Page 1

4

тел. редакції (03636)3-95-00, (098) 193-80-91 ДОГОВІР №_______ Ж-1 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій «____»______________ 201___р.

м. Вараш

Комунальне підприємство «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради (код ЄДРПОУ – 40894523), в подальшому іменоване «Виконавець» в особі Директора Мушика Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту та уповноважена ним особа Начальник житлово-експлуатаційної дільниці №___ _____________________________________, що діє на підставі довіреності № _____ від __ ____________________ 201____ р. з однієї сторони і ________________________________________________________________________________ (Прізвище, і’мя по батькові фізичної особи )

що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником (наймачем) квартири (житлового приміщення у гуртожитку), іменований в подальшому «Споживач», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. Предмет договору 1.1. Предметом цього договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Статті витрат 2

№ п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Наявність послуги (відмітити) 3

Прибирання сходових кліток Технічне обслуговування ліфтів Електроенергія ліфтів Освітлення місць загального користування і підвалів Прибирання прибудинкової території Дератизація, дезінсекція Обслуговування димовентиляційних каналів Обслуговування систем диспетчеризації Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики Поточний ремонт: - покрівель - під'їздів та сходових клітинок, підвальних приміщень - несучих та захисних конструкцій будинків - столярно-теслярські роботи Ремонт обладнання спортивних, дитячих майданчиків Обслуговування внутрішньобудинкових електротехнічних мереж Обслуговування внутрішньобудинкових санітарнотехнічних мереж

(далі - послуги) у житловому будинку (гуртожитку) № _____________кв.______________ по мікрорайоні (вулиці)________ м. Вараш, Характеристика об'єкта надання послуг: загальна площа квартири (будинку садибного типу)_________м2 ; власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім'ї ________________________________________________________________________________ (кількість осіб, що проживають)

а споживачем - забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим договором. 1.2. Виконавець надає послуги відповідно до встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу _________________________, його структури, періодичності та строків надання послуг. 1.3. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить: _____________гривень____коп.

№51(477)

сфері житлово-комунальних послуг; 3.3.2. доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно- технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду; 3.3.3. нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом; 3.3.4. вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт; 3.3.5. вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги. 3.4.Виконавець зобов'язаний: 3.4.1.забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством; 3.4.2. подавати споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо; 3.4.3. утримувати внутрішньобудинкової мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки; 3.4.4. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників; 3.4.5. сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства; 3.4.6. своєчасно ознайомлювати за заявою споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг; 3.4.7. своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини; 3.4.8. відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості; 3.4.9. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень; 3.4.10. своєчасно проводити підготовку житлового будинку (гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період. 4. Відповідальність сторін 4.1.Споживач несе відповідальність згідно із законом за: 4.1.1. недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 4.1.2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені; 4.1.3. порушення визначених цим договором зобов'язань. 4.2.Виконавець несе відповідальність згідно із законом за: 4.1.1. неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом відшкодування збитків; 4.1.2. зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг; 4.1.3. перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати споживачеві компенсації в установленому законодавством розмірі 0,1 відсотка щомісячної плати за послугу за кожну добу її ненадання; 4.1.4. порушення зобов'язань, визначених цим договором.

(прописом)

1.4. Наявність пільг з оплати послуг___________________________________________ ________________________________________________________________________________ (назва законодавчого акта, що передбачає пільгу)

2. Оплата спожитих послуг 2.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 2.2. Споживач кожного місяця проводить оплату вартості послуг шляхом перерахування належної суми на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим. 2.3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок виконавця. 2.4. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у встановленому законом розмірі. 2.5. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати. 3. Права та обов'язки сторін 3.1.Споживач має право на: 3.1.1. своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством; 3.1.2. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки; 3.1.3. зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку; 3.1.4. відшкодування збитків, заподіяних його майну, шкоди життю чи здоров'ю, внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості; 3.1.5. своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості тощо; 3.1.6. проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 3.1.7.зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудованих робіт у розмірі, встановленому законодавством; 3.1.8. внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги. 3.2.Споживач зобов'язаний: 3.2.1. оплачувати послуги в установлений цим договором строк; 3.2.2. своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення; 3.2.3. дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил; 3.2.4. забезпечувати безперешкодний доступ представників виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем з метою: ліквідації аварій - цілодобово; встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду-згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житловокомунальних послуг; 3.2.5. у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом; 3.2.6. проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири (житлового приміщення у гуртожитку),нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку); 3.2.7. своєчасно вживати заходів до усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини; 3.2.8. дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг; 3.2.9. своєчасно проводити підготовку квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період. 3.2.10. поінформувати у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги. 3.3.Виконавець має право: 3.3.1. вимагати від споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у

5. Порядок розв'язання спорів 5.1. У разі порушення виконавцем умов цього договору споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо. Представник виконавця повинен з'явитися за викликом споживача для підписання актапретензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів. У разі неприбуття представника виконавця у визначений цим договором строк або необгрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два інших споживачі. 5.2. Акт-претензія подається виконавцеві, який вирішує протягом трьох робочих днів питання щодо проведення перерахунку платежів або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. 5.3. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. 6. Форс-мажорні обставини 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього договору. 7. Строк дії договору 7.1.Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє з « »_ 201__ року до « » _______________201__ року. У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку автоматично пролонгованим (продовженим) на строк один рік. 7.2. Цей договір може бути розірваний достроково у разі: - переходу права власності (користування) на квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) до іншої особи; - невиконання його сторонами умов цього договору. 7.3. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця. 8. Інші умови 8.1. Припинення дії Договору не звільняє Споживача від обов’язку повної сплати за надані послуги відповідно до умов Договору. 8.2. Телефони виконавця: Об’єднана диспетчерська служба тел. 2-19-02; Обліковець ЖЕД тел. 067 362 84 92

Виконавець

Начальник ЖЕД тел. 067 362 22 01; Техвідділ ЖЕД тел. 067 361 12 16

9. Адреса і підписи Сторін

Комунальне підприємство «Житлокомунсервіс» КМР м.Вараш, майд. Незалежності,2 буд.№ _________, кв.№______ Начальник ЖЕД-1 м.Вараш, вул. Кібенка,3 Код ЄДРПОУ 40894523 _________________________ /Т.В. Жук/ м/п

Споживач ___________________________ м.Вараш, м-н. (вул.) ____________

Підпис споживача ____________


3

Інформація для громадян

Публічний договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті Вараш (Кузнецовськ) «Затверджено» Наказом Директора Комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради Мушиком С.В. від 01.12.2016 р. № 01-АГ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті Вараш (Кузнецовськ)

Комунальне підприємство «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради (код ЄДРПОУ 40894523) (надалі Виконавець), в особі директора Мушика Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, яке є Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Вараш (Кузнецовськ), відповідно до рішення Кузнецовської міської ради сьомого скликання (дев’ята сесія) від 30.08.2016 року №293 «Про створення юридичної особи комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради», рішень виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 18 листопада 2016 року №213 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються комунальним підприємством «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради з 01.12.2016 року»; від 15 грудня 2016 року №236 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 213 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються комунальним підприємством «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради з 01.12.2016 року», Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи правовий висновок Верховного Суду України у спорі про зобов’язання споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг у справі № 6-110 цс 12 від 10 жовтня 2012 року, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг, пропонує фізичним особам (надалі – Споживачі) отримувати послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом приєднання до цього Договору. Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Умови приєднання до договору 1. Споживач який має намір отримувати послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій приєднується до Договору шляхом оформлення та підписання заявки про приєднання до Договору, які розміщено на веб сайті Власника (Засновника) Виконавця, а саме Кузнецовської міської ради за адресою: https://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua. 2. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем заявиприєднання до умов договору (далі – заява-приєднання) та/або безпосереднє підписання даного Договору, та/або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Виконавця за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті Вараш. Обов’язок Споживача на укладення даного договору 1. Згідно чинного законодавства України відмова споживача оплачувати послуги з посиланням на відсутність укладеного договору не береться до уваги. Відсутність договору на надання житлово-комунальних послуг сама по собі не може бути підставою для звільнення споживача від оплати послуг у повному обсязі. 2. ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про зобов’язання споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг: Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України 10 жовтня 2012 року в судовому засіданні розглянуто справу № 6-110 цс 12, предметом якої був спір про зобов’язання споживача укласти договір про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, який полягає в наступному. Відповідно до змісту статті 627 ЦК України свобода договорів не є безмежною і у випадках, передбачених актами цивільного законодавства, особа зобов’язана укласти відповідний договір. Такий випадок, зокрема, передбачено пунктом 1 частини третьої статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до якого споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. 3. Правова позиція у справі 6-110 цс 12: Свобода договору, закріплена у ст. ст. 6, 627 ЦК України, яка полягає у праві сторін вільно вирішувати питання при укладенні договору, при виборі контрагентів та при погодженні умов договору, не є безмежною. У тих випадках, коли актом цивільного законодавства передбачена обов’язковість положень цього акту для сторін договору, сторони не вправі відступити від їх положень (ч. 3 ст. 6 ЦК України). Так, ст. ст. 19, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачають обов'язок споживача житлово-комунальних послуг укласти письмовий договір з виконавцем послуг на основі типового договору. Форма та зміст (умови) типового договору затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». З аналізу змісту ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 630 ЦК України, ст. ст. 19 – 21 Закону України «Про житловокомунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» убачається, що умови типового договору, що набули юридично обов'язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов’язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Таким чином, укладення договору на надання житлово-комунальних послуг є обов'язком споживача. Відмова споживача послуг від укладення договору в такому разі суперечить вимогам ч. 3 ст. 6, ст. ст. 627, 630 ЦК України та ст. ст. 19, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». У разі такої відмови, виходячи з положень ст. ст. 3, 6, 12 – 15, 20, 630, 640, 642, 643 ЦК України виконавець послуг вправі звернутись до суду за захистом свого права, яке підлягає захисту судом на підставі п. 1 ч. 2 ст. 6 ЦК України шляхом визнання договору укладеним на умовах, передбачених нормативним актом обов’язкової дії. Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розміщено на стор.4

ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

№51(477) УКРАЇНА КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сьоме скликання (Тринадцята сесія ) РІШЕННЯ

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради відбудуться 2 лютого 2017 року в залі засідань виконавчого 23 грудня 2016 року № 505 комітету. Початок зборів о 17.30 год. Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по Про внесення змін до рішення міської формуванню нового складу громадської ради при виконав- ради від 28 жовтня 2011 року №229 «Про затвердження Методики розрахунку чому комітеті Кузнецовської міської ради і порядку використання плати за оренду 1. Боднар Віталій Ярославович комунального майна» 2. Босик Віктор Михайлович 3. Журба Василь Іванович Керуючись Законом України «Про оренду державного 4. Олещук Павло Віталійович та комунального майна», ст.25, та ч.5 ст.60 Закону 5. Петрук Володимир Петрович України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 6. Саворона Ігор Володимирович міська рада 7. Стояновський Олександр Йосипович ВИРІШИЛА: Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради як постійно діючий колегіальний виборний кон- 1. Внести до додатку 1 рішення міської ради від 28 сультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Поста- жовтня 2011 року №229 «Про затвердження Методики нови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року розрахунку і порядку використання плати за оренду ко№ 996 для забезпечення участі громадян в управлінні дер- мунального майна» зі змінами, такі зміни: жавними справами, здійснення громадського контролю за ді- 1.1. Пункт 6 доповнити абзацом 3 такого змісту: яльністю органів виконавчої влади, налагодження «Розмір річної орендної плати за оренду рухомого коефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, мунального майна, для комунальних підприємств врахування громадської думки під час формування та реа- створених Кузнецовською міською радою, становить 1 грн. в рік, без проведення процедури передачі комулізації державної політики. Склад громадської ради буде сформовано на установчих нального майна в оренду». зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, 1.2. Пункт 8 доповнити абзацом 2 такого змісту: «Розякі добровільно заявили про бажання брати участь у роботі мір річної орендної плати за оренду нерухомого когромадської ради та внесені інститутами громадянського мунального майна для комунальних підприємств, суспільства. Кількісний склад громадської ради буде ви- створених Кузнецовською міською радою, становить 1 грн. в рік, без проведення процедури передачі комузначено установчими зборами на строк у два роки. До складу громадської ради можуть бути обрані представ- нального майна в оренду». ники громадських, релігійних, благодійних організацій, про- 2 .Рішення міської ради від 30 листопада 2016 року фесійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, №400 «Про надання КП «Житлокомунсервіс» Кузнеорганізацій роботодавців, недержавних засобів масової ін- цовської міської ради комунального майна в безформації та інших непідприємницьких товариств і установ, оплатне користування (позичку), вважати таким, що легалізованих відповідно до законодавства України (далі – втратило чинність. інститути громадянського суспільства). До складу громадсь- 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти кої ради може бути обрано не більше ніж по одному пред- на заступника міського голови з питань діяльності виставнику від кожного інституту громадянського суспільства. конавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Членство в громадській раді є індивідуальним. Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, Міський голова С. Анощенко підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Виконавчий комітет До заяви додаються: Кузнецовської міської ради, - рішення керівника інституту громадянського суспільства, м-н Незалежності,1, якщо інше не передбачено його установчими документами, м. Кузнецовськ, 34400 про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); ОГОЛОШУЄ КОНКУРС - біографічна довідка делегованого представника інстиНА ЗАМІЩЕННЯ туту громадянського суспільства; ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ - копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства; - спеціаліста І-ї категорії Секретаріату Кузнецовської - інформація про результати діяльності інституту громаміської ради. дянського суспільства протягом останніх двох років. Кваліфікаційні вимоги: базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаДокументи приймаються ініціативною групою до 23 січня ційним рівнем бакалавра. 2017 року включно за адресою: майдан Незалежності, 1, Без вимог до стажу роботи. каб.207, відділ з гуманітарних питань та внутрішньої поліДодаткова інформація про умови конкурсу, основні тики виконавчого комітету Кузнецовської міської ради з 8.00 функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надаються відділом кадрової політики, нагород та заподо 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів). бігання корупції виконавчого комітету Кузнецовської Телефон для довідок: (03636) 2-10-40. міської ради за телефоном 2-29-01. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 Зразки документів, необхідних для участі в установчих календарних днів з дня оприлюднення оголошення про зборах, розміщено на офіційному сайті Кузнецовської місь- конкурс за адресою: м.Кузнецовськ, м-н Незалежності, 1, кої ради (kuznetsovsk-rada.gov.ua) у розділах "Офіційна ін- виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, відділ формація" та "Громадська рада". кадрової політики, нагород та запобігання корупції, 2-й поверх, каб. 221. Документи для участі у конкурсі: - заява про участь у конкурсі; - заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відпоГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що співвласники відними додатками; - дві фотокартки розміром 4 х 6 см; багатоквартирного будинку для oбслуговування бyдинку та зa- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, безпечення задоволення житлових, cоціальних і побутових пoтреб власників (співвласників) тa орендарів квартир тa не- присвоєння вченого звання, присудження наукового стужитлових приміщень, розташованих y багатоквартирному бу- пеня; - декларація про майно, доходи, витрати і зодинку, можуть нaбувати права пoстійного користування земельною ділянкою iз земель дeржавної та кoмунальної бов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобівласності. гання корупції»; Пpаво постійного користування земельною ділянкою — цe - копія документа, який посвідчує особу; право володіння i користування земельною ділянкою, якa пе- копія військового квитка (для військовослужбовців ребуває y державній aбо комунальній влaсності, без вcтанов- або військовозобов'язаних); лення строку. - довідка про допуск до державної таємниці (у разі Земельні ділянки, нa яких pозташовано багатоквартирні бу- його наявності ). динки, a також нaлежні до ниx будівлі, споруди тa прибудинОсоби можуть подавати додаткову інформацію стокова тeриторія, що пeребувають у cпільній сумісній влaсності совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і власників квартир тa нежитлових приміщень y будинку, пeре- репутації (характеристики, рекомендації, наукові публідаються безоплатно y власність aбо в пoстійне користування кації тощо). співвласникам багатоквартирного будинку в пoрядку, встановленому Kабінетом Міністрів Укpаїни. До уваги учасників ліквідації Тобто ОСББ мoжуть бути власниками земельних ділянок, наслідків аварії на ЧАЕС! пoстійними користувачами aбо орендарями земельних ділянок дeржавної чи кoмунальної власності. Всім, хто з різних причин не зміг отримати нагоВласники земельних дiлянок та постійні кoристувачі є плaтниками земельного податку, а орендарі земельних ділянок є роду від міської влади - нагрудний знак «Учаснику платниками орендної плати. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» під час урочиПлата зa землю сплачується з дня виникнeння права влaс- стостей в Палаці культури ВП «Рівненська АЕС» поності або пpава користування. відомляємо, що її можна отримати в приміщенні Нагадуємо, плата зa землю — цe обов’язкoвий платіж, щo справляється y формі земельного податку тa орендної плати Кузнецовської міської ради в кабінеті 221 (2 поверх): - пн-чт з 08.00 до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 зa земельні ділянки дeржавної і комунальної власності. З 2016 pоку у м. Рівне сума земельного податку для ОСББ до 14.00). - пт до 16.00 год.. pозраховується за ставкою 0,03% вiд нормативної грошової оцінки земель з yрахуванням коефіцієнта індексації 1,433 (за Нагороди можуть отримати ліквідатори, або їхні 2015 рік) згiдно з нoрмами ст.289 Податкового кoдексу України рідні при пред’явленні посвідчення учасника ліквідата рішення Рівненської міської ради від 18.06.2015р. №5254). ції наслідків аварії на ЧАЕС. У разі укладання відповідного договору оренди землі, yкладеного з вiдповідною місцевою pадою ОСББ пoвинні Оргкомітет сплачувати згiдно з yмовами договору.

Пoрядок визначення плати зa землю для ОСББ

Profile for vkkmr

VM 51-2 2016  

Misto Varash

VM 51-2 2016  

Misto Varash

Profile for vkkmr40
Advertisement