Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 0 6-УІ Д Е К Л А Р А Ц ІЯ про майно, доходи, витрати і зо б о в ’язання ф інансового характеру за 20 1. 5.. рік Розділ І. З агальні в ід о м о сті

[мІюшї- £кмж® (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

\ У /І /

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

'. ........ 4.

Члени сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

$

Ш .Є£. ійО іА .С

ЗйШ

ш іо ф

с

Савонік  
Савонік  
Advertisement