Page 1

Състав на виртуалната среда за действие на правото 2013/2014

проф. Кискинов


План •

Състав на виртуалната среда за действие на правото

Представяне на правни субекти във виртуалната среда •

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Официални интернет страници на административни органи

Сайт за електронна търговия


Състав на виртуалната среда за действие на правото •

представяне на правни субекти във виртуалната среда организационни структури, единни интернет-портали

електронни регистри

персонални среди за запазване на лични данни и индивидуални юридически актове

юридически производства във виртуалната среда

виртуална среда за обмен на индивидуални юридически актове, частни документи и данни с правно значение.

други условия и обекти – електронни адреси за кореспонденция, особено на физически лица; определяне на единно време,

официални електронни издания на нормативни актове.


Представяне на правни субекти във виртуалната среда •

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Официални интернет страници на административни органи

Сайт за електронна търговия


Единен портал за достъп ЗЕУ-2007 Чл. 12. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронните административни услуги. Проект на ЗЕУ-2013 Единен портал Чл. 7. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията създава и поддържа електронен интерфейс за достъп до Дигитална среда (единен портал), който има публичен и защитен раздел, на английски и български език. (2) Публичният раздел служи най-малко за: 1. достъп до публична информация и обща информация за Дигиталната среда и 2. достъп до административни услуги, предоставяни по електронен път на физическите лица и организациите. (3) Защитеният раздел служи за осъществяването на вътрешни административни услуги.


Единен портал за достъп 

Единен портал за достъп до електронни административни услуги – http://www.egov.bg Състав: Електронни услуги Институции

Административен регистър - http://ar2.government.bg/ras/

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт: • ръководните им органи и техните правомощия • структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея • общата численост на служителите в администрацията • брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена • административно-териториалната принадлежност на общините и населените места • данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, Интернет страница)


Официални интернет страници Проект на ЗЕУ-2013 Официални интернет страници Чл. 3. (1) Административните органи изграждат своите официални интернет страници, при спазване изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 2 и ги оповестяват публично. (2) Официалните интернет страници задължително съдържат препращане към единния портал по чл. 7.

§ 1 По смисъла на този закон: 24. "Официална интернет страница" е публично оповестена интернет страница, чрез която: а) административен орган, лицето, осъществяващо публични функции, организация, предоставяща обществени услуги и органа на съдебната власт задължително публикуват информация за осъществяваната от него дейност; б) административен орган задължително публикува информация за предоставяните от него административни услуги по електронен път.


Официални интернет страници Проект на ЗЕУ-2013 Чл. 4. (4) Административните органи обявяват на официалните си интернет страници изчерпателен списък на предоставяните от тях административни услуги по електронен път и уведомяват незабавно за всяка негова промяна Единния системен интегратор по чл. 19


Сайт за електронна търговия Закон за електронната търговия (ЗЕТ) Чл. 4. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация: 1. името или наименованието си; 2. постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; 3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2; 4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него; 5. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър; 6. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим; 7. когато осъществява регулирана професия - информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях; 8. съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност; 9. друга информация, предвидена в нормативен акт. (2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.


Край

7. Състав на виртуалната среда за действие на правото  
Advertisement