Page 1

Виртуална среда за обмен на правни волеизявления 2013/2014

проф. Кискинов


План •

Единна среда за обмен на електронни документи

Единна среда за обмен на електронни запори

Сертифицирана електронна поща

Предложение за регламент на ЕС


Единна среда за обмен на електронни документи


ЗЕУ - Единна среда за обмен на документи ЗЕУ - Единна среда за обмен на документи

Чл. 41. (1) Министърът на държавната администрация и административната реформа изгражда и поддържа единна среда за обмен на електронни документи. (2) Министерският съвет издава наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи. (3) Вътрешни електронни административни услуги се предоставят задължително чрез единната среда за обмен на електронни документи. (4) Министерският съвет определя с наредбата по чл. 12, ал. 4 интерфейсите и правилата за подаване на електронни документи от гражданите и организациите за нуждите на ползването на електронни административни услуги. Вътрешен оборот на електронни и хартиени документи Чл. 42. (1) Общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите се уреждат с наредба на Министерския съвет. (2) Всяка администрация разработва въз основа на общите правила свои правила за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността и структурата й.


ЗЕУ - Единна среда за обмен на документи ЗЕУ § 1. 5. "Единна среда за обмен на електронни документи" е управляема среда за стандартизиран обмен на документи, вписани в регистъра на информационните обекти, между информационните системи в администрацията за нуждите на електронното управление.


Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (обн. ДВ, бр. 62 от 11.07.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) • • • • • •

Глава първа. Общи положения Глава втора. Пренос на документи през ЕСОЕД Глава трета. Идентификация на участниците в обмена през ЕСОЕД. Сигурност на обмена през ЕСОЕД Глава четвърта. Контрол на електронните документи, пренасяни през ЕСОЕД Глава пета. Списък на участниците в ЕСОЕД Глава шеста. Регистрация на обмена през ЕСОЕД


Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи Наредбата урежда изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи.

Предназначение  осигурява средства за сигурен обмен на електронни документи между лица, регистрирани за участие в обмена  чрез ЕСОЕД се предоставят вътрешни електронни административни услуги от административните органи на други административни органи, лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.  чрез ЕСОЕД могат да се предоставят електронни административни услуги от административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги на граждани и организации.


Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи Участник в ЕСОЕД е и единният портал за достъп до електронни административни услуги, както и други специализирани приложения, поддържани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнение на Закона за електронното управление. Обменът на неструктурирани документи чрез ЕСОЕД се извършва чрез включването им в съдържанието на електронни документи, регистрирани в регистъра на информационните обекти. В ЕСОЕД не се извършва обработка на съдържанието на пренасяните електронни документи.

При обмен на електронни документи през ЕСОЕД всички участници са равнопоставени. ЕСОЕД се изгражда и поддържа от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Единна среда за обмен на електронни запори


Единна среда за обмен на електронни запори ГПК, Електронен запор върху вземане по сметка в банка Чл. 450а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка може да бъде наложен от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез Единна среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред. (2) Съдебният изпълнител и банките могат да се включат или изключат от Единната среда за обмен на електронни запори с едностранно изявление до министъра на правосъдието. С включването им в Единната среда съдебните изпълнители и банките се задължават да приемат електронни изявления във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора. При изключване от Единната среда съдебните изпълнители и банките са длъжни да продължат да приемат електронни изявления във връзка с наложените до момента електронни запори. (3) Запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите изявления във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се представят и поддържат в системата чрез единен стандарт, утвърден от управителя на Българската народна банка и министъра на правосъдието.


Единна среда за обмен на електронни запори Електронен запор върху вземане по сметка в банка Чл. 450а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) (4) Изискванията към Единната среда за обмен на електронни запори се утвърждават от управителя на Българската народна банка и министъра на правосъдието. (5) Електронните изявления са получени от адресата с изтеглянето им от Единната среда за обмен на електронни запори. (6) Когато изявлението е представено чрез различен стандарт, липсват задължителни реквизити или авторът не може да се идентифицира, адресатът връща съобщение, че получаването не се потвърждава и причините за това. (7) Съдебният изпълнител прави бележка в делото за извършените действия във формата на електронен документ, като посочва неговото място на съхранение в Единната среда за обмен на електронни запори.


Сертифицирана електронна поща


Сертифицирана електронна поща Предназначение: • •

• • • • •

осигурява правно значение на датата и часа на изпращане и получаване на съобщението; осигурява установяване на момента на узнаване на съобщението и на неговото правно значение; удостоверява изпращача и получателя на съобщението; осигурява цялост и непроменимост на съобщението. криптира електронното съобщение; осигурява обмен на правни волеизявления между граждани, бизнес и държавни органи независимо от местоположение, време и пр. осигурява непрекъснато взаимодействие между правните субекти (т.нар. „one-stop government“ и повишава ефективността на правното действие; позволява съвместна и свързана работа на различни доставчици на сертифицирана електронна поща.


Електронна пощенска кутия Проект на ЗЕУ, 2013 Електронен адрес за кореспонденция

Чл. 11. (1) За целите на електронно връчване служи посочен от заявителя, при регистрацията за електронно връчване, електронен адрес за кореспонденция, който може да бъде и специална електронна пощенска кутия, поддържана от Единния системен интегратор, достъпна единствено за заявителя, за когото е създадена. (2) Единният системен интегратор създава и поддържа специална електронна пощенска кутия по ал. 1 само в случай, че това бъде заявено при регистрацията по чл. 12. (3) Документ от специалната електронната пощенска кутия по ал. 1, може да бъде изпращан от заявителя на трето лице. (4) Електронно връчване на електронен адрес за кореспонденция се счита за лично връчване.


Италианската услуга PEC – posta elettronica certificata  DPR 445/2000 (Кодекс на електронното правителство чл. 14) установява принципите за използване на електронни мейл системи и правното значение на електроната поща След две години технически тестове, през 2005 г. DPR определя сертифицираната електронна поща, придавайки на услугата правно значение. DPR чл. 68 постановява, че е-мейлът е :  изпратен, когато доставчикът на изпращача, след проверка, приема еписмото и връща потвърждаване на получаването към изпращача;  получен, когато е запазен в електронната пощенска кутия на получателя. Тогава доставчикът на получателя връща потвърждаване на доставката към изпращача.


Structure of PEC messages traditional e-mail system Sender, Address Object, Date

header Text

attachmets Docs with digital signature S/Mime structure

PEC system Header: PEC Message tipe header Text

attachment

PEC Provider

Francesco Tortorelli

CNIPA

Info xml

Original message or natural language text


Functional schema of PEC

Sender’s PEC domain 1 – message writing,

2 – user identification,

connection to the provider

formal and security check

Receiver’s PEC domain

4 – envelope and

5 – origin, integrity,

sending

formal and security check

7 – delivery in the mailbox (electronic address of the receiver)

3 – sent receipt

6 – sent acknowledge receipt

8 – sent delivery receipt

9 –message reading

Francesco Tortorelli


Италианската услуга PEC

 Административните органи са длъжни да използват сертифицирана електронна поща, когато обменят документи с изпращачи, които преди това са изпращали писма чрез тази поща.  Административните органи са длъжни да създадат и публикуват поне един адрес на сертифицирана електронна поща.

 Администрациите може да използват сертифицирана електронна поща вместо препоръчана поща в случаите на официални уведомления.

18


Италианската услуга PEC Качества на сертифицираната електронна поща

Сертифицираната електронна поща в сравнение с традиционната поща осигурява:    

разпознаване на изпращача по мейл-акаунта; интегритет на изпратеното съобщение; отхвърляне на съобщението е невъзможно; установяване на точния момент на:  изпращане,  потвърждаване на изпращането,  получаване на съобщението.

Посредниците са длъжни да поддържат лог-система, която регистрира и запазва събитията за период от 30 месеца. В тази система не се пази съдържанието на писмата, написани от изпращача.

19


Предложение за Регламент на ЕС Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП) {SWD(2012) 135 final}, {SWD(2012) 136 final} (28) „услуга по електронно доставяне“ означава услуга, която позволява предаването на данни по електронен път, предоставя доказателство във връзка с обработката, изпращането и получаването на предаваните данни и ги защитава срещу риск от загуба, кражба, повреда или непозволени изменения; (29) „квалифицирана услуга по електронно доставяне“ означава услуга по електронно доставяне, която отговаря на изискванията, посочени в член 36;


Предложение за Регламент на ЕС Раздел 7 Услуга по квалифицирано електронно доставяне Член 35 Правна сила на услугите по електронно доставяне 1. Данни, изпратени или получени чрез услуга по електронно доставяне, са допустими като доказателство при съдебни производства предвид цялостността на данните и надеждността на датата и часа, когато данните са изпратени или получени от конкретния адресат. 2. Данни, изпратени или получени чрез услуга по електронно доставяне, се ползват от законова презумпция за цялостност на данните и точност на указаните от системата за услуга за електронно доставяне дата и час на изпращането или приемането на данните. 3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 38 относно спецификацията на механизмите за изпращане или получаване на данни чрез услуга по електронно доставяне, които се използват с оглед разширяването на оперативната съвместимост между услугите по електронно доставяне.


Предложение за Регламент на ЕС Член 36 Изисквания към услугите по квалифицирано електронно доставяне 1. Услугите по квалифицирано електронно доставяне отговарят на следните изисквания: а) предоставят се от един или повече доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги; б) позволяват еднозначна идентификация на подателя и, ако това е целесъобразно, на получателя; в) процесът на изпращане или получаване на данни е обезпечен чрез усъвършенстван електронен подпис или усъвършенстван електронен печат на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги по начин, който изключва всякаква възможност за незабелязана промяна на данните; г) всяка промяна на данните, необходима за целите на изпращането или получаването на данни, се обозначава ясно за подателя и за получателя на данните; д) датата на изпращане и получаване, както и всяка промяна на данните се указват чрез електронен времеви печат; е) ако данните се предават между двама или повече доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, изискванията, посочени в букви а)—д), се прилагат към всички доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.


Край

11. Виртуална среда за обмен на правни волеизявления  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you