Page 1

Š A N C E , KTERÁ S E N E O PA K U J E

PROJEKT REVITALIZACE KLÁŠTERNÍHO OBJEKTU 2013–2014


ZMAR Po chátrání v době komunismu v letech 1948 až 1989 přichází po sametové revoluci nová epocha kláštera v Broumově, který byl navrácen řádu benediktinů. Klášter má opět vlastníky hledající způsob jeho využití.

1991 2006


ZMAR Mnišská komunita je zdecimována a klášter je z velké části prázdný a nevyužitý. Část expozic je prezentována návštěvníkům v rámci prohlídek. V části objektu stále sídlí městské Muzeum Broumovska. V klášteře dostávají prostor první občanské iniciativy. Broumov leží mimo hlavní turistické trasy. Hledá svou cestu.

2007


CESTA Část fasád je opravena z dotace státu, uvnitř však objekt dále chátrá. Opatství nalézá spolehlivého partnera v Agentuře pro rozvoj Broumovska a otevírá klášter veřejnosti pro kulturní a odpočinkové aktivity. Do kláštera nachází cestu stále více obyvatel a návštěvníků Broumovska.

Velké věci začínají malými kroky

2004 2012


2004 2012


CESTA • 2004 Vinum et Cetera – první veřejná akce v objektu kláštera, prezentace kvalitních českých a moravských vín za podpory Salonu vín České republiky • 2006 Zahrada* – klášterní zahrada se otevírá veřejnosti • 2006 Malé letní divadlení – město Broumov pořádá týden divadelních představení na nádvoří kláštera • 2008 Centrum regionálního rozvoje Broumovska – nové využití a oživení klášterního gymnázia • 2011 řemeslné a adventní trhy v klášterní zahradě a na klášterním nádvoří, Univerzita třetího věku, Benediktinské vinné sklepy – oprava a oživení sklepních prostor, degustační večery • 2012 Návštěvnické centrum, zodpovědnost za prohlídkové okruhy, Jazzová kavárna a Art Café, Galerie Dům – galerie moderního umění, Kavárna Dientzenhofer – široká nabídka občerstvení, místo klidu a pohody


2009


Být aktivní se vyplácí NADĚJE Díky aktivitám posledních let získává opatství možnost požádat o dotaci na vybudování Vzdělávacího a kulturního centra Broumov (VKCB), které bude rozvíjet a posilovat dosavadní aktivity. Dotace ve výši 250 milionů korun českých je přidělena. Rekonstrukcí může projít klášterní zahrada a významné části interiérů kláštera. Vznikající Vzdělávací a kulturní centrum Broumov se zaměřuje na krásná umění a environmentální vzdělávání chránící naši planetu. Klášter a okolní benediktinská kulturní krajina bude sloužit jako inspirující prostor a „učebnice“. V rámci projektu VKCB dojde k posílení role klíčové památky regionu, jejího vnitřního života a využitelnosti.


NADĚJE? Památka je chráněna jako exponát a čerpá na to dotaci. Její projekt však dotován není. Dotace neumožňuje vybudovat zázemí pro ekonomickou urdržitelnost. Potřebujeme vybudovat ubytovací kapacitu, která je vyprojektována a schválena k realizaci, ale bez možnosti financování z přidělené dotace.

Proto potřebujeme i vaši pomoc! Pomozte nám zachránit tuto unikátní památku a její život. Investujte s námi do společné budoucnosti.

2014


DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM


HISTORIE KLÁŠTERA V BROUMOVĚ


993 1253


HISTORIE středověk 993 Ordo Sancti Benedikti (OSB) – řád svatého Benedikta. Pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. byl v Břevnově založen historicky nejstarší mužský klášter na českém území. V 11. století byl v Břevnově postaven první kamenný kostel, jehož krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes.

1213 Příchod benediktinů na Policko a Broumovsko. Přemysl Otakar I. daroval rozsáhlé dosud neosídlené území v severovýchodních Čechách (dnešní Broumovský výběžek) břevnovským benediktinům.

1253 První spolehlivý písemný doklad o darování území na Policku a Broumovsku břevnovskému klášteru. Správa a ochrana majetku byla zabezpečována z broumovské pevnosti, zbudované k tomu účelu.


1255 1648


HISTORIE středověk 1255 Založení Broumova. Přicházejí osadníci z Německa. Přenesení trhu z Plhova do Police nad Metují, listina krále Přemysla Otakara II.

1301–1322 Gotická přestavba dřevěného hradu na kamenný. Klášterní kostel – první zmínka o něm je z roku 1357. Od samého počátku byl zasvěcen sv. Vojtěchovi. Za opata Tomáše Sartoria byla zahájena jeho barokní přestavba, na které se podíleli nejvýznačnější stavitelé té doby – Martin Allia z Löwenthalu či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi. Výrazná a cenná je výzdoba interiéru – nástěnné malby, oltářní obrazy (V. V. Reiner) a v kostele uložené sakrální předměty.

1477 Do broumovského kláštera byla převezena Ďáblova bible (Codex gigas) – největší rukopisná kniha světa, zakoupená břevnovským klášterem roku 1295. V Broumově byla do roku 1593. Roku 1648 byla jako válečná kořist převezena do Stockholmu.


1669 1700


HISTORIE novověk 1669 S významem kláštera a jeho správní a vzdělávací funkcí se mění i jeho vnější podoba. Klášter roste, zvětšuje se a kostel sv. Vojtěcha získává bohatší výzdobu. Z druhé poloviny 17. století pochází dvě kresby nabízející pohled na vlastní klášter.

1679 Po severní straně kláštera, za příkopem, který je pozůstatkem někdejšího klášterního hradu, byla založena nová užitná klášterní zahrada.

1700 Opatem byl zvolen Otmar Daniel Zinke. Studoval klášterní gymnázium v Broumově. Patří k nejvýznamnějším opatům břevnovsko-broumovských benediktinů. 38 let úspěšně řídil broumovský klášter. Dal jemu i Broumovsku obraz vrcholného baroka.


1918 1946


HISTORIE moderní dějiny 1918 Rozpad Rakousko-Uherska, vznik samostatné Československé republiky. Vyhlášení pozemkové reformy. Benediktinské opatství pozbylo na Broumovsku většinu půdy, která byla státem rozparcelována a prodána.

1945 Konec druhé světové války. Mnišská komunita byla vyhnána, němečtí mniši násilně odsunuti do Bavorska.

1946 Do Broumova přišli čechoameričtí benediktini z opatství sv. Prokopa v Lisle u Chicaga. Aktivně se podíleli na oživení kláštera a pohraniční oblasti. V klášteře vznikl skautský oddíl Junáka.


1948 1950


HISTORIE moderní dějiny 1948 Revize pozemkové reformy z roku 1918 připravila benediktinský řád o další půdu – zůstalo pouhých 69 hektarů. Opatství bylo komunistickým režimem zrušeno, řeholníci, v té době občané USA, byli vypovězeni z Československa.

1950 Na celém území státu byly kláštery násilně přepadeny a obsazeny. Broumovský se stal internačním lágrem kněží a řeholníků, později řeholnic. Po jejich vystěhování byl využíván Ministerstvem vnitra jako archiv a Krajskou správou SNB. Sídlilo a sídlí v něm Muzeum Broumovska. Stavba i zahrada chátraly, vnitřní prostory i depozitář byly devastovány a rozkrádány.


1989


HISTORIE konec komunismu Po roce 1989 byl klášter vrácen benediktinům. Vznikl právní subjekt Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově. Opat Anastáz Opasek se stal administrátorem broumovského opatství. Klášterní areál v Broumově, řadící se mezi vrcholná díla barokní architektury, se stává Národní kulturní památkou.


OSOBNOSTI Arnošt z Pardubic (1297–1364), poslední pražský biskup a zároveň první arcibiskup a metropolita český. Byl spolupracovníkem, přítelem a rádcem Karla IV., krále českého a císaře římského. Johann Georg Adalbert Hesselius (1630–1695), od roku 1670 správce broumovského panství. Je autorem originálního urbáře broumovského panství sepsaného v letech 1676–1677. Alois Jirásek (1851–1930), významný český prozaik, dramatik, spisovatel a politik. Aktivně se podílel na přípravách a vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918.

1297 1930


OSOBNOSTI JUDr. Alois Rašín (1867–1923), právník, politik a ekonom, první československý ministr financí. 28. října 1918 spolu s dalšími politiky vyhlásili samostatný Československý stát. Je autorem zákona o zřízení samostatného státu československého. Josef Tichatschek (1807–1886), český operní pěvec, tenorista světového jména. V roce 1837 získal angažmá v drážďanské opeře, kde spolupracoval s kapelníkem Richardem Wagnerem. Franz Stephan Rautenstrauch (1734–1785), římsko-katolický kněz, profesor kanonického práva, filozofie a teologie v Praze a ve Vídni. Od roku 1773 opat břevnovsko-broumovský. Přesvědčený stoupenec církve jako služebníka osvícenského státu. Prosadil jednotnou výuku kněží v generálních seminářích.

1734 1923


OSOBNOSTI Otmar Daniel Zinke (1663–1738), od roku 1700 opatem břevnovsko-broumovským, jeden z nejvýznamnějších benediktinských opatů. Inicioval obnovu břevnovského kláštera, přestavbu broumovského kláštera a stavbu broumovské skupiny barokních kostelů. Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, OSB (1618–1675), na kněze vysvěcen roku 1639. Byl opatem kláštera u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Po založení královéhradeckého biskupství se stal jeho prvním biskupem, v roce 1669 se ujal úřadu pražského arcibiskupa. ThDr. Jan Anastáz Opasek (1913–1999), kněz, básník, teolog, benediktinský mnich, později arciopat břevnovského kláštera. Byl vyznamenán řádem za zásluhy v boji proti nacismu. Byl jedním ze zakladatelů hnutí Opus Bonum.

1618 1999


1609 1999


MÁLO SE VÍ, ŽE Mnoho z cenných předmětů vytvořených či uchovaných v broumovském klášteře mohou jeho návštěvníci zhlédnout po celý rok v rámci celoročních prohlídek. V klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově je umístěn originál vyobrazení broumovského kláštera na malbě z roku 1609. Klášter zde představuje skutečnou dominantu Broumova i krajiny. Kopie obrazu se nachází ve hřbitovním kostele zasvěceném Panně Marii. Unikátní historická kopie Turínského plátna z roku 1651 byla nalezena roku 1999 v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže. Ve schránce s ním byla uložena průvodní listina ověřující jeho pravost. Je jediná ve střední Evropě severně od Alp. Je vystavena v refektáři kláštera a byla vyhlášena kulturní památkou.


1600 1700


MÁLO SE VÍ, ŽE Klášterní knihovna ze 17. století byla součástí klášterního gymnázia. Dnes je součástí prohlídkového okruhu. Čítá pouhých 17 000 knižních svazků. Bylo to mnohem více, ale byly v průběhu času zničeny. Největší devastace nastala za komunistického režimu. V refektáři, ve kterém je umístěno Turínské plátno, jsou restaurovaná mešní roucha a součásti pohřebního úboru opata Matouše Sobka z Bílenberka. Velmi ceněné je nádvoří prelatury, vrcholné dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hodnotná gotická nástěnná malba „Klanění tří králů“ je jedním z dokladů existence gotické podoby kláštera. Zachoval se vnější půdorys, presbytář a opěrné pilíře a kamenické práce včetně úzkého jednoramenného schodiště v síle zdi. Ze stejného období pochází gotická soška Madony.


MÁLO SE VÍ, ŽE Klášter nechal v době vrcholného baroka v krátkém časovém úseku vybudovat staviteli Dientzenhoferovými „unikátní broumovskou skupinu kostelů“ nezměrné hodnoty. Časem a zejména za komunistického režimu došlo k devastaci vnějších i vnitřních prostor. V současné době se mnozí snaží o jejich oživení. V roce 2013 proběhne v kostelích již 8. ročník festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska. Římskokatolická farnost – děkanství Broumov pracuje v současné době na projektu „Pro život kostelů“.

1719 1740


OPATSTVÍ „Přes veškeré snahy není v silách řádu benediktinů zajistit opravy a rekonstrukci objektů broumovského kláštera tak, aby byly nejen zachovány, ale mohly sloužit svému původnímu poslání, tedy rozvoji vzdělávání a kultury v regionu. Je nás příliš málo na tak náročný úkol a máme jen omezené finanční prostředky, proto jsme rádi za jakoukoli pomoc, například takovou, kterou nám svými aktivitami poskytuje Agentura pro rozvoj Broumovska.“ převor Petr Prokop Siostrzonek, OSB

1213 2013


1213 2013


800 LET BENEDIKTINŮ NA BROUMOVKU 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i občanské. Dal výraz krajině a životu v ní. Broumovsko oslaví toto výročí bohatým programem. Připraveno je vydání populárně –naučné publikace, výpravná panelová výstava a mezinárodní vědecká konference.


AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA (APRB) APRB vznikla v roce 2004. Založil ji broumovský podnikatel Jan Školník za podpory své rodiny, aby naplnil své přesvědčení o odpovědnosti každého jedince i firmy za své okolí. Vytrvalou podporou a prací se pak snaží pomáhat APRB naplňovat vizi být jedním z hybatelů rozvoje Broumovska, inspirovat tvůrčí spolupráci a upřednostňovat ve své práci kvalitu a profesionalitu, mít odvahu i respekt, pracovat tvrdě, ale i se tím bavit. APRB získala pro svou vizi mnoho respektovaných partnerů. Foto: Keramická mozaika, dětská práce vytvořená v rámci projektu Máme rádi Broumovsko podpořeného Agenturou pro rozvoj Broumovska.

2002 2013


Zlatí partneři APRB:

Stříbrní partneři APRB:

Významní partneři:

Partneři v projektech:

VEBA, textilní závody a.s. Ing. Josef Novák, generální ředitel

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Ing. Bohuslav Šolc

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Seco GROUP a.s.

Z - TRADE s.r.o. Ing. Zbyšek Záliš

Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Ing. Martin Šafránek, Zdeněk Pírko

město Broumov

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Podnikatelský klub Broumovska

Český archiv vín – Petr Marek

LUTOMA s.r.o. Karel Franc

PROMA REHA, s.r.o. Zdeněk Jakubský, Radek Jakubský

Královéhradecký kraj

Národní vinařské centrum o.p.s.

Biskupství královéhradecké

Firma Školník s.r.o.

Bronzoví partneři APRB:

Nadace VIA

Úřad práce – kontaktní pracoviště Náchod a Broumov

Ministerstvo kultury

CEDIMA Meziměstí s.r.o. Ing. Jiří Kozák

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Bc. Vladimír Kothera, MBA a Ing. Jiří Těhan, MBA

Dřevoterm, s.r.o. Zdeněk Pohl

PRIKNER tepelné zpracování kovů s.r.o. Ing. Otakar Prikner

ENVIROS s.r.o. Jaroslav Vích HOBRA-Školník s.r.o. Jan Školník, MBA

Stěnava EU, s.r.o. Ing. Tomáš Janák VK LOŽISKA, s.r.o. Ing. Jiří Borna

Broumovské stavební sdružení s.r.o. ADR ateliér, INS Náchod

Festival Za poklady Bromovska: Czech Coal a.s. Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o. Česká spořitelna, a.s. Český rozhlas Hradec Králové MF DNES Ekospol s.r.o. ENROS DSO Broumovsko MAS Broumovsko+ Pražské jaro Concertino Praga Stamicovo kvarteto


Zlatí partneři APRB

Stříbrní partneři APRB

Bronzoví partneři APRB

Významní partneři

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

MĚSTO BROUMOV

MĚSTO MEZIMĚSTÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ


Š A N C E , KTERÁ S E N E O PA K U J E

KL ÁŠTER BROUMOV V Z D Ě L Á V A C Í A K U LT U R N Í C E N T R U M Klášterní 1 550 01 Broumov - Česká republika t: +420 491 521 283 e: info@broumovsko.cz w w w. k l a s t e r - b r o u m o v. c z / v k c b

Pro dotazy kontaktujte: Jan Školník, jan.skolnik@broumovsko.cz

Odborný dohled: Ing. arch. Jan Slavík Foto: Jan Záliš, Martin Stecker a archiv APRB, Státní okresní archiv Náchod, Benediktinské opatství sv. Václava.

2013 © PIN STUDIO

Vkcb prezentace šance která se neopakuje  

Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum - fundraising ekonomické infrastruktury

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you