Page 1

Други части на виртуалната среда за действие на правото. Удостоверяване на време 2013/2014

проф. Кискинов


План  Необходимост  Удостоверяване на време – понятие  Удостоверяване на време – пример  Удостоверяване на време по Директива 1999/93  Удостоверяване на време в ЗЕДЕП  Удостоверяване на време в ЗЕУ  Удостоверяване на време – услуги  Валидност на издадените удостоверения за време


Необходимост  Необходимо е удостоверяването на моменти на извършване на действията във виртуалната среда трябва да бъдат удостоверени  изпращане на електронните съобщения  получаване  момент на полагане на електронен подпис  Електронните подписи имат определена трайност – 1-3 години  Необходимо е удостоверяване, което е валидно за дълги периоди от време


Въпрос – необходимост от удостоверяване на време: 1)

идентификация на правните субекти

2)

гаранция за автентичност на съобщенията

3)

конфиденциалност на съобщенията

4)

неоттегляемост на изявленията

5)

непроменимост на изявленията

6) признаване правното значение на изявленията във виртуална среда 7) признаване правното значение на актовете, издавани по АПК

Неправилно Правилно - -клик кликза запродължаване продължаване Опитайте отново Трябва да отговорите

Напред Напред


Удостоверяване на време


Удостоверяване на време - понятие Процедурата по удостоверяване на време създава информация за датата и часа, в който електронният документ е подписан или предоставен за удостоверяване. Удостоверението за време съществува или като допълнителен реквизит към електронния подпис, или като самостоятелен и специализиран електронен подпис. Удостоверяването се извършва или в процеса на подписване на документа, или при нарочно представяне на документа пред удостоверителна институция. У нас такива институции са доставчиците на удостоверителни услуги. Комбинацията от електронен подпис и удостоверение за време създава условия за безспорно установяване, че към момента на подписване на електронния документ сертификатът е бил валиден, независимо от последващите спирания, прекратявания и изтичане на срока, за който е издаден. Горната комбинация се използва при установяване валидността на електронния подпис и подписания с него документ дори и след изтичане срока на сертификата. Така се гарантира, че независимо от изминалия период от време след подписването и независимо от подновяването или неподновяването на сертификата, електронният документ, веднъж подписан с валиден електронен подпис, ще бъде валиден най-малко до срока на действие на сертификата, с който е подписано удостоверяването на време. Ето защо е необходимо подробно уреждане както на изискванията към удостоверяването на време, така и правните последици от това удостоверяване.


Удостоверяване на време - понятие Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП) {SWD(2012) 135 final}, {SWD(2012) 136 final} (20) „електронен печат“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други електронни данни или са логически свързани с тях, за да се гарантират произходът и цялостността на свързаните данни; (25) „електронен времеви печат“ означава данни в електронна форма, които свързват други електронни данни с конкретен момент във времето и представляват доказателство, че съответните данни са съществували в съответния момент;


Удостоверяване на време - пример


Удостоверяване на време Директива 1999/93 не урежда въпроса за удостоверяването на време. Rec. (9) (9) Електронните подписи ще имат широко приложение при различни обстоятелства, което ще доведе до създаване на широк диапазон от нови услуги и продукти, свързани с или използващи електронните подписи; определянето на такива продукти и услуги следва да не бъде ограничено до издаването и управлението на удостоверения, но следва също да включва всякакви други услуги и продукти, използващи електронните подписи или сродни услуги, като например регистрационни услуги, услуги за отбелязване на времето, справочни услуги, изчислителни или консултантски услуги, свързани с електронните подписи.


Удостоверяване на време в ЗЕДЕП Удостоверения за време (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Доставчикът на удостоверителни услуги може да издава удостоверение за времето на представяне на електронен подпис, създаден за определен електронен документ. (2) Удостоверението за време е подписан от доставчика на удостоверителни услуги електронен документ, който съдържа поне: 1. идентификатора на политиката за издаване на удостоверения за време, съдържаща се в наръчника на потребителя на доставчика на удостоверителни услуги, издал удостоверението за време; 2. представения на доставчика електронен подпис на подписания електронен документ; 3. идентификаторите на алгоритмите, използвани за създаването на електронния подпис; 4. времето на представяне на електронния подпис; 5. уникалния идентификационен номер на удостоверението за време; 6. удостоверението за квалифицирания електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги, издал удостоверението за време, или съответна препратка към него.


Удостоверяване на време в ЗЕДЕП Удостоверения за време (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Чл. 40. (3) Удостоверението за време има официална удостоверителна сила след вписването му във воден от доставчика регистър за издадените удостоверения за време.

Коментар Българският закон не поставя като условие удостоверяването на времето на полагане на подписа като условие за валидност на електронния документ. Разпоредбата на чл. 40 ЗЕДЕП задължава доставчика да предоставя тази услуга, а не определя задължителни качества на електронен документ. Използването на тази възможност зависи само от волята на подписващия. Не се изисква електронният документ да притежава като реквизит удостоверен момент на неговото създаване, за да се обвърже този реквизит с валидността на документа.


Удостоверяване на време в ЗЕУ ЗЕУ - Единно време Чл. 6. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време, по стандарт, определен с наредба на Министерския съвет. (2) Времето за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита и удостоверява с точност до година, дата, час, минута и секунда.

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител от 2008 г. Чл. 101. (6) Подписаният документ се предава в службата по регистрация за изпращане до адресата му. В АИС се отбелязва времето на подписване на електронния документ с електронен подпис, регистрирано в електронния подпис.


Удостоверяване на време в ЗЕУ Проект на ЗЕУ-2013 Точно време Чл. 8. (1) В специален закон могат да се предвиждат административни услуги, предоставяни по електронен път, за които е задължително отчитането на точно астрономическо време, за настъпването на факти с правно или техническо значение. (2) Точното астрономическо време се отчита с точност до година, дата, час, минута и секунда и се установява чрез удостоверение за време, издадено от доставчик на удостоверителни услуги при условията и реда на чл. 40 от Закона за електронния документ и електронния подпис.


Удостоверяване на време - услуги Услуги по удостоверяване на време и проверка  Информационно обслужване – http://www.stampit.org/bg/page/810  Банксервиз - http://www.b-trust.org/bg/spravki-i-uslugi/udostoveriavane-na-vreme  Инфонотари - http://www.infonotary.com/site/?p=doc_l2_1    

http://www.copyclaim.com http://www.itconsult.co.uk/stamper.htm http://www.signedtimestamp.org/ - удостоверяване на e-mail Линкове в Yahoo - Security and Encryption > PGP - Pretty Good Privacy


Валидност на издадените удостоверения за време Условия  Удостоверението да е издадено от оправомощен доставчик на удостоверения за време  Да не е изтекъл срокът на валидност на сертификата на доставчика, с който е подписано удостоверението за време


Край

12. Други части на виртуалната среда за действие на правото  
Advertisement