Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS --- UNIVERSITY OF PRISTINA 

FAKULTETI MJEKËSIS

FACULTY OF MEDICINA

DEPARTAMENTI I MP-së

DEPARTAMENT OF GENERAL MEDICINE

LËNDA: IMUNOLOGJI TEMA: TIPI I TRETË I HIPERSENSIBILITETIT 

Mentori:

12/30/12

Studentët: Valon Krasniqi Shpend Sopaj Rinor Ajeti Saim Berisha

1


UNIVERSITETI I PRISHTINËS --- UNIVERSITY OF PRISTINA 

FAKULTETI MJEKËSIS

FACULTY OF MEDICINA

DEPARTAMENTI I MP-së

DEPARTAMENT OF GENERAL MEDICINE

LËNDA: IMUNOLOGJI TEMA: TIPI I TRETË I HIPERSENSIBILITETIT 

Mentori:

12/30/12

Studentët: Valon Krasniqi Shpend Sopaj Rinor Ajeti Saim Berisha

2


UNIVERSITETI I PRISHTINËS --- UNIVERSITY OF PRISTINA 

FAKULTETI MJEKËSIS

FACULTY OF MEDICINA

DEPARTAMENTI I MP-së

DEPARTAMENT OF GENERAL MEDICINE

LËNDA: IMUNOLOGJI TEMA: TIPI I TRETË I HIPERSENSIBILITETIT 

Mentori:

12/30/12

Studentët: Valon Krasniqi Shpend Sopaj Rinor Ajeti Saim Berisha

3


Tipi i trete i Hipersensibilitetit Punim seminarik IMUNOLOGJI

12/30/12

4


Hyrje 

Termi hipersensibilitetit përcakton një sensibilitet imunologjik ndaj antigjenit që shfaqet në reaksione indore në disa minuta pas kontaktit të antigjenit me antitrupin korospondues. Një reaksion i tillë mund të ndodhë te çdo individ ( anafilaksi ) ose vetem në disa individ të predispozuar apo hiperaktiv ( atopi ).

12/30/12

5


Temat e diskutimit   

Hyrje dhe Pershkrimi Metodat e detektimit të imunokomplekësve Imunokomplekset me mbizotërim të antitrupave Imunoreaksioni me mbizotërim të antigjenit (sëmundja e serumit)

12/30/12

6


Hyrje dhe Përshkrimi Hipersensibiliteti i tipit të tretë ( I kompleksëve imune ) ndodh kur antigjeni vepron në 

hapsirat indore më antikorpet precipituese duke formuar mikroprecipitate brenda dhe për rreth enëve të vogla të gjakut dhe duke shkaktuar në mënyrë dytësore dëmtim të qelizave. Shembuj klinik janë :  sëmundja e serumit, 

vaskuliti etj.

12/30/12

7


Hyrje dhe Pershkrimi 

Shkaktaret e Reaksioni imunologjik i tipit III Reaksioni imunologjik i tipit III e shkakton kompleksi mikromolekular antigjen – antitrup i cili mbështetet në murin e enëve të gjakut ose në membranat paralele të inflamacionit në lezionin e indëve në të cilat kompleksi anigjen-antitrup sedimentohet

12/30/12

8


Hyrje dhe Pershkrimi 

Simptomat e Imunokomplekseve Imunokomplekset mund të lajmërohen në mënyrë kaluese te sëmundjet acute infektive. Roli patogjenitik i tyre ka rëndësi të veçantë, kryesore te sëmundjet kronike, ku egziston një mënyrë kontinuale e formimit të materialit antigjenik. -Imunokomplekest që nuk qarkullojnë(ndalen në fagocitozen e parë mononuklearë), nuk kanë kurrffarë rëndësi patognomonike.

12/30/12

9


Hyrje dhe Pershkrimi 

Imunokomplekset solubile lidhen edhe me Fc-receptorët Imunokomplekset solubile lidhen edhe me Fc- receptorët e trombocitëve dhe në këtë mënyr mundësojnë lirimin e substancave vazoaktive të cilat rrisin permabilitetin e murit të vazave të gjakut dhe daljen e lëngjëve jashtë

12/30/12

10


Hyrje dhe Pershkrimi 

Polimorfonuklearët Kanë receptorë edhe për imunokomplekset si dhe për complement. Pas lidhjes këto stimulohen dhe sekretojnë 

enzime protiletike (si proteaza, beta-glukonidaza, kologjenaza, katepsina DE, elastaza, etj.),

me të cilat mundësohet funksionimi I fagocitozës intracelulare. Nëse fagocitoza nuk është e mundur për shak të adhësis së strukturës antigjenike, aktivizohet “fagocitoza frustirume” me destruktim, digjestion të strukturave përrreth, veqanërisht membranave bazale të enëve të imëta të gjakut. Imunokomplekset fagocitohen edhe nga ana e eozinofilëve dhe shkaktojnë një degranulim të eozinofilëve prej nga lirohet peroksidaza.

12/30/12

11


Hyrje dhe Pershkrimi 

Diagnostifikimi dhe Participimi i Reaksioni i tipit III Reaksioni i tipit III participon në etiopatogjinezen e shumë eksperimente imunologjike të indukuara dhe te semundjet humane. Diagnostifikimi bëhet me vizualizim të imunokompleksëve në vendin e lezionit dhe gjetjen e koncentruar të imuno kompleksëve, e në veqanti, në përbërje të gjakut dhe të enëve të imta dhe indëve të vaskularizuara mire.

12/30/12

12


Metodat e detektimit të imunokomplekësve  

12/30/12

Vetitë fiziko-kimike të kompleksit, Reaktiviteti më molekula të lira ( C12, faktori reumatoid, etj. ), Reaktiviteti me receptorët sipërfaqësorë të qelizës ( rëceptorëve – Fc ose receptorëve për komplementin në veqanti C2 dhe C3 ). 13


Metodat e detektimit të imunokomplekësve Histokimia është metoda më e fusqishme për identifikimin e munokopleksëve. Reagensat që shërbejnë për detektim mund të reagojnë me komponentët imunoglobulenike të kompleksit antigjen – antitrup, ose në komplementin, por edhe me antigjene. Rezulat karakterisitk i gjetjes së imunkompleksit është depozitimi granular i imunoglobulineve, ose komplementi i kapshëm me teknikën imunoflouroscente Ekzistojnë edhe fenomene sekondare të cilat flasin për patologjinë e shkaktuar nga imunokomplekset në inde të caktuara Në situatë të tillë kur kemi vlera realative të rritura të antitrupave, imunokompleksi shpejt përcipiton dhe atë lokalizohet kryesisht në vendin e futjes ose të hyrjes së antigjenit, ndërsa në situatat e rritjës së sasisë së antigjenit formohen komplekse të tretshme, që mund të shkaktojnë reaksione sistematike jolokale

12/30/12

14


Imunokomplekset me mbisotërim të antitrupave 

eksperimentoi Maurice Arthus

i cili gjatë injektimit intradermal të antigjenit të tretshëm lepurit të sensibilizuar me titër të lartë të antitrupave shkakton reaksion eritematoz dhe edematozë, që kulminacionin e arrin pas tri deri tetë orësh, e pastaj në mënyrqë graduale reaksioni zvogëlohet Lezioni përcillet me infiltracion të leukocitëe, ndërsa komplekset percipitojnë në venule dhe lidhin komplementin

Këto vërehen me ndihmen e teknikës imunoflurescente, ku ka edhe agregacion të trombocitëve dhe lirim të amineve aktiv

12/30/12

15


Imunokomplekset me mbisotërim të antitrupave Reaksioni i Arthus-it mund të pengohet duke e larguar ose neutralizuar komplementin, si dhe neutrofilet polimorfonukleare dhe atë me nitrogjen-mastoid ose atiserum specifik antipolimorf. Reaksioni i tipit Arthus mind të zhvillohet në lëkurë por edhe në inde të tjera; për shembull në mushkëri jep sindromin e mushkrive të farmerëve Shfaqet te personat qe bejne grumbullimin e barit në Amerikë Ky sindrom lajmërohet 6-8 orë pas thithjes së pluhurit të sanës Një sindrom i ngjashëm zhvillohet edhe të sensibilizimi me aktinomicete ermofile ose edhe tek personat që merren me rritjen e pëllumbave dhe të gjitha këto reaksione bazën e kanë në reaksionin e tipit Arthusë por vendlokalizimi i këtij reaksioni nuk është lëkura por janë mushkëritë

12/30/12

16


Imunoreaksioni me mbizotërim të antigjenit  

Zhvillohet në ato situata kur për qëllime terapeutike injektohet serumi i huaj, mbrojtje pasive Zakonisht rreth tetë ditë pas injektimint të fundit lajmërohet sëmundja e serumit me të gjitha simptomet përcjellëse që janë: albuminura dhe zvogëlimi i sasisë së komplementit në serumë si rezultat i aktivizimit dhe hargjimit të vazhdueshëm. Antitrupat formohen kundër proteinave të huaja që kanë ngelur në serum nga pamundësia e pastrimit adekuat të serumit. Zakonisht këto janë globulinet e kalit sepse serumi që dedikohet për karaktere terapeutike nxirret nga kali Nga se antigjeni është me sasi të madhe formohen komplekse të tretshme në përmbajtje Ag2-At1, Ag3-At2, Ag4-At3 tj. Komplekset e mëdha mund të lirojnë substanca vazoaktive dhe të shkaktojnë simptomet e reaksionit anafilaktik.

12/30/12

17


Perfundimi

FUND

12/30/12

18

Tipi_i_trete_i_Hipersensibilitetit  
Tipi_i_trete_i_Hipersensibilitetit  

UNIVERSITETI I PRISHTINËS --- UNIVERSITY OF PRISTINA FAKULTETI MJEKËSIS FACULTY OF MEDICINA Shpend Sopaj Valon Krasniqi 09/05/09 1   UNIVE...

Advertisement