Page 1

Представителство във виртуалната среда 2013/2014

проф. Кискинов


Темата в контекста на регулативните механизми В материална среда:

Правни субекти, които:

Във виртуална среда:

Правни субекти Информационни технологии, които:

при определени условия (в езика на правото - юридически факти) записани върху материални носители

записани в електронни регистри; записани в персонални среди за запазване на индивидуални юридически актове; данни, предоставени от получателя на електронна услуга; данни от купувача в сайт за електронна търговия

в някои случаи установявани посредством разгърнати производства с няколко участника

междуведомствени процедури

вътрешни електронни административни услуги

образуват изявления, прилагайки установени правила и ограничения правила за правоприлагане

плюс правилото на чл. 15 от Директива 95/46

оформят изявленията (създават индивидуални юридически актове или частни документи) индивидуален административен акт частен документ

електронен индивидуален адм. акт електронен частен документ


План  Понятие за представителство  Представителство във виртуалната среда     

Оригинални качества Автор, титуляр и адресат Представителство в ЗЕУ от 2007 г. Съдебна практика Проблеми

 Основни хипотези на представителство във виртуалната среда  Предложенията на ЗЕУ – 2013 г.  Нормативна дефиниция  Регистър на електронните представителства


Понятие за представителство Представителство е налице, когато един правен субект, наричан представител, по пълномощие или по силата на закон извършва правни действия от името на друг правен субект, наричан представляван, като правните последици възникват непосредствено за представлявания. Представителство възниква:  чрез волеизявление на упълномощителя. Примери: • •

нотариално заверено упълномощаване; сключване на трудов договор за длъжност с представителни функции;

въз основа на юридически акт – нормативен акт, съдебно решение, административен акт и пр. Примери: • • •

съдебно решение за определяне на настойник или попечител; административен акт за назначаване на ръководител на ведомство; избор или назначаване на длъжност с представителни функции в търговско дружество.

Вж. още примери в М.Павлова, Гражданско право, т. 2, стр. 213 и сл.


Понятие за представителство Форма на пълномощното Според чл. 37 ЗЗД упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. По АПК, чл. 18 гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс. Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации. В ГПК, чл. 33 пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се отразява в протокола от съдебното заседание. Видове форми на пълномощното:  устна;  писмена;  писмена с нотариална заверка на подписа.


Представителство във виртуалната среда Оригинални качества Ограничения на представителството във виртуалната среда:

ограничения, произтичащи от характера на юридическите действия – • в семейното и наследственото право – сключване на брак, развод, припознаване, осиновяване, завещание; • фактически действия във виртуалната среда ; ограничения, произтичащи от формата: • •

упълномощаване с нотариално заверени подписи упълномощаване, извършено лично и устно пред държавен орган.


Автор, титуляр и адресат ЗЕДЕП, чл. 4 и чл. 5 – автор, титуляр и адресат на електронното изявление Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление. Адресат на електронното изявление може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.


Представителство в ЗЕУ - 2007 Овластяване Чл. 24. (1) Когато в удостоверението за електронен подпис е посочено, че заявителят - "автор", действа от името на друго лице - "титуляр", основанието за овластяване трябва да бъде посочено в удостоверението. Ако овластяването на заявителя произтича от други овластени лица, удостоверението трябва да съдържа данни за тези лица. (2) Когато се използва удостоверение, в което не се съдържат обстоятелствата по ал. 1, заявителят трябва да посочи в електронното изявление, че действа от името на получателя на електронната административна услуга. Когато представителната власт не произтича от закон, обемът й се установява от текста на електронното изявление. Заявителят носи наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства. (3) Доставчиците на електронни административни услуги осигуряват възможността авторите да посочват в електронните изявления качеството, в което ги извършват.


Съдебна практика Съдебна практика по чл. 4 ЗЕДЕП

Р. № 1897 от 26.10.2012 г. на СГС по т. д. № 6760/2012 г. http://legalacts.justice.bg/ShowAct.aspx?actId=2546845 Образувано е по жалба на „Н.У.” ЕООД срещу отказ № 20120621152002/27.09.2012 г. на Агенция по вписванията по заявление образец Г2 с вх. № 20120621152002/21.06.2012 г. на „Н.У.” ЕООД, подадено от съставителя на ГФО Р.Д.С., за обявяване по партидата на „Н.У.” ЕООД, ЕИК *********, на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалвания отказ, тъй като неправилно длъжностното лице е приело, че липсва пълномощно в полза на заявителя Р.Д.С.. Поддържа, че заявлението е подадено по електронен път чрез квалифициран електронен подпис, волеизявлението е направено от лицето, посочено като автор на подписа, от името на лицето, което е посочено като титуляр – чл. 4 от ЗЕДЕП. В случая заявлението е подадено и подписано от Свиленова като автор на квалифициран електронен подпис, чийто титуляр е „А.С.” ЕООД. Към заявлението е приложено нотариално заверено пълномощно, с което управителят на „Н.У.” ЕООД упълномощава Р.Д.С., като автор на квалифициран електронен подпис, с титуляр „А.С.” ЕООД да заяви, подпише и подаде ГФО на дружеството. Моли съда да отмени отказа и даде задължителни указания да бъде извършено обявяване на заявения акт.


Съдебна практика Съдебна практика по чл. 4 ЗЕДЕП

Р. № 369 от 19.02.2013 г. на СГС по т. д. № 8247/2012 г. http://legalacts.justice.bg/ShowAct.aspx?actId=3010575 Необоснован е и извода на длъжностното лице, че заявлението не е направено от оправомощено лице по смисъла на чл. 15, ал. 3 от ЗТР вр. чл. 34, ал. 3, т. 2, б. „б” от ЗСч. Видно от представените към заявлението документи заявлението е подадено от законния представител на лицето, посочено като съставител на годишния счетоводен отчет СД „Ф.-М.,К.И С.”, което е оправомощено лице по смисъла на чл. 15, ал. 3 от ЗТР вр. чл. 34, ал. 3, т. 2, б. „б” от ЗСч. Представено е пълномощно в изискуемата в ал. 3 на чл. 15 от ЗТР нотариална форма, с което търговецът упълномощава съставителят на ГФО СД „Ф.-М.,К.И С.” да заяви, подпише с УЕП и подаде по електронен път в АВ за обявяване ГФО на дружеството. СД „Ф.-М.,К.И С.” е титуляр на УЕП /усъвършенстван електронен подпис/ по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП, а лицето А.Т. е упълномощен автор на електронното изявление по чл. 4 от ЗЕДЕП от името на титуляра.


Проблеми •

ЗЕДЕП не определя начина за установяване на основанието за представителство;

не може да се установи обемът на представителна власт дори в случаите на подписване с електронни подписи, издадени на юридически лица;

при сегашния режим адресатът трябва да се обръща към материалната среда и да ползва документи в материална форма, за да установи представителната власт, особено при упълномощаване с нотариално заверени подписи;

правоотношението трябва да напусне виртуалната среда, да премине в материалната среда, там да установи основанието за представителство и да се върне във виртуалната среда.


Проблеми •

опит за решаване на проблема с упълномощаването с нотариално заверени подписи в регистърните производства на Търговския регистър

Закон за търговския регистър, чл. 17 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.


Предложенията на ЗЕУ – 2013


Предложенията на ЗЕУ – 2013 Проект на ЗЕУ-2013 Раздел IV. Представителство в Дигитална среда Представителство по закон и по пълномощие Чл. 16. (1) Представителството, по закон или по пълномощие, за целите на Дигитална среда, се осъществява след отбелязване на упълномощаване или законно представителство в Регистъра на електронните представителства по чл. 64.


Представителство по закон и по пълномощие Раздел IV. Представителство в Дигитална среда Представителство по закон и по пълномощие Чл. 16. (3) Упълномощителят подписва пълномощно по образец, с обем на представителната власт, както следва: 1. за извършване на действия или изявления по електронен път относно всички административни услуги предоставяни по електронен път, до които упълномощителят има достъп по реда на този закон или 2. за извършване на действия или изявления по електронен път относно една или няколко конкретни административни услуги предоставяни по електронен път, до които упълномощителят има достъп по реда на този закон. (4) Упълномощителят задължително се идентифицира по реда на този закон и подписва пълномощното по образец с квалифицирания си електронен подпис. (5) Всяко упражняване на представителна власт се осъществява след валидиране на представителството. … §1 По смисъла на този закон: 7. "Валидиране на представителство" е: процесът на извършване на автоматизирана проверка относно представителната власт на заявителя в Регистъра на електронните представителства.


Представителство във виртуалната среда Раздел IV. Представителство в Дигитална среда Представителство по закон и по пълномощие Чл. 16. (8) За всички неуредени въпроси относно представителството се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.


Регистър на електронните представителства Проект на ЗЕУ-2013 - Раздел IV. Представителство в Дигитална среда

Чл. 16. (2) Регистърът на електронните представителства служи за: 1. отбелязване на обема на представителната власт на упълномощения, по начина посочен в ал. 3; 2. въвеждане на началната дата на упълномощаването; 3. въвеждане на срок на упълномощаването; 4. отбелязване качеството, в което се извършва упълномощаването; 5. отбелязване на законно представителство; 6. посочване на данни за упълномощеното лице; 7. посочване на електронен адрес на упълномощения; 8. посочване на една или няколко конкретни административни услуги предоставяни по електронен път, в случаите по ал. 3, т. 2; 9. номерът и датата на пълномощното, както и името и номерът на нотариуса, извършил удостоверяването на пълномощното, когато отбелязването по ал. 1 се извършва въз основа на нотариално заверено пълномощно; 10. оттегляне на упълномощаването.


Регистър на електронните представителства Раздел IV. Представителство в Дигитална среда Представителство по закон и по пълномощие Чл. 16. (6) Регистърът на електронните представителства не е публичен и достъп до него имат само законният представител, упълномощителят и упълномощеният, както и изрично посочени от Органа по Регистъра на електронните представителства длъжности лица. (7) Органът по Регистъра на електронните представителства утвърждава образците по ал. 3.


Регистър на електронните представителства Проект на ЗЕУ, 2013 Регистър на електронните представителства Чл. 64. (1) Органът по Регистъра на представителствата е Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, която създава и поддържа документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове, съдържащи: 1. данни за началната дата, вида и срока на упълномощаването, както и за избрания текст на пълномощното; 2. данни за обема на представителната власт на упълномощения; 3. данни за упълномощителя и качеството, в което извършва упълномощаването; 4. данни за упълномощеното лице; 5. данни за оттегляне на упълномощаване; 6. данни за отбелязване на законно представителство; 7. електронния адрес на упълномощеното лице, на който автоматично се изпраща съобщение за извършеното упълномощаване;


Регистър на електронните представителства Проект на ЗЕУ, 2013 Регистър на електронните представителства Чл. 64. (1) 8. номерът и датата на пълномощното, както и името и номерът на нотариуса, извършил удостоверяването на пълномощното, когато отбелязването на представителство се извършва въз основа на нотариално заверено пълномощно; 9. служебни (нелични) данни, свързани с извършените упълномощавания; 10. данните по т. 1-9 за предходни и оттеглени упълномощавания.


Регистър на електронните представителства Проект на ЗЕУ, 2013 Регистър на електронните представителства Чл. 64. (2) На основата на автоматизираните информационни фондове по ал. 1 се създава автоматизиран информационен фонд за електронните идентичности - "Регистър на електронните представителства". (3) При валидиране на електронно представителство по закон, регистърът по ал. 1 използва данни от Търговския регистър по Закона за търговския регистър, Регистъра на настойничеството и попечителството по Семейния кодекс и от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние по Закона за гражданската регистрация. (4) Регистърът на електронните представителства се съхранява безсрочно. (5) Органът по Регистъра на електронните представителства може да делегира правомощията си по ал. 1 на други длъжностни лица.


Изводи Проектът на ЗЕУ от 2013 г. предлага нормативна уредба на представителството във виртуалната среда с ограничено приложно поле – отношенията по повод административните услуги. Представителството между частноправни субекти остава да се урежда от ЗЕДЕП.


Край

16. Представителство във виртуалната среда  
16. Представителство във виртуалната среда  
Advertisement