Page 1

Виртуална среда за действие на правото 2013/2014

проф. Кискинов


План  Понятие за виртуална среда (виртуална реалност)  История на термина и понятието  Свойства на виртуалната реалност  Правото и виртуалната реалност

 Функции на виртуалната среда в правното действие  Степени на участие на виртуалната среда в правното действие  Принципи за образуване и действие на виртуалната среда


Понятие за виртуална среда  „Виртуална среда“, „виртуално пространство” или „виртуална реалност” - среда, която физически не съществува.  Терминът „виртуалност” идва от:  латинския virtus - необичайно качество.  английския virtual, virtualis – възможен, предполагаем, мним, такъв, който може или трябва да се прояви.

 Десетки са определенията на термина.  Най-лаконичното определение - не-физическа реалност.  Интернет и информационните технологии са предпоставка за създаване на виртуалната реалност.


История на термина и понятието  Платон – трети свят на идеите – свойството „червено” съществува самостоятелно и независимо от всички червени неща. Всички те притежават своя цвят въз основата на особена връзка, наричана от Платон своеобразна „имитация”, която всички те намират в универсалното свойство „червено”

 Джон Дънс Скот (1266-1308). – опитва се да проведе разлика между единната реалност и неподредения опит на субекта на познание

 Други философи – Хусерл, Рикерт, …  Интернет добавя ново качество в понятието.


Свойства на виртуалната реалност • • • • • • • • • •

Идеално явление Системно създадена и системно действаща Създадена и действа чрез информационни технологии Относително независима от материалната действителност Продукт на човешкото съзнание Управляема Общодостъпна Осигурява среда за моделиране на явления и процеси Автоматизъм на действие – изпълнява действия без непосредствено участие на човека Възстановима – може да бъде върната в предходни състояния


Правото и виртуалната реалност •

Съществуват ли части от виртуалната реалност, които да изискват правна регламентация ?

Правото и виртуалната реалност имат ли общи качества ?

В състояние ли е правото да използва качествата на виртуалната реалност ?

Правото действа ли във виртуалната реалност ?

По еднакъв начин ли действа правото в традиционната и във виртуалната реалност ?


Правото и виртуалната реалност приемственост  Йеринг в програмната работа “Нашата задача” предвижда: „създаване на свят от чисто духовен материал, превъплъщаване на природата в елементите на мисълта”. Jhering, R. Unsere Aufgabe. In: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts. Bd. 1 , 1857, s. 12-13.

 Съвременникът добавя:

“във виртуалната реалност”  Йеринг: „Този свят е истинското отечество на юриста, към него той се стреми постоянно и още най-ранните жизнени прояви на юриспруденцията съдържат неговото образуване и усъвършенстване.”


Правото и виртуалната реалност  Във виртуалната реалност съществуват явления, които изискват правна регламентация: – електронно правителство – електронна търговия и пр.

 Правото и виртуалната реалност имат общи качества: –

идеални явления, управляемост, достъпност, моделиране, автоматизъм, системност, конструиране

 Правото може да използва качествата на виртуалната реалност  Правото действа във виртуалната реалност  Правото действа чрез различни механизми в традиционната и във виртуалната реалност


Функции на виртуалната среда в правното действие  предоставя средства за обмен на правни волеизявления;  осигурява електронна форма на правните волеизявления;

 използва се за реализация на правни норми посредством информационни технологии, които образуват правни изявления въз основа на воля, изразена в тях по общ и абстрактен начин;  предоставя средства за идентификация на правните субекти;  във виртуалната среда се създават явления, които са необходима предпоставка за осъществяване на правното действие – организационни структури, абстрактни модели на юридически производства и пр.;  осигурява средства за запазване и организиране на юридически факти електронни регистри, индивидуални среди за запазване на лични данни, „кутии за данни“ и пр.


Степени на участие на виртуалната среда в правното действие  в най-слабите прояви - виртуалната среда е само една нова медия и ново съобщително средство за обмен на правни волеизявления. В тези масово проявяващи се сега случаи волеизявленията се формират от правните субекти в материалната среда, а само обменът на волеизявления става чрез електронни средства.  в най-силните прояви - виртуалната среда обхваща всички форми на специализираните юридически механизми, оставяйки в монопола на човека първо, формиране на предпоставките за правно действие, каквото е съдържанието на конструктивните механизми (например, определяне на правосубектност, създаване на модели на юридически производства, създаване на електронни регистри) и второ, тези части от регулативните механизми, които включват образуване на волеизявления, съдържащи оценка на поведение на физически лица.


Степени на участие на виртуалната среда в правното действие Между двете крайни степени стоят разнообразни комбинации от проява на виртуални функции и форми на протичане на правоотношения в смесена материално-виртуална среда. Например:  Лично и неопосредствано от други явления и процеси правен субект образува правно волеизявление.  След това същият субект използва информационни технологии, за да придаде електронна форма на волеизявлението,  да удостовери съдържанието му чрез електронен подпис,  да изпрати електронния документ по електронна поща  и да запази същия документ в специално създадена електронна среда за дълготрайно запазване на документи,  осигурявайки неговото правно значение като доказателство в един възможен бъдещ правен спор.


Степени на участие на виртуалната среда в правното действие Друг пример:  Правната квалификация на определени факти се осъществява от информационна технология чрез използване на данни от електронен регистър.  Същата технология създава проект на индивидуален юридически акт,  но тъй като решението включва оценка на поведение на физическо лице, крайният акт се предоставя на решаващия орган.  Той образува окончателно волеизявлението,  оформено във вид на електронен индивидуален юридически акт,  който удостоверява с електронния си подпис.  След това действията се поемат отново от информационна технология,  която изпраща акта до неговия адресат по електронната поща.  Същата технология запазва акта в среда, която чрез правни нормативни разпоредби е призната като надеждно средство за осигуряване на правната валидност на електронни документи за продължителни периоди от време.


Принципи за образуване и действие на виртуалната среда       

зачитане правото на защита на личните данни равенство на гражданите при използване на електронни средства всеобща достъпност до информация и услуги чрез електронни средства отчетност, качество и достоверност на информацията технологична неутралност и адаптивност административно опростяване прозрачност и откритост при използване на виртуалната среда

 

законност и законови гаранции сътрудничество при използване на виртуалната среда от държавните органи безопасност при прилагане на виртуалната среда – принципът изисква най-малко същите гаранции за сигурност и ниво, присъщи на материалната среда за действие на администрацията.


Виртуална реалност и правна система Свойства на виртуалната реалност Идеално явление

Свойства на правната система Идеално явление; изключения: • материалните аспекти на правните субекти

Системна

Системност – частична, повече като изискване

Относително независима от материалната действителност

Компонентите като съдържание зависят от материалната действителност; изключения: • идеалното битие (а не съдържание) на компонентите; • правата на интелектуална собственост; • презумпциите, фикциите; • качества на юридическите лица.

Продукт на човешкото съзнание

Продукт на човешкото съзнание

Управляема

Управляемост - частична

Общодостъпна

Достъпност – благодарение на новите информационни технологии

Среда за моделиране на явления и процеси

Моделиране – в ограничени части и размери

Автоматизъм на действие

Автоматизъм на действие – традиционно не

Възстановима

Възстановяване на промените – не


Край

5. Виртуална среда за действие на правото  
5. Виртуална среда за действие на правото  
Advertisement