__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 06-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2 0 ій ..р ік Розділ І. Загальні відомості

Л/9 33, / ? / 0 / __________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Л с/& _

Місце проживання:

Ж у . ,7 « / .

(пош товий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

л Л /їг /щ

3.

Посада:

4.

Члени сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв ’язку

Прізвищ е, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

ь?

............

Л

Г

.

С

г £ >

?

-

/ ?

б

^

~

^

---------

-----

- —

.

---------—

-------

____ ..

____

/—

'---------

•-----♦ ---------

£?

Profile for vkkmr

Тацюк  

Тацюк  

Profile for vkkmr40
Advertisement