Page 1

Ă…rsberetning

13


forord

Vi søger det ekstraordinære Det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats. Det er tilfældet for de mange virksomheder Væksthus Syddanmark er i kontakt med. Heraf har godt 600 virksomheder i 2012 benyttet sig af tilbuddet om vækstkortlægning. Virksomhederne har gjort det ekstraordinære. Alle former for udviklings­ til­tag, der vil skabe vækst: Lederudvikling Organisationsudvikling. Medarbejdere på kurser og videreuddannelse. Etablering af profes­ sionelle bestyrelser. Fremskaffelse af kapital. Indgåelse af nye part­ nerskaber. Aldrig før har Væksthus Syddanmark haft så mange programmer og tilbud til virksomheder som i 2012. Vores medarbejdere har udfordret virksomhedslederne. Taget dem ud af den daglige drift. Bidraget til, at de har fået kortlagt deres potentiale og sparret med dem om planer for deres vækst. Vores kunder vokser mere Det ihærdige arbejde i virksomhederne har betalt sig. Tal fra 2012 viser at de virksomheder, der har benyttet sig af Væksthus Syddanmarks tilbud, har klaret sig betydeligt bedre end lignen­de virk­ somheder. Det gælder omsætning, vækst i beskæftigelse og øget eksport. Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark

Men gode tal og undersøgelser må aldrig blive en sovepude. 2012 var også året, hvor Væksthus Syddanmark internt øgede fokus på analysen af vores indsatser. Det giver præcise svar på, hvordan

22

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark


vores tilbud virker i virksomhederne. Tilbundsgående analyser giver ligeledes en klar pejling af, hvordan vi hele tiden forbedrer os og ska­ ber nye vækst­tilbud, som matcher virksomhedernes efterspørgsel.

Væksthus Syddanmark

Nogle tilbud og programmer udvikler vi selv og henter midler til. Andre programmer bliver til i samspil med centrale aktører eller Væksthusene. Vi er en del af den store nationale satsning. Det bety­ der, at vi har et stort og bredt vækstsortiment.

Væksthus Syddanmark er som landets øvrige fire Væksthuse en del af en national satsning. Væksthusets opgave er at sikre, at danske vækstvirksomheder udnytter deres poten­ tiale – til gavn for beskæftigelsen og økonomien.

Vi krydser nye grænser Retter vi blikket mod 2013, så står lederudvikling og kompetence­ udvikling til medarbejdere fortsat højt på dagsordenen i regionens virksomheder. I de kommende år er eksport og internationalisering ligeledes et af de områder, hvor regionens vækstvirksomheder vil krydse nye grænser. Vi er klar med attraktive programmer og tilbud, bl.a. i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Væksthus Syddanmark er sparringspartner for virksom­ heder og hjælper med vækstplaner. Målrettede projekter samt branche- og klyngesamarbejder medvirker ligeledes til at fremme vækst i syddanske virksomheder.

Vækst kommer ikke af sig selv. Vi har sammen med virksomheder, kommuner, region, lokale erhvervsråd og brancheorganisationer taget hul på ambitiøst 2013. Her skal vi vise, hvorfor Syddanmark – som den første danske region nogensinde – er kåret til Europæisk Iværksætterregion 2013.

Europæisk Iværksætterregion 2013 Region Syddanmark er som den første danske region nogen­sinde kåret til Europæisk Iværksætteregion 2013. De valgte regioner har visioner om at skabe grønne og dynamiske iværksætterregioner.

God læselyst. Liselotte Hohwy Stokholm Direktør, Væksthus Syddanmark 3


Det betaler sig! Tal fra 2012 viser, at virksomheder henter stort udbytte af sparring og samarbejde med Væksthus Syddanmark. Virk­ somheder, der har benyttet Væksthusets tilbud henter ud­ bytte på væsentlige parametre sammenlignet med lignende virksomheder.  Vækst i omsætning: 9% mod 4,6% i lignende virksomheder.  Vækst i beskæftigelse: 6,7% mod 0,2% i lignende virksomheder.  Vækst i eksport: 8,8% mod 5,2% i lignende virksomheder. 44

Se side 10


e k s p e rt i s e , v i d e n o g s pa r r i n g

Vi skal bryde grænserne KONSULENTER på besøg: Der er de virksomhedsledere, der er klar over, at de står med et kæmpe vækstpotentiale. Men som samtidig er klar over, at de har brug for sparring, ekspertise og ny viden for at realisere deres potentiale. Og så er der de virksomhedsledere, som har så travlt med daglig drift, at de slet ikke har øje for deres muligheder for vækst. Endelig er der de virksomhedsledere, som lever et godt og stille liv med salg til det lokale eller nationale marked, men som aldrig har skænket det en tanke at rette blikket internationalt. Om det er den ene eller den anden problemstilling, der udgør en bar­ riere for væksten, så står Væksthus Syddanmarks konsulenter klar som sparringspartner. For virksomheder i hele regionen – konsulenterne er dér, hvor der er et vækstpotentiale. I 2012 blev det til besøg i godt 600 af regionens virksomheder. Og med nye programmer på hylden bliver der med høj sandsynlighed flere virksomheder, som kommer til at trække på Væksthus Syddan­ marks medarbejdere i 2013. Styrket eksportsparring For alle de syddanske virksomheder, der rummer et eksportpotentiale, er der godt nyt. I 2012 har Væksthuset således intensiveret satsningen for at geare syddanske virksomheder til de internationale markeder. Forskellige tilbud skal hjælpe danske virksomheder med eksport. Der er programmer til de virksomheder, der skal tage de første vigtige skridt – og for hvem barrierer som sprog og afdækning af kundesegment udgør de første barrierer. For virksomheder, der allerede er etableret på eksportmarkedet, kan det handle om at få afsøgt og analyseret nye markeder.

Kernen skal fungere For alle virksomheder handler det i første omgang om at få udviklet en træfsikker vækstplan. En vækstplan, som bliver til i samarbejde med væksthusets konsulent, afslører nemlig, hvor den enkelte virksomhed bør fokusere for at realisere sine mål. I 2012 har rigtig mange virksomheder haft stor gavn af at arbejde med ledelse og organisation. Forudsætningen for at lykkes med nye salgs­ planer, eksportplaner, få tiltrukket investorer eller fremskaffet kapital er nemlig, at virksomheden har en stærk ledelse og organisation, der kan løfte processen. For syddanske vækstvirksomheder har det stor værdi at investere tid og ressourcer i et gratis vækstforløb med en af Væksthus Syddanmarks konsulenter. Det er en investering, der i reglen åbner øjnene for, hvordan virksomhederne kan indfri deres potentiale.

resultater 2012  595 virksomheder har benyttet Væksthus Syddanmarks tilbud om vækstkortlægning.  94,1% af de adspurgte rådgivere og offentlige institu­ tioner udtrykker, at de er meget tilfredse med Vækst­ huset og dets kompetencer. 5


tilbud til virksomheder

Analyser hæver overliggeren PROJEKTER og ANALYSE: Hele 11 forskellige programmer har Væksthus Syddanmark kunnet tilbyde vækstvirksomheder i 2012. Nationale som regionale projekter har været på hylderne. Alle med det mål at skabe vækst i syddanske virksomheder. Tre programmer – som også kører i 2013 – har i særlig grad givet nye muligheder til virksomhederne.

Nye projekter i 2012 Tre nye projekter er iværksat i 2012 og klar til at rulle ud til syddanske virksomheder i 2013: Global Vækst skal sikre syddanske virksomheder det bed­ ste grundlag for at komme ind på nye eksportmarkeder. Klar til Anlægsopgaver giver kompetenceløft i forbindelse med udbud af større bygge- og anlægsopgaver samt ad­ gang til stærke netværk og partnere. Syddanske Madoplevelser styrker væksten i virksom­ heder inden for fødevare- og turismeerhvervet gennem en udvikling af innovative madoplevelser. 66

Gennem det nationale program Vækst via Ledelse har ledere i vækst­ virksomheder fået en unik mulighed for at arbejde målrettet med per­ sonlig og strategisk ledelsesudvikling. For mange ledere i små og mel­ lemstore virksomheder en helt afgørende kompetence, der gør dem i stand til at realisere virksomhedens mål. Lån en Leder er et tilbud, hvor vækstvirksomheden for en periode låner en erfaren leder med ekspertise inden for et givent område – fx eksport, organisations- eller produktudvikling – for på den måde at få integreret den nye viden, der er nødvendig for at udvikle virksomheden. Endelig har en række virksomheder haft stor glæde af programmet Power Push, hvor de med op til 100.000 kr. i støtte har givet medarbejdere kurser og videreuddannelse. Betaler det sig? Et relevant og nødvendigt spørgsmål er, om det betaler sig. Ikke mindst set i lyset af, at de regionale og nationale programmer har millioner i ryggen fra EU’s strukturfonde. Væksthus Syddanmark øgede i 2012 det interne fokus på analyse for netop at levere endnu mere præcise svar end hidtil på det spørgsmål.


De regionale analyser skal skabe vished for, at millionerne virker som de skal ude i virksomhederne. Væksthus Syddanmark har således fået sit eget professionelle analyse­ apparat, der supplerer de nationale undersøgelser med kommunal og regional viden. På den måde er der nemlig sikkerhed for, at Væksthuset udvikler og målretter nye tilbud, som skaber udvikling i virksomhederne og match­ er deres efterspørgsel. Og samfundet får vished for, at de investerede millioner genererer endnu flere kroner – og skaber eksport og arbejds­ pladser.

Kundebarometer Med udviklingen af et kundebarometer har Væksthus Syd­ danmark skabt et analyseredskab til indsamling af viden om, hvordan indsatserne virker ude i virksomhederne. Kundebarometeret giver svar på virksomhedernes udbytte af deres vækstforløb, kortlægger syddanske virksomheder, udpeger tendenser inden for brancher og meget andet. Kundebarometeret er taget i brug i januar 2013.

7


Arrangementer i regionen

Når Væksthuset ruller ud … EVENTS og KONFERENCER: Væksthus Syddanmark har hele regionen som sin arena. Vi er dér, hvor kunderne er. 2012 har budt på et væld af arrangementer og events rundt om i hele regionen. Det tiltrækker virksomhedsejere, der er nysgerrige efter nye input til at udvikle deres forretning – og det skaber samtidig overskrif­ter i medierne, når der gøres en ekstra indsats for væksten. Emner og indhold på Væksthusets konferencer og events tager altid afsæt i virksomhedernes behov. Et omdrejningspunkt i 2012 har været ledelse. Virkeligheden er nemlig, at syv ud af ti ledere oplever, at de bliver fanget i daglig drift. Det kalder på ledelsesudvikling! Ledertip i øjenhøjde Under den ambitiøse og landsdækkende Uge46-kampagne, hvor vækst og iværksætteri var på dagsordenen overalt i Danmark, rykkede Vækst­ hus Syddanmark ud med konferencer og events med fokus på ledelse. Både på Fyn og i Jylland kom virksomhedsledere i stort tal til konfe­ rencerækken "Lederskab, Strategi & Vækst", der blev afholdt i samar­ bejde med regionens erhvervskontorer og organisationen Lederne.

8 Kvinder Kan konferencen i uge 46. 8Foto:

Virksomhedslederne fik serveret input i øjenhøjde af drevne topchefer og ledelseseksperter. Og der var dømt intet mindre end "Rock 'n' Rollleadership", da Flemming Dybbøl indtog scenen. Som spydspids for en af Danmarks mest succesfulde musikfestivaler, Smukfest i Skanderborg,


Gode råd om ledelse leverede han klokkeklare bud på, hvordan personlig lederstil og strategisk ledelse går hånd i hånd. Fra eksport til teknik Væksthus Syddanmarks arrangementer i 2012 har ikke kun stået i ledel­sens tegn. Et andet omdrejningspunkt har været eksport. Syddanske virksomheder, der har oplevet eksportudfordringer eller er på vej ind på eksportmar­ kedet, har søgt viden og konkrete veje at gå på de to eksportseminarer "Centraleuropa – nærmarkeder i vækst" og "Nabomarkeder i vækst". Væksthus Syddanmarks arrangementer favner vidt. Op mod 200 kvinde­ lige iværksættere og ledere var samlet til den traditionsrige "Kvinder Kan" konference i Uge46-kampagnen.

Tre klare råd til syddanske virksomheder, der ønsker vækst – serveret af Henning Korsbæk Frandsen fra organisationen Lederne på konferencen "Lederskab, Strategi & Vækst". Ledelse er nøglen til vækst – vær leder af ledelsespro­ cessen. Skab en klar virksomhedsfortælling – hvor er vi, og hvor er vi på vej hen?  Gør virksomhedens strategi synlig for medarbejderne.

Ledere på sms'en

Syddanske virksomhedsledere, der havde brug for at styrke deres virk­ somheds konkurrenceevne gennem innovation og teknologisk produkt­ udvikling, deltog i årets TEK-Momentum konference.

Hvad mener ledere rent faktisk selv er god ledelse? Og hvad er udfordringerne som moderne leder? Svarene var tyde­ lige ved sms-afstemning på årets konference "Lederskab, Strategi og Vækst".

Endelig gav fem seminarer om finansiering syddanske vækstvirksom­ heder svar på, hvordan de styrker deres evne til at tiltrække investorer og fremskaffe ny kapital.

Kommunikation er i top. 50% af lederne pegede på god kommunikation som væsentligste forudsætning for god ledelse. Strategi er vigtig. Alligevel manglede hver tredje virk­ somhed en strategi, og i mange tilfælde var strategien ikke synlig for medarbejderne. 9


Udviklingen 2011-2012

Tal & tendenser Vores kunder vokser mere. Det fremgår af Erhvervsstyrelsen /KL's opgørelse af Væksthusenes præsentationer i 2012.

Beskæftigelsesvækst Når virksomhederne i kontrolgruppen ansætter én ny medarbejder, så ansætter vores kunder tilsvarende 33,5 nye med­arbejdere. I faktiske tal betyder det i gennemsnit, at hver af vores kunder har haft en beskæftigelsesvækst på 0,7 ny medarbejder på et år.

1.000.000

1.000.000

10 10

Kilde: Erhvervsstyrelsen og KL

Omsætningsvækst Når virksomhederne i kontrolgruppen har en vækst i omsæt­ning på 1.000.000 kr., så har vores kunder tilsvarende en vækst på 1.957.000 kr. I faktiske tal betyder det i gennemsnit, at hver af vores kunder har haft en vækst på 1,8 mio. kr. i omsætning på et år.

1.957.000

1.692.000

Eksportvækst Når virksomhederne i kontrolgruppen har en vækst i eksport på 1.000.000 kr., så har vores kunder tilsvar­ende en vækst på 1.692.000 kr. I faktiske tal betyder det i gennemsnit, at hver af vores kunder har haft en vækst på 463.000 kr. i eksport på et år.


Fa k ta

Nøgletal 2012 2011 (Kr. 1.000) (Kr. 1.000) Basistilskud 19.844 20.748 Andre driftsindtægter 29.201 7.724 Assens Kommune Billund Kommune Omsætning i alt 49.045 28.472 Esbjerg Kommune Fanø Kommune Andre eksterne omkostninger 24.895 8.966 Fredericia Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Haderslev Kommune Bruttoresultat 24.150 19.506 Kerteminde Kommune Personaleomkostninger 23.275 18.581 Kolding Kommune Langeland Kommune Resultat før afskrivninger 875 925 Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Afskrivninger og småanskaffelser 669 244 Nyborg Kommune Odense Kommune Resultat før finansiering 207 681 Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Finansielle indtægter 32 82 Tønder Kommune Finansielle udgifter 0 0 Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Årets resultat før skat 239 763 Ærø Kommune Skat 145 -114 Aabenraa Kommune Andre kommuner Årets resultat efter skat 384 649

595 vækstforløb i 2012 24 11 44 0 23 32 22 21 65 6 20 16 10 94 29 21 24 24 22 57 2 22 6 11


Organisation 43 medarbejdere Etableret den 1. maj 2007 En erhvervsdrivende fond Ejet af de 22 kommuner i Region Syddanmark

Bestyrelse For valgperioden 2010-2014 Bestyrelsesformand: Laurids Rudebeck, borgmester, Tønder Kommune

Kontakt Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M 70 23 55 15 info@vhsyd.dk www.vhsyd.dk

12 12

Øvrige medlemmer: Frank Schmidt-Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem, Vejen Kommune Erik Christensen, borgmester, Nyborg Kommune Henning Due-Lorentzen, kommunalbestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark Kurt Adamsen, tømrermester, Isolerings-Gruppen A/S Carsten Kryth, konsulent, Konsulentfirmaet FirmCare Observatør: Helle Holtsø, Erhvervsstyrelsen

Layout og dtp: Væksthus Syddanmark

Næstformand: Clas Nylandsted Andersen, direktør

Væksthus Syddanmark :: Årsberetning for 2012, DEL1  

Væksthus Syddanmark :: Årsberetning for 2012, DEL1 - Få et indblik i Væksthus Syddanmarks aktiviteter og resultater for 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you