Page 1

Testi sumativ nga lënda Biologji me Gjenetikë AFATI I JANARIT(27 janar 2009) Emri dhe mbiemri_____________________________________.Drejtimi_________________. Nr. i indeksit,______________Vendlindja__________________Datëlindja________________. 1.Në inxhinierinë gjenetike per veti transduktuese përdoren: a) Virusët

b) Profagët

c) Plazmidet

d) Miobidet

2.Pjesët funksionale te pavarura te gjenit njihen si: a) Mutone

b) Cistrone

c) Rekone

d) Transpozone

3.Monomeri më i zakonshëm i cili futet ne përbërjen e polisaharideve si lëndë polimere është: a) Riboza b) Glukoza c) Deoksiriboza d) Aminoacidet e) Celuloza 4.Cila nga deklarimet e mëposhtme liron energji kur digjet? a) 1gr. fruktozë b) 1gr.glukozë c) 1gr.proteinë d) 1gr.yndyrë e) 1gr.saharozë 5.Cilët triplete të nukleotidëve paraqesin kodonet përfundimëtare: a) UAA, UAG, UGA b) AUA, AGA, AUU c) AAA, GGG, UUU d) AAA, AGA, AUU 6.Dallimet më të vogla midis gjallesave janë në: a)nivelin qelizor

b)nivelin molekular

c)nivelin e indeve

d)nivelin strukturor

7.Te operoni i laktozës do të ndodh transkriptimi i gjenëve strukturore në qoftë se: a) Represori largohet nga gjeni operator b) Represori lidhet për gjenin operator


c) Represori lidhet për promotorin d) Laktoza ndahet nga represori 8. Te sisitemi i represorit bllokimin e veprimit të gjenit operator e bënë: a) Represori

b) Korepresori

c) Holorepresori

d) Aporepresori

9.Terësinë e gjenëve në organelet e citoplazmës(jasht bërthamës) e quajmë: a) Gjenotip

b) Plazmogjen

c) Plazmon

d) Gjenom

10.Paraqitja e kiazmave ndodh gjatë: a) pakinemës

b)diplonemës

c) diakinezës

d)leptonemës

11:Dukuria e polispermisë është karakteristikë te vezët: a) alecite

b) lecite

b) centrolecite

d) izolecite

12.Prirja seksuale e dyfishtë tek pula është e lidhur per: a) ZZ b) Zë

b)ëZ d)ëë

13.Tiparet e dyta seksuale zhvillohen gjatë: a) speratogjenezës

b) mejozës

c)gametogjenezës

d) ontogjenezës

14.Pjesa ventrale e segmentit mezordermik quhet: a) hipomer

b) epimer

c) aglomer

d) elomer

15.Vendi ku prodhohen spermatozoidet në secilën testikul jane: a) Qelizat intesticiele

b) Gypat diferent


c) Gypat seminifer

d) Epididimat

14151179-Test-Nga-Bilogjia-Me-Gjenetike-by-DrX  
14151179-Test-Nga-Bilogjia-Me-Gjenetike-by-DrX  

a) Virusët b) Profagët a) UAA, UAG, UGA b) AUA, AGA, AUU c) AAA, GGG, UUU d) AAA, AGA, AUU a)nivelin qelizor b)nivelin molekular c)nivelin e...

Advertisement