VKNA:s guide bland funktionsbegrepp

Page 1

Funktionalitet

En kort vägledning bland viktiga begrepp


Benämningar spelar roll Särskilt stor roll spelar benämningar när det gäller personer som inte ingår i normen. I den här vägledningen lyfter vi fram respektfulla benämningar när det kommer till funktionalitet. Men först en brasklapp.


g att vägleda Det är en utmanin rkt laddade, ta s r ä m o s p p re g bland be föränderliga. m to u s s e d ch o a personlig a. Ändå vill vi försök ragsgivare d p p u ra å v n å fr n På förfråga nheter från re a rf e n a m m a s har vi vägt med funktionsr e v le m o s r e n o pers rdböcker, o i r e n io it n fi e d r, nedsättninga oner och ti a d n e m m o k re rs organisatione val. myndigheters ord anning. Inte s n e g in r ä n e g in Vägledn permanenta. p p re g e b a s s e d r heller ä ndring, rä fö ig d n tä s r e d Samhället är un et. och så även språk

Brasklapp


Tolkningsföreträde Tänk på att den enskilda individen alltid har tolkningsföreträde när det kommer till att benämna sig själv. Det innebär att de begrepp som en person föredrar alltid går först.


ÄR DET ALLS RELEVANT ATTFUNKTIONALITET? NÄMNA EN PERSONS JA Handlar texten om en enskild person, som du har tillgång till?

JA Fråga personen hurbenämnd hen vill bli

Avstå från att nämna funktionalitet

NEJ Kan du precisera funktionsnedsättningen genom skriva personattmedexempelvis hörselskada?

JA Toppen!

NEJ

NEJ Ta stöd i en vägledning


Innehåll Handikappad Rullstolsburen person Person med funktionsnedsättning

Funktionshinder Funktionalitet

Funkis Normavvikande funktionalitet

Kognitiv funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning


Handikappad Benämningen handikapp och handikappad upplevs av många som stigmatiserande. Av den anledningen slopade Socialstyrelsen ordet redan 2007. Så vad säga istället? Person med funktionsnedsättning Person med nedsatt funktionsförmåga Person med normbrytande funktionalitet


Titoalett llgänglig RullstolsWC Stortoalett

RWC


Person som använder rullstol

rullstolsburen person


Funktionsnedsättning En person med funktionsnedsättning har en nedsättning av sin fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga.

Ordet funktionsnedsättning eller person med funktionsnedsättning är den benämning som Socialstyrelsen rekommenderar och som används av myndigheter och i lagtext.


Ordet funktionsnedsättning ska inte blandas ihop med funktionshinder


Funktionshinder Funktionshinder pekar på begränsningen som en persons funktionsnedsättning innebär i relation till omgivningen. Personen är alltså inte funktionshindrad – inte förrän miljön skapar hinder.


Ordet funktionshinder beskriver det som händer när omgivningen inte är anpassad efter hur du funkar. Ett exempel: Om inte trottoarkanten var så hög, skulle du som har rullstol inte bli hindrad att ta dig fram. Källa: UMO.se


Funktionalitet Funktionalitet handlar om kroppens förmågor. Alla kroppar har en funktionsförmåga, men hos personer med funktionsnedsättning är kroppens eller hjärnans funktionsförmåga nedsatt. Funktion och funktionsförmåga är användbara ord utan stark värdeladdning.


Funkis Funkis är ett paraplybegrepp som används som förkortning för person med funktionsnedsättning. Vissa använder det för att beskriva sig själva ("Som funkis upplever jag att...") eller sig själva i relation till ett barn ("Som funkisförälder...").

Somliga uppfattar det som en vardaglig och avdramatiserande benämning, andra upplever det förminskande.


Funktionsvariation Funktionsvariation är en rätt så värdeneutral beskrivning av människors fysiska eller psykiska förmågor. Ordet har styrkor, men också svagheter, och bör inte användas som synonym till funktionsnedsättning. Vi ska försöka bena ut varför.


någonstans a ll a s s o r e n n fi e b Vi gäller d a v la a k s e d n a d li på en g greppet e b t e k il v , t e t li a n io funkt ngar upp. få n io t ia r a v s n io t k fun oretiskt e t t e d r o r a t t fa m Alltså o sett alla.

begreppets styrka

Men det kan också vara lite problematiskt. En person utan synförmåga lever ju sitt liv på andra villkor än en person med närsynthet.

begreppets svaghet

Här finns alltså en risk at t funktionsnedsatta person ers särskilda villkor och behov hamnar i skymundan.


Intellektuell

funktionsnedsättning Intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning benämner tillstånd som gör det svårt att förstå, uttrycka sig och lära sig nya saker. Det bästa är att använda den diagnos eller funktionsnedsättning som är aktuell. Använd i andra hand benämningen intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.


Läs mer! Funktionsratt.se Funkaportalen.se Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU.se Diskrimineringsombudsmannen DO.se Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna FUB.se Myndigheten för delaktighet MFD.se