Page 1

Форма на електронните изявления 2013/2014

проф. Кискинов


Темата в контекста на регулативните механизми В материална среда:

Правни субекти, които:

Във виртуална среда:

Правни субекти Информационни технологии, които:

при определени условия (в езика на правото - юридически факти) записани върху материални носители

записани в електронни регистри; записани в персонални среди за запазване на индивидуални юридически актове; данни, предоставени от получателя на електронна услуга; данни от купувача в сайт за електронна търговия

в някои случаи установявани посредством разгърнати производства с няколко участника

междуведомствени процедури

вътрешни електронни административни услуги

образуват изявления, прилагайки установени правила и ограничения правила за правоприлагане

плюс правилото на чл. 15 от Директива 95/46

оформят изявленията (създават индивидуални юридически актове или частни документи) индивидуален административен акт частен документ

електронен индивидуален адм. акт електронен частен документ


План  Форма на традиционни изявления и форма на електронни изявления  Форма на електронните нормативни изявления

 Електронни нормативни юридически актове – текстова форма  Електронни юридически производства – форма на информационна технология  Форма на електронните индивидуални изявления

 Електронни съобщения  Електронни текстови документи  Записи в електронни регистри


Форма на електронните изявления Традиционните изявления са:  формални актове;  неформални актове. Формални актове. Признаци: - точно определена форма от правото; - определени реквизити в традиционна среда; Във виртуалната среда: - електронна форма; - традиционно определените реквизити; - специфични реквизити във виртуална среда.

Неформални актове. Признаци: - неустановени форма и реквизити в традиционната среда; Във виртуалната среда: - електронна форма; - специфични реквизити във виртуална среда.


Форма на електронните изявления Форма и виртуална среда •

Във виртуалната среда всички действия се регистрират и запазват. Някои от тези действия имат правно значение.

Следователно всички правнозначими действия във виртуалната среда имат определена (електронна) форма, която се запазва и може да бъде многократно възпроизвеждана.

Разликата се вижда при сравняване на електронните волеизявления с устните волеизявления. Последните, ако не са били създадени необходимите условия за всеки конкретен случай, не може да бъдат възпроизведени впоследствие.


Форма на електронните нормативни изявления  Електронни нормативни юридически актове  текстова форма  технически формати – pdf, htm.  Електронни юридически производства  форма на информационна технология – изпълним файл, съдържащ бинарен код;  форма на език за програмиране – командите на съответния език;  форма на специализирано техническо описание – напр. LexML;  формално описание на процеса като последователно реализиращи се правни норми.


Форма на електронните индивидуални изявления Видове:  Електронни съобщения  Електронни текстови документи  Записи в електронни регистри


Електронно съобщение Признаци:  текстова форма;  не винаги има специално установени реквизити от правото;  реквизити, получени от виртуалната среда  източник, адресат;  момент на изпращане, получаване, отваряне.


Електронен текстов документ Признаци:  текстова форма;  винаги притежава реквизити, установени от правото;  реквизити, получени от виртуалната среда  електронен подпис;  удостоверение за време;  начин на образуване на правното изявление и пр.


Запис в електронен регистър Запис в електронен регистър (база данни). Признаци:  форма - полета, съставящи запис в база данни;  Реквизити от правото – издаващ орган, адресат, основание за вписване, дата на вписване и пр.;  Реквизити, получени от виртуалната среда – източник, моменти, специфични реквизити в електронния регистър (базата данни).

Примери. Производството по търговска регистрация завършва с израз на воля не в известната повествователна форма, а чрез създаване на запис в базата данни на Търговския регистър - чл. 22, ал. 2 ЗТР - вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в регистъра.


Край

26. Форма на електронните изявления  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you