__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 .т^Срік Розділ І. Загальні відомості

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання: з-------------..................._ Ч ^ с& Л .. ......... '<

7 '

О

. / ? , __ (поштовий (п о ш т і індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада: Г '^ Х -

4.

Члени сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

Г ?Н

Х-С ..... А ..................................... ■..... 1.. 1

С.

........ Т ..................

.___

/?

а ?£ 7 -? ^ $

£ * 0

£

?

з з

Л«1.с6.&Г ---------------

_____

------------

— ~

------

оіза

/ І . Р

с^<^с

____

/9 . П

------- -

_

------- --------............ ........ •

.........

Profile for vkkmr

Котяш  

Котяш  

Profile for vkkmr40
Advertisement