VKNA – Bättre arbetsplatser, starkare arbetsgivarvarumärken

Page 1

BÄTTRE ARBETSPLATSER STARKARE ARBETSGIVARVARUMÄRKEN V K N A : S

T J Ä N S T E R

2 0 2 1


Att täta organisationer En kris är lite som att sjösätta en båt, när organisationskulturens styrka testas i realtid.

JOHANNA ENGSTRÖM

Många av våra kloka uppdragsgivare valde att satsa sig genom pandemin. Genom att bygga robusta organisationskulturer vill de stå bättre rustade vid framtida kriser. Andra vänder sig till oss för hjälp att säkra framtidens kompetensförsörjning, skapa en grundad värdegrund eller uppfylla lagkravet på Aktiva åtgärder.

Grundare och jämlikhetskonsult johanna@vkna.se

Vkna:s uppdrag formas alltid utifrån kundens behov – men några tjänster och utbildningar är mer universella än andra. Det är dem vi har samlat i den här katalogen. Den som anlitat oss tidigare hittar flera nyheter. Med verktyg hämtade från kommunikationsvetenskapen har vår nya medarbetare Linn Eckeskog redan blivit en uppskattad resurs bland våra uppdragsgivare. Mer om det lite längre fram.


LÖNSAMHET OCH KONKURRENS

KOMPETENS-

LAGKRAV

FÖRSÖRJNING

ARBETSPLATSER DÄR MÄNNISKOR TRIVS OCH UTVECKLAS VÅRA METODER

1. 2.

TJÄNSTER OCH UTBILDNINGAR

DIGITALA VERKTYG FÖR STORSKALIG UTBILDNING


1. TJÄNSTER OCH UTBILDNINGAR


UPPFYLL LAGKRAVET PÅ AKTIVA ÅTGÄRDER INOM ETT ÅR Sedan 2017 ska alla arbetsgivare arbeta med det som kallas aktiva åtgärder. Det handlar om att aktivt och kontinuerligt förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Vi hjälper er att starta igång och skapa rutiner för aktiva åtgärder, så att ni kan leva upp till lagkravet inom ett år.

Vi skapar en planering och guide för

Vi introducerar effektiva metoder och

att genomföra samtliga steg.

arbetssätt som underlättar uppstart

Vi skapar tydliga och lättbegripliga

och uppföljning.

att-göra-listor.

Vi skapar mallar för dokumentation,

Ni får tillgång till färdiga

liksom stöd och vägledning utifrån

intervjumallar för undersökningen.

era behov.

UNDERSÖKA Identifiera utvecklingsområden

ANALYSERA Kartlägga problemens orsaker

ÅTGÄRDA Skapa och genomföra åtgärder

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.

FÖLJA UPP Utvärdera och sätta nya mål


ATT JÄMSTÄLLDHETSSÄKRA PROJEKT Den som någon gång skrivit en projektplan är bekant med lagkraven på jämställdhetsintegrering. Vkna hjälper er att ta jämställdhetsmålen från pliktskyldig formalitet till strategisk resurs för att nå bästa möjliga resultat för såväl projektet som er och era intressegrupper.

Vi sätter oss in i projektet och gör en behovsanalys. Vi håller i workshops tillsammans med projektgruppen för att öka kunskaperna om jämlikhet i relation till ert specifika projekt. Vi överlämnar en checklista för hur ni planerar och skriver jämställda projekt som gynnar så många som möjligt.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

»Jämställdhetskompetens är avgörande för att projektet ska kunna genomföras väl. Alla aktörer som är inblandade i projektets genomförande behöver jämställdhetskompetens för att kunna integrera ett jämställdhetsperspektiv, från analys, planering och när mål sätts, till genomförandet och uppföljning och utvärdering.« Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

CHECKLISTA FÖR GENOMFÖRANDE

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.


»På företag med mångfald trivs personal, de samarbetar och presterar bättre, mår bättre och genererar bättre resultat. Och ska vi ha en mångfald så behöver både kvinnor och män trivas hos oss.« OLLE ÅBERG, HR-CHEF VID EITECH


REKRYTERA BRETT OCH KREATIVT För många företag är kompetensförsörjningen en nyckelfråga för att framtidssäkra verksamheten. Breddad rekrytering handlar om att ifrågasätta vilka kompetenser vi söker, varför, hur vi formulerar oss, var vi söker och vilka frågor vi ställer.

Genom att utveckla rekryteringsprocessen med fokus på bredd och inkludering, vidgas rekryteringsbasen och ni ökar chanserna att hitta kompetensen där den finns.

Vi intervjuar nyckelpersoner, granskar

Vi gör en kunskapssammanställning,

centrala dokument och sätter upp mål

ger rekommendationer och hjälper

för utvecklingsarbetet.

er skapa nya rutiner.

Vi stärker rekryterarnas kompetens inom

Vi bistår i arbetet med att ta fram

normer och jämlikhet, för att förebygga

annonser och material riktat till

omedvetet exkluderande eller

bredare grupper.

diskriminerande arbetssätt.

ANALYS Analys av material och process

UTBILDNING Höja kunskaper hos nyckelpersoner

ANNONSER Bearbetning för att nå ut till fler

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.

NYA RUTINER Etablera nya arbetssätt


KOMMUNIKATION FÖR SMÅ ORGANISATIONER MED STORA AMBITIONER Många mindre organisationer upplever det svårt att förmedla värdet i sina tjänster. Vår kortkurs i kommunikation riktar sig i första hand till organisationer som vill utveckla sin kommunikation och stärka kommunikationskompetens bland medarbetarna.

Vi håller i en enkel utbildning fördelad på tre

Vi analyserar er kommunikation och

till fyra effektiva pass á 2 timmar. Fokus

vänder oss till närliggande exempel

ligger på kommunikation som arbetsverktyg i

för inspiration och reflektion.

vardagen.

Tillsammans utvecklar vi valda delar

Vi fyller på med kunskap om kommunikation,

av ert kommunikationsmaterial med

struktur, text, formspråk, medieval, med

fokus på tonalitet, språk och

mera.

formgivning.

Vi diskuterar den offentliga bilden av er

Ett normkreativt perspektiv präglar

verksamhet och hur era uppdrag och tjänster

hela utbildningen.

kommuniceras.

INSIKTER OM ERBJUDANDEN

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

MÅL OCH STRATEGIER

Linn Eckeskog är kommunikationsvetare, konsult, föreläsare och läromedelsförfattare. Linns kurser bygger på kunskaper och insikter som Linn sedan 2010 har samlat som forskare och universitetslärare i strategisk kommunikation.

BEARBETNING AV TEXT OCH FORM


KOMMUNIKATION SOM NORMKREATIVT VERKTYG Normer skapas, färdas och får fäste i den vardagliga kommunikationen. Men som organisation kan ni också utmana begränsande normer genom er kommunikation – samtidigt som ni når nya och bredare målgrupper. I en kortkurs introducerar vi en rad normkreativa kommunikationsverktyg och hjälper er att integrera dem i vardagen.

HUR NORMKREATIV KOMMUNIKATION FUNGERAR

PRAKTISKT ARBETE MED NORMKREATIV KOMMUNIKATION

Vi ökar arbetsgruppens kunskap om

Vi diskuterar hur ni i fortsättningen kan

kommunikation och normer, anpassat

arbeta med kommunikation som

efter deltagarnas förkunskaper.

normkreativt verktyg i yrkesvardagen.

Vi diskuterar konkreta exempel med

Vi överlämnar checklistor för normkreativ

utgångspunkt i de sju diskriminerings-

kommunikation, som skapar struktur i

grunderna (kön, könsöverskridande

arbetet.

identitet, ålder, etnicitet, religion,

Slutligen gör vi upp en plan för

funktionalitet och sexualitet), men

fortsättningen, utifrån de utmaningar ni

också utseende och kroppsstorlek.

står inför och de mål ni vill uppnå.

Linn Eckeskog är kommunikationsvetare, konsult, föreläsare och läromedelsförfattare. Linns kurser bygger på kunskaper och insikter som Linn sedan 2010 har samlat som forskare och universitetslärare i strategisk kommunikation.


»Är värdegrunder värdelösa?«


VÄRDEGRUNDER SOM VERKAR I VARDAGEN En värdegrund som skapats av ledningen och pliktskyldigt lagts ut på intranätet gör inte mer nytta än en hjälm i en cykelkorg. Men rätt utformad och implementerad kan en värdegrund fungera som en snitslad bana genom etiskt snårig terräng. Vi vet flera bra vägar.

DISKRIMINERING, NORMER OCH VÄRDERINGAR

FORMULERA VÄRDEGRUND

RUTINER OCH STÖD

Vägen mot en meningsfull

Värdegrunden skapas i

Vkna överlämnar en färdig

värdegrund börjar med

normalfallet under två

värdegrund i flera format,

utökad kunskap. Först när

workshops i ledning av

som vid det här laget har

alla medarbetare har

Vkna. Genom utmanande

diskuterats av ledning och

samma grundläggande

frågor och konkreta

förankrats i flera led. Vi

kunskaper, har vi en grund

scenarier formas

ger stöd och råd inför

för de samtal som formar

värdegrunden utifrån

införandet och följer

värdegrunden.

verksamhetens specifika

utvecklingen.

förutsättningar, utmaningar och och mål.

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.


ATT BEMÖTA JARGONG OCH TRAKASSERIER I VARDAGEN Trist jargong, olämpliga beteenden och trakasserier har ingen plats på arbetsplatsen. Ändå förekommer det. För att skapa en arbetsplats fri från olämpligheter behöver vi arbeta förebyggande och angripa problemet från flera håll. En framgångsfaktor är att stärka oss själva – som chefer, medarbetare eller fackliga representanter.

DELAD KUNSKAP

DISKUSSION & STRATEGI

CASE

Vi bygger en gemensam

Vi diskuterar samtalsklimat

Vi jobbar med case och

kunskapsgrund kring

och gränser för vad som är

enkla rollspel för att vänja

arbetsplatskultur. Vad

ok att uttrycka i en

oss vid att ingripa och bli

säger lagen? Vad innebär

professionell miljö.

bekväma med strategierna.

tolkningsföreträde och

Deltagarna får tillgång till

Tillsammans formulerar vi

varför kan skämt vara

strategier för att stötta en

gemensamma förhållnings-

särskilt problematiska? Vi

utsatt medarbetare eller

sätt som kan underlätta

pratar om våldspyramiden

bemöta trakasserier

arbetet med att ingripa,

och hur negativ jargong

opassande kommentarer.

stötta och markera

kan påverka en

gränser.

arbetsplats.

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.


FÖRDJUPAD VERKSAMHETSUTVECKLING Organisationers jämlikhetsarbete får allt större betydelse för konsumenter, medarbetare och nyexaminerade studenter. En genomlysning av organisationens alla delar ökar medarbetarnas kunskaper, utvecklar era policys och förbättrar era rutiner och praktiker på sätt som ger bevisad effekt både internt och externt.

NULÄGESBEDÖMNING

ANALYS OCH MÅL

UTBILDNING OCH UTVECKLING

Vi kartlägger

Tillsammans formulerar vi

Under en serie workshops

organisationen och

utvecklingsområden och

fyller vi på kunskapsluckor

fördjupar förståelsen för

mål för projektet.

och arbetar praktiskt med att

era utmaningar, främst

Insatserna kan

utveckla er verksamhet. Efter

genom dokument-

exempelvis röra Aktiva

träffarna har alla deltagare

analyser, intervjuer

åtgärder, rekryterings-

kunskap om (o)jämlikhet och

och enkäter.

processer, utbildning,

hur vi konkret kan arbeta för

kommunikation, mötes-

att skapa jämlikhet i vår

kultur eller värde-

organisation och gentemot

grundsarbete.

våra uppdragsgivare.

Med mångårig erfarenhet av praktiskt jämlikhetsarbete bygger Johanna utbildningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Johanna var med och grundade Vkna 2014 och har sedan dess hjälpt organisationer i vitt skilda branscher att bygga mer jämlika arbetsplatser – arbetsplatser dit människor söker sig och vill stanna kvar.


2. DIGITALA TJÄNSTER FÖR STORSKALIG UTBILDNING


Verksamma digitala verktyg Våra digitala verktyg har skapats för dig som vill bygga en sundare arbetsmiljö genom storskalig utbildning.

JOHANNA ENGSTRÖM Grundare och jämlikhetskonsult johanna@vkna.se

3000 Anställda har hittills utbildats med hjälp av våra digitala utbildningar.

Utbildningarna är formade för breda grupper, med olika kunskapsnivåer och attityder. Eftersom ledare spelar en viktig roll i denna typ av processer tilldelas chefer drivande roller i arbetet med Vkna:s Jämlikhets- och Mångfaldsverktyg. Men det betyder inte att chefen behöver vara proffs på jämlikhet. Det är verktyget som står för fakta och kunskap, som utmanar och som introducerar uppgifter. Med hjälp av konkreta exempel och diskussioner i arbetslagen förankras de nya arbetssätten och perspektiven i er vardag. Med en prenumeration på verktygen kan ni ge alla nya och etablerade medarbetare samma kunskap om jämlikhet och mångfald – när som helst och varifrån som helst.


MÅNGFALD I vår portal finns digitala verktyg om mångfald och jämställdhet. De innehåller övningar, dokumentation, filmer, statistik och feedback, som ger ett helhetsperspektiv på arbetets progression.

JÄMSTÄLLDHET Genom samtal om normer, inkludering och arbetsplatskultur arbetar ni enkelt och effektivt med att höja kompetensen på hela eller delar av arbetsplatsen.

INSAMLING AV KUNSKAP

ANALYS OCH PRIORITERING

LEDARUTBILDNING

TILLGÅNG TILL VERKTYGET

RESULTATUPPFÖLJNING

FORTSATT STÖD I PORTALEN


»Det är bra med en utbildning som inte ger så mycket pekpinnar, utan istället fokuserar på vad man redan är bra på och där man tränar på att förstärka ett önskat beteende.« MEDARBETARE, SVEA SKOG


VKNA! +46 7024 572 42 johanna@vkna.se www.vkna.se