Page 8

qiHHi nanepx Po3Ain V. BiAorrlocri npo BKIIaAH y 6aHKax,

ra iHuli arruBl'l

qo nepeoyBaprb y BnacHocri A. BKna,qu y 6aHKax, qinHi nanepu ra iHui aKruB , AeKnapaHTa, Ta BhTpaTh AeKnapaHTa OM

45.

i--

CyMa (o S

iH

I

aHcc

I

.-=:---.J- --:=-

BKnaAet

:-:----l-t_*.-=I

47.

H ortr iH

al

np A6at 49.

--*::--:--

--+-_-!

P o3M ip KanlTan

opraHi3i BHECEHI

E. BxnaAu y 6aHrax, qiHHi nanep ra

iHLUi aK$48t4'

tqo.nepe6yBaorb y BnacHocrl

,{neHlB ciM'l AexnaPaHra (rPH) y roMy

CyMa KoutriB Ha paxyHKax y oaHKax

ra iHulhx

HoMiHanbHa Bapricrb tliHH[x naneplB Po3MiD BHecKiB Ao

craryrHoro (cxna4euoro)

ranirany rosapucrBa, niAnpIeMcrBa'

qrcni

3a xoPAoHoM

Бідун г в  
Бідун г в  
Advertisement