__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 320 6—VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 г/£ р ік Розділ І. Загальні відомості

1.

їуЯ/оШ юк.... Омтс,_Щ

срІкс^

______________________

ср

іо іт і

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

....ОВіШСГЮ 6

Місце проживання: ___ о З

Ц

їх іж

и

.

іЛ

.

Ф .

' ___

у & __________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3 Посада: .к т й х х н ш и - __ __________/ і й и ' / п ш к и .

та, ^апсЬі'ісШкХ, /сохес/ ш 4.

т

Ш

нокунції__ АпсисіІЇч.с^о

/ й ш ж £ і .......іи .

Члени сім’ї декларанта: Ступінь зв’язку

О Ш 'К С ^

Прізвище, ініціали, дата народження

^ аШ Ю К

в.

С.

<7

/6. о/. Л 00Ч

СЛ^

/“УРеєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України •------■-------

-—

— ___ -— «—

~— — -

_____

--------

____

--------

----------------

.-----

---------

------------------

Profile for vkkmr

Тарадюк  

Тарадюк  

Profile for vkkmr40
Advertisement