Page 1

Ushtrimi VII: Metodat diagnostike në Imunologji • Precipitimi • Aglutinimi • Imunodifusioni Radial • Imunoelektroforeza • RIST & RAST • RIA & ELISA


Teknikat e precipitimit janë përdorë për matjet e koncentrimit të Antigjenit ose Antitrupit dhe këto metoda mund të jenë cilësore dhe sasiore. Sasia e komplekseve të formuara është në porporcion me koncentrimin e Ag/At. Kur sasia e reagensëve (Ag dhe At) është ekuivalente, atëherë precipiton praktikisht i tërë Ag dhe e tërë sasia e At dhe nuk mbetet supernatant. Kur sasia e At është më e madhe, atëherë kompleksi i formuar me Ag do të jetë i patretshëm. e Ag është më e madhe, Kur sasia atëherë formohen komplekse të tretshme, kështu që precipitati i formuar ka tendencë të shkrirjes.


Imunoelektroforeza është teknikë e kombinuar e elektroforezës së proteinave dhe imunoprecipitimit. Së pari bëhet separimi i testit me elektoforezë. Antiserumi pastaj shpërndahet perpenidkularisht prej drejtimit të separimit. Formimi i sasisë së përshtatshme të imunokomplekseve, kjart definohet nga vija e precipitmit në zonën e ekuilbrit. Proteinat mund të identifikohen në bazë të intezitetit, formës, dhe pozitës së vijës së precipitimt.


MetodatDiagnostikenImunologjiU-VIII  

Metodat diagnostike në Imunologji Ushtrimi VII:

Advertisement