Page 1

Електронни регистри 2013/2014

проф. Кискинов


План  Понятие за електронен регистър

 Принципи за създаване и използване на електронните регистри  Нормативна уредба на електронните регистри  Функции на електронните регистри

 Форма на електронните регистри  Публичност и достъп до регистрите  Регистърни производства

 Справки и удостоверения  Съхраняване на информацията  Предоставяне на информация

 Защита на личните данни


Понятие за електронен регистър  част от виртуалната реалност;

 регистрира, запазва, удостоверява, предоставя факти с правно значение;  като редът за създаване, действие и използване на регистрите е правно регламентиран.

Примери:    

Търговският регистър; Административният регистър; ЕСГРАОН; Други регистри - http://www.publicregisters.info/


Принципи за създаване и използване на електронните регистри  създават се като самостоятелни обекти във виртуалната среда;  съдържат данни, определени със закон;

 забранено е сливането, обединяването, съвместно използване на електронни регистри с лични данни;

цялостно

 забранена е обработка на електронни регистри с лични данни за търсене и установяване на зависимости между категории лица и категории данни;  електронен регистър се използва от организацията, която го е създала, за изпълнение на нейните правомощия;  когато правомощията на друга организация налагат използване на външен регистър, това става чрез информационна технология с достъп само до данните, които са необходими за осъществяване на правомощията на тази организация.


Нормативна уредба на електронните регистри Уредба на общи въпроси  Закон за защита на личните данни

Уредба на конкретни регистри • ЗТР – Търговски регистър • Наредба за АР – Регистър на административните структури • ЗГР – ЕСГРАОН • ЗКИР – Кадастър и имотен регистър • ЗОП – Регистър на обществените поръчки


Функции на електронните регистри  запазват юридически факти – регистрационна функция;

 удостоверяват правни състояния – удостоверителна функция;  информират за наличието или отсъствието на определени факти и правни състояния – уведомителна функция;  осигуряват факти за реализация на правни норми:  във виртуалната среда;  в материалната среда;  осигуряват автоматичен достъп на информационни технологии до юридически факти;  осигуряват нова форма за съществуване на правни волеизявления във вид на записи в техните бази данни.


Форма на електронните регистри


Форма на електронните регистри Регистрите съществуват във формата на бази данни.  Според чл. 2, ал. 1 ЗТР търговският централизирана електронна база данни.

регистър

е

единна

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява единна електронна база данни.  Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на административния регистър (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) – Чл. 2, ал. 2 - Регистърът се поддържа като единна електронна база данни.


Публичност и достъп до регистрите


Публичност на търговския регистър ЗТР Публичност Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., бр. 34 от 2011 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър. (2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. (3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4. Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (9) Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.


Публичност на други регистри Регистърът на обществените поръчки е публичен – чл. 21, ал. 2 ЗОП. ППЗОП, чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е свободен.

Регистърът на административните структури е публичен – чл. 4, ал. 1 НРАС.


Достъп до БУЛСТАТ Чл. 36. (1) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства по чл. 8, ал. 1 и 3 срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифа по чл. 10, ал. 1, т. 4. (2) Справките и удостоверенията по ал. 1 са безплатни за органите на държавната власт, на органите на местното самоуправление и на съдебната власт и се издават след искане, направено писмено или по електронен път. (3) Всяко лице, регистрирано по чл. 3, може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.


Регистърни производства


Етапи на регистърните производства  Заявление за вписване на обстоятелства   

Форма на заявлението Проверка на самоличността Потвърждение за получаване на заявлението

 Разглеждане на заявленията 

Проверка на заявленията

 Вписване 

   

Действие на вписването

Заличаване Обявяване Отказ за вписване Обжалване на отказите

 Грешки и непълноти


Заявление за вписване


Заявление за вписване в търговския регистър ЗТР Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец. Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 82. (1) Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър.


Оферти в регистъра на обществените поръчки ППЗОП Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, ал. 1 и 2. Чл. 6. (1) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 12 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията по един от следните начини: 1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, 2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис, 3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) по електронна поща с използване на електронен подпис, 4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис, 5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез: а) електронни образци на страницата на агенцията, или б) използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. (2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 се изпраща по реда на ал. 1, т. 5.


Оферти в регистъра на обществените поръчки ППЗОП Чл. 41. (1) Когато възложителят предвижда възможност за получаване на оферти по електронен път или заявления за участие по електронен път, по факс или по телефон, той посочва това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие. (2) Офертите и заявленията за участие, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чл. 45. (1) Когато оферти или заявления за участие се представят по електронен път, възложителят е длъжен да осигури: 1. целостта на предоставените данни; 2. поверителността на офертите или заявленията за участие до момента на тяхното отваряне. (2) Изпратените по електронен път оферти или заявления за участие се приемат за получени от възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани в електронната му система.


Оферти в регистъра на обществените поръчки ППЗОП Чл. 46. (1) Когато възложителят предвиди възможност за получаване на оферти или заявления по електронен път, той трябва да разполага с необходимото оборудване и софтуер, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието им. В този случай видими трябва да са само данните по чл. 41, ал. 3, необходими за завеждането на офертата или заявлението за участие в регистър. (2) Получените по реда на ал. 1 оферти или заявления за участие не се отварят до деня, определен за разглеждането им от комисията. (3) Възложителят упълномощава длъжностно лице, което регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие или оферти. Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП. Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена като част от оферта, подадена по електронен път, задължително се изпращат по реда за подаване на цялата оферта с три отделни електронни съобщения, които съдържат указание за принадлежност към съответната част на офертата съгласно чл. 57, ал. 2 ЗОП. (2) При разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени по електронен път, се прилагат разпоредбите на чл. 68 - 72 ЗОП.


Форма на заявлението


Хартиен носител в търговски регистър ЗТР Хартиен носител Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница. (2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител. (3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Представените от заявителя документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление на търговеца. (4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) По документите подадени на хартиен носител не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.


Електронна форма в търговски регистър ЗТР Електронна форма Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. (2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.


Форма в регистъра на обществените поръчки ППЗОП Чл. 6. (1) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 12 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията по един от следните начини: 1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, 2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис, 3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) по електронна поща с използване на електронен подпис, 4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис, 5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез: а) електронни образци на страницата на агенцията, или б) използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. (2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 се изпраща по реда на ал. 1, т. 5.


Проверка на самоличността


Проверка на самоличността в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При приемане на заявлението за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР. (2) Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. Проверка на самоличността на заявителя може да се извърши и от лице, оправомощено да извършва нотариални удостоверявания. Ако подписът на заявителя под заявлението е удостоверен от такова лице, служителят на агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му и приема заявлението и приложените към него документи, без да проверява самоличността на приносителя. (3) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път се извършва чрез: 1. съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението; 2. след успешна проверка по т. 1 се проверява въз основа на ЕГН/ЛНЧ на заявителя, посочен в заявлението, дали в съответната държавна служба, отговаряща за личната регистрация на физически лица, съответства физическо лице с провереното по т. 1 име; когато заявителят няма ЕГН/ЛНЧ, проверка по тази точка не се прави.


Проверка на самоличността в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 85. (4) Проверката за идентичност по ал. 3 се извършва за всички физически лица, обстоятелства относно които подлежат на вписване в търговския регистър. Проверката за идентичност на юридическите лица се извършва чрез проверка в съответните регистри на юридическите лица. (5) Проверките по ал. 3 и 4 при технологична възможност се извършват автоматизирано. (6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР, се извършва проверката по ал. 1, като данните за подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.


Потвърждение за получаване на заявлението


Потвърждение в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 84. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) След генерирането на входящия номер по чл. 83, ал. 2 се генерира и изпраща потвърждение до заявителя за получаването в агенцията. Когато заявлението е подадено на хартиен носител, документ за входящ номер се връчва на заявителя, съответно на приносителя от служител в териториалното звено на агенцията, в което заявлението е подадено. (2) Потвърждението е електронен документ, който съдържа данни за входящия номер. (3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Потвърждението се изпраща обратно на заявителя през уеб-интерфейс незабавно след подаването и успешната проверка по чл. 83, ал. 1. Допълнително потвърждението се изпраща подписано на адреса на електронната поща на заявителя. (4) Потвърждение не е необходимо, ако заявителят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато е указал, че не желае да получава изявления от агенцията по електронен път.


Разглеждане на заявленията


Разглеждане на заявленията в търговския регистър ЗТР, Разглеждане на заявленията Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им. (2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго. (3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. (4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им. (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.


Разглеждане на заявленията в търговския регистър ЗТР, Обхват на проверката Чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали: 1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред; 2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър; 3. заявлението изхожда от оправомощено лице; 4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт; 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона; 6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е представена декларация по чл. 13, ал. 4; 7. друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата; 8. е платена дължимата държавна такса.


Вписване


Вписване в търговския регистър ЗТР Актове на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител. В тези случаи актът се изпраща на агенцията служебно. Вписване, заличаване и обявяване Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания. (2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър. (3) ...


Вписване в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При извършване на вписване, заличаване и обявяване търговският регистър генерира автоматично момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни. (2) Търговският регистър осигурява връзка между всяко вписване, заличаване и обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено. (3) Търговският регистър осигурява възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване.


Вписване в регистъра на административните структури Вписването в РАС се извършва служебно. НРАС Чл. 19. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който произтичат. (2) Информацията за индивидуалните административни актове се вписва в регистъра в 7-дневен срок от издаването им. (3) За новосъздадени или преобразувани административни структури срокът по ал. 1 и 2 е тримесечен.


Действие на вписването


Действие на вписването в търговския регистър ЗТР Действие на вписването Чл. 7. (1) Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят. (2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.


Заличаване


Заличаване в търговския регистър ЗТР Вписване, заличаване и обявяване Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания. (2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър. (3) ... Заличаване на вписването Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14, както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора. (2) При отмяна на решение на орган на търговеца, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1. Действие на заличаването Чл. 8. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.


Заличаване в други регистри  Заличаване в регистъра на обществените поръчки ППЗОП Чл. 18. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване". (2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.  Заличаване в РАС НРАС Чл. 17. (3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.


Обявяване


Обявяване в търговския регистър ЗТР Вписване, заличаване и обявяване Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания. (2) ... (3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.


Отказ от вписване


Отказ за вписване в търговския регистър ЗТР Отказ Чл. 24. (1) Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 изисквания. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс. (2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква.


Обжалване на отказите


Обжалване на отказите в търговския регистър ЗТР Обжалване Чл. 25. (1) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец в 7-дневен срок от връчването му. (2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му (3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията. (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно. (5) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.


Грешки и непълноти


Грешки и непълноти  Търговски регистър ЗТР, Грешки и непълноти Чл. 27. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване. Отговорност при грешки и непълноти Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. 14 в търговския регистър. Такива грешки и непълноти се отстраняват служебно.


Грешки и непълноти  Регистър на обществените поръчки ППЗОП Чл. 18. (3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Допуснати при вписването грешки се поправят, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция" или "операторска грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител. (4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на утвърдените образци, се коригират чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител. (8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се допуска поправка, която води до съществена промяна в условията, при които е обявена процедурата, включително за изменение на: 1. вида на процедурата; 2. предмета на обществената поръчка; 3. посочените в обявлението срокове.


Грешки и непълноти  Регистър на административните структури НРАС Чл. 17. (3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.


Справки и удостоверения в електронните регистри


Справки и удостоверения в търговския регистър ЗТР Чл. 32. (1) Всеки може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър. (2) Справки в търговския регистър може да се извършват по: 1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) фирмата, или ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец; 2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на съдружника или едноличния собственик на капитала; 3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на член на органите на юридическо лице - търговец. (3) В делото на отделния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници може да се извършват справки по всяко вписано обстоятелство или обявен акт. Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията. (2) Удостоверения се издават и относно това, че за определен търговец или клон на чуждестранен търговец определено обстоятелство не е вписано. (3) Справките са устни и писмени. (4) Удостоверенията са официални документи. (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи.


Справки и удостоверения в търговския регистър ЗТР

Чл. 34. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на агенцията. (2) Агенцията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и издаването на писмени справки и удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път. (3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Документите по чл. 33, ал. 1 и 2 могат да се издават и от нотариус, който удостоверява датата и часа на изготвянето им и съответствието им със записите в търговския регистър.


Съхраняване на информацията в електронните регистри


Съхраняване на информацията в търговския регистър ЗТР Чл. 3. (2) Търговският регистър се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. Чл. 27. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.


Съхраняване на информацията в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 100. Търговският регистър се съхранява безсрочно. Съдържащата се в търговския регистър информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.

Чл. 101. (1) Агенцията взема подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия, при които обработваните и предаваните данни да не подлежат на неправомерен или случаен достъп и възпроизвеждане. (2) Физическата защита на търговския регистър се осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в които се съхранява единната централизирана електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели и организации, трябва да са извън основния защитен периметър. (3) Физически достъп до защитената част от помещенията на агенцията имат само надлежно овластени служители в съответствие с техните функционални задължения.


Съхраняване на информацията в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 102. Агенцията съхранява търговския регистър по начин, който осигурява: 1. въвеждането на данни да се извършва само от надлежно овластени служители; 2. извършването на промени на данните за вписани обстоятелства, заличени вписвания, обявени актове и запазени фирми да не е възможно. Чл. 103. Агенцията използва техническо оборудване и технологии за водене и съхраняване на търговския регистър, чрез които се изпълняват най-малко следните функции: 1. проверка на целостта на обменяните съобщения; 2. подписване на изпращаните съобщения; 3. архивиране на служебните данни и електронното им подписване; 4. поддържане целостта на съхраняваните и обменяните данни; 5. управление на достъпа до данни за създаване подписа на агенцията, удостоверението за усъвършенстван подпис, списъци с прекратени удостоверения, съхраняваните официални документи; 6. съхраняване и използване на частните ключове на длъжностните лица по регистрацията и на другите лица, които имат право да оперират с регистъра с високо ниво на сигурност чрез използване на смарт-карта с парола или персонален идентификатор (PIN) и/или биометричен идентификатор.


Съхраняване на информацията в търговския регистър Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление. (2) (Отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Копия от издадените удостоверения се съхраняват в 5-годишен срок от издаването им. Чл. 105. Агенцията архивира базата данни на търговския регистър в края на всяка календарна година, като осигурява възможност за разчитане на съдържащата се в нея информация.

Чл. 106. Агенцията съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични информационни системи с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация и в Европейския съюз.


Съхраняване на информацията в други регистри ППЗОП Чл. 19. (1) Регистърът на обществените поръчки се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение и ползване. (2) Защитата на информацията се осигурява чрез нейното периодично и оперативно архивиране.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити през последните 5 години. (2) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се архивира по ред, определен от изпълнителния директор на агенцията. (3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) По изключение, когато договори за обществени поръчки, рамкови споразумения или динамични системи за доставка имат срок, по-дълъг от 5 години, информацията за тях се архивира една година след получаване на информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10.


Съхраняване на информацията в други регистри НРАС Чл. 18. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.


Предоставяне на информация от електронните регистри


Предоставяне на информация от търговския регистър ЗТР Чл. 3. (3) Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, o o

на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон.

Чл. 12. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър срещу такса по тарифата по ал. 1. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Достъпът до търговския регистър по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен. Редът и начинът за осъществяване на достъп до търговския регистър се уреждат с наредба на Министерския съвет.


Предоставяне на информация от БУЛСТАТ Закон за регистър БУЛСТАТ

Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на централната и териториалната администрация. Достъпът се осигурява до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ. (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява чрез: 1. справки в Националната база данни по Интернет; 2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител; 3. автоматизирано подаване на данни на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2. Чл. 38. Орган, който поддържа определен в нормативен акт регистър, включващ лица по чл. 3, има право да получи безплатен достъп до публичната информация по чл. 7 от Националната база данни, отнасяща се до тези субекти.


Защита на личните данни в електронните регистри


Защита на личните данни в търговския регистър ЗТР Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (9) Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.


Край

8. Електронни регистри  
8. Електронни регистри  
Advertisement