Vestfold krematorium IKS

Page 1

…når én har gått bort


Alle mennesker har sin egen verdi. Når én har gått bort, må både den avdøde og de pårørende behandles med respekt. Når døden møter oss, ønsker Vestfold krematorium å imøtekomme nettopp dine og deres behov. “Hva pleier en å gjøre?” – er det mange som spør i møte med et dødsfall. Det er vanlig at man tar kontakt med et gravferdsbyrå for å få hjelp. Etter at den avdøde er lagt i en kiste, er det også vanlig at man velger en seremoni og minnesamvær i samsvar med avdødes livssyn. Men ut over det, er nettopp den situasjonen dere nå står i, ulik andre. Det er heller ingen “riktig” måte å sørge på, hver person sørger på sin måte. Vestfold krematorium oppfordrer dere til å gjøre de valg dere nå står foran med respekt for avdøde og ut fra hans eller hennes personlighet. Vi vil kunne tilpasse oss deres behov i den sorgen du og dere nå står i. Vi ønsker at en seremoni eller en kremasjon hos oss skjer med verdighet og respekt. Både kiste med kistedekorasjon, og senere aske og urne vil bli behandlet med ærbødighet og omtanke.

Med vennlig hilsen Ola Kr. Asp, daglig leder


Når kisten kommer til Vestfold krematorium Når pårørende ønsker en seremoni på Vestfold krematorium, så settes kisten inn i seremonirommet. Seremonirommet har plass til 35 personer og kan benyttes uavhengig av tro og livssyn. Her er musikkanlegg, el-piano og mulighet for audiovisuelt utstyr. Seremonirommet kan også benyttes dersom en velger kistegravferd. Etter en seremoni lokalt, kan pårørende følge kisten etter bårebilen til krematoriet. Når kisten ankommer krematoriet uten følge avpårørende, settes den på et verdig kisterom sammen med øvrige kister som venter på kremasjon.


Om kremasjon En kremasjon foretas tidligst tre dager etter dødsfallet. Selve kremasjonen tar litt over en time. Kistedekorasjonen blir værende på kisten og tas av rett før kremasjon. Dersom det er ønske om at blomstene legges på en gravlund, eller utenfor krematoriet, avtales dette på forhånd. Ved kistegravferd er det tradisjon for å se kisten senkes ned i jorda. På samme måte er det nå etterhvert flere som benytter vårt observasjonsrom og ser kisten settes inn i ovnen. Dette kan for mange oppleves som et viktig ledd i sorgprosessen.


Om urnen Etter kremasjon føres asken over i urnen. Urnen påføres en etikett med avdødes navn og datoer. Vi benytter en enkel urne av nedbrytbart metall. Mange velger i stedet å kjøpe en egen urne av et gravferdsbyrå. Pårørende er velkommen til å besøke urnen mens den oppbevares hos oss. Etter at du eller dere har meldt deres ankomst, vil vi på forhånd sette urnen fram. Her kan dere sitte ned og minnes deres kjære.


Om seremoni og nedsetting av urne Vi vil gjerne legge til rette for at urnen kan følges til graven. Urnen kan hentes på krematoriet når dette er avtalt med gravferdsmyndigheten på stedet. Hvis det ikke er avtale om henting av urnen blir urnen ført til den lokale gravferdsmyndighet. En urne må settes ned før det har gått 6 måneder etter dødsfallet. Etter avtale, og når det er praktisk mulig, kan urnen settes ned på gravlunden samme dagen som kisten ankommer krematoriet. Slik kan dagen avsluttes med urnenedsettelse. Dersom man velger kremasjon før seremoni, kan man arrangere en urneseremoni, i stedet for kisteseremoni. Seremonien holdes da med urnen i seremonirommet på Vestfold krematorium eller i en lokal kirke eller seremonirom. Seremonien avsluttes da med at urnen føres ut til graven.


Om gravstedet En urnegrav er mindre enn en kistegrav, og gir rom for 4 urner. En kistegrav har i utgangspunktetplass til én kiste. Å spre asken på sjø eller fjell, eller senke urnen på sjøen, er avhengig av tillatelse fra fylkesmannen i Vestfold. Kremasjon som gravferdsform en miljøvennlig gravferdsform. Det er ingen festeavgift for en urnegrav de første 20 år. Noen kommuner i Vestfold dekker hele kremasjonskostnaden. Andre kommuner dekker deler eller ingen del av kostnadene.


Fender kommunikasjon

Postadresse: Postboks 1055, 3204 Sandefjord Besøksadresse: Raveien 600, 3239 Sandefjord E-post: post@VK-IKS.no Telefon: 33 46 66 63 www.vestfold.krematorium.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.