Page 1

KLEINE KERNEN KOERIER Jaargang 23, nummer 4, december 2010

Jaarvergadering VKK november 2010 in het teken van duurzaamheid

Op 23 november 2010 werd de jaarvergadering van de VKK Gelderland gehouden. Het was een goed bezochte avond met vertegenwoordigers van 32 dorpsbelangenorganisaties. Voor de pauze werden de begroting, de samenwerkingsovereenkomst met de FDG en het activiteitenplan van de werkorganisatie VKK-FDG behandeld. Deze stukken werden door de vergadering goedgekeurd. Elders in deze koerier kunt u meer lezen over de samenwerking tussen de VKK Gelderland en de FDG. Na de pauze kwam het thema ‘duurzame dorpen’ aan bod. Drie sprekers vertelden uit eigen ervaring over duurzaamheidsprojecten in hun dorp.

In juni 2009 ontstonden in Hoonhorst de eerste ideeën. Men is toen bezig gegaan met een duurzaamheidsplan. Bij het plannen maken werd gekeken naar het jaar 2050. Dit bleek een goede tactiek, want de discussies waren daardoor veel gemakkelijker te voeren: drastische plannen zijn niet meer bedreigend, omdat ze geen directe gevolgen geven. Op die manier zien mensen meer kansen en ontstaat er draagvlak. De provincie heeft het initiatief bij het dorp gelaten. Het motto van Hoonhorst is: DENK BREED, HANDEL CONCREET, omdat er genoeg wordt gepraat en er maar weinig concrete initiatieven uitgevoerd worden.

Duurzaam Hoonhorst De eerste spreker was de heer Timo Veen uit Hoonhorst, Overijssel. Hoonhorst heeft de prijs "Duurzaam Dorp van Overijssel" gewonnen. Hiermee zijn ze nog niet direct het duurzaamste dorp, maar hebben ze de ambitie om dat te worden. De prijs van anderhalf miljoen is een stimulering om de goede plannen te gaan realiseren.

Duurzaamheid is: Energie, sociaal en economisch ‘Duurzaam’ is in Hoonhorst vertaald naar drie begrippen: ‘Energie, Sociaal en Economisch’ oftewel: Groen, Gezond en Gemeenschappelijk. Je kunt geboren worden in Hoonhorst en je kunt er doodgaan; in principe kun je je hele leven in Hoonhorst blijven wonen. Vanuit deze principes is men tot een aantal projecten

Timo Veen weet de volle zaal tijdens de ledenvergadering te boeien met het verhaal over Duurzaam Hoonhorst


gekomen. Bijvoorbeeld ‘Paardje Kwebbel’: Een centraal punt waar hulpbehoevenden kleine noden c.q. zorgvragen kunnen doorgeven aan de wijkzuster. "De wijkzuster wordt betaald door de collectieve verzekeringsmaatschappij. Hierdoor hoeven er niet tien verschillende auto’s naar het dorp te rijden om zorg te verlenen." Ook is er het idee voor een ‘materieel-o-theek’: het delen van bijv. een steiger, aanhangwagen of beamer tegen kleine vergoeding of een wederdienst. Niet iedereen hoeft dit soort zaken dan nog individueel aan te schaffen. Een ander goed idee is het bieden van werkplaatsen voor thuiswerkers. "Nu houdt thuiswerken voor sommigen in: in je eentje, tussen het wasgoed op de zolderkamer, met de laptop op de strijkplank zitten typen. En dat terwijl het dorpshuis leeg staat. We kunnen het dorpshuis overdag als werkplek gebruiken voor de thuiswerkers. Als wederdienst kunnen zij enkele uren per week bijles geven aan middelbare scholieren. Want iedereen heeft specifieke kennis in huis!" Er wordt ook naar techniek en energie gekeken. Hoonhorst kent een composteerbedrijf waarbij een enorme hoeveelheid warmte geproduceerd wordt. "Compost wordt zo’n 70 graden. Hier kun je openbare gebouwen mee verwarmen. Om het idee aan de man te brengen zetten we een model van het systeem neer op de kerstmarkt. Een container compost en een miniatuur dorpshuis in de vorm van een tuinhuis. Door de compost liep een waterslang en met dat warme water werd het tuinhuis behaaglijk warm. Het sprak iedereen meteen aan!" Iedereen in Hoonhorst kan een gratis Energie Prestatie Advies krijgen. Energie wordt collectief ingekocht om korting te krijgen. Doorzettingsvermogen vereist Het aangaan van dit soort projecten vereist veel doorzettingsvermogen. Het tempo van bedrijven, overheid en burgers is heel verschillend. Hier moet je mee om leren gaan. Ook is het belangrijk om korte lijntjes te hebben met belangrijke partijen. "Alle resultaten en plannen zijn steeds teruggekoppeld naar het dorp. Daardoor creëer je draagvlak in het dorp."

Hoonhorst nam in juli 2010 de prijs voor "Duurzaam Dorp van Overijssel" in ontvangst

Almen Energieneutraal De heer Loet Otto uit Almen vertelde over het initiatief om Almen energieneutraal te maken. Hij beseft dat er een alternatief moet komen voor fossiele brandstoffen. Maar wie moet er voor die omslag zorgdragen? Energiemaatschappijen? Olieproducenten? Doorvoerlanden? Onze overheid? Nee! We moeten zelf aan de slag. Praat niet over windmolens! En hoe doe je dat dan? Het bleek een slecht begin om het idee voor een windmolen te opperen. Met zo’n plan krijg je niemand mee. Enthousiaste inwoner Loet Otto vond uiteindelijk steun en draagvlak bij Almens Belang. Samen met een werkgroep kon hij zijn ideeën op papier zetten. De ambities en doelstellingen uit dit plan zijn door de gemeente en dorpsraad volledig overgenomen. Energieneutraal wordt je niet van de ene op de andere dag; zoiets gebeurt in stapjes. Je begint bijvoorbeeld met het besparen van energie in de vorm van een speciale themamaand. Laat mensen het in de portemonnee merken, dan zijn ze meer geïnteresseerd in andere bespaartips. Van dorpsproject naar dorpenproject Door de wethouder van Lochem zijn initiatiefnemers en geïnteresseerden uit nagenoeg alle dorpen in de gemeente bij elkaar gebracht. In de vorige koerier heeft u hierover kunnen lezen. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben 20 mensen zich aangemeld om een bijdrage te leveren. Het ziet er nu naar uit dat er op 1 februari een coöperatieve vereniging wordt opgericht, die zich in de gemeente Lochem bezig gaat houden met duurzaamheid. Aanvankelijk gaat ze zich bezig houden met zonne-energie. Vragenderwijs met Energie Het 1200 inwoners tellende dorp Vragender is ook actief op het gebied van duurzaamheid. De heer René Plaggenburg vertelt hoe de projecten tot stand zijn gekomen. Er zijn 138 ondernemers in en rondom het dorp, waarvan er 80 lid zijn van de ondernemersvereniging. Enkele jaren geleden rees de vraag: "hoe houden we het dorp leefbaar?". Om op deze vraag een antwoord te geven zijn de vijf belangenverenigingen uit Vragender (vanuit kerk, natuur, bewoners, ondernemers en MFA) bij elkaar gaan zitten. Ze hebben Syntens, een ondersteuningsinstelling voor Nederlandse ondernemers, uitgenodigd om te helpen een organisatiestructuur op te zetten. Er zijn diverse werkgroepen opgericht, bijvoorbeeld: Overheidsbeleid, Natura 2000, en Duurzame Woningbouw. Projecten staan in het dorpsplan Vervolgens is gezamenlijk het dorpsplan gemaakt: ‘Vragenderwijs Integraal Duurzaam’. In dit dorpsplan staan

2


projecten die continue op de agenda blijven staan, maar ook concrete projecten als ‘bereikbare scholen’, ‘digitaal carpoolen’ en ‘duurzame woningbouw’. De projecten die nu lopen zijn: • Een sporthal met een zonnedak. Er is € 180.000 subsidie van de provincie verkregen. Vragender heeft nu een sporthal die energie oplevert. • Vragender produceert vanwege de vele agrarische ondernemers veel mest. Er is subsidie verleend voor 2 vergisters. Hiermee wordt 2,2 miljoen m3 groen gas opgewekt en stikstof, fosfaat en organische stof geproduceerd. • Er is een plan voor ‘Wandelpaden via Boerenerven’. Hiervoor is € 230.000 nodig, maar er is geen subsidie. Zodra er een mogelijkheid is kan dit plan weer uit de kast getrokken worden. • ‘Van Asbest naar Zonne-energie’ is een project waarbij het asbest van agrarische gebouwen wordt afgehaald en ervoor in de plaats worden (gesubsidieerde) zonnepanelen geplaatst. Dit project heeft echter alleen zin, als het bedrijf de opgewekte energie ook meteen kan gebruiken.

Thema onderwijs De bijeenkomst voor kleine kernen en buurtschappen tot 1000 inwoners van 30 november stond in het teken van onderwijs in kleine kernen. Door de bevolkingskrimp staat de basisschool nu vaak onder grote druk. Dit terwijl een school van groot belang is voor de leefbaarheid in het dorp, de onderwijskwaliteit niet zonder meer onderdoet voor die van grotere scholen en een dorp met school en andere voorzieningen aantrekkelijk is voor nieuwe gezinnen. In Hoog Keppel, een dorp met ongeveer 500 inwoners, heeft het dorp de school van de gemeente ‘gekocht’ voor € 1,-. De exploitatie is nu geheel in handen van de stichting Dorpshuis. Gevolg: de school heeft er nooit beter voor gestaan en beter uit gezien dan nu. Het schoolgebouw is omgedoopt tot dorpshuis, met als hoofdhuurder de school. Op die manier is er altijd iets te doen in het gebouw. Meer informatie over dit thema is te vinden op onze site. Josien Hissink

Duurzaamheid leeft Duurzaamheid is een actueel thema. Hebt u zelf ideeën of komt u graag in contact met een van deze sprekers, neem dan contact op met het VKK kantoor. Sjouke Bakker

Mededelingen Sociale samenhang Tot 2013 kunnen initiatiefnemers in dorpen gebruik maken van de subsidieregeling Sociale Samenhang van de provincie Gelderland. Er is geld beschikbaar voor projecten die de sociale samenhang in een dorp vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een evenement of door het inrichten van een ontmoetingsplek zoals een plein of park. In eerdere edities van de koerier hebben we toelichting gegeven op deze subsidiemogelijkheid. Meer informatie over de beleidsregel en de aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vkkgelderland.nl onder het menu-item ‘geld nodig?’.

Meer dan 20 geïnteresseerden uit kleine kernen en buurtschappen luisterden aandachtig naar Henny Dokter die zelf nauw betrokken is bij het behoud van de basisschool van Hoog Keppel

Inhoudsopgave jaargang 23/4, december 2010 1 3 3 4 4 5 5

Jaarvergadering, Duurzame dorpen Mededelingen Inhoudsopgave Van de voorzitter Nieuws van de LVKK Even voorstellen Werkorganisatie VKK-FDG: ondersteuning bij vitalisering platteland 6 Bibliotheek van de VKK 7 Plattelandsparlement 2011 in het teken van de verkiezingen 7 Bestuur, adviseurs, medewerkers 7 Jaarprogramma 8 Vrienden van de VKK 8 Colofon Inlegvel: De gezichten achter de VKK Gelderland

De website van de VKK Gelderland kent u waarschijnlijk, maar het is goed om er regelmatig een kijkje te nemen want er worden continu interessante berichten op geplaatst. In de menu-balk is het item ‘thema’s’ toegevoegd, waaronder over verschillende thema’s artikelen en linkjes te vinden zijn. Beschikt u zelf over informatie die u wilt delen met andere belangenorganisaties? Dan kan dat op onze website via een mailtje aan info@vkkgelderland.nl. U kunt ook zelf berichten delen op de interactieve website www.kennisplatformbewoners.nl.

3


Alle lezers van de Kleine Kernen Koerier, van wie de VKK een e-mail adres heeft, zijn benaderd voor een online enquête. De redactie wil graag weten wat u van het blad vindt, wat beter kan en of we meer via internet en e-mail nieuwsbrief moeten gaan werken. Een gedachte bij het bestuur is om een dunner blad te maken met verwijzingen naar achtergrondinformatie op de website. Wat het gaat worden ziet u volgend jaar. Rest mij nog u fijne feestdagen en een gelukkig 2011 toe te wensen.

Van de voorzitter We hebben goed nieuws! Een overgrote meerderheid in het Gelderse parlement is akkoord met het door het CDA ingediende amendement, waardoor de VKK en de Federatie van Dorpshuizen in Gelderland (FDG) in 2011 en 2012 toch de gevraagde subsidie ontvangen. Alleen het Statenlid van de D66-eenmansfractie en mevrouw Van der Valk van de PvdA waren tegen voortzetting van de subsidie aan VKK en FDG. Waarom zij tegen het amendement gestemd hebben is ons nog niet duidelijk. Met deze politieke steun en het feit dat het college van GS het amendement heeft overgenomen, kunnen we ons weer volledig concentreren op ons werk in en met de kleine kernen. Alle medewerkers hadden een ontslagbrief ontvangen, maar zijn nu weer in dienst bij de VKK Gelderland. Op zaterdag 19 februari houden we ons 3e PlattelandsParlement Gelderland. Aangezien we dan voor de statenverkiezingen zitten, die op woensdag 2 maart worden gehouden, staan de passages over plattelandsbeleid in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen deze keer centraal. U ontvangt een analyse van deze programma’s op basis van enkele voor de meeste dorpen relevante thema’s, zoals duurzaamheid, gemeenschapsvoorzieningen, welzijn-zorg-wonen, starterswoningen, openbaar vervoer/bereikbaarheid, dorpsplannen/dorpsbudgetten. Deze keer hebben we als inlegvel gekozen voor een overzicht van alle mensen die actief zijn bij de VKK. Ook kunt u zien wat zij doen voor de VKK Gelderland. Door de inzet en het enthousiasme van deze groep van maar liefst 70 vrijwilligers en een bureauteam van vier medewerkers (3,2 fte) draait de VKK op volle toeren. Komend voorjaar wordt weer de training voor procesbegeleiders gehouden, indien er minimaal 10 aanmeldingen zijn. Deze vacature treft u aan op onze website www.vkkgelderland.nl. Mocht u iemand weten die deze functie ambieert, wilt u hem of haar dan wijzen op deze vacature. Tijdens de ledenvergadering op 23 november, die zeer goed bezocht was, zijn alle aanwezige leden akkoord gegaan met de intentieovereenkomst tussen VKK en FDG. In deze overeenkomst geven de leden het mandaat aan de besturen van VKK en FDG om de stichting werkorganisatie VKK-FDG op te richten. Over deze nieuwe stichting waarin VKK en FDG met elkaar samenwerken, leest u meer in deze koerier. Onlangs hebben we samen met de LVKK een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Teuge ontvangen. U leest er meerover in het Nieuws van de LVKK.

Willy Waalderbos voorzitter

Nieuws van de LVKK Werkbezoek ministerie van BZK in Teuge Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat onderzoeken op welke wijze de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en de provinciale VKK’s uitvoeringspartner kunnen worden van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, waar burgerparticipatie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Een Haagse delegatie legde 25 november een werkbezoek af in het dorp Teuge in de gemeente Voorst. Doel was de delegatie van het ministerie te laten ervaren wat actief burgerschap inhoudt en wat er zoal komt kijken om de leefbaarheid in een plattelandsdorp op z’n minst op peil te houden. Het werd de delegatie onder leiding van Bertine Steenbergen, programmadirecteur Krachtig Bestuur van genoemd ministerie, duidelijk dat contact van het ministerie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet voldoende is om ook de werkvloer (de kleine kernen en buurtschappen op het platteland) te bereiken. De werkvloer wordt via de LVKK, de provinciale VKK’s en de dorpsbelangenorganisaties wel bereikt. Eén van de voorwaarden voor leefbaarheid is actief burgerschap. Arne Pruijt, voorzitter van Algemeen Belang Teuge, legde uit wat hiermee wordt bedoeld. Dat loopt uiteen van het organiseren van diverse activiteiten tot het behoud of realiseren van voorzieningen in het dorp. In Teuge is al bijna 100 jaar een vereniging voor dorpsbelang actief. Maar ook de jongerensociëteit PECO en Sportclub Teuge organiseren diverse activiteiten voor alle inwoners.

4

Wethouder Jan van Muyden gaf aan dat het de vraag is of in alle dorpen van de gemeente Voorst de basisvoorzieningen, zoals de school en de sportclub, gehandhaafd kunnen blijven. Algemeen Belang reageerde met de mededeling dat steeds vaker berichten van Teugenaren zijn te horen dat men niet zonder slag of stoot dit zal laten gebeuren en dat men bereid is het heft in eigen hand te nemen. In dorpen aan de randen van een gemeente zijn school en verenigingen afhankelijk van bewoners uit de buurtgemeenten om leefbaar te blijven. Bertine Steenbergen zegde toe te


willen nadenken om voorwaarden te scheppen om gemeenteoverschrijdend te kunnen zijn.

om de besturen van dorpsbelangenorganisaties en van dorpshuizen nog beter en effectiever te ondersteunen. Op lokaal niveau werken deze organisaties al vaak nauw samen en in sommige dorpen is het bestuur van het dorpshuis tevens het bestuur voor het algemeen belang. Deze ondersteuning is gericht op het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid én verankering van hun activiteiten in de lokale samenleving. Belangenbehartiging blijft de autonome verantwoordelijkheid van de afzonderlijke organisaties. Instanties als provincie, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere dienstverlenende organisaties zoals WSW bedrijven interveniëren allemaal op hun manier in de ontwikkeling van dorpen. Dat gebeurt vaak vanuit een zekere integraliteit die geen rekening houdt met de scheidslijnen tussen de VKK en de FDG. Ook de ondersteuning aan hen vanuit de specifieke kracht van beide organisaties kan winnen bij een verdergaande samenwerking.

Koos Mirck

Even voorstellen: Ton Hissink Ton Hissink, adviseur PR & Communicatie: "Maak gebruik van mijn ervaring!" VKK-adviseurs geven gevraagd en ongevraagd advies. Dat antwoord kreeg ik toen ik anderhalf jaar geleden werd gevraagd om adviseur van de VKK te worden. Het klonk logisch, want daar zijn het immers adviseurs voor! We komen regelmatig bij elkaar en buigen ons als collectief over zaken waar het bestuur graag over geadviseerd wil worden. De vraag komt echter op of er wel optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van de adviseurs. Ik richt mijn blik dan op de leden en kijk alleen maar naar de onderwerpen die mijn portefeuille betreffen: Public relations en communicatie. Zou het zo zijn dat de leden tevreden zijn over de wijze waarop zij communiceren? Of bestaat er schroom om advies te vragen? Zijn ze wel voldoende op de hoogte van hetgeen ze kunnen verwachten? Een goede communicatie is van levensbelang. Bij elk dorpsplan hoort bijvoorbeeld een communicatieplan of minimaal een hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe het plan naar buiten moet worden ‘verkocht’. Compleet met doelgroepen en hun specifieke benadering. Leden, die meer willen weten over de hulp die ze kunnen krijgen van de VKK-adviseurs kunnen contact opnemen met het VKK kantoor, dat de hulpvragen bij de desbetreffende adviseur aankaart. Kijk voor meer informatie op de site van VKK Gelderland. Even in het kort iets over mijzelf. Ik heb als redactiechef gewerkt bij Kluwers Courantenbedrijf en als hoofd marketing en public relations bij Wegener in Apeldoorn. In die functie heb ik me ondermeer bezig gehouden met zogenoemde lezer-blad-binding voor alle Wegenerdagbladen. Mijn loopbaan heb ik afgesloten als manager in- en externe betrekkingen. In die functie heb ik een nieuwe huisstijl voor het hele concern begeleid. Mijn brede ervaring op het gebied van relatiemarketing wil ik graag inzetten ten behoeve van de VKK Gelderland en haar leden.

Ontwikkelingen op het vitale platteland Even een aantal trends op een rijtje. • Krimp: Dorpen zullen te maken krijgen met een toenemende bevolkingskrimp. Binnen Gelderland speelt dit met name in de Achterhoek, maar ook in het Rivierengebied ligt krimp op de loer. • Vergrijzing: Zowel van dorpsbewoners als van bestuursleden en vrijwilligers van dorpshuizen en dorps belangenorganisaties. Dit legt ook een druk op de dorpshuizen en andere dorpsorganisaties. • Verschraling: Waar vroeger elke kern een breed scala aan voorzieningen bevatte (bakkers, slagers, kruideniers, gemeenschapshuis, sportaccommodaties, bibliotheek etcetera), blijven in veel dorpen alleen de basisschool en het dorpshuis overeind, waarvan ook de eerste steeds meer ter discussie staat. • Veranderingen in sociale structuren: Afname van participatie aan het traditionele verenigingsleven en toename van andere vormen van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie. Het percentage mensen dat is aangesloten bij een vereniging daalt. Ook in dorpen, die van oudsher een rijk verenigingsleven hebben, zie je deze trend zich voltrekken. Daar staat tegenover dat er allerlei nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie ontstaan. • Zorg: Als gevolg van de Wmo blijven steeds meer mensen, steeds langer zelfstandig in de eigen omgeving wonen. Het aandeel mensen met een beperking en zorgbehoevende ouderen in dorpen neemt hiermee toe.

VKK-FDG: ondersteuning bij vitalisering platteland De Vereniging Kleine Kernen en de Federatie van Dorpshuizen in Gelderland staan voor de vitalisering van het platteland. Beide organisaties bundelen hun krachten

5

Van dorpshuis naar ‘huis voor het dorp’ Wat is nu de rol van het dorpshuis in het licht van deze trends? Er rust een zware verantwoordelijkheid op de dorpshuizen, omdat zij steeds vaker de enige accommodatie van het hele dorp zijn. Waar dorpshuizen vroeger uitsluitend een rol hadden in het accommoderen van het ver-


enigingsleven, krijgen ze steeds vaker een rol als drager van de leefbaarheid in het dorp, als enige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, als enige locatie waar een voorziening aan gekoppeld kan worden. Soms krijgen ze deze rol vanuit de gemeente, soms vanuit de dorpsbewoners en soms pakken dorpshuisbesturen deze uitdaging zelf op. In alle gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn dit veranderingsproces vorm te geven. Belemmeringen kunnen liggen op het niveau van de gemeente (communicatie, Wmo-beleid, accommodatiebeleid etc.) van het dorp (samenwerking met dorpsbelangenvereniging, behoefteanalyse van het dorp etc.) en van het dorpshuis zelf (visieontwikkeling, bestuurskracht, beheersmodellen, programmering, gebouw etc.).

ganiseerd wordt. Tevens is inhoudelijke inzet van consulenten/adviseurs gewenst. Omdat belangenbehartiging in vrijheid en onafhankelijk moet gebeuren, wordt de noodzakelijke administratieve en inhoudelijke ondersteuning door beide organisaties uit eigen middelen gefinancierd. Het volledige activiteitenplan van de VKK-FDG staat op www.vkkgelderland.nl. onder ‘werkplan’ dat u vindt onder het menu-item ‘VKKGelderland’ Peter van Heek

Bibliotheek VKK Gelderland

Om hierin een goede rol te spelen moeten dorpshuizen zich transformeren naar ‘ huis voor het dorp’. Een voorziening die zich niet louter focust op het accommoderen van het bestaande maar ook ruimte biedt voor de vraag van morgen. Ondersteuningsinstelling VKK-FDG De krachtenbundeling van VKK en FDG krijgt vorm in het ondersteunen van de vitalisering van het platteland. Hiervoor wordt een nieuwe werkorganisatie in het leven geroepen. De VKK-FDG willen hiermee nastreven dat de uitvoerders van dorpsontwikkelingen in de praktijk te maken krijgen met één organisatie waar ze terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen: ondersteuning vanuit één loket. Het betreft hier vrijwilligers in besturen uit dorpen of buurtschappen zoals dorpshuizen en belangenorganisaties, maar ook gemeenteambtenaren of gemeentebestuurders die vanuit een duidelijk bottom-up profiel ondersteuning behoeven bij vraagstukken rond leefbaarheid en vitalisering. De werkorganisatie zal naar buiten toe als eenheid opereren. De werknaam is vooralsnog ‘Ondersteuningsinstelling VKK-FDG’. Met ingang van 1-1-2011 zal deze werkorganisatie operationeel zijn. Zowel de VKK als de FDG zijn vrijwilligersorganisaties. De leden van beide organisaties zijn ook vrijwilligersbesturen. Ook het algemeen en het dagelijks bestuur van beide organisaties opereren op geheel vrijwillige basis. Dit is mede de kracht van de VKK en de FDG; er wordt bestuurd vanuit betrokkenheid en bevlogenheid. De belangenbehartiging behoort ook te geschieden vanuit de bevlogenheid en betrokkenheid van de besturen. Daarom zullen het de besturen van zowel de VKK als de FDG zijn die invulling geven aan die belangenbehartiging. Goede belangenbehartiging, effectief en efficiënt, door vrijwilligers behoeft ondersteuning. Deze ondersteuning is zowel administratief als bestuurlijk en inhoudelijk. Daarom is het noodzakelijk een kantoorfunctie te onderhouden van waaruit de bestuurlijk-administratieve ondersteuning geor-

Vrijwilliger Peter Venhuis houdt het archief en de bibliotheek van de VKK op orde. Bij hem kunt u zich melden om een boek te lenen óf te brengen

Op het VKK Kantoor in Zelhem zijn in onze bibliotheek talloze boeken, rapporten, brochures, jaargangen van nieuwsbladen enzovoorts op het gebied van leefbaarheid te vinden. Een schat van informatie die we graag willen delen met onze leden. Op onze website, www.vkkgelderland.nl is onder ‘Activiteiten’ het kopje ‘Bibliotheek’ te vinden. Hier is het excelbestand te vinden met daarin de inhoud van onze bibliotheek. Deze blader je niet zomaar even door dus het is handiger om te zoeken op trefwoord. Dit gaat makkelijk via "CTRL + F". Probeer bijvoorbeeld namen of woorden uit de titel die u zoekt. Wanneer u interesse hebt voor een interessant boek of rapport dan kunt u het op vrijdagochtend tussen 9:0011:00 ophalen op het kantoor in Zelhem. Archivaris Peter Venhuis zal de materialen voor u tevoorschijn halen en met u afspreken wanneer de zaken weer teruggebracht worden. Wij nemen ook boeken in! Als u thuis boeken of rapporten hebt liggen die gaan over leefbaarheidsthema’s in kleine kernen en op het platteland, die u niet meer leest, maar ook niet wilt weggooien, dan kunt u die ook naar het kantoor van VKK Gelderland brengen. Dit kan naast de vrijdagochtend ook op de dagen dat onze medewerkers aanwezig zijn: dinsdag, woensdag en donderdag. Josien Hissink

6


BESTUUR

PPG 2011 in teken verkiezingen

Willy Waalderbos, voorzitter wtwaalderbos@gmail.com Tinie te Dorsthorst, vice-voorzitter tinie.tedorsthorst@gmail.com Wim Kruisselbrink, penningmeester wiminakruisselbrink@hetnet.nl Ate van Balen, bestuurslid atevanbalen@versatel.nl Wim Giesbers, bestuurslid wim_giesbers@hotmail.com Theo Harbers, bestuurslid harbers.1@kpnmail.com Pieter Hulsegge, bestuurslid iet.pieter@hetnet.nl Joop Spijkers, bestuurslid joop.spijkers@hetnet.nl Ria Vreman, bestuurslid m.vreman@hetnet.nl Ton Wormgoor, bestuurslid twormgoor@planet.nl

Wat zijn de plannen van de Gelderse politieke partijen met het platteland en de kleine kernen? Blijft de provincie dorpshuizen en Kulturhusen financieel ondersteunen? Is het voor de jeugd nog aantrekkelijk om op het platteland te (blijven) wonen? Kan het maken van dorpsplannen weer ondersteund worden door de provincie? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen op het derde PlattelandsParlement Gelderland (PPG), dat op 19 februari in het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst in Hengelo (Gld) wordt gehouden. De organisatie is in handen van de VKK en de FDG in samenwerking met KNHM, EJG en GVO. Op 2 maart worden de provinciale statenverkiezingen gehouden. Deze keer staat het PlattelandsParlement in het teken van deze verkiezingen. De kandidaten van alle politieke fracties hebben we uitgenodigd om in debat te gaan met plattelandsbewoners. Ter voorbereiding van dit PlattelandsParlement maken wij een analyse van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die meedoen aan de statenverkiezingen. Informatie hierover staat op de website www.gelderlandindebat.nl Het PlattelandsParlement is een debat tussen de bewoners van het platteland en de (toekomstige) leden van Provinciale Staten. Vanuit de provincie bestaat een grote behoefte aan een directe ontmoeting met haar inwoners. De statenleden willen graag met de plattelandsbewoners, als zijnde de ervaringsdeskundigen, in gesprek. De acties die daaruit voortvloeien, moeten leiden tot een beter platteland waarvan bewoners weer het gevoel krijgen dat zij aan het roer staan. Maar het PPG is meer. Voor de bewoners is het ook een middel om van gedachten te wisselen. Om samen knelpunten aan te pakken of nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De ervaringsdeskundigen van het platteland zitten boordevol goede ideeën! De uitkomsten van dit PlattelandsParlement worden aangeboden aan de formateur van de nieuwe coalitie. Dit document kan gebruikt worden bij het schrijven van het nieuwe Coalitieakkoord. Aanmelding kan alleen via de website www.gelderlandindebat.nl

VKK-ADVISEURS Specialisme ruimtelijke ordening PR en communicatie landbouw, natuur/landschapsprojecten, agrarisch natuurbeheer Henk Reijmer, onderwijs en openbaar vervoer Gerard Roos, plattelandsvernieuwing, reconstructie, leefbaarheid, kleine kernenbeleid De VKK adviseurs zijn bereikbaar via het VKKkantoor: Telefoonnummer: 0314-631168 Email: info@vkkgelderland.nl Jan Bruinshoofd, Ton Hissink, Eduard Poodt,

MEDEWERKERS Peter van Heek, Josien Hissink, Albert Bos, Sjouke Bakker,

coördinator info@vkkgelderland.nl consulent josienhissink@vkkgelderland.nl consulent albertbos@vkkgelderland.nl medewerker secretariaat info@vkkgelderland.nl

JAARPROGRAMMA 2011 15 februari 19 februari 8 maart 22 maart 2 april 19 april 7 juni 4 oktober 1 november 19 november

Peter van Heek

7

Thema-avond Achterhoek/Liemers PlattelandsParlement Gld. Thema-avond Rivierenland Algemene Ledenvergadering Terugkomdag procesbegeleiders Thema-avond Veluwe/Vallei Welkomstbijeenkomst nieuwe dbo-bestuursleden Thema-avond kleine kernen/ buurtschappen tot 1000 inwoners Extra ledenvergadering Terugkomdag procesbegeleiders


Vrienden van de VKK Gelderland Lankhof Beveiliging & Telecom, AALTEN - Mini Camping De Wolboom , AALTEN Hoftijzer LMB, AALTEN - Hoftijzer Verhuur en Aannemersbedrijf BV, AALTEN IJzerlo Holding BV, AALTEN - Kleine Camping de Rijnstrangen, AERDT SAB Arnhem BV, ARNHEM - Esselink Hoveniers, DE HEURNE - Giesen Architectuur, DOETINCHEM - Postma en Partners elektrotechniek BV, DUIVEN Rabobank Noord-Oost Veluwe, EPE - Ernst Bouwbedrijf BV, GAANDEREN Schildersbedrijf te Boekhorst, GAANDEREN - Hondeveld Weg- en Waterbouw GELSELAAR, Rabobank Achterhoek-Oost, GROENLO - Coops Mengvoeders BV HALLE - Geni Horstink Advies, HARFSEN - -Notariskantoor Van der Reijt en Reijenga, ‘S HEERENBERG - Mart Schouten Advies, LOCHEM - Woningstichting Beter Wonen, LOENEN - -Hoveniers&Groencentrum Wenninkhof, MEDDO Installatiebedrijf Pierik, MEDDO - Café Restaurant J. ter Voert, MEGCHELEN Kiwitz Megchelen BV, MEGCHELEN - Tillman Chemische Bouwstoffen BV, MEGCHELEN - Wissing Hoveniers BV, MEGCHELEN - Geerdink Groen, NEEDE Wanders Metaalproducten BV , NETTERDEN - Mevr. E.M. Vennevertloo Fysiotherapie, RIETMOLEN - H.P. Goudswaard, SILVOLDE - Hotel Restaurant Herberg Jan, SILVOLDE - Rabobank Graafschap-Zuid, SILVOLDE Ankersmit Tuinmachines, SINDEREN - Kramp Nederland BV, VARSSEVELD Kuenen Makelaardij, VARSSEVELD - Restaurant Van Hal, VOORST Drukkerij Weevers, VORDEN - Fa. Lucassen Boomkwekerij,VORDEN WBC-Projekten BV, WINTERSWIJK - Bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis, WOOLD Scheffer Badkamers, ZELHEM - Rabobank Graafschap-Noord, ZUTPHEN Het bestuur van de Vrienden bestaat uit: Reiny Dijkstra 0315-230085, Pieter Hulsegge 055-5061554, Paul Peters 0316-220104 en Nico Wissing 0315-377276

De VKK wenst u fijne feestdagen en gezondheid, saamhorigheid en leefbaarheid in 2011 !

Colofon Jaargang 23, nummer 4, december 2010 De Kleine Kernen Koerier is het officiële orgaan van de VKK Gelderland en verschijnt vier keer per jaar. Oplage: 1100 VKK Gelderland, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem Telefoon 0314 – 63 11 68, Fax 0847 – 188906 Het kantoor is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag E-mail: info@vkkgelderland.nl, Website: www.vkkgelderland.nl Redactie: Rianne Boenink Martin Bouwmeesters Tinie te Dorsthorst Peter van Heek Josien Hissink Eindredactie: Ben Kothuis Vormgeving: Ton Baake, Hengelo(O) Druk: Drukkerij Weevers Vorden

Het volgende nummer Het volgende nummer verschijnt in maart 2011. Reacties en kopij graag sturen of mailen naar het VKK-kantoor. Abonnement VKK-leden ontvangen drie exemplaren per nummer voor de voorzitter, secretaris en penningmeester van de dorpsbelangenorganisatie. Extra nummers of losse nummers sturen wij toe via een abonnement. Dit abonnement kost € 15,- per jaar. Hiervoor ontvangt u vier nummers. Opgave voor een abonnement bij het VKK-kantoor.

kijk ook op onze site: www.vkkgelderland.nl

Kleine Kernen Koerier Nr. 2010-4  

De 4e kleine kernen koerier van 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you