Page 1

Catalogus 2012 uitleenmateriaal PROVINCIALE UITLEENDIENST VLAAMS-BRABANT


Catalogus uitleenmateriaal Provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant


voorwoord

Onze dorpen en steden kennen een intens en gevarieerd sociaal en cultureel leven. En al die evenementen vormen samen de broodnodige zuurstof voor een samenleving. Als provincie proberen we er dan ook alles aan te doen om deze initiatieven te ondersteunen. De provinciale uitleendienst is in dat verband ĂŠĂŠn van onze speerpunten. Social-profit-organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid,... ze kunnen allemaal beroep doen op het uitgebreide en kwalitatieve aanbod. De uitleendienst toonde zich de afgelopen jaren dan ook een betrouwbare partner bij ontelbare initiatieven in onze provincie. Zwaartepunt ligt bij het audio-visuele materiaal, dat wellicht ook het bekendst is. Maar daarnaast hebben we ook tenten in ons aanbod, tentoonstellings- en didactisch materiaal, hulpmiddelen om uw evenement toegankelijker te maken voor mensen met een handicap enzovoort. Kortom: een volledig arsenaal. Al het materiaal is bovendien actueel, van uitstekende kwaliteit en gratis uit te lenen. Dat we vandaag kunnen genieten van een rijk en divers aanbod aan evenementen en initiatieven allerhande is een ongelooflijke troef. We zijn blij als provincie hieraan ons steentje te kunnen bijdragen.

Walter Zelderloo gedeputeerde voor de uitleendienst

2

3


inhoud Voorwoord gedeputeerde 3 Inhoudsopgave 4 Provinciaal reglement betreffende de uitlening van didactisch, audiovisueel en kampmateriaal 8 Praktisch 12 Contactgegevens 13 Personeel 15 Legende 16

1 Geluid 18 Luidsprekers 20 Mengpanelen en DJ-sets 25 Afspeelapparatuur 28 Standaardmicro’s 30 PA-micro’s 34 Statieven 37 Multikabel 40 PA-installaties 42

2 Licht 48

Projectors en spots 50 Dimmers en lichttafels 54 Lichteffecten 58 Effectmachines 60 Volgspots 62 Statieven 64 Lichtkabels en verdeelblokken 66 Complete lichtsets 68

3 Video 70 Projectors 72 Projectieschermen 76 Videomengpanelen 80 Camera’s en videocamera’s 82 Monitors en LCD-schermen 84 Afspeelapparatuur 86 Videokabel 88 Omvormers 90 Statieven - ophangsystemen 93 Montageset - software 96

4 Podia 98 Podiumelementen 100 Trappen en leuningen 102

4

5 Organisatorisch materiaal

104 Communicatiemateriaal 106 Veiligheidsmateriaal 108 Presentatiemateriaal 110 Interviewmateriaal 112

6 spelmateriaal 114 Sport en spelmateriaal Technisch materiaal

116 119

7 Tentoonstellingsmateriaal 122 Tentoonstellingskasten 124 Tentoonstellingspanelen 126

8 Tenten 128 Jeugdtenten 129

9 Materiaal specifiek voor de doelgroep musea

132 Anoxiemateriaal 134 Computermateriaal 136 Educatief materiaal 138 Fillers en kratten 140 Klimaat en lichtmeting 142 Klimaatbeheersing 144 Objectfotografie 146 Opnameapparatuur 148 Presentatiemateriaal 150 Reinigingsmateriaal 152

10 DOElgroep milieu

154 155

Herbruikbare bekers

11 Materiaal specifiek voor de doelgroep welzijn Dit verdient een pluim

158 159

12 Materiaal specifiek voor de doelgroep bibliotheken

162 Spelconsoles 164 E-readers 167

13 Educatieve koffers

172 Jeugd 174 Archeologie / erfgoed 176 Milieu en natuur 178 Koffers federale overheid, dienst maatschappelijke veiligheid 184

5


NIEUW voorjaar 2012 14 Toegankelijkheidsmateriaal 188 Draagbare oprijplaat 190 Kabelbaan 190 Draagbare ringleiding 191 Set pictogrammen 191 Rubberen mat 192 Steekwagentje 193 Helling voor podium 193

15 Infostanden en promotiemateriaal

Promotiestand bibliotheken Promozuil jeugddienst Infostanden Europa Hoe Europa ons leven beïnvloedt Tentoonstelling ‘biodiversiteit, alles hangt samen’ Outerbanner ‘je hebt meer buren dan je denkt’

194 196 196 196 197 198 198

Digitale mengtafels Onze “kleine PA-installatie” wordt binnenkort volledig omgevormd tot een digitale set. We werken eraan om onze 2 PA-installaties gelijkwaardig te krijgen. Er zal dan 1 digitale en 1 analoge set te verkrijgen zijn. De digitale set bestaat uit een 24 kanaals digitale mengtafel met digitale stageblock.

Sporttijdregistratiesysteem Dit systeem kan gebruikt worden op loop- en fietswedstrijden. Elke deelnemer krijgt een transponder. Deze transponders worden uitgelezen wanneer de deelnemer over de zogenaamde uitleesmatten loopt of fietst. Aan de hand van deze gegevens kunnen tussentijden, rondetijden, gemiddelde tijden en scores berekend worden.

Quizsysteem De uitleendienst heeft een uniek quizsysteem laten maken. De werking is als volgt. De quizmaster heeft een controlepaneel. Na het stellen van de vraag kunnen de deelnemende groepen om ter snelst afdrukken op een grote rode afdrukknop. Het nummer van de ploeg die het snelste afdrukt, komt op het scorebord te staan. Deze ploeg mag nu het antwoord geven, is het antwoord fout dan kan de quizmaster de ploeg oproepen die tweede, derde... was bij het afdrukken.

Scoreborden Zowel de traditionele “voetbal” scoreborden als de multifunctionele scoreborden zitten binnenkort in het gamma. Alle scoreborden mogen buiten gebruikt worden en worden draadloos aangestuurd.

Tijdsklokken Op tal van evenementen is het nuttig dat de dagtijd getoond wordt aan het grote publiek, al is het maar om aan te geven wanneer een activiteit van start gaat. Deze tijdsklokken kunnen echter nog veel meer. Ze kunnen ook gebruikt worden als chronometer in uren-minuten-seconden of in minuten-hondersten-duizensten en dit zowel opgaand als afgaand.

Lichtkranten Vanaf het voorjaar 2012 zitten er ook grote lichtkranten in het aanbod. Deze toestellen kunnen gebruikt worden op evenementen om boodschappen aan het publiek te tonen. Ze kunnen vast geprogrammeerd worden of aangestuurd worden door software op een laptop, zodat u in real-time boodschappen de wereld kan insturen. Ook deze toestellen zijn weersbestendig en passen zichzelf aan het omgevingslicht aan, d.w.z. dat bij fel omgevingslicht ze harder gaan branden en bij donkere omstandigheden dimmen.

6

7


provinciaal reglement betreffende de uitlening van didactisch, audiovisueel en kampmateriaal Artikel 1. Het provinciebestuur wil bijdragen tot een optimale werking van organisaties, verenigingen, diensten en instellingen door materiële ondersteuning. Daartoe wordt er gratis materiaal ter beschikking gesteld via de provinciale uitleendienst. Art. 2. Doelgroepen uitleendienst Volgende doelgroepen kunnen gebruik maken van de uitleendienst: • Social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid. Deze organisaties zijn gevestigd in Vlaams-Brabant, en worden gesubsidieerd of zijn erkend door: de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant of door een Vlaams-Brabants gemeentebestuur. • Verenigingen die beschikken over een vrijwilligersverzekering via de provincie Vlaams-Brabant. Aanvragen die enkel activiteiten met commercieel of louter particulier gebruik betreffen, worden afgewezen. • Provinciale diensten en de diensten van de lokale besturen uit de provincie Vlaams-Brabant. Art. 3. Aanvraagprocedure De aanvrager richt een aanvraag op het daartoe bestemde formulier aan de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant (online, brief, fax of mail ). Telefonische aanvragen komen niet in aanmerking. De aanvraag moet op straffe van verval worden ingediend binnen de hierna bepaalde termijn: • 6 maanden tot ten minste 10 werkdagen voor de afhaaldatum, voor de jeugdsector en jeugdwerkinitiatieven; • 4 maanden tot ten minste 10 werkdagen voor de afhaaldatum, voor alle andere aanvragers. De aanvragen om kampmateriaal voor de maanden juli en augustus moeten, op straffe van verval, worden ingediend voor eind februari. De aanvrager wordt voor 31 maart op de hoogte gebracht of en welk materiaal kan worden uitgeleend. De aanvraag vermeldt: • de gegevens van de aanvrager, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in het artikel 2; • een opsomming van de voorwerpen die de aanvrager wil lenen; • de periode van uitlening; • de reden van uitlening.

8

Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een antwoord waarin vermeld wordt: • voor welke voorwerpen de uitlening toegestaan wordt; • gedurende welke periode de uitlening toegestaan wordt; • welke de waarde van het materiaal is; • indien u intekent op de provinciale verzekeringspremie dient dit bedrag betaald te worden voor het afhalen van het materiaal. Indien er geen bewijs van betaling wordt voorgelegd, kan het materiaal niet uitgeleend worden; • indien u niet intekent op de abonnementspolis van de uitleendienst brengt u uw eigen polis mee. De aanvragen voor materiaal worden afgehandeld in volgorde van indiening en rekening houdend met de aanvraagtermijnen voor de verschillende doelgroepen. Bij de toekenning van het materiaal probeert men altijd zo veel mogelijk leners te bedienen, het aantal toestellen per aanvraag kan bijgevolg worden beperkt. Art. 4. Duur van de uitlening De uitlening is gratis en wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 14 dagen. De uitlening kan uitzonderlijk met 1 week verlengd worden. Hiertoe moet de aanvrager bij voorbaat en schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen. Bepaalde materialen voor specifieke doelgroepen kunnen voor een langere periode uitgeleend worden, dit staat dan vermeld op de website (tentoonstellingsmateriaal, meettoestellen voor musea ...). Art. 5. Het afhalen en terugbrengen Het materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de uitleendienst. Materiaal moet altijd worden teruggebracht op de plaats van afhaling. De openingsuren van de uitleenposten zijn terug te vinden op de website. Met uitzondering van podia en tenten moet al het materiaal afgehaald worden in gesloten voertuigen of gesloten aanhangwagens. Gevoelig technisch materiaal mag niet in aanhangwagens vervoerd worden. De lener zorgt zelf voor het laden en lossen van het materiaal, afmetingen en gewichten van het materiaal vindt u terug op de website of op de bevestigingsbrief. Het toegestane materiaal dat niet afgehaald werd op de afgesproken datum kan door de uitleendienst verder worden uitgeleend. De afhaler dient bij afhaling in het bezit te zijn van volgende documenten: • zijn/haar identiteitskaart • het betalingsbewijs van de verzekering indien van toepassing (zie art 8) • indien u intekent op een andere dan de provinciale verzekering brengt u de polis mee

9


Art. 6. Richtlijnen bij het uitlenen van het materiaal Tijdens de uitlening moet de aanvra(a)ger(ster) de volgende richtlijnen naleven: • hij/zij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader; • bij het gebruik van de voorwerpen moet hij/zij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen; • in geen enkel geval mag hij/zij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van derden; • hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle weersomstandigheden met uitzondering van de tenten; • hij/zij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen. (De niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst; de deputatie beslist over de termijn van uitsluiting.) Art. 7. Verantwoordelijkheid aanvrager Tijdens de uitlening is de aanvrager volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de aanvrager de volgende procedure naleven: • op de eerstvolgende werkdag wordt de provinciale uitleendienst telefonisch, per fax of per mail op de hoogte gebracht van de aard van de problemen; • in geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en een dubbel van het proces-verbaal wordt zo vlug mogelijk aan de provinciale uitleendienst bezorgd. Art. 8. Verzekering De leners zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor elke uitlening met een waarde hoger dan 2500,00 euro. Deze verzekering kan via de provinciale uitleendienst afgesloten worden. Het maximum te verzekeren bedrag via de provinciale polis is beperkt tot 125.000,00 euro; boven dit bedrag dient de aanvrager altijd een eigen verzekering af te sluiten ‘alle risico’s’. Indien u intekent op een andere dan de provinciale polis moet dit een “allerisico” verzekering zijn die minimum dekking geeft voor diefstal en brand én de totale waarde van het ontleende materiaal volledig verzekerd. Voor elke nietverzekerde uitlening is de aanvrager persoonlijk verantwoordelijk. Art. 9. Schade, verlies en diefstal Het provinciebestuur zal de kosten die voortvloeien uit de schade, de diefstal,

10

het verlies of de vernietiging van de uitgeleende voorwerpen, van de aanvrager terugvorderen: • bij schade: de herstellingskosten; • bij verlies, diefstal of vernietiging: de prijs die als tegenwaarde op de lijst van de uitleendienst is bepaald. Deze bedragen worden teruggevorderd opdat het patrimonium van de provinciale uitleendienst op korte termijn opnieuw zou kunnen worden aangevuld. Het provinciebestuur zal deze bedragen verhalen op de aanvrager, zelfs indien deze niet zelf verantwoordelijk is voor de schade, het verlies, de diefstal of de vernietiging. Bij schade of verlies die tijdens de controle, na uitlening, niet merkbaar was, of slechts bij een volgend gebruik tot uiting komt, kan de provincie, mits er voldoende bewijzen zijn, een schadevergoeding van de lener eisen. Art. 10. De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels (gehoorschade ...) of andere schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het uitgeleende materiaal. Art. 11. In uitzonderlijke omstandigheden kan de deputatie een verstrekte toestemming herroepen en het uitgeleende materiaal terugvorderen. De deputatie motiveert deze beslissing. Art. 12. Door het uitlenen van het materiaal verklaart de lener zich akkoord met dit reglement en waarborgt hij de stipte naleving ervan. De niet-naleving van dit reglement geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. De deputatie beslist over de termijn van uitsluiting. Art. 13. Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik van de afhaling niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de provinciale uitleendienst. Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal niet op het voorziene tijdstip werd afgehaald. Art. 14. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010.

11


praktisch

contactgegevens

Stap 1 | Vraag uw inloggegevens aan via de website.

Waar kunt u terecht?

Stap 2 | U bezorgt ons een aanvraag via onze onlineprocedure.

Er is een uitleenbalie in Leuven en een uitleenbalie in Asse. U kunt materiaal aanvragen via de website www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst. Indien u nog geen paswoord hebt, vraag dit aan via de website.

Stap 3 | U krijgt per mail een afhaalformulier. Stap 4 | U verzekert het materiaal (enkel verplicht bij een totaalwaarde van meer dan 2500 euro)  ofwel door het verschuldigd bedrag te storten op rekeningnummer 091-0035530-57 van Ethias Hasselt (als mededeling het polisnummer en het formulier vermelden).  ofwel sluit u zelf een verzekering af (alle risico’s).

Stap 5 | U kiest een geschikt gesloten voertuig; de afmetingen van het materiaal staan op het formulier vermeld.

Stap 6 | U komt langs de respectieve uitleenbalie en u brengt mee:  het afhaalformulier  het rekeninguittreksel, stortingsbewijs of overschrijvingsbevestiging (pc-banking)  uw identiteitskaart Indien u kiest voor een eigen verzekering, brengt u het contract en de polis mee.

Wanneer kunt u er terecht? 9.00 uur tot 11.00 uur: • maandag • woensdag • donderdag • vrijdag 14.00 uur tot 19.00 uur: • maandag (behalve in juni en schoolvakanties) MECHELEN • woensdag (behalve in juni en schoolvakanties) AARSCHOT D

ie

Contact BRUSSEL

st

se

DIEST

ve

st

Uitleendienst Provincie Vlaams-Brabant LEUVEN Contactpersoon: Jozef Van Cortenberg Provincieplein 1 3010 Leuven MECHELEN tel. 016-26 76 91 - fax 016-26 76 90 uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be TERVUREN

STATION

PROVINCIEHUIS AARSCHOT D

ie

DIEST

ve

st

STATION

E40-E314

PROVINCIEHUIS

NAMENTERVUREN

materiaal als een voorbeeldige huisvader (of moeder).

TIENEN

E40-E314 NAMEN

Stap 8 | U brengt het materiaal in de oorspronkelijke staat terug STATION

IN

-2

KBC

STADSKANTOOR

LEUVEN

verzekeringen STATION

bezoekersparking

PROVINCIEHUIS

KBC leveringen en uitleendienst -1 LEUVEN

STADSKANTOOR

IN

Stap 9 | U keert tevreden terug.

verzekeringen

UIT

UIT AT

T AA

Opgelet Respecteer de openingsuren en uw gekozen afhaalmoment. Hou rekening met het volume van het materiaal en kies een geschikt vervoermiddel. Kom indien nodig met twee personen om te laden en te lossen.

12

se

LEUVEN

Stap 7 | U gebruikt het materiaal op uw activiteit en u beheert het

naar de respectieve uitleendienst op de datum en het moment vermeld op het afhaalformulier. De medewerkers van de uitleendienst controleren het materiaal.

st

TIENEN

BRUSSEL

US

SI

ST

US

JU

13

LIP

US

ST

JU

LIP

RA

ST

US

SI

R ST

-2

bezoekersparking

-1

leveringen en uitleendienst

PROVINCIEHUIS


personeel Uitleenbalie Asse Contactpersoon: Luc Beeckmans Poverstraat 75 1731 Asse tel. 02-456 89 20 - fax 02-456 89 21 uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be

Relegemsestr aat

RELEGEM

DE

PIVO

ND

ER

MO

ND

E

-A

AL

ST

B

ASS

E

g

Vlie

station Zellik

an

la zen

we

EL

M

EM

W

BR

US

SE

L

N

VE

N PE

verkeerswisselaar Groot Bijgaarden

GE

-C

I

O

ER

L AR

H

N

ER

afrit 10 Asse-Zellik

ER

W

T AN

-

U LE

NT

-B

GE

Juan Gasia, John Kestens, Raf Dries, Jozef Van Cortenberg, Peter Hermans, Luc Beeckmans en Tim Jonckers

Coรถrdinator Technicon - Uitleendienst Tim Jonckers Provincieplein 1 3010 Leuven 016-26 76 98 tim.jonckers@vlaamsbrabant.be

14

15


legende Moeilijkheidsgraad van het materiaal Catalogus Met deze catalogus willen we u een zo compleet mogelijk overzicht geven over het aanbod van de uitleendienst van de provincie VlaamsBrabant. Uiteraard kunt u voor de laatste informatie altijd terecht op de website www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst Om onze catalogus zo compleet mogelijk te maken zijn ook de materialen voor specifieke doelgroepen (musea, bibliotheken, ...) opgenomen, niet alle materialen zijn dus zomaar beschikbaar voor iedereen.

Attesten Sommige materialen zijn zo complex dat we ons genoodzaakt zien om deze enkel uit te lenen indien u over het geschikte attest beschikt. Het gaat bijvoorbeeld over een PA-attest voor het gebruik van de grotere PA-installaties.

De uitleendienst beschikt over zeer performant materiaal. Sommige materialen zijn echter vrij technisch, enige kennis van het materiaal is dan toch een voorwaarde om het materiaal succesvol te gebruiken. De meeste materialen zijn voorzien van een handleiding, al dan niet verkort. Op de website vindt u altijd de handleidingen en meer informatie over het toestel terug. Om u een idee te geven over de moeilijkheidsgraad van de materialen hebben we elk item voorzien van een sterretje dat u een indicatie geeft over de moeilijkheid. * ** *** **** *****

zeer gemakkelijk gemakkelijk enige kennis vereist moeilijk, wat kennis van zaken is een must complex

De meeste professionele technici beschikken over een dergelijk attest. Indien u zelf interesse hebt om zo’n attest te behalen wil de provincie u hierbij helpen door 50% van het inschrijvingsgeld voor de cursus terug te betalen (max. 250 euro). Meer info vindt u op pagina 43 en op volgende website: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/voor-kinderenen-jongeren/ondersteuning/vorming/oorverdovend-oogverblindend

Afmetingen en gewichten We hebben getracht alle afmetingen en gewichten op te nemen in deze catalogus. Aan de hand van deze informatie kunt u een geschikt vervoermiddel kiezen. Indien u een item kiest dat uit meerdere kisten of toestellen bestaat dan zijn de afmetingen indicatief en voor het volledige pakket, we hebben dan als het ware alle materialen bij elkaar gezet en de afmetingen ervan genomen zodat u de kans hebt om het volume in te schatten.

16

17


Geluid

Geluid 1 Luidsprekers 20 Mengpanelen en DJ-sets 25 Afspeelapparatuur 28 Standaardmicro’s 30 PA-micro’s 34 Statieven 37 Multikabel 40 PA-installaties 42

18

19


20 21

kleine PA’s fuiven kleine PA's grotere PA's

Aktieve luidspreker Mackie SA1532* 2 x Renkus-Heinz Aktieve Baskast CF18S 2 x Renkus-Heinz Aktieve Topkast CF121 2 x Martin Audio Pasieve Topkast H3 2 x Martin Audio Pasieve Baskast S218

500 personen

250 personen

200 personen 300 personen

200 personen

160 personen

125 personen

90 personen

15 personen

extra info

*aan te vullen met aktieve baskast

toespraken achtergrondmuziek schoolfeesten kleine fuiven

Aktieve luidspreker Mackie SA1521*

toespraken quizzen achtergrondmuziek

Aktieve luidspreker JBL EON 10 of JBL EON 510

monitor bij een discoset / fuifset toespraken achtergrondmuziek

achtergrondmuziek toespraken locaties waar geen stroom is locaties zoals zwembaden waar stroomgebruik zeer gevaarlijk is

Draagbaar geluidssysteem combibox

Aktieve luidspreker Behringer B300* Aktieve luidspreker Mackie SRM 450*

geluidsversterking bij multimediaprojectoren geluidsversterking bij lcd-schermen als geluidsversterking bij laptop of dvd-speler kleine presentaties en tentoonstellingen

Actieve Luidspreker Roland Cube 30

Ruimte

(bij benadering in een gesloten ruimte)

aktieve luidspreker Roland Cube 30 draagbaar geluidssysteem Combibox aktieve luidspreker JBL EON 510 aktieve luidspreker Behringer B300 hoornluidsprekers kleine luidsprekerset SRM 450 kleine luidsprekerset SA1521 grote luidsprekerset SA1532 aktieve baskast

Gebruik

luidsprekers

Type luidspreker

Geluid

1


1

geluid

Aktieve luidspreker Roland Cube 30

Hoornluidsprekers

Gebruik / specificaties

· geluidsversterking bij multimediaprojectoren · geluidsversterking bij lcd-schermen · als geluidsversterking bij laptop of dvd-speler · kleine presentaties en tentoonstellingen afmetingen: 23cm x 20cm x 26cm gewicht (kg): 5

Gebruik / specificaties

· openluchtactiviteiten · voetbal- of andere toernooien · paardenwedstrijden · wielerwedstrijden afmetingen: 180cm x 60cm x 60cm gewicht (kg): 90

Kennis

**

Kennis

**

Draagbaar geluidssysteem Combibox

Kleine luidsprekerset SRM 450

Gebruik / specificaties

· toespraken tot 200 personen · achtergrondmuziek · te gebruiken waar er geen stroom is afmetingen: 30cm x 25cm x 45cm gewicht (kg): 23

Gebruik / specificaties

· toespraken · achtergrondmuziek · schoolfeesten afmetingen: 66cm x 40cm x 38cm gewicht (kg): 20

Kennis

**

Kennis

**

Aktieve luidspreker JBL EON 510

Kleine luidsprekerset SA1521

Gebruik

· toespraken · quizzen · achtergrondmuziek in grotere ruimtes afmetingen: 33cm x 39cm x 56cm gewicht (kg): 19

Gebruik / specificaties

· toespraken · achtergrondmuziek · schoolfeesten · kleine fuiven afmetingen: 49cm x 82cm x 92cm gewicht (kg): 92

Kennis

**

Kennis

**

Aktieve luidspreker Behringer B300 Gebruik

Kennis

· monitor bij een discoset / fuifset · toespraken voor groter publiek · achtergrondmuziek in grotere ruimtes afmetingen: 95cm x 52cm x 68cm gewicht (kg): 40

Grote luidsprekerset SA1532 Gebruik / specificaties

· kleine PA’s · fuiven afmetingen: 127cm x 92 cm x 49cm gewicht (kg): 120

Kennis

**

**

22

23


Geluid

geluid

mengpanelen en DJ-sets

Aktieve baskast Gebruik / specificaties

Kennis

te gebruiken wanneer grotere vermogens en hoger output noodzakelijk is (grote fuiven, PA) afmetingen: 60cm x 60cm x 73cm gewicht (kg): 60 **

24

DJ-set JB-system DJ-set Pioneer CDJ350 DJ-set Pioneer CDJ1000 DJ-set Pioneer CDJ2000 mengpaneel Yamaha MG102C mengpaneel Yamaha MG 16-CX16 mengpaneel Mackie CFX20

25

1


1

geluid

DJ-set JB-system

Mengpaneel Yamaha MG102C

Gebruik / specificaties

· te gebruiken als discobar afmetingen: 90cm x 50cm x 20cm gewicht (kg): 20

Gebruik / specificaties

· mengpaneel voor spreekgestoelte afmetingen: 42cm x 15cm x 32cm gewicht (kg): 8

Kennis

**

Kennis

**

Mengpaneel Yamaha MG 16-CX16

DJ-set Pioneer CDJ 350 Gebruik / specificaties

· te gebruiken als discobar · indien deze set niet beschikbaar is, kunnen we als alternatief een JB System DJ-set aanbieden. afmetingen: 90cm x 50cm x 20cm gewicht (kg): 20

Gebruik / specificaties

· wanneer het nodig is om meerdere microfoons te kunnen aansluiten, kan gebruikt worden als kleine PA-installatie, een pa-attest is echter niet verplicht afmetingen: 58cm x 53cm x 25cm gewicht (kg): 13

Kennis

**

Kennis

***

Mengpaneel Mackie CFX20

DJ-set Pioneer CDJ 1000 Gebruik / specificaties

· te gebruiken als discobar afmetingen: 50cm x 44cm x 60cm gewicht (kg): 37

Kennis

***

Gebruik / specificaties

· PA-mengpaneel met 20 kanalen en ingebouwde effecten · hiervoor is GEEN Pa-attest noodzakelijk, enige kennis is wel aangewezen afmetingen: 73x47x17 gewicht (kg): 20

Kennis

****

DJ-set Pioneer CDJ 2000 Gebruik / specificaties

· te gebruiken als discobar afmetingen: 47cm x 60cm x 39cm gewicht (kg): 36

Kennis

****

26

27


1

Geluid afspeelapparatuur cassettedeck enkele cd-speler JB-system CD 300 dubbele cd-speler - type JB System cd550 PU-technics SL1210 MK5 md-cd speler

Cassettedeck Gebruik / specificaties

· afspelen / kopiëren van cassettes, opnemen van geluidsfragmenten afmetingen: 52cm x 25cm x 55cm gewicht (kg): 26

Kennis

*

Enkele cd-speler JB-system CD 300 Gebruik / specificaties

· afspelen van cd’s, ook MP3 formaat afmetingen: 52cm x 16cm x 60cm gewicht (kg): 14

Kennis

*

Dubbele cd-speler - type JB System cd550 Gebruik / specificaties

· afspelen van cd’s, ook MP3 formaat afmetingen: 52 cm x 16cm x 60cm gewicht (kg): 14

Kennis

*

PU-technics SL1210 MK5 Gebruik / specificaties

· afspelen van platen opmerking: PU worden steeds zonder element en naald geleverd afmetingen: 53cm x 42cm x 23cm gewicht (kg): 19

Kennis

**

Md-cd speler

28

Gebruik / specificaties

· afspelen van cd’s en md’s afmetingen: 52cm x 25cm x 55cm gewicht (kg): 26

Kennis

**

29


Geluid standaardmicro’s standaardmicrofoon PG48 met aan/uit knop standaardmicrofoon PG57 met aan/uit knop zangmicrofoon SM58 instrumentenmicrofoon SM57 draadloze handmicrofoon draadloze hoofdmicrofoon zwanehalsmicro’s set van 2 voor spreekgestoelte KORT MODEL zwanehalsmicro’s set van 2 voor spreekgestoelte LANG MODEL

1

extra info Indien micro’s gaan ploppen en fluiten is dit absoluut niet aangenaam. Toch kan men enkele voorzorgen nemen om dit fenomeen zoveel mogelijk te vermijden: • zorg ervoor dat de micro nooit “voor” de luidsprekers komt, dan kan deze nl. gaan fluiten • een microfoon kan ook gaan” fluiten” of “zingen” wanneer deze te sterk versterkt wordt, bv. kinderen die te stil in de micro praten • het ploppen kan men tegengaan door de micro niet te dicht bij de mond te houden en de lage tonen op het mengpaneel deels weg te filteren

Standaardmicrofoon PG48 met aan/uit knop Gebruik / specificaties

· microfoon voor alle spraaktoepassingen, deze microfoon, wordt als standaard binnen de uitleendienst gebruikt afmetingen: 17cm x 6cm x 6cm

Kennis

*

Standaardmicrofoon PG57 met aan/uit knop Gebruik / specificaties

· microfoon voor alle instrumenttoepassingen, deze microfoon wordt als standaard binnen de uitleendienst gebruikt afmetingen: 17cm x 6cm x 6cm

Kennis

*

Zangmicrofoon SM58 Gebruik / specificaties

· de standaard in zangmicrofoons afmetingen: 17cm x 6cm x 6cm

Kennis

*

Instrumentenmicrofoon SM57

30

Gebruik / specificaties

· de standaard in instrumentenmicrofoons afmetingen: 17cm x 6cm x 6cm

Kennis

*

31


1

geluid

Draadloze handmicrofoon Gebruik / specificaties

· kan gebruikt worden voor toespraken of optredens in situaties waar het hinderlijk is om microfoons met een draad te gebruiken · batterijen zelf voorzien (2 x AA 1.5V) afmetingen: 52cm x 16cm x 45cm gewicht (kg): 12

Kennis

***

Draadloze hoofdmicrofoon Gebruik / specificaties

· kan gebruikt worden voor toespraken of optredens in situaties waar het hinderlijk is om microfoons met een draad te gebruiken · batterijen zelf voorzien (2 x AA 1.5V) afmetingen: 52cm x 16cm x 45cm gewicht (kg): 12

Kennis

***

Zwanehalsmicro’s set van 2 voor spreekgestoelte KORT MODEL Gebruik / specificaties

· enkel te gebruiken bij het spreekgestoelte afmetingen: 25cm x 11cm x 40cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Zwanehalsmicro’s set van 2 voor spreekgestoelte lang MODEL Gebruik / specificaties

· enkel te gebruiken bij het spreekgestoelte afmetingen: 43cm x 29 cm x 12cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

32

vzw De Jeppe | Eppegem Een toegankelijke én betaalbare manier om materiaal uit te lenen dat aan de eisen van de artiesten voldoet.

33


Geluid PA micro’s

1

extra info

X X

X X X X

X

X X

X

X

X X X X X

X X

X X

35

X

Sennheiser EW 152 G3 (hoofd) Sennheiser MD 40

Beyer TGX 50 Beyer MCE 83 Sennheiser EW 165 G3 (hand)

AKG C418

AKG GN 30

AKG C3000 AKG C1000 AKG D112

AKG 3700

AKG C419

X

X

X

X X

X X

X Shure beta 58

X

X Shure SM 52 beta Shure PG 48 Shure PG 57

X

X X

X AKG C451

X X AKG C411

X

X Shure SM 87a

X

X

X

X

Type

X X X X X

X X

X

X

AKG D130

AKG 3500

X X

X X

zang

Shure SM58

X

presentatie koren

34

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X

bas gitaar akoestische gitaar

Shure SM 57

Spraak

X

zither banjo elektrische gitaar

X

Drums

hi-hat floor tom high - mid - low tom snare kick viool contrabas

speech

X

X

X

X X

X

X X X X X X X

X X

X

X

X

kayon drum udu drum conga's

X X X X X X

X

X

X

X

X X X

X

X

X X X X X X

live studio harmonica tuba trombone hoorn trompet sax roto toms

cymbalen

Snaarinstrumenten

shure SM58 shure SM57 shure SM 87A shure PG 48 shure PG57 shure beta 58 AKG D130 AKG 3500 AKG 3700 AKG C411 AKG C451 AKG C3000 AKG C1000 AKG D112 AKG GN30 AKG C418 Beyer TGX 50 Beyer MCE 83 Sennheiser EW 165 G 3 (hand) Sennheiser EW 152 G3 (hoofd) Sennheiser MD 40

Percussie Blaasinstrumenten Ruimte

Elke technieker heeft zijn voorkeuren voor het gebruik van bepaalde microfoons. We hebben getracht een overzicht te maken aan de hand van de informatie van de leveranciers en producenten van onze microfoons. Dit overzicht is bedoeld als basis om een juiste keuze in microfoons te kunnen maken.


Geluid

geluid

statieven standaard microstatief klein instrumentenstatief verzwaard tafelstatief set van 10 microstatieven luidsprekerstatief luidsprekerstatief wind-up

PJV | Londerzeel Het materiaal is steeds in orde en handig verpakt, wat het transport gemakkelijker maakt. Het aanbod wordt ook up-to-date gehouden.

36

37

1


1

geluid

Luidsprekerstatief

Standaard microstatief Gebruik / specificaties

· wordt gebruikt voor zang- of instrumentenmicro’s afmetingen: 100cm x 10cm x 10cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Klein instrumentenstatief

Gebruik / specificaties

· om luidsprekers op te plaatsen voor een betere spreiding van het geluid maximale belasting 30 kg afmetingen: 100cm x 15cm x 15cm gewicht (kg): 6

Kennis

*

Luidsprekerstatief wind-up

Gebruik / specificaties

· wordt gebruikt voor instrumentenmicro’s afmetingen: 100cm x 10cm x 10cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Gebruik / specificaties

· om luidsprekers op te plaatsen voor een betere spreiding van het geluid maximale belasting 50 kg afmetingen: 100cm x 15cm x 15cm gewicht (kg): 8

Kennis

*

Verzwaard tafelstatief Gebruik / specificaties

· wordt gebruikt als tafelstatief of klein instrumentenstatief afmetingen: 44cm x 20cm x 8cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Set van 10 microstatieven Gebruik / specificaties

· verpakt in flightcase afmetingen: 53cm x 23cm x 105cm gewicht (kg): 30

Kennis

*

38

39


1

Geluid multikabel

Multikabel XLR-XLR (snake) 15 m // 8 in - 8 uit

multikabel XLR-XLR (snake) 15 m // 8 in - 8 uit multikabel XLR-XLR (snake) 30 m // 12 in - 4 uit multikabel 30 m // 16 in - 4 uit

Gebruik / specificaties

路 om op een eenvoudige manier verschillende signalen te verlengen tussen bv. podium en multikabel afmetingen: 40cm x 40cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Multikabel XLR-XLR (snake) 30 m // 12 in - 4 uit Gebruik / specificaties

路 om op een eenvoudige manier verschillende signalen te verlengen tussen bv. podium en mengpaneel afmetingen: 20cm x 40cm x 40cm gewicht (kg):15

Kennis

**

Multikabel 30 m // 16 in - 4 uit

40

Gebruik / specificaties

路 om op een eenvoudige manier verschillende signalen te verlengen tussen bv. podium en mengpaneel afmetingen: 20cm x 40cm x 40cm gewicht (kg):15

Kennis

**

41


Geluid PA-installaties

Opleiding geluidstechnieker  Wat? Het is vanzelfsprekend zinloos om PA materiaal te ontlenen als je er geen lap van kent! Daarom stimuleert de provinciale jeugddienst Vlaams-Brabantse jongeren om een cursus rond geluidsversterking te volgen.

kleine PA-set met Mackie mengpaneel (geen attest vereist) kleine PA-set met Behringer mengpaneel (attest vereist) grote PA-set met Midas mengpaneel (attest vereist)

 Voor wie? Jongeren uit Vlaams-Brabant die jonger dan 30 jaar zijn. Opgelet: om een beroep te doen op de installaties van de uitleendienst, moet je aanvraag gebeuren via een organisatie, die tot de doelgroep van de uitleendienst behoort. Je vindt deze info in het reglement.  Hoeveel? Je betaalt de helft van het inschrijvingsgeld (maximaal 250 euro) aan de organisatie; de andere helft factureert de organisatie rechtstreeks aan de provinciale jeugddienst.  Meer info: jeugddienst@vlaamsbrabant.be Extra info: minimaal 2 personen voorzien bij afhalen en terugbrengen. Alle materialen ordelijk opbergen en de kabels netjes oprollen.

Kleine PA-set met Mackie mengpaneel Vereiste kennis

****

Gebruik

kan gebruikt worden voor publiek tot 200 personen

Technische gegevens

PA-installatie met 20 kanalen afmetingen (lxbxh): 190cm x 60cm x 130cm gewicht (kg):290

F.O.H. Mengtafel

1 x Mackie CFX 20 kanalen

Geluidssysteem

apart te reserveren! u heeft de keuze uit: • 2 x Mackie SA1521z 500W/st OF • 2 x Mackie SA1532z 1100W/st eventueel aangevuld met: • 2 x Mackie SWA1801z 800W/st

PODIUM Monitors

42

4 x JBL EON 10 300W/st * * apart te reserveren

43

1


1

geluid

Micro’s

benodigde types en aantallen doorgeven, keuze uit Shure SM57 - SM58

PODIUM

Draadloze micro’s

benodigde types en aantallen doorgeven, keuze uit Sennheiser hoofdmicrofoon EW152 G3 Sennheiser handmicrofoon EW165 G3

Monitors

4 x Crest LQP12 Aktief + stroomkabels eurostekker

Micro’s

Microstatieven

basisset : 10 x K&M statief standaard extra reserveren · K&M statief overhead · K&M statief basdrum *statieven zijn voorzien van een standaard rubberen microfoonklem *speciale micro’s worden geleverd met hun eigen microklem

6 x SM58 6 x SM57 2 x SM58beta 2 x SM87a 1 x SM52beta

Microstatieven

10 x K&M statief standaard 5 x K&M statief klein 3 x K&M statief overhead 2 x K&M statief basdrum

Bekabeling multikabel

1 x Multikabel op harting 16 ingangen / 8 uitgangen, rechtstreeks XLR op haspel

Bekabeling XLR

20 x Microkabel XLR m/v 3m 20 x Microkabel XLR m/v 5m 20 x Microkabel XLR m/v 10m

Bekabeling stroom

10 x Stroomkabel met triplette 10m 5 x Stroomverdeelblokje

DI

6 x BSS AR-133 DI-box

Koppelstukken

8 x koppelstuk, jack mono => XLR vrouwelijk 8 x koppelstuk, jack mono => XLR mannelijk 8 x koppelstuk, cinch mannelijk => XLR mannelijk 8 x koppelstuk, cinch mannelijk => XLR vrouwelijk 8x koppelstuk, XLR mannelijk => XLR mannelijk 8 x koppelstuk, XLR vrouwelijk => XLR vrouwelijk 4 x jack stereo vrouwelijk => XLR vrouwelijk 4 x jack stereo vrouwelijk => XLR mannelijk 2 x koppelstuk speacon 4P 2 x koppelstuk speacon 8P 2 x phase-omvormer XLR mannelijk-vrouwelijk

Verbindingskabels

1 x 2 x RCA/cinch mannelijk => 2 x RCA /cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x XLR mannelijk => 2 x RCA /cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x XLR vrouwelijk => 2 x RCA /cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x RCA/cinch mannelijk => jack 3.5mm mannelijk stereo 1.5m

Bekabeling

1 x Multikabel op XLR 24 ingangen / 4 uitgangen 30m Stageblock apart te reservern 20 x Microkabel XLR m/v 10m 6 x Stroomkabel met triplette 10m 2 x Eurostekker

Kleine PA-set met Behringer mengpaneel Vereiste kennis

**** ATTEST

Gebruik

kan gebruikt worden voor publiek tot 250 personen

Technische gegevens

PA-installatie met 24 kanalen. afmetingen (lxbxh): 250cm x 120cm x 120cm gewicht (kg):456

F.O.H. Mengtafel

1 x Behringer Eurodesk 2442 voeding mengtafel + 1 x Tascam RW700 CD/ CD-writer

Geluidssysteem

2 x Renkus-Heinz Aktieve Topkast CF121 500W/st 2 x Renkus-Heinz Aktieve Baskast CF18S 900W/st 2 x K&M tussenstatief

FX-rack

1 x Stroomverdeling + racklights 1 x Behringer DSP 1100 feedback destroyer 1 x Behringer MDX 4400 Multicom PRO compressor / limiter 1 x Behringer XR 2000 Intelligate expander / gate 1 x Behringer DSP 1000 virtualizer 1 x BSS grafische EQ 1 x Break-out box voor vooraansluiting effecten Hoofdtelefoon / verlichting mengtafel / zwanehals

44

EXTRA’s Micro’s

Shure Beyer Dynamic AKG AKG AKG Drumset

Draadloze micro’s

Sennheiser hoofdmicrofoon EW152 G3 Sennheiser handmicrofoon EW165 G3

45

SM57 - SM58 TGX05 - TGX50 - ME83 D130 - D3500 - D3700 C411 - C418 - C419 - C451 - C3000 1x D112 + 4x C418 + 2x C1000


1

geluid

Grote PA-set met Midas mengpaneel Vereiste kennis

***** ATTEST

Gebruik

kan gebruikt worden voor publiek tot 400 personen

Technische gegevens

PA-installatie met 32 kanalen afmetingen (lxbxh): 250cm x 180cm x 150cm gewicht (kg):700

F.O.H.

Bekabeling multikabel

1 x Speacon 8p 5m 1 x Speacon 8p 10m 1 x Speacon 8p 15m 1 x Speacon 8p 20m 4 x Speacon 4p 3m 4 x Speacon 4 p 10 m 2 x Speacon 4p 15m

Bekabeling XLR

20 x Microkabel XLR m/v 3m 20 x Microkabel XLR m/v 5m 20 x Microkabel XLR m/v 10m

Mengtafel

1 x Midas Venice 320 32/8 + voeding

Geluidssysteem

2 x Martin Audio Pasieve Topkast H3 1200W/st 2 x Martin Audio Pasieve Baskast S218 1400W/st

Bekabeling stroom

Eindversterking

Crest-audio CA6 + CA9 + CA12, aangestuurd door minidrive BSS FDS-366

10 x Stroomkabel met triplette 10m 5 x Stroomverdeelblokje

D.I. koppelstukken

FX-rack

1 x Stroomverdeling + racklights 1 x TC elektronic M-One 1 x TC elektronic D-Two 1 x Klark-Technic Scare One dynamic 8 kanalen compressor/gate 1 x Tascam RW700 CD/ CD-writer 1 x Extra Elektronics 2 x 30 bands grafische EQ 2 x BSS FCS 966 2 x 30band grafische EQ Hoofdtelefoon / verlichting mengtafel / zwanehals / Dbmeter / TB-micro / XLR

6 x BSS AR-133 DI-box 8 x koppelstuk, jack mono => XLR vrouwelijk 8 x koppelstuk, jack mono => XLR mannelijk 8 x koppelstuk, cinch mannelijk => XLR mannelijk 8 x koppelstuk, cinch mannelijk=> XLR vrouwelijk 8 x koppelstuk, XLR mannelijk=> XLR mannelijk 8 x koppelstuk, XLR vrouwelijk => XLR vrouwelijk 4 x jack stereo vrouwelijk => XLR vrouwelijk 4 x jack stereo vrouwelijk => XLR mannelijk 2 x koppelstuk speacon 4P 2 x koppelstuk speacon 8P 2 x phase-omvormer XLR mannelijk-vrouwelijk

Verbindingskabels

1 x 2 x RCA/cinch mannelijk => 2 x RCA/cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x XLR mannelijk => 2 x RCA/cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x XLR vrouwelijk => 2 x RCA/cinch mannelijk 1.5m 1 x 2 x RCA/cinch mannelijk => jack 3.5 mm mannelijk stereo 1.5m

PODIUM Monitors

4 x Martin audio LE1200 400W/st 2 x BSS FCS 966 2 x 30band grafische EQ (in FX-rack)

Versterking

2 x Crest-audio CC2800

D.I.

6 x BSS AR-133 DI-Box

Micro’s

6 x SM58 6 x SM57 2 x SM58 beta 2 x SM87a 1 x SM52 beta

Microstatieven

10 x K&M statief standaard 5 x K&M statief klein 3 x K&M statief overhead 2 x K&M statief basdrum

46

EXTRA’s Micro’s

Shure Beyer Dynamic AKG AKG AKG Drumset

Draadloze micro’s

Sennheiser handmicrofoon EW100 G3 Sennheiser hoofdmicrofoon EW100 G3

47

SM57 - SM58 TGX05 - TGX50 - MCE83 D130 - D3500 - D3700 C411 - C418 - C419 -C451 - C3000 1x D112 + 4x C418 + 2x C1000


licht

licht Projectors en spots 50 Dimmers en lichttafels 54 Lichteffecten 58 Effectmachines 60 Volgspots 62 Statieven 64 Lichtkabels en verdeelblokken 66 Complete lichtsets 68

48

49

2


licht

Extra info

projectors en spots Fresnel ADB F51 500 W PC ADB C101 1000 W PC RVE Serenity 1000W PC Selecon 1000W Par 64 Floorspot CP62 1000W Multipar 575W Blinder 2600W HQI 400 W Flood 1000 W WARP 12° - 30° - 800W

Om het stukgaan van de lampen te voorkomen, berg je deze pas op wanneer ze voldoende afgekoeld zijn. Indien we merken dat er abnormaal veel lampen stuk zijn, rekenen we deze aan.

Fresnel ADB F51 500 W Gebruik / specificaties

· toneel, schoolvoorstellingen, algemeen · 2 fresnellen 500W in flightcase afmetingen: 42 cm x 29cm x 36 cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

PC ADB C101 1000 W Gebruik / specificaties

· toneel, schoolvoorstellingen, algemeen · 2 PC’s 1000W in flightcase afmetingen: 62cm x 40cm x 53cm gewicht (kg): 40

Kennis

**

PC RVE Serenity 1000W Gebruik / specificaties

· toneel, schoolvoorstellingen, algemeen · 2 PC’s 1000W in flightcase afmetingen: 62cm x 40cm x 53cm gewicht (kg): 40

Kennis

**

PC Selecon 1000W

50

Gebruik / specificaties

· toneel, schoolvoorstellingen, algemeen · 2 PC’s 1000W in flightcase afmetingen: 62cm x 40cm x 53cm gewicht (kg): 40

Kennis

**

51

2


2

licht

Par 64 Floorspot CP62 1000W

Flood 1000 W

Gebruik / specificaties

· optredens, uitlichten muren, sfeermaker · 2 PAR64 1000W in flightcase afmetingen: 52cm x 31cm x 36cm gewicht (kg): 16

Gebruik / specificaties

· horizonverlichting: wordt gebruikt om een horizondoek (infini) te belichten, er worden standaard 4 kleurfilters bijgeleverd (rood-groen-geel-blauw) · 2 Floods 1000W in flightcase

Kennis

**

Kennis

**

Multipar 575W Gebruik / specificaties

Kennis

WARP 12° - 30° - 800W · algemene belichting · 2 Multipars 575W in flightcase afmetingen: 52cm x 31cm x 36cm gewicht (kg): 16

Gebruik / specificaties

· profielspot, er wordt ook een gobohouder bijgeleverd. Je kan deze spot ook gebruiken als kleine volgspot (zie volgspots)

Kennis

***

**

Blinder 2600W Gebruik / specificaties

· optredens, fuiven, effectverlichting · 2 Blinders 2600W in flightcase afmetingen: 54cm x 44cm x 43cm gewicht (kg): 40

Kennis

**

Gebruik / specificaties

· buitenverlichting (opgelet: deze lampen kunnen niet gedimd worden) · 2 HQI’s 400W in flightcase

Kennis

**

HQI 400W

52

53


licht

Extra info

dimmers en lichttafels handdimmer met 6 kanalen 240V dimmerset 12 kanalen met lichtsturing 240V / 380V dimmerset 14 kanalen met lichtsturing 240V / 380V dimmerset 12 kanalen met lichtsturing 3x240V / 3x380V dimmerset 24 kanalen met lichtsturing 3x240V / 3x380V DMX-splitter scenesetter 2448

Al onze DMX-toestellen zijn omgebouwd naar 3-polige XLR. Indien gewenst zijn overgangsstukken naar 5-polige XLR beschikbaar.

Handdimmer met 6 kanalen 240V Gebruik / specificaties

· wanneer slechts enkele spots af en toe moeten gedimd worden · te gebruiken op 240V afmetingen: 51cm x 22cm x 43cm gewicht (kg): 12

Kennis

**

Dimmerset 12 kanalen met lichtsturing 240V / 380V Gebruik / specificaties

· dimmer voor toneel, fuiven, PA · schakelbaar tussen 3 x 240V of 3 x 380V afmetingen: 60cm x 52cm x 54cm gewicht (kg): 45

Kennis

***

Dimmerset 14 kanalen met lichtsturing 240V / 380V

54

Gebruik / specificaties

· dimmer voor toneel, fuiven, PA · schakelbaar tussen 3 x 240V of 3 x 380V afmetingen: 90cm x 55cm x 60cm gewicht (kg): 55

Kennis

***

55

2


2

licht

Dimmerset 12 kanalen met lichtsturing 3x240V / 3x380V Gebruik / specificaties

· dimmer voor toneel, fuiven, PA · te gebruiken op 240V of 380V afmetingen: 50cm x 60cm x 50cm gewicht (kg): 60

Kennis

***

Dimmerset 24 kanalen met lichtsturing 3x240V / 3x380V Gebruik / specificaties

· dimmer voor toneel, fuiven, PA · te gebruiken op 240V of 380V afmetingen: 50cm x 60cm x 100cm gewicht (kg): 120

Kennis

*** Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw | Vilvoorde Het materiaal is heel degelijk en professioneel. De service en klantvriendelijkheid zijn top. En dat voor een betaalbare jeugdvriendelijke prijs.

DMX-splitter Gebruik / specificaties

· om dmx signaal te splitsen/versterken afmetingen: 25cm x 18cm x 7cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Scenesetter 1224 Gebruik / specificaties

· handige lichttafel indien je gebruikt maakt van meerdere DMX-toestellen (lichteffecten en andere) afmetingen: 25cm x 18cm x 7cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

56

57


licht

lichteffecten

Blacklight (GUN) 400W

blacklight (GUN) 400W blacklight (TL) 72W stroboscoop 1800W led-cyclope laser 180mW

Gebruik / specificaties

· effectverlichting, wekt ultraviolet licht op en laat witte / fluoriserende objecten opgloeien afmetingen: 73cm x 45cm x 45cm gewicht (kg): 25

Kennis

*

Blacklight (TL) 72W Gebruik / specificaties

· effectverlichting, wekt ultraviolet licht op en laat witte / fluoriserende objecten opgloeien afmetingen: 54cm x 44cm x 43cm gewicht (kg): 40

Kennis

*

Stroboscoop 1800W Gebruik / specificaties

· effectverlichting bij fuiven, optredens afmetingen: 53cm x 18cm x 34cm gewicht (kg): 12

Kennis

**

Led-cyclope Gebruik / specificaties

· effectverlichting bij fuiven, feesten afmetingen: 35cm x 69cm x 33cm gewicht (kg): 30

Kennis

*

Laser 180mW

58

Gebruik / specificaties

· effectverlichting bij fuiven, feesten afmetingen: 22cm x 49cm x 38cm gewicht (kg): 12

Kennis

**

59

2


licht

effectmachines

2

Kleine rookmachine 850W

kleine rookmachine 850W rookmachine 2000W Hazer 1500W

Gebruik / specificaties

路 kleine fuiven, feesten, schoolfeesten afmetingen: 48cm x 27cm x 27cm gewicht (kg): 11

Kennis

**

Rookmachine 2000W Gebruik / specificaties

路 fuiven, PA, brandoefeningen afmetingen: 70cm x 40cm x 40cm gewicht (kg): 30

Kennis

***

Hazer 1500W

60

Gebruik / specificaties

路 uitermate geschikt voor PA en theater afmetingen: 59cm x 54cm x 19cm gewicht (kg): 18

Kennis

***

61


licht volgspots

Volgspot Robert Juliat Margot 2000W halogeen

volgspot Robert Juliat Margot 2000W halogeen volgspot Canto 1200W gasontlading volgspot WARP 12° - 30° - 800W

Gebruik / specificaties

· volgspot voor grote afstanden tot 40m afmetingen: 115cm x 72cm x 45cm gewicht (kg): 40

Kennis

***

Volgspot Canto 1200W gasontlading

Gebruik / specificaties

· volgspot voor grote afstanden tot 40m afmetingen: 115cm x 72cm x 45cm gewicht (kg): 40

Kennis

***

Volgspot WARP 12° - 30° - 800W

62

Gebruik / specificaties

· volgspot voor kortere afstanden tot max. 25m afmetingen: 90cm x 43cm x 30cm gewicht (kg): 30

Kennis

***

63

2


licht

Extra info

statieven

Let op dat u het statief steeds waterpas plaatst en dat mensen niet kunnen struikelen over de voet van het statief. Bij de lichtbrug dient u op te letten dat de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden. Deze vindt u terug op de website.

statief Manfrotto 005 statief Manfrotto 007 wind-up Manfrotto 087 lichtbrug van truss op 2 statieven, max 10x4m hoog

Statief Manfrotto 005 Gebruik / specificaties

· om lichteffecten op te plaatsen · om 1 lamp op te plaatsen afmetingen: 110cm x 10cm x 10cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Statief Manfrotto 007 Gebruik / specificaties

· om lichteffecten op te plaatsen · om 1 lamp op te plaatsen afmetingen: 110cm x 10cm x 10cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Wind-up Manfrotto 087 Gebruik / specificaties

· om meerdere spots op te plaatsen met T-bar afmetingen: 180cm x 26cm x 26cm gewicht (kg): 21

Kennis

*

Lichtbrug van truss op 2 statieven, max 10x4m hoog

64

Gebruik / specificaties

· om lichteffecten en lamparmaturen op te hangen. Vergeet geen haken bij de toestellen te reserveren. afmetingen: 220cm x 200cm x 50cm gewicht (kg): 150

Kennis

****

65

2


licht

lichtkabels en verdeelblokken

Harting bar voor statief 8 kanalen, voorzien van spigot (T-Bar)

harting bar voor statief 8 kanalen, voorzien van spigot harting spin 16P harting V > 8 x schucko M harting verdeelblok 16 P harting M > 8 x schucko V hartingkabel 16P 25 m

Gebruik / specificaties

路 om meerdere spots aan te sluiten d.m.v. een hartingkabel afmetingen: 150cm x 4cm x 6cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Harting spin 16P harting V > 8 x schucko M Gebruik / specificaties

路 om een hartingkabel d.m.v. shucostekkers op een dimmer aan te sluiten (patchen) afmetingen: 45cm x 15cm x 15cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Harting verdeelblok 16 P harting M > 8 x schucko V Gebruik / specificaties

路 om meerdere spots aan te sluiten d.m.v. een hartingkabel afmetingen: 70cm x 5cm x 9cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Hartingkabel 16P 25 m

66

Gebruik / specificaties

路 om meerdere spots aan te sluiten d.m.v. een T-bar of verdeelblok afmetingen: 60cm x 60cm x 10cm gewicht (kg): 15

Kennis

*

67

2


licht

complete lichtsets compacte discoset met I-colors fuifbelichting op statief PAR 56 PA-verlichting met PAR-spots

2

Compacte discoset met I-colors Gebruik / specificaties

· verlichting bij fuiven, feesten · geleverd met statieven · vermogen 8 x 500W afmetingen: 100cm x 70cm x 46cm gewicht (kg): 59

Kennis

**

Fuifbelichting op statief PAR56 Gebruik / specificaties

· verlichting bij fuiven, feesten · geleverd met statieven · vermogen 8 x 300W afmetingen: 154cm x 60cm x 64cm gewicht (kg): 80

Kennis

**

PA-verlichting met PAR-spots

68

Gebruik / specificaties

· verlichting uitermate geschikt voor PA · geleverd met statieven · DMX-sturing · vermogen 8 x 500W afmetingen: 160cm x 60cm x75cm gewicht (kg): 30

Kennis

**

69


video

video Projectors 72 Projectieschermen 76 Videomengpanelen 80 Camera’s en videocamera’s 82 Monitors en LCD-schermen 84 Afspeelapparatuur 86 Videokabel 88 Omvormers 90 Statieven - ophangsystemen 93 Montageset - software 96

video

70

71

3


video

Extra info

projectors

Bepaling afstand scherm <=> projector

Opgelet! Dit zijn richtwaarden. De exacte waarden zijn afhankelijk van het type projector, kijk hiervoor op onze website.

set multimediaprojector 2000 Ansi-Lumen set multimediaprojector 3000-3500 Ansi-Lumen set multimediaprojector 3500 Ansi-Lumen met breedhoeklens

set multimediaprojector 4200 Ansi-Lumen telelens voor multimediatoestel NP 4200 overheadprojector

C B A

  

72

A Schermbreedte (cm)

B Schermhoogte (cm)

C Afstand beamer <=> scherm (cm)

Scherm op voet

180

180

250 - 300

Scherm op voet

240

240

350 - 450

Scherm op kader

300

220

450 - 500

Scherm op kader

450

300

600 - 700

Scherm in kader

240

180

350 - 450

Scherm in kader

400

300

600 - 700

73

3


Set multimediaprojector 2000 Ansi Lumen video

Gebruik / specificaties

· projecteren van presentaties, dvd, ... afmetingen: 30cm x 11cm x 26cm gewicht (kg): 3

Kennis

**

Telelens voor multimediatoestel NP 4200 Ansi-Lumen Gebruik / specificaties

· met deze lens als aanvulling op de beamer NEC NP2150 en 2250 (set 04) kan men vanop 18m ver een scherm vullen van maximaal 4m breed afmetingen: 26cm x 19cm x 10cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Set multimediaprojector 3000-3500 Ansi-Lumen Gebruik / specificaties

· projecteren van presentaties, dvd, ... afmetingen: 31cm x 9cm x 26cm gewicht (kg): 3

Kennis

**

Overheadprojector Gebruik / specificaties

· om op de klassieke manier slides te projecteren afmetingen: 50cm x 14m x 30cm gewicht (kg): 6

Kennis

*

Set multimediadiaprojector 3500 Ansi-Lumen met breedhoeklens Gebruik / specificaties

· projecteren van presentaties, dvd, ... op zeer korte afstanden (raadpleeg de PDF op de website voor de juiste afstanden) afmetingen: 38cm x 32cm x 31cm gewicht (kg): 7

Kennis

***

Set multimediaprojector 4200 Ansi-Lumen

Gebruik / specificaties

· projecteren van presentaties, dvd, ... op grotere afstanden (15m - 20m) afmetingen: 40cm x 15cm x 36cm gewicht (kg): 8

Kennis

***

74

75

3


video projectieschermen

Projectiescherm op voet 1.8 m x 1.8 m // opzichtprojectie

projectiescherm op voet 1.8 m x 1.8 m // opzichtprojectie projectiescherm op voet 2.4 m x 2.4 m // opzichtprojectie projectiescherm op kader 3.0 m x 2.2 m // opzichtprojectie projectiescherm op kader 3.0 m x 2.2 m // doorzichtprojectie projectiescherm op kader 4.5 m x 3.0 m // opzichtprojectie projectiescherm op kader 4.5 m x 3.0 m // doorzichtprojectie projectiescherm in kader 2.4 m x 1.8 m // doorzichtprojectie projectiescherm in kader 4.0 m x 3.0 m // opzichtprojectie projectiescherm op kader 4.0 m x 3.0 m // doorzichtprojectie

Gebruik / specificaties

afmetingen : 180cm x 18cm x 12cm gewicht (kg): 12

Kennis

*

Projectiescherm op voet 2.4 m x 2.4 m // opzichtprojectie Gebruik / specificaties

afmetingen : 240cm x 22cm x 14cm gewicht (kg): 16

Kennis

*

Projectiescherm op kader 3.0 m x 2.2 m // opzichtprojectie Gebruik / specificaties

afmetingen: 45cm x 33cm x 112cm gewicht (kg): 38

Kennis

***

Projectiescherm op kader 3.0 m x 2.2 m // doorzichtprojectie Gebruik / specificaties

afmetingen: 45cm x 33cm x 112cm gewicht (kg): 38

Kennis

***

Projectiescherm op kader 4.5 m x 3.0 m // opzichtprojectie

76

Gebruik / specificaties

opgelet: dit is een zeer groot scherm, de zaalhoogte moet minimaal 4.50m hoog zijn! afmetingen: 50cm x 36cm x 125cm gewicht (kg): 44

Kennis

***

77

3


Projectiescherm op kader 4.5 m x 3.0 m // video

3

doorzichtprojectie Gebruik / specificaties

opgelet: dit is een zeer groot scherm, de zaalhoogte moet minimaal 4.50m hoog zijn! afmetingen: 50cm x 36cm x 125cm gewicht (kg): 44

Kennis

***

Projectiescherm in kader 2.4 m x 1.8 m // doorzichtprojectie Gebruik / specificaties

路 ideaal voor gebruik op fuiven afmetingen: 116cm x 50cm x 40cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

Projectiescherm in kader 4.0 m x 3.0 m // opzichtprojectie Gebruik / specificaties

路 ideaal voor gebruik op fuiven afmetingen: 116cm x 50cm x 40cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

Projectiescherm in kader 4.0 m x 3.0 m // doorzichtprojectie Gebruik / specificaties

路 ideaal voor gebruik op fuiven afmetingen: 116cm x 50cm x 40cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

78

Bunker jeugd | Glabbeek Geniale uitleendienst met de zotste mogelijkheden. Daarbij ook nog steeds in orde en goedkoop.

79


video

Extra info

videomengpanelen

Op onze videomengpanelen zijn alle in- en uitgangen naar BNC gebracht. U kan BNC-kabels apart reserveren, evenals een heel handige koppelstukkenset.

VJ-set Edirol V4 VJ-set Edirol V8 VJ-set Edirol V4 Gebruik / specificaties

路 gebruikt om videobeelden te mixen, max. 4 ingangssignalen, met 3 previewschermen afmetingen: 47cm x 51cm x 21cm gewicht (kg): 7

Kennis

***

VJ-set Edirol V8

80

Gebruik / specificaties

路 gebruikt om videobeelden te mixen, max. 8 ingangssignalen, met 3 previewschermen 路 kan 2 VGA-signalen verwerken afmetingen: 74cm x 51cm x 21cm gewicht (kg): 7

Kennis

***

81

3


video

Extra info

camera’s en videocamera’s

Vergeet de beelden niet van de geheugenkaarten te wissen.

3

digitaal fototoestel Canon D500 digitale camcorder Sony HDR-XR105E Digitaal fototoestel Canon D500 Gebruik / specificaties

· foto’s nemen in hoge resolutie, spiegelreflexcamera afmetingen: 30cm x 15cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Digitale camcorder Sony HDR-XR105E

82

Gebruik / specificaties

· filmopnamen in HD-formaat afmetingen: 29cm x 15cm x 19cm gewicht (kg): 2

Kennis

***

83


video

Extra info

monitors en LCD-schermen

LCD-staanders: zie pagina 95

3

LCD-scherm 40”

LCD-scherm 40”

84

Gebruik / specificaties

· tonen van beelden afmetingen: 60cm x 30cm x 102cm gewicht (kg): 60

Kennis

***

85


video afspeelapparatuur VHS-DVD-speler JVC XV-31 DVD-speler JVC XV-N422 Blu Ray speler

VHS-DVD speler JVC XV-31 Gebruik / specificaties

· afspelen van zowel DVD’s als videocassettes afmetingen: 56cm x 50cm x 16cm gewicht (kg): 12

Kennis

*

DVD speler JVC XV-N422 Gebruik / specificaties

· afspelen van DVD’s afmetingen: 56cm x 50cm x 16cm gewicht (kg): 12

Kennis

*

Blu Ray speler

86

Gebruik / specificaties

· spelen van Blu-ray disks

Kennis

*

87

3


video videokabel BNC-kabel 0.5m BNC-kabel 1.5m BNC-kabel 3m BNC-kabel 10m BNC-kabel 20m kabelhaspel BNC 50m VGA-kabel van 10m triple cinch kabel 10m assortiment video koppelstukken en overgangen kabelhaspel VGA M-V 25m

3

BNC-kabel 0.5m BNC-kabel 1.5m BNC-kabel 3m BNC-kabel 10m BNC-kabel 20m

Kabelhaspel BNC 50m

VGA-kabel 10m

Triple cinch kabel 10m

Assortiment video koppelstukken en overgangen

Kabelhaspel VGA M-V 25m

88

89


video omvormers

BNC-splitter

BNC-splitter HDMI-splitter / router VGA-BNC omvormer VGA-splitter VGA-selector

Gebruik / specificaties

路 videoversterker, videosplitter, om 1 videosignaal te splitsen naar 4 signalen zonder kwaliteitsverlies afmetingen: 25cm x 11cm x 6cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

HDMI splitter / router Gebruik / specificaties

路 om 1 HDMI signaal te splitsen naar 2 signalen zonder kwaliteitsverlies afmetingen: 45cm x 15cm x 33cm gewicht (kg): 2

Kennis

***

VGA-BNC omvormer Gebruik / specificaties

路 om een vga-signaal (PC-Laptop) om te vormen naar BNC signaal, ideaal om op de videomixer V4 toch VGA signalen te importeren afmetingen: 25cm x 11cm x 6cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

VGA splitter

90

Gebruik / specificaties

路 om een vga-signaal (PC-Laptop) te splitsen naar 4 signalen zonder kwaliteitsverlies afmetingen: 25cm x 11cm x 6cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

91

3


video statieven - ophangsystemen

VGA-selector video

Gebruik / specificaties

Kennis

路 om 4 VGA-bronnen naar 1 uitgang te brengen (zeer interessant voor quizzen, bv. waar 2 laptops gebruikt worden en 1 scherm aangestuurd wordt) afmetingen: 25cm x 11cm x 6cm gewicht (kg): 1 ***

92

camerastatief Manfrotto 055 ophangsysteem kleine multimediaprojectoren montagesysteem multimediaprojectoren met spigot ophangsysteem grote multimediaprojectoren LCD-staander

93

3


Extra info Het juiste type ophangbeugel voor de LCD-schermen wordt standaard bij de LCD-houder geleverd.

Ophangsysteem voor grote multimediaprojectoren

video

Camerastatief Manfrotto 055 Gebruik / specificaties

· in combinatie met foto- of videocamera afmetingen: 80cm x 15cm x 14cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Gebruik / specificaties

· om een multimediatoestel te kunnen ophangen aan een truss-structuur. Wordt gebruikt voor de toestellen van 4200 Lumen. afmetingen: 31cm x 21cm x 37cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

LCD-staander Gebruik / specificaties

· zowel geschikt voor onze Samsung als Nec-schermen · de montagehandleiding kan u terugvinden op onze website afmetingen: 60cm x 47cm x 200 cm gewicht (kg): 23

Kennis

***

Ophangsysteem voor kleine multimediaprojectoren Gebruik / specificaties

· om een multimediatoestel te kunnen ophangen aan een truss-structuur. Wordt gebruikt voor de toestellen van 2000 - 3000 - 3500 Lumen. afmetingen: 30cm x 25cm x 18cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Montagesysteem multimediaprojectoren met spigot Gebruik / specificaties

· om een multimediatoestel op een statief te kunnen plaatsen (statief apart te reserveren: Manfrotto 007) · wordt gebruikt voor de toestellen van 2000 - 3000 - 3500 Lumen. afmetingen: 30cm x 25cm x 18cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

94

95

3


video montageset - software montagecel Casablanca AVIO

96

Montagecel Casablanca AVIO

Gebruik / specificaties

路 wordt gebruikt om videobeelden zelf te monteren afmetingen: 97cm x 50cm x 70cm gewicht (kg): 74

Kennis

****

97

3


podia

podia Podiumelementen 100 Trappen en leuningen 102

4

98

99


podia podiumelementen

Instelbaar podiumelement

instelbaar podiumelement

Gebruik / specificaties

路 Gebruikt op oneffen oppervlakten of wanneer er moet aangebouwd worden aan een bestaand podium. Dit podium kan tot 1.5 m hoog gezet worden en kan zelfs schuin opgesteld worden. Regelbaar per mm in de hoogte. Opgelet dit type podium is vrij zwaar. afmetingen: 200cm x 100cm x 15cm gewicht (kg): 80

Kennis

*

100

101

4


podia trappen en leuningen podiumtrap 5 treden podiumtrap 7 treden

Podiumtrap 5 treden Gebruik / specificaties

路 in combinatie te gebruiken met onze podia afmetingen: 90cm x 140cm x 20cm gewicht (kg): 30

Kennis

*

Podiumtrap 7 treden

102

Gebruik / specificaties

路 in combinatie te gebruiken met onze podia afmetingen: 90cm x 200cm x 20cm gewicht (kg): 50

Kennis

*

103

4


materiaal

Organisatorisch

Orga nisato risch mate riaal

Organisatorisch materiaal Communicatiemateriaal 106 Veiligheidsmateriaal 108 Presentatiemateriaal 110 Interviewmateriaal 112

5

104

105


Organisatorisch materiaal Communicatiemateriaal set van 4 walkietalkies Kenwood TK3101 megafoon Monacor (met sirene) intercomsysteem oortje met microfoon voor walkie-talkie

Set van 4 walkietalkies Kenwood TK 3101 Gebruik / specificaties

· zéér sterk en licht, bijzonderlijk aangewezen voor afstandsgesprekken (enkele kilometers) afmetingen: 50cm x 15cm x 33cm gewicht (kg): 10

Kennis

**

Megafoon Monacor (met sirene) Gebruik / specificaties

· manifestaties, buitenactiviteiten · geleverd met lader en oplaadbare batterijën afmetingen: 38cm x 25cm x 20cm gewicht (kg): 7

Kennis

*

Intercomsysteem Gebruik / specificaties

· een intercom kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bij een concert een communicatie tussen het podium en de regietafel mogelijk te maken. Een andere toepassing waarbij een intercom handig kan zijn is bij een schoolfeest of theatervoorstelling om communicatie tussen de regisseur en de “backstage” te voorzien. afmetingen: 60cm x 60cm x 60cm gewicht (kg): 35

Kennis

***

Oortje met microfoon voor walkie-talkie

106

Gebruik / specificaties

· om een walkie-talkie discreet te kunnen gebruiken afmetingen: 10cm x 6cm x 1cm gewicht (kg):

Kennis

**

107

5


Organisatorisch materiaal veiligheidsmateriaal

Veiligheidskoffer Gebruik / specificaties

veiligheidskoffer geluidsmeter

Kennis

· veiligheidsmateriaal voor de organisatie van fuiven, evenementen,... · ook te gebruiken als parkeerwachter · inhoud koffer: 4 walkie-talkies, 4 zaklantaarns met verkeerskegel en riemhouder, 4 fluohesjes met opschrift “organisatie” (de materialen zijn voorzien van een laadstation) afmetingen: 74cm x 48cm x 30cm gewicht (kg): 30 **

Geluidsmeter

108

Gebruik / specificaties

· geluidsmeter Rion NL27 kan dbA en dbC-metingen maken over langere tijd afmetingen: 20cm x 10cm x 7cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

109

5


Organisatorisch materiaal presentatiemateriaal

Spreekgestoelte

spreekgestoelte flipover presentatiehulpmiddel badgemachine

Gebruik / specificaties

· spreekgestoelte met neutrale voorplaat. · is tevens voorzien van ledverlichting voor uw documenten afmetingen: 124cm x 39cm x 82cm gewicht (kg): 76

Kennis

*

Gebruik / specificaties

· voor presentaties afmetingen: 110cm x 10cm x 70cm gewicht (kg): 15

Kennis

*

Flipover

Presentatiehulpmiddel

Gebruik / specificaties

· om een presentatie draadloos te bedienen afmetingen: 15cm x 3cm x 3cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Badgemachine

110

Gebruik / specificaties

· hiermee kan je zelf buttons maken afmetingen: 50cm x 35cm x 20cm gewicht (kg): 10

Kennis

**

111

5


Organisatorisch materiaal interviewmateriaal opnametoestel met reportermicrofoon

112

Opnametoestel met reportermicrofoon

Gebruik / specificaties

路 Deze set bestaande uit een opnametoestel, reportermicrofoon en hoofdtelefoon kan gebruikt worden om eventueel straatinterviews te doen. Het opnametoestel kan ook gewoon opzichzelf gebruikt worden om bijvoorbeeld een gesprek op te nemen. afmetingen:46cm x 34cm x 15cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

113

5


spel materiaal

spel materiaal Sport en spelmateriaal Technisch materiaal

6

sport

114

116 119

115


spel sport en spelmateriaal

Baseballset

baseballset hockeyset parachute circuskoffer

Gebruik / specificaties

路 Baseball of honkbal is een veldsport, gespeeld door twee ploegen van elk negen spelers, die om beurten als slag- en veldpartij fungeren. afmetingen: 80cm x 50cm x 36cm gewicht (kg): 15

Kennis

*

6

Hockeyset

Gebruik / specificaties

路 Sport die binnen 茅n buiten gespeeld kan worden, WEES VOORZICHTIG. afmetingen: 90cm x 40cm x 20cm gewicht (kg): 6

Kennis

*

Gebruik / specificaties

路 Spelvorm en bewegingsactiviteit waarbij de klemtoon ligt op deelname, vertrouwen, plezier, creativiteit, veiligheid en samenspel en waarbij de nadruk niet ligt op heteindresultaat winnen. Hierbij leren de deelnemers dat lichamelijk contact ook op een positieve manier kan. Een parachute neemt nauwelijks meer plaats in dan een jas en weegt 2 kg. afmetingen: 48 cm x 30cm x 17cm gewicht (kg): 2

Kennis

**

Parachute

116

117


spel technisch materiaal

Circuskoffer

Gebruik / specificaties

spel

Kennis

De circuskoffer bevat de volgende onderdelen: · 9 chinese borden met stok · 30 jongleerballetjes · 5 spinner diablo’s met stokken · 9 jongleerringen met een diameter van 32cm · 3 flowersticks met stokken · 3 lunasticks met stokken · 3 kiwido’s · 3 micido’s · 9 jongleerkegels Het geheel is zeer overzichtelijk verpakt in 4 stapelbare koffers op wielen. afmetingen: 82 cm x 61cm x 100cm gewicht (kg): 24

testkoffer speeltuigen

6

**

118

119


Testkoffer speeltuigen

Gebruik / specificaties

Met deze proefvoorwerpkoffer kan je vaststellen, of openingen en spleten aan een openbaar speeltoestel al dan niet toelaatbaar zijn. De aanwending van de proefvoorwerpen mag niet zonder adequate kennis worden uitgevoerd. afmetingen: 55cm x 23cm x 30cm gewicht (kg): 8

Kennis

**** Attest

6

spel

GKS De Vlindertuin - Kersbeek-Miskom Correcte en vriendelijke dienstverlening. Zeer ruim en professioneel aanbod.

120

121


materiaal

Tentoonstellings

Tentoonstellings materiaal Tentoonstellingskasten 124 Tentoonstellingspanelen 126

7

122

123


Tentoonstellingsmateriaal tentoonstellingskasten vitrinekast

Vitrinekast

Gebruik / specificaties

路 kastje op 4 poten afmetingen: 60cm x 50cm x 100cm gewicht (kg): 15

Kennis

*

7

124

125


Tentoonstellingsmateriaal tentoonstellingspanelen spot met knijper tentoonstellingpanelen

Spot met knijper

Gebruik / specificaties

路 in combinatie met onze tentoonstellingspanelen afmetingen: 40 cm x 7cm x 7cm gewicht (kg): 1

Kennis

*

Tentoonstellingspanelen

126

Gebruik / specificaties

路 expo-lookpaneel van 2m hoog x 1m breed, het paneel is 2,5 cm dik en heeft aan beide zijden een vilten bekleding waar foto麓s en andere voorwerpen met velcro kunnen opgekleefd worden afmetingen: 100cm x 200cm x 2.5cm gewicht (kg): 5

Kennis

*

127

7


Tenten

Tenten

jeugdtenten patrouilletent polyvalente tent

8

128

129


Extra info De tenten worden enkel ontleend in de maanden juli en augustus. Aanvragen gebeuren ten laatste eind februari.

Patrouilletent

Gebruik / specificaties

路 slaaptent voor 12 personen met dubbel dakzeilen grondzeil afmetingen tent: 4m x 4m x 2.5m. afmetingen: 130cm x 60cm x 60cm gewicht (kg): 70

Kennis

**

8

tenten

Polyvalente tent

Gebruik / specificaties

路 polyvalente tent, ideaal als speeltent, materiaaltent, leidingstest, ... afmetingen tent: 5m x 5m x 2.7m. afmetingen: 130cm x 60cm x 60cm gewicht (kg): 45

Kennis

**

130

131


musea

Materiaal specifiek voor de doelgroep

musea

Materiaal specifiek voor de doelgroep

132

musea

Anoxiemateriaal 134 Computermateriaal 136 Educatief materiaal 138 Fillers en kratten 140 Klimaat en lichtmeting 142 Klimaatbeheersing 144 Objectfotografie 146 Opnameapparatuur 148 Presentatiemateriaal 150 Reinigingsmateriaal 152

9

133


musea anoxiemateriaal anoxiepakket

Anoxiepakket

Gebruik / specificaties

路 voor het hermetisch/zuurstofvrij inpakken van objecten om ongedierte te bestrijden enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse

Kennis

***

9

134

135


musea computermateriaal laptop

Laptop

Gebruik / specificaties

路 draagbare pc met mobiel internet om collectiegegevens te registreren via erfgoedregister van erfgoedplus.be enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Leuven

Kennis

**

9

136

137


musea educatief materiaal Religieus erfgoed, geïllustreerd lexicon

Religieus erfgoed, geïllustreerd lexicon

Gebruik / specificaties

· In het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed in Nederland verscheen op 4 april 2008 de publicatie “Religieus erfgoed” bij de Walburg Pers (Zutphen). Het boek van kunsthistorica Mieke Van Zanten werd voorgesteld in de Grote Kerk van Breda. Het is een volledig geïllustreerd lexicon geworden met de beschrijving van alle mogelijke voorwerpen, die in een (christelijk) religieuze context kunnen worden aangetroffen. afmetingen: 25cm x 18cm x 3cm gewicht (kg): 1

9

138

139


musea fillers en kratten dollie 600x400 filler 20x20 40% vulpercentage filler 40x60 40% vulpercentage filler 40x60 50% vulpercentage filler 40x60 60% vulpercentage krat met deksel 600x400x120 krat met deksel 600x400x170 krat met deksel 600x400x220

Dollie 600x400 Gebruik / specificaties

路 wordt gebruikt om kostbare, fragiele objecten te transporteren in combinatie met onze kratten afmetingen: 60cm x 40cm x 20cm gewicht (kg): 8

Kennis

Filler 20x20 40% vulpercentage Filler 40x60 40% vulpercentage Filler 40x60 50% vulpercentage Filler 40x60 60% vulpercentage Gebruik / specificaties

路 ondersteuning van driedimensionale objecten bij (intern) transport enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 60cm x 40cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

Krat met deksel 600x400x120 Krat met deksel 600x400x170 Krat met deksel 600x400x220

140

Gebruik / specificaties

路 ondersteuning van driedimensionale objecten bij (intern) transport afmetingen: 60cm x 40cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

141

9


musea klimaat en lichtmeting

Combi-meettoestel ELSEC

combi meettoestel ELSEC luxbug thermohygrograaf

Gebruik / specificaties

路 meet en registreert digitaal de temperatuur, relatieve vochtigheid, lux en UV, kan ook als datalogger gebruikt worden (infrarood toepassing) enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 30cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

****

Gebruik / specificaties

路 datalogger die de lux en UV meet en registreert enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 12cm x 6cm x 2cm gewicht (kg): 1

Kennis

****

Luxbug

Thermoghygrograaf

142

Gebruik / specificaties

路 meet en registreert de relatieve vochtigheid en de temperatuur enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 33cm x 22cm x 40cm gewicht (kg): 9

Kennis

****

143

9


musea klimaatbeheersing klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing (luchtontvochtiger)

Gebruik / specificaties

路 eenvoudig verplaatsbare luchtontvochtiger met wateropvangbak enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 40cm x 44cm x 71cm gewicht (kg): 45

Kennis

***

9

144

145


musea objectfotografie digitaal fototoestel flashinstallatie achtergrondinstallatie

Digitaal fototoestel Gebruik / specificaties

· maken van digitale foto-opnamen enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Leuven afmetingen: 30cm x 15cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Flashinstallatie Gebruik / specificaties

· belichting bij studiowerk enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 60cm x 20cm x 45cm gewicht (kg): 14

Kennis

***

Achtergrondinstallatie

146

Gebruik / specificaties

Bestaat uit : · 1 stevige draagtas met het ophangsysteem · 1 rol wit achtergrondpapier (2.7 m breed en 11m lang) · 1 rol achtergronddoek geschikt voor Chroma key / blue screen-toepassingen (3 m breed en 3.6m lang) afmetingen: 100 x 40 x 40 gewicht: 20kg

Kennis

***

147

9


musea opnameapparatuur

Digitale recorder

Gebruik / specificaties

路 voor het registreren van interviews en andere geluidsopnames enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 30cm x 26cm x 6cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

digitale recorder

9

148

149


musea presentatiemateriaal LCD-scherm presentatiestaanders tafelvitrine

LCD-scherm Gebruik / specificaties

· 40” LCD beeldscherm met ingebouwde netwerkmediaspeler enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 63cm x 134cm x 92cm gewicht (kg): 70

Kennis

****

Presentatiestaanders Gebruik / specificaties

· ophangen van banners, kaders, plexiplaten, ... enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 100cm x 30cm x 20cm gewicht (kg): 25

Kennis

*

9

Tafelvitrine

150

Gebruik / specificaties

enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 110cm x 70cm x 40 cm gewicht (kg): 50

Kennis

*

151


musea reinigingsmateriaal

Museumstofzuiger

Gebruik / specificaties

路 lichte draagbare stofzuiger met HEPA filter, incl. minimondstukken om droog stof en vuil van objecten te verwijderen enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 30cm x 30cm x 30cm gewicht (kg): 2

Kennis

**

museumstofzuiger

9

152

153


milieu

milieu

Doelgroep

milieu

154

herbruikbare bekers

9 10

155


Herbruikbare bekers

Gebruik / specificaties

路 Organiseert u een fuif of ander evenement? Kies dan voor herbruikbare bekers. Zo verkleint u de afvalberg 茅n uw onkosten. Het uitlenen van de herbruikbare bekers is gratis, tenzij bij beschadiging of verlies. Hiervoor moet u als organisator enkel een waarborg storten. Winst dus voor u en voor het milieu. De bekers worden uitgeleend in afsluitbare opbergbakken met 175 of 420 bekers. 路 Waar reserveren? vzw 3Wplus Sociale werkplaats e-mail: herbruikbarebekers@3wplus.be tel: 02-467 11 14 afmetingen: 60cm x 40cm x 40cm gewicht (kg): kleine bak 10kg - grote bak 17kg

Kennis

*

milieu

Backgammon club | Leuven De online catalogus met zoekfunctie is zeer handig om vooraf te zoeken naar geschikt materiaal. Daarnaast is de persoonlijke hulp aan de balie perfect.

156

157

9 10


welzijn

welzijn

Doelgroep

welzijn

158

dit verdient een pluim

9

11 159


Dit verdient een pluim

Gebruik / specificaties

· U wilt het jubileum vieren van uw welzijnsorganisatie, een nieuw project lanceren ... De organisatie van zo’n evenement vraagt grote inspanningen van uw vrijwilligers. De provincie Vlaams-Brabant springt nu bij. Want uw initiatief verdient een pluim. Met deze beachvlag kan u het werk van uw organisatie bekend maken. afmetingen: 110cm x 20cm x 20cm gewicht (kg): 1

Kennis

**

9

11

welzijn

160

161


bibliotheken

bib

Materiaal specifiek voor de doelgroep

bibliotheken

162

Spelconsoles 164 E-readers 167

9

12 163


bibliotheken spelconsoles

Extra info De bijhorende spelletjes kan u raadplegen op onze website.

spelconsole Wii zonder Balance Board spelconsole Wii met Balance Board spelconsole Playstation III spelconsole X-Box 360 spelconsole Playstation Portable spelconsole Nintendo DS LCD-scherm 32â&#x20AC;?

176 176 177 177 178 178 179

Spelconsole Wii zonder Balance Board Gebruik / specificaties

afmetingen: 83cm x 42cm x 23cm gewicht (kg): 16

Kennis

**

Spelconsole Wii met Balance Board Gebruik / specificaties

afmetingen: 83cm x 42cm x 23cm gewicht (kg): 20

Kennis

**

Spelconsole Playstation III Gebruik / specificaties

afmetingen: 63cm x 24cm x 43cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

bib

Spelconsole Xbox 360

164

164

Gebruik / specificaties

afmetingen: 63cm x 24cm x 43cm gewicht (kg): 15

Kennis

**

165

9 12


bibliotheken Spelconsole Playstation Portable

Gebruik / specificaties

afmetingen: 38cm x 19cm x 24cm gewicht (kg): 5

Kennis

**

Spelconsole Nintendo DS Gebruik / specificaties

afmetingen: 38cm x 19cm x 24cm gewicht (kg): 5

Kennis

**

E-readers BeBook Mini Cool-er Cybook Gen 3 Cybook Opus Foxit eSlick e-Reader FE-01 Hanlin V3 Onyx boox ereader Sony PRS-300 Reader Pocket Edition Sony PRS-350 Reader Pocket Sony PRS-600 Reader Touch Edition Sony PRS-650 Reader Touch

LCD-scherm 32â&#x20AC;? Gebruik / specificaties

afmetingen: 124cm x 38cm x 100cm gewicht (kg): 60

Kennis

**

9

12

bib

166

167


BeBook Mini

Cybook Opus

Gebruik / specificaties

· Een unieke digitale leeservaring met de BeBook Mini ereader. Je kunt hem overal mee naar toe nemen: op een bankje in het park, in de trein, de bus of de metro, op vakantie of voor de studie. Je kunt audiobooks afspelen en maar liefst 7000 pagina’s omslaan met één batterijlading. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Gebruik / specificaties

· De kleine afmetingen en het lage gewicht maken de Cybook Opus een perfecte ereader voor onderweg. Het interne geheugen van 1 GB biedt plaats voor meer dan 1000 ebooks. En dat allemaal in een apparaatje dat in de binnenzak past! afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Foxit eSlick e-Reader FE-01

Cool-er Gebruik / specificaties

· De Cool-er is een nieuwe ereader van Interead. Het apparaat ondersteunt 8 verschillende talen, is beschikbaar in 8 verschillende kleuren en kan meer dan 8000 pagina’s omslaan op een batterijlading van 3 uur. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Gebruik / specificaties

· De Foxit eSlick reader oogt spartaans maar doet exact wat het moet doen, niks meer en niks minder. Met de USB-kabel kun je eboeken op de reader zetten. Hij weegt slechts 180 gr en is niet veel groter dan een dun pocketboekje (188x118x9). Zeer goed leesbaar scherm (6”) en een extreem laag verbruik. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

9

Cybook Gen 3 Hanlin V3 Mobile Library Gebruik / specificaties

bib

Kennis

· Onderweg of gewoon thuis, de Cybook Gen3 van het Franse bedrijf Bookeen biedt een optimale leeservaring in een zeer handzaam formaat. Uitgerust met een nieuwe generatie Vizplex scherm en ondersteuning van leidende bestandsformaten is dit een ebook reader die je snel zal zien als vervanging van een stapel paperbacks. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Gebruik / specificaties

· De Hanlin V3 Mobile Library behoort eerder tot een oudere generatie ebook readers. Meer info vindt u hier: http://www.eburon.nl/hanlin_v3_e-reader_review afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

**

168

169

12


Onyx boox ereader

Sony PRS-600 Reader Touch Edition

Gebruik / specificaties

· De Onyx Boox eReader is een 6 inch eInk ereader met touchscreen en wifi-internet. De ereader beschikt over een speciale browser voor internet toegang. Het apparaat ondersteunt onder meer ePub-formaat ebooks. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Sony PRS-300 Reader Pocket Edition

Gebruik / specificaties

· De Sony PRS-600 is de grote broer van de PRS300. Hij is slechts 286 gram zwaar en maar 10 mm dik. Via de bijgeleverde USB-kabel en de ingebouwde Sony eBooklibrary software kun je ebooks naar de ereader overzetten. Downloaden, slepen en lezen. Zo gemakkelijk is het. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Sony PRS-650 Reader Touch

Gebruik / specificaties

· Met de Sony PRS-300 ereader kan je ongeveer 7200 pagina’s lezen op één batterijlading. Het geheugen is ongeveer 440 Mb groot, voldoende voor tientallen ebooks. De PRS-300 is een 5 inch ereader, uitgerust met een eInk scherm. Dit handige formaatje kun je makkelijk meenemen in je binnenzak. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Gebruik / specificaties

· De Sony PRS-650 is een 6-inch eInk-ereader met aanraakscherm. Het apparaat is gebaseerd op de PRS-600 en biedt nu door het Pearl-eInkscherm meer contrast en een hogere verversingssnelheid. Met de vernieuwde infrarood touch-techniek heeft de ereader ook geen last van hinderlijke reflectie. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

Kennis

***

9

Sony PRS-350 Reader Pocket Gebruik / specificaties

· De Sony Reader Pocket PRS-350 is een compacte ereader met een 5-inch eInkscherm. De ereader is uitgerust met de nieuwste eInktechniek, waardoor je een nog beter contrast en een hogere verversingssnelheid hebt. Met de vernieuwde infrarood touch-techniek heeft de ereader ook geen last van hinderlijke reflectie. afmetingen: 35cm x 30cm x 5cm gewicht (kg): 1

Kennis

***

bib

170

12 171


educatieve koffers

educatieve koffers Jeugd 174 Archeologie / erfgoed 176 Milieu 178 Koffers federale overheid, dienst maatschappelijke veiligheid 184

9

13

spel koffer

172

173


educatieve koffers jeugd

Amai mijn (h)oren

Amai mijn (h)oren

Gebruik / specificaties

· Sinds het voorjaar van 2010 is de jeugddienst van de provincie Vlaams-Brabant bezig met een campagne rond gehoorschade. Met ‘Wees niet doof voor te luid’ willen we jongeren bewust maken van de oorzaken en gevolgen van gehoorschade. Vanaf september 2011 voorzien we in het kader van de campagne ook de educatieve doekoffers ‘Amai mijn (h)oren’. Naast doe opdrachten en preventietips bevat de koffer nog verschillende andere spelletjes, lestips voor leerkrachten en een dvd. Vanaf september beschikbaar via de provinciale uitleendienst. afmetingen: 73cm x 32cm x 46 cm gewicht: 16 kg

9 13 174

174

175


educatieve koffers archeologie / erfgoed Lijk in de burcht Archeokit De overlevers

Extra info Doelgroep ondewijsinstellingen - 5de tot 6de leerjaar

Lijk in de burcht Gebruik / specificaties

In dit spel worden leerlingen zelf historici-speurneuzen, die uitzoeken wat er in 1430 gebeurd is. Tegelijkertijd ontdekken ze de rijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. afmetingen: 60cm x 60cm x 24cm gewicht (kg): 23

Gebruik / specificaties

Aan de hand van doe-opdrachten en denkvragen ontdekken kinderen meer over archeologie, vondsten en sporen en over de gebruiken van de mensen in de verschillende periodes. In de Archeokit wordt het zelf ontdekken, ervaren en beleven van de kinderen centraal gesteld. afmetingen: 83cm x 43cm x 15cm gewicht (kg): 12

Archeokit

9

De overlevers

Gebruik / specificaties

176

Leerlingen laten kennismaken met de mechanismen van micro- en macro-evolutie: de uiterst lange tijdspannes, de genadeloze, ‘oneerlijke’ natuurlijke selectie, het nooit beëindigde proces van vallen en opstaan, het uit elkaar groeien van soorten: feiten die geleid hebben tot de ontwikkeling van de huidige planten- en diersoorten. afmetingen: 85cm x 65cm x 24cm gewicht (kg): 14

177

13


educatieve koffers milieu en natuur ontdekdoos water ontdekdoos slak ontdekdoos lieveheersbeestje ontdekdoos paddestoel kabouterpad bodemdieren de schatkist van Boris levend ganzenbord muizenonderzoek natuurbeheerspel biologisch wateronderzoek fysisch wateronderzoek chemisch wateronderzoek leren van buiten natuurbox fruitdiefjes bijenkoffer biotoopstudie BOS the system territorium voedselkwartet

Ontdekdoos water Gebruik / specificaties

Ontdek met de allerkleinsten het leven in het water: met badeendjes, schepnetjes, ... Wat kan drijven in water en wat niet? Doelgroep: peuters en kleuters

Ontdekdoos slak Gebruik / specificaties

Ontdek met de allerkleinsten de wereld van de slak: hoe bewegen slakken zich zonder pootjes? Wat eten ze? Welk spoor laten ze achter? Doelgroep: peuters en kleuters

Ontdekdoos lieveheersbeestje Gebruik / specificaties

Ontdek met de allerkleinsten de lieveheersbeestjes: voorleesverhaaltjes, een puzzel â&#x20AC;&#x153;laat hem vliegen...â&#x20AC;?, potjes om de lieveheersbeestjes te vangen, handpoppen,... Doelgroep: peuters en kleuters

9

Ontdekdoos paddenstoel Gebruik / specificaties

178

Ontdek met de allerkleinsten de wereld van de paddenstoel: met prenten, een puzzel, knutselpaddenstoelen, een handpop, spiegeltjes om onder de paddenstoelen te neuzen ... Wie weet woont er wel een kabouter in? Doelgroep: peuters en kleuters

179

13


Kabouterpad Gebruik / specificaties

Natuurbeheerspel Maak je eigen kabouterpad in het bos of in de natuur. Elke kabouter heeft een rugzakje met eenvoudige opdrachtjes. Doelgroep: kleuters

Gebruik / specificaties

Jongeren leren met het biotopenspel, het ministerspel en het beheerspel over plant- en diersoorten en natuurvriendelijke ideeën. Leuke mix van actieve spelletjes en nadenken. Doelgroep: 3de graad basisonderwijs, 1ste graad secundair onderwijs

Bodemdieren Biologisch wateronderzoek Gebruik / specificaties

Kleine diertjes vangen met een insectenzuiger of lepel, bekijken in een loepepotje en herkennen op een zoekkaart. Doelgroep: 1ste graad basisonderwijs

Gebruik / specificaties

Ontdek het planten- en dierenleven in de poel, en bepaal aan de hand hiervan de waterkwaliteit. Eén koffer per 5 leerlingen. Doelgroep: 3de graad basisonderwijs, 1ste en 2de graad secundair onderwijs

De Schatkist van Boris Gebruik / specificaties

Kleine natuuropdrachtjes uitvoeren om een sleutel te verdienen. Eén van de gewonnen sleutels past op de schatkist met lekkere siroop en koekjes. Doelgroep: 2de graad basisonderwijs

Fysisch wateronderzoek Gebruik / specificaties

Levend Ganzenbord Gebruik / specificaties

educa Muizenonderzoek tieve koffers

Gebruik / specificaties

Doe- en renspel met vragen en opdrachten die de kinderen in groepjes kunnen uitvoeren. In de opdrachten natuur, expressiviteit en taalvaardigheden en aanbod. Doelgroep: 2de en 3de graad basisonderwijs

Deze koffer is aanvullend op de koffer biologisch wateronderzoek, en bevat onder meer een test voor de zichtbaarheid in het water. Doelgroep: 3de graad basisonderwijs, 1ste en 2de graad secundair onderwijs

Chemisch wateronderzoek Gebruik / specificaties

Deze koffer is aanvullend op de koffer biologisch wateronderzoek, en bevat onder meer fosfaat, nitraat en pH-tests. Doelgroep: 1ste en 2de graad secundair onderwijs

Leren van buiten Een levende muis vangen, op zoek gaan naar sporen van de muis en zijn vijanden of braakballen uitpluizen. Doelgroep: 2de en 3de graad basisonderwijs

180

9

Gebruik / specificaties

Vogeltjes beloeren met de verrekijker of bloemen en kriebeldiertjes bewonderen met de loep. Doe-dingen voor iedereen! Doelgroep: 3de graad basisonderwijs

181

13


Natuurbox Gebruik / specificaties

The System Een box vol boeken die inspiratie kunnen geven voor het uitwerken van natuurprojecten op school. Met onder andere praktische boeken over de aanleg van een ecologische moestuin, de aanleg van een natuurlijke poel, de kweek van kleinfruit, inspiratie voor een natuurlijkere speelplaats, permacultuur,... Doelgroep: basisonderwijs - secundair onderwijs

Gebruik / specificaties

Een coöperatief bordspel waarbij de jongeren een zo duurzaam mogelijke jeansbroek produceren of een zo duurzaam mogelijk festival organiseren. Doelgroep: secundair onderwijs, verenigingen

Territorium Fruitdiefjes Gebruik / specificaties Gebruik / specificaties

Educatief spel rond de eikelmuis. Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs

Een tactisch spel over biodiversiteit in eigen streek. Past in de campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. Doelgroep: secundair onderwijs, verenigingen

Bijenkoffer Gebruik / specificaties

Leskist in de vorm van een bijenkorf, boordevol ideeën, handpoppen en materiaal om in de klas rond bijen te werken. Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs

Voedselkwartet Gebruik / specificaties

Dit kaartspel confronteert op een spannende manier met de afstand die voedsel aflegt voordat het op ons bord terechtkomt. Zeven gerechten met soms een indrukwekkend aantal ‘voedselkilometers’ vormen een kwartet. Doelgroep: secundair onderwijs, verenigingen

9

Biotoopstudie Bos Gebruik / specificaties

educa tieve koffers

Met deze rugzak trekken de leerlingen naar het bos en maken gebruik van meettoestellen, zoekkaarten en ander veldmateriaal om hun onderzoek uit te voeren. Bepalen van het microklimaat, meten van abiotische factoren van de bodem, determinatie van bomen, struiken en bodemdiertjes, de invloed van de mens op het bos en duurzaam bosbeheer komen aan bod. Doelgroep: 1ste en 2de graad secundair onderwijs

182

13 183


educatieve koffers federale politie

ZEBRAkit Gebruik / specificaties

ZEBRAkit leskoffer Dode Hoek mobiel verkeerspark (aparte aanvraagprocedure) behendigheidsparcours voor fietsers (aparte aanvraagprocedure) reflecterende fluohesjes en fietshelmen

De ZEBRAkit bevat didactische materialen en informatie om een verkeersongeval bespreekbaar te maken in de klas. Er zijn geen regels om de ZEBRAkit te gebruiken. U kunt het niet â&#x20AC;&#x2DC;foutâ&#x20AC;&#x2122; doen. U doet het op uw manier die het best past bij uw klas. Bij een noodgeval kan de ZEBRAkit ook gratis aan de school geleverd worden. In dit geval neemt u contact op met Maria Snoeckx, 016-26 78 11 of via mail op verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be. Afhaalpunt: Provinciehuis Doelgroep: basisonderwijs (de ZEBRAkit bevat ook een Kleuterkit).

Leskoffer Dode Hoek Gebruik / specificaties

Benader het dodehoekprobleem op kindermaat. In de leskoffer vindt u een speelgoedvrachtwagen, een dode hoek op schaal, een groot oprolbaar stratenplan, speelgoedautootjes, -fietsjes en een set kleine verkeersborden. De leerkracht kan verschillende verkeerssituaties demonstreren en krijgt lesfiches om een heldere les op te bouwen. Afhaalpunt: Provinciehuis Doelgroep: 3de graad lager onderwijs

9 13

184

185


Extra info Aanvraagprocedure verkeerspark en behendigheidsparcours

• Duur: maximaal 14 kalenderdagen (zeer uitzonderlijk 3 weken). De locatie en tijdstip van afhalen worden afgesproken bij de reservering. • Aanvragen? Ten laatste 1 week voor de activiteit schriftelijk of via e-mail gericht aan: Provincie Vlaams-Brabant, afdeling federale overheid, dienst maatschappelijke veiligheid Provincieplein 1 - 3010 Leuven Maria Snoeckx, 016-26 78 11, fax 016-26 78 55, verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be, www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/

Reflecterende hesjes en fietshelmen Gebruik / specificaties

Gaat u op uitstap? Denk dan aan de zichtbaarheid van je groep. Een fietshelm en een reflecterend hesje verhogen de veiligheid van de fietsers aanmerkelijk. Hesjes en helmen kunnen afzonderlijk aangevraagd worden. Afhaalpunt: Provinciehuis Leuven Doelgroep: 2de en 3de graad lager onderwijs

Mobiel verkeerspark Gebruik / specificaties

Het mobiel verkeerspark bestaat uit verkeersborden, verkeerslichten en ander verkeersmateriaal zoals kegeltjes enz. In verschillende nagebootste situaties leren leerlingen zich correct te gedragen in het verkeer. Voorzie 900 m² om het parcours op te stellen. Het materiaal staat op een aanhangwagen. Zorg voor een wagen met een trekhaak. Afhaalpunt: PIVO Asse Doelgroep: basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs

9

Behendigheidsparcours voor fietsers Gebruik / specificaties

educa tieve koffers

In 8-tal oefenopstellingen (smalle doorgang, slalom, hellend vlak, cirkel, remtest enz. ) wordt de behendigheid van de fietser getest en bijgeschaafd. Na reservering krijgt de leerkracht een uitgebreide handleiding met beschrijving van de oefeningen. Voorzie 900 m² om het parcours op te stellen. Afhaling gebeurt best met een bestelwagen of monovolume. Afhaalpunten: PIVO Asse, Provinciedomein Kessel-Lo Doelgroep: basisonderwijs

186

13 187


Toegankelijkheidsmateriaal

Toegankelijkheid toegankelijkheidsmateriaal draagbare oprijplaat 2m draagbare oprijplaat 3m draagbare oprijplaat 3m elektrische rolstoelen kabelbaan draagbare ringleiding voor grotere ruimte draagbare ringleiding voor baliefunctie set pictogrammen rubberen mat 5m x 1m rubberen mat 10m x 1m dunne rubberen mat 2.5m x 1m dunne rubberen mat 5m x 1m dunne rubberen mat 10m x 1m steekwagentje helling voor podium

188

189

14


Draagbare oprijplaat 2m Gebruik / specificaties

Draagbare ringleiding voor grotere ruimtes (met kabel) Om niveauverschillen met rolstoelen / kinderwagens te overbruggen afmetingen: 106cm x 25cm x 5cm gewicht (kg): 6

Gebruik / specificaties

Draagbare oprijplaat 3m Gebruik / specificaties

Om niveauverschillen met rolstoelen / kinderwagens te overbruggen afmetingen: 165cm x 25cm x 5cm gewicht (kg): 10

Draagbare ringleiding voor baliefuncties

Draagbare oprijplaat 3m elektrische rolstoelen

Gebruik / specificaties Gebruik / specificaties

Om niveauverschillen met elektrische rolstoelen te overbruggen afmetingen: 165cm x 25cm x 5cm gewicht (kg): 10

Draagbare ringleiding voor onthaaltoepassingen. Deze ringleiding kan gebruikt worden zonder dat een draad dient gelegd te worden. afmetingen: 14cm x 41cm x 45cm gewicht (kg): 7

Set pictogrammen

Kabelbaan Gebruik / specificaties

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van televisie, radio of het geluid in bijvoorbeeld een concertzaal of kerkgebouw kunnen beluisteren. Het geluidssignaal wordt aangesloten op een versterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in een lus omheen de ruimte is aangelegd. Slechthorenden kunnen hun hoortoestel op de â&#x20AC;&#x2DC;Tâ&#x20AC;&#x2122;stand zetten. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding. Elke individuele luisteraar met een hoortoestel kan draadloos gebruikmaken van deze ringleiding. afmetingen: 52 x 20 x 57 gewicht (kg): 30

Kabelgoten, vooral gebruikt om elektriciteitskabels te beschermen op evenementen afmetingen: 120 x 140 x 60 gewicht (kg): 150

Gebruik / specificaties

De set bevat 18 soorten pictogrammen om oa rolstoelfaciliteiten aan te geven, ringleidingen enz. Ieder pictogram zit 2 x in de set. afmetingen: 33 x 41 x 41 gewicht (kg): 21

toeganke lijkheid

190

191

14


Dunne rubberen mat 10m x 1m

Rubberen mat 5m x 1m Gebruik / specificaties

Wordt gebruikt om slecht bereidbaar terrein toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en mensen met buggy’s afmetingen: 120 x 21 x 21 gewicht (kg): 50

Rubberen mat 10m x 1m Gebruik / specificaties

Gebruik / specificaties

Deze matten kunnen gebruiktworden om binnen kabels af te dekken, bv in combinatie met onze ringleiding. Deze matten mogen niet buiten gebruikt worden. afmetingen: 100cm x 25cm gewicht (kg): 30

Steekwagentje Wordt gebruikt om slecht bereidbaar terrein toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en mensen met buggy’s afmetingen: 120 x 32 x 32 gewicht (kg): 100

Gebruik / specificaties

Dit transportkarretje wordt ter beschikking gesteld bij de rubberen matten. Dit karretje moet men apart bij reserveren en kan enkel in combinatie met de rubberen matten ontleend worden. afmetingen: 130cm x 50cm x 40cm gewicht (kg): 18

Dunne rubberen mat 2.5m x 1m Gebruik / specificaties

Deze matten kunnen gebruiktworden om binnen kabels af te dekken, bv in combinatie met onze ringleiding. Deze matten mogen niet buiten gebruikt worden. afmetingen:100cm x 15cm gewicht (kg): 8

Gebruik / specificaties

Deze matten kunnen gebruiktworden om binnen kabels af te dekken, bv in combinatie met onze ringleiding. Deze matten mogen niet buiten gebruikt worden. afmetingen:100cm x 20cm gewicht (kg): 15

· Deze helling kan enkel gebruikt worden in combinatie met ons podium. Door deze helling te combineren met ons podium kan u een rolstoelpodium maken. De helling bestaat uit 4 podiumelementen, uitschuifbare pootjes, leuningen en alle benodigde bevestigingsmaterialen. · Zowel het podium, de helling als de leuningen moeten apart gereserveerd worden. afmetingen: 200cm x 100cm x 80cm gewicht (kg): 250

192

193

Dunne rubberen mat 5m x 1m Gebruik / specificaties

toeganke lijkheid

Helling voor podium

14


Infostanden en promotiemateriaal

info&promotie

info& promotie

infostanden en promotiemateriaal promotiestand bibliotheken promozuil jeugddienst infostand Europa: uitbreiding Europese Unie infostand Europa: een andere kijk op Europa hoe Europa ons leven beïnvloedt tentoonstelling ‘biodiversiteit, alles hangt samen’ outerbanner ‘je hebt meer buren dan je denkt’

194

195

15


Promotiestand bibliotheken Gebruik / specificaties

Infostand Europa: een andere kijk op Europa De promotiestand werd ontwikkeld voor de openbare bibliotheken van Vlaams-Brabant om hen te ondersteunen in hun promotionele activiteiten. De promotiestand bestaat uit een set rechtopstaande wandpanelen, een presentatietoog en een uitvouwbaar folderrek. De stand kan gebruikt worden in de bibliotheek, op jaarbeurzen, braderieën, ... enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Leuven

Gebruik / specificaties

De stand bevat vier panelen met een foto en als titel “Een andere kijk op Europa, dicht bij jou”. Daarnaast zijn alle contactgegevens van Europe Direct VlaamsBrabant hierop terug te vinden. enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Leuven afmetingen: 98cm x 70cm x 30cm gewicht (kg): 43

afmetingen: 110cm x 80cm x 50cm gewicht (kg): 117

Hoe Europa ons leven beïnvloedt

Promotiezuil jeugddienst Gebruik / specificaties

Kan enkel ontleend worden wanneer de jeugddienst participeert in het project enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 110cm x 80cm x 90cm gewicht (kg): 40

Infostand Europa: uitbreiding Europese Unie Gebruik / specificaties

De uitbreiding van de Europese Unie is een feit. De Europa-stand van Europe Direct Vlaams-Brabant laat u op een visueel aangename manier kennis maken met de twaalf nieuwe lidstaten. Op vier panelen wordt een levensgrote kaart weergegeven van de 27 lidstaten van de Europese Unie. enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Leuven

Gebruik / specificaties

De tentoonstelling ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt‘ maakt duidelijk dat de invloed van Europa geen ver-van-mijn-bedshow is, maar zich uitstrekt tot op onze ontbijttafel. Hoe Europa ons leven beïnvloedt is gebaseerd op het gelijknamige boek van VRT-journalist Rob Heirbaut en politiocoloog Hendrik Vos, dat de Wablieft-prijs ontving voor zijn eenvoudig taalgebruik. De tentoonstelling hanteert dezelfde heldere stijl en illustreert de invloed van Europa aan de hand van alledaagse voorbeelden OPGELET, het geheel weegt ongeveer 160 kg en is verpakt in 1 grote kist. We raden aan om minimaal 2 personen te voorzien voor het laden en lossen en een geschikt vervoermiddel te kiezen. enkel te verkrijgen aan de uitleenbalie te Asse afmetingen: 193cm x 86cm x 118cm gewicht (kg): 160

afmetingen: 98cm x 70cm x 30cm gewicht (kg): 43

info& promotie

196

197


Tentoonstelling ‘Biodiversiteit, alles hangt samen’ Gebruik / specificaties

Biodiversiteit: het is geen eenvoudig begrip. Nochtans komt iedereen in zijn of haar dagdagelijks leven ermee in aanraking. In de tentoonstelling ‘biodiversiteit, alles hangt samen’ kom je alles te weten over biodiversiteit als kloppend hart van ons planeet en onderdeel van ons leven. OPGELET, het geheel weegt ongeveer 285kg en is verpakt in 3 kisten. afmetingen: 160cm x 120cm x 83cm gewicht (kg): 285

Outerbanner ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ Gebruik / specificaties

· Ideaal om ook buiten op te stellen tijdens een evenement. Hij kan ook dienst doen als publiekslokker bij de tentoonstelling ‘Biodiversiteit, alles hangt samen’. De banner geeft een overzicht van de verschillende campagnematerialen bij de campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. afmetingen: 90cm x 45cm x 20cm gewicht (kg): 1

198


Catalogus uitleenmateriaal 2012  

Overzicht van het uitleenbare materiaal van de provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant.