. op eigen vleugels vliegen en daartoe zijn reserves noodzakelijk. Ondertussen dienen de gewestelijke afdelingen, met hun plaatselijke kernen, naast arrondissementele .en provinciale bestuurskomitees, finantieel gesteund te worden in hun aktie. Enkel en alleen duizenden kleine bijdragen, regelmatig (rechtstreeks of langs de kaders) ontvangen.ELK NAAR VERMOGEN -,maken ons sterk om veroveringen af te dwingen !


HANDEN

AF VAN DE VLAAMSE GROND!

Het politiek gebeuren van de laatste maanden heeft voldoende de noodwendigheid en het nut van de «Werkgroep Brussel-Taalgrens" bewezen. De Vlaamse weerbaarheid ten aanzien van de talentelling en de taalgrens werd in grote mate dank zij de werking van de werkgroep opgewekt. Door het offensief optreden van Vlaanderen werd tot hiertoe een talentalling voorkomen en een toestand geschapen waarbij de gezagsdragers niet zoals zo dikwijls - aan de Vlaamse eisen kunnen voorbijgaan. Door het eendrachtig optreden van de Vlaamse verenigingen tegen de talentelling, waaraan de werkgroep van de V.V.B. een biezondere bijdrage leverde, werden de taalgrensafbakening en het ontwerp Moyersoen opnieuw <;l.ktueel. ( In nauw overleg met de Vlaamse verenigingen, welke voor het probleem ~n biezondere belangstelling koesteren, onderzocht de werkgroep dan ook het ontwerp Moyersoen in het ganse verband van de wettelijke beveiliging van Vlaanderens grondgebied en kultuur. , Naar aanleiding van de overtredingen op de taalwet bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd inmiddels ook het taalregime inzake bestuurszaken in de agglomeratie Brussel bestudeerd. Een nota inzake de ééntaligheid in de administratie en biezonder wat betreft de eenzelvigheidskaarten in de agglomeratie werd uitgewerkt en mede namens het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, het Vlaams Komitee voor Brussel en het Vlaams Jeugdkomitee op 9 februari aan de heer Gouverneur en de leden van de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant overhandigd. De medewerking van de volksvertegenwoordigers werd gevraagd met het oog op de voorgestelde oplossing. De rechtstreekse aktie werd echter niet verwaarloosd. Een volksvergadering ging door te Mechelen in een overvolle stedelijke feestzaal; een belangwekkende vergadering werd gehouden te Leuven; aan verschillende voorlichtingsvergaderingen van het Jeugdkomitee verleenden V.V.B.-kernen hun medewerking. Ter gelegenheid van de vergaderingen te Mechelen en te Leuven werden tienduizenden pamfletten aan werkforensen uitgereikt waarbij zij tot Vlaamse weerbaarheid te Brussel worden aangespoord. Deze aktie zal worden )rtgezet in steeds stijgende mate. Het voor Vlaanderen ongunstige advies van de Raad van State inzake de talentelling voorspelt harde strijd. Wij zijn echter op de goede weg. Het door de algemene sekretaris van het Davidsfonds, op de vergadering te Mechelen, uitgesproken wachtwoord: "desnoods boycot" ! vond ruime weerklank. . Het gaat om het hoogste recht van een volk : dit op de gaafheid van zijn grondgebied en van zijn kultureel wezen. In deze strijd staat de Vlaamse Volksbeweging vooraan. Elke afdeling en elk lid zette zich onvoorwaardelijk in. Handen af van de Vlaamse grond ! Ii In het februari-nummer van de "Gids voor Leiders van de B.K.G." verschenen: de besluiten van de Studiedag van de Vlaamse Volksbeweging (betreffende regionale ekonomie), en de uiteenzetting van Meester F. Van Damme op deze studiedag !


KEMPEN

OF BORINAGE

?

Met al hare afdelingen en kernen staat de V.V.B. als één man achter de arbeidsmakkers van de Limburgse mijnen! Jaren lang heeft de V.V.B. het schandaal van Limburg' s achterstelling aangeklaagd ; reeds vóór de wet Rey werd door de V.V.B. op tienduizenden eksemplaren een pamflet "Miljardenroof" onder de Limburgse arbeiders uitgedeeld; in 1958 stelde de V.V.B. op scherpe wijze de eis dat, bij regionaal-ekonomische maatregelen, vóóraf vijftig miljard frank zou worden besteed aan de Vlaamse gewesten, vermits een zelfde bedrag reeds aan de Waalse steenkoolbedrijven werd verbruikt sinds wereldoorlog II ' De V.V.B. stelt vast, en zal niet aflaten de hele Vlaamse opinie daarvan te doordringen, dat de Borinage onredelijke eisen stelt voor een verloren zaak, en om werkloosheid en mobiliteit in de toekomst te vermijden, waar de Limburgse mijnwerkers, en mét hen alle Vlaamse arbeiders, opkomen voor de belangen van gewesten waar regelmatig sinds jaren 80 r.h, der Belgische werkloosheid heerst; waar vele arbeidskrachten ook nog zijn voor de toekomst; waar nog méér wiegen staan dan doodskisten; waar gunstige voorwaarden aanwezig zijn voor industriële vestiging, op de eerste plaats de vette kolen van Limburg, het Albertkanaal en de nabijheid van Antwerpen en de zee.

V

DE STRIJD DER LIMBURGSE MIJNWERKERS IS DE STRIJD V AN ALLE VLAMINGEN, want industrializering van Limburg betekent ontwikkeling van al de Vlaamse gewesten. Daarom staat heel Vlaanderen achter Limburg, en zal zich niet door de Waalse Borinage laten afdreigen. De V.Y.B. rekent er dan ook op dat de Vlaamse Eerste-minister zich evenmin zal laten afdreigen en eerder het voortbestaan van deze regering op het spel zal zetten, dan toe te geven aan de Waalse chantage. Vlaanderen, met zijn meer dan honderdduizend werklozen verwacht DADEN. De Borinage mag onze Europese kansen niet vernietigen. Vlaanderen taalt niet langer met zijn geld, met zijn arbeid en met zijn steenkolen Waals faillissement.

behet

De Belgische ekonomie heeft in de Euromarkt maar kans als de Vlaamse toekomstgewesten vlug, en met buitengewone maatregelen, tot entwikkef . worden gebracht. De Limburgse mijnwerkers strijden voor Limburg, maar ook voor beide Vlaanders, voor Antwerpen en het noorden van Brabant. Deze VOLKSBE\'XlEGING zal onweerstaanbaar gelijke kansen afdwingen, ondanks het rumoer én de onredelijke eisen van de Borinage. Vlamingen ' Verenigt U ! tegen het spook van de werkloosheid ! tegen een onmenswaardige mobiliteit! Verenigt U ! Arbeiders, boeren, middenstanders, patroons en intellektuelen ! dan komt er WERK IN EIGEN STREEK. Burgemeesters van onze Vlaamse gemeenten en steden, komt op voor de belangen van uw streek. Steunt en prikkelt het privé initiatief! Trekt het vreemd kapitaal aan ! De ligging der Vlaamse gewesten is enig in Europa. De V.V.B. vraagt aan alle Vlamingen: STEUNT LIMBURG STRIJD! Morgen plukken al de gewesten daar de vruchten van.

IN ZIJN


EN

STEEDS

UITBOUW

IN HET VOORUITZICHT:

DAAROM

DURVEN

-

EN

AKTIE

Provinciàle V.V.B.-dagen. Strijddag te Antwerpen. Intense vernederlandsingsaktie.

WIJ U VRAGEN:

Het lidmaatschap voor 1959 te hernieuwen! - ofwel door storting op p.c.r. V.V.B. van lidmaatschap 1959 ; - ofwel door het afnemen van een nieuwe voorlopige lidkaart bij onze kaderleden. Er werd reeds een aanvang gemaakt met het versturen van de definitieve - lidkaarten. NA 15 MAART ZULLEN WIJ ZO VRIJ ZIJN HET LIDMAATSCHAP LANGS DE POST TE LATEN INNEN, VOOR EEN GLOBAAL BEDRAG VAN 50 F. 2. Nieuwe leden aan te werven: - door hen rechtstreeks te laten storten ; - door middel van wervingsboekjes, in bezit van kaderleden en door hen aan te vragen. HET LIDM,AATSCHAP 1959 BEDRAAGT: voor steunleden 50 F, leden 20 F, huisleden 10 F. • Een eerste steuntoeslag bij het (her-) aansluitingsgeld is steeds welkom, en wordt gepubliceerd volgens UW aanduidingen: nl. NAAMLOOS, INITIALEN en GEMEENTE, NAAM en GEMEENTE! Vergeet niet dit aan te duiden bij een eerste storting of wijzigingen dienaangaande bekend te maken! 3. Een maandelijkse vrijwillige bijdrage te bezorgen: - door stortingen op p.c.r. der V.V.B. ; - door het afnemen van bijdragebons tijdens bijeenkomsten of bij kaderleden .. 4. Aktief lid te worden in de plaatselijke kern of gewestelijke afdeling. s. Plaatselijke kernen en gewestelijke afdelingen te (helpen ) stichten! raag propagandafolders en materiaal aan, neem persoonlijk kontakt met nze kaderleden, raads- of hoofdbestuurs-Ieden ! l.

<y

DERDE STEUNLIJST DER V.V.B. (Steunbedragen van ten minste 50 fr) A) STEUNLIJST DER LEDEN VAN DE ALGEMENE RAAD. F. Termote, Oostende * 500 A. Smeets, St-Truiden *. S. Verrept, Zellik 200 E. Van Dieren, Brussel * J. Van Damme, Kessel-Lo * 200 P. Kempynck, Brugge * B) STEUNLIJST DER LEDEN EN SIMPATISANTEN. Mij v. Huisvesting, Beveren-W* 1000 P. Simons, Oostende H. V., Brasschaat 500 A. Symoens, Ste-Kruis J. Beatse, Merelbeke SOL. Vranken, Brussel.. F. Schreurs, L. t. v. 50 E. Amter, Korbeek-Lo M. L., Borgerhout 60 R. Tourwe, St-P.-Jette

200 100 100 50 60 100 100 240


P. Gunst, Gistel. A. V., St.-P.-Woluwe* A. Onghena, Genk E. H. Huet, Wolvertem R. Coppieters, St-Niklaas J. Pierets, Ertvelde R. Bernard, St-Amansberg H. Bruwiere, St-Niklaas A. Bombeke, Wijnegem C. Spiessens, Zelem G. Van den baele, Gent F. Van Damme, Brugge * L. Verspreet, Hemiksem H. Lisaerde, St-Niklaas E.H. Van Hoyweghen, Oudenaarde J. Van der Sloten, Aalst * R. Cappon, Wevelgem M. Van Coppenolle, Mortsel..: E.H. De Vos, Herzele F. Van Mechelen, Antwerpen J. Fierens, Broechem * A. L., Bosvoorde Naamloos, Maaseik J. D'Hont, Gent * J. Van Gucht, Mortsel. C. S., Gent * C. De Wael, Gent J. Tossens, Borgerhout * G. Vermeire, Borgerhout J. Leysen, Mol. J. Spaepen, Retie De Golfbreker, Oostende E.H. Coele, Oostende * C. Depuydt, Oostende L. Vandeweghe, Oostende * M. Vanhecke, Oostende P. Crauwcls, Oostende D. Claeys, Oostende E. Leridon, Oostende J. De Deurwaarder, Oostende J. Piers, Oostende

*

70 50 140 300 50 100 100 50 50 100 100 100 120 ยงO

80 300 50 50 50 100 200 100 240 60 50 200 50 250 50 50 150 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50

Naamloos, Evere 250 F. Romanus, Schaarbeek 50 P. B., Vloesberg * 150 F. Denys, Pittem 80 F. Van Biesem, Aalst 250 Mw Nevens, Asse 100 A. Dequae, Kortrijk 100 J. Gysel, Brasschaat 50 A. Vindevogel, Ronse * 100 J. Van Geluwe, Waregem * 50 H. De Blaere, Hooglede * 50 E. Van Dooren, Herentals 50 F. Fransen, Gent 50 H. De Nef, Bonheiden lOO Naamloos, Stekene * ,_"ri E.H. De Bliecker, Oudenaarde 80 F. Baccaert, Mechelen 60 W. De Meyer, Gent * 60 E.H. De Hovre, Oudenaarde 200 J. Van Remoortere, Antwerpen ';' 50 V. Van Bouchout, Heverlee 50 E.H. Decubber, Mere 200 Naamloos, Antwerpen "' 50 O. Dekeyser, Gistel. 50 R. De Brabandere, Roeselare "' 100 L. Wils, Berchem * 50 A. De Schepper, Evergem 50 P. Panis, Bassevelde 100 J. Weyns, Retie 100 E. Leysen, Houtvenne 50 H. Matheusen, Balen -Neet.. 50 F. Naets, Turnhout 100 F. Peeters, Turnhout 100 O. Van den Driessche, Turnhout 100 L. Peeters, Turnhout 50 H. Smets, Turnhout............... J A. Janssens, Turnhout )0 F. Proost, Turnhout 50 M. Smets, Turnhout 50 E.H. Hamerlinck, Dendermonde 50 H. D ieu, Heverlee 100

2de of 3de steunbedrag sedert 1 juni 1958. En wie stoffeert nu goed de vierde steunlijst? En de maandbijdragen voor maart-april 1959 ?

In een volgende steunlijst verschijnen ook de kleinere steunbedragen vanaf 20 fr. - We hopen dat het er vele mogen zijn, want ook geringe steunbedragen zijn welkom. Verantw.

uitgever:

V.V.B.

(dr P. Rubbens) , Beddenstr.

13/9, Antwerpen.

1959_02_Berichtenblad_voor_de_leden_van_de_Vlaamse_Volksbeweging  

1959_02 Berichtenblad voor de leden van de Vlaamse Volksbeweging Tweemaandelijks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you