Page 1

Преобразуване на правни изявления от материална в електронна форма и обратно 2013/2014

проф. Кискинов


План  Преобразуване на електронен документ от една форма в друга  Особени случаи на преобразуване на електронен документ  Изводи


Преобразуване на електронен документ от една форма в друга Анализът на законодателството преобразувания:

показва

наличието

на

следните

 електронен документ в текстова форма и с реквизити  към запис в база данни;

 електронно съобщение в текстова форма  към запис в база данни;  формати, определени от правото специално за определен вид съобщения;

 запис в база данни  в електронно съобщение;  в електронен текстов документ;

 други формати – XML, XAML и пр. – към запис в база данни, в електронен текстов документ, в електронно съобщение; Особени случаи на преобразуване:  от електронен документ в хартиен документ;  от хартиен документ в електронен документ.


Преобразуване от електронен в хартиен документ ГПК, Представяне на електронен документ

Чл. 184. (1) Електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. При поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител. ЗТР, Чл. 25. (3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията. ЗТР, Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. (2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.


Преобразуване от електронен в хартиен документ ЗТР Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията. (2) Удостоверения се издават и относно това, че за определен търговец или клон на чуждестранен търговец определено обстоятелство не е вписано. (3) Справките са устни и писмени. (4) Удостоверенията са официални документи. (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи. Чл. 34. (3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Документите по чл. 33, ал. 1 и 2 могат да се издават и от нотариус, който удостоверява датата и часа на изготвянето им и съответствието им със записите в търговския регистър.


Преобразуване от хартиен в електронен документ

ЗТР, § 4. (5) В случаите по ал. 2 и 3 съдът незабавно предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служител на съда и представител на агенцията. Служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от фирменото дело с документите в електронна форма. ЗТР, Хартиен носител Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница. (2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител.


Преобразуване от хартиен в електронен документ ЗЕУ, Преобразуване на приети на хартиен носител заявления и актове Чл. 30. (1) Когато заявления на граждани и организации, актове на съда, както и актове на административни и други органи постъпват на хартиен носител, те се въвеждат в информационната система на съответния административен орган чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис от служителя, извършил снемането. (2) Документите по ал. 1 се съхраняват от административния орган. (3) Документите по ал. 1 могат да бъдат обменяни между административните органи и само в електронна форма.


Изводи Правното значение на електронния документ не следва автоматично от правното значение на традиционния юридически акт. Правното значение на електронния документ се определя от закона за всеки вид юридически акт. Електронният документ наследява качествата на традиционния юридически акт. Електронният документ притежава допълнителни качества спрямо традиционния юридически акт. Тези допълнителни качества са проява на качествата на виртуалната среда – нови реквизити, придобити от преобразуването на електронния документ. Правното значение на електронния документ зависи и от качествата на документа във виртуалната среда. Тези качества, заедно с традиционните качества, определят условията за валидност на електронния документ.


Изводи Електронните изявления се извършват и съществуват в различни форми – електронни документи, електронни съобщения, записи в бази данни и пр. Практиката налага извършване на преобразувания между различните форми на електронните документи. Преобразуването на електронните документи, както и съществуването на документите в нова, преобразувана форма, може да промени качеството и съдържанието на реквизитите на електронния документ, произхождащи от реквизитите на хартиения документ. Преобразуваните електронни документи са източник за създаване на хартиени документи с официален характер. Пример – Търговския регистър. Пороците на производните електронни документи се кумулират в издадените на тяхна основа хартиени документи. Когато един такъв хартиен документ е официален, за опровергаване на съдържанието му не се допускат свидетелски показания (чл. 164, ал. 1, т. 2 ГПК). Той е доказателство за съответните изявления и действия (чл. 179, ал. 1 ГПК).

Ето защо процедурите за преобразуване на електронните документи имат значение за правните качества на документа и поради това следва да подлежат на правна регламентация.


Край

36. Преобразуване на правни изявления  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you