__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-Л/І Д ЕКЛ А Р А Ц ІЯ про майно, доходи, витрати і зоб о в’язання ф інансового характеру за 2 0 / 6 рік

Р о з д іл і . Загальні відомості

................................................ ^ <5 * £

-Я& Є Л /^ 2 ...............................

(прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2

Місце проживання

*ґ.

(пош товий індекс, область район населений пункт вулиця номер будинку корпусу, квартири декларанта)

З

Посада

, /Г ,

4

Члени сім'ї декларанта:

-*-а г -€ Г

✓ > *,

Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв'язку

Прізвищ е, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

/З*.

/> .

^54

/У V

Profile for vkkmr

Шкабура  

Шкабура  

Profile for vkkmr40
Advertisement