__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 320 6-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 рік Розділ І. Загальні відомості 1.

с/

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

^У ^С Р

(пош товий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири д екларанта)

3.

Посада:

V

/V -

6ґ<# ' Г & 4.

Члени сім’ї декларанта: Р еєстраційний ном ер обл ікової картки С тупінь зв ’язку

Прізвищ е, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та ном ер паспорта гром адянина України

ІШ 7/ т

ш С 'с П (

.... ..лїХ .......... .........................

т

і4 / м

£

.....

Ж

б с /Ґ ., Л ш

і,

&

Я ш

м # /} /.. Ж

/к и

ш

/.#

/ 'ґ б М

Р

ї

Я

ґР

Ї ’З

/ 'У

0

ж . У з

■ /? №

м

Profile for vkkmr

Пашко  

Пашко  

Profile for vkkmr40
Advertisement