Page 1

ГЕО ? ГЛОБАЛІСТИКА


ПРОСТОРОВО ?

Глибоко диференційований процес зростання масштабності потоків і структур активності, динамічності та інтенсивності генетичних і функціональних взаємодій

ТРАНСФОРМАЦІЙ ?

в системі природа-людинасуспільство. ГЛОБАЛЬНІЙ ? ВСЕПЛАНЕТАРНІЙ ?


Глобальний (всепланетарний) ПРОСТОРОВО диференційований процес зростання масштабності потоків і структур активності, динамічності та інтенсивності генетичних і функціональних ТРАНСФОРМАЦІЙ системи природа-людинасуспільство.


Глобалистика. Энциклопедия (ред .-сост. И.И.Мазур и А.Н.Чумаков). – М.: Радуга, Диалог, 2003 Дергачев В.А. Глобалистика. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. – М.: ИНФРА-М, 2003. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. – М.: Либроком, 2009

Глобалістика – виявляє СУТНІСТЬ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРИЧИНИ процесів глобалізації, інших глобальних процесів та проблем, пошук шляхів затвердження позитивних та подолання негативних для людини та біосфери наслідків цих процесів.

• міждисциплінарна форма знань …. в області міжнародних відношень та світової політики;


Глобалістика

СУКУПНІСТЬ наукових, філософських, культурологічних та прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ різних аспектів глобалізації та глобальних проблем, включаючи отримані результати таких досліджень та практичну діяльність по їх реалізації в економічній, соціальній, політичній сферах -

• аналітична дисципліна Глобалістика – комплексна наукова дисципліна, яка вивчає загальні об’єктивні ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА І МОДЕЛІ керованої світової системи в синтезі, єдності та взаємодії трьох основних сфер: глобальної екології, соціальної та економічної діяльності людини в епоху антропогенно перевантаженої Землі.


ГЕО ? ГЛОБАЛІСТИКА

Геоглобалістика

- міждисциплінарний науковий підхід, спрямований на КОМПЛЕКСНИЙ РОЗГЛЯД глобальних проблем людства та пошуку шляхів їх вирішення.

Розділ політології, який вивчає політичні процеси, тенденції та явища у масштабах усього світу.

?


Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 - С.34 «… У цій системі економіко-географічна (ширше суспільно-географічна) глобалістика або «Суспільна географія світу» займає особливе місце. Вона вивчає СВІТОВІ ДЕМОГРАФІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ПРОБЛЕМИ аналітично і синтетично. 1) Розглядає глобальний розподіл головного компонента – людини, людської цивілізації, у його найтісніших зв’язках із геопросторовою диференціацією природного довкілля. 2) Вивчає глобальні аспекти геопросторової організації господарської діяльності людини, що виражається різноманітними формами, пов’язуваними з просторовою диференціацією людських асоціацій і природи (зональною передусім). 3) Досліджує глобальні просторові аспекти природно-ресурсного потенціалу, його структуру, територіальні поєднання природних ресурсів як бази для комплексного розвитку господарської та інших видів людської діяльності. 4) Досліджує географічні аспекти глобальних проблем людства…: демографічні. Економічні (…), соціальні (…), екологічні, миру та війни тощо Ю.Н.Гладкий Геоглобалистика //

?

Гуманитарная география: научная экспликация.- Спб: СПбГУ, 2010. – С. 579-604


«… географическое направление в глобалистике не менее перспективно, чем экономическое или социологическое, поскольку речь идет об овладении знаниями на рубеже науки и природы и обществе, к чему политологи, социологи. Культурологи и даже экономисты готовы далеко не всегда. Эта тривиальная истина – существенное (но пока абстрактное) преимущество географов…»

? Глобальний погляд на навколишній світ ?

Б. Вареніус «Загальна географія» (1650) «Предметом географії… є Земля. Зокрема земна поверхня та її окремі частини» Ф. Ратцель. «Для сьогодення Землі, для наших днів однаково потрібний взаємний зв’язок з усім світом для того, що було вчора, так само як для того, що буде завтра»


Граничний об’єкт дослідження – вся географічна оболонка Землі, включаючи літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу тощо…

Глобальна географія? вперше почала вивчати землю з точки зору виживання людства, взаємозалежності біосфери та інших елементів природи. Глобальна географія вивчає у природно-суспільному контексті ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОЯВИ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ, які мають доленосне значення для усього людства. Географічна глобалістика вивчає ПРОСТОРОВІ ПРОЯВИ глобальних процесів та явищ (або таких, що мають тенденцію до глобалізації).


Географічна глобалістика «граничні» об’єкти дослідження – ГЕОСФЕРА. БІОСФЕРА, СОЦІОСФЕРА ТА ІНШІ МАКРОСФЕРИ, які у сукупності відображають єдність та взаємозв’язаність абіотичних, біотичних та антропогенних елементів світу. Глобальна географія глобалистики…»

«...лишь

одна

грань

Географія прояву глобальних проблем (географічна глобалістика)


Рис. Генетична схема геосфери Землі [4] Рівні розвитку геосфери Техносфера

Індустріально -технічний прогрес

Антропосфера (ноосфера)

Культуросфера

Цивілізація, культурні інституції

Еконосфера

Соціосфера

Природна сфера (натуросфера)

Біосфера

Гідросфера

Атмосфера

Террасфера (літосфера)

Утворення повітряної оболонки Землі Утворення Земної кулі Близько 4-5 млрд. років тому

Літосфера, барисфера, ядро

Наука, культура поширення освіти Землеробство і Виробнича Розширене тваринництво спеціалізація, машинне , початок торгівля і відтворення, обміну ремесла товарообіг, продукції валюта Первісне Початок Поява класів, Утворення людське розпаду міст, держави капіталістичн суспільство первісно(рабовласниць ого і общинного -кої і феодальсоціального ладу ної) укладів Еволюція Зміни в складі і Використання Антропогенні Незворотні організмів, поширенні природних зміни флори і зміни покриття ними тварин і рослин ресурсів у фауни природи, Землі сільському екологічна господарстві криза Утворення Поширення Первинні зміни Локальне Масове Гідротехнічні водяного організмів у хімічного використання мореплавство споруди, покриву Землі водоймищах складу води води забруднення вод Дощова Газообмін Первинні зміни Формування Локальне Техногенне циркуляція організмів структури сучасної забруднення забруднення атмосфери повітря повітряної повітря атмосфери оболонки Землі Осадові Біогенні осади, Антропогенні сліди в пухких Антропогенні зміни у породи грунтоутворення прошарках порід верхньому шарі, виснаження корисних копалин Близько 2 млрд. років тому

Близько 2 млн. років тому

Близько 10 тис. років тому

Близько 5 тис. років тому

Близько 180 років тому


Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // “Pro et Contra” московский Центр Карнеги , №4. 1999

Просторово-часові аспекти глобалізації «…во франкоязычной литературе «мондиализацию» (эквивалент «глобализации») понимают как трансакционный процесс, порождаемый ВСЕВОЖМОНЫМИ ОБМЕНАМИ между различными частями земного шара. Или как своего рода ВСЕОБЩИЙ ОБМЕН В МАСШТАБАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Это процесс берущий начало с XV столетия, обретает современные формы к концу XIX века, создавая МЕТАПРОСТРАНСТВО – одновременно и особую СИСТЕМУ и среду для различных географических пространств…»


ГЕО ? ГЛОБАЛІСТИКА ДИСКУСІЯ

Об’єкт геоглобалістики

Предмет геоглобалістики

Завдання геоглобалістики

Мета геоглобалістики

Методологія геоглобалістики


1. Гладкий Ю.Н. Геоглобалистика // Гуманитарная география: научная экспликация.- Спб: СПбГУ, 2010. – С. 579-604. 2. Глобалистика. Энциклопедия (ред .-сост. И.И.Мазур и А.Н.Чумаков). – М.: Радуга, Диалог, 2003 3. Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. – М.: ИНФРА-М, 2003. 4. Дергачев В.А. Глобалистика. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 5. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. – М.: Либроком, 2009 6. Світосистемний ефект глобалізації// Країнознавство: основи теорії/ Б.П.Яценко, В.К. Бабарицька – К: Либідь, 2009 .- С. 69-74 7. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 - С.34

Geoglobalistics  

Globalistics, Global Geography, Geography of Globalization, Geoglobalistics

Advertisement